Page 1

4 YAŞ GRUPLARI BÜLTENİ HAZIRLAYANLAR KADRİYE MUTLU İNCİ PİPER ÖZGE ÖZEL EDİTÖR ÜLKÜ UZUN

IŞIKLI GÜNLER ARALIK, 2013


İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4.

ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ BRANŞ ETKİNLİKLERİ – İngilizce – Müzik – Görsel Sanatlar – Drama – Fiziki Etkinlik – Montessori Uygulamaları – Modern Dans – Yüzme

3. REHBERLİK BİRİMİ 4. ARALIK AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALAR

FMV I ARALIK 2013 I


ARALIK AYI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Okul öncesinde uygulanan program çocukların gelişim düzey ve özelliklerine dayanan ve tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas alan gelişimsel bir programdır. Bütüncül bir yaklaşımla, çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile öz bakım becerilerini birlikte ele alır. Çocuk gelişimi deyince motor (fiziksel), sosyal ve duygusal, bilişsel, dil alanındaki gelişimi kastediyoruz. Motor alandaki gelişim, hem büyük kasların hem de el ve parmaklar gibi küçük kasların gelişimini içerir. Sosyal ve duygusal gelişim çocukların değerleri, toplum tarafından kabul edilebilir davranışları öğrendiği bir süreçtir. Bilişsel gelişim alanı, çocukların düşünme, mantık yürütme ve öğrendiklerini uygulama gibi konuları içerir.

FMV I ARALIK 2013 I


Dil gelişimi, konuşarak ve yazarak iletişim kurmayı ve anlamayı içerir. Bu dört gelişim alanı eş zamanlı gelişmeye başlar, birbirini etkiler. Program uygulanırken asıl amaç, ele alınan konunun öğretimi değil, o konu yardımı ile kazanım ve göstergelerinin gerçekleştirilmesidir. Örneğin uyguladığımız temalardan biri olan “Hava durumu” temasında amacımız sadece hava durumları hakkında bilgi edinmek değil, bu temadan yola çıkarak çocuklara; ölçme, sayma, kıyaslama, arttırma ve eksiltme, örüntü oluşturma, tahmin yürütme gibi önemli becerileri kazandırmaktır. Çünkü; kazanım ve göstergeleri yoluyla öğrencilerin problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık ve diğer pek çok beceriyi edinmeleri sağlanır. Aynı zamanda programımızda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır. Siz velilerimizin, bültenimizde yer alan kazanım ve göstergeler ile ilgili bölümü aylık olarak incelemesini tavsiye ederiz.

FMV I ARALIK 2013 I


ARALIK AYI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Bilişsel Gelişim:

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: • Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. • Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. • Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 4: Nesneleri sayar. Göstergeleri: • İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. • Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. • Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: • Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. • Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. • Nesne/varlığın miktarını söyler.

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Göstergeleri: • Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. • Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir • Eş nesne/varlıkları gösterir. Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Göstergeleri: • Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar. • Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar. • Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri: • Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. • Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır. • Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Göstergeleri: • Nesne/varlıkları uzunluklarına göre sıralar. • Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.


Dil Gelişimi: Bilişsel Gelişim: Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Göstergeleri: • Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur. Göstergeleri: • Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar. Göstergeleri: • Bir bütünü parçalara böler. • Bütün ve yarımı gösterir. Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri: • Olayları oluş zamanına göre sıralar. • Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.

Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. Göstergeleri: • Cümle kurarken isim kullanır. • Cümle kurarken fiil kullanır. • Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: • Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. • Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. • Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: • Sözel yönergeleri yerine getirir. • Dinledikleri/izlediklerini açıklar. • Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri: • Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. • Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. • Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. • Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.


Sosyal-Duygusal Gelişim:

Dil Gelişimi Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. Göstergeleri:  Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.  Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.  Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur. Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir. Göstergeleri:  Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.

Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. Göstergeleri:  Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.  İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.  Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır. Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar. Göstergeleri:  Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.  Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler.  Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler. Kazanım 13: Estetik değerleri korur. Göstergeleri:  Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.  Çevresini farklı biçimlerde düzenler.  Çevredeki güzelliklere değer verir.


Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder. Göstergeleri:  Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.  Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.  Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir. Kazanım 15: Kendine güvenir. Göstergeleri:  Grup önünde kendini ifade eder.  Gerektiğinde liderliği üstlenir. Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer. Göstergeleri:  Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.  Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister.  Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.

