__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 42

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

23 Aralık 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Yarınlar Daha Güzel Günlere Taşıyacak Bizi 3 l SMMM'lerin Hakkını Korumak İçin Dava 4 l Meslekte İki Tarihi Karar 5-6 l Bağımlı Çalışanlara Taban Ücreti Getirilmeli 7 l Sicil Numarası Yazma Zorunluluğu 8 l Mali Müşavirler Eğitim İçin Birarada 9 l Aralık Ayı Bol Seminerli Geçecek 10 l 2014 Yılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Takvimi 11 l İstanbul Barosu’yla İndirim Anlaşması 12 l MS Office Kursu’nda Başvuru Zamanı 13 l İnadına Hukuk 14 l İSMMMO’dan Kızılay Kampanyasına Destek 15 l Bunları Biliyor Musunuz? 16 l Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 17 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                          18 l Dergilerimiz Yayında 19

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

YARINLAR DAHA GÜZEL GÜNLERE TAŞIYACAK BİZİ Değerli meslektaşım,  Biliyorsunuz geçen hafta duyurduğumuz ve yine bu hafta da iç sayfalarda tekrardan yer verdiğimiz üzere, TÜRMOB Genel Kurulu’nda da kabul edilen çok önemli iki meslek kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararların Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi 13 Aralık 2013 Cuma. Bu kararlardan birincisi; Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı’dır. Diğeri ise; Muhasebe, Denetim Ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet Ve Kalite Güvence İlke Ve Esasları adını taşıyor. Mesleğimizdeki dönüşüm açısından tarihi önemde kabul edilebilecek bu iki kararın, daha iyi anlaşılabilmesi için önümüzdeki günlerde yaygın bir tanıtım kampanyası yapacağız. Özellikle ilçelerimizde gelişmeleri detaylı bir şekilde meslektaşlarımıza anlatacağız.  Ancak bundan önce, burada önemli bir noktaya anımsatmak istiyorum. Bu iki meslek kararı da 2014 yılında ihtiyari, yani isteğe bağlı olarak uygulanacak, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulama mecburi olacak. Bu nedenle kararların uygulanma biçimini ve amacını hepimiz iyi özümsemeliyiz.  Elbirliği ile kararları güçlü bir şekilde uygulamaya başlarsak, inanıyorum ki yarınlar daha güzel günlere taşıyacak bizi.  Bu arada, geçen hafta SMMM'lere yapılan bir haksızlığa dair de Danıştay Başkanlığı'nda dava açtığımızı anımsatmak isterim. İç sayfalarda ayrıntısını okuyabileceğiniz gibi, sendikaların denetlenmesinde SMMM'lerin önü tıkanmak istenmiştir. Biz "hukuk yoluyla bu haksızlığa dur" diyoruz. Tüm meslaktaşlarımın da müdahil olma hakkı vardır.  Hepinizi iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum. 

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER HUKUK

BİZDEN HABERLER

SMMM'lerin Hakkını Korumak İçin  

DAVA AÇTIK SMMMO, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na dayanılarak çıkartılan ve 26 Kasım'da yürürlüğe giren "Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik" hakkında, Danıştay Başkanlığı'nda 18 Aralık 2013 tarihinde iptal davası açtı.

İ

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan'ın Oda'nın resmi  web  sitesindeki  yaptığı  açıklama  şöyle: "Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik" maddelerinde; "Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimin yapılması ve her denetleme faaliyeti sonucunda denetim raporunun düzenlenmesi" işi YMM'lere görev olarak verilmiştir.  Yeminli Mali Müşavirlerce yerine getirilmesi hükme bağlanan, denetleme ve rapor düzenlemeye ilişkin bu görevler; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca "Yeminli Mali Müşavirlik"

ve "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" ruhsatını haiz meslek mensuplarının tümünün görev ve faaliyet alanındadır. Buna rağmen, "Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik'te sadece Yeminli Mali Müşavirlere (YMM) görev verilmiş, hukuka aykırı bir şekilde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM) görev verilmemiştir. Yapılan bu düzenlemeler; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkartılan Yönetmeliklere, Türk Ticaret Kanunu'na, Bağımsız Denetim Yönetmeliği'ne, Anayasa'ya, Hukukun Genel İlkelerine, Hukukun Üstünlüğü ve

