Page 1

press ISOLOMZI

Cala | Dutywa | Butterworth | Centani | Elliotdale | Ngcobo | Tsomo Nqamakwe | Willowvale | Confimvaba | Elliot

20 000 COPIES WEEKLY

THURSDAY April 10, 2014 |0 047 050 4430 | www.isoexpress.co.za | isoexpress.mobi | greg.nota@media24.com or express@media24.com | Previously known as the Isolomzi Fever

EDITOR: BETTIE GILIOMEE

MEC opens complex to assist community BABALWA NDLANYA

T

HE MEC for the Department of Roads and Public Works, Thandiswa Marawu, recently officially handed over the Elliotdale Cluster Offices to the community.

This complex will help to bring basic government services closer to Elliotdale’s community. According to Marawu, the Department has spent R49 million to build the complex and created about 170 job opportunities for local community members. “Before, department officials were working in containers, but now they have better offices and all the departments are here, including the department of agriculture, education, South African Social Services Agency (SASSA) and home affairs. The centre is built next to the taxi rank resulting in ease of access,” said Marawu. Marawu said the complex needs to be fenced off to prevent vehicles from parking in front of it, because this disturbs vehicles bringing people here to get help. She added that they would make sure that they bring chairs so that people who are visiting SASSA would have a place to sit. The Mayor of the Mbhashe Local Municipality, Councillor Nonceba Mfecane, said they were happy to have received such a complex from the department of roads and public works. “Our government is saying services must go to the people and this is what public works did for the Mbhashe community. We will make sure that we keep this building in good condition, because it is an asset,” said Councillor Mfecane. She said the Mbhashe Municipality is a small municipality which depends on government grants, since they have few people here who are paying rates. She said they had implemented the Integrated Development Programme (IDP) so that all 31 wards in Mbhashe can benefit from the services.

She advised the youth to stop undermining FET Colleges, since they were good and they assist with the development youth interested

CERAMIC TILES LISTELLO TILES

from

R69.99 per m

MOSAIC TILES

²

starting

from

R7.50 per m

²

E L A S

WHERE SMART PEOPLE SHOP PORCELAIN TILES

starting

starting

ment has done here. They have changed our lives and created a lot of job opportunities for Elliotdale people.”

MEC for the Department of Roads and Public Works, Thandiswa Marawu, and Mayor Nonceba Mfecane, officially open, the door to mark the opening and handover of the complex. PHOTO: BABALWA NDLANYA

R E T S EA RANCE

CLEA

in education and furthering their careers. A community member, Nosicelo Matu, said, “We are proud about what the depart-

starting

fr

R19.9o0m per m

VERANDA TILES

²

7 Sprigg street Mthatha Tell 047 532 4599 / 081 474 4406

WALL TILES

starting

R124.9 per m

²

fr

R69.9o0m

from

9

per m

starting

fr

R99.9o0m

²

per m

• WE WILL BEAT ANY WRITTEN QUOTE

²

BEE Compliant Terms & condition apply MSV5IK-100414-TE-ebmswa-hyper


2

News

April 10, 2014 Isolomzi Express

Ukhala ezimathontsi ongazange enzele umntwana wakhe incwadi yokuzalwa BABALWA NDLANYA UTHI ujongene nenqantsonqa umama wakwi lali yase Ntshilini kwidolophu yaseNgqeleni nanjengoko engakwazi ukwenzela umntwana wakhe ongu-Andisiwe Hodoshe (22) umazisi, nto leyo ekhokelele ekubeni lo mntwana angakwazi ukuqhubeka noku phinda ibanga lakhe likaGrade 12. UNksz Nosapho Hodoshe uvumile ukuba nguye unobangela wokuba umntwana wakhe angabi nayo incwadi yokuzalwa kuba zange azikhathaze ngokumenzela kwase kuqaleni,

kuba waye sele edlulile kwibakala lokuba afumane imali yesibonelelo sikarhulumente. “Ndiyavuma ndim ongazange ayi hoye into yokwenzela umntwana wam incwadi yokuzalwa. Nangona kunjalo kodwa ngoku ndicela iSebe lezaseKhaya kwidolophu yaseNgqeleni ukuba lindincede kuba kudala ndiquqa kulo kodwa andihoywa mntu. “Endaweni yoko, amagosa avele athi uAndisiwe ayinguye owam, kuba xa ibingo wam bendi ngeke ndihlale ithuba elide kangaka. Ndiye nakwi-Ofisi yaseMthatha nakhona andikhange ndihoywe ngelithi kungenzeka ukuba lo mntwana ayinguye owam,” kubeka

ukuya kufuna uncedo kweli Sebe kuba ufike axelelwe ukuba ingxaki yakhe iyaziwa, angahoywa emva koko. Ngelixa eliphephandaba liqhakamshelana ne-Ofisi yeSebe lezaseKhaya yaseNgqeleni, igosa elinga gunyaziswanga ukuba lithethe nonondaba lithe licela umama lo eze kwi-Ofisi yalo ukuze afumane uncedo. Latsho lanikezela ngefani yalo nangoluhlu lwezinto ekufanele aziphathe ukuze akwazi umntwana wakhe ukuncedakala. Ukanti phakathi kolu luhlu, kubalwa neform egcwaliswa sisikolo apho umntwana lowo wayenze khona uGrade 1.