Motor Gelişim: Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: • Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. • Galop yaparak belirli mesafede ilerler. • Sekerek belirli mesafede ilerler. • Öne yuvarlanır. Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. Göstergeleri: • Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. • Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: • Küçük topu tek elle yerden yuvarlar. • Raket/sopa ile sabit topa vurur. Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: • Nesneleri üst üste dizer. • Nesneleri yan yana dizer. • Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. • Malzemeleri keser. • Malzemeleri yapıştırır. • Malzemeleri değişik şekillerde katlar.


Öz Bakım Becerileri: Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. Göstergeleri: • Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. • Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. • Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Göstergeleri: • Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. • Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.

Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Göstergeleri: • Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. Göstergeleri: • Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. • Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. • Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.


ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ KAVRAMLAR Renk: Ana ve ara renkler Geometrik Şekiller: Daire, çember, üçgen, kare, dikdörtgen, elips, kenar, köşe Boyut: Büyük-orta-küçük, İnce-kalın Miktar: Ağır-hafif, yarım-tam, kalabalık-tenha Yön/mekanda konum: Uzak-yakın, alçakyüksek Sayı sayma: 1-20 arası sayılar, önceki-sonraki Duyu: sıcak-soğuk-ılık, tüylü-tüysüz, ıslak-kuru Zıt kavramlar: Hızlı-yavaş, canlı-cansız, karanlık-aydınlık Zaman: Sabah-öğle-akşam, Gece-gündüz, Günhafta-ay-yıl-mevsim

FMV I ARALIK 2013 I


ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI • • • • • • •

Sınırlı boyama çalışmaları 1-5 arası rakamları kavrama 1-30 arası ritmik sayma Doğru makas kullanma, Kalemi doğru tutma çalışmaları İpe boncuk geçirme çalışmaları Hamurlardan şekiller oluşturma çalışmaları

FMV I ARALIK 2013 I


ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

• • • •

EĞİTİM PLANIMIZDAKİ RUTİNLERİMİZ Takvim çalışması Duygularım panosu Oyuncak, göster anlat ve kitap günleri Okuldaki 100. günüm

YAŞAYAN DEĞERLER

Arkadaşlık nedir? Arkadaşlık drama etkinlikleri İletişim oyunu

FMV I ARALIK 2013 I


DİL ETKİNLİKLERİ • Hikaye oluşturma • Hikaye tamamlama • Soru cevap yöntemiyle duygu ve düşünceleri ifade etme çalışmaları • Sözcük dağarcığını geliştirici çalışmalar.

SANAT ÇALIŞMALARIMIZ • Değişik materyaller kullanarak yapılan resim çalışmaları • Plastik tabaktan penguen oluşturma • Parmak kuklaları • Yırtma yapıştırma çalışmaları • Kış resmi oluşturma • Artık materyalleri kullanarak yapılan MATEMATİK ÇALIŞMALARI çalışmalar • 1-10 arası sayıları tanıma • Sayı nesne eşleştirme çalışmaları • Örüntü oluşturma çalışmaları • Gruplama çalışmaları • Puzzle tamamlama

FMV I ARALIK 2013 I


ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Geri dönüşüm nedir? Keşfettik. Geri dönüşüm işaretini tanıdık. Geri dönüşüm ile ilgili kısa filmler izledik ve getirdiğimiz geri dönüşüm ürünlerini okulumuzda bulunan geri dönüşüm kutularına attık.

FMV I ARALIK 2013 I


ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Ressam kimliğinin yanı sıra FMV Ayazağa Kampüsü’nde Zümre Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Fehim GÜLER; sanata bakış açısını ve bu bakış açısının fırçalarında yarattığı izleri Anaokulu öğrencilerimizle paylaştı.

FMV I ARALIK 2013 I


ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Wolfgang Amadeus MOZART- Müzisyen

Fernando BOTERO- Ressam

Sanatçıları tanıma ve eserlerini inceleme ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir.

FMV I Aralık 2013 I


ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Çocuk diş hekimi ; ağız ve diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anaokulu öğrencilerimizle paylaştı. Ardından öğrencilerimizin diş taramaları yapıldı.

FMV I ARALIK 2013 I


ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Okulumuzun drama öğretmeni Ümit KİREÇÇİ ‘Babam dokuz Doğuruyor’ isimli tek kişilik gösterisini öğrencilerimizle paylaştı.

