Page 1

Zasady dokonywania przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej regulamin obowiązujący w 2012 roku

Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz .U. z 2011r. Nr 62, poz. 317); 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5); 4) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) albo 5) rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie(WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6); 6) uchwały nr XIX/137/12 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku; 7) kodeksu cywilnego; 8) niniejszych Zasad.

§ 2. Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o: 1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Śremie, który wykonuje zadania Starosty Śremskiego w zakresie realizacji niniejszych zasad; 2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

1


3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2011r. Nr 62, poz. 317); 4) osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy – oznacza to osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą pracy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 5) niepełnosprawności - oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy, która została potwierdzona orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ; 6) przeciętnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.); 7) Pracodawcy – oznacza to jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników; 8) Fundusz – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 3. 1.

Starosta może ze środków Funduszu zwrócić Pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w Urzędzie jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, koszty wyposażenia stanowiska pracy – zwane dalej „refundacją”, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

2.

Refundacja udzielana jest przez Starostę Śremskiego w ramach środków określonych w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3.

Zadania Starosty Śremskiego w zakresie realizacji niniejszych Zasad wykonuje Urząd.

§ 4. 1. Refundacja, o której mowa w § 3 Zasad może być przyznana Pracodawcy, jeżeli: 1) zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy, 2) złożył wniosek o przyznanie refundacji, zwany dalej „wnioskiem”. 2. Refundacja, o której mowa w § 3 Zasad nie może być przyznana Pracodawcy, jeżeli: 1) nie prowadził działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację, 2) posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu, 3) posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 2


4) znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej (zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz UE C 224 z 01.10.2004), 5) toczy się w stosunku do składającego wniosek postępowanie upadłościowe lub został zgłoszony wniosek o likwidację, 6) był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.), 7) został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych w okresie 365 dni przed dniem złożenia wniosku o refundację i jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie, 8) ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd nie może skierować bezrobotnych lub poszukujących pracy, gdyż nie figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni lub poszukujący pracy o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy. 3. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w § 4 ust. 2, Urząd może żądać złożenia dodatkowych dokumentów. 4. Pracodawca zamierzający wyposażyć stanowisko pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej może złożyć wniosek do Urzędu, jeżeli zamierza wyposażyć stanowisko pracy w zakładzie zlokalizowanym na terenie Powiatu Śremskiego. 5. Na wyposażone stanowisko pracy nie może zostać skierowana osoba niepełnosprawna, która pracowała u wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę lub wykonywała inną pracę zarobkową w ostatnich sześciu miesiącach poprzedzających złożenie wniosku. 6. Refundacja obejmuje: 1) udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna, 2) kwotę niepodlegającą odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1).

§5 1.

Refundacja stanowi pomoc de minimis.

2.

Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

3.

Urząd wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

4.

Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą de minimis przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej przyznania.

3


Rozdział II Tryb składania i rozpatrywania wniosków § 6. 1. W celu uzyskania środków na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, Pracodawca składa w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu wniosek o przyznanie refundacji ze środków Funduszu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, z odpowiednimi załącznikami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. Składanie wniosków możliwe będzie w terminach określonych przez Urząd. Informacja o terminach składania wniosków umieszczana będzie: a) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, b) na stronie internetowej Urzędu, c) w prasie lokalnej (w zależności od możliwości finansowych Urzędu). 3. Urząd sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym, biorąc pod uwagę: a) kompletność i prawidłowość jego wypełnienia, b) spełnienie warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, c) przepisy związane z udzielaniem pomocy de minimis, d) spełnienie warunków o dopuszczalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 5 ust. 2. 4.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Urząd: 1) informuje Pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz 2) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, podlega przedłużeniu na wniosek Pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie Pracodawcy. 6. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, lub terminu określonego w ust. 5 Urząd informuje Pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 7. Wnioski, o których mowa w ust. 1 opiniować będzie Komisja powołana do tego celu przez Dyrektora Urzędu biorąc pod uwagę: 1) potrzeby lokalnego rynku pracy, 2) liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Urzędzie jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, (przy czym liczba ta musi gwarantować i umożliwić Urzędowi przeprowadzenie pośrednictwa i skierowania w najbliższych 36 miesiącach osób niepełnosprawnych, w przypadku wcześniejszego ustania stosunku pracy), 3) koszty wyposażenia stanowiska pracy, 4) wkład Pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy, 5) wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku. 4


W trakcie obrad Komisji Pracodawca lub osoba upoważniona mogą zostać poproszeni o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień w sprawie złożonego wniosku. 8. Ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej podejmuje Starosta Śremski (podstawą decyzji jest pozytywna opinia Komisji). 9. Urząd pisemnie informuje Pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu w Śremie uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy. 10. W przypadku negatywnej opinii Komisji, wniosek nie podlega negocjacji warunków umowy. Z negatywnej opinii sporządza się pisemne uzasadnienie. 11. Od odrzucenia wniosku wynikającego z brzmienia pkt 10 nie przysługuje odwołanie. 12. Pozytywnie rozpatrzony wniosek o refundację jest podstawą do wezwania Pracodawcy do negocjacji warunków umowy: 1) negocjacje obejmować powinny między innymi następujące zagadnienia: a) warunki umowy, b) dopracowanie katalogu wydatków, c) koszty wyposażenia stanowiska pracy, d) wkład Pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy. 2) negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich rozpoczęcia; 3) po zakończeniu negocjacji sporządza się protokół.

