Page 1

Ympäristömerkki 2008

Vuosijulkaisu

➜ Rohkeilla edelläkävijöillä ympäristömerkki, s. 2 ➜ Savoy on nyt Joutsenmerkkiravintola, s. 12 ➜ Liikenteen biopolttoaineille

Joutsenmerkki, s. 16

Ympäristömerkki 2008
Pääkirjoitus

Rohkeilla edelläkävijöillä ympäristömerkki Ympäristöasiat, erityisesti ilmastonmuutos, ovat olleet vahvasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ympäristöasiat kiinnostavat niin päättäjiä, yrityksiä kuin meitä yksittäisiä kuluttajiakin. Ympäristömerkki on yksi vastaus siihen, miten eri tahot voivat olla mukana työssä paremman ympäristön puolesta. Joutsenmerkki ja EU-Kukka ovat puolueettomia, tutkittuun tietoon perustuvia apuvälineitä, jotka osoittavat, että tuote tai palvelu kuormittaa koko elinkaarensa aikana ympäristöä muita vaihtoehtoja vähemmän. Monet yritykset ovatkin päättäneet panostaa ympäristöasioihin entistä tarmokkaammin hankkimalla ympäristömerkin – ja ovat olleet päätökseensä tyytyväisiä. Lisäksi yritykset ovat huomanneet asiakkaiden vaativan yhä enenevissä määrin osoitusta ympäristöasioiden vastuullisesta hoitamisesta.1) Ympäristömerkki viestii, että yritys on edelläkävijä. Ravintola-alan edelläkävijöistä, ensimmäisistä ympäristömerkityistä ravintoloista, voit lukea tästä lehdestä sivuilta 12–13, 18 ja 22. Samoin ensimmäinen EUKukka -merkitty majoitusyritys kertoo pitkäjänteisestä ympäristötyöstään sivuilla 23–25. Rohkeaa edelläkävijyyttä osoittaa myös Valintatalo, jonka tavoitteena on Joutsenmerkitä kaikki kauppansa. Kaupassa käydessä kannattaa olla muutoinkin valppaana, sillä muualta Euroopasta tuotuja EU-Kukka -tuotteita näkyy hyllyvalikoimissa jo kiitettävästi. Luvanhaltijat ovat Joutsenmerkin ja EU-Kukan kanssa tekemässä työtä puhtaamman ympäristön puolesta. Toivotaan, että ensi vuonna ympäristömerkki löytyy yhä useammasta tuotteesta ja palvelusta. Suunta näyttää hyvältä, sillä 93 % nykyisistä luvanhaltijoista uskoo, että yrityksellä on Joutsenmerkki käytössä myös kolmen vuoden kuluttua ja 96 % on valmiita suosittelemaan Joutsenmerkkiä muille yrityksille1). Jo ennen kesää voi olla mahdollista, että autoilija tekee ilmastoteon polttoainevalinnallaan, sillä kriteeri biopolttoaineille on hyvää vauhtia valmistumassa. Hyvien ympäristötekojen puolesta, Heidi Mikkonen ps. Muistathan, että ajankohtaista tietoa ympäristömerkeistä – kuten uusista tuotteista ja kriteereistä – löydät helposti www.ymparistomerkki.fi sivuilta. 1) Asiakastyytyväisyystutkimus 2008Ympäristömerkki 2008

s.12 s.20

s.6


Ympäristömerkki 2008

Sisältö 5

Miten ympäristömerkin voi saada tuotteelle tai palvelulle? Askelmat ympäristömerkin – Joutsenmerkin tai EU-Kukan – saamiselle

12

6

Ympäristömyönteinen ruokakauppa Valintatalo on Suomen ensimmäinen ruokakauppaketju, joka on sitoutunut Joutsenmerkintään.

Savoy on nyt Joutsenmerkkiravintola Perinteikäs Savoy on ensimmäinen helsinkiläinen huippuravintola, joka on saanut Joutsenmerkin.

20 22 s.22

Ensimmäiset Joutsenmerkkivaatteet Nuorisomuoti edelläkävijänä Joutsenmerkityn farkkumalliston lanseerannut JC on tiennäyttäjä muille vaatealan yrityksille.

Kuuden Sisaren Joutsenmerkki kiillottaa kuvaa kaupungista Naantalin kaupungin henkilöstöravintolassa Kuudessa Sisaressa ympäristönsuojelu on iloinen asia ja luonteva valinta.

Ympäristömerkki Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, Ympäristömerkintä www.ymparistomerkki.fi Päätoimittajat: Hanna Sauroja hanna.sauroja@sfs.fi ja Heidi Mikkonen heidi.mikkonen@sfs.fi Tilaukset, osoitteenmuutokset, peruutukset: SFS-Ympäristömerkintä, PL 116, 00241 Helsinki Puh. (09) 1499 331, faksi (09) 1499 3320 joutsen@sfs.fi

s.20

Toimitus: Edita Press Oy, Viestintäpäällikkö Mirkka Kortelainen Ulkoasu ja taitto: Edita Press Oy, Marjut Vikkula Paino: Edita Prima Oy, Joutsenmerkitty painolaitos lupanro. 441 002 ISSN 1456-6486

Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain toimituksen luvalla. Toimitus ei vastaa käsikirjoituksista, joita se ei ole tilannut. Kirjoittajien ja haastateltavien Ympäristömerkki 2008 mielipiteet ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä edusta julkaisuyhteisön kantaa.
Joutsenmerkityt tuotteet vaatimusten mukaisia Ympäristömerkintä tarkistaa Joutsenmerkki­hakemukset, tekee ennen luvan myöntämistä tarkastuskäynnin merkin hakijalle tai tuotteen valmistajalle ja valvoo luvanhaltijaa vähintään kerran luvan voimassaolon aikana. Teksti: Heidi Mikkonen

J

outsenmerkki perustuu vapaaehtoisuuteen, jonka ansiosta tuotteille ja palveluille on voitu asettaa lakeja ja asetuksia tiukemmat vaatimukset. Tuotteiden vaatimukset eli kriteerit perustuvat elinkaariajatteluun, ja siinä huomioidaan kyseisen tuotteen raaka-aineen, valmistuksen, käytön sekä lopulta hävittämisen tai uusiokäytön ympäristövaikutukset. Lupaan vaadittavien mahdollisten tutkimustulosten on yleensä oltava puolueettoman tahon suorittamia – tietyin edellytyksin voidaan käyttää valmistajan omia mittauksia. Ympäristömerkki toimii tuotteissa laadun takeena; tuotteen on oltava vähintään yhtä hyvä kuin

muut vastaavat tuotteet. Myös palveluiden on mahdollista saada Joutsenmerkki, ja tällöin niiden tulee täyttää tiukat vaatimukset koskien esimerkiksi raaka-aineita, energiankulutusta ja yrityksen ympäristöjohtamista. Merkin voi saada – tuoteryhmästä riippuen – maksimissaan 30 % ympäristön kannalta parhaista tuotteista. Ympäristömerkintä tarkastaa Joutsenmerkkihakemukset hakijan toimittaman kirjallisen materiaalin perusteella. Ennen kuin yritys voi saada tuotteelleen tai palvelulleen Joutsenmerkin, hakijan tai tuotteen valmistajan luona tehdään aina tarkastuskäynti.

Joutsenmerkityt pesuaineet tutkitusti parempia ympäristölle ja terveydelle Talvella 2007–2008 lähetettiin joukko tekstiilien pesuaineita analysoitavaksi ulkopuoliseen laboratorioon. Testissä oli mukana sekä Joutsenmerkittyjä että merkitsemättömiä pesuaineita. Pesuaineiden koostumuksissa on huomattavia eroja. n Joutsenmerkityissä tuotteissa ei sallita hapettomissa olosuhteissa hajoamattomien pintaaktiivisten aineiden eli tensidien käyttöä. LAS eli lineaarinen alkyylibentseenisulfonaatti on yksi tällaisista tensideistä. Analyysitulosten mukaan sitä ei lisätä Joutsenmerkittyihin tuotteisiin, mutta monissa ei-merkityissä tuotteissa kyseinen tensidi on käytössä. n Joutsenmerkin kriteerin vastaisia optisia kirkasteita löytyi ei-Joutsenmerkityistä tekstiilien pesuaineista. n Allergisoivia hajusteita, kuten linaloolia ja heksyylikanelialdehydiä, löytyi ei-Joutsen-Ympäristömerkki 2008

merkityistä tuotteista runsaastikin toisin kuin Joutsenmerkityistä. n Laboratoriotesti todisti, että Joutsentuotteissa kiellettyä ja syöpävaaralliseksi epäiltyä kompleksinmuodostajaa nitrilotrietikkahappoa eli NTA:ta ei ole lisätty Joutsenmerkittyihin tekstiilien pesuaineisiin. n Joutsenmerkittyjen tuotteiden ilmoitettu fosfaattipitoisuus pitää paikkaansa. Ympäristön ja vaatteiden kestävyyden kannalta on pesuaineiden koostumuksen lisäksi olennaista myös niiden oikea annostelu. Joutsenmerkittyjen tuotteiden pesuteho suositellulla annostuksella on ennen myöntämistä tutkittu tarkasti määritellyn pesutestin avulla. Laboratoriotutkimus osoitti, että Joutsenmerkityt tuotteet todella täyttävät kaikki vaatimukset ja ovat muita vaihtoehtoja parempia ympäristön ja terveyden kannalta.

Luvan voimassaoloaikana luvanhaltijaa valvotaan vähintään kerran. Tuote voidaan lähettää esimerkiksi laboratorioon tutkittavaksi, luvanhaltijalta voidaan pyytää väliraportteja tai tuotantolaitoksille voidaan tehdä käyntejä. Näin Ympäristömerkintä varmistaa, että yritys täyttää koko luvan voimassaoloajan Joutsenmerkin vaatimukset. Lisäksi merkin käyttöä valvotaan: merkkiä on käytettävä oikein markkinoinnissa, ja merkkiä saa käyttää vain luvan saaneissa tuotteissa ja palveluissa. Mikäli Joutsenmerkittyyn tuotteeseen tai palveluun tehdään muutoksia – pieniäkin – on niistä ilmoitettava Ympäristömerkintään, jotta voidaan varmistaa, että tuote tai palvelu edelleen täyttää Joutsenmerkin kriteerit. Joutsenmerkin tavoitteena on kestävä kehitys. Tähän tähdätään askel kerrallaan, ja näin myös kriteereitä tiukennetaan asteittain. Yksi kriteeriversio on voimassa määräajan, yleensä kolmesta viiteen vuotta. Tämän jälkeen vaatimuksia tarkistetaan mm. uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti. Kun kriteerit muuttuvat, myös jo olemassa olevat luvanhaltijat joutuvat hakemaan merkkiä uudelleen. Joutsenmerkin voi saada siis käyttöön aina vain määräajaksi. Näin varmistetaan, että vain ympäristön kannalta parhailla tuotteilla ja palveluilla voi olla Joutsenmerkki. Joutsenmerkin saaneet tuotteet ja palvelut erottuvat markkinoilla positiivisesti – saahan merkin avulla organisaatio kilpailuedun, joka osoittaa yksiselitteisesti ja puolueettomasti, että se kantaa vastuuta ympäristöstä. Lisäksi Joutsenmerkistä voi saada liiketaloudellista hyötyä ja selvää säästöä esim. energian kulutuksen ja jätteiden vähenemisen myötä. Ympäristömerkit helpottavat niin yritysten kuin kuluttajienkin valintoja. l


Miten ympäristömerkin voi saada tuotteelle tai palvelulle? Teksti: Heidi Mikkonen

tamme, että kuluttaja tai yritys pystyy helposti ja luotettavasti valitsemaan ympäristöä vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja.

