Page 1


Devlet hastanelerinde, bazý doktorlarýn, saðlýk personelinin ve dýþarýdan birilerinin içinde yer aldýðý sahte “Heyet Raporlarý” ile ilgili araþtýrmalarýmýzda, ilginç olaylarla karþýlaþtýk! Araþtýrdýkça þaþýrdýk! Yazarken bile sýkýlýyorum! Bazý doktorlar var iþin içinde… Böylesine saygýn bir meslek ve insan hayatýný ilgilendiren bir alanda, karþýmýza doktor isimlerinin çýkmasý gerçekten de üzdü beni. Þebekeyi kurmuþlar! Hazýrla raporu.. Al ilacý.. Koy cebine paralarý! Ne oldu bize? Bu kadar mý? Aile.. Þeref.. Çocuklar.. Deðer mi? Manþet haberimizde okudunuz. Pahalý ilaçlar.. Sahte raporlar.. Devleti soyacaksýn! Sonra saygýnlýk bekleyeceksin! Yazýk, çok yazýk! Allah var.. Vicdan var.. Hukuk var.. Devlet var.. Yetimin hakkýný sakýn unutmayýn ha! Gerçi, “Ayaklar baþ, baþlar ayak” olmuþ! Çok ilginçtir; Hýrsýzlar çok cesur! Soyguncular pervasýz! Devleti soyanlar yüzsüz! Yüzlerine tükürseniz; Yaðmur sanacaklar da!!! Saðlýk dosyasýný bugün açtýk. Devam edeceðiz. Bakalým neler olacak? SELAMÝ ERGÜVEN! Ýskenderun'da görev yapan gazeteci arkadaþým, küçüðüm ve her zaman bana saygýsýný ifade eden Selami Ergüven dün gazetesinde bana bir yazý yazmýþ. Daha doðrusu, Belediye Baþkaný Yusuf Civelek'i savunmuþ! Olsun, ben Selami'yi severim. Orada bir düzeltme yapmak istiyorum. Ben gazetemizde yazýlarýmý ÝGC Baþkaný sýfatýyla yazmýyorum. Her nedense, þu ÝGC, kýlçýk gibi boðazlarýna takýlmýþ ve hiç çýkmýyor! Yazýnýn bir bölümünde demiþ ki: “Baþkan Yusuf Civelek'in beyefendi tavýrlarý, ÝGC Baþkaný'ný daha çýldýrtýyor.” Haydi ben yazýyorum. Baþkan Civelek çok mutlu da! Sana ne oluyor, sen niye çýldýrýyorsun ki? “HODRÝ MEYDAN!” diyor. Seni de herkes biliyor, beni de! Haydi, resti gördüm! Daha söyleyecek çok SÖZümüz var da!


iskenderun soz  

iskenderun soz