Page 120

MALİ

ÇÖZÜM

Grafik 7 incelendiğinde şartlı görüş denetim raporlarında 1. sıradaki KDK’nın finansal kiralama işlemlerinden alacaklar, ilişkili taraflar, karşılıklar ve koşullu yükümlülükler; 2. sıradaki KDK’nın bilgi teknolojileri denetimi, maddi olmayan duran varlıklar, çalışanlara sağlanan faydalar; 3. Sıradaki KDK’nın türev araçlar, faaliyet ve finansal kiralama olduğu görülmektedir. Ayrıca şartlı görüş bildirilen raporların %11,54’ünde (Grafik 6) hiç KDK belirtilmemiştir. Grafik-6’da tespit edilen, 3 tane KDK’nın bildirildiği 1 tane görüş bildirmekten kaçınma denetçi raporunun ayrıntısına bakıldığında ise sırasıyla hasılat, stoklar ve maddi duran varlıklar konularına yer verilmiş olduğu görülmüştür. Finansal tablo sunum türlerine göre KDK sayıları göre Grafik 8’de verilmektedir.

Grafik - 8: Finansal Tablo Sunum Türüne Göre KDK Sayıları (%) Grafik incelendiğinde, hiç KDK bildirilmeyen veya 1 tane KDK bildirilen raporların çoğunun solo finansal tablolar olduğu görülmektedir. 2’den fazla KDK olan raporların çoğu da konsolide finansal tablolara aittir. KDK’nın finansal tablo sunum türlerine göre oransal dağılımı Grafik 9’da verilmektedir.

MAYIS - HAZIRAN 2019

123

Profile for Istanbul SMMM Odası

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı  

İSMMMO Mali Çözüm Dergisi 153. Sayı