Page 1

उपयोगी टोटके

ACHOOK UPYOGI TOTKE क मन

ऱ : ऱ

ऊपर

38 और

प र

पर न

रन

य -

नम ऱ

मय

ऱ य र

पन

य न पर

र,

पर न

पन

ऱ ऱय

पन

प पर

न म

र न

और

मन

और

पर

,

और न

ऱम

र न ऱन

र मर

क े ग न ,

ऱ म

मय

ऱय

पन

यन र , य

र ,ऱ

रन प

नम न

(

नप म

म न

म न

और

र न र

ऱम

रन

ीय

मम

न र

रर

ऱ :

र र ऱम )

(

र नमऱ र ,

नम ऱ

न मऱ

र पन

र ,

ऱय

40

मन

य म

उपयोगी टोटके

यन र

न और

म म

र न

म य :

पन

रम

न र

प पर प

,

र न पर न

)मन

पर

रन म


रन

मनम न

न म ऱन

ïप

और ऱ ,

र न

नम

मय ऱ

र पन

म य परम

न यनर

र न

र न न,

य म

म (

नय प

न पर , प र

र र ऱ और र म य पर) य म प - प : प : य य र:

नम:, ऊ न र य

य नम:, ऊ म

य ऱ य यन

य प

ऱ -

प म य

मऱ ,

ऱय म न

र न

र , य म ऱ

प ,

न प ऱन

न न

म,य र म

और

य नम:

न न

पर

रन

प , य: मर , प र मन र-ऊ

यम

नन र -

ऱय यनर ,प ऱ

मय पर

र न न) र

र न

मऊ

न म

न)

रम

ऱम रम )

रन

पर

म प

न,

म य

य नम:

म ,

म ऱ और

ऱ,

मम ऱ ,

न,

और

न म

-

न(

र)

, नय र

र न ( न

,

(प

रऱ प य

र 108

न,

,

,ऱ

न र ,

न रम

, न ,

यपर म

रन और

र न य , न,

य न,

पर

ऱय म म

रय प ऱ प प, प ऱ

(

रन पर

म ऱ

र न

म ऱय

न,

न)

ऱम

य म न , म र , म न, , न, र न , य र

(

रन ऱ 2004 न

और यन

प र

ऱन

र प प न

प न पर

यनर

य ऱ

र य र

र प

ऱन


ऱ,

ऱ नय

, न

न र

म :

( ऱन

ऱम र )

न य प

, ऱ म

र, य

ऱम

र प

ऱम

( म

य नर

: मम

यन

रन

-

ऱ ऱ र प -ऊ

र ) :

नय :

और प ऱ प प

य न-

म य प

और

म न

पर

र न

य, म,

प रप म य

मन

म ,

प रप य

म, न,

न प

र य पन

म प ऱ प प ऱ र पर

पर

य म

नम

मऱ

यनर न

नम म

रम

रर ऱय र

,य

यन ,

नम

ऱय

ऱ र

म प

ऱय

मय

प नम

र और

म म , ऱय

ऱम

य य न र न -1. प 4. य न और

ऱन

रन र

मन म

य प

म य, 2.

म य

म म पर

और र 5.

प म

पपऱ

प र

रर

यन

ऱ मऱ

:

मऱ म

रन

न म ऱम !

प नन और प ऱ न

न य ऱ ऊ म

रप

प :ऊ ऱ

ऱय

र -

न 3. पऱ

यन

र- र य म


ऱ य म

रय

न पय

और

मऱ

ऱ प म , न,

प म

रम , र

ऱ म

र न

म य

रन

न न

ऱ और

और

,

य य

रम

और

रन

पन पर

ऱम

ऱ और र

रन

ऱ ऱ म मऱ

र और नम र न

म प

र न

रन

और न

रन

म ,

र र )

( ऱ

:

रऱ

रन

ऱय न

रऱ

रम

पर

रम

रन र

मऱ

ऱय

ऱ पय ______________________________________________________________ ______________________ न र

रन

न पय

1. नम , र , र ऱ, ऱ र

ऊपर न र

2.

न र

रन रऱ

मय

ऱय

4.

र मन

रऱ

ऱ र

और

पन

,

पर ऱ र

पर ऱ

र न र

र पर

र मप

नम न म

र न

पर ऱ न

न रऱ रन रऱ

र न

र न र

मय मऱ

पऱ न

न र

नमन रऱ

पनम ऱ

ऱ र

र म

5. न र ऱ

न नम न म र म

पर

3.

न, य

पर

रर

मर

य र

र म

यर

रपन

नम

-

न रऱ


नमऱ रपन

6. ऱ ऱ म , ऱ

न और प ऱ

1. ऱ

पन न म पन

नय

रऱ

रन

न-य

और म

5. य

य र

6. य न

न र

ऊपर

र न र

र र य म

पऱ र न र य

म न

न र

ऱ म

र य

पर न ऱ

मरर

ऱन

न र

ऊपर

म ऱ र म

न र र न र

पर न

और नम

म न

ऱ र पर न

,र

पर न

रऱ रन रऱ

पर न

और र न

- प ऱ

न रयऱ र

न रऱ

न र

प म

मऱ

न पर

म म ऱ ) म ऱन

ऱ न पर

र म

न रऱ (म ऱ

ऱऱ

पर

पन ,

न म

रऱ

पर न

न र

पय

र न र

र पर र

प म ऱ र र 4. म , र नम

ऊपर

ऱ र

न र

म य

और

- य

न न

र न

नम र

पऱ 3. य

र न र

नम और

पन रऱ

पऱ

2. य

र न र

पर य

न नम न म र र

र य


ग े रप र

र य ऱन न ,

म य ऱ

पन ऊपर

मय र

र म मऱ . 7. य

ऱ र

मपन ऱ र र ( र ) रन

, र

र- र न र ऱ ऱ

पन र

रऱऱम र

ऱ र य, रन

पर

ऱ र

न र र

ऱम

ऱमप न

न -य

9.