uNksz Hodoshe. Uveze ukuba aba abantwana bancinane bakhe babini banazo incwadi zokuzalwa kuba nazo wazenza kuba efuna ukufumana imali yesondlo sikarhulumente, nanjengoko esebenza umsebenzi ongacacanga. Uthi kubuhlungu kuye xa umntwana wakhe eza kuba nekamva eli mfiliba ngenxa yakhe lonto imenza angafumani kuphumla. Ngokwe nkcaza yakhe uthi uqale ngonyaka ka-2010 ukuya kwiSebe lezaseKhaya, ukuya kufuna uncedo kodwa kude kube namhlanje akancedakali. UNksz Hodoshe uthi ude wancama wayeka

Use mva kwezi tshixo obulele unina BABALWA NDLANYA BASABAMBE onge zantsi abahlali bakwi lali yakwa G, eQolorha kwidolophu yaku Centane, kulandela isiganeko soku bulawa kwexhegwazana ngunyana walo ngomvulo wokuphela kwenyanga igqithileyo. Kungoku nje umrhanelwa ongu Mphuthumi Shweni (46) uvele kafutshane phambi kwenkundla yamatyala kwidolophu yakuCentane ngetyala loku bulala umama wa-

khe. UShweni (46) khange abuzwe yinkundla ukuba uyaliphika okanye uya livuma kusinina eli ityala loku bulala umama wakhe ongu Nkk Elizabeth Nolungile Nibe (70). Ngokwengxelo eyenziwe ngosisithethi samapolisa, uCaptain Jackson Manatha kuvakala ukuba ngosuku lwesi sihelegu umrhanelwa lo wathi wakhaba ze wabethekisa umama wakhe eludongeni. Isiganeko esi senzekele emzini kamfi kwindawo yakwa G, eQholora.

“Uye waswelekela kwindawo yexhwayelo umfi, ukuza kuthi ga ngoku unobangela we sesiganeko awukaziwa. Kodwa noxa unobangela woku bulawa kuka mfi ungaziwa, ngelixa esi siganeko sisenzeka sabonwa ngabahlali nabaye babiza amapolisa ukuba azo kungenelela. “Amapolisa akwazile uku mbamba umrhanelwa ze waphoswa emva kwezi tshixo,” kubeka uCaptain Manatha. Uthe uShweni uye watyatyekwa isityholo soku bulala, ityala lakhe lithe lahlehliselwa

umhla we-14 kule nyanga. UCaptain Manatha uthe eli tyala lihlehliswe kuba kusa nikwa amapolisa ixesha loku qhubeka nophando. Umrhanelwa usese lugcinweni lwamapolisa de kufike umhla wetyala. Ziwe phantsi inzame zokufumana inkosi yendawo yaseMsento, uNkosi Qondikhaya Ndesane ukuba akhe aphefumle ngesi siganeko, nanjengoko unomyayi wakhe ubungaphumeli qha ungena kwivoice mail.

Babalwa.Ndlanya@media24.com

Seventh accident victim dies in hospital SIMBONGILE MDLEDLE SEVEN people died in an accident between a combi and a small delivery truck which took place last week Thursday morning on the R61, a few kilometres from Cofimvaba. This was confirmed by Arrive Alive Spokesperson, Tsepo Machaea, last week Friday. Six people had died on the scene while the

seventh victim died a day later in hospital. According to Machaea the combi (Quantum) was travelling from Cofimvaba to Butterworth when it collided head-on with a small truck which belonged to a Bakery Company. He said in this accident eleven people were seriously injured. Machaea said they were not sure what the cause of the accident was and that experts were still investigating.

THE SALE OF THE COMPANY SHAREHOLDING IN PROSPERITY LIFE HAS BEEN CONCLUDED. THE COMPANY HEREBY REQUESTS T H AT A L L S H A R E H O L D E R S CONTACT HAZEL SWANEPOELAT MOORE STEPHENS PDB INC TO FINALISE THE DISTRIBUTION OF PROCEEDS. Tel 043 726 3344 / Fax 086 652 3232 or Email: hazel@el.moorestephens.co.za. ADDRESS: 12 SANSOM ROAD, VINCENT, EAST LONDON, MSV1XV-100414-TE-ebnnon-notice

OMBUDSMAN

URGENT NOTICE TO SHAREHOLDER'S OF PROSPERITY INSURANCE COMPANY HOLDINGS LIMITED. Reg No.: 1998/022924/06

In accordance with the editorial policy of the Isolomzi Express, we invite readers to comment on mistakes in the newspaper and shall correct significant errors as soon as possible. Send info to the Ombudsman of Media24’s Local Press, George Claassen, at george.claassen@media24.com or call him at 0 021 851 3232. Readers can also contact the SA Press Ombudsman at 0 011 484 3612/8 or e-mail ombudsman@presscouncil.org.za.

