Page 1

4. SINIFLAR BÜLTEN

3


ONDALIK KESİRLER

• Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğu belirtildi. • Ondalık kesirler virgül kullanarak yazılıp, ondalık kesirlerin tam kısmı, kesir kısmı ve basamak adları belirtildi. • Ondalık kesirler karşılaştırılarak, aralarındaki ilişki büyük, küçük ve eşit sembolleriyle gösterildi.

• • • • .

Açıların kenar ve köşeleri belirtilerek, açılar isimlendirildi. Standart açı ölçü biriminin gerekliliği açıklandı. Açılar; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirlendi. Ölçüsü verilen açılar çizilerek, bazı açıların da ölçüleri tahmin edildi.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ

01


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

02

ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN • Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenar ve köşeleri isimlendirildi. • Kare ve dikdörtgenin kenar ve açı özellikleri ile köşegenleri belirtildi. • Üçgenler kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırılıp, iç açılarının toplamı belirtildi. UZUNLUKLARI ÖLÇME

• Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliği nedenleriyle açıklandı. • Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanları belirtildi. • Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre kilometre arasındaki ilşkiler açıklandı


ENGLISH MATH CLASS ETKİNLİKLERİ Ocak 1. HAFTA: Öğrencilerimizin problem çözme becerilerini İngilizce konuşulan ortamlarda da etkin ve hızlı kullanabilmeleri için çalışma kağıtlarımız üzerinde çalıştık.

Ocak 3. HAFTA: Kesirler ile ilgili İngilizce kavramların öğrenilmesi için interaktif sınıf içi etkinlikler uyguladık. Ocak 4. HAFTA : Kesir çeşitleri ile ilgili İngilizce kavramları öğrendik ve ilgili bingo oyunu ile bu terimleri pekiştirdik.

Şubat 2. HAFTA: Kesirlerle toplama işlemleri ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalıştık. Şubat 3. HAFTA: Kesirlerle çıkarma işlemleri ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalıştık. Şubat 4. HAFTA: Kesir problemlerini anlama ve çözmeye yönelik çalışmalar uyguladık.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Ocak 2. HAFTA: Öğrencilerimizin model çizerek ve plan yaparak problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptık.

03


Mart 2. HAFTA: Pi günü kapsamında, pi sayısı ezber yarışması ve boyama çalışması yaptık.

Mart 3. HAFTA: Açı çeşitleri ile ilgili İngilizce terimleri öğrendik. Sınıf içi açı ölçme etkinliğimiz ile eğlenceli anlar yaşadık. Mart 4. HAFTA : Geometrik şekiller ve çokgenlerin İngilizce karşılıklarını öğrendik. Öğrencilerimizin hayal dünyalarındaki nesneleri geometrik şekiller yardımıyla resmetmeye yönelik çalışmanın ardından, yeni öğrenilen terimleri cümle içinde kullandık. Nisan 1. HAFTA: Açılarına ve kenarlarına göre üçgen çeşitleri ile ilgili çalışma kağıtları yaptık ve bilgisayar oyunu oynadık.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Mart 1. HAFTA: Ondalık sayıları sıralama ile ilgili İngilizce kavramları gözden geçirdik ve ondalık sayıları karşılaştırdık.

05


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

06

Matematik dersinde yaptığımız çeşitli etkinlikler.


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

KUVVET VE HAREKET

08

• Cisimlerin itilerek ve çekilerek hareket ettirilebileceği, hareket eden cisimlerin ise itilip çekilerek yavaşlatılıp durdurulabileceği sonucuna ulaşıldı. • Hareket eden bazı cisimleri durdurmanın tehlikeli olabileceği vurgulandı. • Bir cisme kuvvet uygulandığında, kuvvetin cisim üzerinde bazen şekil değişikliği yarattığı belirtildi. • Cisimlere kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin eski şekline döndüğü, bazılarının ise dönmeyip şekil değişikliğine uğradığı deneylerle gösterildi. • Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerinde etkileri örneklerle açıklandı. IŞIK VE SES . IŞIK • Varlıkların karanlıkta net olarak görünemeyeceği, görebilmek için ışığın gerekli olduğu ifade edildi. • Farklı ışık kaynaklarına örnekler verilerek, bu kaynaklar doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırıldı. • Işığın bir enerji türü olduğu sezdirilerek, geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler verildi • Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın, aydınlatma araçlarını tasarruflu kullanmanın aile ve ülke ekonomisi bakımından önemli olduğu vurgulandı. • Işık kirliliğinin ne olduğu ifade edilerek, kirlilik probleminin çözümüne yönelik düşünceler üretildi.


