Page 1


Eskiden kýþ aylarýnýn vazgeçilmezi olan odun-kömür sobalarýmýzýn yerini, teknolojinin son ürünü olan elektrikli sobalar, kaloriferler aldý. Kýþýn yaþanan soðuða raðmen ekonomik kriz yüzünden ýsýnmak için soba alamayan vatandaþlar soðuktan, sobacýlar ise satýþ yapamamaktan þikayetçi. Ekonomik kriz yüzünden soba satýþlarýnýn istenilen ölçüde olmadýðýný dile getiren Yýldýz Soba Personeli Mustafa Sezen, “Ýnsanýn zaruri ihtiyaçlarýndan biri ama satýþ olmuyor. Sýhhat aranýyorsa, evrenselleþmiþ bir hastalýk olan domuz gribi için eskiye dönüþ olmasý gerekiyor, yani teknoloji geliþtikçe birçok hastalýklar ortaya çýkýyor” diyerek odun sobasýnýn önemini vurguladý. Sobalarýn, geçen yýlýn rakamlarýndan daha düþük bir fiyata satýldýðýný söyleyen Sezen, “Eskiden soba yokken, mangalda ýsýnmak için kömürü dýþarýda yakýp, içeriye getirirlerdi. Þimdilerde ise bacalý soba olmasýna raðmen, Türkiye'nin her yerinden zehirlenme haberleriyle karþýlaþýyoruz” dedi.


iskenderun soz  

iskenderun soz

iskenderun soz  

iskenderun soz

Advertisement