Page 1

Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz.537), zmienionego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. (Dz. U. poz. 1268) - z wyróżnionymi zmianami

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 111 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 1111 Przedstawiciele władz publicznych 111101 Parlamentarzysta 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111103 Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny) 1112 Wyżsi urzędnicy administracji publicznej 111201 Wyższy urzędnik państwowy 111202 Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej 1113 Wyżsi urzędnicy władz samorządowych 111301 Wyższy urzędnik samorządowy 1114 Zawodowi działacze organizacji członkowskich 111401 Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców 111402 Zawodowy działacz organizacji politycznej 111403 Zawodowy działacz organizacji pozarządowej 111404 Zawodowy działacz organizacji profesjonalnej 111405 Zawodowy działacz organizacji związkowej 112 Dyrektorzy generalni i wykonawczy 1120 Dyrektorzy generalni i wykonawczy 112001 Dyrektor do spraw administracyjnych 112002 Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych 112003 Dyrektor do spraw energetyki 112004 Dyrektor do spraw informatyki / informacji 112005 Dyrektor do spraw personalnych 112006 Dyrektor finansowy 112007 Dyrektor generalny 112008 Dyrektor handlowy 112009 Dyrektor logistyki 112010 Dyrektor marketingu 112011 Dyrektor operacyjny 112012 Dyrektor produkcji 112013 Dyrektor rozwoju biznesu 112014 Dyrektor sprzedaży 112015 Dyrektor techniczny 112016 Dyrektor wykonawczy 1


112017 112018 112019 112090 12 121 1211 121101 121102 121103 1212 121201 121202 121203 121204 1213 121301 121302 121303 1219 121901 121902 121903 121990 122 1221 122101 122102 122103 1222 122201 122202 1223 122301 122302 13 131 1311 131101 131102 131103 1312 131201 131202 131203 132

Prezes Rektor Syndyk Pozostali dyrektorzy generalni i wykonawczy Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania Kierownicy do spraw finansowych Główny księgowy Kierownik biura rachunkowego Kierownik działu finansowego Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Kierownik działu kadrowo-płacowego Kierownik działu szkoleń Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Kierownicy do spraw strategicznych i planowania Dyrektor departamentu Kierownik do spraw strategicznych i planowania Naczelnik / kierownik wydziału Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownik działu administracyjno-gospodarczego Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży Kierownik działu marketingu Kierownik działu sprzedaży Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży Kierownicy do spraw reklamy i public relations Kierownik agencji reklamowej Kierownik działu reklamy / promocji / public relations Kierownicy do spraw badań i rozwoju Kierownik do spraw rozwoju produktu Kierownik działu badawczo-rozwojowego Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem Kierownik w gospodarce leśnej Kierownicy produkcji w uprawach wodnych i rybołówstwie Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach upraw wodnych Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie Szyper Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji 2


1321 132101 132102 132103 132104 1322 132201 132202 132203 132204 1323 132301 132302 1324 132401 132402 132403 132404 132405 132406 132407 133 1330 133001 133002 133003 133004 133005 133006 133007 133090 134 1341 134101 134102 134103 134104 134190 1342 134201 134202 134203 134204 134205 1343 134301 1344 134401 134402

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej Główny technolog Kierownik do spraw kontroli jakości Kierownik działu produkcji Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym Kierownicy w górnictwie Kierownik działu wydobycia Kierownik jednostki ratownictwa górniczego Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym Kierownik ruchu w zakładzie górniczym Kierownicy do spraw budownictwa Kierownik budowy Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni Kierownik działu logistyki Kierownik działu transportu Kierownik działu zakupów Kierownik magazynu Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego Kierownik przedsiębiorstwa transportowego Zawiadowca stacji Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Kierownik działu informatyki Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Kierownik rozwoju technologii informatycznych Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych Kierownik sieci informatycznych Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi Kierownik centrum rozrywki dla dzieci Kierownik przedszkola Kierownik wioski dziecięcej Kierownik żłobka Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej Kierownik hospicjum Kierownik komórki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej Kierownik placówki usług medycznych Kierownik zakładu opieki zdrowotnej Pielęgniarka oddziałowa Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi Kierownik domu spokojnej starości Kierownicy w instytucjach opieki społecznej Kierownik domu dziecka Kierownik domu opieki społecznej 3


134403 134404 1345 134501 134502 134503 1346 134601 134602 134603 134604 134605 134690 1349 134901 134902 134903 134904 134905 134990 14 141 1411 141101 141102 141103 141104 1412 141201 141202 142 1420 142001 142002 142003 142004 143 1431 143101 143102 143103 143104 143105 143106 143107 143108 143109

Kierownik działu w instytucjach opieki społecznej Kierownik ośrodka pomocy rodzinie Kierownicy w instytucjach edukacyjnych Dyrektor szkoły Dziekan Kierownik warsztatów szkolnych Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych Kierownik agencji doradztwa finansowego Kierownik agencji ubezpieczeniowej Kierownik działu w banku Kierownik działu w instytucji ubezpieczeniowej Kierownik placówki bankowej Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego Dyrektor zakładu dla nieletnich Kierownik agencji ochrony mienia i osób Kierownik firmy audytorskiej Kierownik kancelarii prawnej Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie Kierownicy w hotelarstwie Kierownik działu w hotelu Kierownik hostelu / motelu Kierownik hotelu Kierownik pensjonatu Kierownicy w gastronomii Kierownik działu w lokalu gastronomicznym Kierownik lokalu gastronomicznego Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym Kierownik działu w handlu detalicznym Kierownik działu w handlu hurtowym Kierownik hurtowni Kierownik supermarketu Kierownicy do spraw innych typów usług Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej Kierownik archiwum Kierownik biblioteki Kierownik domu kultury Kierownik galerii sztuki Kierownik kasyna Kierownik kina Kierownik klubu fitness 4


143110 143111 143112 143113 143114 143115 143116 143190 1439 143901 143902 143903 143904 143905 143906 143907 143908 143990 2 21 211 2111 211101 211102 211103 211104 2112 211201 211202 211203 2113 211301 211302 2114 211401 211402 211403 211404 211405 211406 211490 212 2120 212001 212002 212003 212004 212090 213

Kierownik klubu sportowego Kierownik muzeum Kierownik parku rozrywki / cyrku Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej Kierownik siłowni Kierownik szkółki jeździeckiej Kierownik teatru Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownik biura podroży Kierownik biura tłumaczeń Kierownik centrum handlowego Kierownik centrum konferencyjnego Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center) Kierownik do spraw windykacji Kierownik firmy sprzątającej Kierownik kempingu Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani SPECJALIŚCI Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi Fizycy i astronomowie Astrofizyk Astronom Fizyk Fizyk medyczny Meteorolodzy Hydrometeorolog Meteorolog Synoptyk Chemicy Chemik Chemik – technologia chemiczna Specjaliści nauk o Ziemi Geofizyk Geograf Geolog Hydrograf morski Hydrolog Oceanolog Pozostali specjaliści nauk o Ziemi Matematycy, statystycy i pokrewni Matematycy, statystycy i pokrewni Aktuariusz Matematyk Demograf Statystyk Pozostali matematycy, statystycy i pokrewni Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni 5


2131 213101 213102 213103 213104 213105 213106 213107 213108 213190 2132 213201 213202 213203 213204 213205 213206 213207 213208 213209 213290 2133 213301 213302 213303 214 2141 214101 214102 214103 214104 214105 214106 214107 214108 214109 214110 214190 2142 214201 214202 214203 214204 214205 214206 214207 214208 214209 214210

