Page 1

Eu ropass Cur r ic u l u m Vitae

Miejsce na zdjęcie. Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: Wskazówki)

Dane osobowe Nazwisko (a) / Imię (imiona) Nazwisko (a) Imi ę (imiona). Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Adres(y) Telefon(y)

Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość,kraj. Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

Tel. Kom.:

Faks(y)

Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

E-mail(e)

Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

Obywatelstwo

Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

Data urodzenia

Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

Płeć Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

Preferowane miejsce Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) zatrudnienia / charakter pracy Doświadczenie zawodowe Daty

Opisaćoddzielnie każde zajmowane stanowisko, począwszy od ostatniego. Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: Wskazówki)

Zawód lub zajmowane stanowisko Podstawowy zakres prac i obowiązków Nazwa i adres pracodawcy Typ działalności lub sektor

Wykszta łcenie i odbyte szkolenia Daty

Opisaćoddzielnie każdy ukończony typ / rodzaj kursu / kształcenia, począwszy od ostatniego (patrz: Wskazówki)

Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji Podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe Nazwa i typ instytucji edukacyjnej / szkoleniowej Poziom w klasyfikacji krajowej lub międzynarodowej

Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

Umiejętności i kompetencje Strona 1/ 2 - Curriculum Vitae Nazwisko Imię

Więcej informacji o Europass:http://europass.cedefop.europa.eu © Wspólnoty Europejskie, 2003 20060628


Język(i) ojczysty(e) Określi ć język ojczysty (poda ć inne języki ojczyste, je śli dotyczy) Inne języki Samoocena umiejętności językowych Poziom europejski (*)

Rozumienie Słuchanie

Czytanie

Mówienie Porozumiewanie się

Pisanie

Samodzielne wypowiadanie się

Język Język (*) Europejski system opisu kształcenia językowego

Umiejętności i kompetencje Opisaćtego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąćnagłówek, jeśli nie społeczne dotyczy (patrz: instrukcje) Umiejętności i kompetencje Opisaćtego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąćnagłówek, jeśli nie organizacyjne dotyczy (patrz: instrukcje) Umiejętności i kompetencje Opisaćtego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąćnagłówek, jeśli nie techniczne dotyczy (patrz: instrukcje) Umiejętności i kompetencje Opisaćtego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąćnagłówek, jeśli nie w zakresie obsługi komputera dotyczy (patrz: instrukcje) Umiejętności i kompetencje Opisaćtego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąćnagłówek, jeśli nie artystyczne dotyczy (patrz: instrukcje) Inne umiejętności i Opisaćtego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąćnagłówek, jeśli nie kompetencje dotyczy (patrz: instrukcje) Prawo jazdy Podać,czy posiada się prawo jazdy; jeśli tak, to jakiej kategorii. Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

Informacje dodatkowe

Podaćinne informacje, które mogąbyć istotne, np. osoby kontaktowe, referencje, itd. Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

Załączniki

Wymienić wszystkie załączniki. Usunąćnagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje)

Strona 2/ 2 - Curriculum Vitae Nazwisko Imię

Więcej informacji o Europass:http://europass.cedefop.europa.eu © Wspólnoty Europejskie, 2003 20060628

/CV%20europass201012031247  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/b81aea73-a4f3-4726-a0f8-0879ffe0bd4d/CV%20europass201012031247.doc

/CV%20europass201012031247  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/b81aea73-a4f3-4726-a0f8-0879ffe0bd4d/CV%20europass201012031247.doc

Advertisement