Rozdział III Podstawowe postanowienia umowy § 7. 1. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji Urząd zawiera umowę z Pracodawcą. 2. Umowa zawiera w szczególności: 1) zobowiązanie Urzędu do: a) wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji, b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez Pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy; 2) zobowiązanie Pracodawcy do: a) poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Urzędu,

5


c) umożliwienia wykonania przez Urząd czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b, w szczególności w zakresie: - udostępnienia obiektów, urządzeń i składników majątkowych, których badanie związane jest z zakresem prowadzonej weryfikacji, - zapewnienia wglądu w dokumentację objętą weryfikacją, - udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu weryfikacji, d) informowania Urzędu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, e) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, f) zwrotu: - otrzymanej refundacji oraz - odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, g) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji – w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, h) zatrudnienia osoby niepełnosprawnej skierowanej przez Urząd na łączny okres 36 miesięcy. Do okresu utrzymywania stanowiska pracy przez okres 36 miesięcy nie zalicza się przerw w zatrudnieniu spowodowanych zaprzestaniem wykonywania pracy przez skierowaną osobę niepełnosprawną (w tym z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego itp.) bądź rozwiązaniem stosunku pracy ze skierowaną osobą niepełnosprawną lub przez osobę niepełnosprawną. 3. Odsetek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. f tiret drugie, nie nalicza się w przypadku gdy refundacja została wypłacona pracodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od pracodawcy. 4. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

Rozdział IV Zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania przyznanych środków § 8. 1. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków Pracodawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie. 2. Dopuszczalne formy zabezpieczenia refundacji, to: 1) poręczenie cywilne, 2) weksel z poręczeniem wekslowym (awal), 3) gwarancja bankowa, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 6


5) blokada rachunku bankowego, 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 3. Zabezpieczenie zwrotu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dokonane w jednej z form wskazanych w ust. 2 przyjmowane jest na okres wskazany w umowie zawartej z Pracodawcą i obejmuje kwotę do wysokości 150% kwoty przyznanej refundacji, odpowiadającej udzielonej refundacji oraz kwocie odsetek, które mogą być naliczone za okres od dnia uzyskania środków do dnia ich zwrotu i ewentualnych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych związanych z dochodzeniem zwrotu refundacji. 4. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ponosi Pracodawca. 5. Poręczenie cywilne i poręczenie wekslowe powinno być złożone, w zależności od wysokości planowanych zobowiązań, przez co najmniej dwie osoby o stałych miesięcznych dochodach netto nie mniejszych niż 2.100,00 złotych. 6. Poręczycielem nie może być: 1) małżonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, 2) osoba, która poręczała pomoc na utworzenie stanowiska pracy udzieloną innemu pracodawcy lub jego współmałżonek pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, 3) osoba będąca dłużnikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub osoba, która poręczała pomoc na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych innej osobie będącej dłużnikiem tego Funduszu, 4) współmałżonek dłużnika oraz współmałżonek poręczyciela dłużnika pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, o których mowa w pkt. 3. 7.

Poręczyciel zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego o: - uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, - aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia. Ponadto w oświadczeniu poręczyciel zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (jeżeli został nadany) oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przy zawieraniu umowy o refundację konieczne jest złożenie przez poręczyciela pisemnego oświadczenia (stanowiącego załącznik do umowy), podpisanego w obecności pracownika Urzędu. Ponadto do zawarcia umowy o refundację konieczna jest zgoda współmałżonka poręczyciel pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej, wyrażona w formie oświadczenia (stanowiącego załącznik do umowy), podpisanego w obecności pracownika Urzędu.

8.

Do zawarcia umowy o przyznanie Pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej konieczna jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej, wyrażona w formie oświadczenia (stanowiącego załącznik do umowy), podpisanego w obecności pracownika Urzędu.

7


9.

Gwarancja bankowa jest pisemnym zobowiązaniem się banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (odpowiadającej kwocie przyznanej refundacji wskazanej w umowie zawartej przez Pracodawcę z Urzędem), w przypadku, gdy Pracodawca na zlecenie którego gwarancja została wystawiona nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec Urzędu. Umowa gwarancji bankowej powinna zawierać następujące zasadnicze elementy: a) beneficjenta gwarancji (wierzyciel na rzecz, którego wystawiana jest gwarancja), b) określenie zobowiązania określonego gwarancją, c) zobowiązanie banku do zapłaty sumy gwarancyjnej lub jej części przy spełnieniu określonych w gwarancji warunków, d) wskazanie sumy gwarancyjnej (maksymalnej kwoty, której zapłaty może domagać się wierzyciel), e) termin obowiązywania gwarancji, f) warunki wypłaty środków z gwarancji Do wniosku o refundację Pracodawca zobowiązany jest dostarczyć informację z banku o możliwości udzielenia gwarancji.

10. Zastaw na prawach lub rzeczach może być dokonany w formie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych. Przedmiotem tego zastawu mogą być rzeczy ruchome lub zbywalne prawa majątkowe, w szczególności: a) rzeczy oznaczone co do tożsamości, b) rzeczy oznaczone co do gatunku (jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku), c) zbiór rzeczy ruchomych lub praw (stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny), d) wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych, prawa z papierów wartościowych. Do wniosku o refundację Pracodawca zobowiązany jest dostarczyć informację zawierającą wykaz rzeczy lub praw, które będą przedmiotem zastawu. 11. Blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym polega na utrzymaniu na rachunku bankowym kwoty odpowiadającej kwocie określonej w umowie zawartej przez Pracodawcę z Urzędem. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy oraz niespłacenia zobowiązań, wierzyciel ma prawo do pobrania na podstawie pełnomocnictwa do rachunku bankowego swojej wierzytelności. 12. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika polega na instytucji poddania się egzekucji w akcie notarialnym. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie określonej, określenie warunków, które upoważniają Urząd do prowadzenia egzekucji na podstawie tego aktu oraz termin, do którego Urząd może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. Do wniosku o refundację Pracodawca zobowiązany jest dostarczyć informację na temat majątku trwałego (z podaniem wartości bez uwzględnienia amortyzacji).

8


Rozdział V Refundacja § 9. 1. Pracodawca przedkłada w Urzędzie ofertę pracy dotycząca skierowania osoby niepełnosprawnej na stanowisko pracy podlegające refundacji. 2. Pracodawca zatrudnia na utworzonym stanowisku skierowaną przez Urząd osobę niepełnosprawną na podstawie umowy o pracę. 3. Pracodawca przedstawia w Urzędzie wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (załącznik nr 2 do niniejszych Zasad), do którego dołącza: a) kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, b) orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby, c) kopie dowodów potwierdzających poniesione koszty podlegające refundacji, w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Faktury, rachunki obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty związane z tłumaczeniem Pracodawca ponosi ze środków własnych. Dokumenty winny zawierać niezbędne elementy dowodu księgowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 4. Refundacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. 5.

Wydatkowanie przyznanych środków przeznaczonych na zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem, dowodem zapłaty.

6. Wydatkowanie środków przeznaczonych na wytworzenie wyposażenia objętego refundacją Pracodawca dokumentuje przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną. Cenę nabycia i koszt wytworzenia wyposażenia objętego refundacją ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje Pracodawca. 7. Nie dopuszcza się bez zgody Urzędu dokonywania zakupów, które nie zostały ujęte w specyfikacji wydatków określonej we wniosku o refundację. 8. Środki wydatkowane nieprawidłowo na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej podlegającego refundacji lub udokumentowane w nieprawidłowy sposób nie podlegają refundacji. 9. Nie dopuszcza się wydatkowania środków na podstawie umowy leasingu, w związku z czym nie będą uwzględnione jako potwierdzenie wydatkowania środków rachunki wystawione w ramach tej umowy. 10. Przedmioty i rzeczy zakupione przez Pracodawcę w ramach przyznanej refundacji nie mogą stanowić współwłasności z inną osobą fizyczną lub prawną.

9


11. Pracownicy Urzędu przeprowadzają wizytację celem sprawdzenia utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia. 12. Umowa, o której mowa w § 7, wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 10. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia do Urzędu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 3, Urząd występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii, odpowiednio, o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

§ 11. 1. Urząd przekazuje refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, odpowiednio, o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. 2. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.

§ 12. 1. Pracodawca dokonując rozliczenia refundacji, posługuje się w szczególności danymi zawartymi we wniosku i umowie, o której mowa w § 7. 2. Jeżeli refundacja została wypłacona Pracodawcy w wysokości wyższej od należnej, Pracodawca informuje Urząd o wysokości nienależnie pobranej kwoty refundacji oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujawnienia. 3. Jeżeli refundacja została wypłacona Pracodawcy w wysokości niższej od należnej, Pracodawca może poinformować Urząd o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą Pracodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym przypadł okres zatrudnienia na stanowisku pracy, którego dotyczy wniosek. 4. Do rozliczenia refundacji stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2 pkt 2 lit. f i ust. 3.

10


§ 13. 1. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, Pracodawca jest zobowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Urzędu środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu trwania umowy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. 2. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w Urzędzie jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do czasu trwania umowy

Rozdział VI Postanowienia końcowe § 14. 1. Tracą moc Zasady dokonywania refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z dnia 22 kwietnia 2009 roku. 2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszych Zasad mają zastosowanie dotychczasowe Zasady, chyba że strony wyrażą zgodę na zmianę umowy stosownym aneksem do umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie mają przepisy, o których mowa w § 1. Śrem, dnia 19 września 2012r. Zatwierdzam

11

Zasady%20PFRON201301031258  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/45379421-1a04-4d44-92ac-c021c4c678b2/Zasady%20PFRON201301031258.doc

Zasady%20PFRON201301031258  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/45379421-1a04-4d44-92ac-c021c4c678b2/Zasady%20PFRON201301031258.doc

Advertisement