Page 1

รายชื่อผู้นําเสนอบทความประเภทบทความวิชาการทัว่ ไป การประชุ มวิชาการ geoinfotech 2010 ลําดับ ชื่อ-สกุล 1 นารี นาถ รักสุ นทร Nareenart Raksuntorn

2

พันเอก ศรัณยพงศ์ พราหมณ์เสน่ห์ พันตรี กิตติศกั ดิ์ ศรี กลาง Colonel Saranyaphong Phramsanay Major Kittisak Sriklang

3

ดร.ชาติชาย ไวยสุ ระสิ งห์ และ ศ.ดร.มาซามุ อนิยะ Dr. Chattichai WAISURASINGHA and Prof. Dr. Masamu ANIYA ร.อ.ทศพล รุ ้งแก้ว พ.อ.กฤษณ์ บันฑิต, พ.ท.ฐาปณา อุไรวรรณ Capt.Totsapon Roongkaew Col.Krith Bundhit, Lt.Col.Tapana Uriwan,

4

ชื่อเรื่อง หน่ วยงาน การประเมินพื้นที่สีเขียวเชิงปริ มาณในเขต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดุสิต กรุ งเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา Quantitative Estimate of Vegetation Cover in Dusit District, Bangkok การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิง โรงเรี ยนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตําแหน่งของผลผลิตภาพออร์โธจากภาพ ดาวเทียมธีออส ระดับ 1A ในสนาม ทดสอบ The Evaluation of Positional Accuracy of Orthoimagery Product from THEOS Satellite Image Level 1A in the Test Field วิวฒั นาการของการประยุกต์การรับรู ้ ระยะไกลสําหรับการประเมินความเสี ยหาย จากนํ้าท่วม A Development of Remote Sensing Applications for Assessing Flood Damage การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลในสนาม เพื่อ บูรณณาการจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อ ความมัน่ คง Deloping Field Geo-Information Collection System for Integrating GeoInformation Production System for National Security

Civil Engineering Department, Khon Kaen University, Thailand University of Tsukuba, Japan

กองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร


ลําดับ ชื่อ-สกุล 5 อุษาวดี ผากุหลาบเดง, ฐิตวดี สุ วจั จนานนท์, ชลธิชา จิตรไพบูลย์ Chonthicha Chitpaiboon 6 ศรัณย์ แฉล้มเขตต์ และ ดร. ธงทิศ ฉายากุล Saran Chalamkate and Dr. Thongthit Chayakula

7

ธีรภัณฑ์ กี้ประเสริ ฐทรัพย์ Teerapun Keeprasertsup

8

อนุรักษ์ บูสะมัญ1 สุ ชาดา ศิริพนั ธุ์1 และสมพร ช่วยอารี ย2์ Anurak Boosamun1, Suchada Siripant1 and

ชื่อเรื่อง หนึ่งทศวรรษ การพัฒนาด้านมาตรฐานภูมิ สารสนเทศของประเทศไทย One Decade, Geo-Informatics Standard Development in Thailand การศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟเพื่อ ใช้ในการดึงข้อมูลลักษณะวัตถุจาก ข้อมูลไลดาร์ A STUDY OF GRAPH THEORY FOR FEATURE EXTRACTION FROM LiDAR DATA การพัฒนาและบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการบริ หารจัดการพิบตั ิภยั ดินถล่ม และ นํ้าบ่าไหลหลากอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน ในพื้นที่ลุ่มนํ้าห้วยทับเสลา จังหวัด อุทยั ธานี ภาคตะวันตกของประเทศไทย Integration and Development of Spatial Data for Community Participation in Landslide and Flash Flood Hazard Management in Huay Thab Sa Lao SubWatershed , Changwat Uthai Thani , Westhern Thailand ขั้นตอนวิธีการสร้างแบบจําลองสําหรับการ จําลองและการสร้างภาพนามธรรมของนํ้า ท่วม Modeling, Simulation and Visualization of Water Flooding

หน่ วยงาน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ


ลําดับ

ชื่อ-สกุล Somporn Chuai-Aree2

ชื่อเรื่อง

9

ฉวีวรรณ ข่าเหล็ก Miss Chaweewan Khalek

การศึกษาเปรี ยบเทียบข้อมูลความสูงภูมิ ประเทศเชิงตัวเลขที่ผลิตจากข้อมูล ดาวเทียมรายละเอียดสู งและแผนที่ภูมิ ประเทศ 1:50,000กับข้อมูลภาพถ่ายทาง อากาศ Comparative Study of the Digital Elevation Models generated from High Resolution Satellite Images and Topographic map 1: 50,000 with Aerial Photographs

