Page 1

YIL: 3

SAYI: 27

NİSAN 2011


SAYFA

2

Etkinlikler

19.04.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü 11 FEN A ve The PALA ekibinin katılımıyla “Doğan Medya Baskı Tesisleri”ne gezi düzenledi.

30.03.2011tarihinde Matematik Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi gezisi gerçekleştirdi.

14.04.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Süzer’in Nepal’deki deneyimlerini paylaştığı bir söyleşi gerçekleştirdi.

11.04.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, öğrencilerimizin alternatif enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda bilgilenmeleri ve farkındalık kazanmaları amacıyla Santralistanbul’a gezi düzenledi.

20.04.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü “Işık’ta Şiir Işıltıları” etkinliği çerçevesinde “Ataol Behramoğlu” konulu şiir dinletisini gerçekleştirdi.

16.04.2011 tarihinde okulumuzda veli görüşmesi gerçekleştirildi. Veli görüşmesinde katılım oldukça fazlaydı.

Zafer Yaz


SAYFA

Editörden

3

Merhaba Sevgili The Pala okuyucuları, Gerek havaların -sonunda- ısınmaya baĢlaması gerek yetiĢtirilmesi gereken dönem ödevleri gerek okulumuzdaki Spor ġöleni gerekse ''Yeteeer!!'' dedirten sınav haftası nedeniyle, emin olun, gazetemizi yayımlanmak daha da zorlaĢıyor. Spor ġöleni demiĢken, Spor ġöleni'nde ve artık nerdeyse bir yan kuruluĢumuz haline gelen “Festo” gazetesinde emeği geçen herkese teĢekkürü borç biliriz. Tüm bu zorluklara rağmen 3. yılımızda, her zaman olduğu gibi dopdolu bir gazeteyle daha karĢınızdayız. Okulumuzdaki öğrenci kulüplerinin etkinlikleri, katıldığımız yarıĢmalar, yeni çıkan film ve diziler, komik resim ve karikatürler, bu yaz bizi bekleyen konser ve festivaller, kesinlikle okunulması gereken kitaplar, son dönemde popüler olan oyunlar, tarihimizin derinliklerinden ilginç bilgiler ve daha niceleri... Ġyisi mi siz bir an önce sayfaları çevirmeye baĢlayın :) Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu

Ġyi okumalar... FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Okul Gazetesi The PALA (The Pres Association of Lycee Attiudes) İmtiyaz Sahibi Ömer Orhan Sorumlu Müdür Yardımcısı Serhat Kurt Sorumlu Öğretmenler Zafer Yaz Pelin Eyüp Web Yayım Berna Hamarat Baskı & Cilt Şevki Sütçü Renkli Basım Nuri Çevik Editör Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu Düzeltmen Zafer Yaz Selin Oruç E-Mail: palabasvuru@hotmail.com

Yazarlar Alara Bazlar (pala-Dizi) Cihangir Zülfikâr (Pala-Oyun) Cem Seçkin (Pala-Müzik) Dilara Çerçi (palaskop) Dilara Işık (palaskop) Elif Tahmiscioğlu (Pala-Tarih) E.Mümtaz Hacıpaşaoğlu (Pala-Oyun) Hande Göncer (Sine-Pala) Sevda Koç (Yemek Kulübü) Şenay Önal (Münazara Ligi) Zafer Yaz (Pala– Mizah, Bobi-Pala)


SAYFA

4

Pala-Mizah


SAYFA

5

Kaynak: Muhtelif

Zafer YAZ


SAYFA

Sine-Pala Üçüncü kiĢi de öldü. Peki, sıradaki kim? Fragmanını izlediğinizde bu film size Jumper’ı çağrıĢtırabilir. Ama hangisinin daha güzel olduğunu bulmak size kalmıĢ. John Smith düĢmanlarından kaçmak için kimliğini saklamak zorunda olan liseli bir gençtir. Çünkü John’un gezegeni Mogadorion denilen varlıklar tarafından iĢgal edilmiĢtir. Kendi ırkını korumak için Henri (John’un koruyucusu) John’u Dünya’ya kaçırır. Ama John Dünya’ya gelen tek uzaylı değildir. Bu güçlere sahip olan 9 kiĢi daha vardır ve onlar da Dünya’da saklanmak zorundadırlar. Mogadorionlar en son numara 3’ün de izni bulmuĢ ve onu öldürmüĢtür. ġimdi sıra John’a gelmiĢtir. John savaĢmayı mı yoksa saklanmayı mı tercih edecektir? John asi, inatçı ve cesur bir gençtir. Sevdiği Ģeyleri hayatı pahasına korumaya ve onlardan vazgeçmemeye kararlıdır. Henri ile yerlerinin belli olmaması için

Paradise’da kendi hakkında daha çok bilgi sahibi olacak, aĢkı keĢfederken güçlerini öğrenecek ve düĢmanlarını yenmeye çalıĢacaktır. Peki, bütün engellere karĢı sevdiklerini koruyup ayakta kalabilecek güce sahip olacak mıdır? Veya nelerden vazgeçmesi gerekecektir?

D.J. Carusao’nun yönetmen koltuğunda oturduğu bu film konusunu aslında Pittacus Lore’ın yazdığı Lorien efsaneleri: Ben Dört Numara”dan dan almıĢtır.Seri altı kitaptan oluĢmaktadır. Ġkinci kitap, 6’nın Gücü (the power of six) 23 Ağustos 2011’de piyasaya çıkacaktır. Filmin baĢrol oyuncuları Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Diana Argon ve filmin yapımcıları Michal Bay ve Steven Spielberg’dir.