University of Fort Hare vice-chancellor Mvuyo Tom and Public Enterprise deputy minister Bulelani Magwanishe addressing the media. PHOTO:ZIZI HLUNGULU/WNA

Fort Hare to get a new library ZIZI HLUNGULU/WNA THE Department of Public Enterprises (DPE) has teamed up with the Eastern Cape’s University of Fort Hare to raise R150 million to build a world class library at the institution. Public Enterprise deputy minister Bulelani Magwanishe said he offered to help the university because the institution produces students with skills that fall in line with the department’s needs. “We are going to ensure that our State Owned Companies (SOCs), customers and suppliers come together and raise funds for the university to build the library it urgently needs,” said Magwanishe at a Corporate Social Investment (CSI) Summit held at University of Fort Hare (UFH) in Alice on Friday. He said one of the library’s key func-

tions has been to preserve the institution’s association with late struggle heroes. Fort Hare University vice-chancellor Mvuyo Tom said the institution welcomed the partnership, which he said is a wonderful opportunity for the university. “The current library is inflexible. We need a spacious library with social spaces that will be able to accommodate the large numbers of students at the university,” added Tom. Eskom, Transnet, Denel, South African Airways and the South African Forestry Company (SAFCOL) are some of the state-owned companies who are willing to work with the DPE to help UFH build the new library. SAFCOL group CEO Nomkhita Mona said while revamping the library is a big project, it was possible with co-operation between the different SOCs. - WNA


News

April 10, 2014 Isolomzi Express

Ukhale ngoku ngcola kwedolophu uMphathiswa BABALWA NDLANYA USIGXEKE kakhulu isenzo sokungcoliswa kwedolophu yaseXhora kunye noku ngakhathali kwamagosa ajongene nococeko ukuqinisekisa ukuba idolophu isoloko igcinwa icocekile, uMphathiswa weSebe leze Ndlela kunye nele Misebenzi yoLuntu. UMphathiswa Thandiswa Marawu ukutsho oku ngelixa evula ngokusesikweni isakhiwo esiza kunceda abahlali belali ezingqonge ledolophu ukuze bafumane inkonzo kufutshane nendawo yoku khwela izithuthi. Ngaphambi kokuba kuyiwe kwindawo ebe kuza kubanjwa kuyo lo mcimbi, amagosa amasebe karhulumente ohlukeneyo asebenzela kwesi sakhiwo athe bhazalala kwidolophu yaseXhora nalapho beku cholwa khona amaphepha ngeli bonisa ukuba phambi kwesi sakhiwo kufuneka kuhlale kucocekile. Oku kucocwa kwale dolophu bekusenziwa phantsi kuka “tshayela othi coca” Phakathi kwamagosa aphezulu ebe zibandakanye kulo coca kubalwa uSodolophu waseMbhashe uCeba Nonceba Mfecane, UMphathiswa Marawu, uSekela Mqondisi weSebe lezolimo eDutywa, uNks Terry Ntantiso kunye nowiseAmathole uMnu Mpakamisi Magaga. “Kubalulekile ukuba le nto oyenza kwakho uyenze nalapha edolophini, abantu bayeke ukulahla nokuba kuphi apho bathanda khona. Kwaye usodolophu aka zusuka azococa idolophu bekhona abantu abenza lowo msebenzi.” Lo kaMarawu uthe into yokuba mdaka

3

kwedolophu igxotha nosomashishini abafuna ukuvula amashishini abo, ukuze kuvuleke amathuba emisebenzi. Uthe ukususa ingca kunye noku chola amaphepha akufuni nokuba kude kube khona ibudget. “Kwale nto yezivenkile ezithi zithengisa kube kumdaka kangaka phambi kwazo, abantu baza kuqinisekisa njani ukuba ukutya oku thengiswayo kulungele ukutyiwa?” kubuza uMarawu. Woleke ngelithi kuba khona abantu ekuthiwa ziFood Inspectors ngolwase mzini nabakhe bajikeleze bahlole ezi ndawo zithengisayo ukuba zenza ngendlela efanelekileyo kusinina. Kodwa uyaxakwa ukuba ezase Xhora zatshona phi?Ukhwele ezehlela kwabo bantu abathi banikwe imisebenzi efana neyo kulungiswa kwendlela kunye noku coca nabaye banga wenzi kakuhle umsebenzi wabo, watsho esithi yilonto ezinye indawo ziye zikhethe ukusebenzisa inkampani zabucala kuba ezi zase kuhlaleni zivele zigade amehlo omqeshi. Kwelinye icala abanye babahlali base Mbhashe bebemi kulo ngqatsini yelanga belinde imali yesibonelelo, kucaca nje ukuba abayi nanzi nganto le yokucocwa kwedolophu. Omnye wabahlali, uMnu Ernest Mathunjwa (65) uthe kangeke akwazi ukucoca idolophu elambile kunyanzelekile ukuba maka qale afumane imali yakhe kuqala. “Angeke ndithi sele ndime emgceni ndiphume ndithi ndincedisa eku coceni. Kufanele qha kube khona imigqomo ecaleni kwendawo ezi nabantu enzele umntu ayo kulahla kuwo,” utshilo uMnu Mathunjwa.

