Page 1


Sayın Velimiz, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başında fmv.edu.tr adresinden ve e-posta aracılığı ile sizlere, I. yarıyılda yapılacak çalışmalarımız ile ilgili I. Akademik Bilgilendirme Bültenimizi ulaştırmıştık. Birinci yarıyıl sonunda II. Akademik Bilgilendirme Bültenimiz aracılığıyla sizleri, l. yarıyılda yapılan ve II. yarıyılda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmek istiyoruz. I.Yarıyılda öğretmenlerimiz öğretim programlarının zenginleştirilmesi, farklı öğretim ortamları yaratılması, çağdaş öğretim yöntemleri gibi konularda çalışırken, çocuklarımız da tam ve kalıcı öğrenme ile akademik birikimlerini çoğaltmaya devam ettiler. I. Yarıyıl sonunda tüm düzeylerdeki öğrencilerimizin akademik başarıları bizleri gururlandırdı. 2013-2014 Eğitim öğretim yılında Feyziye Mektepleri Vakfı’nın İstanbul’un batısında açılan yeni Işık’ı olarak başladığımız çalışmalarımızda yeni yapılanmalar ve uygulamalar da hayata geçti: Tablet Destekli Eğitim-Öğretim Çalışmaları: 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz Ispartakule Işık Okullarındaki yaşamlarına tablet destekli eğitim-öğretim çalışmalarıyla başladı. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin yarıyıl boyunca oluşturdukları ürünleri tablet içinde bulunan “Samsung SchoolKütüphane”de e-portfolyo dosyasında bulabilirsiniz. “Geçmişten geleceğe eğitimle aydınlanmak” olan vizyonumuzun bir gereği olarak, 1-2.-3. ve 5.-6. sınıflarımız tebeşirli tahtanın yanı sıra Etkileşimli Tahta uygulamasıyla eğitim-öğretim çalışmalarına başladılar. Öğrencilerimizin bilişim teknolojilerini, pedagojik bir yaklaşımla etkin bir biçimde kullanmasını hedeflediğimiz bu uygulama sayesinde, görsel, işitsel ve interaktif çalışmalar eğitim-öğretim süreçlerine daha etkin bir biçimde dâhil edildi. E-Işık Portalı: FMV Işık Okullarının daha öncede e-ışık adında hizmet veren bir portalı vardı ama bu sitenin güncellenmesi, doküman kayıtları anlamında şu anda okulumuzda kullanılan teknolojiye uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu. Dört kampüsün bilişim teknolojileri uzmanları tarafından hazırlanan yeni portal, şu anda tüm teknolojik yenilikleri barındıran, her türlü belge ve dokümanın paylaşımına olanak tanıyan, bunun yanı sıra okul toplumunun iletişimini sağlayan bir hale gelmiştir. Feyziye Mektepleri Vakfı, 128 yıl boyunca geleceği aydınlatan bireyler yetiştirmenin yanı sıra kadrosunda yer alan öğretmenlerinin gelişimine öncelik vermiştir. Dört kampüsümüzün öğretmenleri yıl boyunca farklı eğitim-öğretim stratejilerini araştırırlar, çeşitli eğitimler alırlar ve farklı uygulamalar geliştirirler. Bu uygulamaları da diğer Işık okullarının öğretmenleriyle paylaşırlar. Bu paylaşımlardan biri de 26 Ekim 2013 Cumartesi günü Ispartakule Kampüsü’nde gerçekleştirilen “Eğitimde İyi Örnekler Matematik Sempozyumu” idi. Dört kampüsten matematik öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları yaratıcı düşünme teknikleri, görsel malzemelerle zenginleştirilmiş materyallerle hazırladıkları değişik ders sunumları tüm gün boyunca yapıldı ve paylaşıldı. Ders tekniklerimizin, kullandığımız materyallerimizin soru yanıt yöntemleri ile sorgulandığı, interaktif yöntemle hazırlanmış bu sunumların ikincisi de Ayazağa Kampüsü’nde Türkçe ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilmiştir. Gördüğünüz gibi yeniçağın gereği olarak bilgiyi yaparak ve yaşatarak öğrencilerimizin yaşamlarına sokan bir okul olmanın getirisiyle her yıl biraz daha gelişiyor, değişiyor, geleceği yaratacak çocuklarımıza yeşermeleri için en iyi ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarda görev alan tüm öğrenci, öğretmen ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyor; sağlıklı, mutlu ve dinlendirici bir ara tatil geçirmenizi diliyorum.

