Page 1

Nj . e k s c . g . Av i vS h i r On, v e l e p o s l a ni kDr ž a v eI z r a e l , v a b i n ap r i ž i g a n j eh a n u k i j e . Vp e t e k , 1 8 . d e c e mb r a2 0 0 9 , o b1 5 . u r i p l o š č a dAj d o v š č i n a( p r i g o s t i l ni Fi g o v e c )vLj u b l j a ni .

Ča s t n i g o s t j e , k i b o d ot u d i p r i ž i g a l i s v e č k on ah a n u k i j i , b o d o : g . Al e šGu l i č , d i r e k t o rUr a d aRSz av e r s k es k u p no s t i g . Zo r a nJ a nk o v i ć , ž u p a nMOLj u b l j a n a g . Fr a ncŽni d a r š i č , p o s l a ne cDZ i np r e ds e d ni ks k u p i nep r i j a t e l j s t v azI z r a e l o m g . Da v i dS o nne n s c h e i n, J u d o v s k as k u p no s t S l o v e ni j e g a . Po l o n aVe t r i h , Dr u š t v oI s s e r l e i nS l o v e ni j a d r . Ma r j a nTo š , Po k r a j i n s k i mu z e j Ma r i b o r g . Kl e me nJ e l i nč i čBo e t a

Po k r o v i t e l j d o g o dk aj ev e l e p o s l a n i š t v od r ž a v eI z r a e l

Slovensko vabilo  
Slovensko vabilo  

Hanuka 5770 Ljubljana