10

วลัยรัตน์ วรรณปิ ยะรัตน์* และสมจิตต์ ก๋ าติ๊บ** Valairat Wanpiyarat and Somjit Katib

11

ผศ.ศิวา แก้วปลัง่ , อาจารย์โกวิทย์ แสนพงษ์

12

1ดรุ ณวรรณ กําธรเกียรติ 2คิโยชิ ฮอนดะ 3สุ จิตรา เจริ ญหิ รัญยิง่ ยศ

การจําแนกพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันในรู ปถ่าย ทางอากาศออร์โทสี โดยใช้การวิเคราะห์เชิง วัตถุภาพ Identification of oil palm plantation from aerial orthophoto by object-based image analysis การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการตัดสิ นใจ หลายเกณฑ์สาํ หรับการเลือกที่ฝังกลบขยะ ในพื้นที่เมือง Spatial and multi-criteria decision analysis for landfill site selection in urban regions การวิเคราะห์ผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อข้าวนานํ้าฝน เพื่อนําไปสู่ กลยุทธ์การปรับตัว

หน่ วยงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สํานักผูเ้ ชี่ยวชาญ กรมพัฒนา ที่ดิน* สํานักนโยบายและแผนการใช้ ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน**

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

1ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2ภาควิชาระบบสารสนเทศ


ลําดับ

ชื่อ-สกุล

13

เต็ม ศรี เมฆ Tem Srimek วิภาวรรณ จูตระกูล Wipawon Jutrakul

14

สุ จิตรา เจริ ญหิ รัญยิง่ ยศ1 ดรุ ณวรรณ กําธรเกียรติ2 คิโยชิ ฮอนด้า3

15

พัชรวดี ธรรมรักษ์ วิชยั เยีย่ งวีรชน Patcharawadee Thamarux Vichai Yiengveerachon

ชื่อเรื่อง Analysis of Climate Change Impact on Rainfed Rice Production towards the Adaptation Strategies

หน่ วยงาน ภูมิศาสตร์และรี โมทเซ็นซิง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 3ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ กับการตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมของเหมืองแม่ ไทย เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ เมาะ จ.ลําปาง The Application of GIS on Electricity Generating Authority Environmental Monitoring at Mae Moh Of Thailand, Mae Moh Mine, Mine Mae Moh, Lampang การประเมินผลผลิตข้าวนานํ้าฝนด้วย 1ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ พารามิเตอร์การนํานํ้าของดินที่ได้จากข้อมูล สังคมศาสตร์ หาวิทยาลัย รี โมทเซ็นซิง เกษตรศาสตร์ Estimated rain-fed rice yield using soil 2ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลป hydraulic parameters was obtained from ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ RS data 3สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และรี โมทเซ็นซิง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย การแปลภาพถ่ายออโธสี โดยใช้เทคนิคการ นิสิตปริ ญญาตรี จําแนกเชิงวัตถุ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ Color-orthoto classification by object-base คณะวิศวกรรมศาสตร์ analysis จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ หน่วย ปฏิบตั ิการวิจยั เทคโนโลยีเชิง


ลําดับ

ชื่อ-สกุล

16

ทิวารัตน์ ต.เจริ ญ Tiwarat Tor.jarern

17

จิตนพา มาเอียด1, ดร.กาญจนา นาคะภากร2, รศ.ดร.ศัสนีย ์ ชูแวว2, ผศ.สุ เพชร จิรขจรกุล3

18

พุทธิพล ดํารงชัย1 Puttipol Dumrongchai ชูเกียรติ วิเชียรเจริ ญ2 Chugiat Wichienchareon

19

พงศภัด สุ ขสนาน 1 และ ยุทธนา พลอยฉาย 2

ชื่อเรื่อง

หน่ วยงาน ภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมก สํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล

การศึกษาเบื้องต้นด้านปัจจัยทางประชากร ของโรคเส้นเลือดในสมองตีบในผูส้ ูงอายุ ของประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ Preliminary study on demographic factors mapping og ischemic stroke among the elderly in Thailand การประเมินหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ 1เทคโนโลยีการบริ หาร ปลูกกกกระจูดในพื้นที่ทะเลน้อย สิ่ งแวดล้อม คณะสิ่ งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล 2คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล 3ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความก้าวหน้าในการพัฒนาจีออยด์ทอ้ งถิ่น 1อาจารย์ประจํา ภาควิชา สําหรับประเทศไทย วิศวกรรมโยธา Progress in developing local geoid for มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Thailand 2รองศาสตราจารย์ ภาควิชา วิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานลม สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะ ในบริ เวณชายฝั่งทะเลของกลุ่มจังหวัดภาค เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ลําดับ