SES • • • • • • • • • • •

Çeşitli ses kaynaklarına örnekler verildi. Her sesin bir kaynağı olduğu, bu kaynakların doğal ve yapay kaynaklar olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Çeşitli cisimler kullanarak farklı sesler üretildi. Ses üreten cisimlerin titreştiği açıklanarak, titreşen her cismin ses üretebileceği ifade edildi. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceği açıklandı. Sesi duyabilmemizi sağlayan özelliğinin sesin şiddeti olduğunu ifade edildi. Aynı sesin değişik uzaklıklardan dinlendiğinde şiddetinin değiştiği belirtilerek, ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişki açıklandı. Ses şiddetini değiştirmeye ve işitme yetimizi geliştirmeye yarayan araçlara örnekler verildi. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin, ses kirliliğine (gürültüye) neden olacağı belirtildi. Yakın çevre gözlemlenerek ses kirliliğinin yoğun olduğu mekânlar tespit edildi. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri açıklandı.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

IŞIK VE SES

09


GEZEGENIMIZ DÜNYA

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

• • • •

10

Dünya’nın şeklinin küreye benzediği ifade edildi. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini gösteren örnekler verildi. Geçmişte, insanların Dünya’nın şekliyle ilgili çeşitli görüşlere sahip oldukları fark ettirildi. Dünya’nın yapısında bulunan maddeler ve bu maddelerin önemi hakkında öğrenciler; karalar, sular ve bunları saran hava tabakasının Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarını oluşturduğunu öğrendiler. • Dünya yüzeyinde kara ve suların kapladığı alanları karşılaştırıldı. • Dünya’daki karaların taş küre (yer kabuğu), suların su küre ve bunları çevreleyen havanın hava küre adı verilen bilimsel bir modelle temsil edildiği ifade edildi. • Dünya yüzeyinin derinliklerindeki katmanları temsil eden ateş küre ve ağır kürenin (çekirdek) belirgin özellikleri anlatıldı.


• • • • • • • • • •

Dünya’nın yapısındaki katmanlar genel özelliklerine göre karşılaştırıldı. Dünya’nın katmanlarını gösteren özgün bir model oluşturuldu. Karaların kayaçlardan oluştuğu anlatıldı. Kayaçların minerallerden oluştuğu bilgisi verildi. Ekonomik değeri olan mineral veya kayaçları maden olarak tanımandı. Mineral, kayaç ve maden arasında ilişki kuruldu. Toprağın nasıl oluştuğu açıklandı. Erozyonla toprak kaybı arasında ilişki kuruldu. Hava, toprak ve suyun yaşam için önemi üzerinde duruldu. Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler araştırılıp sunuldu.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

GEZEGENIMIZ DÜNYA

11


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Çeşitli materyallerle sesin oluşumunu deneyimledik.

12


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

OKUMA

14

•Metinde ortaya konan sorunlar belirlendi ve onlara farklı çözümler bulundu. •Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arandı. •Ekleri kullanarak kelimeler türetildi. •Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapıldı. •Eş sesli kelimelerin anlamları ayırt edildi. •Metnin türü dikkate alınarak okundu. •Anlama teknikleri kullanıldı. •Okunan metindeki öznel ve nesnel yargılar ayırt edildi. •Bilgi edinmek için okuma yapıldı. •Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kuruldu. •Serbest okuma yapıldı. •Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okuma yapıldı. •Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeler saptandı. •Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili sorular cevaplandırıldı. •Kelimelerin eş ve zıt anlamlıları bulundu. •Okuduklarında karşılaştırmalar yapıldı. •Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat edildi.


•Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlıkları belirlendi. •Dinledikleri konulara ilişkin sorular soruldu ve sorulara cevap verildi. •Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin ederek çalışma yapıldı. •Dinlediği şiirin ana duygusu belirlendi. •Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapıldı. GÖRSEL OKUMA – GÖRSEL SUNU •Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimler resim, şekil, sembol ve renkler kullanılarak görselleştirildi. •Grafik ve tablo ile verilenler yorumlandı. •Resim ve fotoğraflar yorumlandı.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

DİNLEME

15


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

YAZMA

16

•Eksik bırakılan metin yazılarak tamamlandı. •Hikâye yazıldı. •Yeni öğrenilen kelimeler yazılarında kullanıldı. •Olaylar, oluş sırasına göre yazıldı. •Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazıldı. •Yazılarında önem belirten ifadeler kullanıldı. •Yazısına uygun başlık belirlendi. •Sorular yazıldı. •Davetiye ve tebrik kartı yazıldı.


YAZMA

KONUŞMA •Kelimeler yerinde ve anlamlarına uygun kullanıldı. •Konu dışına çıkmadan konuşuldu. •Konuşmalarında ana fikir vurgulandı. •Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögeleri vurgulandı.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

•Duyuru, afiş vb. yazıldı. •Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazıldı. •Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanıldı. •Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazıldı. •Şiir yazıldı. •Yazılarında söz varlığından yararlanıldı. •Yazılarında noktalama işaretleri doğru ve yerinde kullanıldı. •Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşünceler yazıldı. •Mektup yazıldı.

17


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

18

Okulca okunup incelenmesi hedeflenen Küçük Kara Balık kitabı ile ilgili pano çalışmaları yapıldı.


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

20

• • • • • • • • • • •

Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağı oluşturuldu. İhtiyaçlarla meslekler ilişkilendirildi. Çevresindeki teknolojik ürünler, kullanım alanlarına göre sınıflandırıldı. İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçları ve zamanı belirleme yöntemleri tanıtıldı. Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimi kavratıldı. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırıldı. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugün karşılaştırıldı. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlandı. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanması açıklandı. İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve grupları fark eder Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütler ilişkilendirildi.


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Türk toplumunda aile ve aile bireyleri arasındaki dayanışmanın önemi belirtildi. Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verildi. Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verildi. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerildi. Yaşadığı yerin yerel yönetim birimleri tanıtıldı. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklandı.

21


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

22

Sosyal Bilgiler dersinde yaptığımız kurum ve kuruluşlarla ilgili öğrenci çalışmalarımız.


ŞUBAT

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

2. Hafta: ’’How the Grinch stole Christmas’’ adlı film izlendi. Filmle ilgili olarak kağıt çalışması yapıldı. Filmdeki

24

karakter değerlendirildi, filmdeki olaylar beyin fırtınasıyla öğrencilerle tartışıldı. İlk dönem işlenen gramer konuları kağıt ve poster çalışmalarıyla tekrarlandı. Sınıf içinde oluşturulan gruplara farklı ülkeler verildi. Öğrencilerden bu ülkeleri araştımaları istendi. Sınıf içinde bu ülkeler tanıtıldıktan sonra öğrencilertarafından karşılaştırma cümleleri yazılarak ülke posterleri hazırlandı. 3. Hafta: ’’Magic Finger’’ adlı kitap okunmaya başlandı. Kitapta geçen yeni kelimelerle alıştırmalar yapıldı. Kitaptaki

karakterler incelendi. Spotlight kitabından ‘’ The World Around Us’’ isimli ünite işlenmeye başladı. Öğrencilerle gezegenler üzerine beyin fırtınası gerçekleştirildi. Ünitenin konusu ile paralel’’Fox and Mole’’ adlı hikaye okundu. Hikayenin dramatizasyon çalışmaları yapıldı. 4. Hafta: ‘’Magic Finger’’ adlı kitap okunmaya devam edildi. Kitap ile ilgili poster çalışması yapıldı. Kitaba paralel

okuma anlama soruları cevaplandırıldı.’Fox and Mole’’ hikyasine yönelik yazı çalışmaları yapıldı. Öğrenciler hikayenin kahramanları arasında geçebilecek diyaloglar yazdılar. Hikayeye farklı sonlar yazıldı.


