Page 1

หอสมุดศิริราช... วันนี้ พรทิพย์ อาณาประโยชน์

Siriraj Medical Library ... The Present

1


บทนำ

หอสมุดศิริราช : การก้าวเข้าสู่การเป็นห้องสมุดยุคดิจิตัลเต็มรูปแบบ “ประตูสู่ปัญญา” (Gateway to Wisdom)

คณะกรรมการพั ฒ นาหอสมุ ด ศิ ริ ราช นำที ม โดย ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดี ต คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล (25432550) ปัจจุบันอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไป ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการ ห้ อ งสมุ ด สมั ย ใหม่   ณ ประเทศฮ่ อ งกง เพื่ อ ศึ ก ษาดู ง าน ระบบบริ ห าร ระบบเครื อ ข่ า ยและการใช้ เ ทคโนโลยี ใ น ห้ อ งสมุ ด แพทย์ ห้ อ งสมุ ด โรงพยาบาลและห้ อ งสมุ ด มหาวิทยาลัยเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาหอสมุด ศิริราช นำความรู้ที่ ได้มาวางแผนการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น  ซึ่ ง ขณะนั้ น ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ด ทำ โครงการพั ฒ นาหอสมุ ด ศิ ริ ร าชในด้ า นอาคารห้ อ งสมุ ด  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยี ต่ า งๆ  เพื่อพัฒนาให้หอสมุดศิริราช เป็น Gateway to Wisdom  ของผู้ใช้ห้องสมุดทุกคน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งของ หอสมุดศิริราช ที่ผู้บริหารคณะฯ ชุดปัจจุบัน คือศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะ แพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบา และกรรมการพั ฒ นาหอสมุดศิริราชตลอดจนบุคลากร หอสมุดทุกคนได้ทุ่มเทพลัง ให้หอสมุดอย่างเต็มที่ เพื่อให้หอสมุดศิริราชก้าวสู่การเป็น หอสมุดดิจิตัลเต็มรูปแบบในการปรับปรุงอาคารหอสมุด2

หอสมุดศิริราช... วันนี้

ศิริราช ซึ่งเป็นอาคาร ๔ ชั้นทั้งหลังใหม่ เพื่อให้สามารถ รองรับการจัดบริการที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ มูลค่า โครงการประมาณ ๘๑ ล้านบาท เริ่มการปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ใช้ระยะเวลาการปรับปรุง ๑๗ เดือน จากนั้นห้องสมุดได้ ทำการขนย้ายทรัพยากรจากจุดบริการชั่วคราวที่อาคาร หอประชุมราชแพทยาลัย เข้าอาคารหอสมุดศิริราชและจัด เตรียมการให้บริการ ๙ กั น ยายน ๒๕๕๒ บคุ ลากรหอ้ ง สมุ ด เริ่ ม เข้ า ปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๕๒ ท่ า นคณบดี   พร้ อ มคณะ กรรมการพัฒนาหอสมุดศิริราชเข้าเยี่ยมชมอาคาร ๒๔ กั น ยายน ๒๕๕๒ ห้ อ งสมุ ด ร่ ว มกั บ ผู้ ช่ ว ยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จูงนักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อให้รู้จักกับบริการที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ ระหว่างทำการปรับปรุงอาคาร หอสมุดศิริราชได้ พัฒนาหอสมุดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กันไป โดยใช้เวปท่า Siriraj Medical Library Web Portal เป็น เครื่องมือในการติดต่อและใช้สารสนเทศทุกชนิดของห้อง สมุด พร้อมนำระบบ Federated Search มาใช้ผ่านเมนู ชื่อ “Super Search” ทำให้สมาชิกห้องสมุดสามารถสืบค้น ฐานข้อมูลทางแพทย์หลายฐานข้อมูลจำนวนมากได้พร้อม กัน ซึ่งเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกได้เป็นดียิ่ง


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (ที่ ๖ จากซ้าย)  อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (๒๕๔๓-๒๕๕๐) พร้อมคณะกรรมการพัฒนาหอสมุดศิรริ าช ดูงานห้องสมุดแพทย์  มหาวิทยาลัยฮ่องกง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

