Page 1

1


Par mums | About us | O нас

Complete educational cycle >>

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) – dibināta 1994. gada februārī, Rīgā, Latvijā. Pašlaik ISMA ir viena no prestižajām Eiropas privātaugstskolām ar bagātām tradīcijām. ISMA piedāvā apgūt pasaules darba tirgū pieprasītās profesijas, praksi, studijas un stažēšanās ārvalstīs, karjeras un darbiekārtošanas iespējas. ISMA izglītības cikls – no pirmsskolas un vidusskolas izglītības līdz doktora studijām. Saskaņā ar Lisabonas konvenciju, ISMA diplomi tiek atzīti starptautiskā līmenī. ISMA University of Applied Sciences – was established in February, 1994, Riga, Latvia. Nowadays ISMA is one of prestigious European private educational institutions. The Graduate School with rich traditions provides future specialists with modern knowledge and skills, which are in high demand on the labour market. ISMA – an opportunity to study, have practice and work in Latvia and all over the world. Education cycle at ISMA includes pre-school, secondary school and doctoral studies. Giving its adherence to the Lisbon Convention ISMA’s Diploma is recognized internationally. Высшая школа менеджмента информационных систем (ISMA) – образована в феврале 1994 года в Риге, Латвии. В настоящее время ISMA – это один из престижных вузов Европы c богатыми традициями, в котором обучают специальностям, востребованным на современном мировом рынке труда. ISMA – это практика и стажировка за рубежом, а также карьера и трудоустройство. Образовательный цикл ISMA – от дошкольной подготовки и средней школы до докторантуры. Согласно Лиссабонской конвенции дипломы ISMA признаются на международном уровне.

2


Study programmes >> Studijas notiek 3 plūsmās – angļu, latviešu un krievu. Nodarbības notiek vēsturiskajā ēkā, kas ir atjaunota pēc augsti tehnoloģiskiem paraugiem un ir apgādāta ar vismūsdienīgāko iekārtu. ISMA nemitīgi pilnveido un rada jaunas studiju programmas, sadarbībā ar vairākām ārvalstu augstskolām. Studēt | Study | Учиться

The study programmes are taught in three languages – English, Latvian, and Russian. Students have classes in the historic building, which was renovated in accordance with the high-tech requirements and is equipped with the most modern technologies. The existing programs are being constantly improved and new programmes are started in cooperation with foreign universities. Обучение проходит на 3-х потоках – английском, латышском, русском. Студенты занимаются в обновленном по высокотехнологичным образцам историчеcком здании, оснащенном самым современным оборудованием. В ISMA постоянно совершенствуются прежние и появляются новые программы, которые осуществляются в сотрудничестве с зарубежными вузами.

ISMA hymn

ISMA’s my institute, Our hard work and true. See the future in marvelous sky. Earnest sciences tops, Life’s mysterious goes Send ou’ free thoughts in infinite flight. Glory, students’ majestic ensemble! Vivat bright professors, Respected Senate Ubi Concordia – ibi Victoria – Ou’ motto makes feelings so great. Author: Professor Yuri Shunin

3


1st level study programmes >>

Учебные программы 1-го уровня | 1st level study programmes | 1. līmeņa studiju programmas

Dizains

K

ultūras un mākslas katedras programmas tiek realizētas, lai sagatavotu dizaina speciālistus ar augstāko izglītību, sekmētu jauno dizaineru prasmju un iemaņu attīstību, apgūstot specialitāti, kā arī sniegt vispārēju priekšstatu par apgūstamās profesijas darba specifiku. Specializācijas: • Interjera dizains • Grafiskais dizains • Apģērbu dizains • Video un Foto dizains

• Studiju ilgums: 2 gadi • Kvalifikācija: Vides dizainers, Modes dizainers Design

T

he study programme is carried out with the purpose to prepare professional specialists in the field of design and to provide information about the specific features of the profession. Creative, independent, highly professional and competitive specialists are prepared in the framework of the programme. Specializations: • Interior Design • Graphic Design • Fashion Design • Video and Photo Design

• Duration of studies: 2 years • Qualification: Environmental Designer, Fashion Designer Дизайн

П

рограмма готовит дипломированных специалистов в области дизайна, развивая навыки и умения молодых дизайнеров в специфике осваиваемой профессии, вырабатывая у студентов творческий подход к процессу поиска идей, разработке и презентации дизайнерских решений. Специализации: • Дизайн интерьера • Графический дизайн • Дизайн одежды • Видео - и фотодизайн

• Период обучения: 2 года • Kвалификация: Дизайнер среды, Дизайнер моды 4


1st level study programmes >> Restorānu bizness

S

Учебные программы 1-го уровня | 1st level study programmes | 1. līmeņa studiju programmas

pecialitātes apgūšana organizēta lekciju, praktisko nodarbību un studentu patstāvīgā darba veidā, tā ietver arī profesionālo praksi labākajos Latvijas un Eiropas valstu restorānos. Studentiem tiek dota unikāla iespēja apgūt dažādas papildus programmas profesionālā sagatavošanas līmeņa paaugstināšanai, kā arī uzlabot savu meistarību visdažādākajos kursos un semināros. Programma paredz specializācijas.

