Crye #2 july august 2013

Page 1

D i g i t a l C a p t u r eMa g a z i n e

# 0 2 . 7 8 / 1 3

J U L I EC O C K B U R N C E L L O P L U S L A P T O P A B E LA Z C O N A L A U R E N C EA N Y WA Y S MI C H E L L EE R I C KS O ND i g i t a l C a p t u r eMa g a z i n e

CONTENIDO


CEL L L APT

CRYe#02. J ULY/

Sar aGal 谩nyEduComel l estrabajane l l o+ ____________________________nombr edeCe

l os eent r ecr uzaconpr oces ami ent o___ s onor oCapt ur e>>>

.

e du co me l l e s. co

- Reci ent ement ehanconcl ui dou es t uvi er onact uandoenl apas adoFes t i valS贸narde Bar cel ona. enl a煤t l i maedi ci 贸ndelf es t i val Ar t esdeVal enci a .

Of f -

___


+

L L O PTOP

/AUGUST2013.

enconj unt obaj oel +Lapt opunapropuestasonoraenlaqueelviolonce___________di gi t aldes oni doypai s aj í s mo

. co m/ce l l o p l u sl a p t o p

unami ni gi r adet r esconci er t osenLondr esyBr i s t oly e Pors upar t e,Sar aGal ándebut óens ol i t ar i o cel ebr adoenelMus eodeBel l as -

f f Her zi os -

cel l opl us l apt op. bandcamp. com/ al bum/ i mpl ayi ngi nt hi s r oom

PRO JECT


ACCIÓ N

D a r k Room . . . . . . . . CRYe #02 . J UL Y/AUGUST2 01 3 . El a r t i s t a Abe l Az c on as eh ae n c e r r a do du r a n t e60dí a se ne l pr oy e c t o De s dee l dí a5deJ u l i oal a s1 7h or a sh a s t ae l 5 “ DARKROOM” .

deSe pt i e mbr eal a s1 7h or a se l a r t i s t aAbe l Az c on a pe r ma n e c e r áe n c e r r a doe nu n ae s pa c i ope r t e n e c i e n t eau n ag a l e r í a a r t í s t i c adeMa dr i d. Enu ne s pa c i oh a bi l i t a doe nl ac a l l eF u e n c a r r a l de Ma dr i de l a r t i s t aAbe l Az c on ar e a l i z a r ál at e r c e r apa r t edes upr oy e c t o“ Con f i n e me n tI n Se a r c hof I de n t i t y ” pr oy e c t oqu ec ome n z oc onu ne n c i e r r oe nc on di c i on e smá ss e n c i l l a s c onl aa r t i s t apor t u g u e s aRe g i n aF i zSa n t os . “ Ene l e x t e r i ore n c on t r a mosadi a r i omi l e sdec on t a mi n a n t e s , e nmi c a s ov oyae n t r a ra“ Da r kRoom” c onmu c h osdee l l os , yqu i e r oe x pl or a re nmi mi s momi pr opi ac a pa c i da ddede s pr e n de r medee l l os ye n c on t r a r me ami s mode s de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ c e r o. Pe r de rl an oc i ónde l t i e mpoydemi pr opi oy o. Con s t r u i ru n ai de n t i da dn oc on t a mi n a da . Noma r c a daporu na ba n don o” Abe l Az c on a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al ol a r g odel oss e s e n t adí as epu e des e g u i re l e n c i e r r oe ns t r e a mi n g e nl a sr e de ss oc i a l e sde l a r t i s t a g e s t i on a da sporl ac u r a dor ade l pr oy e c t oSh e r ma n . Ent wi t t e r@_ Abe l Az c on aye nf a c e book www. f a c e book . c om/ a z c on a be l .c a pt u r e >>>h t t p: / / www. a be l a z c on a . c om/ da r k r oom.Xa v i e rDol a n


DIRECTO R

e mpl e a1 59mi n u t osdeme t r a j e C R Y e # 0 2 . J U L Y 2 0 1 3 . ’ La u r e n c eAn y wa y s ' pa r aa r r i ba rau ns u c e dá n e odeh a ppye n di n gde s pu é sdet r a n s f or ma r s ee nu nj u e g odei de n t i da de st a nn a ï v e

c omode s l u mbr a n t e . Ta mbi é ni r r i t a n t e , ye s t oe sa l g oqu es ec ompr e n de , c omoc ompr e n doami c ol e g ae ne s t a pol é mi c a : c omoe x t r a v a g a n z aqu ee s , e l f i l mh a c edel ah e t e r og e n e i da ds upope r os a y o, c ombi n a n dot e x t u r a s , l e n g u a j e s( v i s u a l e s , dr a má t i c os , demon t a j e )ymi r a da sc oni n di s c r i mi n a dav ol u n t a ddedi g r e s i ón . ¿ Qu i é ndi j oqu ee l c a mi n opa r ac on t a rl ae t e r n ah i s t or i adea mordec h i c o( qu equ i e r es e rc h i c a )c on oc eac h i c at e n í aqu es e ru n a l í n e ar e c t a ?Ni Vol t a i r e , n i An de r s onn i Dol a na pr e c i a nbe l l e z ae nl o c on v e n c i on a l , . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ya s í , e l f i l me sc omoe s osdi bu j osg e omé t r i c osqu el osn i ñ osh a c e nc onr ot u l a dor e sdec ol or i n e sydi v e r s a spl a n t i l l a s . _ _ c a pt u r e>>>h t t p: / / www. f i l mi n . e s /


CERAM IC

E

. . . . . . . . CRYe#02. J ULY/AUGUST 2013.

mi chel l eer i cks on

esunaar t i s t adel acer ámi caquet r abaj aenVi r gi ni a,s u t r abaj os ebas aenr ef er enci ashi s t ór i cast ant of or mal es comoconcept ual es ,yenl anar r at i va del anat ur al ez aque s eocupadel aexper i enci ahumana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _t r avésdeunpai s aj e s oci al ,pol í t i coyambi ent al .Sus25añosdeexper i enci aen l aar queol ogí aexper i ment al ,l eayudanar edes cubr i r t écni casde cer ámi caper di dasal avezqueempl eagr an var i edaddet i posdear ci l l ayt écni cascer ami s t as .Es t e ampl i or eper t or i odeaut ént i coval orl eper mi t er ecr earen uncont ext ocont empor áneol al ar gat r adi ci ónhi s t ór i ca, dondeut i l i z al acer ámi cacomoher r ami ent apar ai ns t i gar yr ef el exi onars obr eun. . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _cambi opol í t i coys oci al ,as í comopar acomuni cari deasqueapor t en document oss obr el aext r emi daddel acondi ci ónhumana

w w w . mi c h e l e e r i c k s o n c e r a m c s . c o m/ _l _ _ _ __ _ _ _ _ . . .iS I G NU Pf o rt h en e x ti s s u e . # 0 3 . 0 9 / 1 3