20

21

22

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง Phongsaphat Sooksanan and กลางตอนล่าง Yuttana Ploychai Assessment of Wind Energy Resource in Long the Coast of the Lower Control Thailand ประสิ ทธิ์ มากสิ น และ การจําแนกภูมิสณ ั ฐานจากแบบจําลองความ พยัตติพล ณรงคะชวนะ สูงขนาดต่างๆ ด้วยค่าดัชนีภูมิประเทศเชิง Prasit Maksin and Payattipol ตําแหน่ง Narangajavana Landform Classification from Differing DEM Resolution Based on Topographic Position Index (TPI) ชิงชัย หุ มห้อง การวิเคราะห์พ้นื ที่เสี่ ยงไฟป่ าจากข้อมูล และชฎา ณรงค์ฤทธิ์ จุดภาพความร้อน และปั จจัยด้าน Chingchai Humhong and สิ่ งแวดล้อมในพื้นที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน Chada Narongrit Wild Fire Risk Analysis from Hotspots and Environmental Factors in Mae Hong Son Province อดุลย์ เบ็ญนุย้ 1 การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมิน พยอม รัตนมณี 2 ศักยภาพของลุ่มนํ้าสําหรับสร้างโรงไฟฟ้ า คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 3 พลังนํ้าขนาดเล็ก : กรณี ศึกษาทะเลสาบ ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1 สงขลา และพีระพิทย์ ยงเฉลิมชัย1 Application of Geo-Informatics on Adul Bennui1 Payom Assessment of Mini Hydropower Potential Rattanamanee2 Kanungnit : Case Study in Songkhla Lake Basin Limjirakhajorn3 Thirada Yongsatitsak1 and Pheraphit Yongchalermchai1

หน่ วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 3ภาควิชาวาริ ชศาสตร์ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์


ลําดับ ชื่อ-สกุล 23 ศักดิ์ดา หอมหวล และชฎา ณรงค์ฤทธิ์ Sakda Homhuan and Chada Narongrit 24 อรุ ณ บุรีรักษ์, ไพศาล สันติธรรมนนท์, เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ Arun Bureerak, Phisan Santitamnont, Chalermchon Satirapod 25 สุ จินต์ ขันติสมบูรณ์ และคณะ Suchin Khantisomboon et all

26

ชัยวัฒน์ นวีภาพ chaiwat Nevephab

27

เสาวลักษณ์ วชิรนภาลัย Suuwaluck Vachiranapalai

28

ดรุ ณี พรมโชติ, อมรชัย ประกอบยา, กัมปนาท ดีอุดมจันทร์

ชื่อเรื่อง การจาลองการลามเชิงพื้นที่ของจุดภาพ ความร้อน Simulation of Spatial Fire Spread from MODIS Hotspots การศึกษาการหาวิถีของยานพาหนะโดยใช้ ระบบดาวเทียมนําหน A STUDY OF VEHICLE TRAJECTORY DETERMINATION USING GNSS

หน่ วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมใน การศึกษาพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ลุ่มนํ้าโขง ตอนล่างในพื้นที่ประเทศไทย Application of Satellite Imagery to study Forest cover in Lower Mekong Watershed on subwatershed of Thailand โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GPS Network) ในภารกิจของกรม ที่ดิน (RTK GPS Network in Department of Land's Mission) แบบจําลองการบริ หารจัดการการใช้ไฟฟ้ า ด้วยมิเตอร์ AMI และ GIS The Simulation of Power System Management by AMI and GIS การประมาณพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังใน ประเทศไทยด้วยข้อมูลจากดาวเทียม SPOT Vegetation

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ พันธุ์พืช

ผูอ้ าํ นวยการส่ วนพัฒนาการรังวัด หมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบ ดาวเทียม การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

สภส. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ


ลําดับ

29

30

31

32

ชื่อ-สกุล และเชาวลิต ศิลปทอง Darunee Promchot, Amornchai Prakobya Kampanat Deeudomchan and Chaowalit Silapathong ปริ ญญา เรื องจิตรานนท์ Parinya Reungjitranon

กรี ฑา สุ วรรณสะอาด และ ดร. ธงทิศ ฉายากุล Kreeta Suwansaard and Dr. Thongthit Chayakula พิภพ ชํานิวิกยั พงศ์ วีระพล ใจจันทร์ สุ รศักดิ์ เรื อนศรี

วิรงรอง สุ ขา, ดร.ศรี เลิศ โชติพนั ธรัตน์, บุศราศิริ ธนะ

ชื่อเรื่อง Acreage Estimation of Off-season Rice Area in Thailand using SPOT Vegetation

