Page 1

‫ނ‬ ‫އި ުޚ ލާ ް‬ ‫ނ‪ެ ،‬ތ ުދ ެވރި ަކ ް‬ ‫ނ‪ަ ،‬ހ ަމ ަހ ަމ ަކ ް‬ ‫ސ ެތރި ަކ ް‬

‫ނ!‬ ‫ބ ުރ ަކ ަމކީ މީ ަހ ަކ ް‬ ‫ނނީ ަހދި ާޔ ެއ ްއ ޫ‬ ‫ނ ެމ ްއ ޫ‬ ‫ނ ް‬ ‫ަމޖްލ ް‬ ‫ދ އި ާ‬ ‫ނ ޭ‬ ‫ށ ަރ ްއޔި ުތ ް‬ ‫ިސ ެމމް ަ‬ ‫ށ ަޓ ަކއި‪،‬‬ ‫ކ ުރ ަމ ް‬ ‫ނ ެގ މު ް‬ ‫ެއއީ ތ ަިޔ ބޭފުޅު ް‬ ‫ބލު ެގ ުއ ްއމީ ުދ ަތ ްއ ހާސި ލު ު‬ ‫ސ ަތ ުޤ ަ‬ ‫ސ އޫލި ްއ ަޔ ެތ ްއ!‬ ‫ރ މުހި ްއމު ަމ ް‬ ‫ކ ާ‬ ‫ެއމީ ަހކާ ތ ަިޔ ބޭފުޅު ް‬ ‫ނ ަހވާލު ު‬


‫ބ ެރ ްއގެ‬ ‫ަމ ިޖލީ ުހގެ ެމ ް‬ ‫ނ ަ‬ ‫ބ‬ ‫ޮގ ުތ ަގއި އި ް‬ ‫ނތިޚާ ު‬ ‫ނ ެމ‬ ‫ނ ެއ ް‬ ‫ކ ަރ ްއ ަވ ް‬ ‫ނވީ‪ެ ،‬ވ ުވ ު‬ ‫ު‬ ‫ށ ތ ަިޔ‬ ‫ނ ަވ ަރ ަކ ް‬ ‫ިނ މި ް‬ ‫ގ ަ‬ ‫ށ‬ ‫ބ ްއ ަދލު ޮކ ް‬ ‫ނ ާ‬ ‫ބޭފުޅު ް‬ ‫ނ ަ‬ ‫ނ ެގ‬ ‫ތ ަިޔ ބޭފުޅު ް‬ ‫ނ‬ ‫ނ ަތ ްއ ައޑ ު ައހާ ެ‬ ‫ނ ޮބޑ ު ުވ ް‬ ‫ަކ ް‬ ‫ނ ެގ‬ ‫މީ ެހ ްއ! ަރ ްއޔި ުތ ް‬ ‫ސ ަތ ްއ‬ ‫ސ ް‬ ‫ކވާ ަތ ކާ އި އި ުހ ާ‬ ‫ަ‬ ‫ޝ ު‬ ‫ށ‬ ‫ަމޖިލީ ުހ ެގ ަތޅުމާ ަހ ަމ ައ ް‬ ‫ދ ެނ މީ ެހ ްއ!‬ ‫ވާސި ލް ޮކ ް‬ ‫ށ ޭ‬