FMV I ARALIK 2013 I


BRANŞ ETKİNLİKLERİMİZ

FMV I ARALIK 2013 I


MODERN DANS Öğrencilerle genel olarak yeni yıl ve yeni yıl ile ilgili hayal ettikleri durum ve duygular üzerine kurulu bedensel doğaçlama çalışmalarının yanı sıra, öğrenilen yeni yıl şarkıların da basic, latin ve modern dans adımları kullanılarak eşli dans çalışması yapıldı.

MÜZİK “Kurbağa” “Masal” şarkıları tekrar edilmiştir. Ritim çubuğu ile ritim çalışması yapılmıştır. Yeni yıl kapsamında “Yeni Yıl” şarkısı öğrenilmiştir.

GÖRSEL SANATLAR • Doktorlar ve sağlık • Kar yağıyor.

FMV I ARALIK 2013 I


FİZİKİ ETKİNLİK • Kendine güven duygusunun gelişmesi, hayal etme, esneklik, yaratıcılık (çocuk yogası) • Yaratıcılık ve düş gücünü geliştirmek, problem çözme becerilerinin gelişimini sağlamak, empati kurabilme yeteneğini sağlamak.( Hazine Kutum oyunu. Sıçramalar, Tırmanmalar, koşu ve engel aşma ) • Tırmanmalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme. • Atmalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme.

DRAMA Grupla uyum oyunlarımızı bu ay biraz daha geliştirdik. Birlikte üretme ve birlikte oluşturma aşamalarına geldik. Doğaçlamalar, canlandırmalar, masal yazma oyunları oynadık. Bu aşama tamamlandığında daha bireysel oyunlara geçmeye başlayacağız. Grup içerisinde birey olma ama grubun sorumluluk alan bireyi olabilme oyunları oynayacağız.

FMV I ARALIK 2013 I


YÜZME •

• •

Suda nefes çalışması alıştırmaları (Baloncuk yapma, Çorba kaynatma, havuz dibine basarak ) Su üstünde duruş pozisyonları (yüzüstü ve sırtüstü pozisyonda yıldız hareketi) Nefes kontrolü çalışmaları( su altına dalarak nefes tutma) Ayak tahtası ile serbest ve sırt üstü vücut pozisyonunda ayak vuruma çalışmaları Akış çizgisi( streamline) pozisyonunda nefes kontrollü ayak vuruşu alıştırmaları Sırtüstü duruş pozisyonunda ayak vuruşu alıştırmaları.


MONTESSORİ UYGULAMALARI Günlük yasam materyalleri * Fasulye avuçlama * kaşıklama 1 ( mercimek taşıma ) * kaşıklama 2 ( bilye taşıma ) * boşaltma 1 ( pirinç boşaltma ) * huni ile boşaltma ( katı ) * mandal dizme * nohut dizme * iğne dizme

Matematik materyalleri * 1'den 10'a kadar sayı kavramı * Tek ve çift sayılar ondalık sayı sistemine giriş (çok basamaklı sayılar) Duyusal materyaller * Pembe kule ( büyük küçük kavramı ) * Kahverengi merdiven ( dar geniş kavramı ) * Kulplu silindir blokları ( derin sığ kavramı ) * Renk tabletleri ( ana ve ara renkler, renk oyunları )

FMV I ARALIK 2013 I


During the month of December we will be concentrating the following: • Themes: Parts of the Face,Body,Clothes •Concepts: Hot/cold, big/small, more/less Emotions: Happy, sad, angry Colours: Red, Yellow, Blue


This month the children enjoyed learning the following songs: The Skeleton Song

Incy Wincy Spider Incy Wincy spider climbing up the spout Down came the rain and Washed the spider out! Out came the sun and Dried up all the rain Now Incy Wincy spider went up the spout again!

Dem bones, dem bones, dem dancing bones. Doin' the skeleton dance. The foot bone's connected to the leg bone. The leg bone's connected to the knee bone. The knee bone's connected to the thigh bone. Doin' the skeleton dance. The thigh bone's connected to the hip bone. The hip bone's connected to the backbone. The backbone's connected to the neck bone. Doin' the skeleton dance. Shake your hands to the left. Shake your hands to the right. Put your hands in the air. Put your hands out of sight. Shake your hands to the left. Shake your hands to the right. Put your hands in the air. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle...wiggle your knees. Dem bones, dem bones, dem dancing bones. Doin' the skeleton dance. ♍


This month the children enjoyed reading the following books:


We have learned new vocabulary:

Clothes Hat Boots Skirt Trousers

New Year Snowman Suprise Green Body Arms Legs Tummy


We Will have a Fun New Year Party too!