6


SAYFA

7

Ben Dört Numara I Am Number Four Tür: Bilim Kurgu Yönetmen: D.J. Caruso Senaryo: Alfred Gough, Miles Millar, Marti Noxon Kitap: Pittacus Lore Oyuncular: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Dianna Agron, Kevin Durand, Callan McAuliffe Dağıtım:UIP Filmcilik Filmin Orijinal Sitesi http://findnumberfour.com/ Vizyon Tarihi: 25 Mart 2011

John, yok etmek için kendisini arayan ölümcül bir düĢmandan kaçmak için, gerçek kimliğini saklayan ve sıradan bir öğrenciye dönüĢen sıra dıĢı bir adam. Onun gibi olan üç kiĢi çoktan öldürüldü... O, Dört Numara. Kendisini öldürmek için gönderilen acımasız düĢmanlarının peĢine düĢtüğü bir kaçak olan sıra dıĢı genç adam John Smith’in hikayesinin anlatıldığı, bol aksiyonlu gerilim filmini D.J. Caruso yönetiyor. Kimliğini değiĢtirerek, koruyucusu Henri ile birlikte Ģehir Ģehir dolaĢan John, her seferinde, geçmiĢiyle bağı olmayan yeni biri oluyor. Artık evi olarak nitelendirdiği küçük Ohio Ģehrinde John’un karĢısına, hayatını değiĢtirecek beklenmedik olaylar, ilk aĢkı, yeni, güçlü yetenekler ve onun inanılmaz kaderini paylaĢan diğerleriyle olan bağlantısı çıkıyor.

THE

PALA

Hande GÖNCER


SAYFA

8

Bobi-Pala

THE

PALA


SAYFA

Kaynak: bobiler.org

Zafer YAZ

9


SAYFA

10

Pala-Tarih İLK ÜNİVERSİTE VE SON GİRİŞ SINAVI YA DA YGS Üniversite sınavını tartıĢıyoruz bu günlerde. Ben size geçmiĢten bahsediyorum günümüzden değil. Ama bilirsiniz bir söz vardır bugünü anlamak için tarihi bilmek gerekir. Fazla uzattım yine, gelelim konumuza, merak etmeyin sınav sisteminin nasıl baĢladığını anlatmayacağım. Girmek için ter döktüğümüz üniversitenin reformunu anlatacağım. Tam da bu aya denk gelen 1933 Üniversite Reformu’nu. Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda üniversite konusu da genç Türkiye Cumhuriyeti’nin gündemindeydi. Bu dönemde Darülfünunun (*) bir an önce yenileĢtirilmesi gerektiği TBMM’nin oturumlarında sıklıkla duyulan bir söz haline gelmiĢti. Darülfünunun rejimin ihtiyaçlarına cevap vermek bir yana, bir üniversite yapısına bile sahip olmadığı, üstüne üstlük eğitim kadrosunun tüm bilimsel geliĢmelere kapalı olduğu söyleniyordu. Ġlk Cumhuriyet hükümeti, Darülfünunu geliĢtirmek için birçok düzenleme yaptı. 7 Ekim 1925'te kurumun bilimsel ve yönetimsel özerkliğinin kabul edilmesi, medreselerin "fakülte" statüsüne kavuĢturulması, Darülfünunun bütçesinin ayrılıp artırılması gibi. Fakat Darülfünunun değiĢimini tetikleyecek olay 1924 yılında yaĢandı.

Okul bahçesinde fotoğraf çektiren birkaç öğrencinin fotoğrafın günah olduğu gerekçesiyle cezalandırılması Atatürk’ün olaya bizzat müdahale etmesine neden oldu. Olay bir süre sonra kapandı fakat Darülfünunun çağdaĢ eğitim verebilecek bir kurum olup olmadığı ile ilgili endiĢeler giderek arttı. Tarih ve dil konusunda yapılan çalıĢmalara destek gelmemesi ve ağır eleĢtirilerde bulunulması da tepkileri artırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, 1932 yılında Darülfünun hakkında rapor vermesi için Ġsviçre’den Profesör Albert Malche’yi davet etti. Malche raporundan Darülfünunun birçok yönden eksik olduğu sonucu çıktı ve Darülfünun kapatıldı, yerine Türkiye’nin gerçek anlamdaki ilk üniversitesi olan “Ġstanbul Üniversitesi” açıldı.

*Darülfünun: Arapça dar (ev) ve fünun (fenler) sözcüklerinden türetilmiĢ, "üniversite" anlamında kullanılan bir sözcüktür. Avrupa üniversiteleri tarzında kurulan “Darülfünun-ı ġahane” veya “Ġstanbul Darülfünun”unu ifade eder. THE

PALA


SAYFA

11

ÜNİVERSİTE İLE İLGİLİ BİRKAÇ BİLGİ DAHA Dünyanın en eski üniversitesi M.S. 859’da Fas’ta kurulmuĢtur ve adı Karueein Üniversitesidir. Avrupa’nın en eski üniversitesi ise 1088’de Ġtalya’da kurulan Bolonya Üniversitesidir.

Dünyanın en büyük üniversite binası Moskova’nın güneyinde bulunan M.V. Lomonosov Devlet Üniversitesi binasıdır. Bina 240 metre yüksekliğinde, 32 katlı ve 40.000 odalıdır.

BAK ŞU TESADÜFE 2 Mayıs 1949 tarihinde Türkiye’de ilk kez otomobil yarıĢı düzenlendi. Ankara Hipodromu’nda, 1200 metrelik parkurda gerçekleĢtirilen yarıĢta 1947 model Ford marka otomobiliyle Emin Özgünay birinci oldu. Ne tesadüf ki F1 Türkiye GP’si 8 Mayıs 2011 Pazar günü yapılacak. Maalesef bu yarıĢ ülkemizde yapılan son Formula 1 yarıĢı olabilir. SözleĢmemiz bitti ve sözleĢmemizin yenilenip yenilenmeyeceği belli değil. Eğer ilgiliyseniz gelmenizi tavsiye ederim. Ben orada