• Studiju ilgums: 2 gadi • Kvalifikācija: Ēdināšanas servisa organizators Restaurant Business

M

astering the specialization provides lectures, practical training, and students’ independent work including professional practical training in the best restaurants of Latvia and Europe. Besides this, students have the unique opportunity to master different programmes of professional development and to improve their skills attending different courses and seminars. The program provides specializations.

• Duration of studies: 2 years • Qualification: Сatering service organizer Ресторанный бизнес

О

своение специальности предусматривает лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов, включающую профессиональную практику в лучших ресторанах Латвии и Европы. Студентам предоставляется уникальная возможность дополнительно освоить различные программы повышения профессионального уровня на курсах и семинарах. Программа предусматривает специализации.

• Период обучения: 2 года • Kвалификация: Организатор сервиса питания 5


1st level study programmes >>

Учебные программы 1-го уровня | 1st level study programmes | 1. līmeņa studiju programmas

Nekustamais īpašums

P

ēc studiju programmas apgūšanas students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju nekustamā īpašuma biznesā, kas ļauj absolventam organizēt, koordinēt un vadīt uzņēmuma uzņēmējdarbību, veikt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, apsaimniekošanu, vērtēšanu un darījumu pakalpojumus valsts un privātos uzņēmumos.

• Studiju ilgums: 2 gadi • Kvalifikācija: Uzņēmējdarbības speciālists Real Estate

H

aving mastered the study program, the student has all the necessary knowledge and qualification in order to run a real estate related business, which enables the graduates to organize, coordinate and manage the entrepreneurial activity of a business, as well as to provide business-related services to both State institutions and privately owned enterprises.

• Duration of studies: 2 years • Qualification: Entrepreneurial Activity Specialist Недвижимость

П

олученная профессиональная квалификация позволяет выпускникам организовывать, координировать и руководить предпринимательской деятельностью предприятия и работой подразделений, осуществлять управление недвижимостью, хозяйствование, оценку и деловые услуги на государственных и частных предприятиях.

• Период обучения: 2 года • Kвалификация: Cпециалист в предпринимательской деятельности

6


1st level study programmes >> Finanses un bankas

P

Учебные программы 1-го уровня | 1st level study programmes | 1. līmeņa studiju programmas

rogrammas ietvaros tiek sagatavoti speciālisti darbībai valsts un privāto organizāciju, uzņēmumu, kredītiestāžu, finanšu un grāmatvedības struktūrvienībās, kuri var nodrošināt finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu rādītāju aprēķināšanu un analīzi, piedalās organizācijas darbības pilnveidošanas priekšlikumu izstrādē, nodrošina organizācijas savlaicīgu un pilnīgu naudas plūsmu.

• Studiju ilgums: 2 gadi • Kvalifikācija: Finanšu speciālists Finance and Banking

T

he program prepares specialists who are ready for the work in financial and accounting structural divisions, in public and private organizations, at enterprises and in credit institutions. The knowledge received during the studies allows to collect and process financial information, calculate and analyze financial performance and provide timely and complete company’s cash flow.

• Duration of studies: 2 years • Qualification: Finance specialist Финансы и банки

П

рограмма готовит специалистов для работы в финансовых и бухгалтерских структурных единицах, в государственных и частных организациях, предприятиях и кредитных учреждениях. Знания позволят производить сбор и обработку финансовой информации, расчет и анализ финансовых показателей, а также обеспечивать своевременный и полный денежный поток предприятия.

• Период обучения: 2 года • Kвалификация: Cпециалист по финансам 7


1st level study programmes >>

Учебные программы 1-го уровня | 1st level study programmes | 1. līmeņa studiju programmas

Apdrošināšana

P

ēc specializācijas apgūšanas programmas absolventi iegūst kompetences noteiktu risku apdrošināšanai, tendences apdrošināšanas tirgus analīzei, apdrošināšanas dokumentu noformēšanai, kā arī sniegt klientam nepieciešamo apdrošināšanu un piemērotākos pakalpojuma veidus.

• Studiju ilgums: 2 gadi • Kvalifikācija: Apdrošināšanas speciālists

Insurance

I

n the framework of this study program the students receive the knowledge of certain risks‘ insurance, trend analysis of the insurance market, insurance product, processing of insurance documents, selecting the most advantageous insurance offer for a certain client.

• Duration of studies: 2 years • Qualification: Insurance specialist Страхование

В

рамках программы студенты получают знания, необходимые для страхования определенных рисков, анализа тенденций рынка страхования, страховых продуктов, оформления страховой документации, выбора наиболее выгодного предложения по страхованию для конкретного клиента.

• Период обучения: 2 года • Kвалификация: Cпециалист по страхованию 8


1st level study programmes >> Informācijas tehnoloģijas

P

Учебные программы 1-го уровня | 1st level study programmes | 1. līmeņa studiju programmas

rogramma “Lietišķās informācijas tehnoloģijas” gatavo speciālistus-profesionāļus IT jomā, kuri brīvi pārvalda dažādus instrumentus informācijas tehnoloģiju attīstībai un uzlabošanai: datorsistēmu un datortīklu administrēšanai, programmu un web dizaina izstrādei un ieviešanai.

