Page 7

3)Quin es el consum mensual? De les 60 persones , 32 consumeixen mensualment de 10 a 20 euros que és el consum mínim mensual en qualsevol companyia de telèfons. 14 persones consumeixen de 20 a 30 euros, 6 persones de 30 a 40 euros i 8 persones de 40 a 50 euros. En cada gràfica de s’observa en més detall , el consum de les diferents franjes d’edat :

De 15 a 35 anys 14 12

Persones

10 8 6 4 2 0 15

25

35

45

Diners

Consum mensual

Xi

N.persones

Xi · Fi

Xi2·Fi

10,20 20,30 30,40 40,50 TOTAL

15 25 35 45

11 3 4 2 20

165 75 140 90 470

2.475 1.875 4.900 4.050 13.300

Moda =15 Classe modal=(10,20) Mitja aritmètica = 470/20 =23,5 Variança= 13.300/20 – 23,52 =102,75

Enquesta  

Per a matemàtiques, per Tania i Dani.

Enquesta  

Per a matemàtiques, per Tania i Dani.