Page 1

Enquesta sobre les companyies telef贸niques realitzada a persones de 15 a 75 anys 1) De quina companyia telef贸nica son:

De 15 a 35 anys 10% Altres

5% Yoigo

Movistar

25% Movistar

40% Orange

20% Vodafone

Vodafone Orange Yoigo Altres

Companyies telef贸niques

N. persones

Fr

%

Graus

Movistar

5

0,25

25 %

90

Vodafone

4

0,2

20 %

72

Orange

8

0,4

40%

144

Yoigo

1

0,05

5%

18

Altres

2

0,1

10%

36

TOTAL

20

1

100%

360

En aquesta enquesta realitzada a persones entre 15 i 35 anys la moda es Orange un 40 % de les 20 persones entrevistades han elegit Orange com a la seua compayia telef贸nica.


De 35 a 55 anys

15%Altres

Movistar Vodafone

35% Movistar 15%Yoigo

Orange Yoigo

20% Orange

Altres 15% Vodafone

Companyies telefóniques

N. Persones

Fr

%

Graus

Movistar

7

0,35

35%

126

Vodafone

3

0,15

15%

54

Orange

4

0,2

20%

72

Yoigo

3

0,15

15%

54

Altres

3

0,15

15%

54

TOTAL

20

1

100%

360

En persones de 35 a 55 anys la moda es Movistar el 35 % de les 20 persones enquestades han elegit aquesta compañía.


De 55 a 75 anys 5% Altres

15% Yoigo

Movistar Vodafone Orange

50 % Movistar

Yoigo 30% Orange

Altres

0%

Companyies telef贸niques

N.Persones

Fr

%

Graus

Movistar

10

0,5

50

180

Vodafone

0

0

0

0

Orange

6

0,3

30

108

Yoigo

3

0,15

15

54

Altres

1

0,05

5

18

TOTAL

20

1

100%

360

De 55 a 75 anys torna a ser elegida per m茅s poblaci贸n Movistar en un 50% , es a dir , de cada 20 persones 10 elegeixen a Movistar com a companyia telef贸nica.


2)Estan satisfets amb la seua companyia? Com mostren els següents gráfics en general les persones enquestades desde els 15 anys fins als 75 es mostren satisfetes en la seua companyia .

De 15 a 35 anys 5%Poc

35%Molt satisfet

15%Regular

Poc Regular Satisfet Molt satisfet

45%Satisfet

Grau de satisfacció

N.Persones

Fr

%

Graus

Poc

1

0,05

5

18

Regular

3

0,15

15

54

Satisfet

9

0,45

45

162

Molt satisfet

7

0,35

35

126

TOTAL

20

1

100%

360


De 35 a 55 anys 0% Poc

20% Molt satisfet

25%Regular

Poc Regular Satisfet Molt satisfet

55%Satisfet

Grau de satisfacci贸

N.persones

Fr

%

Graus

Poc

0

0

0%

0

Regular

5

0,25

25%

90

Satisfet

11

0,55

55%

198

Molt satisfet

4

0,2

20%

72

TOTAL

20

1

100%

360


55 a 75 anys 0%Poc

5% Regular

30%Molt satisfet

Poc Regular Satisfet Molt satisfet

65%Satisfet

Grau de satisfacci贸

N.persones

Fr

%

Graus

Poc

0

0

0%

0

Regular

1

0,05

5%

18

Satisfet

13

0,65

65%

234

Molt satisfet

6

0,3

30%

108

TOTAL

20

1

100%

360

.


3)Quin es el consum mensual? De les 60 persones , 32 consumeixen mensualment de 10 a 20 euros que és el consum mínim mensual en qualsevol companyia de telèfons. 14 persones consumeixen de 20 a 30 euros, 6 persones de 30 a 40 euros i 8 persones de 40 a 50 euros. En cada gràfica de s’observa en més detall , el consum de les diferents franjes d’edat :

De 15 a 35 anys 14 12

Persones

10 8 6 4 2 0 15

25

35

45

Diners

Consum mensual

Xi

N.persones

Xi · Fi

Xi2·Fi

10,20 20,30 30,40 40,50 TOTAL

15 25 35 45

11 3 4 2 20

165 75 140 90 470

2.475 1.875 4.900 4.050 13.300

Moda =15 Classe modal=(10,20) Mitja aritmètica = 470/20 =23,5 Variança= 13.300/20 – 23,52 =102,75