‫ނވީ ކީ ްއ ެވ؟‬ ‫ިސމާއީލް ަރފީ ަގ ް‬ ‫ދ ް‬ ‫ށ ޯވ ުޓ ޭ‬ ‫އ ް‬ ‫ށ ވިސްނަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ޕާޓީއާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުންމަތީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު‬ ‫ޯވޓު ދެއްވުމުގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން އެންމެ ޮބޑަ ް‬ ‫ދެމިހުންނާނެ މީހަކު ޮހވުމަށެވެ‪ .‬އެންމެނާއި ގުޅި ެގން ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހަކު ޮހވުމަށެވެ‪ .‬އަޅުގަނޑަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން‬ ‫ޯވޓު ދެއްވަންވީ ބައެއް ސަބަބު ތަކަކީ‪:‬‬ ‫ •ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި މިފަހަރު އެމްޑީޕީ އަށް ކާމިޔާބު ޮކށްދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ •ފެށުނީއްސުރެ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ދެ ޮގތެއްނުވެ ހުރި މީހަކަށް ވާތީއެވެ‪.‬‬ ‫ •އަމިއްލަ އެދުންތައް އެއްފަރާތް ޮކށް އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ބާރާއި ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ހުރެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މީހަކަށް ވާތީއެވެ‪.‬‬ ‫ •ތެދުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން މަތީގައި ދެމިހުރެ އެންމެންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މީހަކަށް ވާތީއެވެ‪.‬‬ ‫ •ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑި ޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސްތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއް ޮގތަށް މަޖްލީހުގައި އަމަލުތައް ބަހައްޓާނެތީއެވެ‪.‬‬ ‫ •ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެއްގެ ޮގތުގައި ހުރުމުގެ މާނައަކީ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކާއި އިހްސާސްތައް މަޖްލިސް ތަޅުމާ ހަމައަށް ވާސިލް ޮކށްދިނުން ކަން‬ ‫އެނގޭތީއެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވުންތައް އަޑުއަހާނެ މީހަކު‬ ‫ •މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ހުރެ‪ ،‬ވެވުނު އެންމެ ގިނަ މިންވަރަކަށް ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ޮކށް ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ކަން ޮ‬ ‫ކަމުގައި ވާތީއެވެ‪.‬‬ ‫ •ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހައްޤުތައް ޯހދައި ދިނުމަށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ސާބިތުކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ މެމްބަރަކަށް ވާނެތީއެވެ‪.‬‬ ‫ •ގާނޫނުތައް ހެދުމުގައި ތިބޭފުޅުންގެ ހައްގުތަކާއި ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހަކަށް ވާތީއެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެތި ކުރިއެރުންތައް ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ޯހދައި ދިނުމަށް ވިސްނުމާއި‬ ‫ •ކަންތައްތައް ހާސިލު ކުރުމުގައި ހުސް ޮފނި އަނގަ ތެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މައުނަވީ ޮ‬ ‫ހިކުމަތްތެރިކަން އިސްކުރާނެ މަދު މީސްމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭތީއެވެ‪.‬‬

‫ނގެ‬ ‫ދި ެވހި ަރ ްއޔިތު ް‬ ‫ޑި ޮމކް ެރޓި ކް ޕާޓީގެ‬ ‫ސ ަތކާ އި ުއ ޫ‬ ‫ސ ް‬ ‫ައ ާ‬ ‫ސލު ަތކާ‬ ‫ށ ަމޖްލީ ުހ ަގއި‬ ‫ެއ ްއ ޮގ ަތ ް‬ ‫ނ!‬ ‫ބ ަހ ްއޓާ ަނ ް‬ ‫ައ ަމ ލު ަތ ްއ ަ‬


‫‪ 2013‬ރިޔާސީ‬ ‫އިންތިހާބު ކެމްޕެއިން‪:‬‬ ‫ފުވައްމުލައް އެއްބުރެން‬ ‫ޖަގަހަ ހުޅުވުން‬

