Page 1

Załącznik nr 1 do wniosku

................................................ pieczęć pracodawcy

................................................ miejscowość, data

Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 56 63-100 Śrem

Deklaracja pracodawcy ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (nazwa i adres pracodawcy)

nr telefonu..........................................NIP..................................................................................... REGON............................................................PKD/EKD............................................................ zamierzam zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku............................................................................................................................... (nazwa stanowiska pracy)

Pana/ią........................................................................................................................................... zamieszkałego/łą .......................................................................................................................... w terminie:* do 14 dni po ukończeniu szkolenia ....................................................................................... ....................................................................................................................................................... (nazwa szkolenia)

do 7 dni od dnia otrzymania uprawnień umożliwiających wykonywanie zawodu ………………………………………………………………………………………............ (nazwa zawodu)

na okres co najmniej ….... miesięcy. .................................................................................. podpis i pieczątka osoby upoważnionej * właściwe zaznaczyć

/Załącznik%20nr%201%20do  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/32cb2378-c97c-474f-88be-5958d28071dc/Załącznik%20nr%201%20do%20wniosku%20-%20Deklaracja%20pracodawcy.d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you