Desviació típica =

102,75 =10,13

Coeficient de variació= 10,13/20 = 0’5065 0’5065·100=50’65

De 35 a 55 anys 14

12

Persones

10 8 6 4 2 0 15

25

35

45

Diners

Consum mensual

Xi

N.persones

Xi · Fi

Xi2· Fi

10 , 20 20,30 30,40 40,50 TOTAL Moda = 15

15 25 35 45

9 6 2 3 20

135 150 70 135 490

2.025 3.750 2.450 6.075 14.300

Classe modal =(10,20) Mitja aritmètica= 490/20 =24,5 Variança =14.300/20 - (24,5)2 =114,75 Desviació típica =

114,75 =10,71

Coeficient de variació= 10,71/20 =0,5355 0,5355·100 = 53,55


De 55 a 75 anys 14 12

Persones

10

8 6

4 2 0 15

25

35

45

Diners

Consum mensual

Xi

N.persones

Xi·Fi

Xi2·Fi

10,20

15

12

180

2.700

20,30 30,40 40,50

25 35 45

5 0 3

125 0 135

3.125 0 6.075

20

440

11.900

TOTAL

Moda = 15 Classe modal =(10,20) Mitja aritmètica= 440/20 =22 Variança =11.900/20 - (22)2 =111 Desviació típica =

111 =10,53

Coeficient de variació= 10,53/20 =0,5265 0,5265·100 = 52,65


4)La seua cobertura es‌

De 15 a 35 anys 5%Dolenta

Dolenta 25%Regular

35%Molt bona

Regular Bona Molt bona

35%Bona

Cobertura

N.persones

Fr

%

Graus

Dolenta

1

0,05

5%

18

Regular

5

0,25

25%

90

Bona

7

0,35

35%

126

Molt bona

7

0,35

35%

126

TOTAL

20

1

100%

360

El grĂ fic ens mostra que un 70 % de 20 persones tenen una bona o molt bona cobertura, generalment es bona la cobertura encara que un 25% diu que la seua cobertura es regular.


De 35 a 55 anys 0% Dolenta 15%Molt bona

Dolenta 30%Regular

Regular

Bona Molt bona

55%Bona

Cobertura

N.persones

Fr

%

Graus

Dolenta

0

0

0%

0

Regular

6

0,3

30%

108

Bona

11

0,55

55%

198

Molt bona

3

0,15

15%

54

TOTAL

20

1

100%

360

Un 70% de les persones d’edats comprimides entre 35 a 55 anys tenen una cobertura generalment bona i la resta regular, pero com es pot observar ningú te una cobertura dolenta.


De 55 a 75 anys 0% Dolenta

20% Regular

Dolenta

30%Molt bona

Regular Bona Molt bona 50%Bona

Cobertura

N.persones

Fr

%

Graus

Dolenta

0

0

0%

0

Regular

4

0,2

20%

72

Bona

10

0,5

50%

180

Molt bona

6

0,3

30%

108

TOTAL

20

1

100%

360

En aquest gràfic també es mostra la población escollida prou satisfeta en la cobertura si fem una valoració general de les tres franjes d’edat la cobertura de les companyies telefòniques es bona.


5) Amb la crisi es veu afectat el seu consum telefónic?

En aquesta enquesta s’ha preguntat a 60 persones sobre si la crisi ha afectat en el seu consum mensual. A 52 d’aquestes persones no els ha afectat la crisi, només a una persona li augmenta i 7 persones disminueixen el consum, com es pot observar en els gràfics de baix , la crisi generalment no ha afectat al consum mensual telefónic.

De 15 a 35 anys 5%Augmenta 10%Disminueix

Aumenta Disminueix És manté igual 85%és manté igual

Consum

N.persones

Fr

%

Graus

Augmenta

1

0,05

5%

18

Disminueix

2

0,1

10%

36

És manté igual

17

0,85

85%

306

TOTAL

20

1

100%

360


De 35 a 75 anys 0%Augmenta

20%Disminueix

Augmenta

disminueix És manté igual

80%És manté igual

Consum

N.persones

Fr

%

Graus

Augmenta

0

0

0

0

Disminueix

4

0,2

20%

72

És manté igual

16

0,8

80%

288

TOTAL

20

1

100%

360


De 55 a 75 anys 0%Augmenta 5% Disminueix

Augmenta Disminueix És manté igual 95%És manté igual

Consum

N.persones

Fr

%

Graus

Augmenta

0

0

0

0

Disminueix

1

0,05

5%

18

És manté igual

19

0,95

95%

342

TOTAL

20

1

100%

Enquesta  

Per a matemàtiques, per Tania i Dani.

Enquesta  

Per a matemàtiques, per Tania i Dani.