‫ެއމް ޑީޕީއާއި އ ް‬ ‫ިސމާއީލް ަރފީގު‬ ‫އަޅުގަނޑަކީ ފެށުނީއްސުރެ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ދެ ޮގތެއްނުވެ‬ ‫ދެމިހުރި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެކެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީ ކުރިއެރުވުމުގައި އަދި‬ ‫އިންތިހާބު ތަކުގައި ޕާޓީއަށް ކާމިޔާބު ޯހދައިދިނުމަށް ވަރަށް‬ ‫ބޑަށް ހަރަކާތެރިވެފައި ވާނެއެވެ‪ .‬ގިނަ ޕާޓީތަކެއް އުފެދި‪،‬‬ ‫ޮ‬ ‫އަދި ބައެއް ޕާޓީތަކުގެ ކުރީ ސަފުގައި ގާތް ރައްޓެހިން‬ ‫ތިބި ކަމަކު‪ ،‬އެއްވެސް އިރެއްގައި އެމްޑީޕީ ދޫ ޮކށްލަން‬ ‫ނންނާނެއެވެ‪ 2009 .‬ގެ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ވިސްނާފައެއް ޯ‬ ‫މަޖްލިސް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ޮކށް ވަރަށް ހަނި‬ ‫ޮގތަކަށް ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ޕާޓީއާއެކު‬ ‫މިއަދާ ޖެހެންދެންވެސް އަޅުގަނޑު މިހުރީ ސާބިތު ކަމާއި‬ ‫އެކުގައެވެ‪ .‬ޕާޓީއަށް ޮކށް ދެވިފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތް ތަކަކީ‪:‬‬ ‫ •ފެށުނީއްސުރެ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ދެ ޮގތެއްނުވެ ހުރުން‬ ‫ •އިސްލާހީ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރު‬ ‫ކުރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި‪ ،‬އިސްލާހީ ހަރަކާތުގައި ހިމެނުނު‬ ‫ޮއންލައިން މަޖައްލާތަކާއި ވެބްސައިޓް ތަކަށް ‪2003‬‬ ‫ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ލިޔުން‪.‬‬ ‫ •ފުވައްމުލަކުގައި ފުރަތަމައަށް ހެދުނު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ‬ ‫ހެދުމުގައި އެހީތެރިވުން‬ ‫ •ދަޑިމަގު އަވަށު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހެދުމުގައި އެހީތެރިވުން‬ ‫ •‪ 2013‬ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އުތުރު ދާއިރާގެ ތިން‬ ‫އަވަށުގެ އެމްޑީޕީ ހަރަކާތްތަކަށް ތަފާތު ގިނަ ގޮތް ޮގތުން‬ ‫އެހީތެރިވުން‬ ‫ •‪ 2013‬ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި‬ ‫ފުވައްމުލަކު ކެމްޕެއިން ޓީމްގައި އިސް ޮކށް‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވުން‬

‫ބަޣާވާތަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއް ިވ‬ ‫ފުރަތަމަ ދަތުރު ދަޑިމަގު ޖަގަހާގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން‬

‫‪ 2013‬ރިޔާސީ އިންތިހާބު‪ :‬މާލޭގައި ޮއތް ފުވައްމުލަކު ކެމްޕެއިން ޓީމް ސައްލާ ކުރަނީ‬


‫ނ ަތ ްއ ަތ ްއ‬ ‫ށ ުހ ި‬ ‫ލ ަކ ް‬ ‫ބ ެއ ްއ ަކ ް‬ ‫ރ މުހި ް‬ ‫ފު ަވ ްއމު ަ‬ ‫ނމު ަ‬ ‫ފުވައްމުލަކު ދާއިރާއަކުން މަޖްލީހަށް ނިކުންނަ މީހަކީ ރަށުގެ ތަރައްގީއާއި‬ ‫ކުރިއެރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް އެގިހުރި އެކަންތަކާ‬ ‫ދޭތެރޭ ވިސްނާ މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ‪ .‬އަދި އެކަންތައް އަވަހަށް‬ ‫ރަށުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް އެންމެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތެރިވާނެ މީހަކަށް‬ ‫މަޖްލިސް މެމްބަރު ވާންޖެހެއެވެ‪ .‬އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ރަށުގައި‬ ‫ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ‪:‬‬ ‫ލބިކުރާ ދީނީ އަގީދާ ވަރުގަދަ ބަޔަކު ކަމުގައި‬ ‫ •އިސްލާމް ދީނަށް ޯ‬ ‫ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ހެދުން‬ ‫ބފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުން‬ ‫ •ނަރުދަމާ އަދި ސާފު ޯ‬ ‫ •މަގުހެދުން‬ ‫ •ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން‬ ‫ •ރަށުގެ އުފެއްދުންތައް ރަނގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކޭނެ އަދި ފަސޭހައިން‬ ‫މާކެޓް ކުރެވޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސުން‬ ‫ •ރަށުގައި ތިބެގެން އަދާކުރެވޭނެ ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރުން‬ ‫ •އެއާ ޯޕޓްގައި ބައްތިޖެހުން‬ ‫ •އާއްމު އުދަގުލަކަށްވެފައިވާ އަދި ނުރައްކާ ބަލިތަކެއްގެ އަސްލުކަމަށްވާ‬ ‫މަދިރި މަދުކުރުން‬ ‫ • ޮކންމެ އަވަށެއްގައިވެސް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުން‬ ‫ •މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ޒުވާނުންނަށް ފަރުވާ ޯހދޭނެ‬ ‫ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން‬ ‫ •ރަށުގައި ތިބެގެންލިބޭ މަތީތައުލީމްގެ ފުރުސަތު އިތުރު ކުރުން‬ ‫ •ފުވައްމުލަކަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއް ޮގތުގައި އިޝްތިހާރު‬ ‫ކުރުން‬ ‫ބހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާ އާއިލާއަކަށް‬ ‫ • ޮކންމެ އާއިލާއަކީ ތަނަވަސް ޯ‬ ‫ހެދުން‬ ‫ •ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުން‬ ‫ •ސިއްހީ ޮގތުން ރަނގަޅު އާދަތައް ގެންގުޅޭ ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅޭ‬ ‫ރަށަކަށް ފުވައްމުލައް ހެދުން‬ ‫ •އެންމެންނަށް އުފަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި‬ ‫ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެކު އުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން‬