Hukuk Devleti ile Eşitlik İlkesine, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile müvekkil Oda üyeleri olan "Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavir"  unvanlı meslek mensuplarının hak ve menfaatlerine aykırı olduğundan, Yönetmeliğin ilgili maddelerinin, iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması ve yargılama sonucunda iptalleri talebiyle Danıştay Başkanlığı'nda dava açılmıştır. Meslek mensuplarının hak ve menfaatlerinin korunması, yetkilerinin ellerinden alınmaması için mesleki mücadelemiz devam edecek, yargısal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Açmış olduğumuz davaya Odalar ve meslek mensupları müdahil olabilirler."

Açıklamayı okumak için tıklayınız: http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=13767

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RESMİ GAZETE

BİZDEN HABERLER

Meslekte iki

TARİHİ KARAR esleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak adına TÜRMOB Genel Kurulu’nda kabul edilen iki önemli meslek kararı, 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak kesinleşti. Uyulması yasal zorunluluk olan kararlar meslektaşa büyük katkı sağlayacak.

M

1

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI

2

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI 5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RESMİ GAZETE

BİZDEN HABERLER

1

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ

MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI

13 Aralık 2013 Cuma günü Resmî Gazete’de yayınlanan ve TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nden iletilen, Haksız Rekabetle  Mücadele  Yazılımının  Meslek  Mensuplarınca  Kullanılması  Hakkında  Mecburi Meslek Kararı’nın hazırlanış amacı şu şekilde belirtiliyor:  “Bu mecburi meslek kararı; yazılı hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabul edilmemesi, ücret tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında iş görülmesinin önüne geçilmesi, sözleşmeden dolayı ücret borcu

olan müşteriye bu edimini yerine getirmeden bir başka meslek mensubu tarafından iş yapılmasının engellenmesi, stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermeme yasağına uyup uymadıklarının izlenmesi ve bu yöndeki  aykırı  uygulamaları  sonlandıracak önlemlerin alınması amacıyla hazırlanmıştır.” İlgili karar, çalışanlar listesine kayıtlı olan tüm meslek mensuplarını kapsıyor ve dayanağını, 3568 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi oluşturuyor. 

Karara ulaşmak için tıklayınız: http://goo.gl/iTjZUG

2

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI

Resmi Gazete’de yayınlanan ikinci mecburi meslek kararı Muhasebe, Denetim Ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet Ve Kalite Güvence İlke Ve Esasları’nı kapsıyor.  Kararın amacı, “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri tarafından verilecek olan hizmetlerin, değişen toplumsal duyarlılık ve sorumluluklar doğrultusunda kurumsal bir anlayışla sunulmasını temin etmek üzere mes-

lek mensuplarının işyeri, hizmet ve kalite güvence ilke ve esaslarını düzenlemektir” sözleriyle ifade ediliyor. Bu mecburi meslek kararı da, ortakları meslek mensupları olan ve Oda’lara kayıtlı bulunan şirketleri, adi ortaklıkları ve gerçek kişi işletmeleri kapsıyor. Hukuki dayanağını ise, 3568  sayılı  Kanunun  33’üncü  maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi oluşturuyor. 

Karara ulaşmak için tıklayınız: http://goo.gl/iJqO4c

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TALEP

BİZDEN HABERLER

Bağımlı Çalışanlara 

TABAN ÜCRETİ GETİRİLMELİ SMMMO, bağımlı çalışanlara taban ücreti getirilmesi için TÜRMOB’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte çalışma yapılmasını önerdi.

İ

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan TÜRMOB Genel Başkanlığı’na gönderdiği yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mimar ve Mühendis Odaları Birliği arasında bağımlı çalışan mimar ve mühendisler için uygulanacak minimum ücretlerle ilgili bir protokol imzalandığının kamuoyu tarafından bilindiğini anımsatarak şu ifadelere yer verdi:  “Diğer taraftan bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın uzun yıllardır kendileri için bir taban ücret tarifesi uygulaması talebi bilgimiz dâhilindedir.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir çalışma yapılarak benzer bir protokol ile çalışmaların sonuçlandırılması, bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın taleplerinin karşılanacağı gibi, Odalarımızın ve Birliğimizin çalışmalarına da güç katacaktır.”