• Studiju ilgums: 2 gadi • Kvalifikācija: Informācijas tehnoloģiju speciālists

Information Technology

T

he aim of the programme “Applied Information Technology” is to prepare specialists in the field of computer disciplines, who are capable to apply various tools for the development and improvement of information technology: administration of computer network, software development for information technology and web-design.

• Duration of studies: 2 years • Qualification: Specialist in information technologies Информационные технологии

П

рограмма «Прикладные информационные технологии» готовит специалистов-профессионалов в области компьютерных дисциплин, владеющих различными инструментами для развития и совершенствования информационных технологий: администрированием компьютерных сетей, разработкой программного обеспечения информационных технологий и web-дизайна.

• Период обучения: 2 года • Kвалификация: Специалист в области

информационных технологий

9


Профессиональный бакалавриат | Professional Bachelor’s Degree | Profesionālais bakalaurs

Uzņēmējdarbības vadība

N

Business Administration >>

oteicošā figūra biznesā ir mūsdienīgs uzņēmējs, kurš specializējas vadības jautājumos, ekonomikā, tiesībās, tehnoloģisko procesu organizācijas jautājumos, informācijas tehnoloģijās, personāla vadībā un finansēs.

• Studiju ilgums: 4 gadi • Grāds: Profesionālais bakalaurs • Kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītājs Business Administration

T

he key person of business is modern manager − expert in management, economics, law and technological processes organization, information technologies, personnel management, finances etc.

• Duration of studies: 4 years • Degree: Professional Bachelor’s Degree • Qualification: Business Administrator Управление предпринимательской деятельностью

К

лючевая фигура в бизнесе − предприниматель, влaдеющий иностранными языками, компетентный в вопросах экономики, менеджмента, права, рыночных отношений, компьютерных технологий, средств коммуникации.

• Период обучения: 4 года • Cтепень: Профессиональный бакалавр • Kвалификация: Руководитель предпринимательской деятельности

10


Business Administration >> Uzņēmējdarbības vadība

Управление предпринимательской деятельностью

• Uzņēmējdarbības vadība • Uzņēmējdarbības vadības tiesiskais nodrošinājums • Kultūras menedžments • Brīvā laika organizators (animators) • Datortehnoloģijas menedžmentā • Naftas ķīmijas objektu menedžments • Nanotehnoloģiju menedžments • Starptautiskās komunikācijas biznesā un menedžmentā • Tirdzniecības menedžments • Sporta menedžments • Uzņēmējdarbības vadība vides dizainā, modes industrijā Specializations:

• Business Administration • Law Provision Management • Culture Management • Leisure Organizer (animator) • Computer Technologies in Management • Oil-Chemistry Industry Management • Management of Nanotechnologies • International Communications in Business and Management • Trade Management • Sport Management • Business Administration in Environment Design, Fashion Специализации:

• Управление предпринимательской деятельностью • Правовое обеспечение менеджмента и бизнеса • Менеджмент культуры • Организатор свободного времени (аниматор) • Компьютерные технологии меджмента • Менеджмент объектов нефтехимии • Менеджмент нанотехнологий • Международные коммуникации в бизнесе и менеджменте • Менеджмент торговли • Менеджмент спорта • Управление предпринимательской деятельностью

Профессиональный бакалавриат | Professional Bachelor’s Degree | Profesionālais bakalaurs

Business Administration

Specializācijas:

в дизайне среды, в индустрии моды

11


Профессиональный бакалавриат | Professional Bachelor’s Degree | Profesionālais bakalaurs

Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs

T

Tourism >>

ūrisms ir viena no perspektīvākajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, kas dinamiski turpina attīstīties Eiropā un pasaulē. Рrogrammas absolventi ir spējīgi vadīt tūrisma firmas un aģentūras, viesnīcas, restorānus, tūrisma un atpūtas centrus, strādāt tūrisma reklāmas un žurnālistikas sfērā.

• Studiju ilgums: 4 gadi • Grāds: Profesionālais bakalaurs • Kvalifikācija: Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs Business Administration in Tourism

T

ourism industry is one of the most dynamically developing fields of European and Latvian national economy. The programme graduates will be able to manage tourism firms and agencies, hotels, restaurants, and work in the sphere of advertising and journalism in tourism industry.

• Duration of studies: 4 years • Degree: Professional Bachelor • Qualification: Business Administration in Tourism Управление предпринимательством в туризме

В

ыпускники программы способны руководить фирмами и организациями в сфере туризама (агентствами, гостиницами, центрами отдыха, ресторанами), а также работать в сфере рекламы и журналистики индустрии туризма.

• Период обучения: 4 года • Степень: Профессиональный бакалавр • Квалификация: Руководитель предпринимательской деятельности в туризме

12


Tourism >> Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs

Specializācijas:

ISMA darbojas Tūrisma klubs un Ceļojumu aģentūra, gidu kursi un AMADEUS e-rezervēšana. Studenti stažējas labākajos starptautiskajos uzņēmumos, kas sniedz viņiem iespēju kļūt par īstiem profesionāļiem. Business Administration in Tourism

Specializations:

• Business Administration in Tourism • Hospitality Management • Restaurant and Club Business Management • Wellness Management Tourism Club and Travel Agency operate at ISMA, tourist guide and AMADEUS e-booking courses. Internship in the best tourist companies lets students become real professionals.

