Page 1

Adressen til denne artikkelen er: http://www.aftenposten.no/meninge r/debatt/article2203122.ece Først publisert: 18.01.08

Både rett, frihet og hjelp JAN OLAV JOHANNESSEN, leder, Norsk psykiatrisk forening

Psykiatridebatten. Tvang i behandlingen er et viktig og vanskelig tema. For norske psykiatere er dette et tema som behandles nøye i grunnutdanning, spesialisering, videre- og etter utdanning og gjennom kontinuerlige kliniske, etiske og fagpolitiske diskusjoner. Det samme gjelder for andre yrkesgrupper som arbeider i psykisk helsevern.

Nyanser vurderes. Ragnfrid Kogstad etterlyser 2. januar nyansene i denne viktige debatten. Jeg kan forsikre om at sakens nyanser vurderes av dem som står midt oppe i dette feltet. Nyansene prøves i praksis fra anmodningen om tvangsinnleggelse kommer fra pårørende eller kommunehelsetjenesten, av kontrollkommisjoner (inkludert jurister og brukerrepresentanter), fylkesleger og pasientombud. Loven krever at det skal foreligge en alvorlig forvirringstilstand (= psykose), og 1) enten være fare for liv, eller 2) at innleggelse mot den sykes vilje vil føre til bedring av tilstanden. Dette siste vilkår kalles "behandlingskriteriet".

Tilpasset behandling. Dersom dette kriteriet skal gjelde, må der tilbys en tilpasset behandling, og behandling må ikke være synonymt med utelukkende medikamenter. Det er da heller ikke den norske virkeligheten. I et norsk/dansk prosjekt ble førstegangspasienter med psykoselidelse tilbudt støttende psykoterapi i to år, bare ca. halvparten tok imot tilbudet. Det ble gitt tilbud til alle pårørende om deltagelse i flerfamiliegruppe. Ca. 60 % deltok. Kogstad påpeker behovet for "resultatindikatorer". Det er også Norsk psykiatrisk forenings oppfatning, og vi har lykkes med å få inn VUP (varighet av ubehandlet psykose) som en nasjonal resultatindikator. Norsk psykiatrisk forening er av den oppfatning at brukertilfredshet skal måles kontinuerlig, som "den andre siden" av resultatet.

Forskning. Ja, vi vet for lite om konsekvensene av tvangsinnleggelser, og det traumatiske i dette. Forskning trekker i retning av at førstegangssyke med psykose også har posttraumatisk stresslidelse i 40 % av tilfellene. Hvorfor? Etterundersøkelser viser ellers at mange som ble tvangsinnlagt, takker sine pårørende og psykiatrien for det, mens andre beretter om en ydmykende opplevelse.

Ikke bare "rett til". Menneskerettigheter dreier seg i ikke bare om "rett til", men også om "frihet fra" og "hjelp til". Norske helsearbeidere i norsk psykisk helsevern har ikke behov for å fremheve sin egen innsats, men må få lov å bli trodd på sine motiver, når de understreker at de er der for pasientenes beste.

1


Det er ogs책 en nyanse.

2

4. Både rett, frihet og hjelp  
4. Både rett, frihet og hjelp  

Ikke bare "rett til". Menneskerettigheter dreier seg i ikke bare om "rett til", men også om "frihet fra" og "hjelp til". Norske helsearbeide...

Advertisement