Issuu on Google+

รายชื่อผู้นําเสนอบทความประเภทบทความ Peer Review การประชุ มวิชาการ geoinfotech 2010 ชื่อเรื่อง

 

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

หน่ วยงาน

1.

ลักษณา สัมมานิ ธิ Luxsana Summaniti

การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศและแบบจําลองเชิง สัณฐาน การเปลี่ยนแปลงสัณฐานศูนย์กลาง: ผล ของพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการสัญจรจากทางนํ้า มาทางบก พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ าํ เจ้าพระยาฝั่ง ตะวันตก Geo-Informatics Application and Spatial Model The Transformation of Spatial Centrality: The Result of Modal Change from Water Based to Land Based Transportation on The Western Area of Chaophraya Delta

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.

นารี นาถ รักสุ นทร Nareenart Raksuntorn

การประยุกต์ใช้แบบจําลองอีวแี อลเอ็มเอ็มจําแนก ประเภทข้อมูลภาพหลายช่วงคลื่น กรณี ศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา The Application of Endmember-Variable Linear Mixture Model (EVLMM) for Multispectral Image Classification: a Case Study of Rajabhat Suan Sunandha University

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา

3.

จักรพันธ์ ทัพขวา Chakrapan Tapkwa ชาญเวทย์ หริ พา่ ย Charnwet Haripai สโรช บุญศิริพนั ธ์ Saroch Boonsiripant ศักดิ์ดา พรรณไวย Sakda Panwa

การวัดระยะทางการเดินทางโดยใช้เทคโนโลยี Global Positioning System (GPS) Travel Distance Measurement Using Global Positioning System (GPS) Technology

สํานักวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมระบบ ทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศ ไทย


ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 

หน่ วยงาน

4.

วาสนา พุฒกลาง Wasana Putklang ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ Charat Mongkolsawat

การประกอบแบบจําลองเชิงพื้นที่ สําหรับประเมิน ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกยางพารา ใน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ Spatial Modeling of Land Suitability Evaluation for Rubber Plantation in Northeast Thailand

ศูนย์ภมู ิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.

สุ วรรณี อัศวกุลชัย Suwannee Adsavakulchai

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6.

ชนมภัทร โตระสะ Chonmapat Torasa

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ ตําแหน่งที่ต้ งั สถานีบริ การ NGV ใน กรุ งเทพมหานคร Optimal Site Selection of NGV station in Bangkok การประมาณการฝนตกแบบใกล้เวลาจริ งโดยใช้ ข้อมูล APT และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากรายงาน METAR NEAR-REAL TIME RAINFALL ESTIMATION USING APT DATA AND METROLOGICAL DATA FROM METAR REPORT

7.

วลัยพร ศะศิประภา สุ กิจ รัตนศรี วงษ์ วินยั ศรวัต นารี ลกั ษณ์ วรรณสาย โสภิตา สมคิด

ความเหมาะสมของพันธุ์และช่วงปลูกมัน สําปะหลังเฉพาะพื้นที่ Optimum Cultivar and Planting Date for Site Specific Cassava Production

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8.

ร้อยโท ธารวิทย์ เสวก ดรุ ณทร Lutenant Tarawit Swegdaraountoru

การบีบอัดภาพจากกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข กองทําแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อจําแนกรายละเอียดข้อมูลแผนที่ Airborne Photogrametric Camera Compression for Mapping Classification.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา


ลําดับ 9.

ชื่อ-สกุล ร้อยตรี ชูชยั กันทอง Sub Lutenant Choochai Kanthong

ชื่อเรื่อง โปรแกรมประยุกต์เพื่องานจําแนกรายละเอียด สําหรับการทําแผนที่และภูมิสารสนเทศ The Application Program of Geographic Information System for Map Updating with In-house Software and Geographic information system

 

หน่ วยงาน

กองทําแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

10. ร้อยโท ปริ ญญา ทวีวฒั น์ Lieutenant Parinya Thaweewat

การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตําแหน่งของ กองยีออเดซี่ และยีออฟิ สิ กส์ กรมแผนที่ทหาร ค่าพิกดั จีพีเอสในระบบปรับแก้ผลต่าง ESTIMATION OF POSITIONAL ERRORS OF DIFFERENTIAL GLOBAL POSITIONING SYSTEM

11. ร้อยโท ศรัณย์ชยั พิสิฐ บรรยง Lieutenant Saranchai Pisitbanyong

การวิเคราะห์ศกั ยภาพของที่ดินโดยการประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และตรรกศาสตร์แบบ คลุมเครื อ LAND PRICE AND LAND SUITABILITY ANALYSIS BY INTEGRATED GIS AND FUZZY LOGIC