24.01.2014 Noyan BİNGÖL Okul Müdürü


TÜRKÇE 1. yarıyılda Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan sekiz temadan dördü işlenmiştir. Bunlar; Birey ve Toplum, Atatürk, Üretim, Tüketim ve Verimlilik ile Oyun ve Spor temalarıdır. Temalar işlenirken kullanılan metinler üzerinden okuduğunu yorumlama, 5N1K soruları yazma ve cevaplama, metnin konusunu ve ana fikrini bulma çalışmalarına yer verilmiştir. Kelime bilgisi çalışmaları ile zıt anlamlı, eş sesli, eş anlamlı kelimeleri kavrama, alfabetik sıralama yapma, sözlük kullanma alışkanlığı kazanmaları sağlanmıştır. Cümle bilgisi çalışmalarında cümle türlerini tanıma ve cümle kurma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, karşılaştırma ifadeleri kullanarak benzerlik ve farklılıkları belirtme, betimleme yaparak görselleri ifade etme, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler kullanarak bir yargıdan başka bir yargıya geçiş yapmaları sağlanmıştır. Kelime dağarcığı çalışmalarımız ile öğrencilerimiz yeni kelimelerle tanışmaları bu kelimeleri günlük hayatlarında kullanmaları sağlanmıştır. Öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama becerilerini geliştirmek; ana dillerini etkili ve doğru biçimde kullanmalarını sağlamak için, öğretim yılı başında duyurulan kitaplarımızdan “5 çocuk 5 İstanbul, Güneşi Bile Tamir Eden Adam, Halka Çörek Zinciri” adlı kitaplar güdümlü olarak okunmuştur. Kitaplar açık uçlu sorularla değerlendirilip öğrencilerimize geri bildirimde bulunulmuştur. “Güneşi Bile Tamir Eden Adam” adlı kitabımızın belirli bölümleri okulumuza gelen tiyatro ekibi tarafından canlandırılmış, çocuklar eğlenceli bir atmosfer içinde kitapla tanıştırılmıştır. “Kitaplardan Korkan Çocuk” adlı kitabımız yarıyıl tatilinde okunarak değerlendirilecektir. Performans görevi olarak “Burayı Seveceksiniz” konulu çalışma yaptırılmıştır. Türkçe derslerimizdeki; eğlenmek için dinleme, izleme, dinlediğini ve izlediğini anlama ve yorumlama, görgü kurallarına uygun dinleme kazanımlarını desteklemek amacıyla, “Kayıp Eşya Bürosu” ve “Oturan Boğa” adlı tiyatro oyunları izlenmiştir. Düşünen, fikir üreten, araştıran, merak eden, hayal gücü yüksek ve kendini iyi ifade edebilen bireylerin kitap okuyan bireyler olduğu fikrinden yola çıkarak öğrencilerimizde kitap okuma sevgisi ve merakı oluşturmak için “TÜYAP Kitap Fuarı” gezisi yapılmıştır. 2. yarıyılda ise Hayal Gücü, Sağlık ve Çevre, Değerlerimiz, Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler, temaları uygun metinler aracılığıyla işlenecektir. Derslerin işlenişinde gözlem ve inceleme, tartışma, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyun yöntemleri ile beyin fırtınası, soru – cevap, drama, kavram haritası teknikleri kullanılacaktır. Paragraf ve metin bilgisi çalışmalarında 5N1K, oluş sırasına dizme, hikâye unsurları ve hikâyede sorun-çözüm bulma, konu ve başlık ilişkisinin kavranması, şiirin ana duygusunu bulma, ana düşünceyi bulma çalışmaları yapılacaktır. Görsel okuma çalışmalarından grafik ve tablo yorumlama, trafik işaretlerini, reklamların mesajlarını, beden dilini yorumlama çalışmaları yapılacaktır. Yaratıcı yazma etkinlikleri (karakteri seç hikâyeni yaz, hazine haritası, görsellere göre hikâye yazma vb.) ile hikâye yazma teknikleri geliştirilmesi sağlanacaktır. Kelime dağarcığı çalışmaları ile yeni sözcükleri hayatlarına katma çalışmaları devam edilecektir. Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla sabahları okuma saati uygulamasına devam edilecektir. Ayrıca okul ve sınıf kütüphanesinden yararlanarak düzeye uygun kitaplar okutulacaktır. 2.yarıyılda okutulacak kitaplar; “Vapurları Seven Çocuk, Kral Olmak İsteyen Dinozor, Küçük Kara Balık, Böcek Orkestrasının Muhteşem Turnesi” olarak belirlenmiştir. Performans görevi olarak “Dedektif Hikâye” konulu çalışma yaptırılacaktır.