ADM launches the War of Ngcayechibi Exhibition Centre BABALWA NDLANYA THE Executive Mayor of the Amathole District Municipality (ADM), Councillor Nomasikizi Konza, launched the War of Ngcayechibi Exhibition in Bawa Village at Butterworth, last week. This is the war that reportedly broke out in 1877 and ended in 1878. It was known as the war where the Xhosa nation fought among themselves in the past century in South Africa. The main objective of this exhibition was to provide a revisionist perspective on the original causes of the so-called “War of Beer drinking” given the fact that the whole commotion was said to have started during the ceremony of drinking African Beer. “The War of Ngcayechibi must be viewed in the context of colonialism and given the dignity and symbolism it deserves. We are forced to refresh our memory about the things that happened before we entered freedom,” said Konza. “To remember what happened in the past, makes us respect the freedom we are celebrating now.” According to her, it was important to respect the Traditional Leaders and King as they also played a major

Executive Mayor Councillor Nomasikizi Konza speaking during the launch of the War of Ngcayechibi Exhibition Centre. PHOTO:SUPPLIED

role in society. The ADM was commemorating almost 100 years of wars against land dispossession that occurred around the area between the Xhosas and Whites. “Our people need land to live in, plough and make a living. As a water services authority, our duty in lobbying on the issue of land is to ensure that there is water throughout the land of King Zwelonke Sigcau,” said Councillor Konza. She said, looking back, a lot had been done, but that a lot still needs to be done. King Zwelonke Sigcau said they were very happy about the launch but that there were things that the Government still needed to do in order to uplift this Exhibition Centre. “This centre is not secure at all and there is no one who is cutting the grass to keep it clean and tidy. At the same time it is supposed to have an information centre so that people can manage to access the information when there is a need to,” said King Sigcau. He urged the government to support the Amathole and Mnquma municipalities in making sure that accommodation is built for visitors and that food be sold at the exhibition centre in order to raise funds to assist the centre.


4

News

April 10, 2014 Isolomzi Express

IEC announces special votes procedures REPORTER APPLICATIONS for special votes for the general election will open on Monday, the Electoral Commission of SA (IEC) said on Thursday. Special votes would be cast on 5 and 6 May, as opposed to 7 May when the rest of the coun-

Only those voters whose pre-approved applications were submitted between now and April 17 would qualify to cast a special vote. try’s eligible voters would cast their votes, IEC spokesperson Kate Bapela said. There are two categories of special votes. The first is for those who qualify for a home visit due to physical infirmity, disability or pregnancy.

The second category of special votes is for people who will be absent from their voting district on election day. They can cast their votes at the voting stations where they registered on either 5 or 6 May, between 09:00 and 17:00. Bapela said that to apply for either category of special vote, voters need to complete a VEC 1 form, available on the IEC website or from local IEC offices. The form needs to be submitted by hand to the local IEC office in the municipality responsible for the voting district where the special vote would be cast. “The forms will not be accepted at national or provincial offices and cannot be faxed, emailed or posted. Special vote applicants may use a proxy to deliver the VEC 1 form to the local IEC office in the municipality where they intend to vote but the form itself must be signed by the voter themselves.” Only those voters whose pre-approved applications have been submitted between now and April 17 will qualify to cast a special vote. Applicants for special votes will receive the outcome of their applications via SMS or email, and can check their status on the IEC website. Source: Sapa

Frequently asked voters’ questions REPORTER Can I vote . . . Q: Can I vote if I can’t get to my voting station on Election Day because I’m heavily pregnant? A: If you can’t get to your voting station on Election Day for National and Provincial elections because you’re heavily pregnant, you can apply for a special vote. Please see special votes for details . Q: Can I vote if I registered but am now in prison? A: Yes, you can vote in national and provincial elections as long as you have your valid, green, bar-coded ID and you are registered to vote. Check your voter registration status online to confirm that your name appears on the voters’ roll. Q: Can I vote if I registered but have lost my ID with the sticker in it? A: Yes, just get a Temporary Identity Certificate (TIC) that will be valid on election day. You can apply for your TIC at the Department of Home Affairs. Please also check your registration details and confirm that your name appears on the voters’ roll. Q: Can I vote if I turn 18 soon AFTER election day? A: No, you must have turned 18 on or before the day on which the elections are proclaimed (published in the Government Gazette) to be able to vote. No exceptions can be made. Q: Can I vote if I will be in another town or province on election day? A: National and Provincial Elections: You need to vote at the voting station where you’re registered to vote. However, if you’re outside of your voting district on Election Day you may vote at another voting station in South Africa. If you’re outside the province where you registered, you’ll only be able to vote in the national election and not the provincial election, and you’ll be asked to complete a VEC 4 form at the voting station.

Municipal Elections and By-Elections: You need to vote at the voting station at which you’re registered. Please remember that you must be a registered voter in South Africa in order to vote. To confirm that your name is on the voters’ roll and to find out which voting station you’re registered at, please check your voter registration status on line or SMS your ID number to 32810. To locate your voting station on a map, please see our online voting station finder. Q: Can I vote if I will be out of the country on Election Day? A: If you are a South African citizen and are registered to vote, but will be out of the country on Election Day, please see special votes for details on how to apply for a special vote (national and provincial elections only). Q: Can I vote if I’m bedridden and unable to go to my voting station on Election Day? A: If you’re confined to your bed and can’t get to your voting station on Election Day for National and Provincial elections, you can apply for a special vote. Q: Can I vote if I’m in hospital? A: If you’re bedridden or in hospital and can’t get to your voting station on Election Day for National and Provincial elections, you can apply for a special vote. Q: Can I vote if I’ve lost my registration sticker? A: You will be allowed to vote as long as your name is on the voters’ roll. If your name isn’t on the voters’ roll and you don’t have your registration sticker, you have no proof that you’ve registered and you won’t be able to vote. Please check your voter registration status online to make sure your name is on the voters’ roll. Q: Can I vote if my new ID book has not arrived yet? A: Yes, you can vote if you have a Temporary Identity Certificate (TIC) that is valid on Election Day. You can apply for a TIC at the Department of Home Affairs. Please remember, you will

