Page 1

บุคลิกลักษณะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม [ ไทย ]

‫ﺷﲈﺋﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ [ ‫] ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ‬

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย ‫ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺘﻮﳚﺮي‬

แปลโดย: สุกรี นูร จงรักสัตย ‫ ﺷﻜﺮي ﻧﻮر‬:‫ﺗﺮﲨﺔ‬ ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน ‫ ﺻﺎﰲ ﻋﺜﲈن‬:‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟกฮฺ อัล-อิสลามีย ‫ ﻛﺘﺎب ﳐﺘﴫ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬:‫اﳌﺼﺪر‬

สํานักงานความรวมมือเพื่อการเผยแพรและสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด ‫اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎوﲏ ﻟﻠﺪﻋﻮة وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳉﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﻮة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض‬ 1429 – 2008


บุคลิกลักษณะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

‫ﺲ ﺑِﺎﻟ ﱠﻄﻮِﻳ ِﻞ‬  ‫ﻴ‬ ‫ ﹶﻟ‬،‫ﺧ ﹾﻠﻘﹰﺎ‬ ‫ﻨﻪ‬‫ﺴ‬  ‫ﺣ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﺎ‬‫ﺟﻬ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺱ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻦ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺴ‬  ‫ﺣ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﹶﺃ‬‫ﺭﺳ‬ ‫»ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ «‫ﲑ‬ ِ‫ﺼ‬ ِ ‫ﻭ ﹶﻻ ﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻘ‬ ‫ﺎِﺋ ِﻦ‬‫ﺍﹾﻟﺒ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนผูที่มีใบหนางามที่สุดและเปน คนที่มีรูปรางดีที่สุด รางทานไมสูงโกรงและไมเตี้ย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 2549 และมุสลิม : 2337) ‫ﻮ ٍﻡ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ‬ ‫ﻰ‬‫ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺗ‬ ،‫ﻨﻪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ ﹾﻔ‬‫ﻰ ﺗ‬‫ﺣﺘ‬ ‫ﻼﺛﹰﺎ‬ ‫ﺎ ﹶﺛ ﹶ‬‫ﺩﻫ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤ ٍﺔ ﹶﺃﻋ‬ ‫ﻢ ِﺑ ﹶﻜ ِﻠ‬ ‫ﺗ ﹶﻜ ﱠﻠ‬ ‫ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ‬ » «‫ﻼﺛﹰﺎ‬ ‫ﻢ ﹶﺛ ﹶ‬ ‫ﻴ ِﻬ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺳ ﱠﻠ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ ِﻬ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺴ ﱠﻠ‬  ‫ﹶﻓ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานพูดประโยคใด ทาน จะทวนสามครั้งจนกระทั่งเปนที่เขาใจ และเมื่อทานมาหากลุมคนใดทานก็จะใหสลามตอพวก เขา ทานจะใหสลามตอพวกเขา ถึงสามครั้งเชนกัน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 95) «‫ﻴﺌﹰﺎ‬ ‫ﺷ‬ ‫ ِﺑ ِﻪ‬‫ﺷ ِﺮﻙ‬ ‫ﺭﺑﱢﻲ ﹶﻻ ﺃﹸ‬ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﻮ ﺍ‬ ‫ ﻫ‬: ‫ﻲﺀٌ ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﻭ » ﹶﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีสิ่งใดมาสรางความ หวาดหวั่น ทานจะกลาวดุอาอ «‫ﻴﺌﹰﺎ‬ ‫ﺷ‬ ‫ ِﺑ ِﻪ‬‫ﺷ ِﺮﻙ‬ ‫ﺭﺑﱢﻲ ﹶﻻ ﺃﹸ‬ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﻮ ﺍ‬ ‫»ﻫ‬ ความวา : อัลลอฮฺคือพระผูอภิบาลของฉัน ฉันไมตั้งสิ่งใดเปนภาคีเทียบเคียงกับพระองค “ (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัล-นะสาอีย ใน อะมัล อัล-เยาม วะ อัล-ลัยละฮฺ : 657 ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2070) «ٌ‫ ﻟِﻴﻒ‬‫ﻩ‬‫ﺸﻮ‬  ‫ﺍ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻓﺮ‬  ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺩﻣ‬ ‫ﻴ ِﻪ ﹶﺃ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﻨ‬ ‫ﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻯ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﺵ‬ ความวา “ที่นอนของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ทานใชนอนนั้นเปน หนังฟอกที่อัดขางในดวยเปลือกตนอินทผาลัม” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 6456 และมุสลิมตาม สํานวนนี้ : 2082) «‫ﺪﻩ‬ ‫ﻨ‬ ‫ ﺇ ﹾﻥ ﻛﺎ ﹶﻥ ِﻋ‬‫ﺰ ﹶﻟﻪ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﻧ‬‫ ﻭﹶﺃ‬‫ﺪﻩ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺣﺪٌ ﺇ ﱠﻻ‬ ‫ﻴ ِﻪ ﹶﺃ‬ ‫ﻳ ﹾﺄِﺗ‬ ‫ ﻭﻛﺎﻥ ﹶﻻ‬،‫ﺭﺣِﻴﻤﹰﺎ‬ ‫ﻭ »ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เปนคนมีเมตตา ซึ่งทุกคนที่มา หาทาน (เพื่อขอสิ่งใด) ทานจะใหสัญญาแกเขา และทานจะมอบใหแกเขา ถาหากทานมีสิ่งนั้น 2