HAYAT BİLGİSİ 1.yarıyılda Hayat Bilgisi derslerine MEB Hayat Bilgisi dersi öğretim programı doğrultusunda hazırlanan plana göre “Okul Heyecanım” temasının tüm kazanımları işlenerek bitirildi. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında; Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunun, canlıların yuvalarının birbirinden farklı olduğunun, yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak yuvasının eşsiz olduğunun, Güneş’in doğuş ve batış yönlerinin, doğadaki işaretleri gözlemleyerek ana yönlerini bulmanın, evlerinin yerinin, konum ile ilgili temel kavramların ve açık adresini kullanarak tarif etmenin öneminin, günümüzde kullanılmakta olan iletişim araçlarını yerinde ve doğru kullanmanın, temel iç organlarının ve duyu organlarının vücutlarındaki yerlerinin, işlevlerini sağlıklı yaşamla ilişkilendirmenin, sağlıklı büyüme için gerekli olan kişisel bakım, spor ve dengeli beslenme arasındaki ilişkiyi fark etmenin, yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının nedenlerini açıklamanın, planlı yaşamanın başarılı olmak için vazgeçilmez olduğunun, aile bireylerinin çocukluklarının, çevrelerindeki mesleklerin hayatlarını kolaylaştırmak için var olmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu konular ele alınırken disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılmış; etkinlikler öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınarak planlanmış ve uygulanmıştır. Temalar işlenirken yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma yapma, gözlem ve inceleme, dramatizasyon, yaratıcı drama, anlatım, soru- cevap yöntemleri kullanılmıştır. Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, 05.11.2013 tarihinde “Florya Atatürk Evi” ve Hayat Bilgisi dersi kapsamında 13.01.2014 tarihinde “Pelit Çikolata Fabrikası” gezileri yapılmıştır. Performans görevi olarak “Besin Albümü” konulu çalışma yaptırılmıştır. İşlenen temalar içinde yer alan belirli günlerden “Hayvanları Koruma Günü” , “Dünya Çocuk Günü” ile “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” sabah törenlerinde 2. sınıf öğrencileri ile birlikte sunulmuştur. 2. yarıyılda Hayat Bilgisi derslerine MEB Hayat Bilgisi dersi öğretim programı doğrultusunda hazırlanan plana göre “Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın” temaları birlikte ele alınacak ve bu temalar kapsamında; Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergilemesi sağlanacaktır. Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetlerini araştırarak, kavraması sağlanacaktır. Para tasarrufu için kumbara kullanmaya, kaynaklarını bilinçli tüketmeye teşvik edilecektir. Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler verilerek doğal afetlerin yaşanmasında hem doğanın hem de insanların rolü olduğu ve bunlardan korunma yolları kavratılacaktır. Kendi vatanının yuvası olduğu fark ettirilecektir. Kendisinin, ailesinin ve arkadaşlarının zaman ilerledikçe fiziksel görünümünün, yeterliliklerinin, ilgi alanlarının, yiyip içtiklerinin, duygularının değişimini fark etmesi sağlanacaktır. Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiklerini açıklayarak, Türk toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında araştırma yaptırılacaktır. Bayram kutlamaları için yapılan hazırlık çalışmaları ve bayram sürecindeki duygularını ifade etmeleri sağlanacaktır. Suyun hâl değişimini, maddelerin katı, sıvı, gaz hâllerini, Dünya’nın hareketleri ve sonuçlarını, hava durumunda yaşanan değişimleri, mevsimlerin değişimine bağlı olarak hava, su ve topraktaki değişimleri fark etmeleri sağlanacaktır. Gökyüzü