Voters with special needs have until April 17 to apply for a special vote. Applicants need to complete a VEC 1 form, obtainable on the IEC website or from local IEC offices. PHOTO: SUPPLIED

only be able to vote if you are a registered voter.

A: No, you must vote in person at your voting station.

Q: Can I vote on behalf of someone who is unable to get to their voting station? A: No, every voter must vote in person at the voting station.

Q: How do I know if my voting station has changed? A: We try to communicate any changes to you, but please check your voter registration status online before each election to confirm that your voting station hasn’t changed.

Q: Can I vote with my temporary registration certificate (TRC)? A: No, you can only vote with your South African, green, bar-coded ID or a valid Temporary Identity Certificate (TIC). You can apply for a green, bar-coded ID or a valid TIC from the Department of Home Affairs. Q: Can permanent residents vote in the elections? A: No, only South African citizens with a green, bar-coded ID book can vote in elections. Q: I am living overseas and voted in the last national and provincial elections. Can I vote in the municipal elections? A: The Muncipal Electoral Act does not make provision for overseas voting during municipal elections due to the fact that you can only vote in the ward where you live. General Frequently asked questions about voting in general Q: I have registered, but I don’t want to vote. Will anything happen to me if I don’t vote? A: No, voting is not compulsory in SA, however voting is an important civic duty and we encourage all South Africans to participate. Q: I’m in the SANDF/SAPS and on duty on Election Day. When will I vote? A: If you’re a member of the SANDF or SAPS and are on duty on Election Day for National and Provincial elections, you can apply for a special vote. Please see special votes for details. Q: Will election day be a public holiday? A: This decision is made by The President in consultation with the Minister of Home Affairs, not by the IEC. However, if election day is a public holiday, the election timetable will say so. Q: Can I vote online or by post?

Q: I registered at a temporary registration station. Where do I vote? A: Voting stations may change from time to time, depending on availability of each voting venue. To find out where your voting station is, please check your voter registration status online. You can then use our online voting station finder to find a map to your voting station. Q: Where can I vote? A: National and Provincial Elections: You need to vote at the voting station where you’re registered to vote. However, if you’re outside of your voting district on Election Day you may vote at another voting station in South Africa. If you’re outside the province where you registered, you’ll only be able to vote in the national election and not the provincial election, and you’ll be asked to complete a VEC 4 form at the voting station. Municipal Elections and By-Elections: You need to vote at the voting station at which you’re registered. Please remember that you must be a registered voter in South Africa in order to vote. To confirm that your name is on the voters’ roll, check your voter registration status online or SMS your ID number to 32810. Q: Why has my voting station changed? A: Your voting station may change from time to time, depending on the availability of the venue and changes in your voting district boundaries. To find out where your voting station is, check your voter registration status online. You can then use our online voting station finder to find a map to your voting station.

Source: www.elections.org.za

. Visit www.isoexpress.co.za and click on “Elections 2014” under “News” to check if and where you are registered to vote.


News

April 10, 2014 Isolomzi Express

5

Autism generally begins at birth REPORTER APRIL is autism awareness month and every year, autism organizations around the world celebrate the month with fundraising and awareness-raising events. Autism is a developmental disability that generally begins at birth or within the first three years of life. It is the result of a neurological disorder that changes the way the brain functions – causing delays or problems in many different skills from infancy to adulthood. For example, both children and adults with autism usually exhibit difficulties in social interaction, as well as in verbal and non-verbal communication. They also tend to be interested in repetitive or restricted activities. While the majority of autistic children look completely normal, they differ from other children by engaging in perplexing and distressing behaviours. Autism belongs to a collection of developmental disorders known as the autism spectrum disorders (ASDs). A spectrum disorder is a group of disorders with similar features. While one person may have mild symptoms, another might have more severe ones.

Meet the Sales Team

There are also differences in the nature of the symptoms themselves and when they are likely to first appear. The three different types of autism spectrum disorders are: . Autistic disorder (also known as “classic” autism). This is the most common condition among the ASDs. It is marked by major delays in language, difficulties with social interactions, and unusual behaviours. Some people with autistic disorder also have impaired intellectual abilities. . Asperger syndrome. People with this syndrome display some of the milder symptoms of autistic disorder — such as social challenges and unusual behaviors. They generally do not have any delays in language or impaired intellectual abilities. . Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PPD-NOS, also referred to as “atypical autism”). Individuals may be diagnosed with PPD-NOS if they meet some of the criteria for either autistic disorder or Asperger syndrome but not all. They typically have milder and fewer symptoms than those with autistic disorder. Symptoms may be limited to problems with language and social interaction.