อยู” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ใน อัล-อะดับ อัลมุฟร็อด : 281 เศาะฮีหฺ อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด : 212 ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2094) ‫ﺼﹰ‬  ‫ﺎ ﹶﻓ‬‫ﻼﻣ‬ ‫ﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﹶﻛ ﹶ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻼﻡ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻛ ﹶ‬ «‫ﻌﻪ‬ ‫ﺳ ِﻤ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ ﹸﻛ ﱡﻞ‬‫ﻪ‬‫ﻬﻤ‬ ‫ﻳ ﹾﻔ‬ ‫ﻼ‬ ความวา “คําพูดของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เปนคําพูดที่เปน วรรคเปนตอน ทุกคนที่ฟงจะเขาใจ” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอบู ดาวูด : 4839 เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 4051) «‫ﺖ‬  ‫ﺳ ﹶﻜ‬ ‫ﻭ‬ ‫ ﹶﺃ‬‫ﻄﺎﻩ‬‫ﺌﹰﺎ ﺇ ﱠﻻ ﹶﺃﻋ‬‫ﺷﻴ‬ ‫ﺴﹶﺄﻝﹸ‬  ‫ﻭ »ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﹶﻻ ﻳ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ทุกสิ่งที่ทานถูกรองขอ ทานจะ ใหหรือ(ถาทานไมมีให)ทานก็จะนิ่งเงียบ” (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัล-หากิม : 2591 ดู อัส-สิลสิ ละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2109) «‫ﺪﹶﺃ ﺑِﺎﻟﺴﱢﻮﺍ ِﻙ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻆ‬ ‫ﻴ ﹶﻘ ﹶ‬ ‫ﺘ‬‫ﺳ‬ ‫ ﹶﻓِﺈ ﹶﺫﺍ ﺍ‬‫ﺪﻩ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻙ ِﻋ‬ ‫ﺍﻟﺴﱢﻮﺍ‬‫ﻡ ﺇ ﱠﻻ ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﻨ‬ ‫ﻭ »ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﹶﻻ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานนอน ไมสฟี น จะอยูก บั ทาน พอทานตื่น ทานจะสีฟนเปนอันดับแรก” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอะหมัด : 5979 ดู อัสสิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2111) ‫ﻮ‬‫ﺪﻋ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﺮ ِﺩﻑ‬ ‫ﻭﻳ‬ ‫ﻒ‬  ‫ﻀﻌِﻴ‬  ‫ﺰﺟِﻰ ﺍﻟ‬ ‫ﻴ‬‫ﲑ ﹶﻓ‬ ِ‫ﺴ‬ ِ ‫ﻤ‬ ‫ ﻓِﻰ ﺍﹾﻟ‬‫ﺨ ﱠﻠﻒ‬  ‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ «‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﹶﻟ‬ ความวา “ทานเราะสู ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัย ฮิ วะสัลลัม นั้น มักจะอยูรั้ง ทาย ในตอน เดินทาง โดยทานจะคอยจูงคนออนแอ ตามหลังเขา และจะขอดุอาอใหแกเขา” (หะดีษ เศาะฮี หฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด : 2639, เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 2298) «‫ﻼ ِﺓ‬ ‫ﺼﹶ‬  ‫ﺩ ﺑِﺎﻟ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺑ‬‫ﺤ ﱡﺮ ﹶﺃ‬  ‫ﺪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺘ‬‫ﺷ‬ ‫ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍ‬ ، ‫ﻼ ِﺓ‬ ‫ﺼﹶ‬  ‫ﺮ ﺑِﺎﻟ‬ ‫ﺑ ﱠﻜ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺒ‬‫ﺪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﺘ‬‫ﺷ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥُ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ในยามที่หนาวเหน็บทานจะ รีบละหมาดแตเนิ่นๆ แตในยามที่แดดรอน ทานจะชะลอการละหมาดจนบายคลอยลงหนอย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 906) ‫ﻨﻪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺢ‬ ‫ﺴ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﺕ‬ ِ ‫ﻌ ﱢﻮ ﺫﹶﺍ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺎ ﹾﻟ‬‫ﺴ ِﻪ ﺑ‬ ِ ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺚ‬ ‫ﻧ ﹶﻔ ﹶ‬ ‫ﺘﻜﹶﻰ‬‫ﺷ‬ ‫ﻭ » ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺇ ﺫﹶﺍ ﺍ‬ «‫ﻴ ِﺪ ِﻩ‬‫ِﺑ‬ 3


ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีอาการเจ็บปวด ทานจะ เปาลงบนตัวทานดวย(การอาน) สูเราะฮฺอัล-มุเอามิซาต(สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ, อัล-ฟะลัก และ อัน-นาส) และใชมือลูบสวนที่เจ็บปวดนั้น” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 4439 และมุสลิมตาม สํานวนนี้ : 2192) «‫ﺍ‬‫ﺗﺮ‬‫ﺮ ِﻭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﺘ‬‫ﺳ‬ ‫ﺮ ﺍ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﺘ‬‫ﺳ‬ ‫ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍ‬ ،‫ﺍ‬‫ﺗﺮ‬‫ﺤ ﹶﻞ ِﻭ‬  ‫ﺘ‬‫ﺤ ﹶﻞ ﺍ ﹾﻛ‬  ‫ﺘ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻛ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานทาตาดวยพลวง ทาน จะทาเปนจํานวนคี่ และเมื่อทานชําระจากการถายทุกขดวยการอิสติจญมาร(โดยการใชกอน หินหรือใบไม)ทานจะทําความสะอาดดวยหินเปนจํานวนคี่” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะห มัด : 17562 ดู เศาะฮีหฺ อัลญามิอฺ : 4680) «‫ﺒ ﹸﺔ‬‫ﺢ ﺍﻟ ﱠﻄﱢﻴ‬  ‫ ﺍﻟﺮﱢﻳ‬‫ﻪ‬‫ﺠﺒ‬ ِ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﻛﹶﺎﻥَ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗ‬ » ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ชื่นชอบกลิ่นที่หอม” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะหมัด : 26364 ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2136, และอบูดาวูด : 4074 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 3435) ‫ﻙ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﺒ‬ ‫ﺍ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ‬‫ﺷ ﹾﻜﺮ‬ ‫ﺍ‬‫ﺎ ِﺟﺪ‬‫ﺮ ﺳ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺴ ﱡﺮ ِﺑ ِﻪ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ ﹶﺃ‬‫ ﱡﺮ ﻩ‬‫ﻳﺴ‬ ٌ‫ﻣﺮ‬ ‫ﻩ ﹶﺃ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭ » ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇ ﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﺗ‬ «‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﺗﻌ‬‫ﻭ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีสิ่งที่ทําใหทานสุขใจ ทานจะนอมตัวลงสุูดเพื่อเปนการขอบคุณตออัลลอฮฺผูทรงมหาจําเริญและสูงสง” (หะดีษ หะ สัน บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 1578 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 1282 และบันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ ตามสํานวนนี้ : 1394 ดู เศาะฮีหฺสุนันอิบนุมาญะฮฺ : 1143) «‫ﺻﻠﱠﻰ‬  ٌ‫ﻣﺮ‬ ‫ ﹶﺃ‬‫ﺑﻪ‬‫ﺰ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻨِﺒ ﱡﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ‬‫ﻭ »ﻛﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีสิ่งใดทําใหทานทุกขรอนใจ ทานจะ ละหมาด” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอะหมัด : 23688 และบันทึกโดยอบู ดาวูด : 1319 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 1171) ‫ﻰ‬‫ﺣﺘ‬ ، ‫ﻪ‬‫ﻀﺒ‬  ‫ﺪ ﹶﻏ‬ ‫ﺘ‬‫ﺷ‬ ‫ﺍ‬‫ ﻭ‬، ‫ﻪ‬‫ﻮﺗ‬ ‫ﺻ‬  ‫ﻼ‬ ‫ﻋ ﹶ‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﻩ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻨ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺕ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺐ ﺍ‬  ‫ﺧ ﹶﻄ‬ ‫ﻭ » ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇ ﺫﹶﺍ‬ «‫ﻢ‬ ‫ﺎ ﹸﻛ‬‫ﻣﺴ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺤﻜﹸ‬  ‫ﺒ‬‫ﺻ‬  : ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﺶ‬ ٍ ‫ﻴ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻨ ِﺬﺭ‬ ‫ ﻣ‬‫ﻧﻪ‬‫ﹶﻛﹶﺄ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานแสดงปาฐกถา สอง ดวงตาของทานจะแดงก่ํา เสียงทานจะสูงดัง และความโกรธของทานจะแรงเปนจริงเปนจัง 4