Elif Tahmiscioğlu


Pala-Kitap

SAYFA

12

Sevgili The PALA Okurları, Bu yazımda sizlere yine bir üçlemeden bahsedeceğim. Üçleme, Mısır tarihiyle ilgili yazılmıĢ oldukça sürükleyici bir yapıt serisi. Özellikle Mısır tarihiyle yakından ilgilenenlerin kaçırmaması gerekir. Mısır’da kurulan iktidarları anlatan serinin ilk kitabında iktidar trajedi doludur. İhanet, sahtekarlık, şantaj ve entrikalarla dolu bu krallıkta Mahu vardır, Mahu, bu genç adamın gücü ele geçirme isteğine çok yakından şahit olacaktır. Kitap yukarıda adı geçen Mahu’nun ağzıyla anlatılıyor. Başlangıç kısmında Mahu kendini, kendi hayatını anlatıyor. Sizleri kitapların arka kapaklarında onlarla ilgili yazılmıĢ övgülerle baĢ baĢa bırakıyorum. Maskeli olarak da bilinen, çirkin Akenhaten, karanlık bir figürdür. Çocukken babası tarafından büyütülmüĢ ve eğitilmiĢtir. ġimdi, yetiĢkinliğe ulaĢtığında, büyük kardeĢi ölür ve artık yönetimi ele geçirmenin zamanı gelmiĢtir. Yanında sadece yakın arkadaĢı Mahu vardır, Mahu bu genç adamın gücü ele geçirme isteğine çok yakından Ģahit olacaktır. Akenhaten liderliği ele geçirdiğinde, tek tanrının Aten olduğunu ve kendisinin de onun (tanrının) tek çocuğu olduğunu dikte eder. Karanlık ve gizemle dolu bu entrika üçgeni Akenhaten'in ortadan kaybolmasıyla bir anda bambaĢka bir boyuta ulaĢır. Doherty tarihi detaylarda tam bir usta, antik Mısır'ı yeniden canlandırmıĢ. -Publishers WeeklyTarihin canlı bir yansıması... etkileyici ve destansı bir roman. -New Statesman-

Tarihi açıdan bilgilendirici, mükemmelce kurgulanmıĢ ve son derece tatmin edici. -CadsDoherty'den iyisi çıkana kadar en iyisi bu. -ExpressDoherty iyi bir yazar ve tarihe olan bağımlılığı sayfaların içinde canlanıyor. -Daily Express-

RAMSES

Doherty'nin bilgi birikimi ve Mısır'la olan bağı, ortaya muhteĢem bir eser çıkartmıĢ. -Time Out-


SAYFA

13

"Doherty, antik Mısır'ı hayata geçirerek, tarihi detaylara hükmediyor." -Publishers Weekly"Geçmişin göz kamaştıran canlanışı." -Herald Sun, Melbourne"En kanlı arzuları dahi tatmin edebilecek düzeyde, zengin bir şölen." -Northern Echo"Mısır'ın gizemli atmosferi sizİ büyüleyecek." -Barnes & Noble"Antik Mısır'ın egzotik doğası, entrikaları ve hükümdarları gerçekten heyecan ver- NEFERTİTİ ici." -New York Times"Okuyabileceğiniz en etkileyici Mısır serisi." -Amazon.com"Uyandığınızda kendinizi bir piramidin dehlizlerinde bulabilirsiniz." -Times"Tereddüt etmeden okumalısınız." -Goodreads"Ustaca." -The Sun"Mısır'ın orijinal atmosferi size büyüleyecek." -Guardian-

AKENHATEN

Zafer YAZ


100 YILLIK OKULLAR 9. SPOR ŞÖLENİ

SAYFA

Bu yıl ikincisi düzenlenen Spora IĢık Tutanlar Ödül Töreni 12 Nisan 2011 tarihinde Özel IĢık Lisesinde yapıldı. Ödüllerden bazıları: EN ĠYĠ ÇIKIġ YAPAN SPORCU: Cenk Akyol YILIN HAKEMLERĠ ÖDÜLÜ: Cüneyt Çakır ve Ümit Sokullu YILIN TAKIMI: ,Türk A Milli Basketbol Takımı YILIN SPOR ADAMI : Turgay Demirci YILIN TRANSFERĠ : Ricardo Quaresma YILIN SPOR YAZARI : Mehmet Demirkol YILIN SPOR PROGRAMI: %100 Futbol (Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay) DÜNYADA YILIN SPORCUSU: Lionel Messi HĠZMET ÖDÜLLERĠ: Mahmut Özgener, Süleyman Seba ve ġenes Erzik FAĠR-PLAY: Havuzda bacağına kramp giren arkadaĢını boğulma tehlikesinden kurtaran Ayhan Tuzlalı YILIN FUTBOLCUSU: Fabian Ernst

14


SAYFA

15

Basketbol Show Grubu’nun farklı hareketlerle yaptığı Karizma Show renkli görüntülere sahne oldu.


SAYFA

16


SAYFA

100 YILLIK OKULLAR 9. SPOR ŞÖLENİ’NE KATILAN OKULLAR BEYOĞLU ANADOLU LĠSESĠ ÇAPA ANADOLU ÖĞRETMEN LĠSESĠ DAVUTPAġA LĠSESĠ FATĠH KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ FMV ÖZEL AYAZAĞA IġIK LĠSESĠ FMV ÖZEL ERENKÖY IġIK LĠSESĠ FMV ÖZEL IġIK LĠSESĠ GALATASARAY LĠSESĠ ĠSTANBUL LĠSESĠ KABATAġ ERKEK LĠSESĠ KULELĠ ASKERĠ LĠSESĠ NĠġANTAġI ANADOLU LĠSESĠ ÖZDEMĠR SABANCI ANADOLU LĠSESĠ ÖZEL ALMAN LĠSESĠ ÖZEL AMERĠKAN ROBERT LĠSESĠ ÖZEL DARÜġġAFAKA LĠSESĠ ÖZEL EġAYAN ERMENĠ LĠSESĠ ÖZEL GETRONAGAN ERMENĠ LĠSESĠ ÖZEL ĠTALYAN LĠSESĠ ÖZEL NOTRE DAME DE SION LĠSESĠ ÖZEL SAHAKYAN NUNYAN ERMENĠ LĠSESĠ ÖZEL SAINT BENOIT FRANSIZ LĠSESĠ ÖZEL SAINT JOSEPH FRANSIZ LĠSESĠ ÖZEL SAINT MICHEL FRANSIZ LĠSESĠ ÖZEL SAINT GEORGE AVUSTURYA LĠSESĠ ÖZEL ÜSKÜDAR AMERĠKAN LĠSESĠ SELÇUK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SULTANAHMET SUPHĠ PAġA TĠCARET MESLEK LĠSESĠ SULTANAHMET TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ SULTAN SELĠM KIZ TEKNĠK MESLEK LĠSESĠ ÜSKÜDAR MĠTHATPAġA KIZ TEKNĠK MESLEK LĠSESĠ VEFA LĠSESĠ

