Page 1

Spesialenheten begjærer forlenget fengsling På bakgrunn av etterforskingen som er gjennomført etter pågripelsen mandag 24. februar anser Spesialenheten at det fortsatt er skjellig grunn til mistanke om grov korrupsjon. Vi opprettholder derfor siktelsen. Spesialenheten anser også at forlenget fengsling er nødvendig fordi vi anser at det er bevisforspillelsefare. En begjæring om forlenget fengsling i fire uker vil bli fremmet for domstolen. Det vil ikke bli begjært forlenget isolasjon. Det vil bli begjært brev- og besøksforbud og at siktede ikke skal ha adgang til aviser og kringkasting. Behovet for varetektsfengsling vil bli vurdert fortløpende. Etterforskingen er omfattende og vil ta tid, blant annet fordi den dekker et stort tidsrom. Det vil framover være nødvendig å avhøre en rekke vitner som kan forklare seg om forhold som er sentrale for mistankegrunnlaget i saken. Dette omfatter også avhør av vitner som siktede mener er viktig for hans forsvar. Den videre etterforskningen tar sikte på å få bekreftet eller avkreftet mistanken som nå foreligger. Så langt bygger mistanken og siktelsen både på informasjon fra vitneavhør og annet materiale som er innhentet. Omfattende informasjonsinnhenting pågår fremdeles. Det er gjennomført fire avhør av siktede hvor det blant annet er lagt til rette for at han skal kunne forklare seg fritt omkring anklagen mot ham og sentrale forhold i grunnlaget for mistanken. Siktede er også bedt om å svare på konkrete spørsmål som knytter seg direkte opp mot bevis i saken, herunder opplysninger fra vitneavhør og innhentet dokumentasjon. Kontaktperson: Leder for etterforskingsavdeling Øst, Liv Øyen kan nås via pressekontakt på telefon 488 88 280

Spesialenheten%20begj%e6rer%20forlenget%20fengsling  

http://spesialenheten.no/Portals/85/Spesialenheten%20begj%E6rer%20forlenget%20fengsling.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you