Biolodzy i pokrewni Antropolog Biochemik Biofizyk Bioinżynier Biolog Biotechnolog Genetyk Mikrobiolog Pozostali biolodzy i pokrewni Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni Doradca rolniczy Gleboznawca Inżynier leśnictwa Inżynier ogrodnictwa Inżynier rolnictwa Inżynier rybactwa Inżynier zootechniki Klasyfikator gruntów Rzeczoznawca rolniczy Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni Specjaliści do spraw ochrony środowiska Audytor ekologiczny Ekolog Specjalista ochrony środowiska Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji Inżynier normowania pracy Inżynier organizacji i planowania produkcji Inżynier utrzymania ruchu Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania Konsultant komitetu technicznego Logistyk Normalizator Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia Specjalista kontroli jakości Towaroznawca Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji Inżynierowie budownictwa Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów Inżynier budowy dróg Inżynier budowy mostów Inżynier geotechnik Rzeczoznawca budowlany 6


214290 2143 214301 214302 214303 214304 214305 214306 214307 214390 2144 214401 214402 214403 214404 214405 214406 214407 214408 214409 214410 214490 2145 214501 214502 214503 214590 2146 214601 214602 214603 214604 214605 214606 214607 214690 2149 214901 214902 214903 214904 214905 214906 214907 214908 214909 214910 214911 214912

Pozostali inżynierowie budownictwa Inżynierowie inżynierii środowiska Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne Inżynier inżynierii środowiska – melioracje Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska Inżynierowie mechanicy Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna Inżynier mechanik – środki transportu Inżynier mechanik – technologia mechaniczna Inżynier mechanik lotniczy Inżynier mechanizacji rolnictwa Inżynier spawalnik Pozostali inżynierowie mechanicy Inżynierowie chemicy i pokrewni Inżynier inżynierii chemicznej Inżynier technologii chemicznej Inżynier technologii żywności Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych Inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego Inżynier górnik – górnictwo węgla kamiennego Inżynier górnik – wiertnictwo Inżynier hutnik Inżynier inżynierii materiałowej Inżynier odlewnik Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Audytor energetyczny Inspektor dozoru technicznego Inżynier automatyki i robotyki Inżynier awionik Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Inżynier energetyk Inżynier gospodarki przestrzennej Inżynier kliniczny Inżynier poligraf Inżynier pożarnictwa Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Inżynier technologii betonów 7


214913 214914 214915 214916 214917 214918 214919 214920 214921 214922 214923 214924 214925 214926 214990 215 2151 215101 215102 215103 215104 215190 2152 215201 215202 215203 215204 2153 215301 215302 216 2161 216101 216102 2162 216201 216202 2163 216301 216302 216303 216304 2164 216401 216402 216403 2165 216501 216502

Inżynier technologii ceramiki Inżynier technologii drewna Inżynier technologii przetwórstwa skóry Inżynier technologii szkła Inżynier transportu drogowego Inżynier transportu kolejowego Inżynier włókiennik Kontroler kolejowy Legalizator Metrolog Nanotechnolog (inżynier nanostruktur) Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych Specjalista do spraw pakowania i opakowań Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Inżynierowie elektrotechnologii Inżynierowie elektrycy Inżynier elektroenergetyk Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych Inżynier elektryk Inżynier elektryk – automatyk Pozostali inżynierowie elektrycy Inżynierowie elektronicy Inżynier elektronik Inżynier mechatronik Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym Optoelektronik Inżynierowie telekomunikacji Inżynier telekomunikacji Technolog inżynierii telekomunikacyjnej Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni Architekci Architekt Architekt wnętrz Architekci krajobrazu Architekt krajobrazu Architekt zieleni wewnątrz budynków Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży Projektant biżuterii Kostiumograf Projektant mody Projektant wzornictwa przemysłowego Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego Inżynier ruchu drogowego Inżynier ruchu kolejowego Urbanista Kartografowie i geodeci Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja Inżynier geodeta – geodezja górnicza 8


216503 216504 216505 216506 216507 216508 216590 2166 216601 216602 216603 216604 216605 216606 216690 22 221 2211 221101 2212 221201 221202 221203 221204 221205 221206 221207 221208 221209 221210 221211 221212 221213 221214 221215 221216 221217 221218 221219 221220 221221 221222 221223 221224 221225 221226 221227 221228 221229

Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne Inżynier geodeta – geomatyka Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami Kartograf Pozostali kartografowie i geodeci Projektanci grafiki i multimediów Grafik komputerowy DTP Grafik komputerowy multimediów Ilustrator Projektant grafiki Projektant grafiki stron internetowych Specjalista do spraw animacji multimedialnej Pozostali projektanci grafiki i multimediów Specjaliści do spraw zdrowia Lekarze Lekarze bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Lekarz Lekarze specjaliści Lekarz – alergologia Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia Lekarz – angiologia Lekarz – audiologia i foniatria Lekarz – balneologia i medycyna fizykalna Lekarz – chirurgia dziecięca Lekarz – chirurgia klatki piersiowej Lekarz – chirurgia naczyniowa Lekarz – chirurgia ogólna Lekarz – chirurgia onkologiczna Lekarz – chirurgia plastyczna Lekarz – chirurgia szczękowo-twarzowa Lekarz – choroby płuc Lekarz – choroby wewnętrzne Lekarz – choroby zakaźne Lekarz – dermatologia i wenerologia Lekarz – diabetologia Lekarz – diagnostyka laboratoryjna Lekarz – endokrynologia Lekarz – epidemiologia Lekarz – farmakologia kliniczna Lekarz – gastroenterologia Lekarz – genetyka kliniczna Lekarz – geriatria Lekarz – ginekologia onkologiczna Lekarz – hematologia Lekarz – hipertensjologia Lekarz – immunologia kliniczna Lekarz – kardiochirurgia 9


221230 221231 221232 221233 221234 221235 221236 221237 221238 221239 221240 221241 221242 221243 221244 221245 221246 221247 221248 221249 221250 221251 221252 221253 221254 221255 221256 221257 221258 221259 221260 221261 221262 221263 221264 221265 221266 221267 221268 221290 222 2221 222101 2222 222201 222202 222203 222204 222205

Lekarz – kardiologia Lekarz – kardiologia dziecięca Lekarz – medycyna nuklearna Lekarz – medycyna paliatywna Lekarz – medycyna pracy Lekarz – medycyna ratunkowa Lekarz – medycyna rodzinna Lekarz – medycyna sądowa Lekarz – medycyna sportowa Lekarz – medycyna transportu Lekarz – mikrobiologia lekarska Lekarz – nefrologia Lekarz – neonatologia Lekarz – neurochirurgia Lekarz – neurologia Lekarz – neurologia dziecięca Lekarz – neuropatologia Lekarz – okulistyka Lekarz – onkologia i hematologia dziecięca Lekarz – onkologia kliniczna Lekarz – ortopedia i traumatologia narządu ruchu Lekarz – otorynolaryngologia Lekarz – otorynolaryngologia dziecięca Lekarz – patomorfologia Lekarz – pediatria Lekarz – położnictwo i ginekologia Lekarz – psychiatria Lekarz – psychiatria dzieci i młodzieży Lekarz – radiologia i diagnostyka obrazowa Lekarz – radioterapia onkologiczna Lekarz – rehabilitacja medyczna Lekarz – reumatologia Lekarz – seksuologia Lekarz – toksykologia kliniczna Lekarz – transfuzjologia kliniczna Lekarz – transplantologia kliniczna Lekarz – urologia Lekarz – urologia dziecięca Lekarz – zdrowie publiczne Pozostali lekarze specjaliści Pielęgniarki Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Pielęgniarka Pielęgniarki specjalistki Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego 10