gözlemleri yapmaları, gök cisimlerini araştırmaları, canlıların hayatta kalabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğu, doğal ve yapay çevrenin arasındaki benzerlik ve farklılıkları fark ettirilerek kavratılacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin içinde yaşadığı evreni, tanımaları, bilmeleri ve anlamaları amacıyla ikinci yarıyılda iki haftada bir saat okulumuzda bulunan planetaryumda “astronomi” dersi yapılacaktır. Hayat Bilgisi dersi kapsamında, 05.06.2014 tarihinde “Şişli Bilim Merkezi” ne gezi yapılacaktır. Performans görevi olarak “Ülkem Benim Yuvamdır” konulu çalışma yaptırılacaktır. Temalar işlenirken, yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma yapma, gözlem ve inceleme, dramatizasyon, yaratıcı drama, anlatım, soru- cevap yöntemleri kullanılacaktır. Öğrencilerin aktif olarak rol aldığı çalışmalara ve disiplinler arası ilişkilendirmelere yer verilecektir.

MATEMATİK 1.yarıyılda Matematik derslerinde “Şekiller ve Sayılar, Sayı Avı, Toplama Zamanı, Çıkarma İşlemleri, Zamanı Ölçme” üniteleri kapsamında yer alan konular kazanımlarımız doğrultusunda işlenmiştir. Geometrik cisimlerde ayrıt ve köşe kavramı, silindir, koni ve küre modellerinde yüzlerini gösterme, karenin dikdörtgenin üçgenin köşe ve kenarlarını gösterme, veriyi tablo şeklinde düzenleme, 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırarak basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtme, 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulma, çıkarma işleminde verilmeyen eksileni ve çıkanı bulma çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözme ve kurma, iki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirleme, onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bularak, onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklama, tam ve yarım saatleri okuma, saati tam ve yarım saate ayarlama. Saat- gün, hafta –gün, ay –gün, mevsim –ay yıl –ay arasındaki ilişkiyi açıklama , zaman ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözme ve kurma, doğal sayılarda deste ve düzineyi iyi örneklerle açıklama, basamak değerini bulma, sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanma, 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru saymalar, sayılar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkileri ve 100’ den küçük en çok dört doğal sayıyı sıralama, iki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz ve eldeli toplama, verilmeyen toplananı bulma, zihinden toplama işlemi, toplamı tahmin etme alıştırmaları, toplama işlemi gerektiren problemleri kurma/ çözme ve onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulma konuları işlenmiştir. Performans görevi olarak “Takvim Hazırlıyorum” konulu çalışma yaptırılmıştır. 2. yarıyılda “Simetri ve Kesirler, Paralarımız, Ölçme (sıvı, uzunluk, ağırlık), Çarpma İşlemi, Bölme İşlemi” konuları kazanımlar doğrultusunda işlenecektir. • Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi kavrama, • Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılmayacağını belirleme, simetriyi modellerle açıklama, • Paralarımızı ve sembolünü tanıma, • Standart olmayan sıvı ölçü birimlerini tanıma, bunları kullanarak sıvı miktarını ölçme, • Standart olmayan ve standart olan ölçme araçlarını kullanma, uzunlukları metre ve santimetre birimleri ile ölçme, bunlarla problem kurup çözme, • Kilogramın kullanıldığı yerleri belirleme, • İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklama, toplamları 20’e kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemi yapma, • Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklama, çarpma işleminde değişme özelliğini gösterme,bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapma,


• Kalansız olarak gruplanabilen en çok 20 nesneyi, birerli, ikişerli, üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirleme, en çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirleme, eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemi, bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemi yapma konuları işlenecektir. Performans Görevi olarak “Marketten Neler Aldım?” konulu çalışma yaptırılacaktır. 1. yarıyılda Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinde öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje ödevleri, performans görevleri ve portfolyo çalışmaları ile ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. 2. yarıyılda da değerlendirmelerimiz aynı yöntem ve uygulamalarla devam edecektir. 2. sınıflar, 2. yarıyıl içinde proje ödevi olarak aşağıda belirlenen konulardan birini seçerek proje ödevlerini hazırlayarak ve sunacaklardır.

