Issuu on Google+

Załącznik nr 1 do wniosku

................................................ pieczęć pracodawcy

................................................ miejscowość, data

Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 56 63-100 Śrem

Deklaracja pracodawcy ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (nazwa i adres pracodawcy)

nr telefonu..........................................NIP..................................................................................... REGON............................................................PKD/EKD............................................................ zamierzam zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku............................................................................................................................... (nazwa stanowiska pracy)

Pana/ią........................................................................................................................................... zamieszkałego/łą .......................................................................................................................... w terminie:* do 14 dni po ukończeniu szkolenia ....................................................................................... ....................................................................................................................................................... (nazwa szkolenia)

do 7 dni od dnia otrzymania uprawnień umożliwiających wykonywanie zawodu ………………………………………………………………………………………............ (nazwa zawodu)

na okres co najmniej ….... miesięcy. .................................................................................. podpis i pieczątka osoby upoważnionej * właściwe zaznaczyć


/Załącznik%20nr%201%20do