17

Masa Tenisi Bayanlar turnuvası: Birincilik: St.Joseph Fransız Lisesi İkincilik: Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Üçüncülük: NiĢantaĢıAnadolu Lisesi, Masa Tenisi Erkekler Turnuvası: Birincilik: Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi İkincilik: Ġstanbul Erkek Lisesi, Üçüncülük: Kuleli Askeri Lisesi Tenis Bayanlar Birincilik: Erenköy IĢık Lisesinden Ece Ünlü İkincilik: St.Benoit Lisesi’nden Ġrem Ergün Tenis Erkekler Birincilik: St.Joseph Fransız Lisesinden Onur Haklar İkincilik: Üsküdar Amerikan Lisesinden Berke Tarar Yüzme Bayanlar Genel Toplamda Ayazağa Işık Lisesi 5.448 puanla takım birincisi St Joseph Fransız Lisesi 4.382 puanla takım ikincisi Üsküdar Amerikan Lisesi 3.468 puanla takım üçüncüsü Yüzme Erkekler Genel Toplamda Avusturya Lisesi 4.905 puanla takım birincisi İstanbul Lisesi 4.756 puanla takım ikincisi Erenköy Işık Lisesi 4.720 puanla takım üçüncüsü EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLLERİ Tenis: Erkeklerde Ayazağa IĢık Lisesinden Mustafa Engin Sezerli, bayanlarda ise Erenköy IĢık Lisesinden Ece Ünlü Yüzme: Erkeklerde Erenköy IĢık Lisesinden Kaan Türker, bayanlarda ise Ayazağa IĢık Lisesi’nden Beste Aslan Voleybol: St Joseph Lisesi’nden Ceren Kestirengöz Futbol: Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesinden Oğuzhan Gündüz Basketbol: Ayazağa IĢık Lisesinden Ege BaĢaran Masa Tenisi: Erenköy IĢık Lisesinden Ahmet Suat Üner ve St.Joseph Fransız Lisesinden Aleyna Yiğit kazandı.

Zafer YAZ


Palaskop

SAYFA

Koç (21 Mart-20 Nisan) Mayıs ayı iliĢkilerimizde canlılığın, enerji ve motivasyonunuzun doruk noktasında olduğu bir ay. Fakat bu kadar enerjik olmanız iliĢkinizde sıkılmanıza neden olacak. Ġkili iliĢkilerinizde problemleriniz varsa karĢı tarafı suçlamadan öz eleĢtiri yapmalısınız. Yüksek enerjinizi iĢlerinize yoğunlaĢarak baĢarı sağlayabilirsiniz. Ayrıca mayıs ayında yeni projeler, yeni fikirler yaratacaksınız fakat bunları uygulama aĢamasına taĢırken zorlanacaksınız. Bu yüzden sıkılmamalı ve sabırlı olmalısınız.

Boğa (21 Nisan-21 Mayıs) Boğa burçları bahar döneminden yaza geçiĢ sürecindeyken ikili iliĢkilerde genelde partnerlerine biraz daha yakın olmayı, samimi olmayı ister. ĠĢ hayatınızda ise bu ayda finansal konular daha ön planda olacak, yatırımlar yapabilirsiniz. Pahalı bir Ģeyi almak istiyorsanız mayıs ayı sizin için uygun bir dönem. Boğaz bölgenizi korumalısınız.

İkizler (22 Mayıs-21 Haziran) Mayıs ayı yeni bir iliĢkiye baĢlamak için güzel bir dönem. Yeni insanlarla tanıĢacaksınız. TanıĢtığınız kiĢinin fiziksel özelliklerinden ziyade sizi çalıĢma biçimi, düĢünce tarzı etkileyecektir. Bu kiĢi ile romantik bir iliĢkiden ziyade fikir arkadaĢlığı edeceksiniz. Okul hayatınızda ise kendinizi son derece canlı hissedecek ve verimli olacağımız bir ay yaĢayacaksınız. Kafanızda oluĢan fikirleri kolaylıkla ortaya dökebileceğiniz bir dönem olacaktır.

Yengeç (22 Haziran-21 Temmuz) Ġkili iliĢkilerimizde hislerimizi karĢı tarafa rahatlıkla açabileceğiniz, son derece duygusal olduğunuz bir ay olacaktır. Mayıs ayında hislerinizi partneriniz ile konuĢmanız size pozitif katkılarda bulunacaktır. Çünkü neredeyse o da sizin düĢündüklerinizi düĢünüyor. ĠliĢkinizi bir üst düzeye taĢımak için çok uygun bir ay. Yeni baĢlangıçlar uzun sürecek. Mayıs ayı boyunca ciğerlerinize dikkat etmeliyiz

Aslan (24 Temmuz-23 Ağustos) Çevrenize karĢı biraz daha gösteriĢe meraklı olacaksınız. Yakınlarınıza veya sevdiklerinize çeĢitli hediyelere alacaksınız. Bu ay kendinizi Ģımartma ayınız olacaktır. Egonuzun ön planda olacağı bir ay olacağından çeĢitli fikir ayrılıklara düĢebilir ve bunun sonucunda tartıĢmalar yaĢayabilirsiniz. Biraz alttan almalısınız. Yaratıcılığınız mayıs ayında kendini gösterecektir. Mayıs ayında çok fazla enerji harcayacağınızdan çabuk yorulacaksınız, kendinize dinlenmek için yeterli zaman ayırmalısınız.

Başak (24 Ağustos-23 Eylül) Bu ay karmaĢa içinde olduğunuz bir dönem, sık sık kendinizi frenlemek zorunda kalabilirsiniz. DıĢa dönük haliniz çevrenizin çok fazla ilgisini çekecek. KarmaĢık bir ruh hali içinde bulunmanız nedeniyle ne yapmak istediğinizi tam olarak tespit edemeyebilirsiniz. Bu ay geçici aĢklara karĢı dikkatli olmanızda yarar var. Uzun zamandır arayıĢ içindesiniz ve bu ay sonunda arayıĢınız bitecek ve umduğunuzu bulacaksınız.

18


SAYFA

19

Terazi (24 Eylül-22 Ekim) Mayıs ayı partneriniz ile aranız mükemmel olacaktır. Mayıs ayında partnerinizden bazı cevaplar bekleyeceksiniz. Cevap alamasanız dahi hislerinizi ona açmayı deneyin. Kafanızda yeni bir iliĢki varsa mayıs ayı ideal bir aydır. Mayıs ayında planladığınız, organize ettiğiniz iĢler baĢarıyla sonuçlanacaktır. Yeni arkadaĢlıklar edinebilirsiniz fakat onların sizi yaptığınız iĢlerden alıkoymasına izin vermeyin.