Metne ulaşmak için tıklayınız: http://goo.gl/wSkhOh

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Sicil Numarası

YAZMA ZORUNLULUĞU atura Ve Diğer Belgelerde Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu 1 Ocak 2014’de başlayacak.

F

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler gündeme getirdi. Bunların en önemlilerinden biri de Fatura Ve Diğer Belgelerde Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu ile ilgili.  İSMMMO web sitesinden yapılan açıklamada bu zorunluluğun 1 Ocak 2014’de başlayacağı duyuruldu. 

Açıklamayı okumak için tıklayınız: http://goo.gl/wSkhOh

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Mali Müşavirler Eğitim İçin 

BİR ARADA SMMMO, TESMER’in düzenlediği Transfer Fiyatlandırması Semineri, meslek mensubu ve adayların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İ

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında düzenlenen Transfer Fiyatlandırması Seminerinde alanında uzman ve deneyimli akademisyenler konuşmalar gerçekleştirdi. Açış konuşması İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan tarafından yapılan, Oturum Başkanlığını İSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kanarya’nın üstlendiği seminerde; İSMMMO Eğitmenleri Aysel Hatipoğlu ve Hakan Eraslan yaptıkları konuşma ve sunumlarıyla eğitime renk kattılar. 

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Aralık ayı bol seminerli

GEÇECEK TÜRMOB‘a bağlı Temel Eğitim  ve  Staj  Merkezi (TESMER) İstanbul Şubesi ve İSMMMO, meslek mensubu ve adaylarına yönelik  seminerlerini  aralık ayında da yoğun şekilde devam ettiriyor.   İSMMMO  WEB  sitesinden  yapılan  duyuruda, ‘Genel Eğitim’ ve ‘Sektörel Eğitim’ konu başlıklarıyla meslek mensubu adaylarına eğitim organize edilirken, İnşaat, Dış Ticaret, E-Fatura ve Dönem Sonu İşlemleri gibi konularda alanında uzman

eğitimcilerle derslikler gerçekleştiriliyor.  Aralık ayı boyunca Fatih, Kadıköy, Ümraniye,  Trakya,  Gaziosmanpaşa,

SMMMO ve TESMER İstanbul Şubesi ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitim seminerleri Aralık ayında yoğun şekilde sürüyor.

İ

Zeytinburnu TESMER’de 7 farklı seminer düzenlenirken, bağımlı çalışanların katkı sağlaması amacıyla eğitimlerin hafta sonları olması dikkat çekiyor. 

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TTK

BİZDEN HABERLER

2014 Yılı Türk Ticaret Kanunu 

UYGULAMA TAKVİMİ SMMMO web sitesinden 2014 Yılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) Uygulama Takvimi ile İlgili hatırlatmalar içeren çalışmayı üyelerle paylaştı.

İ

Türk Ticaret Kanunu ticari ilişkileri düzenlemede getirdiği yenilikler kadar, meslek mensuplarımız için de önemli sorumluluklar içeren bir yapıya sahip. TTK'nın 2014 yılı uygulama takvimi ise, şirket ticari defterlerin onayından, sözleşmelerin düzenlenmesine, belgelerde yer alacak bilgilerden, şirket genel kurullarının yapılması gibi bir çok başlıktaki uygulamayı bir takvime bağlıyor. İşinizi kolaylaştıracak bir sunumda hazırlanarak, özellikle de "hangi tarihte ne yapılması gerekiyor" sorularına hızla yanıt verebilmenize olanak sağlayacak, "2014 Yılı TTK Uygulama Takvimi"ne sağdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın! http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13752

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İŞBİRLİĞİ

BİZDEN HABERLER

İstanbul Barosu’yla

İNDİRİM ANLAŞMASI stanbul Barosu hizmet verdiği ‘Baro Bahçe Kanlıca’ sosyal tesisi artık İSMMMO üyelerine indirimli hizmet sunacak.