FMV Özel Ispartakule Işık Anaokulu

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Begüm BABACAN - bbabacan@fmv.edu.tr 648 09 75-4404

FMV I KASIM 2013 I


REHBERLİK BİRİMİ Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkisi Nedir? Televizyon, kültürümüzün ayrılmaz ve kalıcı bir parçasıdır. Bir çok anne baba televizyonun çocuklar üzerindeki olası etkileri konusunda endişelenir. Televizyonun, küçük çocuklar için iyi bir eğlence tarzı ve iyi bir bilgi kaynağı olmadığına ilişkin çok sayıda araştırma mevcuttur. Televizyon kanallarındaki bir çok çocuk programı şiddet içerir. Bu nedenle çocuklar henüz anaokuluna başlamadan binlerce dövüş, yaralama, tekmeleme ve ateş etme sahnesi izler. ‘Masum’ çizgi filmlerinde bile birbirini döven ve yere seren karakterler vardır. Televizyon izlemek, şiddete karşı duyarsızlaşmaya da neden olabilir. Televizyonda şiddet izlemiş çocukların, şiddet karşısında duygusal olarak daha az uyarıldıkları saptanmıştır.(Cline ve ark., 1973) Bir başka deyişle çocuklar şiddete o kadar alışmışlardır ki artık şiddet gördüklerinden rahatsız olmamaktadırlar. Çocuklar korkularını yenebilme umuduyla korku verici programları defalarca izleme isteği duyarlar ve sonuçta bu programlara bağımlı hale gelirler. Ama umutları hiçbir zaman gerçekleşmez çünkü televizyon onları edilgenliğe yöneltir ve çocukları korkuları üzerinde çalışabilecekleri sağaltıcı bir ortam sağlayamaz.

FMV I ARALIK 2013 I


Hem ses(işitsel uyaran) hem de hareketli görüntüler(görsel uyaran) sunan televizyon, çocuğun hayal gücüne pek alan bırakmaz. Bunu izlerken çocuklar duyumsal girdileri kavrayan ama bunlara kendi hayal güçlerinden çok az şey ekleyen pasif alıcılardır. Dolayısıyla çok fazla televizyon izlemek çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanmaktan mahrum bırakır. Erken çocukluk döneminde aktif ve yapıcı uğraşlar en iyi zaman geçirme yoludur. Somut gerçek hayal etkinliklerinin yerini dolduramaz. Tam tersine anlamlı öğrenme zamanını çalma riski taşır. Bu durum, zihinsel becerisinin gelişimini yavaşlatma eğilimi gösterir. Televizyonda sürekli konuşma duymanın çocukların dil becerilerini geliştireceğine inanılır, ama durum böyle görünmemektedir. Başka insanlarla aktif bir ilişki kurma fırsatı olmayan çocukların dil becerileri gelişemez. Erken çocukluk döneminde çocuklar gerçekliği anlamlandırmaya çalışırlar ama bir yandan da çok güçlü bir hayal güçleri vardır. Başarmaları gereken ve hiç de kolay olmayan işlerden biri gerçeklik ve ile hayal ürünü olanı birbirinden ayırmaktır. Televizyon bu noktada kafa karışıklığına neden olur. Televizyonun çocuklar üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar gerçeklik ile hayal arasındaki bu kafa karışıklığına değindikten sonra ‘küçük çocuklar için televizyonun fena halde gerçek olduğu’ sonucuna varmışlardır.(Schram,1961)

Aletha J. Solter

FMV I ARALIK 2013 I


AYIN PARTİSİ YENİ YIL PARTİSİ

AYIN KUTLAMASI TUTUM YATIRIM ve TÜRK MALLARI HAFTASI Tutumlu olmak ne demek? Nasıl tutumlu olabiliriz? Türk mallarını kullanmanın önemi. 869 barkodunu tanıyoruz.

AYIN GEZİSİ MARKET GEZİSİ

FMV I ARALIK 2013 I

Işıklı Günler 4 Yaş Aralık Bülteni