Page 1

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


Sayın Velimiz,

2013 - 2014 Eğitim-Öğretim yılına başlarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. 127 yıldır geçmişten geleceğe uzanan eğitim yolumuzda pek çok sistem değişikliği yaşadık ve her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan en iyi şekilde uyguladık. Bizler sizlerin güveni ile her zaman sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan ve “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası pek çok projeyi yürüterek, bu projelerde geldiğimiz aşamaları, öğretim yılı sonundaki akademik bültenimizde paylaşacağız. Bu öğretim yılında “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Sessizlik” ve “Zaman Yönetimi” projelerimizi yürüterek öğrencilerimizi, kendilerine ve başkalarına karşı sorumluluk bilincini kazandıracak çalışmalarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü

1


HAYAT BİLGİSİ 1. Yarıyılda Hayat Bilgisi derslerinde “ Okul Heyecanım”, “ Benim Eşsiz Yuvam ” ve “ Dün, Bugün, Yarın ” temaları birlikte yürütülecektir. Bu temalarda; toplumda güvenli yaşamak için kuralların varlığına inanmanın, kuralların gerekliliğini kavrama, okul çalışanlarını ve sorumluluklarını tanımanın, evinin adresini ve telefon numarasını öğrenmenin öneminin, eşyaların özenli kullanmasının, oyun oynamanın hayatındaki gerekliliğinin ve öneminin, sorunların olabileceğini kabul edip, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilmenin, aile içerisindeki bireylerle dayanışma ve iş birliği içerisinde olunması gerektiğinin, aile içerisindeki demokratik yaşamın öneminin, her bireyin farklı fiziksel ve kişisel özellikleri olabileceğinin, beslenmenin, kişisel bakımın sağlığı için öneminin, duygu ve düşüncelerini ifade etmenin, geçmiş ile günümüz yaşantıları arasındaki benzerlik ve farklılıkların üzerinde durulacaktır. Temalar işlenirken yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma yapma, gözlem ve inceleme, dramatizasyon, yaratıcı drama, anlatım, soru- cevap yöntemleri kullanılacaktır. Hayat Bilgisi dersi kapsamında, 05.11.2013 tarihinde Avcılar Atatürk Evi’ne gezi düzenlenecektir. 1.yarıyıl Hayat Bilgisi dersinde Performans Görevi olarak “Soy Ağacı Oluşturma” çalışması yaptırılacaktır.

TÜRKÇE

Türkçe Öğretim Programı’nda dinleme, okuma, konuşma, yazma ile görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere beş öğrenme alanı belirlenmiştir. Her öğrenme alanıyla ilgili olarak yapılandırıcı yaklaşıma göre belirlenmiş olan kazanımlarda, öğrencilerin ezberleyerek değil, araştırarak, sorgulayarak bilgiye ulaşmaları; ön bilgilerini harekete geçirerek yeni bilgiler üretme ve sorun çözebilme becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 1. sınıf Türkçe derslerinde 2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılının 1. yarıyılında Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 8 temadan dördü işlenecektir. Bunlar; Birey ve Toplum, Atatürk, Üretim, Tüketim ve Verimlilik ile Sağlık ve Çevre temalarıdır. Temaların işlenişinde çeşitli metinlerden ve metne uygun resimlerden yararlanılacaktır. Dinleme metinleri 2


aracılığıyla öğrencilerimizin dikkatini yoğunlaştırmaları, dinlediklerini anlamaları, dinledikleri ile ilgili soru sormaları ve sorulanlara cevap vermeleri, anladıklarını işitilebilir bir ses tonuyla anlatmaları sağlanacaktır. Ayrıca duygu, düşünce ve hayallerini drama, müzikli oyun, taklit, kukla vb. yollarla anlatma fırsatı verilerek resim ve fotoğraflar yorumlatılacak kendilerini ifade etme becerileri kazandırılmaya çalışılacaktır. Okuma yazma öğretiminde “ Ses Temelli Cümle Yöntemi ” kullanılarak ilk okuma yazma çalışmaları beş aşamada yürütülecektir. 