1. Hafta: Farklı mevsimler ve hava durumları üzerine sınıfta beyin fırtınası yapıldıktan sonra her mevsimde yapılabilecek aktiviteler konuşuldu. Daha sonrasında öğrenciler en sevdikleri mevsimi gerekçeleri ve o mevsimde yaptıkları aktiviteler ile belirttiler. Write Right kitabından’’I Like Winter’’ ünitesi işlendi. Verilen belli yapılarla ‘’En Sevdiğim Mevsim’’ adlı yazı çalışması yapıldı. ‘Magic Finger ‘’ kitabının kuması sınıf içinde bitirildi. 2. Hafta: ’’Magic Finger ‘’ adlı kitap üzerine yazı çalışmaları yapıldı. Write Right kitabından ‘’ Wonderful Sundays’’’ adlı hikaye işlendi. Hikayeye paralel olarak sıklık zarfları işlendi ve öğrencilerin belirli aktiviteleri ne kadar sıklıkla yaptığı konuşuldu. 3. Hafta: Spotlight kitabımızdan ‘’ The Natural World’’ adlı ünite işlenmeye başlandı.Konuyla ilgili olarak ‘’The Bull and The Eartworms ‘’ adlı hikaye işlenmeye başlandı.The Magic Finger kitabına yönelik yazı çalışması yapıldı. Kitabın ana karakterine yeni bir aile yaratıldı. 4. Hafta: ‘’The Bull and The Earthworms ‘’ adlı hikaye işlendi. Hikayeye yönelik dramatizasyon çalışmaları yapıldı.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

MART

25


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

NİSAN

26

1. Hafta: ‘’The Monster Of The Deep’’ adlı kitap okundu. Kitaba yönelik ön çalışmalar yapıldı. Yeni kelimelerle alıştırmalar yapıldı. Kitaba yönelik dramatizasyon çalışmaları yapıldı. Kitaba yönelik okuma anlama soruları içeren kağıt çalışmaları yapıldı. Kitabı tanıtan poster çalışması yapıldı. Selections kitabından ‘’Nothing Like A Honeybee’’ adlı hikaye işlendi. Konuya öğrencilerin bildiği böcekler ile ilgili beyin fırtınası yapılarak başlandı daha sonra bal arılarının üstünde duruldu. Öğrenciler ile bal arılarının yararları , kendilerini nasıl savundukları tartışıldı. Öğrenciler bal arılarına yönelik araştırma yaptıktan sonra onları tanıtan posterler hazırladı. 2. Hafta: Dönem boyu işlenen gramer konuları çeşitli çalışma kağıtları, oyunlar ve yazı çalışmaları ile tekrarlandı.’’ The Monster Of The Deep’’ adlı kitap okundu. Hikayeye yönelik yazı çalışmaları yapıldı. ‘’Save Nature’’ adlı poster çalışması yapıldı. .


3. Hafta:Spotlight kitabından ‘’Heroes and Landmarks’’ adlı ünite işlenmeye başlandı. Tarihteki önemli insanlar hakkında beyin fırtınası yapıldıktan sonra öğrenciler tarafından bu kişiler hakkında araştıma yapıldı ve sınıf içinde yapılan sunumlarl bu kişiler daha ayrıntılı bir şekilde tanıtıldı. Konuya paralel olarak ‘Ida Lewis To The Rescue’ adlı hikaye işlendi. 4. Hafta: ’ The Masked Cleaning Ladies Of Om’ adlı kitap okundu. Bu kitaba yönelik yazı çalışmaları, dramatizasyon çalışmaları yapıldı. ‘’Ida Lewis To The Rescue’’ adlı hikayeye devam edildi. Hikayeye yönelik sorular cevaplandı.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

NİSAN

27


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

28

Ülkeler ve ‘ Save Nature’ posterlerimizden örnekler.