2. SINIFLAR PROJE KONULARI Hayat Bilgisi

Türkçe

Matematik

Farklı Nesilleri Karşılaştırıyoruz

Sınıf Gazetesi Hazırlama

Çarpmayı Modelleme


İNGİLİZCE 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı 1. yarıyılında 2. sınıflar düzeyindeki çalışmalar yıllık plana uygun bir şekilde yapılmıştır. Buna göre Temel İngilizce dersinde Kid’s Box 2 ve Selections 1 kitaplarının ilgili üniteleri planlandığı gibi tamamlanmıştır. 1.yarıyılda; renkler, sayılar, şekiller, aile üyeleri, yiyecekler, oyuncaklar, hayvanlar, kıyafetler, evimiz, vücudumuz, hareket bildiren kelimeler ve bu konularla ilgili basit cümle ve soru kalıpları ( Who? Where? What?, Whose? This/That , These/Those, I’ve got…, I can…., I can’t …., I’m reading …, ) öğrenilmiştir. Ayrıca hikâye, şiir, tarif yazma gibi çeşitli yazma çalışmaları yapılmıştır.

HELLO WORLD

Okuma - yazma dersinde Winnie The Witch, Spotlight on English 1 ve Aladdin kitapları okutulmuştur. Öğrencilerimize her hafta sonu düzenli olarak çalışma kâğıdı veya okuma kitaplarının çalışma sayfalarından ödevler verilmiştir. Okuma yazma dersinde 10 - 15 kelimelik spelling testler yapılmıştır, üniteyle ilgili sınıf içi çalışma kâğıtları verilmiştir. 2. yarıyıl, Temel İngilizce dersinde Kid’s Box 2 Öğrenci ve Çalışma Kitabı ve Selections 1 kitaplarının kalan bölümleri okutulacaktır. Öğrencilerimiz 2. yarıyıl sonunda; aile, hayvanlar ve yaşam alanları, yaşadığım şehir, kıyafetler, hobiler, tatiller, haftanın günleri, sayılar (13 -100), isimlerin tekil ve çoğul hâlleri, eşyalar, oyuncaklar, taşıtlar, vahşi hayvanlar, yiyecekler, müzik aletleri, bazı sıfatlar, yer-yön kelimeleri, çocuk oyunları ile ilgili kelimeler ve bazı temel fiilleri ve bu konularla ilgili olumlu, olumsuz cümle ve soru kalıplarını ( What day is it today?, How old is he/she?, Is he/she...?,He/she has got …, It can/can’t…, Can it …?, Can I have…?, Do you like…?, Are you …?, What are you doing?, I’m …ing, He/she’s ….ing, What’s he/she …ing?) öğrenmiş duruma geleceklerdir. 2. yarıyıl Okuma-Yazma dersinde 1.yarıyılda başlanan Spotlight on English 1 kitabının kalan üniteleri ve Winnie in Winter, Winnie Flies Again kitapları okutulacaktır. Öğrencilerimiz İngilizce derslerinin bir saatinde Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) sınıfına gitmeye devam edeceklerdir. BDÖ sınıflarında Little Bridge 1 programındaki çalışmalarını sürdüreceklerdir. 2. yarıyıl içerisinde öğrencilerimize her hafta sonu çalışma kâğıdı ya da çalışma kitabından ödevler verilecektir. İşlenen konularla ilgili kelimelerin doğru yazılmasını pekiştirmek adına sene sonuna kadar 20 kelimeye ulaşacak “Spelling” (heceleme) testleri yapılmaya devam edilecektir. 2. yarıyılda öğrencilerimiz ara karne ve 2. yarıyıl sonu değerlendirme notlandırılmayacaklar bunun yerine gülen yüzle değerlendirileceklerdir.

raporunda

Yarıyıl tatilinde öğrencilerimizden Tumblebooks e-kitaplarından I Got Two Dogs ve Toopy and Binoo:Funny Halloween kitaplarını okumalarını ve ilgili aktivitelerini yapmalarını istiyoruz. Bu ekitaplara http://tiny.cc/fmvreads adresinden ulaşabileceklerdir. (username: fmv123 , password: login)