Siriraj Medical Library ... The Present

3


4

หอสมุดศิริราช... วันนี้


หอสมุ ด ศิ ริ ร าช : การจั ด บริ ก ารห้ อ งสมุ ด ที่ ไ ด้ มาตรฐานพร้อมคุณภาพชั้นแนวหน้า หอสมุดศิริราชมีการจัดบริการในยุคดิจิตัลที่หลากหลายเต็มรูปแบบ มีการพัฒนาและนำนวัตกรรมสมัยใหม่ มาให้ บ ริ การเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ระดั บ สากลและเป็ น การ รองรับกับวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระดับสากล โดยห้องสมุดจัดบริการที่มุ่งถึงผู้ใช้เป็นสำคัญ ให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่ดีเลิศ  เพื่อจะนำประสบการณ์จาก บริการที่ดีของห้องสมุดไปใช้กับการเรียน การสอน การ วิจัย ผลจากการปรั บ ปรุ ง อาคาร : Bigger Spaces /  Better Services / and the Best Contents เพิม่ จำนวนทีน่ ง่ั  และพืน้ ที่ในการอ่าน เพิม่ ห้องศึกษา กลุ่ม ห้องศึกษาเดี่ยว (Seating & Study Space Facilities for Group Study Rooms, and Personal Research Rooms) ห้องฝึกอบรม “อุทัย ทุติยะโพธิ” (E-Class Room Uthai Dhutiyabhodhi) เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร  (Number of & access to computers and printers) เพิ่ม บริ การที่ ห ลากหลาย อาทิ  Book Drop / Book Sorter,  การเข้าประตูด้วยระบบ Access Gate ผ่านบัตรสมาร์ทการ์ ด , ลงทะเบี ย นใช้ ค อมพิ ว เตอร์  PC Auto Control,  Booking Online สำหรั บ  PC และ Group และ Study  Room,ระบบเติมเงิน (Prepaid System) ในบัตรสมาร์ทการ์ ด เพื่ อ ชำระค่ า บริ ก ารต่ า งๆ ของห้ อ งสมุ ด  เพิ่ ม  Multimedia Zone ที่ฟังเสียงผ่าน Sound Dome สะอาด Siriraj Medical Library ... The Present

5


ปลอดเชื้อ และมุมสบายในร้าน Lilacly กับไอศกรีม, ชา,  กาแฟและขนมอร่อย ห้องสมุดจัดระบบการบริการที่ ให้สามารถเข้าถึง ทรัพยากรสิ่งพิมพ์ทั้งที่อยู่ในรูปเล่ม และที่อยู่นรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การบริการทีเ่ ข้าถึงนโยบาย การใช้ทรัพยากรร่วมกันทัง้ ระบบห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย มหิดลผ่านบริการ MU Book Delivery และการสั่งบทความ full text article ผ่านบริการ Electronic Document Delivery Service (EDDS) โดยมีเวปท่า (Web Portal) ของหอสมุดศิริราช เป็นศูนย์กลางการเข้าใช้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งในและนอกคณะ ห้องมหิดลอดุลเดชในอาคารหอสมุดศิริราช ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงิ น บริ จ าคจำนวนสิ บ ล้ า นบาทแก่ ค ณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีอดีตคณบดี ศ. คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นผูร้บมอบเพื่อใช้ในการ ปรับปรุงห้องมหิดลอดุลเดช ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นอาคารหอสมุดศิรริ าช มาตั้งแต่มีการสร้างอาคารหอสมุดศิริราช และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเปิดห้องมหิดลอดุลเดช อย่าง เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๘

6

หอสมุดศิริราช... วันนี้


Siriraj Medical Library ... The Present

7


การอนุรักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาของศิริราชให้เข้าสู่  ระบบดิจิตัลที่เป็นมาตรฐานสากล (Siriraj Institutional  Repository : Preservation of Local Wisdom) การจัดสร้างระบบสารสนเทศออนไลน์และพัฒนา ระบบห้องสมุดดิจิตัล ห้องสมุดได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนัก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มาร่วมให้คำแนะนำในการอนุรักษ์ เอกสารสำคัญตามโครงการอนุรักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา ของศิริราชที่จะจัดทำให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ได้แก่ ๑. สมุดบันทึกส่วนพระองค์ของสมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ๒.  ภาพประวัติศาสตร์ศิริราช (Siriraj Photograph Archives) ๓.  ประวัตศิ าสตร์ศริ ริ าชจากคำบอกเล่า (Siriraj Oral History Collection) ๔.  การแพทย์ไทย ยุค ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา (200 Years Medical Thailand : Posters Collection) ๕. สมุดรวมภาพเวชชนิสสิต และเวชบัณฑิต (Alumni Photo Album : Vecha Nissit & Vecha Bandhit) ๖. สิ่งพิมพ์ของศิริราช (Siriraj Online Publication) ๗. ผลงานคณาจารย์ศิริราช (Siriraj’s Authors) ๘. ประวัติ และผลงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