1. Ota yhteyttä SFS-Ympäristömerkintään joutsen@sfs.fi tai (09) 149 9331. Voimme selvittää yhdessä, onko tuoteryhmälle tai palvelulle olemassa kriteerit. Ympäristömerkin käyttölupaa voidaan hakea vain sellaisille tuotteille, joille kriteerit on laadittu. Pohjoismaisessa ympäristömerkintäjärjestelmässä on laadittu kriteerit lähes 70 tuoteryhmälle. Kriteerien sisällön tarkempaa arviointia varten on helpointa sopia tapaaminen. Tapaamisen yhteydessä voimme keskustella kriteerin sisällöstä ja siitä, miten ympäristömerkki voisi hyödyttää teidän liiketoimintaanne. Myös nettisivuiltamme www.ymparistomerkki.fi voitte tutkia eri tuoteryhmien ympäristö-, terveys- ja laatuvaatimuksia. Useista kriteereistä on olemassa tiivistelmä, josta selviävät kriteerin keskeisimmät vaatimukset. Mikäli toivomallenne tuoteryhmälle tai palvelulle ei ole olemassa kriteereitä, voitte ehdottaa meille uutta tuote- tai palveluryhmää. Uusille tuoteryhmille voidaan laatia kriteereitä, mikäli arvioidaan, että merkinnällä saavutetaan merkittävä ympäristöhyöty. Kun olemme yhdessä arvioineet pääpiirteittäin, voiko tuotteenne tai palvelunne täyttää kriteerit, voitte ryhtyä laatimaan hakemusta. Hakemukseen vaaditaan – tuoteryhmästä riippuen – runsaasti dokumentteja, joilla varmistamme, että tuote tai palvelu täyttää ympäristömerkin vaatimukset. Ihanteellista olisi, että yrityksestänne löytyisi ympäristömerkin vastuuhenkilö, joka hoitaisi hakemiseen liittyviä prosesseja. Näin yrityksenne pystyy nopeuttamaan merkin hakemiseen kuluvaa aikaa. Hakuprosessin kestoon vaikuttaa oleellisesti se, miten pitkällä ympäristöasiat jo ovat yrityksessä. Mitä enemmän selvitettäviä asioita yrityksellä on, sitä kauemmin luonnollisesti menee hakemuksen laatimiseen.

3. & 4. Hakemuksen tarkistamiseen on hyvä varata useampia viikkoja: käsittelyaika riippuu hakemuksen tietojen laadusta ja vaatimusten vaikeusasteesta. Käsittelyajan pituus johtuu siitä, että hakemusta joudutaan yleensä täydentämään lisätiedoilla, ja hakemukseen liittyy myös tarkastuskäynti valmistuspaikkakunnalle tai palvelun tuottajan toimitiloihin.

2. Hakemus toimitetaan kirjallisesti SFSYmpäristömerkintään. On hyvä varautua siihen, että usein hakemuksiin pyydetään lisäselvityksiä tai tarkennuksia. Näin varmis-

5. & 6. Kun hakemus on tarkistettu, tarkistuskäynti tehty ja kriteerien täyttyminen varmistettu, yritykselle myönnetään ympäristömerkin käyttöoikeus. Käyttöoikeudessa määritellään, mille tuotteille tai palveluille yritys on ympäristömerkin saanut. Lupa julkistetaan ja tuotteelle tai palvelulle kirjoitetaan sertifikaatti tunnustukseksi ympäristömerkin saamisesta. Mikäli uuden luvan saanut yritys haluaa järjestää esim. tiedotustilaisuuden merkin saamisen kunniaksi, SFS-Ympäristömerkinnästä saatte tukea: tulemme tilaisuuteenne luovuttamaan sertifikaatin ja kertomaan ympäristömerkistä. Lisäksi voimme laatia lehdistötiedotteen ja sopia muista tukevista toimenpiteistä. Luvan myöntämisen jälkeen yrityksenne voi käyttää ympäristömerkkiä tuotteessa tai palvelussa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa. SFS-Ympäristömerkinnän kanssa voitte yhdessä ideoida erilaisia tapoja hyödyntää merkkiä juuri teidän liiketoiminnassanne. Joutsenmerkin tai EUKukan saatuanne voitte olla varmoja siitä, että tuotteenne tai palvelunne on ympäristön kannalta parhaiden joukossa – tuoteryhmästä riippuen n. 20–30 % voi saada merkin käyttöönsä! 7. Luvan voimassaoloaikana teemme vähintään yhden valvontakäynnin käyttöoikeuden haltijan tai tuotteen valmistajan luokse. Lupa on voimassa määräajan, sillä kriteerit uusitaan säännöllisesti. Kriteerien uusimisen yhteydessä yrityksen täytyy hakea oikeutta merkin käyttöön uudelleen. l

Ablestock

Askelmat ympäristömerkin – Joutsenmerkin tai EU-Kukan – saamiselle:

Hakuprosessi:

1. Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen

2. Hakemuksen laatiminen ja toimittaminen SFS-Ympäristömerkintään

3. Hakemuksen tarkistaminen ja mahdolliset lisäselvityspyynnöt

● ●

4. Tarkastuskäynti

5. Mikäli yritys täyttää vaaditut kriteerit, luvan myöntäminen. Tämän jälkeen yritys saa käyttää ympäristömerkkiä hyväksytyissä tuotteissaan tai palveluissaan ja niiden markkinoinnissa.

● ●

6. Sertifikaatin luovuttaminen

7. Valvontakäynti vähintään kerran luvan voimassaoloaikana

Ympäristömerkki 2008
Kannustan muita kauppaketjuja vastaamaan Valintatalon haasteeseen, kehotti ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Joutsenmerkin luovutustilaisuudessa.

Y

mpäristöministeri Kimmo Tiilikainen nosti Joutsenmerkki-lipun salkoon, kun Valintalon uraauurtavaa ympäristötekoa juhlittiin Tampereella 15.10.2007. – Onnittelen Valintataloa ennakkoluulottomasta ja rohkeasta ympäristötyöstä. Kannustan myös muita kauppaketjuja vastaamaan Valintatalon haasteeseen, kertoi Kimmo Tiilikainen.

Kovat tavoitteet

Joutsenmerkin kriteerien täyttäminen edellyttää aitoja tekoja, joita ulkopuolinen taho seuraa ja todentaa, korosti ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.Ympäristömerkki 2008

Valintatalo on sitoutunut hankkimaan kaikille myymälöilleen Pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin. – Päätös ottaa Joutsenmerkki käyttöön kaikissa Valintatalon lähes 200 myymälässä osoittaa, että Valintatalo on edelläkävijä, painotti Tiilikainen tapahtumassa. – Uskon, että ilmastonmuutoksesta tietoiset kuluttajat arvostavat päätöstämme. Meillä on selkeä tavoite olla ympäristöystävällisin vähittäiskaupan ketju Suomessa. Olemme Joutsenmerkin kautta siihen sitoutuneet, kertoi Valintatalo-ketjun johtaja Niclas Ahlbom. Valintatalo-ketjussa on lähes 200 myymälää. Vuoden 2007 loppuun mennessä merkki on myönnetty kolmelle myymäläl-

le. – Kaikkien myymälöiden kehittäminen Joutsenmerkin veroisiksi on meille todella iso investointi. Olemme valinneet ympäristön strategiseksi teemaksemme.

Myymälöitä eri puolella Suomea Suomen ensimmäinen Joutsenmerkin saanut supermarket-luokan lähikauppa oli Viikin Valintatalo Helsingissä, jolle myönnettiin Joutsenmerkki huhtikuussa 2006. Tampereen Winterinmutkan Valintatalon myymäläkohtainen Joutsenmerkki luovutettiin Valintatalo-ketjun Joutsenmerkkijuhlan yhteydessä. – Jo huomenna Joutsenmerkki myönnetään Espoon Kauklahden Valintatalolle ja lähiaikoina muutamalle muulle myymälälle. Ja lisää tulee jatkuvasti, sanoi Ahlbom. Ahlbom kertoi, että kaikki uudet ja uudistettavat myymälät konseptoidaan niin, että ne ovat jo valmiiksi Joutsenmerkin kriteerien mukaisia. – Tässä on myös vähän maaotteluhengen tuntua. Sen jälkeen kun Valintatalon lähes 200 myymälää ovat saaneet Joutsenmerkin, olemme samalla tasolla myymälöiden ympäristötyössä kuin Ruotsi tällä hetkellä, totesi ministeri Tiilikainen.


Ympäristömyönteinen ruokakauppa Valintatalo on Suomen ensimmäinen ruokakauppaketju, joka on sitoutunut Joutsenmerkintään. Ketju on kertonut hakevansa kaikille kaupoilleen Joutsenmerkin. Teksti: Juhani Sippola Kuvat: Emil Bobyrev ja Futureimagebank

Tiilikaisen mukaan Valintatalo ei toteuta ympäristövastuutaan pelkästään minimitasolla tai tekemällä hyväntekeväisyyskampanjoita, vaan on ottanut aktiivisen roolin. Ympäristömerkin saamiseksi kauppaketju on päättänyt minimoida turhaa energian, kuljetusten ja jätteiden törsäilyä sekä tuoda valikoimiinsa entistä enemmän luomua sekä Joutsenmerkittyjä ja Reilun kaupan tuotteita.

Aitoja tekoja – Joutsenmerkin kriteerien täyttäminen edellyttää aitoja tekoja, joita ulkopuolinen taho seuraa ja todentaa. Haluan painottaa, että kyse ei ole mainoskampanjasta. – Kaupassa me käymme. Kauppa voi vaikuttaa sekä valmistajiin että tarjota kuluttajille kestävämpiä vaihtoehtoja, joten kauppa on keskeinen suunnannäyttäjä ja vaikuttaja ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Valintatalo on vastaamassa myymälöissä tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin. Kaupan rooli on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi, sillä aineellisen kulutuksen jatkuva kasvu uhkaa syödä sen päästöjen vähenemisen, joka on saatu aikaan tekniikkaa kehittämällä.

Myymäläpäällikkö Tatu Erkkilä esittelee kaupan hedelmävalikoimaa.

jatkuu seuraavalla sivulla >>

Ympäristömerkki 2008
Joutsenmerkitty kauppa n Hyllyillä on paljon ympäristömerkittyjä tuotteita ja luomutuotteita. n Kaupan henkilökunta tekee pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi. n Pakastealtaat ja muut kylmäkalusteet kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa. n Kaupan lämmitys-, ilmastointi- ja valaistusjärjestelmä on energiatehokas. n Jatkuvien toimenpiteiden avulla kauppa vähentää ympäristökuormitusta ja lisää ympäristömerkittyjen sekä luomutuotteiden valikoimaa. n Asettaa ympäristövaatimuksia omille hankinnoilleen. n Käyttää siivouksessa vähemmän ympäristöä kuormittavia kemikaaleja.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen nosti Joutsenmerkkilipun salkoon.

n Lajittelee omassa toiminnassa syntyneet bio-, metalli-, pakkaus- ja muut jätteet.

>> jatkoa edelliseltä sivulta

– Ilmastopolitiikan tavoitteet ovat entistä haasteellisempia tulevaisuudessa. Me emme saavuta Kioton tavoitteita – puhumattakaan Kioton jälkeisestä ajasta, jollemme me muuta kulutus- ja tuotantotapojamme. – Luonnonvarojen riittävyys, hinta ja kestävä käyttö ovat nousemassa megahaasteiksi. Jos kaikki kuluttaisivat niin paljon kuin me suomalaiset, tarvittaisiin kansainvälisen indeksivertailun mukaan neljän maapallon luonnonvarat, painotti Tiilikainen.

Energiaa säästettävä Joutsenmerkin saaminen edellyttää, että kauppa vähentää merkittävästi energian kulutustaan. – Tampereen Winterinmutkan Valintatalon kohdalla Joutsenmerkin energian säästövaatimukset vaativat paljon teknistä osaamista lämmityksen, valaistuksen ja ilmanvaihdon suhteen, kertoi myymäläpäällikkö Tatu Erkkilä. Esimerkiksi kylmälaitteiden on oltava vähän energiaa kuluttavia. Laitteet on myös

peitettävä yön ajaksi. Niissä käytettävien kylmäaineiden on oltava turvallisia. Erkkilä kertoi, että 650 neliömetrin kokoisen myymälän tyypillinen asiakas on lapsiperhe. Hänen mukaansa hedelmä- ja vihannestiskillä on totuttu perinteisesti valitsemaan luomutuotteita.