Ses Hissetme, Tanıma ve Ayırt Etme

Harfi Okuma ve Yazma

Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

Metin Oluşturma

Serbest Okuma ve Yazma Dönemi

Öğrencilerimizin ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma becerisi kazanmalarının yanı sıra güzel ve işlek bitişik eğik yazı yazma becerisi kazanmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda Türkçe Öğretim Programı’nda öngörülen gruplamalara uygun olacak şekilde başlangıçta haftada bir ses daha sonra iki - üç ses olmak üzere 29 sesin okunması ve yazılması kavratılacaktır. Bunun yanı sıra seslerden hece, hecelerden kelime, kelimelerden cümle oluşturularak Türkçe’nin anlam zenginliği de önemle vurgulanacaktır. Oluşturulan metinler kuralına uygun biçimde okunarak ve yazılarak okuma yazma öğrenmenin coşkusunu yaşamaları sağlanacaktır. Seslerin kavratılmasında teknolojik destek sağlanarak eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilecektir. Derslerin işlenişinde gözlem ve inceleme, tartışma, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyun yöntemleri ile beyin fırtınası, soru – cevap, drama, kavram haritası teknikleri kullanılacaktır. Öğrencilerimizin söz varlığını geliştirmeleri için görsellerden yararlanılacak, öğrendikleri yeni kelimeleri konuşma ve yazmada kullanmalarına olanak verilecektir. 1. yarıyılda Türkçe dersinde Performans Görevi olarak “ Dinlenen Bir Hikâyeyi Görselleştirme ve Sunma ” çalışması yaptırılacaktır.

MATEMATİK 1. yarıyılda Matematik dersinde Geometri Öğrenme Alanında uzamsal ilişkiler konusunda bir model üzerindeki öğelerin birbirine göre durumları uzamsal ilişkilere uygun terimlerle ifade ettirilecek. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesnelerden yararlanılarak farklı yapılar oluşturma çalışmalarına yer verilecektir.

3


Eşlik konusu eş nesnelerden yararlanarak örneklerle verilecek; uzunlukları ölçmede nesneler uzunluklarına göre karşılaştırılırken yakın çevrelerinden örneklerden yararlanılarak uzunluk kavramını somutlaştırmaları sağlanacaktır. Örüntü konusunda bir örüntüdeki ilişkiyi belirleme ve örüntü oluşturma çalışmalarına yer verilecektir. Doğal sayılar konusunda, rakamları okuma yazma çalışmalarının yanı sıra 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik saymalar yaptırılarak ritmik sayma becerileri geliştirilecek; ayrıca sıra bildiren ilk 20 sayıyı kullanma çalışmaları yapılacaktır. 20 içinde onluk ve birlikler oluşturulacak; zamanı ölçme konusunda saat modelinden yararlanılarak saat başlarını okuma çalışmaları ile saati okuma ve zaman kavramlarını kullanma becerileri geliştirilecektir. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamı buldurulacak; toplama işleminde sıfırın etkisini kavrama çalışmalarına yer verilecektir. 1. yarıyılda Matematik dersinde Performans Görevi olarak “Örüntü Oluşturuyorum” çalışması yaptırılacaktır. Tüm derslerde öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerine uygun ve disiplinler arası ilişkilendirmeler doğrultusunda planlanan etkinlikler uygulanacak; yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma yapma, gözlem ve inceleme, dramatizasyon, yaratıcı drama, anlatım, soru-cevap yöntemleri kullanılacaktır. Oyun ve Fiziki Etkinlik derslerinde, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yoluyla yaşamları boyunca kullanılacak temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri kazanmalarını sağlayacak etkinliklere yer verilecektir. 1. sınıflar yıl içinde proje ödevi olarak aşağıda belirlenen konulardan birini seçerek hazırladıkları proje ödevlerini sunacaklardır.