กระทั่งเสมือนกับวาทานเปนผูเตือนเหลาทหารที่คอยพูดวา : ศัตรูของพวกเจาจะบุกมายามรุง อรุณนี่แลว และพวกเขาจะบุกมายามเย็นนี่แลว” (บันทึกโดยมุสลิม : 867) «‫ﺍ ِﻙ‬‫ﺴﻮ‬ ‫ﺪﹶﺃ ﺑِﺎﻟ ﱢ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺘﻪ‬‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺧ ﹶﻞ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭ»ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานเขาบานของทานแลว ทานจะเริ่มดวยการสีฟนกอน” (บันทึกโดยมุสลิม : 253) «‫ﺴ ِﻪ‬ ِ ‫ﻨ ﹾﻔ‬‫ﺪﹶﺃ ِﺑ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻋﺎ‬‫ﻭ » ﹶﻛﺎ ﹶﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺩ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานขอดุอาอ ทานจะเริ่ม ขอใหกับตัวเองเปนอันดับแรก” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด : 3984 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 3371) «‫ﻤ ٍﺮ‬ ‫ﻌﺔﹸ ﹶﻗ‬ ‫ ِﻗ ﹾﻄ‬‫ﻬﻪ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ ﹶﻛﹶﺄ ﱠﻥ‬‫ﻪ‬‫ﺟﻬ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺘﻨ‬‫ﺳ‬ ‫ﺮ ﺍ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัย ฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานมีความปติยิน ดี ใบหน า ของทา นจะเจิ ด จรั ส ประหนึ่ง ว า ใบหนา ทา นเปน สว นหนึ่ ง ของดวงจั น ทร ” (บั น ทึ ก โดยอัล-บุคอรีย : 3556 และมุสลิมตามสํานวนนี้ : 2769) «‫ﺚ‬ ‫ﺘﻐِﻴ ﹸ‬‫ﺳ‬ ‫ﻚ ﹶﺃ‬  ‫ﻤِﺘ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻡ ِﺑ‬ ‫ﺎ ﹶﻗﻴﱡﻮ‬‫ﺣ ﱡﻰ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬: ‫ﻣﺮٌ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ‬ ‫ ﹶﺃ‬‫ﺑﻪ‬‫ﺮ‬ ‫ﻨِﺒ ﱡﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻛ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีสิ่งใดมาสรางอุปสรรคแกทาน ทาน จะกลาวดุอาอ «‫ﺚ‬ ‫ﺘﻐِﻴ ﹸ‬‫ﺳ‬ ‫ﻚ ﹶﺃ‬  ‫ﻤِﺘ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻡ ِﺑ‬ ‫ﺎ ﹶﻗﻴﱡﻮ‬‫ﺣ ﱡﻰ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫»ﻳ‬ ความวา : โอผูทรงชีพ โอผูทรงดูแลปกครอง ดวยความปรานีของพระองคเทานั้นที่ขาขอความ ชวยเหลือ” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 3524 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 2796) ‫ﻌ ﱡﻮ ٍﺫ‬ ‫ﺘ‬‫ﺮ ِﺑ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ ِﺇ ﺫﹶﺍ‬ ‫ﺳﹶﺄ ﹶﻝ‬ ‫ﺍ ٍﻝ‬‫ﺴﺆ‬  ‫ﺮ ِﺑ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ ِﺇ ﺫﹶﺍ‬ ، ‫ﺢ‬  ‫ﺒ‬‫ﺳ‬ ٌ‫ﺴﺒِﻴﺢ‬  ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ ٍﺔ ﻓِﻴﻬ‬ ‫ﺮ ﺑِﺂ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻼ ِﺇ ﺫﹶﺍ‬ ‫ﺮ ﱢﺳ ﹰ‬ ‫ﺘ‬‫ﺮ ﺃﹸ ﻣ‬ ‫ﻳ ﹾﻘ‬ ‫ﻭ » ﻛﺎﻥ‬

«‫ﻮ ﹶﺫ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺗ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ทานจะอานอัลกุรอานอยาง ชาๆ โดยเมื่อทานอานถึงอายะฮฺที่กลาวถึงการตัสบีห (การสดุดีในความบริสุทธิ์ของอัลลอฮฺ) ทานก็จะกลาวคําตัสบีห เมื่อถึงอายะฮฺที่กลาวถึงการขอวิงวอน ทานก็จะขอ และเมื่อถึงอายะฮฺ ที่กลาวถึงการขอความคุมครองตออัลลอฮฺ ทานก็จะขอความคุมครองตอพระองค” (บันทึกโดย มุสลิม : 772) 5


«‫ﺕ‬ ِ ‫ﻌ ﱢﻮﺫﹶﺍ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴ ِﻪ ﺑِﺎﹾﻟ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﺚ‬ ‫ﻧ ﹶﻔ ﹶ‬ ‫ﻫ ِﻠ ِﻪ‬ ‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﺣﺪٌ ِﻣ‬ ‫ﺽ ﹶﺃ‬  ‫ﻣ ِﺮ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีคนใดในครอบครัวทาน ปวย ทานจะเปาตัวเขาดวยสูเราะฮฺ อัล-มุเอาวิซาต(สูเราะฮฺอัล-อิคลาศ, อัล-ฟะลัก และอันนาส)” (บันทึกโดยมุสลิม : 2192) ‫ﻰ‬‫ﺿﺤ‬  ‫ﻡ ﺍ َﻷ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻌﻢ‬ ‫ﻳ ﹾﻄ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ،‫ﻢ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻳ ﹾﻄ‬ ‫ﻰ‬‫ﺣﺘ‬ ‫ﻡ ﺍ ﹾﻟ ِﻔ ﹾﻄ ِﺮ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺝ‬‫ﺨﺮ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻨِﺒ ﱡﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﹶﻻ‬‫ﻭ » ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ «‫ﻲ‬ ‫ﺼ ﱢﻠ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻰ‬‫ﺣﺘ‬ ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นจะไมออก(จากบานเพื่อไปละหมาด)ใน วันตรุษอีดิลฟฏรนอกจากตอเมื่อทานเสร็จจากทานอาหารกอน(เพียงเล็กนอย) และทานจะไม ทานอาหารในวันตรุษอีดิลอัฎหานอกจากก็ตอเมื่อเสร็จจากละหมาดอีดแลว” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะหมัด : 23371 และบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย ตามสํานวนนี้ : 542 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 447) «‫ﻐ ٍﺪ‬ ‫ﻴﺌﹰﺎ ِﻟ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺪ ِﺧﺮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻨِﺒ ﱡﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﹶﻻ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะไมกักตุนสิ่งใดเพื่อวันรุงขึ้น” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 2362 เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 1925) «ٌ‫ﻴﺾ‬‫ﺣ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍ ِﺭ‬‫ﻕ ﺍ ِﻹﺯ‬  ‫ﻮ‬ ‫ ﹶﻓ‬‫ﺎ َﺀﻩ‬‫ ِﻧﺴ‬‫ﺎ ِﺷﺮ‬‫ﻳﺒ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะรวมหลับนอนกับภรรยา ของทานบนผา ถุง (หมายถึ ง การรว มหลับนอนโดยไม มีการรวมเพศ) ในขณะที่พ วกนางมี ประจําเดือน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 303 และมุสลิมตามสํานวนนี้: 294) «‫ﺲ‬ ِ ‫ﺨﻤِﻴ‬  ‫ﺍﹾﻟ‬‫ﻴ ِﻦ ﻭ‬ ‫ﻨ‬‫ﻡ ﺍ ِﻻﹾﺛ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺻ‬  ‫ﻯ‬‫ﺤﺮ‬  ‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ﻨِﺒ ﱡﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะหมั่นถือศีลอดในวันจันทรและวัน พฤหัสบดี” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย ตามสํานวนนี้ : 745 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัตติรมิซีย : 595 และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย : 2361 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อันนะสาอีย : 2224) «‫ﺷ ﹾﺄِﻧ ِﻪ ﻛﹸ ﱢﻠ ِﻪ‬ ‫ﻭﻓِﻰ‬ ‫ﻮ ِﺭ ِﻩ‬‫ﻭ ﹸﻃﻬ‬ ‫ﺮ ﱡﺟ ِﻠ ِﻪ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ‫ﻨ ﱡﻌ ِﻠ ِﻪ‬‫ﺗ‬ ‫ﻦ ِﻓﻰ‬ ‫ﻴ ﱡﻤ‬‫ﺘ‬‫ ﺍﻟ‬‫ﻪ‬‫ﺠﺒ‬ ِ ‫ﻌ‬ ‫ﻨِﺒ ﱡﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳ‬‫ﻭ»ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ชอบที่จะเริ่มตนดวยดานขวาในการสวม รองเทา การหวีผม การทําความสะอาด และในกิจการทุกๆ สิ่งของทาน” (บันทึกโดยอัล-บุคอ รีย ตามสํานวนนี้: 168 และมุสลิม: 268) 6