หน่ วยงาน (องค์การมหาชน)

ระบบประมวลผลภาพแผนที่ฝนสะสมโดย การประมาณค่าจากข้อมูลโทรมาตร Images Processing System of Interpolated and Accumulated Rainfall Map using Telemetering Data การปรับแก้ขอ้ มูลไลดาห์ระหว่างแนวบิน โดยอาศัยจุดควบคุมจากภาพถ่ายทางอากาศ LiDAR Strip Adjustment with Aiding of Aerial Photograph Control Points การพัฒนาโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อแสดงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า และการเกษตร (องค์การมหาชน)

การจําแนกชนิดของกลุ่มเมฆฝนโดยใช้ เรดาร์ตรวจอากาศ RAIN CLOUD CLASSIFICATION BY WEATHER RADAR

ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สถาบันสํารวจและติดตามการ ปลูกพืชเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. วริ ศรา ยาสมุทร ผูป้ ระสาน กลุ่มวิชาการและสํารวจพื้นที่การ ผลิตพืชเสพติด สถาบันสํารวจและติดตามการ ปลูกพืชเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาควิชาธรณี วทิ ยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ลําดับ ชื่อ-สกุล 33 ธีรทัต เจริ ญกาลัญญูตา และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ Teeratat Charoenkalunyuta and Chalermchon Satirapod

34

35

36

ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากระยะห่างระหว่างสถานีฐาน จีพีเอสต่อประสิ ทธิภาพของเทคนิคการ รังวัดแบบจลน์ในทันทีโดยอาศัยระบบ เครื อข่ายสถานีฐานจีพีเอสในประเทศไทย Influence of Reference Station Spacing to a Performance of the Network-Based RTK GPS in Thailand พีระวิทย์ สิ ริเวชพันธุ, การประเมินความถูกต้องของการ ประเสริ ฐษา ญาคํา, วราวุฒิ ประมวลผลข้อมูลจากการรังวัดด้วย ชัยมีแรง ดาวเทียมระบบจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวที่ให้ ธนัช สุ ขวิมลเสรี ความละเอียดสู งโดยรู ปแบบออนไลน์ Preerawit Siriwechapuntu, ACCURACY ASSESSMENT OF GPS Prasertsa Yakham, Warawut PRECISE POINT POSITIONING Chaimelaeng PROCESSING BY ONLINE SERVICES Thanutch Sukwimolseree จิตนพา มาเอียด1, ดร. การประเมินหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ กาญจนา นาคะภากร2, รศ. ปลูกกกกระจูดในพื้นที่ทะเลน้อย ดร.ศัสนีย ์ ชูแวว2, ผศ.สุ เพชร จิรขจรกุล3

ดร. สุ เทพ แตงทรัพย์

การพัฒนาระบบGISลุ่มนํ้าและทรัพยากร นํ้าแบบ 3 มิติ

หน่ วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1เทคโนโลยีการบริ หาร สิ่ งแวดล้อม คณะสิ่ งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล 2คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล 3ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า


ลําดับ ชื่อ-สกุล 37 หทยา ศิริวงษ์ และ ดร.ธงทิศ ฉายากุล Hataya Siriwong and Dr.Thongthit Chayakula 37

ชื่อเรื่อง การหาขอบวัตถุในภาพถ่าย TERRASARX เพื่อการทํา Image registration TERRASAR-X EDGE DETECTION FOR IMAGE REGISTRATION

หน่ วยงาน หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั เทคโนโลยี ข้อมูลภาพเชิงภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จรัณธร บุญญานุภาพ* และ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวาง ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและ ทองพาขวัญ จาบทอง แผนการฟื้ นฟูพ้นื ที่เสื่ อมโทรม: สิ่ งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ Jaruntorn Boonyanuphap* กรณี ศึกษาในสวนไม้ผลแบบวนเกษตรบน ทรัพยากรธรรมชาติและ and Thongpakwan Jabthong เขาสูงชันที่เสี ยหายจากดินถล่ม สิ่ งแวดล้อม Utilizing Geographic Information System มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด for Land Rehabilitation Planning of พิษณุโลก Degraded Agricultural Lands: A Case Study of Agroforestry-based Fruit Tree Orchard on Sloping Mountainous Areas damaged by Landslide

ประกาศรายชื่อบทความทั่วไป ในงาน Geoinfortech2010  
ประกาศรายชื่อบทความทั่วไป ในงาน Geoinfortech2010  

ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อนำเสนอในงาน Geoinfortech 2010 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2553

Advertisement