Page 1

¡Òϵٹʋ§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ෤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈáÅÐÀÙÁÔÊÒÃʹà·È

Ê Ò Œ Ó · Ã Ò ‹ Ç ¨ « Ù¤‹ Ó Ë ¡ ¹ º ´ µÓ á Ë ¹ º Ð Ã ¹ Í µ ‹§º¹ â Å¡

TAXI

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


TAXI

ชื่อเรื่อง คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพประกอบ บริษัท เบรนสตรีม จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 จำนวนหน้า 128 หน้า ผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2141-4470 โทรสาร 0-2143-9586 E-mail : info@userservice.gistda.or.th www.gistda.or.th โรงพิมพ์ บริษัท เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์ จำกัด 158/1 ซ.ลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 0-2539-0704-6 โทรสาร 0-2530-1515 E-mail : info@snpprinting.com ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก.-- กรุงเทพฯ

: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2552. 128 หน้า. 1. วิทยาศาสตร์. 2. การ์ตูน. l. ชื่อเรื่อง. 500 ISBN 978-616-12-0020-6


ตั้งแต่อดีต มนุษย์เรามีความพยายามที่จะสร้างเครื่องมือเพื่อบอกให้ได้ ว่าเรากำลังอยู่ที่ใด เพื่อป้องกันการหลงทางและสามารถกลับไปยังจุดเดิมได้ อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดวงดาวเพื่อบอกทิศทางหรือแม้แต่เข็มทิศ สำหรับนักเดินทาง แต่ในปัจจุบันเรามี ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ (Global Positioning System: GPS) เป็นระบบสำรวจหาตำแหน่งพื้นโลกด้วย ดาวเทียมที่ออกแบบและจัดสร้างโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการบอก ตำแหน่ง นำทางและการสำรวจ สทอภ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศในทุกระดับ ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ระบบ กำหนดตำแหน่ ง บนโลกหรื อ จี พ ี เ อส ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเทคโนโลยี

ภู มิ ส ารสนเทศ จึ ง ได้ จ ั ด ทำการ์ ต ู น ชุ ด คู่ ซ่ า ท้ า สำรวจ ตอน ระบบกำหนด ตำแหน่งบนโลก เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักการเรียนรู้ระบบดังกล่าว ผ่านเรื่องราวอันน่าตื่นเต้น ด้วยภารกิจของนักสืบน้อยที่ได้รับการสนับสนุน

จากด็ อ กเตอร์ จิ ส ด้ า ทำให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนานสอดแทรกด้ ว ยความรู้

เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกวัย อันจะทำให้เกิดเข้าใจและเห็นความสำคัญของระบบ กำหนดตำแหน่ งบนโลก ตลอดจนสามารถนำไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ในชี วิ ต ประจำวั น

ของเราต่อไป สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TA XI


µÍ¹·Õè 4 : GPS àÅ‹¹¡Å...

1 12 21 32

µÍ¹·Õè 5 : µØ¡µØ¡ äÎâ«...

51

µÍ¹·Õè 1 : ª‹Ç´ŒÇÂÁѹËÒÂä»áÅŒÇ... µÍ¹·Õè 2 : µÒÁÅ‹Ò!!! ËÒÊÑÞÞÒ³... µÍ¹·Õè 3 : ¶Í´ÃËÑÊÅѺ

µÍ¹·Õè 6 : ¡ÃЪҡ˹ŒÒ¡Ò¡... µÍ¹·Õè 7 : àËÃÕÂÞàÂÒǪ¹ ¼ÙŒ¡ÅŒÒ...