Akrep (23 Ekim-22 Kasım) Mayıs ayında ikili iliĢkilerinizde kıskançlıklar ön planda olacak. Söylenenleri yanlıĢ anlayabilirsiniz. Partnerinizin en ufak hareketlerinden bile yanlıĢ düĢünceler, sonuçlar çıkabilirsiniz. Lütfen karĢınızdakini iyice dinleyip öyle karara varınız yoksa mayıs ayında çok üzülebilirsiniz. Dikkatinizi toplamalısınız ve dikkat gerektiren projelerinize ilgi göstermelisiniz. Vücudumuzu yoracak her türlü Ģeyden kaçınmalıyız.

Yay (23 Kasım-22Aralık) Ġkili iliĢkilerinizde, arkadaĢlarınız ile olan iliĢkilerinizde beklentileriniz ön plana çıkacaktır. Hayalleriniz söz konusu olduğunda aĢırı alınganlık gösterebilir ve karĢı taraf ile çabuk tartıĢmaya girebilirsiniz. KonuĢmadığınız, küskün olduğunuz kiĢilerle mayıs ayında barıĢabilirsiniz. Geleceğinize yönelik planlar yapmak için çok uygun bir ay. Bu ayı iyi değerlendirmelisiniz. Kolay kilo kaybı yaĢayabilirsiniz ama aĢırı olmamasına dikkat etmelisiniz.

Oğlak (23 Aralık-20 Ocak) Mayıs ayında enerjiniz çok yüksek olacaktır. Ġkili iliĢkilerinizde ise burcunuzun genel özelliğinden kaynaklanan partnerinize karĢı mesafeli, soğuk, partnerinizin kusurlarını gördüğünüz bir ay olacaktır. Ġkili iliĢkilerinizde herhangi bir beklentiniz varsa bu ay gerçekleĢmesi çok zor. KarĢı taraftan beklediğiniz adımlar gelmeyebilir, kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Yapacağınız iĢlerden yüksek verim alacaksınız. Ancak yine de sizin için dolu dolu geçen, pozitif bir ay olacaktır.

Kova (21 Ocak-19 Şubat) Ġkili iliĢkilerinizde arkadaĢ olma yanınızın ortaya çıktığı bir ay olacaktır. Partnerinize gerçekten onun arkadaĢı olabileceğinizi göstereceksiniz. Uzun zamandır kafanızda yer eden konular varsa bu konuları gündeme getirmek için çok iyi bir ay. BaĢaracağınızı düĢündüğünüz birtakım projeler varsa bu ay onları gerçekleĢtirmek için mükemmel bir ay. Asla pes etmeyin çünkü baĢarabileceğinizi biliyoruz. Hiçbir Ģey için geç değil. Bu ay cilt problemleriniz olabilir ve vücudunuzu yormamaya dikkat ediniz.

Balık (20 Şubat-20 Mart) Balık burçları bu ay duygularının son derece güçlü olduğu bir dönem geçirecekler. Sezgilerinize güven duyacaksınız. Ġkili iliĢkilerinizde partnerinize zaman ayırmak istemeyebilir, yalnızlığı seçebilirsiniz. Ama Partnerinizle beraber vakit geçirmek istiyorsanız sezgilerinize güvenmenizde fayda var. Unutmayın ki onlar sizi yanıltmazlar. Önemli iĢlerinizi bu aya denk getirmemeye bakınız, sık sık hayaller kurduğunuzdan odaklanma sorunu yaĢayabilirsiniz. Boyun bölgenize dikkat edin.

THE

PALA

Dilara Çerçi / Dilara Işık


SAYFA

20

Pala-Dizi

2005 yılından bu yana devam eden bu dizinin birçok izleyicisi var. Peki, bu 6 sezonluk dizinin konusu ne? Dünyada birçok cinayet oluyor bu ölüleri de antropologlar inceliyor. Dizide de böyle bir konu var iĢte. Dr Temperance Brennan bir antropolog ve kemiklere bakarak neden kırıldıklarını veya kemiklerin kaç yaĢında olduklarını

Bilimden hiç anlamayan bir FBI ajanı ve eski bir asker olan Seeley Booth suçları çözmek ve suçluları yakalamak konusunda Brennan’a yardım ediyor. Ana iki karakter Brennan ve Booth olmasına karĢın dizide birçok farklı karakter daha var. Dizinin büyük bir kısmı laboratuar geçse de dizinin belli yerlerinde dıĢarıda kötü adamları kovalıyorlar.

söyleyebiliyor. Hatta küçükken Booth Brennan’ı Bones diye çağırıyor dizinin adı buradan geliyor.

Brennan, duygusuz, hayatını bilimsel gerçeklere adamıĢ bir kadın. Soğuk ve duygusuz olduğu zamanlarda Booth’u çok ĢaĢırtsa bile bir süre sonra az da olsa duygusal düĢünme becerisine sahip oluyor. Örneğin bir bölümde kocasını aldatan bir kadın sevdiği adamla olamamaktansa intihar ediyor. Booth, kadının kocasına intihar ettiğini direkt söylemektense alıĢtırarak söyleyebilmek için, “Karınız kaza geçirdi.” diyor. Bones ise “YanlıĢ söylüyorsun, o intihar etti, kocasıyla olmak yerine ölmeyi tercih etti.” diyor. Özetle Bones’un pek bir insanlıktan anladığı yok, çok düz bir insan.

THE

PALA


SAYFA

Angela: Kemiklerle ilgilenmeyen Booth’dan sonra ikinci insan. Bilgisayarda kafatasına göre simulasyon yaparak insanların ölmeden önce neye

Dr.Jack Hodgins: Böcek tutkunu ölülerin üzerinde kalan böcekleri yaprakları hata toprağı inceleyerek ne zamandan kalmıĢ olduğunu ne Ģartlarda gömüldüğünü öğreniyor.

benzediklerini veya nasıl kaza geçirdiklerini öğreniyor.

Dr.Lances Sweets: Grubun piskologu. Sadece sorgulamalarda onlara katılıyor gözükse de iç iĢlerinde onlara karıĢmıyor değil.