1. SINIFLAR PROJE KONULARI

Hayat Bilgisi

Türkçe

Matematik

“Sağlığımı Koruyorum” Konulu Afiş Hazırlama

Okuduğum Bir Kitabı Tanıtıyorum

Toplama İşlemini Modelleme

4


İNGİLİZCE

HELLO WORLD

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 1. sınıflar İngilizce Programı haftada 12 saatten oluşmaktadır. Bunun 8 saati yabancı öğretmenimiz tarafından verilecektir. Bu derste, Kid’s Box 1 öğrenci ve çalışma kitabı kullanılacaktır. Öğrencilerimiz 1. yarıyılın sonunda kendilerini basit düzeyde tanıtabilecek, sınıf içi kullanılan basit düzeydeki İngilizce terimleri anlayabilecek, okul araç-gereçleri, oyuncaklar, aile, kıyafetler, doğum günüm, banyo zamanı ve hayvanlarla ilgili kelime ve basit cümle kalıplarını öğrenmiş duruma geleceklerdir. Öğrencilerimiz derslerinin 1 saatini öykü odasında yapacaklardır. 12 saatlik İngilizce programımızın 4 saati de Türk öğretmenimiz tarafından verilecektir. Bu derste Minigon Activity Book Volume 1&2, Incredible English Starter, Goldilocks and the Three Bears, the Town Mouse kitapları okutulacaktır. Öykü kitaplarıyla öğrencilerimizin dinleme becerileri gelişecek ve İngilizce dilbilgisi altyapıları oluşacaktır. Öğrencilerimiz çeşitli şarkılar öğrenerek hem yeni kelimeler öğrenecek hem de eğlenceli vakit geçireceklerdir. İlk iki dönem boyunca yapılan çalışmalar ve işlenen konuyu tekrar amaçlı çalışma kağıtları, öğrencilerimize ait zarf dosyalar içerisinde sınıfta muhafaza edilecektir. Bu zarf dosya dönem sonlarında eve yollanacak böylece siz velilerimiz de yapılan çalışmaları görme imkânı bulabileceksiniz. Sizlerden istediğimiz bu çalışmaları dosyadan çıkarıp, çocuğunuzla beraber inceleyip evde ayrı bir klasör içinde biriktirmeniz ve İngilizce zarf dosyasını boş bir şekilde okula geri yollamanızdır. Yıl boyunca her hafta Salı veya Çarşamba günleri sınıf öğretmenleriyle ortaklaşa kullanacağımız zarf dosya içinde eve bir iletişim defteri yollanacaktır. Bu defterde her üniteyle ilgili öğrenilmiş yeni kelimeler, “Bak ve Söyle” çalışmaları ve gerekli durumlarda size göndereceğimiz küçük notlar/bilgiler, öğrendiğimiz şarkıların sözleri yer alacaktır. Ayrıca sizler de bu deftere bize iletmek istediğiniz notları yazabilirsiniz. Bu yılki malzeme listemiz; - 1 adet büyük boy güzel yazı defteri -

2 adet zarf dosya

-

1 adet plastik magazinlik

Derslerimizin verimli geçmesi açısından bu malzemelerin sene başından itibaren eksiksiz olması ve dönem sonlarında da kaybolan ya da biten malzemelerin yeniden alınıp öğrencilerimizin okula eksiksiz malzemeyle devam etmeleri sağlanmalıdır. 1. sınıflarda yazılı değerlendirme yoktur. Öğrencilerimiz her dönem sonu değerlendirme raporunda gülen yüzle değerlendirileceklerdir.

.

