Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Bezrobotnych ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem tel. 61/28-29-361, fax 61/28-39-099 www.pup.srem.pl; e-mail: posrednictwo.pracy@pup.srem.pl; doradca@pup.srem.pl

WNIOSEK O UDZIELEN I E POMOCY OFEROWANEJ W RAMACH US Ł UG RYNKU PRACY osoby zarejestrowanej w tutejszym urzędzie pracy osoby niezarejestrowanej w tutejszym urzędzie pracy Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………..……..……… PESEL: ……………………………, Nr dok. tożsamości (dot. cudzoziemców)…………………….. Adres zamieszkania: ………………………………..………………………………………………… Wnioskuję o udzielenie pomocy w zakresie*: Pośrednictwo pracy informacja o ofertach pracy udział w Giełdzie pracy udział w Targach pracy inne, jakie ……………………...………………………….………………………………………………… Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa porada indywidualna porada grupowa informacja zawodowa skorzystanie z zasobów informacji zawodowych Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub Pracy) udział w zajęciach aktywizacyjnych udział w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia Organizacja szkoleń ……………………………………………….…………………………………………………… ……………………………………………….……………………………………………………

…………………………… (miejscowość i data)

………………………… (podpis wnioskodawcy)


*) proszę zaznaczyć właściwy kwadrat/y

/Wniosek%20o%20udzielenie%  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/f9e52e29-004d-4cfd-bd72-a28aa849a5a3/Wniosek%20o%20udzielenie%20pomocy%20oferowanej%20w%20ramach%20usł...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you