Управление предпринимательством в туризме

Специализации:

• Руководитель предпринимательской

деятельности в туризме • Менеджмент гостеприимства • Менеджмент ресторанного и клубного бизнеса • Менеджмент велнес-услуг В ISMA действуют Туристический клуб и Турагентство, курсы гидов и e-резервации AMADEUS. Cтуденты проходят стажировку в лучших международных туристических компаниях, что позволяет им стать настоящими профессионалами.

Профессиональный бакалавриат | Professional Bachelor’s Degree | Profesionālais bakalaurs

• Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs • Viesmīlības menedžments • Restorānu un klubu biznesa menedžments • Veselīga dzīvesveida pakalpojumu menedžments

13


Профессиональный бакалавриат | Professional Bachelor’s Degree | Profesionālais bakalaurs

Informācijas sistēmas

P

Information systems >>

rogramma sniedz akadēmisko izglītību datorzinātnēs un programmētāja un sistēmu analītiķa profesionālo izglītību atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām pēc augsti kvalificētiem speciālistiem datorzinātņu jomā.

• Studiju ilgums: 4 gadi • Grāds: Profesionālais bakalaurs • Kvalifikācija: Sistēmu analītiķis

Information systems

T

he main aim of the study programme is to prepare modern specialists − information system analysts, experts in programming, who could work in various fields of science and practice on the basis of comprehensive knowledge of information systems and technologies.

• Duration of studies: 4 years • Degree: Professional Bachelor • Qualification: System Analyst Информационные системы

П

рограмма позволяет получить подготовку системного аналитика − программиста, проектировщика интеллектуальных систем управления, высококвалифицированного специалиста в области компьютерных наук в соответствии с требованиями современного информационного общества.

• Период обучения: 4 года • Степень: Профессиональный бакалавр • Квалификация: Cистемный аналитик 14


Information systems >> Informācijas sistēmas

Specializācijas:

Information systems Specializations:

• Telecommunication Systems • Computer Systems Administration and Safety • Intellectual Education Systems • Applied Systems of Computer Modelling • Applied Electronics Computing Systems • Web Technologies • Computer Design and Media Technologies Информационные системы

Специализации:

• Телекоммуникационные системы • Администрирование и безопасность информационных систем

• Интеллектуальные обучающие системы • Системы прикладного компьютерного моделирования • Вычислительные системы прикладной электроники • Веб-технологии • Компьютерный дизайн и медиатехнологии

Профессиональный бакалавриат | Professional Bachelor’s Degree | Profesionālais bakalaurs

• Telekomunikāciju sistēmas • Datorsistēmu administrēšana un drošība • Intelektuālās apmācības sistēmas • Lietišķās datormodelēšanas sistēmas • Lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas • Web-tehnoloģiju informācijas sistēmas • Datordizains un mediju tehnoloģijas

15


Uzņēmējdarbības vadība

M

Business Administration >>

aģistra grāds sniedz iespēju ieņemt augstākā līmeņa vadītāja amatu un turpināt studijas doktorantūrā. Programma tiek īstenota sadarbībā ar ārzemju partneriem.

Магистратура | Post Graduate Studies |Maģistrantūra

Speciālizācijas: • Uzņēmējdarbības vadība • Organizācijas attīstība • Vadības psiholoģija • Krāsa un apgaismojums arhitektūras dizainā • Dizaina menedžments

• Studiju ilgums: 1 gads, 1,5 - 2 gadi • Grāds: Uzņēmējdarbības vadības maģistrs • Kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītājs (MBA) Business Administration

T

he Master’s Degree provides an opportunity to occupy the position of top manager and continue studies at Doctoral programme. This programme is based on international co-operation.

Specializations: • Business Administration • Organisational Development • Psychology of Business Administration • Colour and Lightening in Design of the Architecture • Design management

• Duration of studies: 1 year, 1,5 - 2 years • Degree: Master’s Degree in Business Administration • Qualification: Master of Business Administration (MBA) Управление предпринимательской деятельностью

У

ченая степень магистра дает возможность занимать должность руководителя на высшем уровне фирмы и продолжать образование в докторантуре. Специализации: • Управление предпринимательской деятельностью • Организационное развитие • Психология управления • Цвет и освещение в архитектурном дизайне • Менеджмент дизайна

• Период обучения: 1 год, 1,5 - 2 года • Степень: Магистр управления принимательской деятельностью • Квалификация: Руководитель предпринимательской деятельности (MBA)

16


Business Administration >> Organizācijas attīstība

J

• Studiju ilgums: 1 gads; 1.5 - 2 gadi • Grāds: Uzņēmējdarbības vadības maģistrs • Kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs • Specialitāte: Organizācijas attīstība Organisational Development

T

he professionals of this new MBA specialization are able to create an organization in the form of system which is oriented on the strategic objective achievement in the conditions of dynamically developing market. Mastering the skills of management technology lets the specialists to be good both at theory and practice, be flexible in the application of the key principles in the solution of specific problems.