222206 222207 222208 222209 222210 222211 222212 222213 222214 222215 222216 222217 222218 222219 222220 222221 222222 222290 223 2231 223101 2232 223201 223202 223203 223204 223205 223206 223207 223290 224 2240 224001 225 2251 225101 2252 225201 225202 225203 225204 225205 225206 225207 225208 225209 225210 225211 225212

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pozostałe pielęgniarki specjalistki Położne Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Położna Położne specjalistki Położna specjalista organizacji i zarządzania Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pozostałe położne specjalistki Specjaliści ratownictwa medycznego Specjaliści ratownictwa medycznego Ratownik medyczny specjalista Lekarze weterynarii Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Lekarz weterynarii Lekarze weterynarii specjaliści Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej Lekarz weterynarii – specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów użytkowych Lekarz weterynarii – specjalista chorób przeżuwaczy Lekarz weterynarii – specjalista chorób psów i kotów Lekarz weterynarii – specjalista chorób ryb Lekarz weterynarii – specjalista chorób trzody chlewnej Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt futerkowych Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt nieudomowionych Lekarz weterynarii – specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej Lekarz weterynarii – specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia 11


225213 225214 225215 225216 225217 226 2261 226101 2262 226201 226202 226203 226204 226205 226206 226207 226208 226209 226290 227 2271 227101 2272 227201 227202 227203 227204 227205 227206 227207 227208 227209 227210 227211 227212 227213 227290 228 2281 228101 228102 228103 228104 228105 228106 228107 228108 228109

zwierzęcego Lekarz weterynarii – specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz Lekarz weterynarii – specjalista radiologii weterynaryjnej Lekarz weterynarii – specjalista rozrodu zwierząt Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych Lekarz weterynarii – specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej Lekarze dentyści Lekarze dentyści bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Lekarz dentysta Lekarze dentyści specjaliści Lekarz dentysta – chirurgia stomatologiczna Lekarz dentysta – chirurgia szczękowo-twarzowa Lekarz dentysta – epidemiologia Lekarz dentysta – ortodoncja Lekarz dentysta – periodontologia Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca Lekarz dentysta – stomatologia zachowawcza z endodoncją Lekarz dentysta – zdrowie publiczne Pozostali lekarze dentyści specjaliści Diagności laboratoryjni Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Diagnosta laboratoryjny Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej Diagnosta laboratoryjny – cytomorfologia medyczna Diagnosta laboratoryjny – epidemiologia Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna diagnostyka medyczna Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna diagnostyka sądowa Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna genetyka medyczna Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna hematologia medyczna Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna immunologia medyczna Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna parazytologia medyczna Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna toksykologia medyczna Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna transfuzjologia medyczna Diagnosta laboratoryjny – mikrobiologia medyczna Diagnosta laboratoryjny – zdrowie publiczne Diagnosta laboratoryjny – zdrowie środowiskowe Pozostali specjaliści diagnostyki laboratoryjnej Inni specjaliści ochrony zdrowia Farmaceuci Farmaceuta – analityka farmaceutyczna Farmaceuta – bromatologia Farmaceuta – farmacja apteczna Farmaceuta – farmacja kliniczna Farmaceuta – farmacja przemysłowa Farmaceuta – farmacja szpitalna Farmaceuta – farmakologia Farmaceuta – lek roślinny Farmaceuta – mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna 12


228110 228111 228112 228190 2282 228201 228202 228203 228204 2283 228301 2284 228401 228402 2285 228501 228502 228503 228504 2286 228601 2289 228901 228902 228903 228904 228905 228906 228907 228908 228990 23 231 2310 231001 231002 231003 231004 231005 231006 231007 231008 231009 231010 231011 231012 231013 231014 231015

Farmaceuta – toksykologia Farmaceuta – zdrowie publiczne Farmaceuta – zdrowie środowiskowe Pozostali farmaceuci Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska Inspektor dozoru jądrowego Promotor zdrowia Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy Specjalista zdrowia publicznego Fizjoterapeuci Fizjoterapeuta Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia Specjalista dietetyk Specjalista żywienia człowieka Audiofonolodzy i logopedzi Audiofonolog Logopeda Logopeda – neurologopedia Logopeda – surdologopedia Optometryści Optometrysta Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani Epidemiolog Koordynator badań klinicznych Kosmetolog Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym Psychoterapeuta Specjalista psychoterapii uzależnień Specjalista terapii uzależnień Toksykolog Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani Specjaliści nauczania i wychowania Nauczyciele akademiccy Nauczyciele akademiccy Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne Nauczyciel akademicki – nauki leśne Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne Nauczyciel akademicki – nauki medyczne Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze fizycznej Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi Nauczyciel akademicki – nauki prawne Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze Nauczyciel akademicki – nauki techniczne Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne 13


231016 231017 231018 231019 231020 231021 231090 232 2320 232001 232002 232003 232004 232005 232006 232007 232090 233 2330 233001 233002 233003 233004 233005 233006 233007 233008 233009 233010 233011 233012 233013 233014 233015 233016 233017 233018 233019 233020 233021 233022 233023 233024 233025 233090 234

Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne Pozostali nauczyciele akademiccy Nauczyciele kształcenia zawodowego Nauczyciele kształcenia zawodowego Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) Nauczyciel biologii Nauczyciel chemii Nauczyciel etyki Nauczyciel fizyki i astronomii Nauczyciel geografii Nauczyciel historii Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel języka francuskiego Nauczyciel języka hiszpańskiego Nauczyciel języka niemieckiego Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel języka rosyjskiego Nauczyciel języka włoskiego Nauczyciel matematyki Nauczyciel muzyki Nauczyciel plastyki Nauczyciel przedsiębiorczości Nauczyciel przysposobienia obronnego Nauczyciel religii Nauczyciel techniki Nauczyciel wiedzy o kulturze Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie Nauczyciel wychowania fizycznego Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 14


2341 234101 234102 234103 234104 234105 234106 234107 234108 234109 234110 234111 234112 234113 234114 234115 234116 234117 234118 234190 2342 234201 234202 235 2351 235101 235102 235103 235104 235105 235106 235107 235108 235109 235190 2352 235201 235202 235203 235204 235205 235290 2353 235301 235302 235303 235304 235305 235306

Nauczyciele szkół podstawowych Nauczyciel etyki w szkole podstawowej Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka włoskiego w szkole podstawowej Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej Nauczyciel nauczania początkowego Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej Nauczyciel religii w szkole podstawowej Nauczyciel techniki w szkole podstawowej Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej Pozostali nauczyciele szkół podstawowych Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka Nauczyciel przedszkola Wychowawca małego dziecka Inni specjaliści nauczania i wychowania Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania Andragog Ewaluator programów edukacji Metodyk edukacji na odległość Metodyk multimedialny Nauczyciel doradca metodyczny Nauczyciel instruktor Pedagog Pedagog medialny Wizytator Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania Nauczyciele szkół specjalnych Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog) Nauczyciel niedostosowanych społecznie (socjoterapeuta) Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog) Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) Pozostali nauczyciele szkół specjalnych Lektorzy języków obcych Lektor języka angielskiego Lektor języka francuskiego Lektor języka hiszpańskiego Lektor języka niemieckiego Lektor języka rosyjskiego Lektor języka włoskiego 15