12. พ.อ. ศรันยพงศ์ พราหมณ์ เสน่ห์ ร.อ. ดิศพันธุ์ นาคเสน Colonel Saranpong Pramsane Captain Didsaphan Naksen

ประเมินความถูกต้องของการให้บริ การข้อมูลแบบ โรงเรี ยนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ให้ค่าแก้ในทันทีผา่ นเครื อข่าย Internet จากสถานี รังวัดดาวเทียม GPS แบบถาวร Evaluated Accuracy of Real Time Positing Correction Parameter from Permanent GPS Base Station via Internet Protocols

กองยีออเดซี่ และยีออฟิ สิ กส์ กรมแผนที่ทหาร


ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 

หน่ วยงาน

13. ดร.ชาติชาย ไวยสุ ระสิ งห์, นายสุ ริยะ ผลพูน และ นายเจษฏา ทองแท่ง Dr. Chattichai WAISURASINGHA , Suriya POLPOON and Jessada TONGTANG

การประเมินคุณภาพของแบบจําลองระดับที่ ให้บริ การในประเทศไทย: กรณี ศึกษาพื้นที่ลุ่มนํ้าชี Assessment of the Quality of Digital Elevation Model Availing for Thailand: a Case Study of the Chi-River Basin

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand

14. ปริ ญญา จินดาประเสริ ฐ1, กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั 1, ชาติชาย ไวยสุ ระสิ งห์1*, วินยั ศรี อมั พร1, ศุภชัย ปทุมนากูล1, สิ นี ช่วงฉํ่า2 , ดิรก สาระวดี2, และ สุ ดารัตน์ คําปลิว3

การประยุกต์ใช้แบบจําลองความสู งและการ ตัดสิ นใจโดยใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ เพื่อการประเมินศักยภาพลุ่มนํ้าชีในการผลิต กระแสไฟฟ้ าด้วยพลังนํ้าขนาดเล็ก Application of Digital Elevation Model and Analytical Hierarchy Process to Evaluate Smallscale Hydropower Potential in Chi River Basin

1 ศูนย์วจิ ยั โครงสร้างมูลฐานอย่าง ยัง่ ยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15. อัศนัย นิธิโรจนานนท์1 ชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์2 และกอบชัย เดชหาญ3 Ussanai Nithirochananont, Chanchai Peanvijarnpong and Kobchai Dejhan

การสร้างวงจรกรองซิ กมาที่ปรับปรุ ง IMPLEMENTATION OF IMPROVED SIGMA FILTER

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 1,2 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์1,3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง


ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 

หน่ วยงาน

16. นายภาสภัค สารถิน นางรําพึง สิ มกิ่ง นางสาวปานวาด นิติกลุ

การตรวจสอบความถูกต้องทางราบของผลิตภัณฑ์ ภาพจากดาวเทียม THEOS แบบออร์โท

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

17. รัตนะ บุลประเสริ ฐ1 เอกสุ ระ นนท์ธนาวรกุล1 วีระศักดิ์ ชาวแดง1

การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลดาวเทียม THEOS-1 เพื่อ ประเมินค่าดัชนีช้ ีวดั การปกคลุมเรื อนยอดของ สังคมพืชในบริ เวณป่ าหิ นปูน กรณี ศึกษาพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนสุ ดาฯสยามบรม ราชกุมารี (เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี) Application of THEOS-1 data for estimates Crown Closure Area index (CCA Index) of plant community in limestone forest Case study: Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (Khao Wang Khamen, Kanchanaburi Province)

1 คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

18. อุดมลักษณ์ มัน่ คง, สุ ระ พัฒนเกียรติ, ปกรณ์ สุ วานิช Udomlak Munkong, Sura Pattanakiat, Pakorn Suwanit

การจําแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ทดแทนพลังงานโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย Identification of Energy Plant Cultivation Suitability Area Using Geo-Informatics System, Kanchanaburi Province, Thailand

คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล


ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 

หน่ วยงาน

19. เอกสุ ระ นันท์ธนาวรกุล1* รัตนะ บุลประเสริ ฐ1 และ ชลธิศ เขียวลงยา

1 คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้นกั บิน (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) ประเมินความหลากหลาย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ทางชีวภาพของพืชภายใต้การจําแนกลักษณะชนิด พรรณจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศระดับตํ่าและ ข้อมูลดาวเทียม THEOS-1 กรณี ศึกษาพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนสุ ดาฯสยามบรม ราชกุมารี (เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี) Application of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for evaluated plants biodiversity based on species identification characteristic by using low altitude aerial photography and THEOS-1 data Case study: Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (Khao Wang Khamen, Kanchanaburi Province)

20. สิ ริวรรณ น้อยรักษา, สุ ระ พัฒนเกียรติ, จําลอง อรุ ณเลิศอารี ย ์ Siriwan Noiruksar, Sura Pattanakiat, Chamlong Arunlertaree

คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร การประยุกต์ใช้การสํารวจระยะไกลเพื่อประเมิน การสะสมค���ร์บอน เหนือพื้นดินของไม้สักในสวน ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ป่ าขุนแม่คาํ มี จังหวัดแพร่ ประเทศไทย Application of Remote Sensing for Aboveground Carbon Storage Determination of Teak in Khun Mae Kham Mee Plantation, Prae Province, Thailand

21. นววิทย์ พงศ์อนันต์, สุ ระ พัฒนเกียรติ, อัจฉราพร ขําโสภา Navavit Ponganan, Sura Pattanakiat, Acharaporn Kumsopag

การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุน คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร การจัดการอนามัยสิ่ งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Geo-Informatics Application for Environmental Health Management in Tourist Spot of Khao Yai National Park


ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

การประยุกต์ใช้ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและข้อมูล ดาวเทียม เพื่อจําแนกสังคมพืชป่ าผสมผลัดใบ ใน ลุ่มนํ้าแควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย Applied Expert System and Satellite Imageries for Mixed Deciduous Forest Classification in Lower Kwai Yai Watershed, Kanchanaburi Province Thailand การทําแผนที่ป่าไม้เมืองร้อนโดยใช้ภาพ ALOS 23. ปรี สาร รักวาทิน, PALSAR ที่ความละเอียด 50 เมตร กับ การ นิโคลาส ลองเจเป, ประมวลผลแบบ Multiscale second order texture โอซามุ อิโซกุชิ, Mapping Tropical Forest Using ALOS PALSAR มาซาโนบุ ชิมาดะ, 50m Resolution Data with Multiscale second ยูมิโกะ อูรุย Preesan Rakwatin1, Nicolas order texture Longepe2, Osamu Isoguchi2, Masanobu Shimada2, and Yumiko Uryu3 การใช้ขอ้ มูลจากดาวเทียมและการวิเคราะห์ 24. สุ วลักษณ์ นาคยา ศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง สุ ภาพร แก้วกอ เลี่ยว ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ น จังหวัด ไพโรจน์ ประจวบคีรีขนั ธ์ เลิศวิทย์ รังสิ รักษ์ Use of Satellite Data and Potential Surface และเชาวลิต ศิลปทอง Analysis for Urban Expansion of Hua Hin Municipality, Prachuap Khiri Khan Province 22. สุ รัถยา อนุรักษ์, สุ ระ พัฒนเกียรติ, ปกรณ์ สุ วานิช Surattaya Anurak, Sura Pattanakiat, Pakorn Suwanit

 

หน่ วยงาน

คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

1สํานักภูมิสารสนเทศ, สํานักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวากาศและภมิ สารสนเทศ 2ศูนย์อวกาศทสึ กบู ะ, องค์การสํารวจ อวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น 3องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (ประเทศอินโดนิเซี ย)

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)


ลําดับ

 

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 

หน่ วยงาน

25. 1 วุฒิชยั บุญพุก 2 ดรุ ณวรรณ กําธรเกียรติ, 3 ชากรี รอดไผ, 4 อเนก ไทรวรรณรังกูล

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนและ แนวชายหาดจากเหตุการณ์ธรณี พิบตั ิสึนามิ 2547 และการพื้นฟูในจังหวัดพังงา

1&2 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3&4 ส่ วนบริ หารจัดการทรัพยากรป่ า ชายเลนที่ 2 สํานักอนุรักษ์ทรัพยากร ป่ าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

26. กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ1, สุ นีย ์ พงษ์พินิจภิญโญ2, วิวิชชุตา เดชรักษา3 Kanita Thangthaikwan1, Sunee Pongpinigpinyo2, Wivitchuta Dechruksa3

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต สําหรับการติดตามการติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์คาเรี ยของหอยนํ้าจืดวงศ์ Thiaridae ใน พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย Internet Geographic Information System for Monitoring Cercaria Infections of Freshwater Snails Family Thiaridae in the Northern Part of Thailand

1,2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

27. สุ รเชษฐ์ ฟักเขียว1, สุ นีย ์ พงษ์พินิจภิญโญ2 Surachet Fakkiew1, Sunee Pongpinigpinyo2

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การเฝ้ าระวัง 1,2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรคติดต่อทางระบาดวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 A Development of Geographic Information System for Surveillance in Epidemiology of Infectious Disease

28. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ Dr. Chanin Tinnachote ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี Dr. Kulyos Audomvongseree

การประยุกต์ใช้ GIS ในการพัฒนา โปรแกรมพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ าเชิงพื้นที่ Application of GIS in the Development of Spatial Load Forecast Program

3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัด นครปฐม 73000

ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อบทความ Peer Review