Joutsenmerkityt tuotteet valtaavat hyllyt – Uskon, että useimmat asiakkaamme hämmästyvät Joutsenmerkittyjen ja luomutuotteiden suurta lukumäärää. Joutsenmerkityssä Valintatalossa ne on helppo löytää selkeiden opasteiden avulla, jotka on kiinnitetty hyllyreunoihin. – Joutsenmerkin hakeminen ei ollut itsestäänselvyys, vaan se vaati erittäin paljon työtä. Energian säästötavoitteiden lisäksi haasteellisinta olivat ehkä kaupan toiminnassa syntyvän paperin, pahvin, muovin, lasin, metallin, seka-, bio-, ongelma- ja muun jätteen tarkka lajittelu, totesi Ahlbom. Ruokakaupan valinnalla on merkitystä. Joutsenmerkityn Valintatalon asiakas osallistuu talkoisiin ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen puolesta. l

Meillä on selkeä tavoite olla Suomen ympäristöystävällisin vähittäiskaupan ketju, kertoi Valintatalo-ketjun johtaja Niclas Ahlbom.Ympäristömerkki 2008


uutisia & lehdistöosumia Ensimmäiset Joutsenmerkityt tulostimet Suomen markkinoilla olevista tulostimista ensimmäiset Joutsenmerkityt ovat Kyocera Mitan ECOSYS-tulostimet, ne saivat Joutsenmerkin vuoden alussa. Samalla Kyocera Mita Joutsenmerkitsi monitoimilaitteitaan. Teksti: Kirsi Auranmaa & Heidi Mikkonen

K

yocera Mita Finland Oy:n toimitusjohtajan Jarmo Torkamon mukaan kaikki Kyoceran Euroopan yksiköt sertifioidaan ISO 14001 -standardin mukaisesti. – Yrityksen tavoitteena on lisäksi merkitä Joutsenmerkillä koko tulostin- ja monitoimilaitemallisto. Suomen Kyocera haluaa omalta osaltaan olla mukana työssä paremman ympäristön puolesta, Torkamo toteaa. Kyocera Mita on jo 15 vuoden ajan kehittänyt ympäristöystävällistä ECOSYS-

teknologiaa. Kyoceran lasertulostimissa ainoa vaihdettava kulutustarvike on väripatruuna. Pitkäikäinen Kyoceran rumpu vähentää merkittävästi jätteen määrää sekä tulostuskustannuksia. ECOSYS-tekniikkaa hyödyntämällä Kyocera Mitan toimistolaitteet kuormittavat ympäristöä vähemmän. Joutsenmerkki tulostimen tai monitoimilaitteen kyljessä kertoo, että laite täyttää tiukat, energiankulutusta, materiaaleja, kemikaali- ja pölypäästöjä sekä melua koskevat vaatimukset. Myös laitteen puretta-

vuuden, kierrätettävyyden, varaosien saatavuuden, takuuajan ja käyttöohjeiden tulee olla Joutsenmerkin vaatimusten mukaiset. Kyocera Mitan ECOSYS-tulostimet ja monitoimilaitteet täyttävät Joutsenmerkin tiukat kriteerit. l Lista kaikista Suomessa myynnissä olevista Joutsenmerkityistä tuotteista ja lisätietoa ympäristömerkeistä ja niiden kriteereistä löytyy osoitteesta www.ymparistomerkki.fi

Lehdistöosumia ennätysmäärä!

Vuoden 2007 aikana ympäristömerkit saivat lehdistöosumia ennätysmäärän. Joutsenmerkin puolella kiinnostavia aiheita olivat biopolttoaineet, ravintolat, kaupat ja hotellit. Myös painolaitokset ja -tuotteet sekä pesuaineet herättivät lehdistön kiinnostusta. EU-Kukassa kiinnostusta herättivät ensimmäinen EU-Kukan saanut majoituspalveluyritys Metsäkartano, paperit ja tekstiilit.

Ympäristömerkki 2008
Metsä

arktista H

elpoin tapa vastustaa ilmastonmuutosta on tutkia oman ostoskärrynsä sisältö. Jokainen Joutsenmerkitty tuote ehkäisee ilmastonmuutosta. Esimerkiksi valitsemalla Joutsenmerkityn talouspaperin jokainen suomalainen voi rajoittaa kasvihuonekaasuja, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen.

Ilmastonmuutos kiihtyy – Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ovat mielestäni huomattavasti radikaalimpia kuin yleisesti julkisuudessa kerrotaan, korostaa omiin tutkimuksiinsa vedoten Lapin yliopiston tutkimusprofessori John Moore. Joutsenmerkki ottaa voimakkaasti kantaa ilmastonmuutokseen. Kasvihuone­ kaasujen vähentäminen kuuluu niihin kes­ keisiin kriteereihin, jotka Joutsenmerkin käyttöoikeuden saaneet tuotteet tai palvelut joutuvat täyttämään.

10

Ympäristömerkki 2008

Erityisesti arktisella alueella ilmaston lämpeneminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia. YK:n alaisten Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n ja kansainvälisen tiedeneuvoston ICSU:n aloitteesta käynnistettiin Kansainvälinen polaarivuosi, International Polar Year (IPY) 2007–2009, joka keskittyy arktisten ja anarktisten aluei­den tutkimukseen ja johon osallistuu yli 60 maata Suomi mukaan lukien. Joutsenmerkki mahdollisti pohjoismaisen ilmastotutkimushankkeen toteutuksen merkittävällä summalla. Ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa IPY otti vastaan lahjoituksen elinkeinoelämältä. Lahjoitus voitiin vastaanottaa, koska Joutsenmerkki takaa lahjoittajan ympäristövastuun.

Silta elinkeinoelämän ja tutkimuksen välille – Me Joutsenmerkissä olemme ylpeitä toimiessamme siltana tutkimus- ja elinkeinoelämän välillä tässä projektissa. Metsä Tissuen Joutsenmerkit toimivat takeena siitä, että he ottavat ympäristötyön tosissaan, sanoo merkkiä Suomessa hoitavan SFS-Ympäristömerkinnän osastopäällikkö Sinikka Karppelin. – Metsä Tissue on kymmenvuotisen historiansa aikana tehnyt merkittäviä investointeja ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Tästä osoituksena olemme ensimmäisenä pehmopaperiyrityksenä pystyneet täyttämään uudet tiukentuneet Joutsenmerkkikriteerit. Lahjoituksella ja kampanjallamme pyrimme nostamaan suuren yleisön tietoisuutta ilmastonmuutoksen riskeistä ja samalla nostamaan pro-

fiiliamme ympäristöasiat vakavasti ottavana yrityksenä, sanoo Metsä Tissuen PohjoisEuroopan Consumer pehmopaperiliiketoiminnan johtaja Paavo Liestalo. Arktisella alueella ilmastonmuutokset ovat jo havaittavissa. – Ilmaston lämpeneminen johtaa esimerkiksi jäätiköiden sulamiseen. Grönlannin mannerjäätikön vuosittain sulava alue on kasvanut noin 16 prosenttia vuosien 1979 ja 2002 välillä, sanoo Moore. Merenpinta nousee, kun mannerjäätiköt sulavat. Varsinkin köyhien maiden alavilla rannikkoseuduilla asuvat kärsivät merenpinnan noususta ja lisääntyneistä hurrikaaneista.

Uhka kymmenille miljoonille ihmisille – Tulevaisuudessa etenkin Himalajan valuma-alueella asuvat kansat tulevat kärsimään veden puutteesta, mikä aiheutuu jäätikön sulamisesta ja häviämisestä. Pelkästään tällä laajalla alueella asuu kymmeniä miljoonia ihmisiä, korostaa Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää.


Kinnvikan tutkimusaseman ympäristö on ilmastollisesti äärevää yläarktista erämaaaluetta.

Tissue tukee

ilmastotutkimusta Metsä Tissue lahjoitti 100 000 euroa arktiseen ilmastotutkimukseen. Teksti: Juhani Sippola | Kuvat: Paula Kankaanpää

Miten ja kuinka nopeasti jäätiköt sulavat? Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on arktiseen alueeseen? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään tulevina vuosina vastauksia pienen ja syrjäisen Kinnvikan tutkimusaseman ympäristöstä. Asema sijaitsee Euroopan pohjoisimmalla maa-alueella Huippuvuorten Koillismaalla. – Alue on ilmastollisesti äärevää yläarktista erämaa-aluetta, joka on tutkimuksen kannalta erittäin mielenkiintoista. Alueelle pääsee myös kohtuullisin logistisin ponnistuksin verrattuna muihin vastaaviin alueisiin, kertoo Kankaanpää.

Huippuvuorten Kinnvikan tutkimushanke Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Uppsalan yliopiston Geotieteiden laitos johtavat monitieteellistä kenttätutkimusta Huippuvuorten Kinnvikassa. Hanke on yksi Suomen tiedeyhteisön kansallisista IPY-aloitteista. Hankkeeseen osallistuu tutkijoita myös Helsingin ja Oulun yliopistoista, Merentutkimuslaitokselta

ja Ilmatieteenlaitokselta. Retkikunnan tutkimuksen painopisteitä ovat ilmastonmuutoksen tutkimus, jäätutkimus, geologia, kasvitiede ja ihmistoimintaan arktisella alueella liittyvä tutkimus. – Eräitä tutkimusaiheita ovat ilmavirtojen mukana kulkeutuvat saastelaskeumat lumi- ja jääkerroksissa, radioaktiiviset laskeumat ja raskasmetallien muodostuminen arktisessa ilmanalassa, sanoo Kankaanpää. Tutkimushanke herätti eloon myös Suomen, Sveitsin ja Ruotsin vuonna 1957 rakentaman tutkimusaseman. – Kinnvikahankkeessa on mukana 55 tutkijaa seitsemästä eri maasta. Hankkeen budjetti on 1,5-2 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyi vuonna 2005, jolloin tutkimusaseman kuntoa selvitettiin, toteaa Paula Kankaanpää. Metsä Tissuen lahjoituksella on mahdollista toteuttaa kaksi kansainvälistä kenttätutkimusmatkaa tälle yläarktiselle alueelle. Ne toteutetaan kesällä 2008.

Jäätiköt ovat ympäristö- ja ilmastomuutostutkimuksen arkistoja, sanoo Paula Kankaanpää

Hankkeen tutkimustulosten arvioidaan valmistuvan vuosina 2009–2010.

Käsiksi ilmastomuutoksen arkistoon – Jäätiköt ovat ympäristötutkimuksen ja ilmastonmuutostutkimuksen arkistoja, kertoo Kankaanpää. Hänen mukaansa tutkimushankkeen aikana jäätä kairataan Vestfonna-jäätikön läpi, mitä ei koskaan aikaisemmin ole tehty. Kairausten avulla voidaan jääkerroksista tutkia viimeisen tuhannen vuoden ilmastonvaihtelua. – Tällaista tutkimusta ei ole tehty aikaisemmin, joten uskon tutkimustulosten herättävän erittäin suurta mielenkiintoa maailmalla, ennustaa Kankaanpää. l Lisätietoa: www.kinnvika.net

Ympäristömerkki 2008

11


Savoy on nyt Joutsenmerkkiravintola

Perinteikäs Savoy on ensimmäinen helsinkiläinen huippuravintola, joka on saanut Joutsenmerkin. Merkki luovutettiin Savoylle juhlallisesti helmikuun lopussa 2008.

Teksti: Ulla Willberg | Kuvat: Jukka Lehtinen

12

Ympäristömerkki 2008


K

eittiöpäällikkö Kai Kalliolla on pitänyt kiirettä, sillä samalla kun Savoyn keittiö- ja tarjoilutiloja on laitettu uuteen uskoon, myös ravintolan ympäristöasiat on viritelty huippukuntoon. Helmikuussa Savoyssa olikin kaksi hyvää syytä juhlaan ja leveään hymyyn: kunniakas seitsemänkymppinen ravintola avasi ovensa uudistuneena, ja sille luovutettiin pohjoismainen Joutsenmerkki. – Voi sanoa, että meidän aloitus on tässä aika kunnianhimoinen. Päätettiin tehdä kaikki kertarysäyksellä ja aloittaa entistä ympäristöystävällisempi elämä täysin puhtaalta pöydältä. Toivottavasti tämä kannustaa muitakin, Kallio toteaa.