• Duration of studies: 1, 1.5 - 2 years • Degree: Master’s Degree in Business administration • Qualification: Master of Business Administration • Specialisation: Organisational Development

Организационное развитие

Магистратура | Post Graduate Studies |Maģistrantūra

auna MBA maģistrantūras specializācija gatavo profesionāļus, kuri veido organizāciju kā sistēmu, kura vērsta uz stratēģisko mērķu saglabāšanu visā dinamiskā tirgus attīstības gaitā. Apgūtās vadības tehnoloģiju iemaņas ļauj speciālistiem izprast teoriju un praksi, elastīgi pielietot galvenos principus un risināt konkrētas problēmas.

Н

овая специализация MBA магистратуры готовит профессионалов управления, cпособных создать организацию в виде системы, ориентированной на достижение стратегических целей в условиях динамично развивающего рынка. Освоение особых навыков управления позволяет, разбираясь в теории и в практике, гибко применять ключевые принципы к решению конкретных проблем.

• Период обучения: 1, 1.5 - 2 года • Степень: Магистр управления предпринимательской деятельностью

• Квалификация: Руководитель предприятия • Специализация: Организационное развитие 17


Магистратура | Post Graduate Studies |Maģistrantūra

Datorsistēmas

P

Computer Systems >>

rogrammas mērķis ir, izmantojot plašas un vispusīgas zināšanas datorsistēmu un tehnoloģiju jomā, sagatavot profesionālus datorzinātņu maģistrus − jauna tipa mūsdienīgus speciālistus ar profesionālo kvalifikāciju − Sistēmu analītiķis, kuri varētu strādāt dažādās nozarēs.

• Studiju ilgums: 2 – 3 gadi • Grāds: Profesionālā maģistra grāds datorsistēmās • Kvalifikācija: Sistēmu analītiķis Computer Systems

T

he aim of the study programme is to train professional Masters in Computer Sciences on the basis of extended and comprehensive knowledge of computer systems and technologies with professional qualification System Analyst, who can work in various fields of manufacturing, technologies and science.

• Course Duration: 2–3 years • Awarded Degree: Master’s Degree in Computer Systems • Qualification: System Analyst Компьютерные системы

Г

лавная цель программы − подготовка профессиональных магистров компьютерных наук на основе глубоких и всесторонних знаний в области компьютерных систем и технологий − специалистов с профессиональной квалификацией Системный аналитик, способных работать в различных отраслях производства, технологий и науки.

• Период обучения: 2–3 года • Присваиваемая степень: Профессиональный магистр • Квалификация: Cистемный аналитик 18


Computer Systems >> Datorsistēmas

Specializations:

• Administration and Safety of Computer Systems • Telecommunication Systems • Intellectual Teaching Systems • Applied Systems of Computer Modelling • Information Systems of Web Technologies • Calculation and Information Systems of Applied Electronics Компьютерные системы

Магистратура | Post Graduate Studies |Maģistrantūra

Computer Systems

Specializācijas: • Datorsistēmu administrēšana un drošība • Telekomunikāciju sistēmas • Intelektuālās apmācības sistēmas • Lietišķās datormodelēšanas sistēmas • Web tehnoloģiju informācijas sistēmas • Lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas

Специализации:

• Администрирование и безопас ность информационных систем

• Tелекоммуникационные системы • Интеллектуальные обучающие системы • Системы прикладного компьютерного моделирования

• Веб-технологии • Вычислительные системы прикладной электроники

19


Study and Internship abroad >>

Внешние связи |Foreign Connections | Ārējie sakari

Ārējie sakari

Ā

rējo sakaru daļa ir izveidota ar mērķi nodrošināt ISMA starptautisko sadarbību ar citu valstu augstākās izglītības iestādēm, organizācijām un asociācijām. Ārējo sakaru daļa ļauj studentiem stažēties ārzemju uzņēmumos, kā arī iziet apmācības kursu savā specialitātē ārzemju augstskolās. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana tiek organizēta partneraugstskolās un starptautiskajās organizācijās. E-pasts: international@isma.lv

Foreign Connections

Внешние связи

D

epartment of International Relations is established to ensure the international cooperation of ISMA with higher educational institutions, organizations, and associations of other countries. Department provides our students an opportunity for practical training and studies in foreign companies and in higher educational institutions of other countries. Professional development of academic staff is organized in partner universities and in international organizations. E-mail: international@isma.lv

О

тдел внешних связей создан с целью обеспечения международного сотрудничества ISMA с высшими учебными заведениями, организациями и ассоциациями других стран. Отдел предоставляет студентам возможность практики в зарубежных компаниях, а также стажировку по своей специальности в иностранных вузах. Повышение квалификации академического персонала организуется в партнерских вузах и международных организациях. E-mail: international@isma.lv

20


International Projects >> Projektu daļa

rojektu daļas uzdevums ir organizēt ISMA līdzdalību starptautiskās izglītības un pētniecības programmās un projektos, atbilstoši augstskolas interesēm. Galvenie darba virzieni ir saistīti ar Latvijā pieejamajiem Eiropas Savienības (ES) struktūrfondiem, ar dalību ES Mūžizglītības programmas projektos; citās ES programmās – NORDPLUS, EEZ mērķfinansējumā, kā arī ar dalību ES Ārējā programmā, kas kopš 2014.gada saucas „ERASMUS +”

T

he objective of Projects Department is to organize the participation of ISMA in international educational and research programmes and projects. The main directions of work are connected with the European Union (EU) structural funds; with regional projects in the bounds of the Lifelong Learning Programme, as well as programmes – NORDPLUS, EEA targeted funding, and taking part in external EU programme that since 2014 called “ERASMUS +”.