5


GÖRSEL SANATLAR Sanat eğitimi duyarlılık eğitimidir. Duyarlılıkları eğitilen çocuk, dünyaya bu hassasiyetle bakar ve onu insana yakışır oluşumlarla gerçeklere taşır. Biz 1. sınıflarda sanat eğitimimizi haftada 1 ders saati görsel sanatlar ve 1 ders saati Oyun ve Sanat olmak üzere 2 ders saati olarak uygulayacağız. Her iki derste de amaç çocuklarda estetik duyguyu geliştirerek, sanata ilgiyi arttırmak ve özgüveni yüksek, çevre bilinci gelişmiş yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Atölye kurallarını öğretip, araç-gereçlerimizi tanıtarak başlayacak olan derslerimiz müfredat programına uygun olarak görsel sanatlar kültürü, müze bilinci alanlarından oluşmaktadır. Çocuğun el becerisini ve el-göz koordinasyonunu geliştirerek yaratıcılığını sanat yoluyla ortaya çıkarıp, motivasyonunu yüksek tutarak sanat kültürünün alt yapısını oluşturmayı hedeflemekteyiz. Sabah sunumlarımız ile sanat bilincini geliştirmeye yönelik etkinliklerimiz atölye ortamı dışında da devam etmektedir. Bireysel ve grup çalışmaları ile renk bilgisi, pastel boya, sulu boya, gazlı kalem, guaj boya teknikleri tanıtılarak çalışmalar yapılacaktır. Her yarıyıl sınıf içinde uygulanacak bir performans görevi verilecek ve değerlendirilecektir. Performans konuları 1. Yarıyılda tişört üzerine tasarım ve uygulama olacaktır.

MÜZİK 1.Sınıflar düzeyinde 9 Eylül 2013 -25 Ocak 2014 tarihleri arasında öğrenciler ile Müzik derslerinde İstiklal Marşı’na Saygı, Dağarcığımızdaki Şarkılar, Çevremizde Duyduğumuz Sesler, Gürültü ve Düzenli Sesleri Tanıyalım, Sesimizi Doğru Kullanalım, Atatürk Şarkıları, Müzik Etkinlikleri, Vücudumuzda Çalgı Olabilir, Şarkılara Eşlik Edelim gibi konular işlenecektir. Bu konular ile öğrencilerin İstiklal Marşı’na saygı göstermesi, doğru söylemesi, çevresindeki düzenli ve düzensiz (gürültü)sesleri tanıması, taklit etmesi, doğru nefes alması, şarkı dağarcığı oluşturması, Do-Sol seslerini dizek üzerinde tanıması gibi kazanımlar hedeflenmektedir. Ayrıca Oyun-Fiziki Etkinlik kapsamında da dans ve ritim ağırlıklı etkinlikler yapılacaktır. Öğrencilerin akademik anlamda değerlendirmesi; Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç Devamlılığı göz önünde tutularak belirlenmektedir. 1.sınıf düzeylerine “Do-Sol Aralığındaki Sesleri Porte Üzerinde Tanıma” konulu bir performans görevi verilecektir.

6


OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER Oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul öğrencilerin oyun oynama, fiziki etkinliklere katılma ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazır bulunuşlukları, ilgileri, beklentileri, yöresel özellikler gibi etkenlerin dikkate alınması öngörülür. Ders, öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun fiziksel etkinliklere katılacağı ve oyun oynayacağı şekilde planlanır. Bu doğrultuda oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul düzeyindeki öğrencilerin gelişim ihtiyaçları ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak "Hareket Yetkinliği" ve "Aktif ve Sağlıklı Yaşam" olmak üzere iki temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır. Aynı zamanda, "oyun ve fiziki etkinliklerin" içindeki kişisel, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirme fırsatlarından etkili bir şekilde yararlanmak için bu boyutlarla ilgili kazanımlara öğretim programında yer verilmiştir Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmesi; ders içi performans notu (derse katılım, derslerde aktif olma, uygun toplumsal davranışı gösterebilme hareket bilgi ve becerileridir) ve performans görevi notunun ortalamasına göre belirlenmektedir. 1.yarıyılda verilecek performans görevinin konusu; “Haydi Hareket Edelim” etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu görevle öğrencilerimizin, çevrelerindeki varlıkları gözlemleyerek hareketlerindeki farklılıkları ayırt edebilmelerini amaçlıyoruz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1. Yarıyıl öğrenciler, bilgisayarı nasıl kullanacakları hakkında fikir sahibi olacaklar. Bilgisayarı ve çevre birimlerini kullanıp teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrayacaklar. Ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre nasıl geliştiğini anlayarak, yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanmayı, teknolojiyle iletişim kurmayı, teknolojiyi kullanırken sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar göstermenin önemli olduğunu öğrenecekler. Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açmayı ve kapatmayı öğrenecekler. Bilgisayar sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgiler edinecekler. Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturacaklar. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri ve araç kutusunu kullanacaklar. Öğrencilerimiz öğrendiklerini pekiştirmek maksadı ile Ceren Yayın-Dağıtım’ın Bilişim Teknolojileri 1 kitabı içinde yer alan uygulamaları sınıf içinde yapacaklar ve kitapta yer alan soruların cevapları konusundaki fikirlerini birbirleriyle paylaşacaklar.

