Page 1

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, tartýþmalara son noktayý koydu:

“Benim böyle bir açýklamam yok!”

Tarih:12 Nisan 2010 Pazartesi

Yýl:1

Sayý:98

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, son günlerde kamuoyunu meþgul eden 'Erzin ve Dörtyol'un Osmaniye'ye baðlanmasý' yönünde basýnda çýkan haberlerin asýlsýz olduðunu kaydederken, “Ülkemiz sýnýrlarý içerisinde yer alan her vilayetimiz bizim gözbebeðimizdir. Benim hiçbir þekilde Dörtyol ve Erzin'in Osmaniye'ye baðlanmasý yönünde tek bir açýklamam dahi olmamýþtýr." dedi. Vali Celalettin Cerrah, "Hatay bizim gözbebeðimizdir" diyerek baþladýðý açýklamasýnda, “Hatay'ýn imajýna gölge düþürecek, Hatay'ýn sýnýrlarýnýn daraltýlmasý yönünde hiçbir görüþ ve açýklamam olmamýþtýr. Bir defa sýnýrlar konusu, yetkilerimi aþar. Bu yönde çýkan açýklamalar da gerçekle baðdaþmadýðý için þahsýmý üzmüþtür" þeklinde konuþtu.

'POLÝS'in

Gurur Günü

Türk Polis Teþkilatý'nýn Kuruluþunun 165. Yýldönümü, tüm Türkiye'de olduðu gibi Ýskenderun'da da gururla kutlandý. 10 Nisan Polis Günü nedeniyle Ýskenderun'da düzenlenen etkinliklerde, bu yýl polis ailelerinin katýlýmýnýn fazla olmasý, ayrý bir gurur kaynaðýydý. Ýskenderun Emniyet Müdürü Yusuf Cinel, hafta boyunca kendilerini ziyaret eden vatandaþlara teþekkür ederek, “Polis-vatandaþ iþbirliðinin en güzel örneklerini yaþýyoruz. Vatandaþýn can ve mal güvenliðinin yanýsýra huzurunun korunmasýnda da canla-baþla çalýþan tüm teþkilatýmýzýn üyelerini tek tek kutluyorum” dedi.

Ýskenderun Emniyet Müdürü Yusuf Cinel

Devamý Sayfa 5'te

Ýþadamý Mehmet Yüksekgönül 'Siyaset Akademisi'nin kendisine çok büyük yenilikler kattýðýný belirtti:

’ÜN ÖZÜ ÞEHMUS ASLAN sehmusaslan2009@hotmail.com

Merhaba POLÝS Amca! Polis Haftasý nedeniyle çeþitli etkinlikleri izledim ve bir kez daha 'POLÝS' kelimesinin anlamýnýn sadece bilinenle sýnýrlý olmadýðýný gözlemledim. Törenler, konuþmalar, tebrikler, teþekkürler derken, asýl gözden kaçan önemli noktalara(!) deðinmek istiyorum. Haydi bunlarý konuþalým!

“Haydi Siyaset Okulu'na” Ak Parti'nin düzenlemiþ olduðu 'Siyaset Akademisi'ne katýlanlardan RO-RO Ýþletmecileri ve Kombine Taþýmacýlarý Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yüksekgönül, siyasetin merkezi olan insanýn, 'Siyaset Akademisi'nde siyasetle ilgili bilgi ürettiðini söyledi. Siyasetin, geliþen ve deðiþen dünyada geçmiþ tecrübeler ýþýðýnda daha da büyük bilgi ve bilinç gerektirdiðini vurgulayan Yüksekgönül, “Siyaset Akademisi, siyasetle ilgilenen her insanýn gitmesi gereken bir okuldur. Okula, sadece Ak Partililer'in deðil, siyasetle uðraþan tüm inMehmet sanlarýn katýlmasý gerekir. Yarýn siyasete girecek olanlar için, bu çok Yüksekgönül büyük bir fýrsattýr. Keþke diðer partiler de böyle adýmlar atsaydý. Siyasetle uðraþmak isteyen insanlar için Ak Parti öncülük yapýyor” þeklinde konuþtu.


Türk Polis Teþkilatý'nýn 165. Kuruluþ Yýldönümü, Ýskenderun Atatürk Anýt Alaný'nda düzenlenen törenle de kutlandý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan, Ýskenderun Ýlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cinel tarafýndan Atatürk Anýt Alaný'na çelenk sunuldu. Düzenlenen törene, Ýskenderun Kaymakamý Cemil Aksak, Ýskenderun Belediye Baþkaný Yusuf Civelek, CHP Hatay Milletvekili Aziz Yazar, Ýlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cinel, siyasi parti ilçe baþkanlarý, daire müdürleri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý.

“Ýhtiyaç duyulan en temel oldu güvenliktir” Ýskenderun Emniyet Müdürü Yusuf Cinel, ülkenin milli birlik ve bütünlüðün korunmasýnda halkýn huzur, güvenliðinin saðlanmasýnda önemli görevler üstlenen Türk polis teþkilatýnýn 165. kuruluþ yýldönümünü kutlamanýn mutlu-luðunu yaþadýðýný söyledi. Toplumda insanlarýn ihtiyaç duyduðu en temel olgunun gü-venlik olduðunu ifade eden Cinel, “Türk Polis Teþkilatýmýzýn kuru-luþunun 165. yýldönümünü kutladýðý-mýz bu mutlu günde sizleri saygý ve sevgi ile selamlýyorum. Emniyet ve a-sayiþin, huzur ve güvenin tesis ve de-vamý için gece, gündüz demeden her gün 24 saat vatandaþýmýzýn hizme-tinde bulunan siz deðerli emniyet mensuplarýmýzýn bu bayram gününü kutluyorum. Desteklerini esirgemeyen halkýmýza da teþekkür ediyorum” dedi. Konuþmanýn ardýndan Ýlçe Kaymakamý Cemil Aksak, tüm Emniyet Teþkilatý'nýn Polis Günü'nü kutlayarak, görevlerini en iyi þekilde yerine getirdikleri için teþkilata teþekkür etti. Törenin ardýndan Ýskenderun Belediye Halk Gazinosu'nda 'Polis Günü' nedeniyle kokteyl düzenlendi. Ýskenderun Belediye Halk Gazinosu gi-

riþinde, gelen misafirleri karþýlayan Emniyet Müdürü Yusuf Cinel, kutlamaya katýlan tüm davetlilere tek tek teþekkür etti.


iskenderun soz  

iskenderun soz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you