Joutsenmerkki kertoo arvoistamme Itse asiassa Savoyssa on jo useamman vuoden ajan kehitetty toimintaa ekologiseen suuntaan. Kun ravintoloille tarjoutui noin vuosi sitten mahdollisuus sertifioida ympäristövastuullinen toiminta Joutsenmerkin avulla, siitä kiinnostuttiin heti. – Puolueeton sertifiointijärjestelmä teki mahdolliseksi tuoda esiin kaikkea sitä, minkä eteen tässä on työskennelty ja se tässä merkitsee meille eniten, Kallio sanoo. – Haluamme kantaa oman vastuumme ja kuormittaa luontoa mahdollisimman vähän. Kestävä kehitys on arvo, joka tukee muita arvojamme ja sopii hyvin yhteen niiden kanssa. Arvostamme erityisesti korkeatasoista ruokaa ja huomaavaista palvelua.

Kierrätys ja seuranta tehostuivat Aivan Helsingin ytimessä, Eteläesplanadin varrella, kattojen yläpuolella sijaitseva Savoy tunnetaan niin näköalastaan kuin

suomalaisista klassikkoruoistaan. Marskin vorschmack tai paistetut silakat tehdään Savoyssa myös jatkossa samoin kuin ennen, samoista raaka-aineista, sillä ravintolassa käytettiin jo valmiiksi paljon luomua, lähiruokaa ja Reilun kaupan tuotteita. – Meidän oli todella helppoa täyttää vaatimukset ruoan ja raaka-aineiden osalta. Hakuprosessin aikana tuli kuitenkin esille myös niitä asioita, joihin ei ole aikaisemmin huomattu kiinnittää huomiota. Oli ehdottoman hyvä asia saada kaikki toiminta-alueet kriittisen tarkastelun alle. – Olemme ryhtyneet kierrättämään toimistopaperia, lisänneet jätejaokkeita ja alkaneet kiinnittää energian ja kemikaalien kulutukseen enemmän huomiota, Kallio luettelee päällimmäisiä muutoksia.

Odotamme myös silkkaa säästöä Itse hakuprosessi vei aikaa puolisen vuotta. – Jonkin verran siinä sai tehdä paperitöitä, että kaikki dokumentaatiot ja liitteet

saatiin valmiiksi. Uusimme samalla myös muun muassa omavalvontajärjestelmämme ja hygieniasuunnitelmamme ja tehostimme ylipäätään toimintaamme. – Uskomme, että ympäristötoimintojen parannuksista koituu meille aivan suoranaista säästöä. Meillä on remontin myötä mahdollisuus mitata ja seurata energian kulutusta tarkasti. Aloitamme myös jätemäärien seurannan. On mielenkiintoista nähdä, rupeavatko ne vähenemään. Kallio ei osaa vielä sanoa, miten Joutsenmerkki tulee näkymään markkinoinnissa. Ravintola on etenkin businessmaailman suosiossa, ja sinne tuodaan mielellään ulkomaisia vieraita nauttimaan perinteisestä suomalaisesta ruoasta. Anniskelupaikkoja on kahdeksannen kerroksen á la carte -ravintolan puolella 100 ja yhdeksännessä eli juhlakerroksessa 300. – Selvää on, että Joutsenmerkistä kerrotaan tietyissä yhteyksissä. Näin arvostettua brändiä ei olisi mitään järkeä olla hyödyntämättä. l

Savoy, Eteläesplanadi 14: n Helsingin tunnetuimpia ja vanhimpia gourmet-ravintoloita n perustettu jo vuonna 1937 n Royal Ravintolat -ketjun omistuksessa vuodesta 1999 n funkkissisustus Alvar ja Aino Aallon käsialaa n suomalaisen ruoka- ja ravintolakulttuurin vaalija n kuuluisimman kanta-asiakkaan marsalkka Mannerheimin kulmapöytä säilytetty n ruokalistalla paljon klassikkoja n nykytrendeistä korostetaan terveellisyyttä n valittu vuoden ravintolaksi vuonna 1999 ja vuonna 2007 (Suomen Gastronominen Seura)

Ympäristömerkki 2008

13


Entistä vihreämpää

hotellielämää Scandic Simonkenttä suunniteltiin aikoinaan ympäristöasiat tarkasti mielessä. Joutsenmerkin hankkiminen muutti hotellin arkea askelta vielä vihreämpään suuntaan. Teksti:Ulla Willberg | Kuvat: Jukka Lehtinen ja Futureimagebank

Y

mpäristövastaava, controller Mari Suominen vastaa Joutsenmerkin ylläpidosta Hotelli Scandic Simonkentässä. Hotelli haki lupaa käyttää merkkiä vuosi sitten yhtä matkaa hotelli Marskin kanssa, sillä hotelleilla on yhteinen johto. Kestävä kehitys on ollut yksi Scandic-ketjun arvoista 1990-luvun alkupuolelta lähtien. – Scandicin tavoite on, että mahdollisimman moni ketjun paristakymmenestä suomalaisesta hotelleista hankkii Joutsenmerkin. Ensimmäiseksi ehtivät Jyväskylä ja Espoo, me olimme seuraavina. Minulla oli kummassakin talossa huoltomiehet ja ravintoloiden osastopäälliköt apuna, jotka auttoivat keräämään tarvittavaa materiaalia ja tietoja, Suominen kertoo. – Senhän se vaatii, että tavarantoimittajat todella pystyvät antamaan tarvittavat tiedot. Työ alkoi syksyllä ja tammikuussa sain vedettyä kaiken yhteen ja hakupaperit postiin. Aika paljon siis joutuu tekemään työtä ja selvittämään perusteellisesti asioita, mutta prosessi on todella mielenkiintoinen ja avartava.

Yhteistuumin ympäristön puolesta Mari Suominen kertoo, että vuonna 2000 valmistunut Simonkenttä on suunniteltu rakennuttajan toimesta, Scandicin myötävaikutuksella, ympäristöystävälliseksi ja energiaa säästäväksi hotellikokonaisuudeksi. Hotellin ympäristöjärjestelmän lähtökohta on Scandic-ketjun ympäristötyö, jota on kehitetty edelleen Suomeen sopivaksi. – Kaikkien huoneiden materiaalit ovat 95-prosenttisesti kierrätettäviä. Meillä ei ole yhtäkään kokolattiamatollista huonetta, ammeita ei ole joka huoneessa ja pesuhuoneissa on pesuaineannostelijat. Uima-altaita tai kasteltavia piha-alueita ei ole lainkaan. Laitteet ovat mahdollisimman vesipihejä ja koko talotekniikka on suunniteltu energiapihiksi. Jätehuone on erittäin siisti, jäähdytetty alue, aivan viimeisen päälle. Pystymme lajittelemaan siellä kaiken, mitä YTV ottaa vastaan, Suominen kuvailee. – Siivouksessa ja pesuissa hyödynnetään automatiikkaa, ettei aineita kulu kohtuut-

Hotelli Scandic Simonkenttä: n osa Scandic-ketjua, jolla on 134 hotellia Pohjoismaissa ja Baltiassa n yksi Helsingin viidestä Scandic-hotellista n Helsingin ytimessä Kampin ja linja-autoaseman tuntumassa n rakennettu vuonna 2000 n 360 huonetta, ravintola, baari sekä kokoustiloja n suunnattu liikemiehille, lapsiperheille ja lomailijoille n noin 60 työntekijää n Joutsenmerkitty hotelli tammikuusta 2007

14

Ympäristömerkki 2008

tomasti ja pesuaineissa suositaan ympäristöystävällisiä aineita. Siivoojilla on pesuaineannostelija-automaatit, jotka sekoittavat käyttöliuokset valmiiksi heidän pulloihinsa. Huoneissa on lajitteluroskikset, joihin asiakas voi valmiiksi lajitella bio-, metalli- ja sekajakeen. Pyyhkeitä ei vaihdeta automaattisesti vaan asiakkaan valinnan mukaan. – Huoltomiehet tekevät jatkuvaa seurantaa. Esimerkiksi energiankulutusta seurataan kuukausittain ja yhteenveto laaditaan vuosineljänneksittäin. Omiin tehtäviini kuuluu muun muassa jätemäärien seuraaminen laskutuksen perusteella. Ainoa pieni hankaluus on, että jätehuolto laskutetaan koko kiinteistön osalta, josta maksamme tietyn prosenttiosuuden.

Hienosäätöä siellä sun täällä Mari Suominen sanoo, että Joutsenmerkki legitimoi järjestelmän ja on asiakkaille painokas, positiivinen viesti siitä, että ympäristöasioihin suhtaudutaan vakavasti. Merkki näkyy muun muassa jokaisessa huoneessa, joihin on laitettu siististi seinätelineisiin esille Joutsenmerkityistä hotelleista kertova esite. Suihkun puolella on tarra, jossa neuvotaan asiakkaita välttämään turhaa pyykin tuottamista. – Kaikkien ketjun hotellien markkinointi tapahtuu keskitetysti. Yhteisillä nettisivuillamme scandichotels.fi kerrotaan yrityksen ympäristöarvoista ja Joutsenmerkistä hotellin toiminnassa. Hotelli Simonkentän arjessa tapahtui Joutsenmerkin myötä pienoista hienosäätöä siellä sun täällä. Tavarantoimittajat eivät vaihtuneet, mutta he muuttivat valikoimiaan.


– Muun muassa toimistopaperi vaihdettiin, kun toimittajamme otti ympäristömerkityn toimistopaperin valikoimiinsa. Kiinnitämme myös painokkaammin huomiota jätelajitteluun ja energiankulutukseen. Simonkentän osalta on huomattu, että säästöä on tullut sekä kilowattitunneissa että vesikuutioissa. Mari Suominen laatii parhaillaan vuosiseurantaraporttia, jonka avulla SFS-Ym-

päristömerkintä valvoo Joutsenmerkittyjä hotelleita. – Otan yhteyksiä tavarantoimittajiin ja kerään tarvittavia taustatietoja. Lasken muun muassa käytettyjen pesuaineiden määriä ja tehoainepitoisuuksia. Erittäin mielekästä työtä - ympäristöasiat ovat aina kiinnostaneet, ympäristönjohtamista Jyväskylässä opiskellut kauppatieteen maisteri on tyytyväinen uusiin tehtäviinsä. l

Ympäristömerkki 2008

15


Maailma ei suoranaisesti pelastu, mutta lisäarvo biopolttoaineilla on

Liikenteen biopolttoaineille

Joutsenmerkki Teksti: Markku Summa | Kuva: Futureimagebank

I

lmasto-ongelmaa ei ratkaista yksistään korvaamalla osa liikenteen fossiilisista polttoaineista biopolttoaineilla. Ympäristömerkittyjen biopolttoaineiden käytöllä

Keinoja alentaa liikennepäästöjä 1. liikennetarpeen vähentäminen 2. joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suosiminen 3. autojen tehokkaampi käyttö (kimppakyyti ja carsharing)

4. energiatehokkaiden autojen käytön lisääminen 5. vähäpäästöisten energialähteiden käytön edistäminen

16

Ympäristömerkki 2008

voidaan monien asiantuntijoiden mielestä kuitenkin nykytilanteessa vaikuttaa myönteisesti ilmastonmuutokseen. Kasvihuonekaasujen vähentämiseen on pyrittävä luonnollisesti muillakin keinoilla jo siitäkin syystä, että täyttä varmuutta ei ole, aiheutuuko biopolttoaineiden lisääntyvästä käytöstä enemmän haittoja kuin hyötyjä. Hollantilainen ekonomisti Richard Doornbosch, joka on laatinut OECD:lle selvityksen biopolttoaineista, uskoo haittoja syntyvän enemmän. Hän esitteli tuloksia Helsingissä 28. marraskuuta pidetyssä Liikenteen biopolttoaineet ja ympäristö -seminaarissa. Tilaisuuden järjestivät SFS-Ympäristömerkintä ja WWF Suomi. Seminaarin avasi ja juonsi ympäristömerkintälautakunnan puheenjohtaja, talousoikeuden professori Ari Ekroos.