7


AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci yaşamında eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, sağlıklı, yaratıcı ve en önemlisi mutlu bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için aile, öğretmen ve öğrenci ile bireysel görüşmeler, grupla psikolojik danışma çalışmaları, veli seminerleri yapılmakta ve bültenler hazırlanmaktadır. Okulumuzda, ihtiyaç halinde psikolojik danışmandan randevu alınarak, belirlenen gün ve saatte görüşme yapılabilir. 1. Sınıf Düzeyi: Psikolojik Danışman Büşra DAĞISTAN (4308)

E mail: bdagistan@fmv.edu.tr

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI Eylül ayı oryantasyon haftasında velilere yönelik “Çocuğun Sosyal Duygusal Gelişimine Aile ve Okulun Katkısı” semineri yapılmıştır. Eylül ayında tüm sınıflarda tanıma ve uyumu destekleme çalışmaları kapsamında sınıf içi gözlem yapılacaktır. Sınıf Etkinliği: Eylül ayında uyum ve alışma süreciyle ilgili “Yeni Sınıfım ve Ben” sınıf etkinliği yapılmıştır. Ocak ayında duyguların tanımlanması ve aktarımıyla ilgili ‘Duygularımın Resmi’ konulu sınıf çalışması gerçekleştirilecektir. Birinci sınıflar düzeyinde psikolojik danışmanlık çalışmaları ağırlıklı olarak öğrenci ve velilerle bireysel görüşme yoluyla yürütülecektir.

8


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir.  Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,  Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,  Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları,  Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,  Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,  Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,  Ocak ayı içinde Okul Yönetimi olarak sınıf veli paylaşım toplantıları, bunlara örnek verilebilir. 1. Yarıyıl veli görüşme günleri; 30 Eylül 2013’de başlayacak ve 10 Ocak 2014’de sona erecektir. 1. Yarıyılda aşağıda belirtilen tarihlerde veli toplantısı yapılacaktır.  5 Ekim 2013  30 Kasım 2013  18 Ocak 2014 Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4 DÖNEMLİK ÇALIŞMA TAKVİMİ 09 Eylül 2013 Pazartesi - 15 Kasım 2013 Cuma

1. Dönem

18 Kasım 2013 Pazartesi - 24 Kasım 2013 Pazar

1. Ara Tatil

25 Kasım 2013 Pazartesi - 24 Ocak 2014 Cuma

2. Dönem

27 Ocak 2014 Pazartesi - 09 Şubat 2014 Pazar

Yarıyıl Tatili

10 Şubat 2014 Pazartesi - 04 Nisan 2014 Cuma

3. Dönem

07 Nisan 2014 Pazartesi - 13 Nisan 2014 Pazar

2. Ara Tatil

14 Nisan 2014 Pazartesi - 20 Haziran 2014 Cuma

4. Dönem

Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde siz veli ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek verimli, sağlıklı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Ayfer TEBER 1.2.3. Sınıflar Müdür Yardımcısı & Zümre Başkanı ateber@fmv.edu.tr 0 212 6480975 Dahili:4303

9

1. Sınıflar Akademik Bilgilendirme Bülteni -2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you