Source: www.mychildwithoutlimits.org

Ishaad: 084 274 7867

Lynn: 071 491 4495

PHOTO:WWW.MYCHILDWITHOUTLIMITS.ORG

Bongani: 072 204 7064

Manqoba: 073 552 3535

Charlaine: 076 041 2612

Terms and Conditions: Interest rate is linked to the prevailing prime rate, subject to change. Deal is subject to credit approval by Hyundai Finance, a division of MFC, a division of Nedbank Limited. Nedbank Limited is an Authorised Financial Services Provider. Nedbank Limited is a Registered Credit Provider under the NCA (NCRCP 16). Price includes the monthly service fee (R57pm) and the once-off initiation fee (R1 140) relating to the Hyundai i20 and excludes the motnly service fee (R57pm) and the once-off initiation fee (R1 140) relating to the Hyundai ix35. Deal is for advertised specifications only; any additional accessories will be subject to separate terms and conditions. On-road costs excluded. E&OE.


6 NEWS

ISOLOMZI EXPRESS | THURSDAY 10 APRIL 2014

NOTICE OF ENVIRONMENTAL AUTHORISATION PROCESSES AND GENERAL AUTHORISATION APLLICATION FOR THE KING SABATA DALINDYEBO (KSD) PRESIDENTIAL INTERVENTION PROJECT BULK WATER SUPPLY SCHEMES EASTERN CAPE PROVINCE Notice is given that the OR Tambo District Municipality (the Applicant) intends to submit applications for environmental authorisation and associated general authorisation for the proposed King Sabata Dalindyebo (KSD) Presidential Intervention Bulk Water Supply Schemes in the Eastern Cape Province. The project involves water extraction from the Mthata Dam and treatment at the Thornhill Water Treatment Works, the installation of bulk water supply pipelines, new reservoirs, pump stations and associated infrastructure to upgrade areas around Mthatha and supply rural villages within the KSD and Local Municipalities. The following authorisation applications have been prepared: ·Environmental Authorisation applications to the Department of Economic Development, Environmental Affairs and Tourism (OR Tambo Region) in terms of the National Environmental Management Act, 1998 (Act No 107 of 1998) (NEMA) and Associated Environmental Impact Assessment (EIA) Regulations (GNR. 544, 18 June 2010), via Basic Assessments; and ·Applications to the Department of Water Affairs for General Authorisations in terms of Section 21 (c) and (i) of the National Water Act (Act 36 of 1998) for watercourse crossings with pipeline infrastructure. The project has been split up in to 4 corridors and applications for environmental authorisation as follows: ·Ngqeleni Corridor ·Mthatha and Airport Corridor ·Mqanduli Corridor ·Nqadu Corridor Environmental Assessment Practitioners (EAPs) have been appointed by GIBB (Pty) Ltd on behalf of Amatola Water to undertake the respective applications. OPPORTUNITY TO REGISTER AS AN I&AP AND TO COMMENT ON THE DRAFT BASIC ASSESSMENT REPORTS INCLUDING THE GENERAL AUTHORISATION APPLICATIONS Interested and Affected Parties (I&AP's) are invited to register and/ or comment on the draft Basic Assessment Reports (BAR's). The public review period will be from 11 April 2014 to 16 May 2014. The draft BARs and general authorisation applications are available for comment at the following locations: Environmental Authorisation Application

Ngqeleni Corridor Basic Assessment Process DEDEAT Ref: EC155/ORT/LN1&LN2/M/13-34

Environmental Assessment Practitioner

Indwe Environmental Consulting 12 PrestonAvenue, Vincent East London 5247 Tel: 043 726 6860 Fax: 086 513 9734 Email: info@indwecon.co.za Contact Person: Brendon Steytler

Public venues where the Draft BAR can be accessed:

Mthatha Public Library Address: Owen Street and R61, Umtata CBD Contact person: Tamara Fiko GPS Coordinates:

Mthatha Airport Corridor Basic Assessment Process DEDEAT Ref: EC 157/ORT/LN1/LN2/M/13-32

Nqadu Corridor Basic Assessment Process DEDEAT Ref: EC157/ORT/LN1&LN3/M/14-08

Mqanduli Corridor Basic Assessment Process DEDEAT Ref: EC157/ORT/LN1&LN3/M/13-31

All General Authorisation applications associated with water course crossings and Community Resolution Application processes.

Terreco Environmental cc P O Box 19829, Tecoma, 5214 Tel: 043 721 1502 Fax: 043 721 1535 Email: admin@terreco.co.za Contact Person: Abby van Nierop

KSD Municipal Office PO Box 45, Mthatha, 5100 Contact person: Mr Zama Mnqanqena/ MR LP Maka Telephone:(047) 501 4239/ (047) 501 4312 Fax: (047) 532 5198 Email: ksd@ksd.gov.za

31°35'18.4"S 28°47'13.7"E Telephone: (047) 501 4197/ (047) 501 4318/ 073 368 8403

USK Environmental and Waste Engineering 23 Ray Craib Crescent Beacon Bay East London 5341 Tel: 043 748 5545 Mobile: 078 328 0157 Fax: 086 270 3976 Email: nomza@uskconsulting.com Contact Person: Nomakhwezi Nota-Mzamo