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

ŞUBAT • Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat etmesi gereken kurallar açıklandı. • Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçeleri sıralandı. • Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçeleri sıralandı.

30

MART • Yolculuk sırasında yapılan yanlış davranışların kendisinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atacağı farkına vardırıldı. • Toplu taşıma araçlarına zarar vermemesi kavratıldı. NİSAN • Yolculuk sırasında oluşabilecek trafik kazalarında yapılan yanlış ilk yardım uygulamalarının sebep olacağı tehlikelerin farkına vardırıldı. • Araçlarda bulunan ilk yardım çantasındaki malzemeler tanıtıldı.


• • • • • • • • • • •

Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler verildi. Kevser suresi ve anlamı okundu. Kur’an’ın, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitap olduğu ifade edildi. Kur’an’ın Hz. Muhammed’e indiriliş süreci hakkında bilgi verildi. Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili süreci açıklandı. Kur’an’ın iç düzenine ilişkin ayet, sure ve cüzün anlamlarını kavrayarak Kur’an’dan bunlara ilişkin örnekler gösterildi. Hz. Lokman ‘ ın öğütlerinden çıkarımlarda bulunuldu. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark ettirildi. Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu kavratıldı. Allah’ın yarattıklarını sevdiğine dair örnekler verildi. Sevginin, dostluk ve kardeşlik bakımından önemini irdelendi.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

ŞUBAT – MART - NİSAN

32


ŞUBAT

2. Hafta: İkinci dönem resim yarışmalarına ağırlık verilerek birçok konu ile ilgili resimler yaptırıldı. ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ adlı konu verildi öğrencilerin bununla ilgili kompozisyon oluşturmaları sağlandı. Daha sonra bu çalışmaların renklendirilmesine geçildi. 3. Hafta: Yeşilay ile ilgili resim çalışmasına devam edildi ve çalışmalar renklendirilerek yarışmaya gönderildi 4. Hafta: Çeşitli konularla ilgili resim yarışması çalışmaları yapıldı. Ayrıca Öğrenelim Öğretelim etkinliği kapsamında Empresyonizm konusu öğrencilere araştırma yapmaları için verildi. Empresyonizm nedir? Önde gelen tensilcileri kimlerdir? Akılm ile ilgili kısa bilgi verin.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

1. Hafta: Ara yıl Tatili.

34


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

MART

03

1. Hafta: Empresyonizm konusu sınıf ortamında işlendi soru- cevap yöntemiyle öğrencilerin katılımı sağlandı. Anlatımlar bitirildikten sonra kısa özet bilgi tahtaya yazıldı. Elde edilen bilgileri öğrencilerin okul ortamında ve evde paylaşmaları istendi. 2. Hafta: Yarışmalar ile ilgili resim çalışmalarına devam edildi. Duyguları ifade edici kompozisyonlar gerçekleştirildi. Polis Haftası ,Mimarlar Odası, Gemi ve Çocuk, Hayallerim, bu konulardan bazılarıydı 3. Hafta: Hayal gücünü geliştirici çalışma ‘Masal Dünyası’’ Öğrencilere hayallerinde canlandırdıkları bir masalı görselleştirerek anlatmaları istendi Kurgu çalışması yapıldı Daha sonra pastel boya ile çizip içini sulu boya ile boyamaları istendi. 4. Hafta: Projelerle ilgili çalışmalarda ön görüşmeler yapıldı ve çalışmaların sunumu yapıldı.

NİSAN 1. Hafta: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ile ilgili resim çalışmasına başlandı.


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Mimarlar Odasının düzenlediği ‘Kentte Paylaşım’ konulu resim yarışmasında Ayşegül Berfin TEZCAN Türkiye genelinde üçüncü olmuştur.

03


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

03

NİSAN 2. Hafta: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ile ilgili Kompozisyonlar oluşturuldu. Daha sonra pastel boya ve suluboya kullanarak çalışmalara devam edildi. Tamamlanan çalışmalar fuaye alanında sergilendi. 3. Hafta: Guaj boya tekniğini kavramak ve alıştırmak için ön çalışmalar yapıldı. Hayvan ve çiçek desenlerinden oluşturulan kompozisyonlar kağıt yüzeyine aktarıldı. 4. Hafta: Çanakkale gezisi nedeniyle çalışmalara ara verildi.