8

หอสมุดศิริราช... วันนี้

การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่ จะตามมาเมื่อการปรับปรุงอาคารหอสมุดศิริราชแล้ว  เสร็จ หอสมุ ด จั ด สั ม มนาประจำปี ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในคณะ ภายนอกคณะตลอดจนการศึกษาดูงานห้อง สมุดของต่างประเทศ ในช่วงการพัฒนาครั้งนี้บุคลากรห้อง สมุดได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน, ประชุมต่างประเทศ ดังนี้ ศึกษาดูงาน ประชุม ในต่างประเทศ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเดนมาร์ค และประเทศ สวีเดน ประชุ ม  Library Conferences : Copenhagen International Library Conference and visited the newly open “Amsterdam Library” ณ ประเทศจีน และเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง 1. University of Macau Library 2. University of Hong Kong Medical Library 3. Shen Zhen University 4. Shen Zhen University Town Library ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 1. Otago Medical Library, Wellington 2. Victoria University Library ณ ประเทศออสเตรเลีย The University of Queensland Library ; the Sydney University Library


Siriraj Medical Library ... The Present

9


10

หอสมุดศิริราช... วันนี้


ประชุม 10th International Congress on Medical Librarianship และ Poster Presentation, Brisbane กลไกในการสนับสนุนการพัฒนาหอสมุดศิริราช : คณะกรรมการพัฒนาหอสมุดศิริราช ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนา หอสมุดศิริราช ๒ ชุด ประกอบด้วย ๑. คณะกรรมการนโยบาย มี ศ. พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์ เป็นประธาน ๒. คณะกรรมการดำเนินการ มี ศ. พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เป็นประธาน ความภาคภูมิใจ ๑. หอสมุดศิริราชได้รับรางวัลโครงการติดดาว ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประเภทหน่วยงานดีเด่น ๓ ปี ติดต่อกันนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. นางสาวพรทิพย์ อาณาประโยชน์ บรรณารักษ์ หัวหน้าหอสมุดศิริราชได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ สร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแพทย์ของกลุ่ม  สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หอสมุดศิรริ าชเป็นประธานดำเนินการจัดการประชุม ความร่วมมือของบรรณารักษ์ห้องสมุดแพทย์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทุกปีในช่วงการประชุมวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. Siriraj Medical Library ... The Present

11


๒๕๔๘ จนถึ ง ปั จ จุ บั น  เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์   และ ความร่วมมือที่ดีระหว่างบรรณารักษ์ห้องสมุดแพทย์ของกลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จั ด การประชุ ม เป็ น ครั้ ง ที่  ๖ ที่ โ รงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ การบริการสังคม หอสมุดศิริราชเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสาขานิเทศศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิ ล ปากร, คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บทสรุป หอสมุดศิริราชยังคงมุ่งมั่นดำเนินภารกิจหลักในการ ให้บริการสารสนเทศทางการแพทย์อย่างกว้างขวางครอบคลุม สารสนเทศที่ทันสมัยและได้มาตราฐานทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และ อิเล็กทรอนิกส์ทห่ี ลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น E-Databases, EJournals, E-books แก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ การทั้ ง ของคณะ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนห้องสมุดทั่วประเทศด้วย โดย มี เ วปท่ า  (Siriraj Medical Library Web Portal) เป็ น เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงสารนิเทศทางการแพทย์ และ ขยายบริการผ่าน Fast ElectronicDocument Delivery Service (FAST EDDS) โดยมุ่งเป้าหมายการเป็นห้องสมุด ทางการแพทย์ที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศในระดับสากล 12

หอสมุดศิริราช... วันนี้


Siriraj Medical Library ... The Present

13

Siriraj Medical Library The Present Thai Version  
Siriraj Medical Library The Present Thai Version  

Siriraj Medical Library The Present Thai Version

Advertisement