WORLD ALLERGY WEEK: APRIL 7 - 13

Everyone should be allergy aware REPORTER A leading pharmaceutical company specialising in allergy medication, chose today which marks the start of World Allergy Week (7 – 13 April), to launch a national campaign aimed at raising awareness among parents and teachers of anaphylaxis – a serious and life-threatening allergic reaction, which is fast on the rise. Pharma Dynamics’ campaign stems from a survey done by the company some months back involving almost 1 000 learners and teachers from private, government and Model C schools across the country which found that none of the learners nor the teachers knew what to do in case of a severe allergic attack, putting children’s lives at risk. Mariska van Aswegen, spokesperson for Pharma Dynamics, says the campaign, which kicks off this week, will run throughout the month of April to cover as much ground as possible. “Several of SA’s top allergists and healthcare practitioners (HCPs) will be placed at the heart of local community schools across South Africa to help spread awareness to as many parents and teachers as possible. “Education workshops will focus primarily on anaphylaxis – what it is, what triggers an allergic reaction or a severe attack such as anaphylaxis, how to identify early warning signs and symptoms and how to treat it – all done in an effort to save lives. The workshops will also coach parents and teachers on how to deal with and better relate to learners with allergies, who often feel

Royal HaskoningDHV P.O Box 15261, Beacon Bay East London, 5205 Tel: 043 707 3000 Fax: 043 707 3005 Email: dumisani.bokveldt@rhdhv.com Contact Person: Dumisani Bokveldt

GIBB (Pty) Ltd PO Box 35007, Menlo Park, 0102 Tel: 012 348 5880 Fax: 012 348 5878 Email:publicparticipation@gibb.co.za Contact Person: Kabelo Mphake

Should you wish to register as an Interested and Affected Party (I&AP) and comment on the draft BAR's and general authorisation applications kindly contact the respective EAP as detailed above, before or on 16 May 2014 of the appearance of this advert. MSVEF0-100414-TE-bhmswa-DRAFT

IMAGE: WWW.WAKEMED.ORG

stigmatised as a result of their condition,” she says. According to international studies the incidence of anaphylaxis is on the increase. Figures are scant for SA, but some local clinics that have started to record cases of anaphylaxis say they deal with an average of 20 cases per month, but that the actual figure is likely to be much higher. Van Aswegen says more and more cases are being reported worldwide of children dying at school following a major allergic attack. “The condition is real and should be given the prominence it deserves. It can potentially be fatal if the correct care isn’t given immediately. “It is essential that when your child or a learner in a class has a serious and life-threatening condition like this to have a plan in place way ahead of time. In most cases, if an anaphylactic attack occurs and is treated quickly with the appropriate medication, such as an adrenaline auto-injector (a medical device used to deliver a measured dose of adrenaline), the outcomes are good, but there are far too many cases that end up in tragedy. “Early warning signs include itching of the eyes or face and often within minutes it will progress to more serious symptoms such as difficulty in swallowing or breathing, stomach pain, cramps, vomiting, diarrhea and/or hives. Anaphylaxis can quickly result in an increased heart rate, sudden weakness, a drop in blood pressure, shock and ultimately unconsciousness and death. If children exhibit any of these symptoms, immediate emergency medical attention should be sought,” advises van Aswegen. Pharma Dynamics has also made additional resources available for free download and printing online via its popular allergy education website, www.allergyexpert.co.za, which both parents and teachers can use as teaching aids in the home or classroom setting. Resources include: allergy poster, colouring-in pages, ‘spot the allergen’ word games, bookmarks, school presentations, allergy check-lists and fact sheets and an anaphylaxis emergency care plan. Dr Mike Levin, one of SA’s top allergists and advisor to Pharma Dynamics will also be available to respond to any online allergy-related queries via the website all year round. Pharma Dynamics’ campaign marks an important step in educating and raising awareness of the physical dangers and emotional toll imposed by allergies among children.


Entertainment

April 10, 2014 Isolomzi Express

Traditional group shows off talent

7

BABALWA NDLANYA WHILE some people complain about the high rate of unemployment, Phuthunywa Gunqu of the Kusasa Ntlahlane Traditional group in Willowvale, is saying people should stand up and try to do things that could help them make ends meet. Gunqu, the secretary of the Kusasa Ntlahlane Cultural group, said 12 women from the Ntlahlane locality had decided to start a traditional group with the intention of fighting poverty. “We started this group in 2005 when we realized that we were stricken by poverty and we were struggling to support our children,” she said. Gunqu said when they were invited to perform at events they were paid money which helped them to support their families. Even though they are not invited often, they make sure that when they are on stage they leave people still asking for more of their perfomance. This group is singing songs called uMtshawuzo. They do not depend only on performances for an income as they also do beadwork to sell. Gunqu said she is selling her beads at pension pay points. “We urge children to go to school so that they can have a better education than us. They must stop using drugs, because in doing so they are killing their future. It is painful to watch the youth using drugs and alcohol instead of preparing themselves for the future,” she said. Ward Councillor for Ntlahlane, Silulami Ndinisa, said they were trying to make sure that they, as the municipality, were supporting local groups. “We are supporting our local groups; that is why we host Art Festival events to create a platform for local groups to shocase their talent,” Councillor Ndinisa said. He said they also encouraged the local groups to be on the municipality’s database so they could be invited to perform when there are municipal events and be paid for their perfomances.