Dr.Camille Saroyan: Genel olarak her iĢte parmağı var diyebiliriz. Laboratuarın yöneticisi.

Bu karakterlerin dıĢında en çok oynayanlar sezondan sezona değiĢen çıraklar oluyor hepsinin farklı bir hikâyesi ve yeteneği oluyor.

Uyarı: Bones izlerken yemek yemeyin. Çok ciddiyim.

Alara BAZLAR

21


Pala-Müzik

SAYFA

22

Beyonce'den Yeni Albüm Dördüncü solo albümünü haziranda çıkaracağını açıklayan Beyonce, albüm için şimdilik 6 şarkı hazırladıklarını ve devamının geleceğini söyledi. Ne-Yo, The Dream, Symbolyc One, Diplo, Switch ve Rodney 'Darkchild' Jerkins gibi amerikan müzik piyasasında yer edinmiş prodüktörler ve şarkı yazarları ile çalışan Beyonce'nin yeni albümünden "Girls" adlı şarkısı İnternet'e sızdı bile.

Rock'n Coke Rock'n Coke, Coca Cola'nın sponsorluğunda İstanbul Hazarfen Havaalanı'nda gerçekleşiyor. Festivalde bu sene Motörhead, Limp Bizkit, Travis, Moby, Athena ve The Kooks gibi isimler Ana Sahne, Alternatif Sahne ve Sonar Sahne'de yer alacak. Rock’n Coke Festivali 16 ve 17 Temmuz 2011'de, biletler biletix'te. Daha tüm gruplar açıklanmadı, zaman içinde açıklanacakmış. Detaylı bilgi için; http://www.rockncoke.com/. Sonisphere Festivali Geçen sene Manowar, Slayer, Metallica ve Accept gibi önemli gruplarla gelen Sonisphere, bu sene ise en az geçen seneki kadar iyi bir kadroyla geliyor. Tek gün sürecek festivalde headliner: Iron Maiden! co-headliner: Slipknot ve diğer gruplar ise Mastodon ve In Flames, ayrıca Alice Cooper da geliyor. Iron Maiden kendi uçakları Ed Force One ile geliyor ve festivale tüm sahne prodüksiyonu ile katılacak. Tek gün olmasına 700 Milyon Dolar Bu rakamın temmuzun sonunda U2'nun 360 World Tour ile kazandığı para miktarı olması bekleniyor. Grup iki yıl içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu 20’den fazla ülkede 7 milyondan fazla kişiye performans sergileyecek. Grup The Rolling Stones'un Voodoo Lounge Tour'un 6,3 milyon kişilik rekorunu da geçecek. 100 kadar tırla taşınan konser ekipmanın masrafları kazandıkları paranın büyük bir kısmını kapsasa da en kârlı turlardan biri olarak

Cem SEÇKİN


SAYFA

Sevgili ArkadaĢlar!

TURİZM HAFTASI

15-22 Nisan tarihleri arasını “Turizm Haftası” olarak kutluyoruz. Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere turizm, bu gezilere katılan insanlara da turist diyoruz. Ülke içinde yapılan gezilere iç turizm, ülke dıĢına yapılan gezilere ise dıĢ turizm denir. Yurt dıĢı gezilere daha çok, zenginleĢen ülkelerin insanları çıkar. Yabancı turistler ülkemize hangi amaçla gelirse gelsinler, para harcarlar. Turistlerin harcadığı yabancı paralara döviz diyoruz. Üretemediğimiz ürünleri yabancı ülkelerden döviz ile satın alırız. Döviz elde etmenin en kolay yollarından biri ise turizmdir. Ülkemize ne kadar çok turist gelirse o kadar çok döviz elde ederiz. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü olan yurdumuz, turistlerin ilgi duyduğu bir ülkedir. Ilıman iklimi, zengin bitki örtüsü, eski medeniyetlerin bıraktığı tarihi eser ve anıtlarla yurdumuz, turistler için adeta bir cennet gibidir. Bütün bunlara rağmen ülkemiz, hak ettiği turist sayısına bir türlü ulaĢamamıĢtır. Ülkemize daha çok turist gelebilmesi için, yollarımızın daha güzel, insanlarımızın daha centilmen, ulaĢım araçlarının daha geliĢmiĢ, konaklama yerlerinin bol, rahat ve temiz olması gerektiğini biliyoruz. Turistlere karĢı güler yüzlü olmak, onları rahatsız etmemek, değerinden yüksek ve zorla satıĢ yapmamak gerekir. Onların memnun ayrılması, ülkemize daha çok turistin gelmesini sağlar. Daha çok turist ise, daha çok döviz demektir.

Turizmdir Mesleğim

Cennetim Türkiye’m

Turizmdir mesleğim, Güler yüzdür görevim. Gece gündüz çalıĢır, Harekettir bereketim.

Cennetim Türkiye’m. Doğu ayrı bir güzeldir, EfsunlanmıĢ gibidir, Van Kalesi, Ortasında gölünün, AHTAMARA adası, Gaziler diyarı Antep, Halil Ġbrahim Sofrası, Balıklıgöl, Tüm mevsimlerin bir arada yaĢandığı Hakkâri,. Zap suyundan geçilemese de Bâkir bir güzeldir Çölemerik. Kapadokya’da. Ihlara vadisi, Güzel bir rüyadır, Peri Bacaları, Toroslar’dan inilince güneye Akdeniz kucaklar bembeyaz sularıyla, Karadeniz’in “HA UġAKLARĠNĠ” unuttum sanma! YeĢilden baĢka renk tanımayan, Finduklar, çaylar, hamsiler diyarı Cennetim TÜRKĠYEM

Uluslararasıdır hedefim. Ama vatandaĢımdır önceliğim, AyĢe, Fatma, Hasan, Mustafa Sizleri de beklerim. ĠĢletmenin öz kiĢiliği, Sevmektir mesleğini. Yarınlardır geleceği, Yine bekleriz derken. Güzel anılarınızı bırakırken, Hatırlanmak isteriz. Size hoĢça kalın derken, Yeniden bekleriz .

http://www.dersimiz.com/belirligun/bilgi.asp?id=272 (16.04.2011)