«‫ﺎِﻧ ِﻪ‬‫ﺣﻴ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ ﹶﺃ‬ ‫ﻪ‬ ‫ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮ‬ ‫ﻨِﺒ ﱡﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะกลาวระลึกถึงอัลลอฮฺตลอดเวลา” (บันทึกโดยมุสลิม : 373) ‫ ِﺇﺫﹶﺍ‬‫ﺝ‬‫ﺨﺮ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻤﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ ‫ »ﹶﻟ ﹶﻘ ﱠﻠ‬: ‫ﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‬ ٍ ‫ﺎِﻟ‬‫ﻦ ﻣ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻌﺐ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ ﹶﻛ‬ «‫ﺲ‬ ِ ‫ﺨﻤِﻴ‬  ‫ﻡ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ِﺇ ﱠﻻ‬ ‫ﺝ ﻓِﻰ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﺧ‬ ความวา กะอฺบ บิน มาลิกไดกลาววา “มีนอยมาก ที่ทาน เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะออกเดินทาง(ในวันอื่น)เวลาทานจะเดินทางไกล นอกจากวันพฤหัส” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 2949) ‫ﺩ‬ ‫ﺍ‬‫ ﹶﻓِﺈ ﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﺭ‬،‫ﻬﺖ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻴﺚﹸ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺍ ِﺣ ﹶﻠِﺘ ِﻪ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺭ‬ ‫ﺼ ﱢﻠﻲ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ » ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬

«‫ﺒ ﹶﻠ ﹶﺔ‬ ‫ﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ِﻘ‬‫ﺘ ﹾﻘ‬‫ﺳ‬ ‫ﺰ ﹶﻝ ﻓﹶﺎ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻀ ﹶﺔ‬  ‫ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺮِﻳ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะละหมาด(สุนัต)บนพาหนะ ตามทิศทางที่มันมุงหนาไป แตเมื่อทานตองการจะละหมาดฟรฎ ทานจะลงจากหลังพาหนะ แลวทานจะ(ยืนละหมาดดวยการ) หันหนาไปยังทิศกิบละฮฺ” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 400) « ‫ﺿﺄﹸ‬  ‫ﻮ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ‫ﺼ ﱢﻠﻲ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺍ ِﺟ ِﻪ ﹸﺛ‬‫ﺯﻭ‬ ‫ﺾ ﹶﺃ‬  ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ ﹶﻘﱢﺒﻞﹸ‬‫ ﻳ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะจูบภรรยาบางคน หลังจาก นั้นทานก็ละหมาดโดยไมไดเอาน้ําละหมาดแตอยางใด” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัน-นะสา อียตามสํานวนนี้ : 170 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 164 และบันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ : 502 เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนุ มาญะฮฺ : 406) «‫ﺭِﺑ ِﻪ‬ ‫ﻢ ِﻹ‬ ‫ﻣ ﹶﻠ ﹶﻜﻜﹸ‬ ‫ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ‬ ، ٌ‫ﺎِﺋﻢ‬‫ﻮ ﺻ‬ ‫ﻭﻫ‬ ، ‫ﺮ‬ ‫ﺎ ِﺷ‬‫ﻳﺒ‬‫ﻭ‬ ‫ ﹶﻘﱢﺒﻞﹸ‬‫ﻨِﺒ ُﱡﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะจูบและคลุกคลี(กับภรรยา) ในขณะที่ ทานถือศีลอดอยู ซึ่งทานเปนผูที่สามารถควบคุมอารมณตัวเองไดมากที่สุด” (บันทึกโดยอัล-บุ คอรีย ตามสํานวนนี้: 1927 และมุสลิม: 1106) «‫ﻴ ﹰﺔ‬‫ﺸ‬ ِ ‫ﻋ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭ ﹰﺓ ﹶﺃ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻞﹸ ِﺇ ﱠﻻ ﻏﹸ‬‫ﺪﺧ‬ ‫ﻳ‬ ‫ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻻ‬،‫ﻫ ﹶﻠﻪ‬ ‫ ﹶﺃ‬‫ﻕ‬‫ﻳ ﹾﻄﺮ‬ ‫ﻨِﺒ ﱡﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﹶﻻ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น (เวลากลับจากการเดินทางไกล) จะไม ปลุกครอบครัวอยางกะทันหันในยามวิกาล โดยทานจะเขาบานเฉพาะในตอนเชาหรือเย็น เทานั้น” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้: 1800 และมุสลิม: 1928) 7


‫ﻦ‬ ‫ﻑ ِﻣ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﺼ‬  ‫ﻧ‬ ‫ﻭ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺇ ﺫﹶﺍ ﺍ‬ ،َ‫ﺍ ﺀ‬‫ﺤ ﹾﻠﻮ‬  ‫ﺍ ﹾﻟ‬‫ﺴ ﹶﻞ ﻭ‬  ‫ﻌ‬ ‫ﺐ ﺍ ﹾﻟ‬ ‫ﺤ ﱡ‬ ِ ‫ﻳ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ » ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬

«َ ‫ﻫ ّﻦ‬ ‫ﺍ‬‫ﺣﺪ‬ ‫ﻦ ِﺇ‬ ‫ﻮ ِﻣ‬‫ﺪﻧ‬ ‫ﻴ‬‫ ﹶﻓ‬،ِ‫ﺎِﺋﻪ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ِﻧﺴ‬ ‫ﺧ ﹶﻞ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺼ ِﺮ‬  ‫ﻌ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬ ความวา “ทาน เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ชอบน้ําผึ้งและทุกสิ่งที่หวาน และเมื่อเสร็จละหมาดอัศร ทานจะเขาหาเหลาภรรยาและจะเขาใกลแตละคนในหมูพวกนาง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้: 5268 และมุสลิม: 1474) «‫ﺺ‬  ‫ﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻤِﻴ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﺏ ِﺇﻟﹶﻰ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﺐ ﺍﻟﱢﺜﻴ‬  ‫ﺣ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ‬ ความวา “เสื้อผาที่ทาน เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ชอบที่สุดคือเกาะมีศ(เสื้อ ที่มีแขน)” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบูดาวูด : 4025 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 3396 และ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 1762 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 406) «‫ﺪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬‫ﺟ ﹶﺔ ﹶﺃ‬ ‫ﺎ‬‫ﺩ ﺍﹾﻟﺤ‬ ‫ﺍ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานตองการถายทุกขทาน จะไปไกลพนสายตา” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะหมัด : 15746 ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮี หะฮฺ : 1159 และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย : 16 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 16) ‫ﻢ‬ ‫ﻴ ِﻦ ﹸﺛ‬ ‫ﺘ‬‫ﻌ‬ ‫ﺭ ﹾﻛ‬ ‫ﺼﻠﱠﻰ ﻓِﻴ ِﻪ‬  ‫ﺠ ِﺪ ﹶﻓ‬ ِ‫ﺴ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺪﹶﺃ ﺑِﺎ ﹾﻟ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﻗ ِﺪ‬،‫ﻰ‬‫ﻀﺤ‬ ‫ﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟ ﱡ‬‫ﺎﺭ‬‫ﻧﻬ‬ ‫ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ِﺇ ﱠﻻ‬ ‫ﻦ‬ ‫ ِﻣ‬‫ﺪﻡ‬ ‫ﻳ ﹾﻘ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻻ‬ «‫ﺲ ﻓِﻴ ِﻪ‬  ‫ﺟ ﹶﻠ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็ อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะกลับจากการเดินทาง เฉพาะในตอนสายของเวลากลางวันเทานั้น และเมื่อทานมาถึง ทานจะไปที่มัสยิดเปนอันดับ แรก ซึ่งทานจะละหมาดสองร็อกอต เสร็จแลวทานก็นั่งพักที่นั้น” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 3088 และมุสลิมตามสํานวนนี้ : 716) «‫ﺍ ِﻥ‬‫ﻋ ﹶﻔﺮ‬ ‫ﺰ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﺱ ﻭ‬ ِ ‫ﺭ‬ ‫ﻮ‬ ‫ ﺑِﺎﹾﻟ‬‫ﺘﻪ‬‫ﻴ‬‫ﺤ‬  ‫ ِﻟ‬‫ﺼ ﱢﻔﺮ‬  ‫ﻭﻳ‬ ‫ﻴ ﹶﺔ‬‫ﺒِﺘ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱢ‬‫ ﺍﻟﱢﻨﻌ‬‫ﺒﺲ‬‫ﻳ ﹾﻠ‬ ‫ﻨِﺒ ﱡﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะสวมรองเทาหนังฟอกที่ไมมีขน และ ใชวัรส(ตนคําแสด) และหญาฝรั่นชุปเคราใหเปนสีเหลือง” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดา วูด : 4210 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 3547 และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย : 5244 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 4839) «‫ِﺘ ﱡﻢ‬‫ﻭﻳ‬ ‫ﻼ ِﺓ‬ ‫ﺼﹶ‬  ‫ ﻓِﻰ ﺍﻟ‬‫ﻮ ِﺟﺰ‬‫ ﻳ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ 8


ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะละหมาดอยางรวบรัด และ จะทําอยางสมบูรณ” (บันทึกโดยมุสลิม : 469) ‫ﻊ‬ ‫ﺗ ﹾﻄﻠﹸ‬ ‫ﻰ‬‫ﺣﺘ‬ ‫ﺍ ﹶﺓ‬‫ﻐﺪ‬ ‫ﺢ ﹶﺃ ِﻭ ﺍﹾﻟ‬  ‫ﺒ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺼ ﱢﻠﻲ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱡ‬  ‫ﻳ‬ ‫ ﺍﱠﻟﺬِﻯ‬‫ﻼﻩ‬ ‫ﺼﱠ‬  ‫ﻦ ﻣ‬ ‫ﻡ ِﻣ‬ ‫ﻳﻘﹸﻮ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﹶﻻ‬

«‫ﻡ‬ ‫ﺲ ﻗﹶﺎ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺸ‬  ‫ﺖ ﺍﻟ‬ ِ ‫ﻌ‬ ‫ﺲ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﻃ ﹶﻠ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺸ‬  ‫ﺍﻟ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะไมลุกออกจากที่ละหมาดที่ ทานละหมาดในตอนเชามืดหรือในตอนเชา จนกวาดวงอาทิตยจะขึ้น ซึ่งเมื่อดวงอาทิตยขึ้น แลว ทานจึงจะลุกออกไป” (บันทึกโดยมุสลิม : 670) «‫ﻤ ﹶﺔ ﹸﺃﺫﹸِﻧ ِﻪ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﺷ‬ ‫ﺒﻠﹸﻎﹸ‬ ‫ﻳ‬ ٌ‫ﻌﺮ‬ ‫ﺷ‬ ‫ ﹶﻟﻪ‬،ِ‫ﻴﻦ‬ ‫ﺒ‬‫ﻨ ِﻜ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻦ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺪ ﻣ‬ ‫ﺑﻌِﻴ‬ ،‫ﺎ‬‫ﻮﻋ‬‫ﺮﺑ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻨِﺒ ﱡﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ‬ ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นเปนคนสูงสมสวน ไหลกวาง ทานมีผมที่ ยาวถึงติ่งหู” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้ : 3551 และมุสลิม : 2337) ‫ﻴ ِﻪ‬ ‫ﻧ‬‫ﻦ ﺃﹸ ﺫﹸ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ،ِ‫ﻌﺪ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﻭ ﹶﻻ ﺍ ﹾﻟ‬ ،ِ‫ﺴِﺒﻂ‬  ‫ﻴ‬ ‫ ﹶﻟ‬،‫ﺭ ِﺟﻼﹰ‬ ‫ﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻌﺮ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻭ » ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬  ‫ﺲ ﺑِﺎﻟ‬

«‫ﺎِﺗ ِﻘ ِﻪ‬‫ﻭﻋ‬ ความวา “ผมของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นงามสลวยทอดระหวาง สองใบหูและคอของทาน ไมตรงทื่อและไมหยิกหยัก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้ : 5905 และมุสลิม : 2338) «‫ﻳﻤِﻴِﻨ ِﻪ‬ ‫ ِﺑ ِﻪ ﻓِﻰ‬‫ﺘﻢ‬‫ﺨ‬  ‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ﻀ ٍﺔ‬  ‫ﻢ ِﻓ‬ ‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧ‬‫ﺮﺳ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น มีแหวนทําจากเงินสวมอยูท นี่ วิ้ มือขวา ซึ่งทานจะใชเพื่อลงตราประทับ” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัน-นะสาอีย : 5197 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 4797) «‫ﺴ ِﻞ‬  ‫ﻐ‬ ‫ﺪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺿﺄﹸ‬  ‫ﻮ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﹶﻻ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ ความวา “ท า นเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลั ย ฮิ วะสั ลลั ม นั้น จะไมทํ า น้ํา ละหมาดอีก หลังจากอาบน้ําญะนาบะฮฺ(ทั้งนี้เพราะทานจะทําน้ําละหมาดกอนที่จะอาบน้ํานั้น” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 107 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 93 และบันทึกโดยอัน-นะ สาอีย ตามสํานวนนี้: 430 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อันนะสาอีย : 246) «‫ﻉ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﺴﻞﹸ ﺑِﺎﻟﺼ‬ ِ ‫ﺘ‬‫ﻐ‬ ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻤ ﱢﺪ‬ ‫ﺿﺄﹸ ﺑِﺎﹾﻟ‬  ‫ﻮ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ 9


ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะทําละหมาดดวยน้ํา 1 มุด (ลิตร) และอาบน้ําดวยน้ํา 1 ศออฺ (ทะนาน)” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด: 92 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 83 และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย ตามสํานวนนี้: 347 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 336) ‫ﻦ‬ ‫ﺲ ِﻣ‬  ‫ﺨﻤِﻴ‬  ‫ﺍ ﹾﻟ‬‫ﻴ ِﻦ ﻭ‬ ‫ﻨ‬‫ﺎ ٍﻡ ﺍ ِﻻ ﹾﺛ‬‫ﻼﹶﺛ ﹶﺔ ﹶﺃﻳ‬ ‫ﻬ ٍﺮ ﹶﺛ ﹶ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ‬ ‫ﻡ ِﻣ‬ ‫ﻮ‬‫ﻳﺼ‬ ‫ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﺭﺳ‬ ‫ﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ «‫ ﹾﻘِﺒ ﹶﻠ ِﺔ‬‫ﻦ ﺍﹾﻟﻤ‬ ‫ﻴ ِﻦ ِﻣ‬ ‫ﻨ‬‫ﺍ ِﻻﹾﺛ‬‫ﻌ ِﺔ ﻭ‬ ‫ﻤ‬‫ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟﺠ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะถือศีลอดเดือนละสามวัน คือ วั น จั น ทรแ ละวัน พฤหั สของสั ป ดาหนี้ กับวัน จั น ทร ของสัป ดาห ถัดไป” (หะดีษ เศาะฮี หฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด: 2451 เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 2141 และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย ตาม สํานวนนี้: 2365 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 2273) «‫ﺮﻩ‬ ‫ﺤﻴِﻲ ﺁ ِﺧ‬  ‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ‫ﻴ ِﻞ‬ ‫ﻭ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫ ﹶﺃ‬‫ﻨﺎﻡ‬‫ﻭ »ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะนอนแตเนิ่นๆ และจะลุกขึ้น (ละหมาด) ในตอนทายของกลางคืน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย :1146 และมุสลิม ตามสํานวน นี้ : 739) - ‫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ‬- ‫ﺎ ًﺀ‬‫ﻋﺸ‬ ‫ﻭ ﹶﻥ‬‫ﺠﺪ‬ ِ ‫ﻳ‬ ‫ ﹶﻻ‬‫ﻫﻠﹸﻪ‬ ‫ﻭﹶﺃ‬ ‫ﻌ ﹶﺔ ﻃﹶﺎﻭِﻳﹰﺎ‬ ‫ﺎِﺑ‬‫ﺘﺘ‬‫ﻤ‬ ‫ﻲ ﺍ ﹾﻟ‬ ‫ﺎِﻟ‬‫ﺖ ﺍﻟ ﱠﻠﻴ‬  ‫ﻳﺒِﻴ‬ ‫ﻭ » ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬ «‫ﲑ‬ ِ ‫ﺸ ِﻌ‬  ‫ﺰ ﺍﻟ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻢ ﺧ‬ ‫ﺒ ِﺰ ِﻫ‬ ‫ﻣ ﹸﺔ ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋ‬ ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ทานจะนอนติดตอกันหลาย คืนในสภาพที่หิวโหย และครอบครัวของทานไมมีอาหารค่ําจะทาน และขนมปงสวนใหญของ พวกเขาเปนขนมปงหยาบๆ จากขาวบารเลย” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะหมัด ตามสํานวน นี้: 2303 อัล-อัรนาอูฏ กลาววา สายรายงานนี้เศาะฮีหฺ และบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 2360 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 1923) ‫ﻮ ِﻡ ﻣِﺎﹶﺋ ﹶﺔ‬ ‫ﻴ‬‫ﻪ ِﻓﻲ ﺍ ﹾﻟ‬ ‫ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﻐ ِﻔﺮ‬ ‫ﺘ‬‫ﺳ‬ ‫ﻭِﺇﱢﻧﻲ َﻷ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒﻲ‬ ‫ﺎ ﹸﻥ‬‫ﻴﻐ‬‫ ﹶﻟ‬‫ﻧﻪ‬‫ » ِﺇ‬: ‫ﻭ ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ‬ «‫ﺮ ٍﺓ‬ ‫ﻣ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “แทจริงหัวใจของฉัน (บางครั้ง)มันออนเพลีย และฉันจะกลาวขออภัยโทษตออัลลอฮฺวันละ 100 ครั้ง” (บันทึกโดย มุสลิม : 2702)

10


«‫ﻩ‬ ‫ﻮ‬‫ﻮ ٍﻡ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻛ ِﺮﻣ‬ ‫ ﹶﻗ‬‫ﻢ ﹶﻛ ِﺮﱘ‬ ‫ﺎ ﹸﻛ‬‫ »ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺗ‬: ‫ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “เมื่อคนมีเกียรติของชน กลุมหนึ่งมาหาทาน ทานจงใหเกียรติตอเขา” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ : 3712 เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ : 2991) ‫ﺮِﻧﻲ ِﻓﻲ‬ ‫ﺸ‬  ‫ﺣ‬ ‫ﺍ‬‫ ﻭ‬،‫ﺎ‬‫ﺴﻜِﻴﻨ‬  ‫ﺘِﻨﻲ ِﻣ‬ ‫ﻭﹶﺃ ِﻣ‬ ،‫ﺎ‬‫ﺴﻜِﻴﻨ‬  ‫ﺣِﻴِﻨﻲ ِﻣ‬ ‫ﻢ ﹶﺃ‬ ‫ﻬ‬ ‫ » ﺍﻟ ﱠﻠ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬ «‫ﲔ‬ ِ ‫ﺎ ِﻛ‬‫ﻤﺴ‬ ‫ﺮ ِﺓ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺯ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะขอดุอาอเปนประจําวา “โอ อัลลอฮฺ ขอทรงโปรดใหขาไดอยูอยางคนจน ตายอยางคนจน และรวบรวมขา(ในวันกิยามะฮฺ) ในหมูคนจน” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ : 4126 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ : 3328 ดู อัล-อิรวาอ : 861 และดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 308) «‫ﺍ‬‫ﻢ ﹶﻛِﺜﲑ‬ ‫ﻴﺘ‬ ‫ﺒ ﹶﻜ‬‫ﻭﹶﻟ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻢ ﹶﻗﻠِﻴ ﹰ‬ ‫ﺤ ﹾﻜﺘ‬ ِ‫ﻀ‬  ‫ ﹶﻟ‬‫ﻋ ﹶﻠﻢ‬ ‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﻮ ﹶﻥ ﻣ‬‫ﻌ ﹶﻠﻤ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻮ‬ ‫ »ﹶﻟ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “หากพวกทานรูในสิ่งที่ ฉันรู แนนอนพวกทานยอมจะหัวเราะเพียงเล็กนอย และจะรองไหเปนอยางมาก“ (บันทึก โดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้ : 4621 และมุสลิม : 2359) «‫ﺕ‬ ِ ‫ﺎ ِﺫ ِﻡ ﺍﻟ ﱠﻠﺬﱠﺍ‬‫ﺮ ﻫ‬ ‫ﻭﺍ ِﺫ ﹾﻛ‬‫ »ﹶﺃ ﹾﻛِﺜﺮ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “จงระลึกถึงตัวทําลาย ความสุข(หมายถึงความตาย)ใหมาก ๆ“ (หะดีษ หะสัน เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 2307 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 1877 และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย ตามสํานวนนี้: 1824 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน- อัน-นะสาอีย : 1720) ‫ﺎ ِﻥ‬‫ﺘ ِﻘﻴ‬‫ﻳ ﹾﻠ‬ ‫ﺎ ٍﻝ‬‫ﺙ ﹶﻟﻴ‬ ِ ‫ﻼ‬ ‫ﻕ ﹶﺛ ﹶ‬  ‫ﻮ‬ ‫ﻩ ﹶﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﺮ ﹶﺃﺧ‬ ‫ﻬﺠ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺴ ِﻠ ٍﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ‬  ‫ﺤ ﱡﻞ ِﻟﻤ‬ ِ ‫ﻳ‬ ‫ » ﹶﻻ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ‬ «‫ﻼ ِﻡ‬ ‫ﺴﹶ‬  ‫ﺪﺃﹸ ﺑِﺎﻟ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻯ‬‫ﻫﻤ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻫﺬﹶﺍ‬ ‫ﻌ ِﺮﺽ‬ ‫ﻭﻳ‬ ‫ﻫﺬﹶﺍ‬ ‫ﻌ ِﺮﺽ‬ ‫ﹶﻓﻴ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ไมอนุมัติใหมุสลิมตัด สัมพันธกับพี่นองของเขาเกินกวาสามคืน ซึ่งสองคนนั้นเจอกันแลวตางคนตางผินหนาหนี โดย ผูที่ดีกวาในสองคนนั้นคือผูที่เริ่มใหสลามกอน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 6077 และมุสลิม ตามสํานวนนี้ : 2560)