235390 2354 235401 2355 235501 235502 235503 2356 235601 2359 235901 235902 235903 235904 235905 235906 235907 235908 235909 235910 235911 235912 235913 235914 235915 235990 24 241 2411 241101 241102 241103 241104 241105 241106 2412 241201 241202 241203 241204 2413 241301 241302 241303 241304 241305 241306 241307 241308

Pozostali lektorzy języków obcych Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego Instruktor tańca Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych Instruktorzy technologii informatycznych Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani Dydaktyk aplikacji multimedialnych Egzaminator on-line Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem Nauczyciel bibliotekarz Nauczyciel konsultant Nauczyciel logopeda Nauczyciel na odległość Nauczyciel psycholog Nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych Pedagog animacji kulturalnej Pedagog szkolny Specjalista do spraw zarządzania w oświacie Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Wykładowca na kursach (edukator, trener) Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw finansowych Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości Biegły rewident Specjalista do spraw kontrolingu Specjalista do spraw rachunkowości Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej Doradcy finansowi i inwestycyjni Doradca emerytalny Doradca finansowy Doradca inwestycyjny Doradca podatkowy Analitycy finansowi Analityk giełdowy Analityk kredytowy Projektant pakietów usług finansowych Specjalista bankowości Specjalista do spraw factoringu Specjalista do spraw finansów Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych 16


241309 241310 241390 242 2421 242101 242102 242103 242104 242105 242106 242107 242108 242109 242110 242190 2422 242201 242202 242203 242204 242205 242206 242207 242208 242209 242210 242211 242212 242213 242214 242215 242216 242217 242218 242219 242220 242221 242222 242223 242224 242225 242226 242227 242290 2423 242301 242302 242303

Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) Pozostali analitycy finansowi Specjaliści do spraw administracji i zarządzania Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Administrator produkcji filmowej Koordynator projektów unijnych Makler nadzorujący Negocjator biznesowy Organizator transportu drogowego Specjalista do spraw doskonalenia organizacji Specjalista do spraw konsultingu Specjalista do spraw logistyki Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy Specjalista ochrony informacji niejawnych Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Specjaliści do spraw administracji i rozwoju Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego Audytor Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Inspektor farmaceutyczny Inspektor kontroli skarbowej Inspektor nadzoru bankowego Inspektor nadzoru budowlanego Inspektor ochrony danych osobowych Inspektor ochrony rybołówstwa Inspektor pracy Kontroler państwowy Rzecznik patentowy Specjalista administracji publicznej Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych Specjalista do spraw integracji europejskiej Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Specjalista do spraw planowania strategicznego Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Specjalista do spraw zamówień publicznych Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Specjalista zarządzania kryzysowego Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Analityk pracy Doradca EURES Doradca personalny 17


242304 242305 242306 242307 242308 242309 242310 242311 242312 242390 2424 242401 242402 242403 242490 243 2431 243101 243102 243103 243104 243105 243106 243107 2432 243201 243202 243203 2433 243301 243302 243303 243304 243305 243306 2434 243401 243402 244 2441 244101 244102 244103 244190 25 251 2511 251101

Doradca zawodowy Konsultant do spraw kariery Lider klubu pracy Specjalista do spraw kadr Specjalista do spraw kultury firmy Specjalista do spraw rekrutacji pracowników Specjalista do spraw wynagrodzeń Specjalista do spraw zarządzania talentami Specjalista wielokulturowości Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr Broker edukacyjny Specjalista do spraw rozwoju zawodowego Specjalista do spraw szkoleń Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations Specjaliści do spraw reklamy i marketingu Analityk trendów rynkowych (cool hunter) Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) Menedżer produktu Opiekun marki (brand manager) Specjalista analizy i rozwoju rynku Specjalista do spraw marketingu i handlu Specjalista do spraw reklamy Specjaliści do spraw public relations Etyk biznesu Lobbysta Specjalista do spraw public relations Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjnokomunikacyjnych) Inżynier sprzedaży Opiekun klienta Przedstawiciel medyczny Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager) Specjalista do spraw sprzedaży Specjalista zaopatrzenia medycznego Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych Specjaliści do spraw rynku nieruchomości Specjaliści do spraw rynku nieruchomości Pośrednik w obrocie nieruchomościami Rzeczoznawca majątkowy Zarządca nieruchomości Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Analitycy systemowi i programiści Analitycy systemowi Analityk systemów teleinformatycznych 18


251102 251103 2512 251201 251202 251290 2513 251301 251302 251303 2514 251401 2519 251901 251902 251903 251904 251990 252 2521 252101 252102 252103 2522 252201 252202 252203 252290 2523 252301 252302 2529 252901 26 261 2611 261101 261102 261103 2612 261201 2619 261901 261902 261903 261904 261905

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych Projektant / architekt systemów teleinformatycznych Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów Architekt stron internetowych Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu Programiści aplikacji Programista aplikacji Analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani Informatyk medyczny Specjalista zastosowań informatyki Tester oprogramowania komputerowego Tester systemów teleinformatycznych Pozostali analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych Projektanci i administratorzy baz danych Administrator baz danych Analityk baz danych Projektant baz danych Administratorzy systemów komputerowych Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP Pozostali administratorzy systemów komputerowych Specjaliści do spraw sieci komputerowych Administrator sieci informatycznej Inżynier systemów i sieci komputerowych Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Specjaliści z dziedziny prawa Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy Adwokat Prokurator Radca prawny Sędziowie Sędzia Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Asystent prawny Asystent prokuratora Asystent sędziego Komornik sądowy Notariusz 19


261906 261907 261908 261990 262 2621 262101 262102 2622 262201 262202 262203 262204 262205 262206 262207 262290 263 2631 263101 263102 2632 263201 263202 263203 263204 263290 2633 263301 263302 263303 263304 263305 263306 2634 263401 263402 263403 263404 263405 263406 263407 263408 263409 263490 2635 263501 263502 263503

Prawnik legislator Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Referendarz sądowy Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy Archiwiści i muzealnicy Archiwista Muzealnik Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją Analityk informacji i raportów medialnych Analityk ruchu na stronach internetowych Bibliotekoznawca Broker informacji (researcher) Menedżer zawartości serwisów internetowych Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej Specjalista zarządzania informacją Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych Ekonomiści Ekonometryk Ekonomista Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni Archeolog Etnograf Kulturoznawca Socjolog Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni Filozofowie, historycy i politolodzy Filozof Historyk Historyk sztuki Politolog Specjalista polityki społecznej Teolog Psycholodzy i pokrewni Psycholog Psycholog biznesu Psycholog kliniczny Psycholog organizacji Psycholog sportowy Psycholog wychowawczy / dziecka Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych Specjalista komunikacji społecznej Specjalista marketingu społecznego Pozostali psycholodzy i pokrewni Specjaliści do spraw społecznych Kurator sądowy Mediator Specjalista do spraw rodziny (familiolog) 20


263504 263505 263506 263590 2636 263601 263602 263603 263604 263605 263606 263690 264 2641 264101 264102 264103 264104 264105 264190 2642 264201 264202 264203 264204 264205 2643 264301 264302 264303 264304 264305 264306 264307 264308 264309 264310 264311 264312 264313 264314 264315 264390 265 2651 265101 265102 265103 265104

Specjalista pracy socjalnej Specjalista resocjalizacji Wychowawca w jednostkach penitencjarnych Pozostali specjaliści do spraw społecznych Specjaliści do spraw religii Duchowny religii mojżeszowej Duchowny religii muzułmańskiej Duchowny wyznania prawosławnego Duchowny wyznania rzymskokatolickiego Duchowny wyznań ewangelickich Zakonnik Pozostali specjaliści do spraw religii Literaci, dziennikarze i filolodzy Literaci i inni autorzy tekstów Edytor materiałów źródłowych Pisarz Poeta Redaktor wydawniczy Scenarzysta Pozostali literaci i inni autorzy tekstów Dziennikarze Dziennikarz Fotoedytor Krytyk artystyczny Redaktor programowy Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy Filolodzy i tłumacze Filolog – filologia klasyczna Filolog – filologia obcojęzyczna Filolog – filologia polska Tłumacz języka angielskiego Tłumacz języka arabskiego Tłumacz języka chińskiego Tłumacz języka francuskiego Tłumacz języka hiszpańskiego Tłumacz języka japońskiego Tłumacz języka migowego Tłumacz języka niemieckiego Tłumacz języka rosyjskiego Tłumacz języka włoskiego Tłumacz konferencyjny ustny Tłumacz tekstów Pozostali filolodzy i tłumacze Twórcy i artyści Artyści plastycy Artysta fotografik Artysta grafik Artysta malarz Artysta rzeźbiarz 21


265105 265106 265190 2652 265201 265202 265203 265204 265205 265206 265207 265290 2653 265301 265302 265390 2654 265401 265402 265403 265404 265405 265406 265407 265408 265409 265490 2655 265501 265502 265503 2656 265601 265602 265603 265604 265605 265606 2659 265901 265990 3 31 311 3111 311101 311102 311103 311104

Konserwator dzieł sztuki Scenograf Pozostali artyści plastycy Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy Artysta muzyk instrumentalista Artysta muzyk wokalista Dyrygent Kompozytor Muzyk reżyser dźwięku Muzykolog Piosenkarz Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy Choreografowie i tancerze Choreograf Tancerz baletowy Pozostali choreografowie i tancerze Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni Asystent reżysera filmowego Operator obrazu Producent filmowy Producent teatralny Producent telewizyjny Realizator programu telewizyjnego Reżyser filmowy Reżyser teatralny Reżyser telewizyjny Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni Aktorzy Aktor Aktor lalkarz Mim Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni Komentator sportowy Konferansjer Lektor dialogów filmowych i radiowych Prezenter muzyczny (discjockey) Prezenter telewizyjny Spiker radiowy Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani Twórca ludowy Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Technicy nauk fizycznych i technicznych Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni Laborant chemiczny Probierz Technik analityk S Technik geodeta S 22


311105 311106 311107 311108 311109 311190 3112 311201 311202 311203 311204 311205 311206 311207 311208 311209 311290 3113 311301 311302 311303 311304 311305 311306 311307 311390 3114 311401 311402 311403 311404 311405 311406 311407 311408 311409 311410 311490 3115 311501 311502 311503 311504 311505 311506 311507 311508 311509 311510

Technik geofizyk S Technik geolog S Technik hydrolog S Technik meteorolog S Technik metrolog Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni Technicy budownictwa Kosztorysant budowlany Laborant budowlany Technik architekt Technik budownictwa S Technik budownictwa wodnego S Technik drogownictwa S Technik dróg i mostów kolejowych S Technik inżynierii środowiska i melioracji S Technik urządzeń sanitarnych S Pozostali technicy budownictwa Technicy elektrycy Kontroler jakości wyrobów elektrycznych Technik elektroenergetyk transportu szynowego S Technik elektryk S Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych Technik elektryk samochodowy Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym Technik energetyk Pozostali technicy elektrycy Technicy elektronicy i pokrewni Diagnosta kolejowy Instalator systemów alarmowych Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych Instalator systemów telewizji przemysłowej Kontroler jakości wyrobów elektronicznych Projektant systemów alarmowych Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym S Technik elektronik S Technik elektroniki medycznej S Technik mechatronik S Pozostali technicy elektronicy i pokrewni Technicy mechanicy Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów Kontroler jakości wyrobów mechanicznych Kontroler stanu technicznego pojazdów Technik mechanik S Technik mechanik budowy środków transportu Technik mechanik eksploatacji środków transportu Technik mechanik – konserwator urządzeń dźwigowych Technik mechanik maszyn i urządzeń Technik mechanik obróbki skrawaniem Technik mechanik precyzyjny 23


311511 311512 311513 311590 3116 311601 311602 311603 311604 311605 311606 311690 3117 311701 311702 311703 311704 311705 311706 311707 311790 3118 311801 311802 311890 3119 311901 311902 311903 311904 311905 311906 311907 311908 311909 311910 311911 311912 311913 311914 311915 311916 311917 311918 311919 311920 311921 311922 311923

Technik mechanik urządzeń przemysłowych Technik mechanizacji rolnictwa S Technik pojazdów samochodowych S Pozostali technicy mechanicy Technicy chemicy i pokrewni Technik papiernictwa S Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Technik technologii chemicznej S Technik technologii środków farmaceutycznych Technik technologii środków kosmetycznych Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych Pozostali technicy chemicy i pokrewni Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni Technik górnictwa odkrywkowego S Technik górnictwa otworowego S Technik górnictwa podziemnego S Technik hutnik S Technik odlewnik S Technik przeróbki kopalin stałych S Technik wiertnik S Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni Kreślarze Rysownik geodezyjny Rysownik kartograficzny Pozostali kreślarze Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani Cechowniczy Kontroler jakości połączeń spawanych Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych S Operator badań defektoskopowych Operator reaktora Pracownik obsługi bankomatów Serwisant urządzeń medycznych Technik akustyk Technik automatyk Technik budownictwa okrętowego S Technik cyfrowych procesów graficznych S Technik garbarz S Technik gazownictwa Technik instrumentów muzycznych S Technik normowania pracy Technik obuwnik S Technik organizacji produkcji Technik poligraf S Technik pożarnictwa S Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Technik technologii ceramicznej S Technik technologii drewna S Technik technologii materiałów budowlanych 24


311924 311925 311926 311927 311928 311929 311930 311931 311932 311990 312 3121 312101 312102 312103 3122 312201 312202 312203 312204 312205 312206 312207 312208 312209 312290 3123 312301 312302 312303 312304 312305 312306 312390 313 3131 313101 313102 313103 313104 313105 313106 313107 313108 313109 313110 313190 3132 313201

Technik technologii odzieży S Technik technologii szkła S Technik technologii wyrobów skórzanych S Technik transportu drogowego S Technik transportu kolejowego S Technik urządzeń chłodniczych Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych S Technik włókiennik S Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie Mistrzowie produkcji w górnictwie Mistrz produkcji w górnictwie odkrywkowym Mistrz produkcji w górnictwie otworowym Mistrz produkcji w górnictwie podziemnym Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym Mistrzowie produkcji w budownictwie Mistrz produkcji w budownictwie drogowym Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym Mistrz produkcji w budownictwie mostowym Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym Mistrz produkcji w budownictwie wodnym Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych Operatorzy urządzeń energetycznych Elektroenergetyk elektrowni cieplnych Elektroenergetyk elektrowni wodnych Elektroenergetyk nastawni Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń Maszynista agregatów prądotwórczych Maszynista turbozespołu parowego Maszynista turbozespołu wodnego Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni Obchodowy bloku Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych 25


313202 Maszynista chłodni

26


OBJAŚNIENIA DO STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Klasyfikacja

została

opracowana

na

podstawie

Międzynarodowego

Standardu

Klasyfikacji Zawodów ISCO-08, przyjętego w grudniu 2007 roku na trójstronnym Spotkaniu Ekspertów ds. Statystyki Pracy dotyczącym aktualizacji Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO), zwołanym przez Organ Wykonawczy Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) zgodnie z postanowieniami Rezolucji z roku 2003 z XVII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy (ICLS). Zasadniczy układ klasyfikacji zawodów i specjalności, kryteria klasyfikacyjne oraz system kodowy przyjęto zgodnie z Międzynarodowym Standardem ISCO-08. Struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Zawód zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez

poszczególne

osoby

i

wymagających

odpowiednich

kwalifikacji

(wiedzy

i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki. Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych. Dla celów klasyfikacji istotne są dwa aspekty kwalifikacji: poziom i specjalizacja. Poziom kwalifikacji potraktowano jako funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności (kompleksowość umiejętności traktując jako czynnik ważniejszy), wynikających ze 1


złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług. W klasyfikacji, podobnie jak w ISCO-08, uwzględniono cztery szerokie poziomy kwalifikacji, które zdefiniowano w odniesieniu do poziomów wykształcenia określonych w Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych (ISCED 97). Nie oznacza to, że kwalifikacje można uzyskać tylko w ramach systemu szkolnego. Kwalifikacje mogą być i często są nabywane w ramach systemu kursowego lub poprzez praktykę. Decydującym czynnikiem dla określenia, jak dany zawód powinien być sklasyfikowany, są wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków, a nie sposób, w jaki te kwalifikacje są osiągane. Jednak przyjęte definicje mają zastosowanie, gdy niezbędne kwalifikacje zawodowe są nabywane poprzez formalne wykształcenie lub szkolenie: 1) pierwszy poziom kwalifikacji (oznaczający kwalifikacje elementarne) – odniesiono do pierwszego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole podstawowej; 2) drugi poziom kwalifikacji – odniesiono do drugiego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w gimnazjum oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej; 3) trzeci poziom kwalifikacji – odniesiono do czwartego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole policealnej oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w technikum; 4) czwarty poziom kwalifikacji – odniesiono do piątego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych (kończących się tytułem licencjata lub inżyniera), studiach magisterskich i studiach podyplomowych oraz do szóstego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach doktoranckich. Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności) z uwzględnieniem obydwu aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji.

2


W końcowym efekcie struktura klasyfikacji obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy duże (wewnętrzny podział grup wielkich), 132 grupy średnie (wewnętrzny podział grup dużych) i 444 grupy elementarne (wewnętrzny podział grup średnich), przy czym grupy elementarne obejmują 2366 zawodów i specjalności*.

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji

Lp.

Nazwa grupy wielkiej

Przedstawiciele władz 1 publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 Specjaliści Technicy i inny średni 3 personel 4 Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych 5 i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i 6 rybacy Robotnicy przemysłowi i 7 rzemieślnicy Operatorzy i monterzy 8 maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach 9 prostych 10 Siły zbrojne RAZEM

Liczba grup w ramach grupy wielkiej

Liczba zawodów i Poziom elemen- specjalności kwalifikacji tarnych

Dużych

Średnich

4

11

31

141

3+4

6

30

98

663

4

5

20

87

471

3

4

8

27

68

2+3

4

12

39

132

2+3

3

9

17

54

2

5

14

69

400

2

3

14

41

336

2

6

11

32

98

1

3 43

3 132

3 444

3 2366

1, 2 + 4

*Międzynarodowy Standard ISCO 08, na którym opiera się polska klasyfikacja zawiera grupy wielkie, duże, średnie i elementarne. MOP na stronach internetowych udostępnia Standard ISCO 08 z opisami grup elementarnych i przykładami zawodów i specjalności/ prac.

Wszystkie pozycje klasyfikacyjne opatrzone zostały symbolem cyfrowym (kodem). Grupy wielkie oznaczono symbolem jednocyfrowym, grupy duże – dwucyfrowym, grupy średnie – trzycyfrowym, a elementarne – czterocyfrowym. Poszczególnym zawodom i specjalnościom przyporządkowano kod sześciocyfrowy.

3


Przyjęty w klasyfikacji schemat symboliki przedstawia się następująco:

x x

x

x

xx

wyróżnik grupy wielkiej (1 – 0) wyróżnik grupy dużej (1 – 9*) wyróżnik grupy średniej (1 – 9) wyróżnik grupy elementarnej (0 lub 1 – 9*) wyróżnik zawodu/specjalności (01 – 90)

* Cyfra 9 oznacza kategorię „pozostali…” lub „…gdzie indziej niesklasyfikowani”. **Jeśli w grupie średniej wyróżniono tylko jedną grupę elementarną otrzymuje ona wyróżnik 0 (zgodnie z zasadą zastosowaną w klasyfikacji ISCO 08).

Poszczególne grupy wielkie zawodów można scharakteryzować następująco: 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów administracji

publicznej,

prawnych a

oraz kierowanie działalnością

także

sprawowanie

funkcji

jednostek zarządzania

w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych. 2. Specjaliści Grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie.

4


3. Technicy i inny średni personel Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania. 4. Pracownicy biurowi Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz wykonywania obowiązków wobec klientów, szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem podróży, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu. 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych m.in. z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych. 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierząt, połowów lub hodowli ryb. 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów. 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, 5


kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub przy pomocy zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów według ścisłych norm i metod. Wykonywanie zadań wymaga głównie posiadania wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych urządzeń. 9. Pracownicy przy pracach prostych Grupa ta obejmuje zawody, które wymagają niskich lub podstawowych umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie. W niektórych przypadkach wymaga wysiłku fizycznego. 10. Siły zbrojne W grupie tej klasyfikowani są żołnierze zawodowi. Prawidłowe stosowanie klasyfikacji wymaga uwzględniania niżej podanych zasad. 1.

W grupie wielkiej 1 zawody kierownicze klasyfikowane są zgodnie z pełnioną funkcją. Dyrektorzy, którzy jednocześnie są członkami zarządu, powinni być klasyfikowania w grupie 1121 – Dyrektorzy generalni i wykonawczy. Wszyscy pozostali dyrektorzy i kierownicy (w tym kierownicy liniowi) niebędący jednocześnie członkami zarządu powinni być klasyfikowani w grupach 12 – Kierownicy do spraw zarządzania i handlu, 13 – Kierownicy do spraw produkcji i usług oraz 14 - Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, zgodnie z ich zadaniami.

2.

Jako kierowników należy klasyfikować tylko tych pracowników, których zadania kierownicze przeważają nad zadaniami wymagającymi kwalifikacji ściśle naukowych, technicznych, medycznych czy prawniczych. Jeśli natomiast przeważają te ostatnie zadania, jak np. w przypadku ordynatora oddziału szpitalnego, głównego konstruktora czy technologa, pracownicy ci traktowani są jako specjaliści, którym powierzono odpowiednie stanowiska, i w związku z tym powinni być klasyfikowani w grupie wielkiej 2.

3.

Ponieważ klasyfikacja nie uwzględnia statusu zatrudnionych, więc również „pracujący właściciele” są klasyfikowani zależnie od tego, czy ich zadania i obowiązki są zasadniczo podobne do menedżera (kierownika) czy do pracownika wykonującego prace związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Tak więc osoby pracujące na własny rachunek, jako właściciele małych, często jednoosobowych zakładów 6


usługowych, sklepów, piekarni, punktów krawieckich itp., powinni być klasyfikowani nie w grupie wielkiej 1, lecz jako sprzedawcy, piekarze czy krawcy. 4.

Pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, powinni być klasyfikowani jako nauczyciele szkół wyższych, a nie jako specjaliści w swojej dziedzinie.

5.

W przypadkach, kiedy zadania pracownika wymagają wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych poziomach wykształcenia, jego zawód powinien być klasyfikowany zgodnie z zadaniami wymagającymi najwyższego poziomu, np. jeśli pracownik projektujący systemy komputerowe wykonuje również prace operatora wprowadzania danych, to pracownik ten powinien być klasyfikowany w grupie wielkiej 2 jako projektant systemów komputerowych.

6.

W przypadkach, kiedy zadania pracownika są typowe dla kilku zawodów lub specjalności na tym samym poziomie kwalifikacji, jak np. w przypadku pracownika określanego jako blacharz-spawacz, pracownik ten powinien być klasyfikowany w zawodzie o przeważającym zespole czynności, a więc jako blacharz lub jako spawacz.

7.

W przypadkach, kiedy zadania związane są z różnymi etapami procesu wytwarzania i dystrybucji produktów i usług, zadania związane z fazą produkcyjną powinny mieć priorytet nad zadaniami pochodnymi, związanymi ze sprzedażą i marketingiem czy transportem, np. pracownik, który piecze chleb i go sprzedaje powinien być klasyfikowany jako piekarz, a nie jako sprzedawca.

8.

W grupie wielkiej 7 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają znajomości i zrozumienia wszystkich faz procesów produkcji, stosowanych materiałów i narzędzi oraz właściwości i przeznaczenia produktu końcowego, niezależnie od tego czy wykorzystywane w pracy maszyny i urządzenia są mniej lub bardziej skomplikowane.

9.

W grupie wielkiej 8 powinni być klasyfikowani robotnicy obsługujący maszyny i urządzenia półautomatyczne, zmechanizowane linie produkcyjne, pracujący przy montażowych liniach z wymuszonym lub swobodnym taktem lub też nadzorujący zautomatyzowane linie czy urządzenia. Ich zadania wymagają głównie znajomości obsługi maszyn i urządzeń, reagowania na uszkodzenia maszyn oraz rozpoznawania i sygnalizowania lub usuwania wszelkich nieprawidłowości, zanim zdążą one w istotny sposób wpłynąć na proces produkcyjny. 7


10.

Może zdarzyć się, że pracownik posiada wyższy bądź niższy poziom wykształcenia, niż to zakłada usytuowanie zawodu w grupie wielkiej. W takich przypadkach należy brać pod uwagę miejsce zawodu w klasyfikacji, a nie poziom wykształcenia osoby klasyfikowanej. Na przykład, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, pielęgniarki i położne zostały sklasyfikowane w grupie wielkiej 2. Jeżeli pielęgniarka lub położna nie posiada wyższego wykształcenia, także powinna być sklasyfikowana w grupie wielkiej.

11.

Zawody lub specjalności, których nie można przyporządkować do konkretnych pozycji ujętych w klasyfikacji, należy klasyfikować pod pozycją „....90 ...gdzie indziej niesklasyfikowani", znajdującą się na końcu wielu grup elementarnych.

12.

Pracowników zatrudnionych na stanowisku mistrza (na ogół wymagane jest wykształcenie średnie) klasyfikujemy w grupie wielkiej 3 Technicy i inny średni personel, zgodnie z profilem produkcji przedsiębiorstwa bądź wyuczonym zawodem. Osoby zatrudnione na stanowiskach brygadzistów (z reguły wykształcenie zasadnicze zawodowe) powinny być sklasyfikowane w grupie wielkiej 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy w zależności od profilu produkcji przedsiębiorstwa lub wyuczonego zawodu. Dla uproszczenia przyjęto w klasyfikacji tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego,

zaś nazwy rodzaju żeńskiego stosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie pracowników do określonych zawodów. Na świadectwach/zaświadczeniach potwierdzających nabycie kwalifikacji do pracy w określonych zawodach należy stosować nazwy zawodów występujące w klasyfikacji, niezależnie od płci osoby, która uzyskała określone świadectwo/zaświadczenie. Na przykład kobieta, która zdobyła zawód fryzjera na świadectwie powinna mieć podany zawód: fryzjer, a nie fryzjerka. W przypadki niektórych zawodów podano dodatkowo w nawiasie często występujący na rynku pracy synonim lub odpowiednik. Część zawodów ujętych w grupach wielkich od 3 do 8 oraz jeden zawód z grupy wielkiej 9 opatrzone są literą „S”, co oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Poniżej zamieszczono zestawienie zawierające przyporządkowanie kodów zawodów z Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) kodom zawodów Klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS). Poniższe zestawienie zawiera 209 zawodów szkolnych z KZSZ z 2007 8


oraz 6 nowych zawodów z KZSZ z 2011r., wprowadzonych do KZiS rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 19 listopada 2012r., poz. 1268). Przyporządkowanie

kodów

zawodów

z

Klasyfikacji

zawodów

szkolnictwa

zawodowego (KZSZ) kodom zawodów Klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS) Kod zawodu w KZSZ 2007 311[01] 311[02] 311[04] 311[05] 311[06] 311[07] 311[08] 311[09] 311[10] 311[11] 311[12] 311[13] 311[14] 311[15] 311[16] 311[17] 311[18] 311[19] 311[20] 311[22] 311[23] 311[24] 311[25] 311[26] 311[27] 311[28] 311[30] 311[31] 311[32] 311[33] 311[34] 311[35] 311[37]

Kod zawodu w KZiS 2010 z póź. zm. 311903 311103 311204 311910 311207 311408 311303 311912 311104 311105 311106 311701 311702 311703 311704 311107 311914 311208 311504 311512 311108 325511 311916 311705 311601 311918 311921 311603 311922 311925 311924 311926 352203

Nazwa zawodu w KZSZ 2007 i 2011 w KZiS 2010 z późn. zm. Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Technik analityk Technik budownictwa Technik budownictwa okrętowego Technik dróg i mostów kolejowych Technik elektronik Technik elektryk Technik garbarz Technik geodeta Technik geofizyk Technik geolog Technik górnictwa odkrywkowego Technik górnictwa otworowego Technik górnictwa podziemnego Technik hutnik Technik hydrolog Technik instrumentów muzycznych Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik mechanik Technik mechanizacji rolnictwa Technik meteorolog Technik ochrony środowiska Technik obuwnik Technik odlewnik Technik papiernictwa Technik poligraf Technik technologii ceramicznej Technik technologii chemicznej Technik technologii drewna Technik technologii szkła Technik technologii odzieży Technik technologii wyrobów skórzanych Technik telekomunikacji 9


Kod zawodu w KZSZ 2007 311[38] 311[39] 311[40] 311[41] 311[42] 311[45] 311[46] 311[47] 311[49] 311[50] 311[51] 311[52] 311[53] 312[01] 312[02] 313[01] 313[04] 313[05] 313[06] 313[07] 313[08] 313[09] 314[01] 314[02] 314[03] 314[04] 314[05] 314[06] 315[01] 315[02] 321[01] 321[02] 321[03] 321[04] 321[05] 321[06] 321[07] 321[09] 321[10] 321[12]

Kod zawodu w KZiS 2010 z póź. zm. 311928 311209 311707 311932 311931 311206 311407 311302 311205 311410 311911 311513 311706 351203 351103 343104 352121 343101 352101 343916 352119 352120 315214 315216 315105 315215 315317 315316 325509 311919 314203 314301 314205 314206 314207 314208 314202 314403 322002 314402