İ

İSMMMO  ve  İstanbul  Barosu arasında yapılan anlaşma ile Baro’nun Kanlıca’da bulunan sosyal tesisinden meslek mensuplarımız hafta içi yüzde 25, hafta sonu yüzde 20 arasında indirimden yararlanabilecek. İstanbul Barosu İktisadi İşletmesi tarafından yönetilen sosyal tesis; her  türlü  iş  toplantısı,  yemekkahvaltı organizasyonu, düğün, nişan, doğum günü toplantılarının yapılmasına uygun.

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

MS Office Kursu’nda

BAŞVURU ZAMANI 014 yılı birinci dönem ücretsiz MS Office 2007 kursu için başvurular alınmaya başlandı.

2

İSMMMO web sitesinden yapılan duyuruda, rezervasyon kapasitesinin, sınıf kontenjanının iki katı olarak açıldığı ve kapasitenin asıl ve yedek listelerin toplamı olduğu anımsatılarak üyelere başvuru çağrısında bulunuldu. 

MS Office kurslarına başvuru yapmak için tıklayınız: http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kurs/Index

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

İNADINA HUKUK! İ SMMMO Başkanı Yahya Arıkan 19 Aralık tarihli

Cumhuriyet köşe

yazısında mali hukuk alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Arıkan vergi dairelerinin, haciz işlemlerinin durdurulmasına artık kayıtsız kalmaması

Arıkan köşe yazısında, yıllardır uygulanan hacizlerin  haksızlığına  dair açılan davalarda alınan yürütmeyi durdurma kararına  Vergi  Dairelerinin  uymadığını,  Anayasa  Mahkemesi’nin kanun maddesini iptal ederek bu duruma son verdiğini ifade etti.  “Artık, yargı organlarının vereceği haciz veya ihtiyati haciz kararlarının yürütmesinin durdurulması ya da iptali yönündeki  kararların  gereği,  vergi dairelerince 30 gün içinde yerine ge-

tirilmek  zorunda”  diyen  Başkan Yahya Arıkan, hukukun her zaman kazandığını, örneklerin çoğalarak artacağını dile getirdi. 

gerektiğini belirtti. Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Kızılay Kampanyasına  

DESTEK

ürk Kızılayı’nın Merter Şubesi önderliğinde PTT, PTT Kitap ve Kitap Network işbirliğiyle yürütülen ‘Okumayı Seninle Öğrendim’ hediye kitap projesine bir destek de İSMMMO’dan.

T

Eğitime destek vermek ve ekonomik bakımdan yetersiz çocuklara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlatılan  ‘Okumayı Seninle Öğrendim’ projesi kapsamında Türk Kızılay’la İSMMMO ön protokol imzaladı.  İmzalanan ön protokolle Ardahan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilen ihtiyaç sahibi İlkokul 1. Sınıf öğrencilerine 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim setleri hediye ediliyor. Kızılay’ın sitesinden üyelik formunu eksiksiz doldurduktan sonra site üzerinden hediye çekleriyle  bağışlarınızı  gerçekleştirebiliyorsunuz.

Detaylı bilgi için: www.okumayiseninleogrendim.org   Destek için: http://new.okumayiseninleogrendim.org/destekci/giris?next=/destekci/panel#

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Uygulamasına İlişkin GVK Sirküleri / 93 (18.12.2013) •Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin BKK 2013/5585 (18.12.2013) •Gelir İdaresi Başkanlığı 2014 Yılı Vergi Takvimi (16.12.2013)

•2013/1 Seri No.lu Tahsilât İç Genelgesi Seri No: 2013/1 (13.12.2013)

•Fatura ve Diğer Belgelerde Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu 01.01.2014’de Başlayacak…!

UNUTMAYINIZ! 4 23.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı  4 23.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 4 23.12.2013 • Kasım / 2013 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi 4 24.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait KDV Beyanı  4 25.12.2013 • 01-15 Aralık / 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 4 26.12.2013 • Kasım /2013 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi 4 26.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait KDV Ödemesi  4 26.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 13 -18 Aralık 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ARZU AÇAR

SERKAN YAVUZ

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

23 YEAR: 23

EYLÜL - EKİM 2013 SEPTEMBER - OCTOBER 2013

119

19


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 42  

2013 42