Page 1

DESI GN PO RTFO LI O

2 0 1 4


20phot osgavenands omeoft hemt ook asgr oupdur i ngt hewor k s hop. Someoft he phot oswer et ak eni ndi vi dual l y . Phot osar e f r omI z mi randar ound. Rephot ogr aphyi s t hemai nt heme.


S OF T WAR E


2 0 1 3

T odes i gnacount er t opheat er .

P opcor npopperwi t hmot or i z ed s t i r r i ngr odt oens ur eal lk er nel s pop. Pr oducesupt o4l i t r esi n about5mi nut es ;bui l t i nbut t er wel l . Nons t i ck coat edpoppi ng s ur f ace. Heat r es i s t anthandl es andbas e;pl as t i ccoverdoubl es ass er vi ngbowl .


2 0 1 3

T odes i gnas er vi cecor por at e wi t hy ourdes i gnt eam.

Ar ct i quei sahot elwhi chdes i gned byRai nbowdes i gnt eam.I thast hr ee i gl oosasvi l l ager oomsandni ne i gl oosf oraccomodat i on.Ar ct i quei s auni ques er vi cewhi chs er vesar ct i c f aci l i t i es ,har s hwi nt ercondi t i onsand i nui tcul t ur e.Notonl yEs k i mo’ scl ot hes , mus i c,f oodsbutal s oAr ct i c’ s nat ur ewonder ,pol arl i ght ss nowand fi r ear epr es ent edi nAr ct i que.


2 0 1 2

T odes i gnaur banf ur ni t ur ef or publ i cus esi nI z mi r .

T hi spr oductmeantt ot ak epl aceat Agor amal lwhi chi sAtBal çova.L i ne i si ns pi r edbys t ai r cas es .Agor ahave al otofs t ai r cas esi ni tbecaus eofi t ’ s des i gnf ort wofl oor edandt wo par k i ngl ot s .Pl aceoft he benchi sat t hecent er sofopenar easneart o s hopsi nbot hbui l di ngs .


2 0 1 3

T odes i gnapr oductf ors oci al r es pons bi l i t i y .

T hi spr oducti sdes i gnedt omak e pur s es nat chi ng har derf ort het hi ef . Whent hi efpul l st hes t r i pesoft he bagt hi spr oducthel pst odi s connect t hes t r i peoft hebagf r omt hebag andmak ei ts t ayi nt hehandoft he t hi efWhenaf or cepul l st hehanger hol derwi l ls pl i ti nt ot wopi eces .


2 0 1 1

T odes i gnavacuumcl eaner .

T hi spr oducti sdes i gnedf or vet er i nar i est ous e.Whent hey needst or eacht hehi ghpl acesi t i shar df ort hemt ous et hevacuum cl eaneri ncagesandandt he pl acest heyk eept hepet si n.Wi t h t heback packs hapei twi l lbeeai s er f ort hem ocl eant hecages .t


2 0 1 2

T odes i gna. pl ay gr oundal ongt he s hor el i nei nI z mi r .

T hi spr oj ecti sdes i gnedf orAl s ancak andi ti sadogpar kf ordogowner s .I n t hi spar k ,dogowner scanget s oci al i z edwi t ht hei rdogs .Dogscan havef unwhi l et heygeteducat ed. Pr oj ec’ t spl acewasAl s ancak ,Kor don.


2 0 1 3

T odes i gnl og ory ourdes i gn .of companygr oup.

Rai nbowi st henameoft hedes i gn gr oup. L ogosar edes i gnedaccor di ngt oďŹ ndas ui t abl el ogof ort he des i gngr oup. Sel ect edl ogowasi ns pi r edbyt hebr eak i ngoft hel i ght dur i ngr ai nbow.


2 0 1 4

T odes i gnl og ory ours er vi ce. .of

P ol eci t yi st henameoft hes er vi ce t hatRai nbowcompanydes i gned. Namechangedas‘ ’ Ar ct i que’af t er br ai ns t or mi ngsanddi s cus s i ons . Sel ect edl ogoi si ns pi r edbyt he s hapeoft hehot elwhi chi shal fbal l . I gl oot hemei sal s ocanbes eenat t hel ogo.


2 0 1 3

T oj oi nawor k s hopwi t h r ephot ogr aphyar t i s tMar kKl et t .

20phot osgavenands omeoft hemt ook asgr oupdur i ngt hewor k s hop. Someoft he phot oswer et ak eni ndi vi dual l y . Phot osar e f r omI z mi randar ound. Rephot ogr aphyi s t hemai nt heme.


2 0 1 4

T opl ayagai ns torwi t ht hecamer a.

I nt hi ss etofphot ogr aphs , t hemei s pl ay i ngagai ns tcamer a. Ai mwast o t r yt ocapt ur et hef oodsi nt heai r . Att hebegi nni ngoft hepr oces si t wast r i edwi t hdi er entk i ndoff ood pr oduct s , f orďŹ nals et , i twast r i ed wi t hf as tf ood.


2 0 1 2

Des i gnar an geofi nt er l ock i ng . modul arf ur ni t ur epi eceswhi ch maypos s i bl ybeconf i gur edor combi nedi nanumberofdi f f er ent way s , t her ebyi ncl udi ngt heend us eri nt hecr eat i onoft hef i ni s hed obj ect .

Pr oducti ss t oolwi t hcoeet abl e. Wheni ti snotatus i ng, i tcanbe cl os edwi t hcompl ement r ypar t s andedges . Becaus eoft hi sf eat ur e, f ur ni t ur eswi l lnotcons umes pace wheny oudonothaveenough s pace. Mat er i ali s pol i s hwood orpl as t i c.


2 0 1 4

Des i gnamod arbooks hel f . .ul

F ort hi spr oj ect , i ns pr at i oncamef r om l aby r i nt h . I thast enpar twhi chcan beadj us t abl ef orus ert ocr eat ea l aby r i nt hs hapedwal ls hel f . I tal s o canbeadj us t abl ef ort hes i z eof t hedecor at i veobj ect swhi chwi l lbe us edont hes hel f s .


2 0 1 4

Des i gnabenchwhi chhas cur vi l i ni earf or ms .

Mos t l y , r ul os hapehasbeenus edf or t hi spr oduct . Mat er i alofi ti swood andi ns i deofi st her ei samet al cons t r uct i ons oi tcancar r yt he wei ght .


2 0 1 4

T odes i gnacouchwhi ch r ef er st owor dr hy t hm.

Rhy t y mcanmak eapr oductver y enj oy abl e. Wi t ht hehel poft he col or s , r hy t hmt r i edt oemphas i z ed f ort hi spr oduct . Couchmat er i ali s s pongeandf oamr ubberwi t h cover edf abr i c.


2 0 1 4

T odes i gngr aduat i onpr oj ect .

As t or agef orr ecy cl i ngpl as t i cpet bot t l es . I twi l lhaveas econdar y pr oductwhi chi sabr acel etwhi ch hasi ndi vi dualRQ codeoni t . As muchast heamounti ncr eas eus er s wi l lhaveachancet ous et hebi s i m s y s t emf orf r ee. I twi l lgi vet het i ck et f orbi s i ms y s t em. I twi l lbeatever y bi s i ms t at i onal ongt hes hor el i ne.


Iskender yüksel  
Advertisement