Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem tel. 61/28-29-361, fax 61/28-39-099 wew. 32

PLAN SZKOLEŃ NA 2012 ROK

Lp.

NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA

LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORAZ ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W GODZINACH

SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY „SZUKAM PRACY”

Osoby bezrobotne, w szczególności, które: I gr. - kwiecień

1.

Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Szkolenie wzbogacone jest o panel dotyczący autoprezentacji i prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Szkolenie uwzględnia moduł teoretyczny i praktyczny. Szkolenie będzie odbywać się w Klubie Pracy.

CHARAKTERYSTYKA OSÓB, DLA KTÓRYCH SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM

30

II gr. - czerwiec

(3 grupy po 10 osób)

III gr. – październik/listopad

80 godzin

▬ nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy ▬ utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu ▬ chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, gotowe do zmiany swojej sytuacji zawodowej

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

NIE

KURS „ABC FIRMY”

2.

Szkolenie w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. etap rejestracji firmy, prawo pracy, podstawy marketingu oraz przygotowanie biznesplanu. Szkolenie przewiduje również przygotowanie wniosku dotyczącego ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

I gr. - marzec 20

II gr. - maj

(2 grupy po 10 osób)

60 godzin

Osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą

RODZAJ ZAŚWIADCZENIA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA I UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB UPRAWNIEŃ

NIE

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia wydane przez instytucję szkoleniową

1


ROZSZERZONO W ZWIĄZKU Z PODPISANIEM ANEKSU DO UMOWY RAMOWEJ O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „BĄDŹ GOTOWY DZIŚ…DO ZMIAN” Z DNIA 8 MAJA 2012 ROKU O PONIŻSZE SZKOLENIA (ZE SZKOLEŃ MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE OSOBY BEZROBOTNE):

KURS „ABC FIRMY”

3.

Szkolenie w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. etap rejestracji firmy, prawo pracy, podstawy marketingu oraz przygotowanie biznesplanu. Szkolenie przewiduje również przygotowanie wniosku dotyczącego ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

I gr. - lipiec 20

II gr. - sierpień

(2 grupy po 10 osób)

60 godzin

Osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, w szczególności: - osoby długotrwale bezrobotne, - do 25 roku życia, - powyżej 50 roku życia, - niepełnosprawne, - bez wykształcenia średniego, - z terenów wiejskich

NIE

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia wydane przez instytucję szkoleniową

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ROZSZERZONO W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM DECYZJI Z DNIA 16 SIERPNIA 2012 ROKU PRZYZNAJACEJ ŚRODKI FUNDUSZU PRACY Z REZERWY MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY (TJ. ART. 49 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY):

KURS „ABC FIRMY”

4.

Szkolenie w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. etap rejestracji firmy, prawo pracy, podstawy marketingu oraz przygotowanie biznesplanu. Szkolenie przewiduje również przygotowanie wniosku dotyczącego ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

październik 5 60 godzin

Osoby długotrwale bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą

NIE

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia wydane przez instytucję szkoleniową

2


KURS „NOWOCZESNY SPRZEDAWCA (Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH)”

5.

październik/listopad Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych oraz programów wspomagających pracę w handlu, a tym samym kompleksowe przygotowanie do pracy w hurtowniach, magazynach i sklepach.

10

Osoby bezrobotne nieposiadające wykształcenia średniego

NIE

100 godzin

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia wydane przez instytucję szkoleniową

ROZSZERZONO W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM DECYZJI Z DNIA 16 SIERPNIA 2012 ROKU PRZYZNAJACEJ ŚRODKI FUNDUSZU PRACY Z REZERWY MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA:

KURS „ABC FIRMY”

6.

Szkolenie w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. etap rejestracji firmy, prawo pracy, podstawy marketingu oraz przygotowanie biznesplanu. Szkolenie przewiduje również przygotowanie wniosku dotyczącego ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

październik 10 60 godzin

Osoby bezrobotne do 30 roku życia, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą

NIE

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia wydane przez instytucję szkoleniową

KURS „PRACOWNIK BIUROWY” październik/listopad

7.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia biura z umiejętnością obsługi programów wspomagających pracę w biurze.

10

125 godzin

Osoby bezrobotne do 30 roku życia, posiadające minimum wykształcenie średnie

NIE

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia wydane przez instytucję szkoleniową

INFORMUJEMY, IŻ W CIĄGU ROKU REALIZOWANE BĘDĄ RÓWNIEŻ NA WNIOSEK OSOBY UPRAWNIONEJ SZKOLENIA INDYWIDUALNE POD WARUNKIEM ZAGWARANTOWANIA ZATRUDNIENIA Proponowane terminy organizacji szkoleń oraz ich zakres mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sytuacji na rynku pracy oraz posiadaniem środków finansowych na ich realizację

3

Plan%20szkole%C5%84%202012201209071423  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/16ca3858-f88d-4fa5-adb2-0c54a067bbe5/Plan%20szkole%C5%84%202012201209071423.pdf

Plan%20szkole%C5%84%202012201209071423  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/16ca3858-f88d-4fa5-adb2-0c54a067bbe5/Plan%20szkole%C5%84%202012201209071423.pdf

Advertisement