Внешние связи |Foreign Connections | Ārējie sakari

Projects Department

P

Отдел проектов

З

адача Отдела проектов – организовать участие ISMA в международных образовательных и исследовательских программах и проектах. Главные направления работы связаны с доступными в Латвии структурными фондами Европейского Союза, участием в проектах и программах ЕС в рамках Программы непрерывного образования; а также во внешних программах ЕС, которые с 2014 года были объединены под одним названием “ERASMUS +”.

21


Karjeras centrs

I

Employment and Career >>

SMA Karjeras centra misija ir atbalstīt un veicināt augstskolā studējošo izaugsmi un nodarbinātību ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas pasākumu palīdzību.

Darbiekārtošana | Employment | Трудоустройство

Karjeras centra mērķauditorija ir studenti, absolventi, darba devēji un vidējās izglītības iestāžu audzēkņi.

• E-pasts: karjeras.centrs@isma.lv

Career Centre

T

he mission of ISMA Career Centre is to support and enhance the personal development of ISMA students and to stimulate their employment by using the measures of career development support system. The target audience of ISMA Career Centre consists of students, graduates, employers and high school students.

• E-mail: karjeras.centrs@isma.lv Центр карьеры

М

иссия Центра карьеры – способствовать росту занятости студентов ISMA с помощью системы мероприятий по развитию карьеры. Целевые группы Центра карьеры – студенты, выпускники, работодатели и ученики средней школы.

• E-mail: karjeras.centrs@isma.lv 22


Courses >> Kursi

I

• Kontakttālrunis: (+ 371) 67114520 • E-pasts: karjeras.centrs@isma.lv

Courses

I

SMA Education Center offers affordable certified courses: foreign languages, environmental design, fashion design, IT, guide - interpreter courses, business management, accountancy courses, bartender and waiter courses, and others.

• Phone: (+ 371) 67114520 • E-mail: karjeras.centrs@isma.lv

Курсы

Внешние связи |Foreign Connections | Ārējie sakari

SMA Mācību Сentrs piedāvā apmeklēt sertificētus svešvalodu, vides dizaina, IT, grāmatvedības, gidu, biznesa vadības, foto, bārmeņa-oficianta, animatoru, apģērbu modelēšanas, u.c. kursus un profesionālās pilnveides programmas par izdevīgām cenām!

У

чебный Центр ISMA предлагает сертифицированные курсы по доступным ценам: иностранные языки (с получением международных сертификатов), дизайн среды, дизайн одежды, IT, гид-переводчик, управление бизнесом, бухгалтер, бармен-официант и другие. • Телефон: (+ 371) 67114520 • E-mail: karjeras.centrs@isma.lv

23


Tālmācības centrs

T

Distance education >>

ālmācība ļauj Jums saņemt izglītības pakalpojumus, izmantojot mūsdienīgas informācijas un izglītības tehnoloģijas un attālās piekļuves telekomunikāciju sistēmas.

Tālmācība | E-Learning | Дистанционное обучение

Tālmācības priekšrocības: • racionālāk plānot savu darba laiku; • izmantot attālās piekļuves priekšrocības esot prom no augstskolas (pat citā pilsētā vai valstī); • studēt priekšmetus jebkurā secībā moduļa ietvaros, izvēlēties ātrāku vai lēnāku studiju tempu. Distance Learning

D

istance education is a special form of training which ensures educational process by using information and educational technologies and telecommunication systems in remote access. Distance learning lets students: • rationally plan their working hours; • use the advantages of remote access being even in another city or country; • student can acquire study courses in modules, studying the disciplines in any sequence.

Дистанционное обучение

Д

истанционное обучение позволяет получать знания с помощью современных информационно-образовательных технологий в режиме удаленного доступа.

Преимущества дистанционного обучения: рациональное планирование свое рабочего времени; • получение образования, находясь вдали от вуза (в другом городе или государстве); • освоение учебных курсов по модульному принципу, в своем темпе.

