Page 1

ZASADY udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie poŜyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia ze środków Funduszu Pracy

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. PoŜyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia udziela się na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.), 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne słuŜby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315), 3. zasad udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie poŜyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia ze środków Funduszu Pracy, zwanych dalej Zasadami.

§ 2. UŜyte w Zasadach pojęcia oznaczają: 1. zatrudnienie – wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku słuŜbowego oraz umowy o pracę nakładczą; 2. inna praca zarobkowa – wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych; 3. przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.); 4. szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia; 5. poŜyczka szkoleniowa – oznacza to poŜyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie; 6. Urząd – Powiatowy Urząd Pracy w Śremie; 7. Ustawa - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.);


§3. 1. O poŜyczkę szkoleniową mogą ubiegać się: 1) osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie; 2) osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Urzędzie, które: a) są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, b) są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, c) otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, d) uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach pomocy społecznej, e) są Ŝołnierzem rezerwy, f) pobierają rentę szkoleniową, g) pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku słuŜbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy, h) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małŜonek rolnika, jeŜeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, 3) pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyŜej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie. 2. Starosta na wniosek osób, o których mowa u ust. 1 moŜe udzielić poŜyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umoŜliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 3. PoŜyczka szkoleniowa moŜe być udzielona do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy poŜyczki. 4. PoŜyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie moŜe przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. 5. O przyznaniu lub odmowie udzielenia poŜyczki szkoleniowej Urząd powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty złoŜenia wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami. 6. PoŜyczka szkoleniowa jest świadczeniem fakultatywnym podlegającym limitowaniu w ramach środków określonych w planie finansowym Funduszu Pracy.

§ 4. Sprawy związane z przyjmowaniem wniosków i udzielaniem poŜyczek szkoleniowych załatwia Urząd.


Rozdział 2 Warunki przyznawania poŜyczki szkoleniowej

§ 5. 1. Przy udzielaniu poŜyczki szkoleniowej bierze się pod uwagę: 1) sytuację na rynku pracy, 2) zapotrzebowanie na rynku pracy na umiejętności nabyte w trakcie szkolenia, 3) posiadane przez Urząd środki Funduszu Pracy przeznaczone na ten cel, 4) wiarygodność zabezpieczenia, 5) postanowienia niniejszych Zasad. 2. Ubiegający się o udzielenie poŜyczki szkoleniowej składa w Urzędzie wniosek zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszych Zasad. 3. Do wniosku naleŜy załączyć: a) zaświadczenie instytucji szkoleniowej o moŜliwości przeszkolenia wnioskodawcy, b) w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 deklarację pracodawcy o zatrudnieniu/powierzeniu innej pracy zarobkowej po zakończeniu szkolenia, c) w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 deklarację pracodawcy o moŜliwości kontynuowania przez wnioskodawcę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, d) oświadczenie wnioskodawcy, e) oświadczenie poręczyciela.

§ 6. 1. Udzielenie poŜyczki następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję powołaną przez Starostę oraz po zawarciu umowy. 2. Wypłata poŜyczki szkoleniowej moŜe nastąpić po dniu zawarcia umowy jednorazowo lub w ratach. 3. Wnioskodawca zobowiązany jest złoŜyć zabezpieczenie w formie poręczenia cywilnego. Zabezpieczenie obejmuje kwotę do wysokości 150% udzielonej poŜyczki. 4. Poręczenie cywilne powinno być złoŜone przez co najmniej jedną osobę, której stałe miesięczne dochody netto wynoszą nie mniej niŜ 140% minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 roku, Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) lub dwie osoby o stałych miesięcznych dochodach netto nie niŜszych niŜ 100% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa wyŜej. 5. Dokumentem potwierdzającym dochody jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę (data wystawienia zaświadczenia nie moŜe przekraczać 30 dni poprzedzających dzień złoŜenia wniosku). W przypadku poręczenia złoŜonego przez emeryta lub rencistę, albo osobę prowadzącą działalność gospodarczą, rolniczą lub dział specjalny produkcji rolnej wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochody są: 1) dla emeryta lub rencisty - decyzja o przyznaniu świadczenia wraz z ostatnią waloryzacją lub zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych, 2) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: a) zaświadczenie o dochodach (przychodach) z urzędu skarbowego (ewentualnie rozliczenie roczne potwierdzone przez urząd skarbowy) za poprzedni rok podatkowy; b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzone przez organ dokonujący wpisu o aktualności stanu prawnego prowadzonej


działalności (data potwierdzenia nie moŜe przekraczać 7 dni poprzedzających dzień złoŜenia wniosku); 3) dla osoby prowadzącej działalność rolniczą - zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości obrotów w poprzednim roku podatkowym, a rolnicy nie będący płatnikami podatku VAT – zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wystawione przez właściwy urząd gminy; 4) dla osoby prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej - zaświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok lub ewentualnie decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, w której uwzględniony został szacunkowy dochód roczny. 6. Poręczycielem nie moŜe być: 1) małŜonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, 2) osoba będąca dłuŜnikiem Funduszu Pracy lub osoba, która poręczała poŜyczkę szkoleniową z Funduszu Pracy innej osobie będącej dłuŜnikiem tego Funduszu, 3) współmałŜonek dłuŜnika oraz współmałŜonek poręczyciela dłuŜnika pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, o których mowa w pkt. 2. 7. Do zawarcia umowy o poŜyczkę szkoleniową konieczna jest zgoda współmałŜonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej i współmałŜonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej, wyraŜona w formie oświadczenia podpisanego w obecności pracownika Urzędu.

§ 7. 1. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 zobowiązane są do: a) wydatkowania poŜyczki zgodnie z celem określonym w umowie, b) powiadomienia Urzędu o podjęciu i zakończeniu szkolenia finansowanego z poŜyczki szkoleniowej, c) przedstawienia dokumentów umoŜliwiających rozliczenie poŜyczki, w szczególności dokumentów potwierdzających: − dokonanie opłat naleŜnych instytucji szkoleniowej, − poniesienie innych kosztów szkolenia, − ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji. 2. W przypadku wykorzystania poŜyczki na inne cele niŜ określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia poŜyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się takŜe od kwoty poŜyczki niespłaconej w terminie.

Rozdział 3 Postanowienia końcowe Zasady udzielania poŜyczki szkoleniowej wchodzą w Ŝycie z dniem podpisania. Śrem, dnia 7 maja 2009r. Zatwierdzam DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Śremie Urszula Bogusz-Kubiak

/Zasady%20pożyczka%20szko  
/Zasady%20pożyczka%20szko  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/0dcec847-747f-4da4-8a5a-e1949feaa09f/Zasady%20pożyczka%20szkoleniowa201007071303.pdf

Advertisement