Yeşilay Cemiyetinin düzenlediği resim yarışmasında 4A sınıfı öğrencimiz Duru UÇAR yukarıdaki resimle İlçe birincisi olmuştur.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Gemi Mühendisleri Odsası’nın düzenlediği resim yarışmasında Ozan Mert MERTOĞLU İstanbul üçüncüsü olmuştur.

03


1. Hafta: YARIYIL TATİLİ 2. Hafta: Dinlediği müziklerle ilgili, duygu ve düşüncelerini ,farklı anlatım yollarıyla ifade ederek yaratıcılıklarının gelişmesi sağlandı. Do- ince do aralığındaki sesler melodikada çalışıldı. Bu konuyla ilgili « Macar dansı» adlı şarkı öğretildi. Melodika ve piyano eşliğinde çalındı. 3. Hafta: Bildiği müziklerde aynı ve farklı ezgi cümleleri dansa dönüştürüldü. Do- ince do aralığındaki sesler melodikada çalışıldı. « Müzik» ve «Hey dum diddleley dum» «Macar dansı» tekrar edildi.. Melodika ve piyano eşliğinde çalındı. Öğrenciler sınıfça ve bireysel olarak dinlenildi. 4. Hafta: Sınıfta arkadaşları ile birlikte ortak bir müzik arşivi oluşturuldu. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşünceleri farklı anlatım yollarıyla ifade edildi. «Meeting here tonight» adlı ingilizce şarkı öğretildi.

4..SINIF BÜLTENİ Şubat Mart Nisan

ŞUBAT

01


MART 1. Hafta: Farklı ritmik yapıdaki ezgiler harekete dönüştürüldü. El ile ritm çalışmaları yapıldı. Basit ölçülerin yanında, aksak ölçüler de kullanıldı. «Hey Onbeşli » türküsü öğretildi.

2. Hafta: İstiklal Marşı’nın tarihçesi, bestecisi ve şairinden bahsedilerek törenlerde nasıl davranılması gerektiği vurgulandı. Anlamına uygun bir şekilde, bağlara ve söz yapısına dikkat edilerek söylendi. 3. Hafta: Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışma yapıldı. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma haftası nedeniyle « Allı turnam » ve « Hey Onbeşli » türküsü öğretildi. Türkülerin hikayeleri anlatıldı ve piyano eşliğinde çalındı.

NİSAN 1. Hafta: Müzik çalışmaları sergilendi. Derslerde yapılan ritm ve ezgi çalışmalarını ,melodika ile çalarak arkadaşlarıyla paylaştılar .Bireysel ve sınıfça öğrenilen bilgiler tekrar edildi. 2. Hafta: 2.ARA TATİL 3. Hafta: Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalara başlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle «Sevgi çiçekleri » şarkısı öğretildi. Piyano eşliğinde söylendi. 4. Hafta: Marşlar aracılığıyla milli bilinç kazandırılmaya çalışıldı. Atatürk ve Vatan konulu marşlar öğretildi dinletildi. Değerlendirme yapıldı. 5.Hafta: Marşlar aracılığıyla milli bilinç kazandırılmaya çalışıldı. Atatürk ve Vatan konulu marşlar öğretildi dinletildi. «İzmir Marşı» öğretildi ve melodika ile çalındı.

4.SINIF BÜLTENİ Şubat Mart Nisan

4. Hafta: Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürü geliştirilmeye çalışıldı.. «Meeting here Tonight» adlı İngilizce şarkı tekrar edildi. Türküler ve Marşlar dinletildi.

01


4.SINIF BÜLTENİ Şubat Mart Nisan

Notalarını öğrendiğimiz parçaları melodika ile çaldık. 18 Mart ile ilgili marşlar öğrendik.