‫ުހ ަރ ަހކީ‬ ‫ނ‪.‬‬ ‫ިނ ުވ ް‬ ‫ގ ަ‬

‫ނ ެމ ޮބޑ ު ެއ ްއ‬ ‫ކ ުރ ަމ ް‬ ‫ށ ެއޅޭ ެއ ް‬ ‫ަގ ުއމު ަތ ަރ ްއގީ ު‬ ‫ކ ެރވޭ ބޭ ކާ ުރ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ‬ ‫ބ ެޖ ުޓ ް‬ ‫ަދ ުއ ަ‬ ‫ނ ު‬ ‫ލ ުތ ެގ ަ‬ ‫ރ‬ ‫ށ ަވ ީ‬ ‫ށ މި ޮގ ަތ ް‬ ‫ިނ ަފ ަހ ަރ ް‬ ‫ކ ާ‬ ‫ނ ފާ ް‬ ‫ނ ަމޖްލި ުހ ް‬ ‫ގ ަ‬ ‫ސ ު‬ ‫ށ‬ ‫ނ ަވ ަރ ް‬ ‫ގާ ޫ‬ ‫ނވާ މި ް‬ ‫ކ ުރމު ަގއި ެއ ަކށީ ެގ ް‬ ‫ނ ަތ ްއ ފާ ް‬ ‫ސ ު‬ ‫ނ ު‬ ‫ނ‬ ‫ނ ޮކ ް‬ ‫ށ ައދި ގާ ޫ‬ ‫ކ ް‬ ‫ކ ާ‬ ‫ނ ެނ ްއ ފާ ް‬ ‫ރ ާ‬ ‫ދި ާ‬ ‫ރ ޮގ ަތ ު‬ ‫ސ ު‬ ‫ސ ު‬ ‫ރއި ެމ ުދ‬ ‫ނ ަވ ާ‬ ‫ދ ެނ މި ް‬ ‫ނ ާ‬ ‫ލ ުތ ެގ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްއ ޮބޑ ު ެވ ެގ ް‬ ‫ަދ ުއ ަ‬ ‫ށ‬ ‫ލ ަކ ް‬ ‫ނ ގާ ޫ‬ ‫ނ (މ ާ‬ ‫ބ ް‬ ‫ިސ ާ‬ ‫ނވ ް‬ ‫ިސ ަ‬ ‫ނ ަތ ްއ ެހ ުދމު ެގ ަ‬ ‫ސ ަ‬ ‫ނ ު‬ ‫ު‬ ‫ބ ު‬ ‫ނ)‪.‬‬ ‫ލާ ަމ ުރ ަކޒީ ގާ ޫ‬ ‫ނ ަތ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ް‬ ‫ިޝ ް‬ ‫ނ‪ަ ،‬ތފާ ުތ ޮކމ ަ‬ ‫ނ ު‬ ‫ލ‬ ‫ސ ެތ ި‬ ‫ކ ަމޖްލީ ަހ ް‬ ‫ަރނ ަގޅު އިޚް ލާ ް‬ ‫ނ ޮހވި މި ަކ ަހ ަ‬ ‫ށ ު‬ ‫ބ ަޔ ު‬ ‫ރ ަ‬ ‫ކ ެރވޭ ެނ!‬ ‫ަކ ް‬ ‫ނ ު‬ ‫ނ ަތ ެކ ްއ ަރނ ަގ ެޅ ްއ ު‬ ‫‪facebook.com/ismailrafeeqformajlis‬‬

Ismail Rafeeq for Fuvahmulah Uthuru  

Ismail Rafeeq is the ideal candidate for Fuvahmulah Uthuru. He is a candidate with a vision, with integrity and honesty. Vote Ismail Rafeeq!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you