,प र र

न म

8. य

ऱ नऱ

,

ट े क टोटक

न र

पर

र प

न र और र र

पर

े के

:

मय

ऱन

र र

मरर

प र

,

न र

नमन र

कप े र

नम न प न ऱ य ! पन प न

घ ऱ प र

नम न

पऱ

ेप

म प न म नम ऱऱर रन

न र र

र!

य को ट े क टोटक मऱ

र र

ऱ नम

र!

मऱ

य, रपन

य पन

नमर य

य,और ऱ


य य

न मऱ

र ऱ और

नम

मऱ

म न

न पय

ऊपर

मरपर र

म र

(

)

रन

ऱ र

ऱय म

पय

ो :

ो य को

न (म

रन म

1. य

र- र

र न प र !

र र

!

!

ी ो ो

मऱ

मऱ र पय, ऱ

र न

पर र

रन

और

मनर

य म र प ,प ऱ -“ मर रप

ो ेप : पन

और

न पर

!

मर म

र म

!

र नमर

प म य

ऱ यर

मर प

रर

ऱ र

रम

न र

ीप े

)

पर न यर

पर र

,र

र य

मऱ

ऊपर

!

र,

नम

नऱ

न ऱ

ऱम

पन

पन

ऱ र ऱ

क ी ोग े मय

र प प,

ो,

नम न

2. य प र, र-

नम

रपर ऱ

1. र म ऱ र र र

मर य

के

र र

और

ऱ!

रन प

म न

रर र


य य ऱ र म र ऱ ! “ऊ नम र पर ऱ य!

2.

4.

म ऱ र

मय पऱ

6॰

नम न

न रन

!

न रयऱ प न पऱ य !

! रऱ र

पन

मन न

रन पर

ऱ :र

रम

!

म म

मर म

11

ऱय

रम

रऱ

! य

न म

य नम ”

र पर

5.

ऱ :

न पर न ऱ

र र

र म

मऱ

न र

न -

12

रप

रम

रनऱ

( रम (न न म प ऱ ऱ ऱ र र ऱ) –4म र म 40 न , म 1न , नऱ प न( न) 1 न , य 51 न , ऱ य 11 न, र( र )5 न , नऱ प म ऱ, य ऱ , ऱ 11 न, ऱ र 1 ऱ , 1 ऱ और ऱ 11 न ऱ ऱ5न , -नऱ

नमपन

नर

ऱप ,

य म

न म न प

,ऱ , ऱय

प रप ,(

म प

पन

ऱ,

म प

र म म प

नऱ

य ,

नमऱ

र र, ऱ ऱ र ऱ रन ( य ऱ ) पन र रऱ र

मय ऱ म

नमऱ र

र) र

रन

1100

म रप ,

रन (न ऱ

प प

प न म पन )पन म म

रन


·

और

नय म य

· प र ऱ

मर

न र(

ऱ पर

· र

मऱ

· न , म

ऱ र

ऱ र

मऱ

प -प न 1. र

मन य

पर म

प ऊ र मऱ

पर

रन

य र

र ऱ :

ऱमप रर !

पन र

रन

रन

मर

और प

) न

पन

-

और

न प

ऱम रम न प

ऱ रप म ऱ र- र म

र र

ऱ !

न र

रन

पर

: यम

रन

र और

मय प न प

यम

प र १२

,

ऱ :

ऱ ऱ और

र र

रन य

र म

मन

मपन

और

प य और ५०

नम न

(ऱ

र ,

,प ऱ

न र

र न

नप

र न

रऱम

,

ऱ म रय , प , प प, ऱ, म

प 1- य

न ऱ

-

ऱय

7

र प

मय य

पन

रऱ 2-

रऱम

1. 1-

ऱ रपन म

ऱ म

और य

-

ऱप र

म ऱ र

,

ऱ) म ऱ)

पर

(

पन प

,

मरप

,

पन

प य और प

प न

प य

ऱ! मन

पर र

न और

र म


प र

,

43

र!प

पन म

पर न

! 43

न और

पर ऱ य ! और

मन

न पर र

रन

!र

नपन

पन

पन

रप

य!पन

पर य!

मन

नय ऱ

प र !

म य

!

न र

2-

म७ऱ

नम ऱ र

र७

यन

प न

मर ऱ म

र और

और न न ऱ य य

,ऱ

रन

म म

और

प ऱ

रन

-

पन

न म ऱ और य

र मन

रन

-

य -

ऱ नन न

र र

म नय

र प न

पन प न

मय र

ऱ प

-

1 म ऱ

''

य र

म ऱ पर म नर

प न

1 मऱ

रन न म, य न म

र र ,

म :ऊ 5-

पर

प प

, प

मऱ

पर

ऱप

4-

म न

पर २१

ऱ र

म र और

रन

3-

ऱ र

ऱम र प

न ऱ नय

म मन


ऱ प

र र

न पर र

और

पन पर

ऱ र

प न म 1.

2.

मय प

और

4.

प पर ऱ ऱ

र र

प प

म नन ऱ

पप

मय

रन

प र र

|

| प

नम ऱ

नप | | र

नम नम ” र

म य प न म न |

रन

ऱ और

र|

पर र म म

)

न रनप

प न

र न

ऱम

(

ऱन

ऱ प

और

पर

रन

3. र

म १२

21

नमर

| न न और र म

म म

|प न

र|

|

| य

य नन

य र

रर ऱ य म

प न

प पर ऱ ऱ प प

ऱ य|

र|

117987474 upyogi totke  
117987474 upyogi totke  
Advertisement