01


2. Hafta: Kasaya çıkış-iniş ve yan geçiş çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz kasa geçişlerinde vücutlarını nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendiler. 3. Hafta: Voleybolda temel duruş ve parmak pas çalışmaları yapıldı. Parmak pas yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Öğrencilerimiz voleybol sporuna özgü oyun kuralları ve voleybola ait saha ölçüleri hakkında bilgi sahibi oldular. 4. Hafta Voleybolda temel duruş ve parmak pas çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz manşet pas yaparken neden dizlerini bükmeleri gerektiğini uygulayarak kavradılar. MART 1. Hafta: Öğrencilerimiz voleybolda alttan ve raket servis çeşitlerini uygulayarak öğrendiler. 2. Hafta: Öğrencilerimiz yapılan çalışmalarla sportif organizasyonların önemini kavradılar. Fiziksel etkinliklerde başarıyı takdir etmeyi ve katılımcı olma konusunda olumlu tavır sergilemeyi öğrendiler. 3. Hafta: Hentbolda temel duruş, top atma ve tutma çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz hentbol sporuna özgü oyun kuralları ve hentbola ait saha ölçüleri hakkında bilgi sahibi oldular. 4. Hafta: Hentbolda pas çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz hentbolda temel pas, sıçrayarak pas ve yerden sektirme pas çeşitlerini uygulayarak öğrendiler.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

ŞUBAT

03


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

03

ŞUBAT 2. Hafta: Kasaya çıkış-iniş ve yan geçiş çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz kasa geçişlerinde vücutlarını nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendiler. 3. Hafta: Voleybolda temel duruş ve parmak pas çalışmaları yapıldı. Parmak pas yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Öğrencilerimiz voleybol sporuna özgü oyun kuralları ve voleybola ait saha ölçüleri hakkında bilgi sahibi oldular. 4. Hafta Voleybolda temel duruş ve manşet pas çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz manşet pas yaparken neden dizlerini bükmeleri gerektiğini uygulayarak kavradılar.


1. Hafta: Öğrencilerimiz voleybolda alttan ve raket servis çeşitlerini uygulayarak öğrendiler. 2. Hafta: Öğrencilerimiz yapılan çalışmalarla sportif organizasyonların önemini kavradılar. Fiziksel etkinliklerde başarıyı takdir etmeyi ve katılımcı olma konusunda olumlu tavır sergilemeyi öğrendiler. 3. Hafta: Hentbolda temel duruş, top atma ve tutma çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz hentbol sporuna özgü oyun kuralları ve hentbola ait saha ölçüleri hakkında bilgi sahibi oldular. 4. Hafta: Hentbolda pas çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz hentbolda temel pas, sıçrayarak pas ve yerden sektirme pas çeşitlerini uygulayarak öğrendiler.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

MART

03


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

03

NİSAN 1. Hafta: Öğrencilerimiz hentbolda top sürme ve şut tekniğin eğlenceli çalışmalarla kavradılar, 7 metre atışı ve sıçrayarak atış yaptılar. 2. Hafta: Basit kurallı hentbol maçı yapıldı. 3. Hafta: Olimpiyat oyunlarında başarılı olmuş sporcular hakkında bilgi verildi. 4. Hafta: Badmintonda temel duruş ve forehand vuruşu çalışmaları yapıldı.


4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Beden Eğitimi derslerinde yapılan spora hazırlık çalışmalarımız.

03


ÇALISÜPÜRGESİ'NİN MACERALARI: NEHİR BÖCÜĞÜ

Çalısüpürgesi'nin Maceraları: Nehir Böcüğü Çalısüpürgesi, yüzen eviyle birlikte, bir aşağı bir yukarı, nehir boyunca yol alır. Anlayışlı tavuğu Çilli ile dünyada gülümsemeyi becerebilen tek keçi olan Vanilya da bu yolculukta ona eşlik eder ve hep birlikte, her kitapta yeni maceralara doğru yelken açarlar. Çalısüpürgesi, Pikdori Nehri’nin kıyısında, iki iyi arkadaş olan Stella ve Luna ile karşılaştı. Kızlar ne yapacaklarını bilemez hâldeydi; çünkü Luna’nın ailesi Avustralya’ya göç edecekti. Sanki çok gerekliymiş gibi! Peki, aradaki büyük mesafeye rağmen bu iki kız hâlâ birbirlerinin en yakın arkadaşı olabilecekler miydi? Aslında Çalısüpürgesi’nin açısından bakılınca durum gayet açıktı: Stella ve Luna, Ruh Kardeşi olmak zorundaydı! Onları ancak bu bağ kurtarabilirdi. Ama bunun gerçekleşmesi için üstesinden gelmeleri gereken sınavlar onları bekliyordu.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