Ajankohtainen teema sai liikkeelle lähes sata osallistujaa. Seitsemän alustuksen jälkeen asioita ruodittiin paneelissa, joka sai useita kysymyksiä sekä kommentteja yleisöltä.

Kaikkia sitova hiilidioksidivero Ilmastonmuutoksesta ja liikenteestä puhunut valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija, kansanedustaja Oras Tynkkynen korosti, että liikennepäästöt on saatava kääntymään jyrkkään laskuun nopeasti. – Menestyksellisiä keinoja vähentää liikennepäästöjä eri puolilla maailmaa ovat olleet pyöräilyn osuuden lisääminen, ruuhkamaksut, polttoaineveron korottaminen ja tieliikenteen nopeusrajoitusten alentaminen. Tynkkynen muistutti, että liikenteen voimakas kasvu mitätöi hyvin nopeasti eri-


Biopolttoaineen koostumuksesta vähintään 50 prosenttia tulee olla peräisin uusiutuvista lähteistä, jotta valmistaja tai maahantuoja voi saada Joutsenmerkin. Se on peruslähtökohta. Yksityiskohtaiset kriteerit vahvistetaan toukokuussa 2008.

Biopolttoainemarkkinat voimakkaassa kasvussa n Biopolttoainemarkkinat ovat maailman mittakaavassa suuremmat kuin esimerkiksi aikakauslehtipaperimarkkinat. Metsäteollisuuden lisäksi myös monet muut tahot ovat liikkeellä. Tarjolla on useita vaihtoehtoisia teknologioita, raaka-aineita ja konsepteja, joita hyödyntämällä biopolttoaineilla voi tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Pohjoismainen ympäristömerkintä haluaa osaltaan olla edesauttamassa ympäristölle parempien polttoaineiden kehittämistä laatimalla vaatimukset kestävän kehityksen biopolttoaineille, joilla on alhainen vaikutus kasvihuoneilmiöön ja joiden tuotanto ei ole uhka kestävälle kehitykselle eikä tuhoa luonnon arvoja.

laisten toimenpiteiden vaikutuksen ja että biopolttoaineetkin ovat vain osaratkaisu ilmastokysymyksessä. Myös tutkija Richard Doornboschin mukaan biopolttoaineisiin kohdistuu ylimitoitettuja odotuksia. – Uuden sukupolven aineet eivät tuo merkittävää muutosta. Vaikka tapahtuisi teknisiä läpimurtoja, toisen sukupolven biopolttoaineet tyydyttävät vuonna 2050 enimmillään 12 prosenttia liikennepolttoaineiden kysynnästä. EU:n pitäisi hänen mielestään panostaa uusien taloudellisempien ja ympäristöystävällisempien biopolttoaineiden tutkimusja kehitystyön tukemiseen ja säätää kaikkia sitova hiilidioksidivero.

Uusia raaka-aineita etsitään UPM:n biopolttoaine- ja biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Hans Sohlström korosti alustuksessaan, että biopolttoaineet ovat erinomainen keino nostaa metsän jalostusarvoa. Tällä hetkellä maamme metsiin jää korjaamatta biomassaa suunnilleen saman verran kuin sitä hyödynnetään. Osa hakkuutähteistä – kannoista, oksista, kuorista ja risuista – pitää kuitenkin jättää maaperän ravinnevarastoksi. Hankintapäällikkö Kaisa Hietala Neste Oil Oyj:stä kertoi hyvän polttoaineen ominaisuuksista. Niitä ovat ympäristöystävällisyys, käyttömukavuus, yhteensopivuus ja kustannustehokkuus eli tuotanto suuressa volyymissa. Neste Oil valmistaa tällä hetkellä hänen mukaansa maailman parasta biodieseliä, jonka pääraaka-aineena on palmuöljy. Suuri huolenaihe on raaka-aineiden

riittävyys. Hietala piti sertifiointia merkittävänä askeleena, mutta tärkeää on löytää myös uusia raaka-aineita ja panostaa niiden tutkimiseen. Itella Oy:n kehityspäällikkö Vesa Peltola kertoi biodieselistä käyttäjänäkökulmasta. Itella on ollut mukana pääkaupunkiseudulla toteutetussa pilottihankkeessa. Teknisiä ongelmia ei ole ollut, mutta saatavuuden ja hinnan suhteen on toiveita.

Kestävä kehitys lähtökohtana Kansainvälisen WWF:n edustaja Imke Luebbeke sanoi, että käytetäänpä palmuöljyä biopolttoaineissa tai elintarvikkeissa, ainoa hyväksyttävä tuote on RSPO-sertifioitua. Hän korosti myös vastuullisuutta, jotta palmuöljyn kysynnän kasvaessa ei perustettaisi sertifioimattomia plantaaseja sademetsiä hakkaamalla. Keskeisenä keinona WWF pitää liikenteen määrän vähentämistä. Lisäksi tarvitaan panostamista autojen ja muiden kulkuneuvojen teknisen kehityksen sekä yhteiskunnan infrastruktuurin ja muiden ohjauskeinojen kehittämiseen, jotta joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuus kasvaa. Kriteeripäällikkö Karin Bergbom SFS-Ympäristömerkinnästä kertoi Joutsenmerkistä. – Joutsenmerkki kertoo, että tuotteiden valmistajat ottavat vastuuta ympäristöstä ja kehittävät ympäristön kannalta parempia tuotteita. Se myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät ympäristöasiantuntijoiden asettamat kriteerit. Aina kun kriteereitä tarkistetaan, lupa Joutsenmerkin käyttöön pitää hakea uudestaan.

Kriteerien laadinnassa tuotteen ympäristövaikutuksia tarkastellaaan Bergbomin mukaan koko elinkaaren ajalta: materiaalivalinnoista, valmistuksesta ja käytöstä aina hävittämiseen saakka. – Nyt ympäristökriteereitä tehdään liikenteen biopolttoaineille. Joutsenmerkkivaatimukset on määrä vahvistaa toukokuussa 2008. Sen jälkeen polttoaineen valmistajat ja maahantuojat voivat hakea merkkiä tuotteilleen. – Joutsenmerkki takaa sen, että polttoaineen vaikutus kasvihuoneilmiöön on mahdollisimman pieni. Lisäksi se viestii sitä, että tuotanto ei ole uhka kestävälle kehitykselle eikä tuhoa luonnonarvoja. l

Palmuöljy kiistanalainen raaka-aine n Vaikka kaikki maailman kasviöljyt käytettäisiin liikenteen tarpeisiin, syntyisi Greenpeacen arvion mukaan vain yksi prosentti vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Metsäkadosta pelkästään Indonesiassa aiheutuvat ilmastopäästöt ovat kaksinkertaiset EU:n liikennesektorin päästöihin verrattuna.

Ympäristömerkki 2008

17


Vierumäki kohta vuosi Joutsenmerkkiä Vierumäen ravintolatoimen johtaja Päivi Koskela on luotsannut viime toukokuusta lähtien entistä ympäristöystävällisempää Vierumäen ravintolat -rypästä. Vierumäki sai Joutsenmerkin toisena ravintolana Suomessa. Teksti: Ulla Willberg | Kuva: Futureimagebank

V

ierumäen urheiluopisto yllättää tulijan mittavuudellaan, niin valtavan laajalle alueelle se levittäytyy. Ravintolapalvelut ovat tietysti yhtä runsaita. Alueella toimii kolme isoa keittiötä, ja anniskelupaikkoja on hieman yli 3 000. Ateriatarjonta on lisäksi poikkeuksellisen monipuolista opiskelijalounaista gourmetillallisiin ja huviloiden catering-tarjoilusta tuhatpaikkaiseen juhlatelttaan. Toimintaa pyörittää Vierumäki Country Club Oy. – Meillä on kaikkiaan neljätoista erilaista ravintolaa. Ruokaa menee asiakkaille tuhansia annoksia päivässä, Päivi Koskela ynnää. Laadusta kertoo se, että Rampsi á la carte -ravintolalle on myönnetty Chaine de Rotisseurs -kilpi. Opiskelijaravintolassa punainen lanka on terveellinen ja monipuolinen arkiruoka gluteenittomia ja laktoosittomia erikoisruokavalioita unohtamatta. Koskela toteaa, että myös ympäristöasioihin on kiinnitetty Vierumäellä huomiota jo pitkään. – Meillä on ollut ISO14001 -ympäristösertifikaatti vuodesta 2001. Kun perehdyimme Joutsenmerkin kriteereihin, huomasimme, että asiamme ovat jo valmiiksi aika mukavalla mallilla. Muun muassa jätehuolto- ja energia-asiat olivat paljolti vaa-

18

Ympäristömerkki 2008

timusten mukaisia. Meitä ei tarvinnutkaan juuri yllyttää lähtemään pilottikokeiluun mukaan. Halusimme selvittää, toimimmeko oikealla tavalla joka tasolla.

Luomua tuli lisää Ravintolat ovat voineet saada pohjoismaisen Joutsenmerkin joulukuusta 2006 lähtien. Merkin saaminen edellyttää ravintolalta kaikkiaan noin viidenkymmenen ympäristövaatimuksen täyttämistä, joista osa on vapaaehtoisia pistevaatimuksia. Vierumäki on toinen niistä kahdesta suomalaisesta Joutsenravintolasta, jotka tulivat mukaan pilottina kriteerien kehittelyvaiheessa. Se sai Joutsenmerkkinsä viime toukokuussa. Olennaisin muutos entiseen on Koskelan mukaan se, että ympäristönjohtamisjärjestelmästä on tullut normaali toiminnanohjausväline ja osa arkea. –Taidamme olla aika hyvä esimerkki siitä, että homma toimii isossakin organisaatiossa ihan käytännössä. Eniten muutoksia on tapahtunut raaka-aineiden hankinnassa. – Käytimme entuudestaan pelkästään kotimaista lihaa ja painotimme lähiruokaa. Esimerkiksi leivät on leivottu jo pidempään omassa leipomossa, jauhot ja hiutaleet hankittu takuutuoreina naapurista Vääk-

syn myllystä ja kananmunat Vuolasharjun kanalasta. Nyt käytämme vielä enemmän aikaa raaka-aineiden alkuperän selvittämiseen ja tarkistamme vielä tarkemmin, mitä ostamme. Samalla luomun osuutta on selkeästi lisätty. Hankimme muun muassa luomuspelttimuroja ja -näkkäriä.

Joutsenmerkistä on kiva kertoa – Lähiruoan korostaminen näkyy toiminnassamme monin tavoin ulospäin. Kerromme muun muassa aamiaisasiakkaillemme ständien avulla, keiltä lähituottajilta raaka-aineet on hankittu. Meillä järjestetyssä Rotisseurs-järjestön talvikapitulissa otimme tänä talvena teemaksi lähiruoan ja Joutsenmerkkikin tuli mainittua. Merkki on esillä myös ruokalistoissa sekä nettisivuilla. Päivi Koskela sanoo, että asiakkaat ovat huomanneet Joutsenmerkin ja antaneet siitä hyvää palautetta, mutta merkin tuomia kaikkia etuja on vielä vaikea eritellä. – Emme ole ehtineet täysillä hyödyntää Joutsenmerkin markkina-arvoa. Aiomme tuoda sitä esiin markkinoinnissamme entistä monipuolisemmin ja kertoa siitä enemmän suoraan asiakkaille. l


Vuoden 2007 tapahtumat ja kampanjat Teksti: Heidi Mikkonen

M

aailman ensimmäisen ravintoloiden ympäristömerkkijärjestelmän luvat myönnettiin vuonna 2007 kahdelle suomalaiselle ravintolalle: naantalilaiselle Kuusi Sisarta -henkilöstöravintolalle ja Vierumäen ravintoloille, jotka olivat mukana jo pilottiyrityksinä Joutsenmerkin kriteereitä laadittaessa. Joutsenmerkin tiukat ympäristökriteerit käsittävät ravintolan koko toiminnan ruoan alkuperästä jätteiden lajitteluun. Ravintoloiden Joutsenmerkki on saavuttanut runsaasti kiinnostusta. Keväällä 2008 luvan saaneesta Savoysta voit lukea sivuilta 12–13.

V

uoden 2007 aikana Joutsenmerkin sai 23 painotaloa – ympäristötietoisten painojen määrä kasvoi siis merkittävästi. Vuoden 2007 lopussa Suomessa oli jo 31 Joutsenmerkittyä painoa.

Joutsenmerkittyjä painoja – www.joutsenpainot.fi

J

iopolttoaineiden kriteeriehdotus on herättänyt aktiivista keskustelua. Joutsenmerkki järjesti marraskuussa 2007 WWF:n kanssa suuren suosion saaneen seminaarin biopolttoaineista. Biopolttoaineiden kriteeriä oli mahdollista kommentoida tämän vuoden tammikuun loppuun saakka. Osoitteesta www.joutsenmerkki. fi voit seurata kriteerin etenemistä. Biopolttoaineista ja seminaarista voit lukea tarkemmin myös tämän lehden sivuilta 16–17.

outsenmerkki osallistui vuoden 2007 aikana FinnGraf-messuille. Messuilla painotaloille esiteltiin www.joutsenmerkki.fi -sivuilta löytyvää hakemustietokantaa, jota käyttämällä Joutsenmerkki-hakemuksen voi kätevästi laatia. Tietokannasta löytyvät myös tiedot hyväksytyistä painopapereista ja kemikaaleista. Messuilla esiteltiin lisäksi nettipohjaista palvelua, jonka avulla painotyön tilaaja voi lähettää tarjouspyyntöjä Joutsenmerkityille painoille. Mainostoimistoille ja muille paljon painotöitä tilaaville organisaatioille kampanjoidaan 2008 keväällä Joutsenpainojen puolesta. Pienillä valinnoilla jokainen organisaatio voi vaikuttaa ympäristön tilaan. Testaa itse, kuinka helppoa painotyön tilaaminen on Joutsenmerkitystä painolaitoksesta osoitteessa www.joutsenpainot.fi

Nuorille parempia kulutusvalintoja

EU-Kukka kukoistaa paperimarkkinoilla

18–25 -vuotiaille nuorille aikuisille kampanjoitiin parempien kulutusvalintojen puolesta. Joutsenmerkin kampanja otettiin positiivisilla mielillä vastaan nuorten aikuisten keskuudessa. Kampanja näkyi nuorten aikuisten seuraamissa lehdissä ja SubTv:llä.

U

PM on laajentanut EU-Kukka -merkittyjen papereidensa määrää. Tällä hetkellä UPM:n lupa kattaa 14 tehtaan valmistamat kopio- ja painopaperit. Lue lisää EU-Kukalla merkityistä tuotteista sivuilta www.ymparistomerkki.fi

Muutosta ilmassa –yhteistyö

Ympäristöä vähemmän kuormittava majoitustarjonta kasvoi

Biopolttoaineiden kriteeriehdotus kiinnostaa

B

J

outsenmerkki näkyi syksyllä MTV3-kanavan ekolifestyle-ohjelmassa ”Muutosta ilmassa”. Ohjelman kussakin jaksossa muutettiin yhden perheen elämää ekologisempaan suuntaan ja samalla käsiteltiin arkipäivän keinoja, joilla vaikuttaa ilmastonmuutokseen ruohonjuuritasolla. Joutsenmerkittyihin tuotteisiin pureuduttiin ohjelman yhteydessä. Ohjelma osoitti, että jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristön tilaan arjen teoilla!

Lapsiperheille tietoa arjen ympäristöteoista

J

outsenmerkki ja EU-Kukka valmistivat pienten lasten vanhemmille esitteen ympäristömerkeistä. Esite kertoo lapsiperheen arkeen liittyvien tuoteryhmien ympäristövaikutuksista ja ympäristömerkittyjen tuotteiden paremmuudesta, ja se jaettiin syksyllä 2007 Suomen kaikkiin neuvoloihin. Esite julkaistiin myös Vauvalehden helmikuu/2008 numeron liitteenä. Asiasta kampanjoitiin myös lehden nettisivuilla. Esitettä voi tilata SFS-Ympäristömerkinnästä joutsen@sfs.fi tai p. (09) 1499 331.

Painotalot aktiivisia ympäristöasioissa

E

nsimmäinen suomalainen majoituspalveluyritys, joka on saanut Euroopan ympäristömerkin eli EU-Kukka -merkin pitkäjänteisestä ympäristötyöstään, on Rautavaaralla Pohjois-Savossa sijaitseva Metsäkartano. Lue lisää Metsäkartanon työstä paremman ympäristön puolesta sivuilta 23–25. Joutsenmerkittyjen hotellien määrä kasvoi Suomessa vuoden 2007 aikana kahdeksaan. Scandicilla on jo kuusi Joutsenmerkittyä hotellia. Scandic Simonkentästä voit lukea sivuilta 14–15.

Ilmastonmuutos vauhdittaa ympäristömerkkejä

I

lmastonmuutos puhututti suomalaisia vuonna 2007. Aihe oli esillä useissa lehtiartikkeleissa, televisio-ohjelmissa sekä ihmisten arkipuheessa. Joutsenmerkityille tuotteille on tiukat kriteerit, ja useissa tuoteryhmissä myös ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä on huomioitu. Yritysten mielenkiinto Joutsenmerkkiin ja EU-Kukkaan kasvoi vuoden 2007 aikana; onhan ympäristömerkki puolueeton tapa osoittaa, että osallistuu työhön paremman ympäristön puolesta. Kuluttajille ympäristömerkityn tuotteen tai palvelun valitseminen on pieni arjen teko, jolla on vaikutusta ympäristön tilaan. Kaikki ympäristömerkityt tuotteet löydät sivuilta www.ymparistomerkki.fi l

Ympäristömerkki 2008

19

Kuva: AbleStock

Joutsenmerkki kertoo ravintolan ympäristövastuusta


Ensimmäiset Joutsenmerkkivaatteet

Nuorisomuoti edelläkävijänä Joutsenmerkityn farkkumalliston lanseerannut JC on tiennäyttäjä muille vaatealan yrityksille. Teksti: Maria Salminen | Kuvat: Jukka Lehtinen

R

uotsalaiselle nuorisomuotiketju JC:lle pohjoismaisen ympäristömerkinnän hakeminen oli viitisen kuukautta kestänyt panostus. – Koska hankkeemme oli ensimmäinen laatuaan paitsi meille ja toimittajillemme myös Ruotsin Joutsen-organisaatiolle, oli mietittävä tarkoin kaikkien prosessin osatekijöiden toteuttaminen, kertoo JC:n emoyhtiön RNB Retail and Brands AB:n sijoittajasuhteista vastaava Cecilia Lannebo. JC halusi tuoda mallistoonsa tuotevaihtoehdon, jossa ympäristönäkökulma voitaisiin varmistaa ja todentaa koko tuotantoketjun laajuudelta. Joutsenmerkki sopi pohjoismaisilla markkinoilla toimivalle yritykselle loistavasti, koska se tunnetusti edellyttää ekologista vastuullisuutta niin tuotemateriaaleilta kuin valmistukseltakin. Cecilia Lannebon mukaan JC arvostaa merkin näkyvyyttä ja

20

Ympäristömerkki 2008

luotettavuutta: asiakkaan on sen avulla helppo tehdä ympäristötietoinen valinta.

Seikkaperäiset kriteerit Joutsenmerkin vaatimukset kattavat tekstiilituotteen koko elinkaaren kuidun viljelystä värjäykseen ja aina viimeistelyyn saakka. Tekstiilikuidun on oltava luonnonmukaisesti viljeltyä. Väri- ja valkaisuaineiden sekä painatusten että muiden kemikaalien tulee olla mahdollisimman turvallisia ympäristön ja terveyden kannalta. Tuotteisiin ei saa jäädä vaarallisten aineiden jäämiä. Kaikki tekstiilituotteen valmistusvaiheet tarkastetaan. Joutsenmerkki säätelee, miten kemikaaleja, jätevesiä ja valmistusvälineitä tulee käsitellä. Valmiin tuotteen käyttöominaisuudet testataan, ja laadun on kestettävä pesussa ja kuivauksessa, hankauk­ sessa ja hikoilussa.

Aktiivista yhteydenpitoa JC:n Joutsenmerkityt farkut valmistetaan Turkissa. Jotta voitiin varmistua merkin vaatimusten noudattamisesta, oli huolellisesti jaettava tietoa siitä, mitä ympäristömerkintä käytännössä tarkoittaa. – Ruotsin Joutsen-organisaatio on todella aktiivisesti pitänyt yhteyttä meihin JC:ssä sekä myös suoraan toimittajiimme. JC puolestaan tekee erittäin tiivistä yhteistyötä Joutsenmerkittyjen tuotteiden toimittajien kanssa, Cecilia Lannebo painottaa. JC:n Joutsenmerkittyjä tuotteita valmistavia tehtaita valvotaan eurooppalaista vähittäiskauppaa edustavan BSCI-järjestön (Business Social Compliance Initiative) toimesta. Näin halutaan varmistaa, että tuotanto on yhteiskuntaeettisesti kestävää


Ympäristömerkitty tekstiili on parempi ympäristölle

ja Kansainvälisen työjärjestö ILO:n standardien mukaista.

Ekologisuus on myös muotia Tukholmassa pääkonttoriaan pitävällä JC:llä on yli kaksisataa myymälää Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Tuotevalikoiman ytimenä ovat farkut. Nuorisomuodin kovassa kilpailussa yritys pitää valtteinaan kiinnostavaa tuotevalikoimaa sekä profiilia, johon asiakkaat haluavat samaistua. Nopealla sykkeellä vaihtuvien trendien ja ajan hengen vangitseminen nuoria puhuttelevaan muotiin on samalla suurin haaste. – Nuorten mielenkiinnon tavoitamme paitsi rakentamalla arvoistamme omaa brandia, myös keräämällä ideoita mediasta, alan tapahtumista, kuluttajatutkimuksista ja ylipäätään maailmaa matkaamalla, valottaa Cecilia Lannebo.

Suunnitteluideoiden muotoutuminen valmiiksi tuotteiksi myymälähyllyihin vie aikaa neljästä viikosta aina puoleen vuoteen asti. Jotta toimitusaikoja kyetään lyhentämään ja uusia tuotteita saadaan säännöllisesti myymälöihin, ovat hankinta ja logistiikka jatkuvan kehitystyön kohteita. Joustavuus on tärkeää, sillä olennaista on löytää tuotteelle aina paras ajankohta ja sopivin hinta. Ekologisesti valmistettujen tuotteiden tarjonta kasvaa muotimarkkinoillakin, mitä Cecilia Lannebo pitää hyvin myönteisenä suuntauksena. – JC on erittäin ylpeä saavuttamastaan Joutsenmerkistä. Nyt pystymme osoittamaan tuotteissamme, että niiden koko tuotantoprosessissa on huomioitu ympäristönäkökulma. Merkki ilmentää liiketoimintakonseptiamme erinomaisesti. l

n luonnonkuidut eivät sisällä torjunta-ainejäämiä n kuitujen tuotannossa käytetään ympäristöä vähemmän kuormittavia kemikaaleja n valmistetaan kankaasta, jossa on käytetty vähemmän ympäristölle vaarallisia kemikaaleja n tekstiili ei sisällä ympäristölle haitallisia viimeistelyaineita

Ympäristömerkitty tekstiili on parempi terveydelle n ei sisällä raskasmetallivärejä eikä allergisoivia ja terveydelle vaarallisia atsovärejä n ei sisällä terveydelle haitallisia viimeistelyaineita n valmistetaan kankaasta, jossa on käytetty vähemmän terveydelle vaarallisia kemikaaleja

Ympäristömerkitty tekstiili on laadukas & kestävä n täyttää laatuvaatimukset, jotka koskevat tekstiilin kutistuvuutta, värien valonkestoa, pesunkestoa ja hankauskestoa

Ympäristömerkki 2008

21


Naantalin henkilöstöravintola valitsi linjakseen ympäristönsuojelun

Kuuden Sisaren Joutsenmerkki

kiillottaa kuvaa kaupungista Naantalin kaupungin henkilöstöravintolassa Kuudessa Sisaressa ympäristönsuojelu on iloinen asia ja luonteva valinta. Ravintola lähti jo pilottihankkeeseen, jossa kehitettiin ympäristö­merkintä­ ohjelmaa ravintoloille. Kuudesta Sisaresta tulikin Suomen ensimmäinen ravintola, joka sai Joutsenmerkin. Teksti: Jari Malm | Kuvat: Jari Malm ja AbleStock

J

outsenmerkki on kuin tehty aurinkoisen pikkukaupungin henkilöstöravintolalle, sillä se on saanut nimensä taidemaalari Axel Haartmanin joutsenia kuvaavasta taulusta. Hauskan sattuman lisäksi Pohjoismaisella ympäristömerkillä on toki suurempikin rooli. – Joutsenmerkkiin liittyy paljon positiivista ajattelua. Se parantaa entisestään ravintolamme ja samalla myös kaupungin imagoa, ruokapalvelunjohtaja Irma TakaPrami myhäilee. – Minusta olisi hienoa, jos kaupungin rantaravintolatkin lähtisivät hakemaan itselleen Joutsenmerkkiä. Se voisi lisätä entisestään kaupungin vetovoimaa matkailijoiden silmissä.