GÖRSEL SANATLAR 2. sınıflar düzeyinde 1 ders saati olarak Görsel Sanatlar dersi olarak1 ders saati ise Oyun ve Fiziki Etkinlik dersi olarak uygulanmıştır. İkinci yarıyılda da aynı şekilde devam edecektir. Yıl içinde yapılacak olan etkinlikler resim ağırlıklı olmakla birlikte yalnızca resimden oluşmaz. Birinci yarıyılda doku, çizgi, izler ve geometrik şekillerin kavranmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalara yer verilmiştir. İkinci yarıyılda ise, sanatçı tanıma, eserlerini inceleme, müzelerimizi tanıma ve inceleme, sanat galerilerini araştırma gibi içerikleri olan konular ilk yarıyıla nispeten ağırlık kazanacaktır. Görsel Sanatlar dersi içerik olarak; görsel sanatlar kültürü, müze bilinci ve görsel sanatlarda biçimlendirme olmak üzere üç öğrenme alanından oluşur. Sanat eğitimini geniş bir yelpazeye yayan bu eğitim ve öğretim süreciyle birlikte çocuğun el becerisini ve el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün alt yapısını oluşturmak hedeflenmiştir ve bu yönde çalışma yapılmıştır. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler yapılmıştır ve ikinci yarıyılda da yapılacaktır. Birinci yarıyılda, konusu “Tişört’lerimizi Boyuyoruz” olan bir performans görevi yapılmıştır. Ortaya çıkan ürünlerin çoğu defterlerde kalacakken bir kısmı sınıfta ve panolarda sergilenmiş, bir kısmı da ikinci yarıyıl düzey sergisinde sergilenecektir.

MÜZİK 1. yarıyılda öğrenciler ile İstiklâl Marşı’mız, vücudumuzu ritim çalgısı gibi kullanıyoruz, şifreli öykü ve ses çalışmaları, şarkılı oyunlar, Atatürk’ü anlatan müzikler, şarkılar, hayatımızda müzik, çevremizdeki çalgılar, doğada duyduğumuz sesler konuları işlenmiştir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklâl Marşı’na saygı göstermesi, doğru söylemesi, öğrendiği müzikleri birlikte söyleme, şarkılı oyun müziklerine, özgün hareketlerle eşlik etme, Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığı oluşturma, müzik ile ilgili etkinliklerde yer alma, ortama uygun müzik dinleme ya da yapma kurallarını bilme ve 7 temel sesi dizek üzerine yazma gibi kazanımlar hedeflenmiştir. Öğrencilerin akademik anlamda değerlendirmesi, Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlenmiştir. Performans görevi olarak “Manastırın Ortası” adlı türkünün veya “Cumhuriyet” adlı marşın söylenmesi konulu çalışma yaptırılmıştır. 2. yarıyılda “Müziğimizde Gürlük, Ritim Çalgısı Yapıyorum, Müzik Çalışmalarımız, Dinlediğimiz Müzikler, Sesler, Uzun ve Kısa heceler, Öyküleri Canlandıralım, Çevremizde Müzik” konuları işlenecektir. Bu konular ile farklı gürlükleri fark edebilme, kendi ritim çalgısını farklı malzeme ile yapabilme, dinlediği müzik türlerini neden beğendiği konusuna cevaplayabilme, şarkılarda yer alan söz dizilerinin meydana getiren kısa veya uzun heceleri, fark edip uygun ritim ile vurabilme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. Performans görevi olarak “Müziğin Alfabesi Kitabında Yer Alan Nota Sürelerini Tanıması” konulu çalışma yaptırılacaktır. Bu çalışma ile şarkılar içinde yer alan süreleri fark etmeleri hedeflenmektedir.


OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER 2.sınıf ders planları; öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak hareket yetkinliği, aktif ve sağlıklı yaşam olmak üzere iki temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır. Aynı zamanda, oyun ve fiziki etkinliklerin içindeki kişisel, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirme fırsatlarından etkili bir şekilde yararlanmak için bu boyutlarla ilgili kazanımlara öğretim programında yer verilmiştir. 1.yarılda derslerimizde; yüzme çalışmaları, yer değiştirme hareketleri, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler, istasyon çalışması, hedefe yuvarlama etkinliği, kıvrımlı koşu ve top taşıma oyunları gibi etkinlikler işlenmiştir. Performans görevi olarak “Haydi Hareket Edelim” etkinliği uygulanmıştır. Bu etkinlik ile öğrencilerimizin, çevrelerindeki varlıkları gözlemleyerek hareketlerindeki farklılıkları ayırt edebilmeleri sağlanmıştır. 2. yarıyılda işlenecek ders konuları; yüzme, sağlık anlayışı ve sağlık örgütleri, güvenlik ve ekipman, sağlıklı beslenme, birleştirilmiş hareketler, ritim ve müzik eşliğinde hareketler, geleneksel çocuk oyunları, beslenme piramidi, spor engel tanımaz, eşli ve grup etkinlikleri, doğada gerçekleştirilen hareketler olarak belirlenmiştir. 2. yarıyıl için performans görevi olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri belirlenmiştir. Bu etkinlik ile öğrencilerden, ulusal bayramların coşkusunu halk oyunları, dans ve spor etkinliklerine katılarak göstermeleri beklenmektedir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Öğrencilerimiz 1.yarıyılda bilgisayarı ve çevre birimlerini kullanarak, teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavradılar. Bilişim teknolojileri araçlarının insanların gereksinimlerine göre nasıl geliştiğini anladılar. Yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanarak teknoloji ile iletişim kurmayı öğrendiler. Teknolojiyi kullanırken sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar göstermenin önemini fark ettiler. Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açmayı ve kapatmayı, bilgisayar sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgileri öğrendiler. Eğitim yazılımları ile eğlenerek bilgilerini artırdılar. Bu eğitim yazılımlarını kullanırken fare tutma becerilerini geliştirdiler. Bilginin çeşitli formlarda sunulabileceğini ve farklı kaynaklardan gelebileceğini anladılar. Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturdular. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri kullandılar. Öğrencilerimiz 2.yarıyılda kelime işlemci programında elde yazılmış metin ile bilgisayarda yazılmış metin arasındaki farkı ayırt edecekler. Kelime işlemci programında istenilen kelime düzenini ve değişikliğini yaparak MS Microsoft Word programına temel adımları atacaklar ve ön fikir edinecekler. Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak seçme ve kullanma becerileri geliştirecekler. Teknolojik araçlarla ilgili teorik bilgiler edinip bu konuda daha duyarlı hale gelecekler.


SATRANÇ 1. yarıyılda, ilk ünitemiz “Satrancı Tanıyalım” ünitesi idi. Bu ünite kapsamında öğrencilerimiz, satrancın bir spor dalı olduğunu, satrancın ders olarak niçin okutulduğunu, yararlarını, satranç tahtasına yönelik özellikleri, satranç taşlarının adını, taşların satranç tahtasına nasıl dizildiğini, kaleden başlayarak diğer tüm taşların hareketini ve nasıl taş aldığını öğrendiler. “Şah ve Mat” ünitesinde; şahın ancak mat edilebileceğini, diğer taşlar gibi alınamayacağını, imkânsız hamlenin ve şahı tehdit etmenin ne anlama geldiğini çeşitli örneklerle uyguladılar, serbest oyunlar oynadılar. Basit matlar ve tek hamlelik mat problemleri çözerek 1. yarıyılı tamamladılar. 2. yarıyılda öğrencilerimiz, rok, merkez kareler ve genişletilmiş merkezin ne olduğunu öğrenecek, merdiven matı, tembel matı, çoban matı gibi basit matları öğrenecek ve uygulayacaklar. Satrançta çatal, şiş gibi kavramları öğrenecekler ve oyun içinde bu durumları ayırt edebilecekler. Saldırı ve savunma ile ilgili bilgileri basit seviyede yine çeşitli örneklerle inceleyerek bu konudaki uygulamalarla bilgilerini genişletecekler. Haziran ayında serbest oyunlar oynayarak bu öğretim yılını tamamlayacaklar.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrenci yaşamında akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerimizin kişisel ve psikolojik gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözebilmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, sağlıklı, yaratıcı ve en önemlisi sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için ‘Gelişimsel’ ve ‘Önleyici’ rehberlik anlayışı ile aile, öğretmen ve öğrenciyi içine alan bireysel görüşmeler, grupla psikolojik danışma çalışmaları, veli seminerleri yapılmakta ve bültenler hazırlanmaktadır. Okulumuzda, ihtiyaç halinde sorun oluşmasını beklemeden, psikolojik danışmandan randevu alınarak, belirlenen gün ve saatte görüşme yapılabilir. Büşra DAĞISTAN 2. Sınıf Düzeyi: Psikolojik Danışman (4308) bdagistan@fmv.edu.tr


PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI Birinci Yarıyıl; Eylül ayı oryantasyon haftasında velilere yönelik “Çocuğun Sosyal Duygusal Gelişimine Aile ve Okulun Katkısı” semineri yapılmıştır. Eylül ayında uyum ve alışma süreciyle ilgili ‘Yeni Sınıfım ve Ben’ sınıf etkinliği yapılmış ve çalışmanın sonunda öğrencilerin fiziki çevreye ve sınıfa uyum süreçlerinde olumlu yönde gelişim gözlenmiştir. Ekim ayında tüm sınıflarda tanıma ve uyumu destekleme çalışmaları kapsamında sınıf içi gözlemler yapılmış olup bireysel değerlendirme ve destekleme süreci başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ekim ayında kişisel sınırların önemini kavratmaya yönelik ‘Kişisel Sınırların Önemi’ konulu sınıf etkinliği yapılmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra, birinci yarıyıl boyunca hem öğrencilerle hem de velilerle bireysel psikolojik danışmalarımız devam etmiştir. İkinci Yarıyıl; Şubat ayında çocuğun gelişim dönemi özelliklerini ve bu dönemde karşılaşabileceğimiz olası davranış kalıplarını içeren ve ebeveynleri bu anlamda bilgilendirmeyi amaçlayan bülten yazımız yayınlanacaktır. Sınıf Etkinliği: Mart ayında gelişim takibi kapsamında doğal sınıf gözlemleri gerçekleştirilecektir. Nisan ayında çocukların kendi yaşam öykülerini oluşturabilmeleri ve kendileri hakkındaki farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan ‘Benim Hikâyem’ konulu sınıf etkinliği yapılacaktır. Bu yarıyıl ikinci sınıf düzeyi ile ihtiyaç doğrultusunda belli aralıklarla oyuna dayalı bireysel veya grup çalışmaları ile sınıf etkinlikleri düzenlenecektir. Psikolojik danışmanlık çalışmalarımız, hem velilerimiz hem de öğrencilerimizle bireysel görüşmeler şeklinde devam edecektir. Proje: Rehberlik servisi olarak tüm okul kapsamında başlattığımız okulumuzun ‘Önce İyi İnsan Yetiştirir’ sloganındaki ‘İyi İnsan’ kavramının içeriğine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmektedir. Bu anket çalışmasıyla iyi insan olmak kavramına yönelik farkındalık ve olumlu yönde davranış gelişimi hedeflenmektedir.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi, 1. 2. ve 3. sınıflarda psikolojik danışmanın ve müdür yardımcısının birlikte gerçekleştirdiği sınıf paylaşım toplantıları, Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları Şube öğretmenler kurulu toplantıları, Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları, Sizlerle öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantıları, Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri, “Gelişim Raporları” ile öğrencilerimizin gelişiminin takip edilmesi, Yatay müfredat toplantıları, bunlara örnek verilebilir. Il. yarıyıl veli görüşme günleri; 24 Şubat 2014 Pazartesi başlayacak ve 30 Mayıs 2014 Cuma sona erecektir. lI. yarıyıl genel veli toplantısı; 29 Mart 2014 Cumartesi yapılacaktır. Öğrencilerimizin akademik durumlarını ve devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. 2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı 3. ve 4. Dönem Takvimi 10 Şubat 2014 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması

25 Nisan 2014 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

05 Mayıs 2014 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

20 Haziran 2014 Cuma

4. Dönemin Tamamlanması

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Ayfer TEBER 1.-2.-3. Sınıflar Müdür Yardımcısı ve Zümre Başkanı 0 212 64 809 75-90 (4303) ateber@fmv.edu.tr

2 sinifwebbulten  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you