70 93


á¹Ð¹ÓµÑÇÅФà à´ç¡ªÒ àôŒÒ Ѻ ´ŒÒ ¤¤ÃÃѺ ¼¼ÁÁàÃàôŒÒ

໚¹à´ç¡àÃÕ¹´Õ ËÒàÃԧʹءʹҹ ªÍºàÃÕ¹ÃÙŒÊÔè§á»Å¡ãËÁ‹ ª‹Ò§ÊѧࡵáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¨Ó໚¹àÅÔÈ ÊÒÁÒöÇÔà¤ÃÒÐˏà˵ءÒóáÅÐ á¡Œ»˜ÞËÒµ‹Ò§æ 䴌͋ҧÁÕà˵ؼŠºÒ§¤ÃÑé§ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´à»š¹¼ÙŒ ãËÞ‹ âµà¡Ô¹µÑÇáÅÐÁÕ¨Ô¹µ¹Ò¡Òánjҧä¡Å

à´ç¡ªÒ ÅÐµÔ à»š¹·Ñé§à¾×è͹«Õéà¾×è͹«‹ÒáÅÐàÃÕ¹ˌͧà´ÕÂÇ ¡ÑºàôŒÒ ÁÒ´«¹æ ¡Ç¹æ äÃŒÊÒÃÐä»ÇÑ¹æ ª‹Ò§ÊѧࡵÍÂÒ¡ÃÙŒÍÂÒ¡àËç¹ ¢ÕéʧÊÑ áÁŒ¡ÃзÑè§àÃ×èͧ·Õè äÁ‹¹‹ÒʧÊÑ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÍÂÙ‹ ã¹¢Ñé¹´ÕàÅÔȶ֧»Ò¹¡ÅÒ§

¼Á ¤ÃѺѺ ÅÐµÔ Ô¤Ã ¼ÁÅе

¤Ø³Åا´çÍ¡àµÍϨÔÊ´ŒÒ ã¨´Õ ªÍºãËŒ¤ÇÒÁÃٌᡋà´ç¡æ ·Õèʹã¨ã½†ÃÙŒ áÅЪ‹Ò§Êѧࡵ ªÍº¼ÅÔµ¤Ô´¤Œ¹ÍØ»¡Ã³á»Å¡æ ÅéÓÊÁÑ ·Ó§Ò¹ãËŒ¡Ñº Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈ áÅÐÀÙÁÔÊÒÃʹà·ÈÁÒ¹Ò¹áʹ¹Ò¹


¾Õè ÊÒÃÇÑµÔ ¸§Ãº ໚¹µÓÃǨ·Õèà¡‹§ ËÅ‹Í à·‹Ë ¨Ôµã¨Í‹Í¹äËǧ‹Ò ÊØÀÒ¾àÃÕºÌÍ ͋͹â¹µ‹Íà´ç¡ ʵÃÕÁÕ¤ÃÃÀ áÅФ¹ªÃÒ áµ‹¨ÐÌҡҨÁÒ¡àÇÅҨѺâ¨Ã

TAXI TAXI

¨‹Ò ¾Å¾ÃŒÍÁ ໚¹ÅÙ¡¹ŒÍ§¢Í§µÓÃǨ˹ŒÒâË´ ᵋµÃ§¢ŒÒÁ¡Ñ¹à¡×ͺ·Ø¡Í‹ҧ µÑé§áµ‹Ë¹ŒÒµÒ¨¹¶Ö§¹ÔÊÑ ¹ÔÊѪͺ¤ØÂâÇâÍŒÍÇ´µÑÇàͧ 㨴յ‹Íà´ç¡ ʵÃÕ ¾Ù´¨Ò⼧¼Ò§ àÇÅÒà¨Íâ¨ÃÁÑ¡¨ÐäÁ‹¡ÅŒÒ

¼ÙŒÃŒÒÂäÎâ«

໚¹¤¹ÃÇÂÍÂÙ‹ ã¹Êѧ¤ÁáǴǧäÎ⫠ᵋàËÁ×͹ÁÕ»Á´ŒÍ ·Õè äÁ‹ÁÕ ã¤Ãʹ㨠¨Ö§áÊ´§ÍÍ¡â´Â¡Òêͺ¢âÁ¢ͧ µÑé§áµ‹à´ç¡æ

á¹Ð¹ÓµÑÇÅФÃ

คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก  

การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร...

Advertisement