Kotimaisuus ei ole välttämättä kallista

Kuudessa Sisaressa käy päivittäin noin 100 ruokailijaa. Sen lisäksi neljä henkeä työllistävä ravintola toimittaa kotipalveluun 50–60 ateriaa jokaisena arkipäivänä. – Kaupungin oman väen lisäksi meillä käy syömässä ihmisiä myös muista virastoista. Periaatteessa tämä on avoinna kenelle tahansa, ulkopuolisilta perimme vain hieman korkeamman hinnan, Taka-Prami kertoo. Runsaan viiden euron hintaan kaupungin työntekijöille on tarjolla salaattipöytä ja lämmin ruoka, joka on valittavissa aina myös kasvisvaihtoehtona. Kaikki ruoka on mahdollisimman pitkälle kotimaista. Taka-Prami toteaa, että ravintolassa on mahdollista käyttää kotimaisia raakaaineita, ja pitää silti kustannukset kurissa. On vain pidettävä huolta, mitä kuhunkin vuodenaikaan kannattaa tarjota.

Hyvät raamit ympäristö­ ystävälliseen toimintaan

Ruokapalvelunjohtaja Irma Taka-Prami sanoo, että Joutsenmerkkiin liittyy paljon positiivista ajattelua.

22

Ympäristömerkki 2008

Kuusi Sisarta sai Joutsenmerkin viime vuoden helmikuussa, vain parisen kuukautta sen jälkeen, kun ravintola-alalle oli luotu oma ympäristömerkintäohjelma. – Jo sitä ennen olimme mukana yhtenä pilottiravintolana, kun ohjelmaa kehitettiin. Opiskelin silloin restonomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, ja mielestäni hanke oli hyvä mahdollisuus Kuuden Sisaren toiminnan kehittämiseen, Taka-Prami kertoo.

– Joutsenmerkin takia emme joutuneet tekemään suuria muutoksia, mutta saimme hyvät raamit luomun, kasvisruokien ja lähiruokien käytölle. Taka-Pramin mukaan Kuudessa Sisaressa opittiin suunnittelemaan entistä paremmin, miten vettä ja energiaa voi säästää. Joutsenmerkin myötä pesuaineetkin ovat nyt mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Lähiruoka kiinnostaisi, koko rajoittaa Taka-Prami pohtii, että yksityisessä ravintolassa ympäristöystävällisyyden noudattaminen on jopa helpompaa kuin kuntasektorilla. Esimerkiksi lähiruuan käyttöä rajoittavat Naantalin kokoisessa, noin 13 000 asukkaan pikkukaupungissakin ruokapalvelujen suuri raaka-aineiden tarve sekä lainsäädäntö, joka vaatii kilpailuttamaan toimitukset. – Kuuden Sisaren lisäksi meillä on 17 keittiötä, jotka toimittavat ruokaa päiväkodeille ja kouluille. Ympäristön viljelijät eivät pysty yksinään niin suuriin toimituksiin. Jotta se onnistuisi, heillä pitäisi olla yhteinen toimittajarengas, joka pystyisi palvelemaan meitä ympäri vuoden. – Ensi vuoden alussa kaupungin ruokapalvelujen koko kasvaa vielä suuremmaksi, kun Merimasku, Rymättylä ja Velkua liitetään Naantaliin, Taka-Prami kuvailee. – Käytännössä suurin osa tavarasta tulee viidestä isosta tukusta. Olisimme valmiit käyttämään luomutuotteitakin nykyistä enemmän, mutta läheskään aina niitä ei ole saatavissa tukuista. l


Metsäkartano

on matkailijalle luonnollinen valinta Teksti ja kuvat: Marko Enberg

R

autavaaran Metsäkartano on luontomatkailijan unelmakohde. Tiilikkajärven kansallispuiston ja laajojen Natura-alueiden ympäröimänä paikka on ainutlaatuinen. Parinkymmenen vuoden aikana Metsäkartano on laajentunut kaiken aikaa, mutta mitään turistirysää siitä ei ole haluttu tehdä. Metsäkartanolla toimitaan ympäristöä säästävän matkailun periaatteella. Metsäkartanolla on nykyisin majoitustilaa lähes 200 matkailijalle. Yöpymisvaihtoehtoja on aina tunnelmallisesta metsäkämpästä vain pari vuotta vanhoihin erittäin korkeatasoisiin huoneistoihin. Lisäksi kartanon yhteydessä toimii leirintäalue, josta löytyy 45 sähköistettyä matkailuvaunupaikkaa. – Tuo 1950-luvulla valmistunut Metsähallituksen vanha savottakämppä on kunnostettu sen ajan tyylillä, joten siellä voi aistia jatkuu seuraavalla sivulla >>

Ympäristömerkki 2008

23


>> jatkoa edelliseltä sivulta

1950-luvun henkeä. Uudet täysin varustellut Marjamaan lomahuoneistot puolestaan palvelevat paremmin muun muassa lapsiperheitä. Perheiden määrä asiakas­kunnas­samme onkin lisääntynyt, kertoo Metsäkartanon toiminnanjohtaja Jari Korkalainen. – Palvelutarjonta on rakennettu luontoliikunnan ja retkeilyn ympärille. Meillä on tässä paljon siihen liittyviä rakenteita ympärillä, kuten luontopolkuja, hiihtolatuja ja vaellusreittejä, jatkaa Korkalainen. Kesäaikaan melonta on yksi kävijöiden suosimista liikkumismuodoista, sillä kaunis järvi tarjoaa mainioita reittivaihtoehtoja. Metsän antimista voi poimia iloa myös kotiin viemisiksi. Syksyisin marjaisia maastoja ämpäreiden kanssa kiertävät turistit ovat varsin tuttu näky. – Meidän tietynlaisina valtteinamme ovat pysyneet intiimiys ja ruuhkattomuus. Emme hae hirvittävästi kasvua, mutta toimintaamme pyrimme kehittämään koko ajan. Meidän on tarkoitus jatkossakin pysyä tänne tuleville löytönä, innostuu Korkalainen. Korkalainen muistuttaa, että kehitystyö on jatkuvaa ja määrätietoista. – Haluamme, että tämä on sellainen lämminhenkinen paikka, jossa palvelu on joustavaa ja ystävällistä. Haluamme pitää tämän meidän näköisenä. Emme lähde esimerkiksi venäläisille tarjoamaan heidän oman maansa ruokia, vaan haluamme tarjota mahdollisuuden tutustua savolaisiin ruokiin, hymyilee Korkalainen. Metsäkartanon toiminnasta vastaa Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö. Metsäkartano on nykyisin yksi Suomen tunnetuimmista leirikoulukohteista. Siellä käy vuosittain noin sata luokkaa ympäri

24

Ympäristömerkki 2008

maata. Kesäaikaan rippikoululeirit ovat suuri käyttäjäkunta. – Noin 70 prosenttia meidän kävijöistämme on nuorisoryhmiä. Loppuosa on muuta toimintavierailua. Meidän on tarkoitus jatkossakin pitää suhde tuollaisena eli suurin osa toiminnastamme on tavoitteellista nuorisoja kasvatustyötä, kertoo Korkalainen. – Meillä on esimerkiksi jo 3,5 vuoden ajan ollut Metsäkartanolla oma ympäristökasvattaja. Hänen osaamistaan hyödynnetään alueella käyvien nuorten hyväksi. Majoituspaikkojen vieraskirjoissa kiitellään kaiken muun lisäksi kovasti Metsäkartanon hinta-laatu -suhdetta. – Meidän asemamme nuorisolakiin pohjautuvana nuorisokeskuksena tarkoittaa

myös muun muassa sitä, että toimintamme on yleishyödyllistä ja taloudellista voittoa tavoittelematonta. Siten meitä käyttävät yrityksetkin toteuttavat yhteiskuntavastuutaan ja eettistä sponsorointia. Mahdolliset voittoeurot suunnataan suoraan nuorisotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen, paljastaa Korkalainen. Metsäkartanolla on Euroopan ympäristömerkki eli EU-Kukka. Merkin saaminen ei edellyttänyt kartanolla entiseen toimintaan erityisiä muutoksia. – Täällä on luonto ollut aina todella tärkeä juttu. Luonnon tuntemuksen lisääminen muun muassa on kirjattu meidän säätiömme sääntöihin jo perustamisvaiheessa. 1980-luvulla kun kartanoa rakennettiin,


Metsäkartanon toiminnanjohtaja Jari Korkalainen

niin jo silloin suosimme luonnonmukaisia materiaaleja. Lisäksi meillä on ollut sellaisia henkilöitä töissä, esimerkiksi keittiöllä, jotka ovat huomioineet kierrättämiset ja muut heti alusta alkaen, Korkalainen kertoo. – Meidän oli tavallaan helppo hakea EU-Kukkaa, kun me olimme jo sillä tasolla valmiiksi. Pyrimme luonnollisesti jatkossakin parantamaan tasoamme. Siksi henkilökuntaa koulutetaan ja pohdimme koko ajan erilaisia ympäristöratkaisuja. Metsäkartano lämpiää täysin biovoimalla. Sähköstä jo 60 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. – Parhaillaan on harkinnassa, että siirtyisimme täysin uusiutuviin energiamuotoihin. Se olisi hieman kalliimpi ratkaisu,

mutta sopii meidän ideologiaamme, sanoo Korkalainen. Metsäkartano sijaitsee yli 20 kilometrin päässä Rautavaaran kunnan keskustasta, joten kunnallistekniikka on kaukana. – Meillä on Metsäkartanolla oma vedenottamo ja -puhdistamo. Meille valmistui juuri reilu vuosi sitten erittäin moderni uusi puhdistamo vanhan viereen. – Ruokapuolessa me asetumme Portaat luomuun -toiminnassa toiselle portaalle. Suosimme lähiruokaa ja paikallisia tuottajia. Leivät, juurekset, marjat, sienet, lihat ja kalat han­kimme ensisijaisesti lähialueen tuottajilta. – Kausityöntekijät tulevat pääsääntöisesti Rautavaaralta, kuten ohjelma- ja pesulapalvelutkin.