24


For School children >> Laboratorijas

kolēni var apmeklēt bezmaksas nodarbības augstskolas Laboratorijās: Apkalpošanas kultūra – ar sertifikāta “Bārmenis-oficiants” iegūšanu. • Tūrisms – apgūt gida, tūrisma aģentūras mene džera palīga profesijas pamatus, kā arī aviobiļešu un hoteļu e-rezervēšanas sistēmas. • Dizains un programmēšanas pamati • Mode un stils • Foto un video • Animācija E-pasts: lab@isma.lv

S•

chool children are welcome for free to ISMA Laboratories: Culture of Services – to receive the Certificate of barmen-waiter. • Tourism – the basics of the profession of excur- sion guide, assistant of travel agency manager and reservations e-systems. • Design and Programming • Style and Fashion • Video and Photo • Animation E-mail: lab@isma.lv

Для школьников | For school children | Skolēniem

Laboratories

S•

Лаборатории

Ш •

кольники могут посещать бесплатные занятия Лабораторий нашего вуза: Культура обслуживания – с получением сертификата «Бармен-официант». • Туризм – основы профессии гида, электрон- ная резервация авиабилетов и отелей. • Дизайн и основы программирования • Мода и стиль • Фото и видео • Анимация E-mail: lab@isma.lv

25


Students’Self-Government >> Studentu pašpārvalde

Studentu Pašpārvalde (SP) – tas ir studentu atbildīgas, patstāvīgas, iniciatīvas sabiedriskas darbības īpaša forma.

Студенческая жизнь | Student’s Life | Studentu dzīve

• SP darbojas šādi sektori: akadēmiskā un zinātniski pētnieciskā darba sektors, Informācijas un reklāmas sektors, sporta sektors, ārējo sakaru sektors un kultūras sektors. • SP vadībā darbojas studentu radītājs Spāņu klubs, oficiāli atzītais Barselonā. • Pašpārvalde organizē izstādes, ekskursijas, interesanto tikšanos klubus, labdarības akcijas un studentu vakarus labākajos Rīgas laukumos. E-pasts: sp@isma.lv Students’ Self-Government

www.news.isma.lv

Students’ self-government (SP) is a special form of initiative, independent, and responsible social activity of students.

• SP activities are represented by the following divisions: Academic and scientific research work, Information and advertising, Sports, Foreign relations and culture. • Spanish Club, which is officially recognized in Barcelona, works under the guidance of SP. • SP organizes exhibitions, excursions, meetings with interesting people, charity events and students’ parties in the best venues of Riga. E-mail: sp@isma.lv Студенческое самоуправление

www.news.isma.lv

Студенческое самоуправление (SP) – это особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов.

• Структура SP. Отделы академической и научно-исследовательской работы, информационно-рекламный, спортивный, внешних связей и культуры. • Под руководством SP работает созданный студентами Испанский клуб, официально признанный в Барселоне. • Самоуправление организует выставки, экскурсии, клубы интересных встреч, благотворительные акции и студенческие вечера на лучших площадках Риги. E-mail: sp@isma.lv

26

www.news.isma.lv


Festival >> ISMA aicina talantus!

ISMA собирает таланты!

ēc Studentu Pašpārvaldes iniciatīvas radās tradīcija – festivāls “ISMA aicina talantus!” un konkurss “ISMA – Intelekts”. • Festivāla mērķis ir atklāt un atbalstīt jaunos talantus, veicinot kulturāli un intelektuāli pilnvērtīgu personību izaugsmi. Konkursa darbus novērtē kompetenta žūrija – Latvijā pazīstami sabiedriskie darbinieki, zinātnieki, žurnālisti un mūziķi. • Uzvarētāji saņem budžeta vietas mācībām ISMA, kā arī dāvanas no festivāla draugiem. E-pasts: festivals@isma.lv www.festivals.isma.lv

A

tradition was born on the initiative of ISMA Students’ Self-Government – the Festival “ISMA Invites Talents!” and Contest “ISMA – Intellect”. • The aim of the Festival is to discover new names and to support young people contributing to their cultural and social development. The participants’ performances are evaluated by a competent jury. • The winners of the Contest are awarded budget study places at ISMA and prizes from the friends of the Festival. E-mail: festivals@isma.lv www.festivals.isma.lv

Студенческая жизнь | Student’s Life | Studentu dzīve

ISMA Invites Talents!

P

П

о инициативе Студенческого самоуправления зародилась традиция – фестиваль «ISMA собирает таланты!» и конкурс «ISMA – Интеллект». • Цель фестиваля – открыть новые имена, поддержать творческую молодежь, способствуя ее культурному развитию. Конкурсные работы оценивает компетентное жюри. • Победители конкурса молодых талантов получают бюджетные места для учебы в ISMA и призы от друзей фестиваля. E-mail: festivals@isma.lv www.festivals.isma.lv

27


Sporta klubs

Sport Club >>

V

isi profesionālie sportisti vai vienkārši sporta cienītāji mūsu skolā var darboties sporta klubā.

Студенческая жизнь | Student’s Life | Studentu dzīve

• Studentiem ir iespēja pierakstīties kādā no ISMA`s komandām un nodarboties ar iemīļoto sporta veidu, kā arī piedalīties ikgadējās Latvijas sacensībās. • Sporta klubs organizē starptautisko vasaras telpu futbola čempionātu “ISMA Friendly Cup”. www.mfk.isma.lv Sport Club

I

SMA Sports Club is open for all professional and amateur sportsmen.

• Students have an opportunity to join one of ISMA

sports teams and take part in annual Latvian Universiades. • Sport Club organises International futsal championship “ISMA Friendly Cup” www.mfk.isma.lv

Спортивный клуб

Д

ля всех спортсменов и любителей спорта в ISMA работает спортивный клуб.

