Page 1

Załącznik nr 1 do wniosku ...................................................... (pieczęć firmowa organizatora)

PROGRAM STAŻU 1. Nazwa stanowiska pracy:

3. Nr:

2. Komórka organizacyjna:

4. Nazwa zawodu lub specjalności zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności:

5. Czas trwania stażu: od dnia…………………………………do dnia…………………………..…. 6. System czasu pracy (z zachowaniem przepisów określonych w Kodeksie Pracy) dla stanowiska pracy wymienionego w pkt. 1 wniosku: 6.1. Zmianowość:

6.2 Dni pracy:

6.3 Godziny pracy:

  

      

   

jednozmianowy dwuzmianowy inny (podać jaki): ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

7-15 6-14 14-22 inne (podać jakie): ………………….. ……… …………………………… ............................................

7. Zakres czynności lub zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego podczas stażu: Lp.

Zadania zawodowe

Opis zadania


8. Rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych uzyskanych w trakcie odbywania stażu: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

9. Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych – wydanie opinii zawierającej informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu. 10. Dane opiekuna osoby (osób) objętej (objętych) programem stażu: −

imię i nazwisko - ..........................................................................................................................

zajmowane stanowisko - ..............................................................................................................

......................................................... (pieczątka i podpis organizatora – upoważnionej osoby)

UWAGA! W przypadku kilku różnych stanowisk – program stażu należy sporządzić odrębnie dla każdego stanowiska.

2


3

Załącznik%20nr%201%20do%20wniosku%20-%20program%20stażu201301291530  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/91277601-b452-4a74-ac61-5814e0def606/Załącznik%20nr%201%20do%20wniosku%20-%20program%20stażu2013012915...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you