Eli Metsäkartanolla kaikki tulevat läheltä, paitsi asiakkaat. – Meillä käy paljon kouluja ja erilaisia koulutusryhmiä paitsi lähialueelta, myös laajasti eri puolilta Suomea. Muun muassa Kuopiosta on paljon kävijöitä. Kansainväliseen puoleen haemme kasvua. Siksi halusimme EU-Kukankin, koska se on merkki joka tunnetaan ympäri Eurooppaa ja se kuvaa hyvin toimintatapojamme. EU-Kukkamerkistä on hyötyä meidän markkinoinnissamme, se on jo nähty käytännössäkin, päättää Korkalainen. l Metsäkartanoon voi tutustua osoitteessa www.metsakartano.com

Ympäristömerkki 2008

25


Ympäristömerkintälautakunta 2007 Ympäristömerkintälautakunta edistää Joutsenmerkin ja EU-Kukan toimintaa Suomessa. Lisäksi lautakunta muun muassa ottaa kantaa uusien tuoteryhmien valintaan ja ympäristömerkkien myöntämisperusteiden valmisteluun liittyviin keskeisiin ympäristökysymyksiin. Lautakunnan eteen tulee jatkuvasti uudenlaisia haasteita. Tässä lautakunnan jäsenten pohdintoja vuodesta 2007 ja näkemyksiä vuodelle 2008. Teksti: Heidi Mikkonen | Kuva: Jukka Lehtinen

Y

mpäristömerkintälautakunnan monipuolisesta työstä puheenjohtaja Ari Ekroos toteaa, että on haasteellista ja samalla kiinnostavaakin perehtyä uusiin - joskus varsin teknisiin - kysymyksiin, joilla on merkitystä ympäristömerkkikriteerejä asetettaessa. Lautakunnan jäsen Asta Reinikainen painottaa, että merkintöjen parissa tehtävä taustaselvitystyö on laajaa ja perusteellista ja tuottaa valtavasti koottua tietoa eri tuotejärjestelmien ympäristövaikutuksista. – Ympäristömerkki tiivistää ostajalle helppoon muotoon paljon tietoa ja näkymätöntä taustatyötä, vahvistaa Laura Manninen. Seija Kannelsuo-Mäntysen mukaan asioihin perehtyminen onkin melko aikaa vievää. Ympäristömerkkien kriteereissä tarkastellaan tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta, joka on toisinaan hyvinkin vaativaa. – Esimerkiksi ilmastobuumi on osoittanut, että huomion kiinnittäminen pelkästään kasvihuonekaasuihin "piipun päässä" tai lopputuotteessa voi johtaa ojasta allikkoon. Siksi tarvitaan monipuolista ympäris-

26

Ympäristömerkki 2008

tömerkkiä, joka on eräänlainen mittatikku kaikille keskeisille ympäristövaikutuksille, Taina Nikula kertoo. Manninen lisää, että ympäristön kannalta riittävän tiukan ja yritysten kannalta mahdollisen vaatimustason asettaminen on haasteellista. Vuonna 2007 lautakunta sai käsiteltäväkseen hyvin erilaisia tuoteryhmiä. Manninen mainitsee lautakunnan keskustelujen velloneen taulutelevisioista kynttilöihin ja ravintoloista autopesuloihin. – Vuonna 2007 biopolttoainekriteerien kehittämiseen liittyvä keskustelu oli erittäin mielenkiintoista, kertaa puheenjohtaja Ekroos. Pirjo Liukkaan mielestä liikenteen biopolttoaineiden kriteeriehdotus osoittaa Joutsenmerkin olevan hyvin ajassa mukana. – Ympäristöasiat ovat olleet viime aikoina laajasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, muistuttaa Yrjö Gorski. Tällä on varmasti vaikutusta myös ympäristömerkkeihin: asiakkaat vaativat ympäristömerkkejä, ja yritykset voivat niiden avulla kertoa puolueettomasti ympäristötyöstään. Lautakunnan jäsenet näkevätkin monia syitä, miksi yrityksen kannattaa hankkia ympäristömerkki.

– Ympäristömerkityllä tuotteella yritys voi osoittaa yhteiskuntavastuullisuuttaan. Lisäksi ympäristömerkittyjen tuotteiden kysyntä näyttää kasvavan ja selvitysten mukaan ympäristömerkki on usein johtanut myynnin kasvuun, Ekroos pohtii. – Ympäristömerkki on signaali ulkopuolisille, että yritys toimii vastuullisesti. Ympäristömerkki antaa positiivista kuvaa yrityksen toiminnasta ja antaa myös kilpailuetua muihin nähden. Lisäksi sidosryhmät ja asiakkaat odottavat entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita. Toisaalta ympäristömerkin avulla myös kuluttajilla on paremmat mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä, jatkaa Sari Rapinoja. Liukas nostaa esille myös sen, että ympäristömerkki antaa yritykselle selkeät kriteerit, joiden pohjalta yritys voi kehittää omien tuotteidensa tai arvioida käyttämiensä tuotteiden ympäristöystävällisyyttä. – Paitsi imagoetuja yritys useimmiten huomaa myös saavuttaneensa säästöjä, esimerkiksi energia- ja jätekysymyksiä systemaattisesti tarkasteltuaan, Reinikainen huomauttaa. Nikula vinkkaa, että suomalaisten talopaketteja valmistavien yritysten


Uudet luvat ja rekisteröinnit 2007/ Joutsenmerkki kannattaisi tutkailla ympäristömerkinnän kriteereitä; sieltä saattaisi löytyä viisasten kivi laadukkaisiin tulevaisuuden taloihin. Vuoteen 2008 lautakunta suhtautuu kiinnostuneesti. – Erityisesti odotan EU:n Kukka-asetuksen uudistusehdotusta ja toivon sen mahdollistavan ympäristömerkinnän kehittämisen EU:n laajuisesti, toiminnan tehostumista ja nopeutumista sekä tuovan aikanaan mukanaan edelleen lisää ympäristömerkittyjä tuotteita, kertoo Ekroos. – Toivottavasti myönteinen ympäristöystävällinen kehitys jatkuu ja voimistuu entisestään. Odotan myös, että yritykset alkavat ottaa kilpailutekijäkseen tuotteissa ja palveluissa ilmastomuutoksen torjumisen, Rapinoja listaa. – Kuluttajien kiinnostus ympäristömerkittyjä tuotteita kohtaan tulee varmasti lisääntymään entisestään, arvioi Tuija Myllyntaus. Manninen toivoo, että myös julkiset hankinnat vihertyisivät Suomessa nopeasti. Haasteet eivät lautakunnan työstä tule loppumaan, vaikka kehityksen nähdään kulkevan ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan. – Jatkuvana haasteena on se, että painotettaessa ajankohtaisia ympäristöpolitiikan kysymyksiä kuten ilmasto- ja energiaasioita ei samalla menetetä kokonaisnäkemystä eli kaikkien elinkaaren aikaisten ympäristökuormien tarkastelun tärkeyttä, Reinikainen korostaa. Lähitulevaisuus näyttää valoisalta. Ari Ekroos näkee ympäristömerkinnän olevan nousussa ja ympäristömerkittyjen tuotteiden kysynnän jatkuvan vahvana. Pirjo Liukas muistuttaa, että kuluttajina meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristön tilaan. l Lautakunnan jäsenet vuonna 2007: Puheenjohtaja • Ari Ekroos, Talousoikeus/TKK Jäsenet • Yrjö Gorski, Muotikaupan liitto • Seija Kannelsuo-Mäntynen, Suomen kuluttajaliitto • Sari Koskinen, Rautakesko Oy • Pirjo Liukas, Keskuskauppakamari • Laura Manninen, Luontoliitto ry • Tuija Myllyntaus, Kuluttajavirasto • Taina Nikula, Ympäristöministeriö • Sari Rapinoja, KTM • Asta Reinikainen, Suomen ympäristökeskus • Camilla Sederholm, Marthaförbundet Sihteeri • Sinikka Karppelin, SFS-Ympäristömerkintä

Scandic Simonkenttä 472-137 Scandic Marski 472-138 Scandic Tampere City 472-139 Scandic Rosendahl 472-142 Abena 523-001 Ontex 323-022 Oy Ecolab Ab 551-018 Jorvik AB 319-011 Codi International 590-030 Dalli Benelux 517-044 Valintatalo Winterinmutka 479-288 Valintatalo Kauklahti 479-289 Pergo Europe 329-001 Eric Rahmqvist AB 324-008 Smart Products Scandinavia 383-003 Smart Products Scandinavia 383-004 Finepress 441-678 Speedmaster 441-682 Yliopistopaino 441-697 Bong Eesti 414-020 Kartogroup Deutschland 305-042 Georgia Pacific 405-046 Kuusi Sisarta 491-003 Vierumäki Country Club 491-004 Oy Ecolab Ab 526-053 Nordisk Parfumerivarefabrik 326-093 Reckitt Benchiser 326-130 JohnsonDiversey 426-132 Farmos 427-045 RnB Retail and Brands AB 339-016 Filippa K Ab 339-017 Christeyns Nordic 493-003 TUKO Logistics 449-009 Euracon Oy 449-010 Aduro A/S 578-004 Nibe AB Brasvärme 378-001 RAIS A/S 578-005 XPS b.v. 408-037

11.1.2007 23.1.2007 7.2.2007 28.2.2007 Uusi rekisteröinti 14.11.2007 Uusi rekisteröinti 5.12.2007 Uusi rekisteröinti 11.6.2007 Uusi rekisteröinti 7.5.2007 Uusi rekisteröinti 7.11.2007 Uusi rekisteröinti 22.8.2007 Uusi lupa 16.10.2007 Uusi lupa 15.10.2007 Uusi rekisteröinti 11.9.2007 Uusi rekisteröinti 20.11.2007 Uusi rekisteröinti 5.10.2007 Uusi rekisteröinti 5.10.2007 Uusi lupa 22.2.2007 Uusi lupa 20.4.2007 Uusi lupa 4.12.2007 Uusi lupa 28.2.2007 Uusi rekisteröinti 19.12.2007 Uusi lupa 4.12.2007 Uusi lupa 16.4.2007 Uusi lupa 4.5.2007 Uusi rekisteröinti 11.6.2007 Uusi rekisteröinti 12.7.2007 Uusi rekisteröinti 29.10.2007 Uusi lupa 29.6.2007 Uusi lupa 20.12.2007 Uusi rekisteröinti 7.9.2007 Uusi rekisteröinti 24.10.2007 Uusi lupa 29.8.2007 Uusi lupa 1.3.2007 Uusi lupa 1.3.2007 Uusi rekisteröinti 30.3.2007 Uusi rekisteröinti 31.5.007 Uusi rekisteröinti 9.8.2007 Uusi lupa 26.9.2007, annettu asiakkaalle 29.10.2007, lisähak. tulossa

Uudet luvat 2007/EU-kukka Metsäkartano

Uudet luvat ja rekisteröinnit 2008 tammi-helmikuu/Joutsenmerkki Jasico Oy CC-Company Teknokemia Ltd. Kyocera Mita Finland Sinituote Oy Winnie Papir Offset Ulonen Ravintola Savoy Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Fujitsu Siemens Computers AB

380-004 480-011 315-023 483-005 541-676 441-707 491-009 208-088 206-089 348-001

Uusi rekisteröinti 18.1.2008 Uusi lupa 28.1.2008 Uusi rekisteröinti 4.1.2008 Uusi lupa 8.2.2008 Uusi rekisteröinti 28.1.2008 Uusi lupa 28.1.2008 Uusi lupa 25.2.2008 Uusi rekisteröinti 26.2.2008 Uusi rekisteröinti 26.2.2008 Uusi rekisteröinti 14.2.2008

Uudet luvat 2008 tammi-helmikuu/ EU-Kukka Stora Enso

Ajantasainen lista luvista löytyy osoitteesta www.ymparistomerkki.fi

Ympäristömerkki 2008

27


Tee vastuullisia valintoja ja päätöksiä – valitse ympäristömerkki

Joutsenmerkki

EU-Kukka

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Merkin tavoitteena on kestävä kehitys. Kriteereitä on voimassa 68 eri tuoteryhmälle. Suomessa on myynnissä noin 1200 Joutsenmerkittyä tuotetta.

EU-Kukka eli Euroopan ympäristömerkki on Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki. Se kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä. Kriteereitä on voimassa 26 eri tuoteryhmälle.

Ympäristömerkit pyrkivät ohjaamaan tuotantoa vähemmän kuormittavaan suuntaan ja opastamaan kuluttajia valitsemaan ympäristöä vähiten kuormittavia tuotteita ja palveluita. Lisätietoja EU-Kukasta ja Joutsenmerkistä löydät osoitteesta www.ymparistomerkki.fi. Molempia ympäristömerkkejä hallinnoi SFS-Ympäristömerkintä, joka on puolueeton ja voittoa tavoittelematon organisaatio. SFS-Ympäristömerkintä, PL 116, 00241 Helsinki, p. (09) 1499 331, www.ymparistomerkki.fi

Vuosijulkaisu 2008  

Ympäristömerkinnän vuosijulkaisu 2008

Vuosijulkaisu 2008  

Ympäristömerkinnän vuosijulkaisu 2008

Advertisement