Nazwa zawodu w KZSZ 2007 i 2011 w KZiS 2010 z późn. zm. Technik transportu kolejowego Technik urządzeń sanitarnych Technik wiertnik Technik włókiennik Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Technik drogownictwa Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik budownictwa wodnego Technik mechatronik Technik cyfrowych procesów graficznych Technik pojazdów samochodowych Technik przeróbki kopalin stałych Technik informatyk Technik teleinformatyk Fototechnik Technik urządzeń audiowizualnych Fotograf Asystent operatora dźwięku Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Technik dźwięku Technik realizacji dźwięku Technik nawigator morski Technik żeglugi śródlądowej Technik mechanik okrętowy Technik rybołówstwa morskiego Technik mechanik lotniczy Technik awionik Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik pożarnictwa Technik hodowca koni Technik leśnik Technik ogrodnik Technik pszczelarz Technik rolnik Technik rybactwa śródlądowego Technik architektury krajobrazu Technik technologii żywności Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik przetwórstwa mleczarskiego 10


Kod zawodu w KZSZ 2007 322[01] 322[03] 322[05] 322[06] 322[09] 322[10] 322[12] 322[13] 322[14] 322[15] 322[16] 322[17] 322[18] 322[19] 322[20] 322[21] 341[01] 341[02] 341[03] 341[04] 341[05] 341[07] 341[08] 342[01] 342[02] 342[03] 342[04] 342[05] 343[01] 346[02] 346[03] 346[04] 346[05] 347[01] 347[02] 347[03] 347[04] 347[07] 347[08] 347[09]

Kod zawodu w KZiS 2010 z póź. zm. 325101 325102 325906 325601 321402 321301 325402 321403 324002 325907 325302 321401 311409 321103 322001 325905 331402 331403 522305 422402 422103 343403 515203 333906 333108 333106 333107 311927 334306 341201 341204 341203 341202 343502 343601 343901 343602 343204 343701 343203

Nazwa zawodu w KZSZ 2007 i 2011 w KZiS 2010 z późn. zm. Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Ortoptystka Ratownik medyczny Technik dentystyczny Technik farmaceutyczny Technik masażysta Technik ortopeda Technik weterynarii Terapeuta zajęciowy Technik optyk Protetyk słuchu Technik elektroniki medycznej Technik elektroradiolog Dietetyk Opiekunka dziecięca Technik agrobiznesu Technik ekonomista Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik organizacji usług gastronomicznych Technik turystyki wiejskiej Technik organizacji reklamy Technik spedytor Technik eksploatacji portów i terminali Technik logistyk Technik transportu drogowego Technik administracji Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekunka środowiskowa Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekun osoby starszej Aktor cyrkowy Aktor scen muzycznych Animator kultury Muzyk Plastyk Tancerz Florysta 11


Kod zawodu w KZSZ 2007 347[10] 348[01] 348[02] 348[03] 412[01] 419[01] 421[02] 421[01] 512[01] 512[02] 512[05] 513[02] 514[01] 514[02] 514[03] 515[01] 522[01] 522[02] 612[01] 613[01] 621[01] 632[01] 711[02] 711[03] 711[04] 712[01] 712[02] 712[03] 712[04] 712[05] 712[06] 712[07] 712[08] 713[01] 713[02] 713[03] 713[04]

Kod zawodu w KZiS 2010 z póź. zm. 343205 343301 441403 343303 431103 411004 421108 421109 513101 512001 512002 532102 514101 514105 514207 541315 522301 522306 612302 613003 611303 622201 811101 811102 711301 711402 711501 711701 711102 711603 711202 711103 711203 711204 712101 712604 712611 712616 712613

Nazwa zawodu w KZSZ 2007 i 2011 w KZiS 2010 z późn. zm. Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego Bibliotekarz Technik archiwista Technik informacji naukowej Technik rachunkowości Technik prac biurowych Technik usług pocztowych i finansowych Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych (kształcenie wygasa w 2012 r.) Kelner Kucharz Kucharz małej gastronomii Opiekun medyczny Fryzjer Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Technik ochrony fizycznej osób i mienia Sprzedawca Technik księgarstwa Pszczelarz Rolnik Ogrodnik Rybak śródlądowy Górnik eksploatacji podziemnej Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż Kamieniarz Betoniarz-zbrojarz Cieśla Monter budownictwa wodnego Monter konstrukcji budowlanych Monter nawierzchni kolejowej Murarz Renowator zabytków architektury Zdun Murarz - tynkarz Dekarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter sieci komunalnych Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Monter systemów rurociągowych 12


Kod zawodu w KZSZ 2007 713[05] 713[06] -

Kod zawodu w KZiS 2010 z póź. zm. 712204 712904 712905

713[07] 713[08] 713[09] 714[01] 714[02] 714[03] 721[01] 721[02] 721[03] 721[04] 721[05] 722[02] 722[03] 722[04] 723[02] 723[03] 723[04] 723[05]

712603 712401 712403 713101 713303 713201 721301 721402 721306 721104 721303 722307 722204 722101 723310 834103 723103 723314

724[01] 724[02] 724[05] 725[01] 725[02] 725[03] 731[01]

741103 741203 741201 742102 742202 742114 731102

731[02] 731[03] 731[04] 731[05] 731[06] 734[02] 741[01] 741[02] 741[03]

731205 731103 731104 731106 731305 732301 751201 751204 751105

Nazwa zawodu w KZSZ 2007 i 2011 w KZiS 2010 z późn. zm. Posadzkarz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Monter instalacji gazowych Monter izolacji budowlanych Monter izolacji przemysłowych Malarz-tapeciarz Kominiarz Lakiernik Blacharz Monter kadłubów okrętowych Blacharz samochodowy Modelarz odlewniczy Blacharz izolacji przemysłowych Operator obrabiarek skrawających Ślusarz Kowal Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik pojazdów samochodowych Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim Elektryk Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik Monter-elektronik Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Monter mechatronik Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych Monter instrumentów muzycznych Mechanik precyzyjny Optyk-mechanik Zegarmistrz Złotnik-jubiler Introligator Cukiernik Piekarz Rzeźnik-wędliniarz 13


Kod zawodu w KZSZ 2007 742[01] 742[02] 743[01] 743[02] 743[03] 743[04] 744[01] 744[02] 744[03] 811[01] 811[02] 812[01] 812[02] 812[03] 813[01] 813[02] 815[01] 825[01] 826[01] 827[01] 833[01] 833[02] 913[01]

Kod zawodu w KZiS 2010 z póź. zm. 751106 752205 731702 753105 753106 753402 731808 753702 753602 753501 811301 811303 811305 812105 812106 812107 818115 818116 813134 814209 732201 815204 816003 834201 834105 911205

Nazwa zawodu w KZSZ 2007 i 2011 w KZiS 2010 z późn. zm. Wędliniarz Stolarz Koszykarz-plecionkarz Krawiec Kuśnierz Tapicer Rękodzielnik wyrobów włókienniczych Kaletnik Obuwnik Garbarz skór Górnik eksploatacji otworowej Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych Wiertacz Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych Operator maszyn i urządzeń odlewniczych Operator urządzeń przemysłu ceramicznego Operator urządzeń przemysłu szklarskiego Operator urządzeń przemysłu chemicznego Operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych Drukarz Operator maszyn w przemyśle włókienniczym Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Mechanik maszyn i urządzeń drogowych Operator maszyn leśnych Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

14

Klasyfikacja%20zawod%C3%B3w%20i%20specjalno%C5%9Bci201301291531  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/306d3e01-a302-4125-b7f6-05acc78eb958/Klasyfikacja%20zawod%C3%B3w%20i%20specjalno%C5%9Bci201301291531.d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you