• У студентов есть возможность записаться в одну из команд ISMA и заниматься любимым видом спорта, а также участвовать в ежегодных латвийских универсиадах. • Спортивный клуб организует международный турнир по футзалу “ISMA Friendly Cup”. www.mfk.isma.lv

28


Secondary School >> Vidusskola Premjers

Vidusskola ISMA „Premjers” ir akreditēta mācību iestāde. Skola piedāvā starptautiskā līmeņa kvalitatīvo izglītību no 1. līdz 12. klasei.

Secondary School Premjers

E-pasts: skola@isma.lv

www.skola.isma.lv

S

econdary school ISMA “Premjers” – accredited educational institution. School offers qualitative education of international level from 1st to 12th form.

• Optimal number of students in class • Individual approach • Modern methodologies and equipment • External studies • Distance learning • Vocational training • A wide selection of foreign languages • ISMA facilities available E-mail: skola@isma.lv

Средняя школа Premjers

Средняя школа | Secondary School | Vidusskola

• Optimālais skolēnu skaits klasē • Individuālā pieeja • Mūsdienu metodikas un iekārta • Eksternāts • Tālmācība • Profesionālā izglītība • Svešvalodu plaša izvēle • ISMA universitātes bāzes izmantošana

www.skola.isma.lv

редняя школа ISMA “Premjers” – аккредитоС ванное учебное заведение. Школа предлагает качественное образование международного уровня для учащихся с 1– 12 классов.

• Оптимальное количество учеников в классе • Индивидуальный подход • Cовременные методики и оборудование • Экстернат • Дистанционное обучение • Профессиональное образование • Широкий выбор иностранных языков • Использование университетской базы ISMA E-mail: skola@isma.lv

www.skola.isma.lv

29


Our advantages >> Studē ISMA

• Aktuālas profesijas • Unikālās studiju programmas • Ekskluzīvi mācību kursi • Pasniedzēji ar starptautisko praktisko darba pieredzi uzņēmumos visā pasaulē

Ваши возможности | Your Opportunities | Jūsu iespējas

• Studijas un stažēšanās vairāk ka 50 Eiropas, Āzijas un Amerikas augstskolās pēc apmaiņu programmām

• Prakse, darbs vasaras brīvdienu laikā vadošajās Latvijas un Eiropas uzņēmumos

• Tālmācība • Budžeta vietas un speciālās stipendijas • Darbiekārtošana

Study in ISMA

• Professions in demand • Unique study programmes • Exclusive study courses • Academic staff with the working experience all over the world

• Studies and internship in European, Asian and American 50 HEIs on mobility programmes

• Practice and work at the leading enterprises in Latvia and abroad during summer vacations

• Distance learning • Budget places and special scholarships • Employment opportunities Учись в ISMA

• Актуальные профессии • Уникальные учебные программы • Эксклюзивные учебные курсы • Преподаватели с международным практическим опытом работы

• Обучение и стажировка более, чем в 50 вузах

Европы, Азии и Америки по программам обмена • Практика, работа во время летних каникул на ведущих предприятиях Латвии и за рубежом • Дистанционное обучение • Бюджетные места и специальные стипендии • Трудоустройство

30


Our advantages >> Studē ISMA

• Starptautiskās konferences. Vasaras skolas. • Atsevišķu studiju programmas kursu apguve ar sertifikāta iegūšanu

• Angļu valodas kursi ar TOEIC, TOEFL sertifikāta iegūšanu, spāņu, vācu un citu valodu apguve

iekārtošanu kūrortos (Grieķija, Spānija, Ēģipte)

• Spāņu klubs, starpkultūru komunikācija ar dažādu valstu studentiem

• Interesanta studentu dzīve Study in ISMA

• International conferences. Summer schools. • English courses with the opportunity to receive

TOEIC and TOEFL certificates, Spanish and German learning • Other courses and certificates • Annual animators’ courses with further placement in the resorts of Greece, Egypt and Spain • Spanish Club, intercultural communication with students from other countries • Exciting students’ life Учись в ISMA

Ваши возможности | Your Opportunities | Jūsu iespējas

• Dažādi profesionālie kursi • Ikgadējie bezmaksas animatoru kursi ar darba

• Международные конференции. Летние школы. • Получение сертификата о дополнительном прохождении отдельных курсов программы

• Курсы английского языка с получением сер-

тификатов TOEIC, TOEFL, изучение испанско- го, немецкого и других языков • Разнообразные профессиональные курсы • Ежегодные бесплатные курсы аниматоров с предоставлением работы на курортах (Греция, Египет, Испания) • Испанский клуб, межкультурное общение со co студентами из разных стран • Интересная студенческая жизнь

31


Contacts >>

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola Juridiskā adrese: Lomonosova iela 1, korpuss 6, Rīgā, LV-1019 Adrese: Lomonosova iela 1, korpuss 7, Rīgā, LV-1019 Tālrunis: (+371) 67100607. Mob.: (+371) 22044048 Fakss: (+371) 67241591. E-pasts: isma@isma.lv www.isma.lv International relations department: Phone: +37167100537. E-mail: international@isma.lv

32

ISMA Leaflet 2014  

Format A6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you