23


SAYFA

24

Pala-Oyun Merhaba sevgili The PALA okurları bu ay sizin için 2005 yılında çıkan Age of Empires III oyununu inceledim. Ġlk oyunları ile strateji dünyasına bomba gibi düĢen Ensemble Studios, bizlere daha evvel hiç görmediğimiz kadar gerçekçi ve oldukça baĢarılı yapay zekâya sahip düĢmanlar karĢısında soğuk terler dökmemize neden olacak bir strateji oyunu hazırlamıĢ. Age of Empires III, serinin diğer oyunlarına göre hem göze hoĢ gelen hem de stratejik ögeleri içinde en çok barındıranı olarak karĢımızda duruyor. Age of Empires III tam 3 CD’den oluĢuyor ve çok uzun olmayan bir yükleme sürecinden sonra daha evvel izlemiĢ olma ihtimalinizin yüksek olduğu açılıĢ videosu ile bizleri karĢılıyor. Serinin üçüncü oyunu Amerika’nın keĢfi üzerine kurulmuĢ. ĠĢte video da bu konu üzerine yoğunlaĢıyor. Fransızlar, Ġngilizler, Ġspanyollar, Portekizliler, Ruslar, Almanlar, Maltalılar ve Osmanlılar olmak üzere 8 farklı ülke olarak oynayabiliyorsunuz. Single Player (Tek KiĢilik) moduna giriĢ yapmak istediğimizde dört adet alt seçenek ile karĢılaĢıyoruz. Campaign, Skirmish, Custom Senario ve Saved Games. Campaign modu gerçekte oyunun tek kiĢilik olarak oynanılacak esas olan ve hikâyeye dayalı bölümü. Bu seçenek üzerinden gittiğimizde, üç adet ana temadan oluĢan uzun hikâyeyi oynuyoruz. Age of Empires III’ün hikâyesi genelde entrikalar üzerine kurulu. Yani birkaç bölüm geçtikten sonra bile hâlâ kimin dost kimin düĢman olduğunu kestiremeyebiliyorsunuz. Aslında hemen her strateji oyununun senaryo kuralı olan en yakın dostun tarafından aldatılma burada da karĢımıza çıkıyor ama tarihin tozlu sayfalarını karıĢtırdığımızda da buna birçok örnek bulabiliriz. Age of Empires oyunlarında her oyuncu önce senaryo görevlerini bitirir ve ardından deliler gibi multiplayer (çok oyuncu) modunda oynamaya baĢlar. Ancak kimi zaman oynayacak arkadaĢ bulamadığımızda ya da kendi kendimize alıĢtırma yapmak istediğimizde en çok baĢvuracağımız seçenek olan Skirmish modunda kendimize istediğimiz ülkeyi seçip karĢımıza da istediğimiz sayıda düĢmanları belirleyerek son ayakta kalanın kazandığı oyun moduna giriyoruz. Gelelim oyundaki genel farklılıklara. Ġlk olarak oyunumuzda artık üç adet kaynağımız var: et, odun ve para. TaĢ ihtiyacını ortadan kaldırmıĢ durumdayız. Oyunun ana fikri keĢif üzerine kurulu olduğundan her bölümde mutlaka haritayı araĢtırmalıyız. Diğer yandan oyunun ticaret kısmı iyice artırılmıĢ. Bulunduğumuz haritalarda sürekli dolaĢan Kızılderili ticaret kolonileri var. Eğer bu ticaret yollarını ele geçirirsek sürekli para akıĢı sağlıyoruz. Ayrıca artık sanayi devrimi olduğundan demiryolları inĢa edip buharlı tren aracılığıyla ticaret yapabiliyorsunuz. Askerlerin silahları arasında kılıç ve yayın yanı sıra top ve tüfek de var. Zor durumda kalınca seçtiğin ülkenin baĢkentinden gemi ile takviye asker veya mühimmat temin edebiliyorsunuz. Yeni eklenen bir diğer özellik de çevredeki minik kabilelerle ortaklık kurmak. Haritaların sağında solunda genelde bir iki barakadan oluĢan kabilelerin yanlarına trading post denilen birimlerden kurarsak, burada yaĢayan kabile üyelerinden askerler üretebiliyoruz. Hatta sadece asker üretmekle kalmayıp bu kabilelerin kendilerine has olan özellikleri de kendi askerlerimize geliĢim sağlayarak ekleyebiliyoruz. Açık söylemek gerekirse Age of Empires III ile ilgili aklıma gelenleri söylemeye kalksam bu yazı hiç bitmeyecek gibi duruyor. Artık teknik detaylardan bahsetmek istiyorum. Age of Empires III, bana göre bugüne kadar yapılmıĢ en iyi grafikli strateji oyunu. Özellikle ıĢık, sis ve su efekti ile hala bütün modern oyunlar ile boy ölçüĢebilecek durumda. Bir binaya top ile saldırı yaptığınızda her vuruĢunuzda binadan birkaç parça kopup etrafa yayılıyor ve son patlaması ile yerle bir oluyor. Askeri birimlerin hareket animasyonları gayet baĢarılı olduğu gibi patlamalar sonucu sağa sola fırlamaları göze oldukça hoĢ görünüyor. Eğer hayatınızda hiç Age of Empires oynamamıĢ ya da bu tip oyunlardan hoĢlanmıyorsanız kesinlikle bir kere deneyin. Ġnanın piĢman olmayacaksınız.

Cihangir Zulfikâr


SAYFA

25

Sevgili The PALA okuyucuları, uzun bir zaman sonra yine bir browser oyunuyla karıĢınızdayım. (Web tarayıcımız üzerinden hiçbir yükleme yapmadan oynayabiliyoruz yani.) Tüm dünya üzerinde, çoğu ülkenin kendine ait onlarca sunucusunun bulunduğu bir oyun hem de! Ikariam, antik Yunan döneminde, adalar içinde kurulan ve tanrıların yardımını esirgemediği uygarlıkların geliĢmesini ve mücadelesini konu almakta. Tüm yapmamız gereken gerekli hammaddeyi barındırmak, bunları rakiplerimizden koruyarak Ģehrimizi ve buna bağlı olarak ordumuzu geniĢleterek bulunduğumuz oyun sunucusu içerisindeki sıralamalarda üst sıralara yerleĢmek. Kısacası oyunun amacı, uygarlığını geliĢtirmek, kaynak toplamak, diplomasi ve savaĢtır. Binalar belli bir süreyle, araĢtırmalar ise belli bir süre sonra bir miktar artan puanlarla yapılmaktadır. Kayıt olan kullanıcıya küçük bir Ģehir verilir. Her adada odun kampı ve bir lüks kaynak (Üzüm, kristal, mermer, sülfür) bulunmaktadır. Siz de aynı zamanda düĢman olduğunuz, adadaki 16 kiĢiyle beraber bu kaynakları bağıĢ yoluyla geliĢtirerek uygarlığınızı geliĢtirmede bir adım öne çıkmayı denersiniz. VatandaĢlarınızı tarlalara (Odun ve lüks kaynağınızı kastediyorum) sürebilir, bilim adamı, asker olarak kullanabilir ya da boĢ boĢ yatırarak vergi vermediğiniz için gelir elde edebilirsiniz. ''Birlikten kuvvet doğar.'' mantığının tavan yaptığı oyunumuzda, bir ittifak kurabilir ya da var olan bir ittifaka katılabilirsiniz. Her ne kadar ileride bitmek bilmeyen ittifak savaĢlarına katılmak zorunda kalsanız da (Evet, bu bir serzeniĢ :) ) ilk baĢlarda geliĢiminiz için çok faydalı olduğuna Ģüphe yok. Ġttifakınızın yetkilileri saldırı almanız durumunda haberdar olur ve ittifakı yardıma çağırır, siz de aniden gelen binlerce askerle paçayı sıyırırsınız. Henüz yaĢamadıysam da aksi durumlarda olası tabii ki. Güçsüz bir ittifaktayken sizi koruyacak bir ordunuz yoksa yenilgi kaçınılmaz olur. Binaları ve askerleri tek tek açıklayarak sizleri sıkma niyetinde değilim açıkçası çünkü oyuna baĢladığınıza ''tutorial'' tabir edilen bölüm, size binalar, askerler ve oyun iĢleyiĢi hakkında temel bilgileri veriyor ve kütüphanenin yolunu size açıyor. Kütüphaneden tüm araĢtırmalara, askerlere, binalara ve tüm gerekli/gereksiz ayrıntıya ulaĢabilirsiniz. BaĢlangıçta her ne kadar oyunun Travian taklidi olduğunu düĢündüysem de çok net bir fark buldum: Oyun eğlenceli! Sömestr tatilinin son 2–3 gününden beri oynuyorum ve istisnasız her gün girdim oyuna hatta saatlerimi harcıyorum demek daha doğru olur. Oynayan arkadaĢlarımın ısrarlarını dinlediğime piĢman değilim açıkçası, puan olarak da hepsini geçtim Ģimdiden :) Tau sunucusunda, Prophetie nickiyle oyundayım. Her türlü destek ve yardım için ulaĢabilirsiniz. Eğer e-mail adresinizi Facebook, Twitter vs. ile bana gönderirseniz, benim referansımla kayıt olduğunuzda, baĢkentiniz (o an yer varsa) benim adama yoksa en yakın adaya geleceği için sizi savunmam ve yardımcı olmam daha kolay olur. Ġyi oyunlar...

THE

PALA

Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu


SAYFA

26

MÜNAZARA LİGİ DüĢüncelerini serbestçe savunup çevresiyle paylaĢabilen, ortaya konan fikirler hakkında düĢünen bu fikirleri en iyi Ģekilde ifade edebilen, dinleyenleri ikna edip farklı görüĢleri analiz yaparak bir süzgeçten geçirebilen, kendine güvenen bireyler yetiĢtirmek eğitim alanının en önemli bölümünü oluĢturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda FMV IĢık Lisesi Ayazağa Kampüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretmenleri münazara çalıĢmalarıyla bu ilkelerini hayata geçirmeyi hedeflemektedirler. Bu kapsamda iki yıldır her düzey kendi arasında münazara yarıĢmaları düzenlenerek özgüveni yüksek, çağdaĢ, kendini iyi ifade edebilen öğrenciler yetiĢtirilmektedir. Bu yıl ilk kez okulumuzda bir münazara takımı kuruldu ve bu takım Ġstek Özel Kemal Atatürk Lisesinde gerçekleĢtirilen “Liseler Arası Münazara YarıĢması”na katıldı. Üç gün süren bu yarıĢmada ilk gün dört maçtan biri, ikinci gün ise ikisi kapalı olmak üzere üç maçtan tümü kazanıldı. Son gün konuĢmacı puanlarının düĢük olmasından dolayı yarıĢma Ģansı yakalanamadı. Bu konuda yapılacak çalıĢmalarla sonraki yıllarda çok iyi sonuçlar elde Şenay Önal

YEMEK KULÜBÜ Topluma duyarlı bireyler yetiĢtirmek için yapılan yardım ve hizmetlerde, öğrencilerin aktif olarak katılımlarını sağlamak, onların sağduyulu birer birey olarak topluma kazandırılmasında önemli bir aĢamadır. Tüm bu faaliyetler, doğayla birlikte yaĢayabilme becerisini, dünyaya ve içindeki canlılara iyi davranabilmeyi, yaĢam için gerekli ihtiyaçların sağlanmasında aktif rol almayı öğreten küçük adımlar gibi gözükse de hayat yolunda yapılacak görev ve sorumluluk koĢusu için oldukça mühimdir. Bu amaç doğrultusunda FMV Özel Ayazağa IĢık Lisesi Yemek Kulübü öğrencileri ve Genç Tema’ ya üye öğrencilerimiz Tema Vakfı ile gerçekleĢtirilen “YaĢamak Ġçin YaĢat” isimli sosyal sorumluluk projesinde görev alarak hazırladıkları yiyecekleri okul içinde satıp elde ettikleri gelirle Lüleburgaz’daki Ovacık köyüne yapılacak sera için katkıda bulunmuĢlardır. Sevda KOÇ

THE

PALA


SAYFA

27


SAYFA

28

The Pala Gazetesi 27. Sayı Ayazağa Işık Lisesi  
The Pala Gazetesi 27. Sayı Ayazağa Işık Lisesi  

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi gazetesi olan "The PALA" gazetemizin Nisan 2011 tarihli 27. sayısı

Advertisement