YAZARI : SABINE BOHLMANN YAYINLAYAN : KELİME YAYINLARI

03


MASAL İÇİNDE MASAL YAZARI : GIANNI RODARI YAYINLAYAN : CAN YAYINLARI

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

Masallar mutlu sonla mı biter?

03

Rodari'nin masallarında şehri istila eden araçlar kaval çalan bir gencin peşinden giderken, yalan söylediği için burnu uzayan Pinokyo bir kereste tüccarına dönüşür. Rodari, eski ve yeni masalların birden fazla sonu olabileceğini vurguluyor. Masallar mutlu sonla mı biter? Rodari'nin masallarında şehri istila eden araçlar kaval çalan bir gencin peşinden giderken, yalan söylediği için burnu uzayan Pinokyo bir kereste tüccarına dönüşür. Rodari, eski ve yeni masalların birden fazla sonu olabileceğini vurguluyor.


FREUD'A NE YAPTIK DA ÇOCUKLARIMIZ BÖYLE OLDU?

20.yüzyıl, çocuk haklarının ilanına tanık oldu; çocukluğun tanımı değişti. Üstelik Mayıs 1968'de "yasaklamanın yasaklanması" anlayışı da ortaya çıkmıştı. Ana babalar bu köklü değişimler karşısında şaşkınlığa düştü. Çoğu itaat anlayışıyla yetiştirilmişti. Şimdi çocuklarını nasıl yetiştireceklerdi? Artık her şeyi yeni baştan düşünmeleri gerekiyordu. Çocuklarına her konuda kendilerine eşitmiş gibi davrandılar. Onları kendileriyle bir tutmaları kadar, bizzat kendilerinin çocuklaşması da sorunlar yarattı. Hiçbir şey çocuk gibi davranan bir ana baba kadar güven sarsıcı olamazdı. Çünkü çocuklar yetişkinlerden kendilerine yol göstermelerini bekler ve örneklere gereksinim duyarlar. Neyi yapıp neyi yapamayacağı konusundaki sınırların eksikliği çocuğu şaşkına çevirir. Oysa çocuk en başka güvence aramaktadır; "Merak etme canım, her şeyi isteyebilirsin. Ben tehlikeli olanı yapmana izin vermemek için buradayım" diyen bir ana babaya gereksinimi vardır. Psikanalist Catherine Mathelin, bu kitabında bütün bunlardan yola çıkarak yapay bir mutluluk arayışı içinde olan iki "modern" aileyi hayali bir sahnede kurguluyor.

4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan

YAZAR : CATHERINE MATHELIN YAYINLAYAN : KİTAP YAYINEVİ

03


Bülten Sorumlusu TUBA DURUCU SERAP TOMBULOĞLU

Sınıf Öğretmenleri FUNDA DEMİR CANNUR PEHLİVANOĞLU NİHAL ARMAĞAN SEMRA TANYILDIZ ÇİLEM DOĞAN

Branş Öğretmenleri AYLİN BAŞAR CANA KOÇAK İPEK KANBUROĞLU BURCU TEZCAN JOHN THOMPSON PAOLA GÜVENÇ BENGÜ MUTLU MUSTAFA KEMAL YAVUZ ÖMER KILIÇSAL DUYGU BALIKÇI FİLİZ GÜREL ALPER KORKMAZ UTKU ÇELİK NURŞEN ABDİOĞLU

Kütüphane Sorumlusu SEZİ ARI

FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu 4. Sınıflar Bülteni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you