Kusasa Ntlahlane Traditional Group is proud of singing.

PHOTO:BABALWA NDLANYA

SASCE music competition to be hosted BABALWA NDLANYA SCHOOLS around Dutywa are expected to participate in the zonal level music competition that will take place tomorrow. According to the South African School Choral Eisteddfod’s (SASCE) organizer, Nopink Mboni, they are looking forward to this competition and to see who will walk away as the champions. “The Department realized not all pupils are the same. There are those who don’t do well in their schoolwork but excel when it comes to music. As the department we are giving them an opportunity to show their talent in different categories of mu-

sic,” said Mboni. Pupils will be participating in different categories like Opera, Traditional music and Choral music. Those who like music also get the opportunity to further their studies at tertiary institutions after completing their matric. Government can assist them with bursaries so that they can continue with their music studies if they want to do so. According to her, they are advising pupils not to hide their talent. Luthando Maga (14) from one of the schools said he likes music very much because it gives him a chance to show his talent and he enjoys participating in the SASCE competitions.

Bathabile starts his African tour at home SIMBONGILE MDLEDLE AN Eastern Cape gospel artist is starting a tour to promote his new album, in his home village of Ndabakazi near Butterworth this coming Saturday. Bathabile Pikela is starting the tour with a big concert that will take place at the Ndabakazi TRC Hall from where he will embark on an African tour. He said he wanted his music to be known first back at home before he could conquer South Africa or even the African continent. He said his music accommodates every age and everyone should enjoy his show. Bathabile started his gospel career in Cape Town and later on he came back to his home village and continued spreading the word through the gospel.

His first album called Jeremia Masigoduke did well in the market and now he is busy with a second album, titled Bawo xa ndilahlekayo. According to his promoter and manager, Gcinikhaya Jele, they are fully prepared for the upcoming event. “We urge people to come on time so that they can enjoy every minute of the event. He said they want to go all out to entertain gospel enthusiasts,” said Jele. The programme will run from 10am until 6pm and it will be directed by Bonginkosi Ntonjane of Khanya FM. Among the artists who will grace the stage are Mkhululi Ndude, Eric and Thumeka Lote who are from Cape Town. Local artists like Kaya Noranga, Siyakudumisa and Soga Vuthela will also perform on the day. Tickets cost R40.

2010 FORD FIESTA 1.4 AMBIENTE 5 DR MOONDUST

R110 990

2010 MAZDA 2 1.3 ACTIVE 5DR SILVER

2010 CHEVROLET AVEO 1.6L 5DR BLUE

R83 990

2013 CHEVROLET SPARK 1.2 PRONTO WHITE

IMAGE 0885-

R119 990

2012 ISUZU KB 240 D/C Kb72 WHITE

R89 990

2013 ISUZU KB 300 EXT/CAB LX WHITE

MAGE 0879-

R240 990

2012 ISUZU KB 250 D/C KB72 WHITE

R279 990 2013 ISUZU KB 240 REGULAR CAB LE ARMOUR GREY

IMAGE 0881-

R269 990

R239 990 MSVEHV-100414-TE-mfmswa-meyer


8

Sport

April 10, 2014 Isolomzi Express

The King supports Easter Tournament BABALWA NDLANYA SOCCER teams under Nqadu Palace in Willowvale will participate in the annual Easter Tournament hosted by King Zwelonke Sigcau from April 18 to 21. According to the Chairperson of the Local Organizing Committee, Momelezi Mbombo, the aim of the tournament is to educate th eyouth about the seriousness of committing crime. “The King noticed that during Easter, the number of youth who embark on drinking alcohol and ending up doing nasty things is increasing. He noticed that a lot of parents go to the church leaving their children behind and they get the opportunity to commit crime,” said Mr Mbombo. Mbombo said King Sigcau decided to host this tournament annually in order to keep the youth busy and they are expecting 16 teams

to take part in this year’s tournament. The first team will take home R10 000, the second team R4000 and the third team R2 000. Mbombo said for the first time this year they had decided to involve netball teams in the tournament, since they felt that it was not only the boys who were abusing alcohol and doing nasty things. He said for them to be able to create a healthy well balanced and crime-free society, they thought they should involve everyone. The winning netball team will take home R5 000. The Imiganu Traditional Council in Elliotdale is expected to host a similar tournament on April 19 at the Mkhathazo Sport ground in Elliotdale. King Sigcau said he would attend this tournament and would bring his team from Gatyana to participate in the tournament.

MS2CVQ-300114-TE-hsaunc-RANGER

Babalwa.Ndlanya@media24.com

MS2CSV-300114-TE-hsaunc-etios

ATE: , 4PM D H T W 6 2 A DR , JULY LAZA Y P A A D H R T SATU MTHA Z T I R AT THE RULES: You must be 18 & over,& present to qualify for the draw. Management reserves all rights. Judges decision is final.

One of the netball teams froma local school which will participate in the tournament.

PHOTO: BABALWA NDLANYA

MS2CQ0-300114-TE-hsnnon-figo

MS2CYK-300114-TE-hsaunc-ikon

Isolomzi express 10 04 2014  

Isolomzi express 10 04 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you