11


‫ﻭ ﹶﻻ‬ ، ‫ﺚ‬ ِ ‫ﺤﺪِﻳ‬  ‫ ﺍ ﹾﻟ‬‫ﻦ ﹶﺃ ﹾﻛ ﹶﺬ ﺏ‬ ‫ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻈ‬،‫ﺍﻟ ﱠﻈﻦ‬‫ﻢ ﻭ‬ ‫ﺎ ﹸﻛ‬‫ » ِﺇ ﻳ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻭ ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻭﻛﹸﻮﻧ‬ ،‫ﻭﺍ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺍ‬‫ﺗﺪ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ،‫ﻮﺍ‬‫ﺎ ﹶﻏﻀ‬‫ﺗﺒ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ،‫ﻭﺍ‬‫ﺳﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﺤ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ،‫ﻮﺍ‬‫ﺟﺸ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﻨ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ،‫ﻮﺍ‬‫ﺴﺴ‬ ‫ﺠ‬  ‫ﺗ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ،‫ﻮﺍ‬‫ﺴﺴ‬ ‫ﺤ‬  ‫ﺗ‬ «‫ﺎ‬‫ﺍﻧ‬‫ﺧﻮ‬ ‫ﺩ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﺇ‬ ‫ﺎ‬‫ِﻋﺒ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “พวกทานจงหลีกเลี่ยง การคิดในแงราย เพราะมันคือถอยคําที่เปนเท็จที่สุด จงอยาสอดแนม อยาสอดรูสอดเห็น อยา ปนราคาสินคา อยาอิจฉาริษยา อยาเกลียดชัง อยาหันหลังใหกัน และพวกทานจงเปนบาว ของอัลลอฮฺอยางฉันทพี่นอง” (บัน ทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้ : 6066 และมุสลิม : 2563) «‫ﻣ ِﺔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺍ َﺀ‬‫ﻬﺪ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ‫ﺎ َﺀ‬‫ﺷ ﹶﻔﻌ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ‬‫ﺎﻧ‬‫ﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﺍﻟ ﱠﻠﻌ‬ ‫ » ﹶﻻ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ผูที่ชอบสาปแชงคน อื่น จะไมไดเปนผูประกันและพยานแกคนอื่นในวันกิยามะฮฺ“ (บันทึกโดยมุสลิม : 2598) ‫ﺟ ٍﻪ‬ ‫ﻮ‬ ‫ ﹶﻻ ِﺀ ِﺑ‬‫ﻫﺆ‬ ‫ﻳ ﹾﺄِﺗﻲ‬ ‫ﻴ ِﻦ ﺍﱠﻟ ِﺬﻱ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺱ ﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻟ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﺷ ﱢﺮ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻦ‬ ‫ » ِﺇ ﱠﻥ ِﻣ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬

«‫ﺟ ٍﻪ‬ ‫ﻮ‬ ‫ ﹶﻻ ِﺀ ِﺑ‬‫ﻫﺆ‬ ‫ﻭ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “แทจริง ในบรรดาผูที่ เลวที่สุด คือผูที่ตีสองหนา โดยมาหาพวกนั้นดวยหนาหนึ่ง แลวไปหาพวกโนนอีกดวยหนาหนึ่ง “ (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 6058 และมุสลิม ตามสํานวนนี้ : 2526) ‫ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻪ‬‫ﺴ ِﻠﻤ‬  ‫ﻭ ﹶﻻ ﻳ‬ ‫ﻪ‬‫ﻳ ﹾﻈ ِﻠﻤ‬ ‫ ﹶﻻ‬،‫ﺴ ِﻠ ِﻢ‬  ‫ﻮ ﺍ ﹾﻟﻤ‬‫ ﹶﺃﺧ‬‫ﺴ ِﻠﻢ‬  ‫ » ﺍ ﹾﻟﻤ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺑ ﹰﺔ ِﻣ‬ ‫ﺮ‬ ‫ ﻛﹸ‬‫ﻨﻪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺝ ﺍﻟ ﱠﻠ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﺑ ﹰﺔ ﹶﻓ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺴ ِﻠ ٍﻢ ﻛﹸ‬  ‫ﻦ ﻣ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺝ‬  ‫ﺮ‬ ‫ﻦ ﹶﻓ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﺟِﺘ ِﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻪ ﻓِﻰ ﺣ‬ ‫ﺟ ِﺔ ﹶﺃ ِﺧﻴ ِﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻓِﻰ ﺣ‬ «‫ﻣ ِﺔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻪ‬ ‫ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﺮﻩ‬ ‫ﺘ‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺴ ِﻠﻤ‬  ‫ﻣ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺘ‬‫ﺳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻣ ِﺔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺕ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﺮﺑ‬ ‫ﹸﻛ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “คนมุสลิมคือพี่นอง ของคนมุสลิม เขาตองไมทารุณและไมหมิ่นประมาทตอเขา และผูใดที่ชวยเหลือธุระของพี่นอง ของเขา อัลลอฮฺก็จะชวยเหลือธุระของเขา ผูใดที่ปลดเปลื้องหนึ่งความลําบากแกคนมุสลิม อัลลอฮฺจะปลดเปลื้องแกเขาหนึ่งความลําบากจากความลําบากอันมากมายในวันกิยามะฮฺ และผูใดที่ปกปด(ความบกพรองของ)คนมุสลิม อัลลอฮฺก็จะปกปด(ความบกพรองของ)เขาใน วันกิยามะฮฺ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 2442 และมุสลิม ตามสํานวนนี้ : 2580) ‫ﺩ‬ ‫ﺎ‬‫ﻮﺍ ِﻋﺒ‬‫ﻭﻛﹸﻮﻧ‬ ،‫ﻭﺍ‬‫ﺑﺮ‬‫ﺍ‬‫ﺗﺪ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ،‫ﻭﺍ‬‫ﺳﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﺤ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ،‫ﻮﺍ‬‫ﺎ ﹶﻏﻀ‬‫ﺗﺒ‬ ‫ » ﹶﻻ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬

«‫ﺙ‬ ٍ ‫ﻼ‬ ‫ﻕ ﹶﺛ ﹶ‬  ‫ﻮ‬ ‫ﻩ ﹶﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﺮ ﹶﺃﺧ‬ ‫ﻬﺠ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺴ ِﻠ ٍﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ‬  ‫ﺤ ﱡﻞ ِﻟﻤ‬ ِ ‫ﻳ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ،‫ﺎ‬‫ﺍﻧ‬‫ﺧﻮ‬ ‫ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﺇ‬ 12


ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “พวกทานจงอยา เกลียดชัง อยาอิจฉาริษยา และอยาหันหลังใหกัน พวกทานจงเปนบาวของอัลลอฮฺอยางฉันทพี่ นองกัน และไมอนุมัติใหมุสลิมตัดสัมพันธกับพี่นองของเขาเกินกวาสามวัน” (บันทึกโดยอัล-บุ คอรีย : 6065 และมุสลิม ตามสํานวนนี้ : 2559) ‫ﺢ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱡ‬‫ﺍ‬‫ ﻭ‬،‫ﻣ ِﺔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻳ‬ ٌ‫ﺎﺕ‬‫ﻢ ﹸﻇ ﹸﻠﻤ‬ ‫ﻢ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱡﻈ ﹾﻠ‬ ‫ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱡﻈ ﹾﻠ‬‫ »ﺍ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ‬ «‫ﻢ‬ ‫ﻣﻬ‬ ‫ﺎ ِﺭ‬‫ﻣﺤ‬ ‫ﺤﻠﱡﻮﺍ‬  ‫ﺘ‬‫ﺳ‬ ‫ﺍ‬‫ﻢ ﻭ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺎ َﺀ‬‫ﺳ ﹶﻔﻜﹸﻮﺍ ِﺩﻣ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻤ ﹶﻠﻬ‬ ‫ﺣ‬ ،‫ﻢ‬ ‫ﺒ ﹶﻠ ﹸﻜ‬ ‫ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻚ‬  ‫ﻫ ﹶﻠ‬ ‫ﺢ ﹶﺃ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱡ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “พวกทานจงระวัง ความอธรรม เพราะการอธรรมนั้นเปนความมืดมิดในวันกิยามะฮฺ และจงระวังความตระหนี่ เพราะความตระหนี่ไดทําลายชนกอนหนาพวกทาน ซึ่งมันทําใหพวกเขาตองหลั่งเลือดระหวาง พวกเขากันเอง และละเมิดสิ่งตองหามของพวกเขา(หรือกระทําชําเราตอบรราสตรีของพวกเขา เอง)” (บันทึกโดยมุสลิม : 2578) «‫ﺏ‬  ‫ﺍ‬‫ ﺍﻟﱡﺘﺮ‬‫ﻮ ِﻫ ِﻬﻢ‬‫ﻭﺟ‬ ‫ﺣﺜﹸﻮﺍ ﻓِﻰ‬ ‫ﲔ ﻓﹶﺎ‬  ‫ﺍ ِﺣ‬‫ﻤﺪ‬ ‫ ﺍﹾﻟ‬‫ﻢ‬‫ﻳﺘ‬‫ﺭﹶﺃ‬ ‫ »ِﺇﺫﹶﺍ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “เมื่อพวกทานเห็นคนที่ ชอบพูดปอยอคนอื่น พวกทานจงขวางผงดินใสหนาพวกนั้น” (บันทึกโดยมุสลิม : 3002) «‫ﻢ‬ ‫ﻨ ﹸﻜ‬ ‫ﻫ ِﻞ ﺍﹾﻟِﺒ ﱢﺮ ِﻣ‬ ‫ ِﺑﹶﺄ‬‫ﻋ ﹶﻠﻢ‬ ‫ﻪ ﹶﺃ‬ ‫ ﺍﻟ ﱠﻠ‬،‫ﺴﻜﹸﻢ‬  ‫ﻧﻔﹸ‬‫ﺰﻛﱡﻮﺍ ﹶﺃ‬ ‫ﺗ‬ ‫ » ﹶﻻ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “พวกทานจงอยายกยอ ตัวเอง เพราะอัลลอฮฺทรงรูดีที่สุดถึงคนดีในหมูพวกทาน” (บันทึกโดยมุสลิม : 2132) ‫ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻻ‬،‫ﺰ ﹶﻝ ِﺑ ِﻪ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻀ ﱟﺮ‬  ‫ﺕ ِﻟ‬  ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ ﺍ ﹾﻟ‬‫ﻨﻜﹸﻢ‬ ‫ﺣﺪٌ ِﻣ‬ ‫ﻦ ﹶﺃ‬ ‫ﻴ‬‫ﻨ‬‫ﻤ‬ ‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ » ﹶﻻ‬: ‫ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ‬

‫ﺍ‬‫ﻴﺮ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻮﻓﹶﺎ ﹸﺓ‬ ‫ﺖ ﺍﹾﻟ‬ ِ ‫ﻧ‬‫ﻮ ﱠﻓﻨِﻰ ِﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ‬ ‫ﺗ‬‫ﻭ‬ ،‫ﺍ ِﻟﻲ‬‫ﻴﺮ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻴﺎ ﹸﺓ‬‫ﺤ‬  ‫ﺖ ﺍ ﹾﻟ‬ ِ ‫ﻧ‬‫ﺎ ﻛﹶﺎ‬‫ﺣِﻴِﻨﻲ ﻣ‬ ‫ﻢ ﹶﺃ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻴﻘﹸ ِﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ‬‫ﺕ ﹶﻓ ﹾﻠ‬ ِ ‫ﻮ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺎ ِﻟ ﹾﻠ‬‫ﻤﱢﻨﻴ‬ ‫ﺘ‬‫ﻣ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺑ‬ «‫ِﻟﻲ‬ ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ผูใดในหมูพวกทาน จงอยาหมดอาลัยและคิดอยากตายเนื่องจากทุกขภัยที่เขาไดประสบ แตถาจําเปนตองคิด อยากตายอยางสุดวิสัยแลวก็จงขอดุอาอวา ‘โอ อัลลอฮฺ ขอทรงยืดอายุฉันตอไปตราบใดที่การ มีชีวิตนั้นเปน สิ่งที่ดีกวาสําหรับฉัน และขอทรงดับชีวิตฉันลงเมื่อการตายนั้น เปนสิ่ที่ดีกวา สําหรับฉัน’” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6351 และมุสลิม : 2680) «‫ﻌ ﹾﻞ‬ ‫ﻴ ﹾﻔ‬‫ﻩ ﹶﻓ ﹾﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻊ ﹶﺃﺧ‬ ‫ﻨ ﹶﻔ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ‬ ‫ﻨ ﹸﻜ‬ ‫ﻉ ِﻣ‬  ‫ﺘﻄﹶﺎ‬‫ﺳ‬ ‫ﻣ ِﻦ ﺍ‬ » : ‫ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ‬ 13


ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ผูใดในหมูพวกทานที่ สามารถจะทําประโยชนใหแกพี่นองของเขาก็ขอจงกระทําเสีย” (บันทึกโดยมุสลิม : 2199) ،‫ﺖ‬  ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬  ‫ﻴ‬‫ﻭ ِﻟ‬ ‫ﺍ ﹶﺃ‬‫ﻴﺮ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻴ ﹸﻘ ﹾﻞ‬‫ﻮ ِﻡ ﺍﻵ ِﺧ ِﺮ ﹶﻓ ﹾﻠ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍ ﹾﻟ‬‫ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻭ‬‫ﺆ ِﻣﻦ‬ ‫ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳ‬ ‫ﻣ‬ » : ‫ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬‫ﻭ‬

‫ﻡ‬ ‫ﻴ ﹾﻜ ِﺮ‬‫ﻮ ِﻡ ﺍﻵ ِﺧ ِﺮ ﹶﻓ ﹾﻠ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍ ﹾﻟ‬‫ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻭ‬‫ﺆ ِﻣﻦ‬ ‫ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﺭﻩ‬ ‫ﺎ‬‫ﺆ ِﺫ ﺟ‬ ‫ﻼ ﻳ‬ ‫ﻮ ِﻡ ﺍﻵ ِﺧ ِﺮ ﹶﻓ ﹶ‬ ‫ﻴ‬‫ﺍ ﹾﻟ‬‫ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻭ‬‫ﺆ ِﻣﻦ‬ ‫ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬

«‫ﻴ ﹶﻔﻪ‬ ‫ﺿ‬  ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ผูใดที่ศรัทธาตออัลลอ ฮฺและวันปรโลก เขาก็จงพูดสิ่งดี หรือไมก็จงเงียบเสีย ผูใดที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก เขาจงอยารังควาญเพื่อนบานของเขา และผูใดที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก เขาจงให เกียรติตอแขกของเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้ : 6475 และมุสลิม : 47)

14

asshamail  

บุคลิกลักษณะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 1429 – 2008 [ ไทย ] ] ‫اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ‬ [ บุคลิกลักษณะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ...

asshamail  

บุคลิกลักษณะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 1429 – 2008 [ ไทย ] ] ‫اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ‬ [ บุคลิกลักษณะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ...