Page 1

KULÜP LER SOSYA L ET KİN LİKLER LİSE FEN LİSE Sİ Sosyal Etkinlik Çalışmaları, öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları yaratmaya, var olan becerileri oryaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinlikleri ve uygulamalı olarak çeşitli toplum hizmeti çalışmalarını kapsar. Bu çalışmalar öğrencilerimize yönelik olarak Cuma günleri son iki ders saatinde yapılmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri 2012-2013 Öğrenci Kulüpleri 2012-2013 Sorumlu Müdür Yardımcısı: AKİF SÖZERİ 0216 355 22 07 3215 (DAHİLİ) http://www.fmvisikokullari.k12.tr/ web/24-164-1-1/anasayfa/ kampusler/

Kulüp Tanıtımları Dan ışman Öğretmenleri Kulüp Ba şka nları Çalışma Alanları


ASL (ART, SOCIETY AND LITERATURE) STE (SANAT, TOPLUM V E EDEBIYAT)

Sanat, Toplum ve Edebiyat Kulübünün temel amacı

Ayrıca öğrenciler, Londra’da bulunan Tate Modern

yaratıcılığın ve yaratıcı düşünmenin keşfidir. Öğrencil-

Sanatlar Galerisi ile yürütülen proje yoluyla

er, dünya gündemini oluşturan güncel olayları ve

Avrupa’daki bir okulla internet üzerinden tartışmalara

günümüz dünyasını etkileyen tarihsel olayları içeren

katılmakta ve ortak sanatsal çalışmalarda yer almak-

geniş bir konu ağını içeren İngilize konuşma ak-

tadırlar. Bunların yanı sıra Sanat, Toplum ve Edebiyat

tivitelerine katılmaktadır. Sanat ve medyadaki son

Kulübü olarak gönüllü toplum hizmetlerinde ve yaratıcı

gelişmeler üzerine tartışma; sinema, film, video,

düşünme konulu projelerde yer alınmaktadır.

K U L Ü P D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ Matthew HAUGHN Burcu DURHAN

fotoğrafçılık ve resim gibi farklı sanat alanlarında kendi sanat

çalışmalarını

ortaya

koyma

kulüp

ak-

E T K İN L İK Y E R İ

tivitelerindendir.

K A T EG O R İ

GÖRSEL SANATLAR

YARATICILIK

İNGİLİZCE

Kulübün temel amacı yaratıcılığın keşfidir.

Görsel Sanatlar Atölyesi

ASL CLUB ( A R T , S O C IE T Y AN D L IT E R A T U R E)

K Ü L T Ü R S A N A T T E M A L I G E Z İL E R

C R E AT IN G W O R K S O F A R T

Kulüp öğrencileri ayrıca, Avrupa’daki dünyaca ünlü müze

The Art, Society, and Literature Club is an extremely

ve sanat galerilerini ziyaret edebilme, kültürel ve

special group of creative students that explore human

sanatsal bilgilerini zenginleştirme fırsatına da sahip

interactions while using various technology and media to

olmaktadırlar. Geçtiğimiz yıl İtalya’ya düzenlenen kültür

create works of art.

ve sanat temalı gezinin ardından bu yıl nisan ayında İspanya gezisi ile kulüp faaliyetleri sürdürülecektir.

TA TE Turbine Generation Projec t The ASL club’s primary focus throughout the year is to complete the TATE Turbine Generation Projects. Turbinegeneration helps schools from across the globe form international partnerships and work together. In pairs, schools create artwork inspired by themes taken from the Unilever Series that are relevant to young people’s experiences and cultures. These partnerships between young people are developed through an online exchange of artwork and ideas of artwork and ideas esse foras sin aptentillum.

T h e A S L c l u b w o r k s o n T A T E tu r b in e g e n e r a ti o n p r o j e c ts , S o c i e ty p r o j e c ts , a n d e x p l o r e s l i te r a tu r e i n a c r e a ti v e w a y th r o u g h v a r i o u s m e d i a . The ASL club also creates photography and video artworks for its final end of the school year showcase. Works are developed about society and our students place within their own community and the city of Istanbul. Literature works are discussed and explored through artistic reflection exercises. Field trips to museums and meetings for art production and reflection are taken throughout Istanbul. Futhermore, field trips abroad into Europe with our club members, absorbing the wealth of art museums and culture within those particular countries, has had profound impact on our club members. It is our hope to share our experiences and artwork from these trips and showcases throughout our entire Işik school community.

K U L Ü P BA Ş K AN I Öykü GEYİK


TİYATRO VE PERDE...

“Dünyayı kaplayan görüntü selleri içinde kendini

Tiyatro Kulübü, 2011-2012 senesi güz döneminde kurulmuştur. Kulüp, kuruluş senesi olmasına rağmen

ve köklerini hatırlayarak var olmak…

ekibin özverili çalışmaları ve öğrencilerin yoğun katılımı sayesinde birçok başarılı etkinliğe imzasını atmıştır.

Kendi altın zincirinin halkalarına sadık kalmak,

“Yedi Kocalı Hürmüz” adlı oyun, Profilo Alışveriş Merkezi’nde, Kartal Hasan Ali Yücel Sahnesi’nde ve oku-

değişimin içinde yer alırken kendine ve her şeye

lumuzda sahnelenmiştir.

K U L Ü P D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ Cengiz ÇEVİK Demet ÖZDABAKOĞLU

dışarıdan bakabilme yeteneğini korumak… O yekpare geniş ânın parçalanmaz akışını duyumsamak… Uçsuz bucaksız uzayın sonsuzluğu içinde narin, minik, mavi bir nokta…

E T K İN L İK Y E R İ

Bir yüzü karanlıkta…

Oditoryum

O karanlığın içinde bir yerlerde ışıklar yanıyor birden, Ve perde...” K A T EG O R İ

GÖSTERİ SANATLARI

Ödüllerimiz G E Ç T İĞ İM İZ S E N E “ 7 K O C A L I H Ü R M Ü Z ” O Y U N U S A H N E L EN D İ

G E L E C E Ğ İN PR O F ES Y O N E L O Y U N C U LA R I Y E T İŞ İY O R K U L Ü P BA Ş K AN I

*İstanbul Mizah Tiyatrosu, 8. Liseler Arası Tiyatro Festi-

*İstek Drama Fest. 3. Liseler Arası Tiyatro Festivali Ödülleri

vali ödül töreninde tiyatro ekibi çok sayıda ödül ka-

En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü

zanmıştır. Öğrenciler, ''Haldun Dormen En İyi Oyun

En İyi Dekor Tasarımı Ödülü

Ödülü'' nü bizzat Haldun Dormen'den almışlardır.

En İyi Yönetmen - Cengiz ÇEVİK

Nihal Kaplangı En İyi Giysi Tasarımı Ödülü

*Profilo Alışveriş Merkezi 11. Liseler Arası Tiyatro

Rıfkı Demirelli En İyi Sahne Tasarımı Ödülü

Yarışması Ödülleri En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü

Jüri Özel Ödülü - Begüm TOKEL (İlköğretim 1. sınıf

Jüri Özel Ödülü

öğrencisi) Jüri Özel Ödülü - Ayşegül Berfin TEZCAN (İlköğretim

*Servodata Progress Bilişim Şirketi- 2012 Çağdaş

2.sınıf öğrencisi)

Tiyatro Destek Ödülleri

Şebnem Sönmez En İyi Aktris Ödülü - Nagehan GÜLER

Yılın Oyunu - “7 Kocalı Hürmüz”

Funda Köseoğlu Doğan En İyi Aktris Ödülü - Beste

Yılın Yönetmeni - Cengiz ÇEVİK

BEKTAŞ

Yılın Aktrisi Ödülü - Nagehan GÜLER

Haldun Dormen En İyi Yönetmen Ödülü - Cengiz ÇEVİK

Yılın Aktrisi Ödülü - Beste BEKTAŞ

Haldun Dormen En İyi Oyun Ödülü -

A M A Ç L A R IM IZ Tiyatro özelinde bütün sanat disiplinlerinin hayatımıza olan katkılarını göstermek, Olaylara daha geniş açıdan bakmamızı sağlamak, farklı görme ve düşünme becerileri geliştirmek, Öğrencilerimizin yeteneklerini ve hayal gücünü geliştirmesini sağlamak, Öz güven, grup çalışmasına uyum sağlama, topluluk önünde konuşma vb. kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Nagehan GÜLER


MUN CLUB (MODEL UNITED NATIONS) MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ Model Birleşmiş Milletler Kulübü’nde öğrenciler diplo-

Her yıl Türkiye’de ve yurt dışında uluslararası kon-

mat olmanın ve dünya sorunlarına çözüm aramanın

feranslara katılan kulüp, bu yıl Londra’da Kasım ayın-

heyecanını yaşarlar. Katıldıkları yurtiçi ve yurtdışı kon-

da düzenlenen Royal Russel Society School MUN

feranslarda, Birleşmiş Milletler’de gelişen süreçleri

Konferansı’na 6 öğrenci ile katılmış ve bir öğrenci

aynen uygularken temsil ettikleri ülkenin penceresin-

“Main Submitter” (Baş Delege) seçilerek kürsüde grub-

den bakarak farklı dünyaları keşfetmektedirler. MUN

unu temsil etme hakkını kazanmıştır. Aralık ayında

kulübü öğrencilere ingilizceyi etkin olarak kullanabil-

Üsküdar Amerikan Lisesi’nde düzenlenen TIMUN

me, yeni bakış açıları kazanma, yurtiçi ve yurtdışından

konferansına bu yıl 5 öğrenci ile katılınmıştır.

yeni arkadaşlar edinme, problem çözme ve araştırma becerilerinin gelişmesi gibi sayısız fayda sağlamaktadır.

K U L Ü P D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ Susan BULDAN Sinan SEDEN

OCAK 2013 Y A L E Ü N İ VE R S İT ES İ’ N E 1 8 Ö Ğ R EN C İ 2 R E H B ER Ö Ğ R E T M E N

E T K İN L İK Y E R İ 9B sınıfı

E Ş L İĞ İ N D E G E Z İ

Y U R T İÇ İ V E Y U R T D IŞ I K O N F ER AN S L A R K A T EG O R İ

Ocak 2013’te Yale Üniversitesi’nin organize ettiği YMUN Konferansı’na 18 öğrenci ile gidilmiş ve burada da aktif bir katılım gösterilmiştir. Mart ayında Koç

KİŞİSEL GELİŞİM

ETKİLİ KONUŞMA

İNGİLİZCE

ARAŞTIRMA

Okulları MUNDP’ye katılım 8 öğrenci ile olmuş yine bir öğrencimiz “Baş Delege ve En İyi Delege“ seçilerek okulumuzu gururlandırmıştır.

K U L Ü P BA Ş K AN I Celil Aktaş

Nisan ayında, yine her yıl katılımda bulunduğumuz Türkiye’nin en prestijli iki konferansından biri olan Robert Koleji MUN konferansına 5 öğrenci ile katılınması planlanmaktadır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında son olarak kulüp, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin düzenlediği MUN konferansına katılacaktır.

Dünya sorunlarına çözüm arayan gençler


ESU CLUB (ENGLISH SPEAKING UNION) İNGİLİZCE KONUŞANLAR BİRLİĞİ KULÜBÜ ESU Kulübünde öğrenciler, belirli aralıklarla düzen-

Toplum

lenen

münaza-

öğrencinin bireysel bir sunum üzerinden çalışmasını

ra yarışmalarına hazırlanmakta ve bu alanlarda temel

içeren bir çalışmadır. Münazara çalışma takımı;

oluşturan farklı becerileri geliştirme fırsatı yakala-

başkan, konuşmacı ve soru yönelten bir kişinin içinde

maktadırlar. ESU'nun düzenlediği yarışmaların yanı

bulunduğu 3 kişiden oluşur. Bu format, ESU okulların-

sıra okullararası düzenlenen eğitim programlarına da

da gerçekleştirilen toplum önünde konuşma yarışma-

katılmaktadır. ESU, 2004 yılından bu yana dünyanın

larında kullanılmaktadır. Bireysel format ise hem top-

çeşitli ülkelerinden 10.000 ‘e yakın öğrenci ile çalışma-

lum önünde konuşma, hem de diğer yarışmalarda

lar yürütmektedir. ESU eğitmen ekibi düzenli aralıklar-

uygulanabilir. Kapsamı çok çeşitli olan bu eğitimler,

la okulumuza gelerek kulüp öğrencilerimize eğitim

hem keyifli hem de tüm konuşma aktivitelerine destek

vermektedir.

olacak nitelikte bir yapıya sahiptir.

toplum

önünde

konuşma

Düzenlenen

ve

eğitimlerin

amacı,

önünde

konuşma

eğitim

programı,

her

K U L Ü P D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ Bahar ESGİN Michael HARDERN

OCAK 2013 Y A L E Ü N İ VE R S İT ES İ’ N E 1 8 Ö Ğ R EN C İ

katılımcıların çalışmalarda aktif rol alarak toplum önünde konuşmalarına fırsat vermektedir. Eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin yanı sıra, çalışmalarda yer verilen oyunlarla bu sürecin çok daha zevkli geçmesi sağlanır.

E T K İN L İK Y E R İ 9C sınıfı

ÖDÜL KAZANDILAR ESU

tarafından

düzenlenen

“Public

Speak-

ing” (Topluluk Önünde Konuşma) yarışmasının ulusal finallerinde Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Kaan UNUTMAZLAR üçüncülük ödülü almaya hak kazanmıştır.

K A T EG O R İ

KİŞİSEL GELİŞİM

ETKİLİ KONUŞMA

İNGİLİZCE

ARAŞTIRMA

ESU Public Speaking Yarışması’nda kulübümüz

ÖDÜL KAZANDI Ö Ğ R E T İL E N B EC E R İL ER

Bu yıl ayrıca tüm Işık Liseleri arasında düzenlenen yarışmaya katılım sağlanmış, hazırlık öğrencisi Ceren

Düşünceleri net olarak ifade etme

Eleştirel düşünme

Etkin dinleme ve cevap verme

Heyecanı kontrol altına alma

ARPACI ikincilik, 9. sınıf öğrencisi Yeşim TIRPAN birincilik ödülü almaya hak kazanmıştır.

K U L Ü P BA Ş K AN I Celil Aktaş


İNGİLİZCE MÜZİKAL GEÇTİĞİ MİZ YIL “HAIRSPRAY” MÜZİKALİ SAHNELENDİ

PREP ku

YILSONUNDAKİ OYUNUMUZ: “ALICE I N IŞIKLAND“

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerden oluşan

Prep sınıfı öğrencilerinden oluşan bu kulübün kurulma

Müzikal kulübü, dünyaca ünlü müzikalleri sahneye

amacı, öğrencilerin sene içinde yabancı dil derslerinde

taşımakta ve büyük beğeni toplamaktadır. Geçtiğimiz

kazandıkları becerileri sergileme imkanı tanımaktır.

Katja MATTHIAS

yıl “Hairspray” müzikalini sahnelemiş olan kulüp

Şeyda BAHAROĞLU

öğrencileri bu yıl da “Mamma Mia” müzikalini sahneye

Öğrenciler yıl sonundaki PREP SHOW’da kendilerinin

koyacaktır. Kulüp, öğrencilere müzikallerin sahnelen-

yazıp yönettikleri “Alice In Işıkland” adlı oyunu ser-

me

vermesi

gileyecekler. Oyun, öğrencilerimizin yine kendi hazırla-

bakımından öğrenci merkezli bir sistemle çalışmak-

dıkları dans ve videolarla renklenirken, FMV Erenköy

tadır.

Işık Lisesi öğrencisi Alice’in benliğini ararken yaşadığı

aşamasında

görev

ve

sorumluluk

K U L Ü P D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ Sinem ÖZGÖZ Işılay ALBAYRAK

maceraları anlatıyor. Öğrencilerimiz, tamamı kendi Metin uyarlama, koreografi, kostüm & dekor ve yönet-

E T K İN L İK Y E R İ

ürünleri olan sene sonu gösterileri ile İngilizce düşün-

menlik görevleri öğrencilere aittir.

Oditoryum -

menin, üretmenin ve gelişmenin farkına varmakta ve takım çalışması yapmayı öğrenmektedirler.

Böylelikle öğrenciler, hem yıl boyu yaptıkları çalışma-

Amfi Derslik

E T K İN L İK Y E R İ Hazırlık Sınıfları-Oditoryum

larla İngilizce pratik yapma imkanını bulmakta hem de sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmektedirler.

K A T EG O R İ

K U L Ü P BA Ş K AN I Hilal BIÇAKÇI

GÖSTERİ SANATLARI

İNGİLİZCE

MÜZİK

LİDERLİK

MAMMA MIA Provaları tüm hızıyla

devam ediyor.

D E V E LO P IN G L E A D ER S H IP S K IL L S This year the English department has an English musical theatre club. The aim is to perform the musical, Mamma Mia for the High School & Science High School, parents and grade 7 & 8 in the Primary school. All students involved have different responsibilities such as, directing, costume design, technical specifics, and choreography and script changes. The students range from Prep through to Grade 11. There is a lot of enthusiasm and motivation from the cast and stage crew. Every week during club hours they rehearse, as well as after school and at the weekends. We are hoping for a great performance night

K A T EG O R İ

GÖSTERİ SANATLARI

İNGİLİZCE

K U L Ü P BA Ş K AN I Pelin DOĞDAŞ


LEGO ROBOTİK

DI CLUB (DESTINATION

Lego Robotik Kulübü, First Lego League Turnuvası’na öğrencilerin

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

IMAGINATION)

Özgür ÖZDEMİR

DI, ABD’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN “GLOBAL FINALS” ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Teoman HEKİMOĞLU

ile belirlenen bir tema çerçevesinde verilen görevleri

M. Kemal YAVUZ

tamamlamaya çalışmaktadırlar. FLL turnuvalarında robot

Ömer KILIÇSAL

Kulüp öğrencileri; bilim ve teknolojiye olan merakın artması, yaşam becerilerinin kazanılması amacıyla kurulan

ileri kazandırmak için kimi sözel ve teknik oyunlar oyproblemlere

bu turnuva organizasyonu sayesinde hem proje hem de

çözümler

robot performansı alanında çalışmalar yürütmektedirler.

geliştirilmeye çalışılmaktadır. "150 gr spagetti ile 120

E T K İN L İK Y E R İ

Logo Mindstorms setlerini kullanarak tasarladıkları robot

K U L Ü P D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

maya uygun olarak proje geliştirmeleri de beklenmektedir.

öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir. Bu becerverilen

E T K İN L İK Y E R İ

kilogramı nasıl taşırsınız?" gibi sorularla karşılaşan

9C Sınıfı

çalışmalar

görevlerinin yanı sıra takımlardan her yıl belirlenen te-

hızlı ve akılcı çözümler geliştirebilme becerilerini

anlık

konusunda

yürütmektedir. Bu turnuvada 9-16 yaş arası çocuklar,

Kulüp, karşılaştıkları problemler karşısında yaratıcı,

nanmakta,

hazırlanması

12A Sınıfı

öğrenciler verilen problem durumu hakkında grup olarak düşünüp çözüm üreterek kollektif düşünebilmeyi ve çalışmayı öğrenmektedirler. Şubat ve Mart

.

aylarında gerçekleşen turnuvalarda dereceye giren

K A T EG O R İ

takımlar Mayıs ayında ABD'de gerçekleşen "Global

K A T EG O R İ

Finals" etkinliğine katılmaktadırlar.

K U L Ü P BA Ş K AN I Ece GÜNGÖR

YARATICILIK

ARAŞTIRMA

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

SOSYAL BİLİMLER

İNGİLİZCE

TAKIM ÇALIŞMASI

150 GR SPAGETTİ İLE 120 KİLOGRAMI NASIL TAŞIRSINIZ? Y A R IŞ M A K Y ER İN E Y A R A T IC I Ç Ö Z Ü M L ER G E L İŞ T İR M E Öğrenciler geliştirdikleri problem çözümlerini yabancı dil becerilerini kullanarak ve tiyatral oyunlarla sunmaktadırlar. Böylelikle problem çözümünde yaratıcılıklarını zorlayan öğrenciler sunum sırasında da yabancı dil ve tiyatro yeteneklerini sergileyebilmektedirler. Verilen problemlerle başa çıkmaya çalışan öğrenciler sürecin sonunda amacın sadece yarışmak olmadığını önemli olanın verilen probleme en yaratıcı çözümü geliştirmek olduğunu görmektedirler. 2013 Asya Bölgesel Turnuvasına ilk defa katılan

kulübümüz

bölge

ikinciliği

ederek önemli bir başarı kazanmıştır.

elde

YARATICILIK

ARAŞTIRMA

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

TAKIM ÇALIŞMASI

K U L Ü P BA Ş K AN I Koray OTRU


SAT (SCHOLASTIC APTITUDE TEST)

PROJE BİLİMİN IŞIĞINDA, BİLİM İNSANLARININ İZİNDE

SAT Kulübüne öğretim hayatlarına Amerikan üniver-

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

Deney ve proje çalışmaları fen derslerinin vazgeçilmez

sitelerinde lisans eğitimi alarak devam etmek isteyen

metodlarındandır. Amacı araştıran, sorgulayan, bilgiyi

öğrenciler katılmaktadır. Kulübün amacı, öğrencilerin

yorumlayabilen, bilgiyi doğru kullanabilen, yeni

sözel ve sayısal yeteneklerini test eden bir sınav olan

Huseyin KOSE

teknoloji ve uygulamaları kullanabilen, öğrendiği bilg-

SAT sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmaktır.

Ayten Ö.OKCUOGLU

ileri yeni projeler üretmekte kullanabilen bireyler

Öğrencilere girecekleri sınavın niteliği anlatılır, soruları

Muge TURESIN YUCEL

yetiştirmek olan kulüp, yıllardır TÜBITAK başta olmak

çözmelerini kolaylaştıracak ipuçları verilir ve konularla

Burcak TUGLU GEC

üzere ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına

ilgili sınava paralel sorulardan oluşan testler uygulanır.

katılmaktadır. Yıl boyunca projelerle ilgili deneysel

Yapılmış örnek sınavlar da zaman zaman incelenir.

çalışmalar okulumuz laboratuvarlarında

Kulüp saatlerinde İngilizce konuşulması öğrencilerin

gerçekleştirilmektedir.

konuşma pratiği yapmaları açısından oldukça etkili

K U L Ü P D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ Simten OĞUZ Sevilay EROĞLU

olmaktadır. Özetle SAT kulübü, öğrencilere sayısal

E T K İN L İK Y E R İ

Biyoloji, Kimya Fizik ve Bilgisayar dallarında proje

yeteneklerini kullandırarak sınav konularının anlatımını

Laboratuvar

çalışmalarını sürdüren kulüp öğrencileri çeşitli

ve tekrarını yaptırır, soruların daha iyi anlaşılmasını

başarılara imza atmıştır.

sağlayıp çeldirici leri eleyerek, test çalışmaları uygu-

E T K İN L İK Y E R İ 10D Sınıfı

layarak pratik yaptırır.

K A T EG O R İ

K U L Ü P BA Ş K AN I Ozan Kaan KONAK

YARATICILIK

KEŞFETMEK İÇİN

ARAŞTIRMAK

K A T EG O R İ

KIŞİSEL GELİŞİM

ARAŞTIRMA

MATEMATİK

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ

İNGİLİZCE

T Ü B İT A K PR O J E LE R İ

Deniz GENÇ

2012- 2013 Eğitim Öğretim yılında 2 Fizik, 1 kimya, 1 Biyoloji, 1 Bilgisayar dalında olmak üzere toplam 5 proje ile Tübitak Proje yarışmasına başvurulmuş, Fizik ve Kimya dalındaki projelerimiz sergilenmeye layık bulunmuştur.

K U L Ü P BA Ş K AN I

Bu şekilde öğrenciler, matematik alanındaki soruları hızlı ve doğru cevaplamayı hedeflemektedirler. Bu çalışmada kaynak kitap olarak Kaplan Yayınları’nın “SAT Strategies, Practice and Review 2013” adlı kitabı ve konulara göre başka ilgili yerlerden kaynaklar kullanılmaktadır.


COĞRAFYA

LYS (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI)

"Coğrafya”nın, hayatın her alanında etkin olabileceği ilkesi ile KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

yola çıkan kulüp, yaşayarak, araştırarak yaşadığı coğrafyayı

Ü N İV E R S İT E G İR İŞ S IN A V LA R IN A H A Z IR L IK

tanıyan, değer veren ve gelecek nesillere aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

K U L Ü P D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ Tülin BABAL KOÇAK

Uğur KÖYLÜER Funda AKBULUT

Coğrafya, Dünya'ya ya da onun bir kıtasına, bir ülkesine ait

Servet BATTAL

beşeri ve fiziki bilgilerin sıralanarak öğrenilmesi veya ezberlenKulübü

öğrencilerimizin

üniversite

mesi de değildir. Coğrafya, araştırma sonuçlarının harita, şekil,

Esra ÜSTÜN

LYS

giriş

Alkım KÖKSAL

sınavlarına en yüksek motivasyonla hazırlanabilmeleri

grafik, fotoğraf gibi araç-gereçlerle akılda sürekli kalacak şekilde

için kurulmuştur. LYS kulübü ile öğrencilere,

öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken bir bilimdir. Coğrafya bir sentez bilimidir.

uzun ve zorlu süreçte ihtiyaçlarının ne olduğu

E T K İN L İK Y E R İ

gösterilmekte,

E T K İN L İK Y E R İ 12. Sınıf Derslikleri

10C sınıfı ihtiyaçları doğrultusunda uygun programlar hazırlanmakta,

 K A T EG O R İ

K U L Ü P BA Ş K AN I

uygulanan programa göre alınan sonuçların geri bildirimi verilmektedir.

AKADEMİK

K U L Ü P BA Ş K AN I

Zeki Kaan KELEŞ

Cansu Öztürk

K A T EG O R İ

SOSYAL BİLİMLER

ARAŞTIRMA

Y A Ş A YA R AK Ö Ğ R E N İYO R U Z

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi’nde Coğrafya Kulübü'nde üyeler: • Arazi çalışmaları sırasında yaparak yaşayarak öğrenirler. • Eğitsel alanda; coğrafi araştırmalar, bilimsel toplantılar düzenlerler. • Çeşitli panolar hazırlayarak okul toplumunda çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunurlar. • Çalışmaları yaparak yakın çevrelerinden başlayarak ortamlarının çevre kirliliği hakkında bilgi toplarlar. Özellikle okulda başlattıkları çeşitli kampanyalarla çevreyi temiz tutmak için çalışırlar.


GASTRONOMİ

KADIN ARAŞTIRMALARI

Gastronomi Kulübü gastronomi bilimiyle, tarihçesiyle ilgilenen ve

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINA HA ZIRLIK

dünya mutfak kültürlerini tanımayı hedefleyen Işıklı gençleri bir araya getirmektedir. Öğrenciler, gastronomi bilimini tanyarak

Arzu TOPRAK Müşerref YILMAZ Yağmur CERAN

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

Kadın araştırmaları alanında uzun yıllar çalışmalar

dünya

çalışmalar

yürüten Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi

Zeynep TEKBAŞ

gerçekleştirmektedirler. Aynı zamanda seçilen bir mutfakla ilgili

Kadın Araştırmaları Kulüpleri bu alanda faaliyete

Başak HASKÖSE

gezi-gözlem yapılmakta ve her yıl tüm çalışmaların sergilendiği

başlayan kulübümüze iyi birer rehber oldular. Kulübün

bir “Gastronomi Günü” düzenlenmektedir. Günün adı o yıl

amacı,

çalışılan ülke mutfaklarıyla belirlenmektedir. Bu yıl Akdeniz

kadın

araştırmaları

alanında

geliştirmek, toplumsal farkındalığı

duyarlılık

artırmaktır. Bu

mutfakları

üzerine

teorik

ve

pratik

mutfakları üzerine çalışıldığı için günün adı

hedefleri desteklemek için kitap okuma atölyeleri, film gösterimleri, söyleşiler düzenlenmektedir.

E T K İN L İK Y E R İ

olarak belirlenmiştir. sunumlarının ardından Okul Aile Birliği

“Toplumsal

işbirliği ile gerçekleşen “lezzet şöleninde” satışa sunulan dünya

Cinsiyet” adlı kitabı üzerinden bir tartışma ve yazma

mutfağı ürünlerinden elde edilen gelir, sosyal yardım projesi

etkinliği, kadına yönelik şiddet üzerine çalışmalar ya-

kapsamında

pan sergilere gezi düzenlenmiştir. Kulüp etkinlikleri

yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşünüldüğünde

okuma, yazma çalışmaları ve söyleşilerle devam et-

öğrencilerin bu alandaki kişisel gelişimi kulübün önemli bir

mektedir.

hedefidir.

8

Mart

gerçekleştirilmiştir.

K A T EG O R İ

Tuğçe RÜKUN

etkinlik

alanlarında

10A Sınıfı

K U L Ü P BA Ş K AN I

B IR S O F R A D A Ü Ç K IT A , A K D E N İZ M U T F A Ğ I

Kadına

yönelik şiddet, medyanın cinsiyeti ve kadın istihdamı

KİŞİSEL GELİŞİM

SOSYAL BİLİMLER

ETKİLİ KONUŞMA

AKADEMİK

haftasında

Khamla

bir

Bhasin’in

dizi

değerlendirilmektedir.

K A T EG O R İ

Gastronominin

E T K İN L İK YERİ 9A sınıfı

insan

K U L Ü P BA Ş K AN I Bengisu ÖZTÜRK

Kadın Hakları

üzerine tartışıyoruz

KİŞİSEL GELİŞİM

YARATCILIK

HOBİ


BİLARDO

ORKESTRA

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

COME AND PLAY WITH U S... Bilardo sporu ile öğrencilerde konsantrasyon, motivasyon, ana-

Orkestra Kulübünün amacı, istekli olan ve enstrüman

Saadettin

malarını

Fethi ENGİN

sağlamak,

takım

çalışmasının

gelişmesi

Murat TEKER

hedeflenmektedir. Kulüp etkinlikleri ile bilardo sporunun gerek-

Sema OKTAY

liz

çalan öğrencileri bir araya getirip beraber müzik yap-

ADEMOĞLU

önemini

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

ve

doğru

karar

verme

gibi

yeteneklerin

tirdiği matematik ve fizik hesaplamaları gibi bir çok öğe de

vurgulamaktır. Yeterli derecede bir enstrümanı çalmak

öğrencilerin

veya sesini kullanabilmek Orkestra kulübüne katılım

gelişiminde

katkı

sağlamaktadır.

Çalışmalar

kulübün danışman öğretmeni uzman bir antrenör eşliğinde

şartlarından bazılarıdır. Eksiksiz olarak çalışmalara

yürütülmektedir.

katılmak ve çalışmaları zamanında tamamlamak kulüp önceliklerindendir. Kulüp faaliyetleri öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

E T K İN L İK Y E R İ

DİKKAT DAĞITICI ŞEYLERİ ELEMEK VE ELDEKİ GÖREVE ODAKLANMAK

Orkestra Odası

E T K İN L İK YERİ Lise 1. Kat Bilardo Alanı

K U L Ü P BA Ş K AN I Berk AYBEY

K A T EG O R İ

K A T EG O R İ

GÖSTERİ SANATLARI

SPOR

HOBİ

HOBİ

KULÜP B A Ş K AN I İsmail ERZİNCANLI

ÇOK Seslilik...


YÜZME

FUTBOL

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ Ekrem BUĞDAYPINARI Arif AVCI

Futbol ruhsal ve eğitsel yönden sağlıklı, dengeli

Okulumuzun yarı olimpik yüzme havuzunda öğrencilerimiz

bireylerin oluşmasında etkili bir spor çeşidi, aynı

insanın temel hareket güdüsü olan yüzme sporu hakkında

zamanda bir eğitim aracıdır. Geniş bir oyun alanın-

teknik açıdan eğitilmektedir. Kulüp çalışmalarına yeni

da, çeşitli ve kendine has kuralları ile çok sayıda

başlayan

sporcunun katılımı ile oynanır. Günümüzde “çağın

stillerde yüzme teknikleri gibi konularda tüm yıl boyunca

oyunu” diye bahsedilen futbol; oyun alanının

teknik eğitimden geçerler. Bu alanda yapılan tüm çalışmalar

genişliği, oyuncu sayısının fazlalığı ve mücadele

yüzme antrenörleri rehberliğinde yapılmaktadır.

öğrencilerimiz

suda

can

güvenliği,

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ Tülay ÖZGÜL

değişik

gerektiren özelliğiyle diğer spor branşları içinde özel bir yer bulmuştur. Kulüp çalışmalarına yeni

E T K İN L İK Y E R İ

E T K İN L İK YERİ

başlayan öğrencilerimiz futbolun temel tekniklerini

Tenis Kortları

öğrenirken okul dışında futbol aktivitesi yapanlar da

öğrendikleri

manslarını temsil

teknikleri

pekiştirerek

artırmaktadırlar.

etmek ve heyecanlı

Ayrıca

Havuz

perfor-

okulumuzu

maç tecrübesiyle .

tanışmak isteyen tüm öğrencilerimizle keyifli bir yıl

K A T EG O R İ

K U L Ü P BA Ş K AN I

geçirmekteyiz.

SPOR

Görkem ÇAĞLAYAN

K A T EG O R İ

SPOR

HOBİ

KULÜP B A Ş AN I Doruk YILMAZ

TAKIM

Olmak...


BASKETBOL

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

VOLEYBOL

KULÜP D A N IŞ M A N ÖĞRETMENİ

Öğrencilere dostluğu, yarışma duygusunu, kurallara

Hüseyin CAFOĞLU Hale FIRINCI

E T K İN L İK Y E R İ Spor Salonu

Aysun AS ÇETİN

uymayı öğretmek; sosyal gelişimlerine katkıda bulun-

Öğrencilerimize, sportif becerilerini geliştirmenin yanı

mak kulübün amaçları arasındadır. Kulübün diğer

sıra arkadaşlarıyla birlikte kaliteli bir zaman sunmayı

hedefleri arasında öğrencilerin yeteneklerini göstere-

hedefleyerek

bilecekleri ortamlar yaratarak özgüven duygularını

Bizim amacımız fiziksel gelişmenin yanında, takım

geliştirmek yer almaktadır.

olma bilinciyle de gelişen, kendine güvenen, paylaşan,

Kulüp çalışmalarına yeni başlayan öğrenciler basket-

yılmayan, beraber çalışmaktan zevk alan, sağlıklı ve

bolun temel tekniklerini öğrenirken okul dışında bas-

mutlu bireyler olmak ve bu özellikleri hayata yansıta-

ketbol aktivitesi yapanlar da öğrendikleri teknikleri

bilmektir.Ayrıca okulumuzu temsil etmek ve bu hey-

E T K İN L İK Y E R İ

pekiştirerek performanslarını artırmaktadırlar.

ecanlı maç tecrübesiyle tanışmak isteyen tüm öğren-

Lise Spor Salonu

Basketbol külübü, nitelikli ve çok yönlü bireylerin

cilerimizle keyifli bir yıl geçirmekteyiz.

çalışmalarımızı

sürdürmekteyiz.

yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

K A T EG O R İ

K U L Ü P BA Ş K AN I Adil Onur PARLAK

SPOR

K A T EG O R İ

HÜCUM savunma

TAKTİK Sistem...

SPOR

K U L Ü P BA Ş K AN I Beğüm ÖZUĞURLU


2012-2013 kul üp listesi ASL (ART, SOCIETY AND LITERATURE) MUN (MODEL UNITED NATIONS) ESU (ENGLISH SPEAKING UNION) İNGİLİZCE MÜZİKAL PREP DI (DESTINATION IMAGINATION) LEGO ROBOTİK PROJE SAT (SCHOLASTIC APTITUDE TEST) LYS TİYATRO COĞRAFYA KADIN ARAŞTIRMALARI GASTRONOMİ ORKESTRA BİLARDO FUTBOL YÜZME BASKETBOL

ERENKÖY IŞIK LİSESİ-FEN LİSESİ KULÜPLER BROŞÜRÜ  

ERENKÖY IŞIK LİSESİ-FEN LİSESİ KULÜPLER BROŞÜRÜ