Page 9

De 55 a 75 anys 14 12

Persones

10

8 6

4 2 0 15

25

35

45

Diners

Consum mensual

Xi

N.persones

Xi·Fi

Xi2·Fi

10,20

15

12

180

2.700

20,30 30,40 40,50

25 35 45

5 0 3

125 0 135

3.125 0 6.075

20

440

11.900

TOTAL

Moda = 15 Classe modal =(10,20) Mitja aritmètica= 440/20 =22 Variança =11.900/20 - (22)2 =111 Desviació típica =

111 =10,53

Coeficient de variació= 10,53/20 =0,5265 0,5265·100 = 52,65

Enquesta  

Per a matemàtiques, per Tania i Dani.

Enquesta  

Per a matemàtiques, per Tania i Dani.