Page 1

Babuyile abadlali bee Paralympics funda ngabo nangezemidlalo

uZahara usibalisela ngokudlala ne okhestra kwi Heineken Symphonic Rocks nezinye izinto

Ezoshishino: Sikroba iCorner Lounge

kwikhasi 12

kwikhasi 3

kwikhasi 9

Isigidimi SamaXhosa R0.00

Mpuma Koloni - Ntshona Koloni

|

Intetho Ekuthazayo ka Sam Ngongo Ebhekise Ezikolweni

www.isigidimi.co.za

EyeDwarha, 2012

Lemifanekiso siyithathe eNonesi JSS, eNyandeni. Bekusenziwa undlela-ntle wabafundi abagqibayo.

B

antwana besikolo, kuyo yonke lento [isisikolo] ulungiselelwa ubomi. Abazali benu babuphilile obabo ubomi. Ngoku bobenu ubomi. Ubomi, ke, bantu buchazwa ngeendlela ngeendlela. Omnye uzakuthi lugqatso ubomi. Ugqatso ke lunamanqanaba ngamanqanaba – kukho iRelay, kukho i100-mithas, kukho i800-mithas zooCaster Semenya. Zininzi. Le yenu ke mna ndiyibona iyi Relay. Ugqatso ke lohlulwa ngezinto ezimbini – impumelelo nokungaphumeleli. Ayina bulingani. Uyaphumelela okanye ungaphumeleli, qha ke. Ubomi ke lugqatso. Apha ebomini ke uba ngumzekelo; ikuwe ke ukuba ufuna ukuba ngumzekelo onjani. Mibini kuphela imizekelo yokuba ngumzekelo: kukuba ngumzekelo ombi okanye umzekelo omhle. Qha. Nayo ke lonto ixhomekeke kuni, ukuba nifuna ukuba yimizekelo enjani – emhle na? okanye emibi? Umzekelo: kuthwa utywala abukusi ndawo – awukuba yinto. Njengobani? Njenga la mfo ungungantweni. Kuphinde kuthiwe fundani! Imfundo ibalulekile izakuthatha ikubeke ezindaweni, uzakuba ligqwetha, ubengugqirha, ubeyintoni nantoni ubenekamva elihle. Njengabani? Njenga la mfo uyimpumelelo. Nayo ke yonke lento ixhomekeke kuni, ukuba nifuna ukuba yeyiphi na imizekelo. Ndiselapha ke, kubomi. Kufuneka siqondisise ukuba ubomi obu, abunabulungisa. Ubomi ayondlwan’iyanetha. Ubomi bufutshane. Njengokuba ndisithi bunje nje ubomi kuyenzeka ukuba umntu ahlelwe zizinto ngezinto ebomini bakhe abe ezibuza ukuba “kutheni na indim ndedwa na lo usokolayo!?” Kutheni!?” Kanti ayinguwe

|

“Bhuti sicela usifote nathi!” Nathi ke sanqakra-nqakrazisa sibafota.

Nank’ uZimasa Mtshawulana kunye noNomalinda Mangqisha. eNonesi JSS wedwa. Nabanye abantu banjalo. Kodwa ke ukuba uzakuhlala phantsi ube ufuna ukusizelwa, akekho umntu ozakusindisa kuloo meko. Mandibuyeke ke ubomi, ndithethe ngesikolo. Ukuba sesikolweni kwenu sisiqalo sohambo olunsingise kwimpumelelo – impumelelo ke ayizi lula, ayizi ngetreyi, ayithengiswa ndawo. Impumelelo ixhomekeke kubani? Kuwe. Qha. Kukho iindlela ke ohamba kuzo, nezilingo odlula kuzo ukuze uyokufikelela kwimpumelelo. Ndinamagama amathathu endikholwa ukuba akhokhela umntu kwimpumelelo:

Ukuthobela. Ukuthobeka. Ukholo.

Anam Maxwell, Akhona Sidloyi kunye noAphele Soli. eNonesi JSS Ukuba loomagama awekho ebomini bakho – yinto engekhoyo, andilazi ithemba lakho Asazi ke ukuba abanye abafana nyan’ nyan’ na ukuba lileli phi. Ukuthobela kwesi sikolo bebezifihle phi. ke ngulamcimbi wokuhlonipha ungabe ubuza xa uthunywa, ubenenkani – ukuba ungumntu oneenkani neetshiki, ongavumi ukwehlela abantu abangaphezulu kunawe (nokuba ngumzali, titshala okanye abantu abadala kunawe) bathi xa besithi yenza kanjena wena ube ugibisela imibuzo ebuza ukuba “kutheni ukhetha mna!?” andilazi liphi ithemba lakho. Elesibini igama; ukuthobeka – nalapha ke ukuba awuthobekanga, uthi xa uboniswa ube usithi “hay’ ndifuna ukuyenza ngale ndlela!” Na lapho andiqinisekanga ukuba ithini kanye kanye into yakho. Elesithathu igama; ukholo – ukuba ungumntu ongenalo ukholo, nalapho, Mhle lombono. Nabazali amathuba okuba uphumelele ambalwa. babafundi bebekhona, bezimase - lamazwi athathwe kwintetho ka Sam lomsitho ubuseNonesi JSS. Ngongo, eNonesi JSS


I

mbangi yokuba imfundo yeli lizwe, ingakumbi apha eMpuma Koloni ingaqhubekeli phambili kukuba sesaxakwa kukwenza izinto lula. Yonke into kufuneka yenziwe ngolona hlobo lunzima. La ngamazwi ka Njingalwazi Somadoda Fikeni xa ebesenza udlwabevu lwentetho kwindibano yezemfundo kwi dunivesithi iRhodes yaseRhini. Lo kaFikeni ebesesinye sezithethi eziphambili ezibandakanya nowayesakuba ngumphathi-jikelele wesebe lemfundo ephakamileyo uNjingalwazi Mary Metcalfe. Indibano le ibiyinkomfa eququzelelwe ngumbutho woluntu iSave Our Schools & Community (SOSC) ezinza phaya eRhini. Intetho kaFikeni yeyona ichukumise abadala nabancinane ngenxa yokuba ichaphazela ezona nto ziligugu kubemi bephondo laseMpumakoloni. UFikeni ubongoze abantu beli phondo ukuba benze konke okusemandleni ukuba imfundo iphinde ibe ligugu loMzantsi Afrika xa uwonke. “Kuyafuneka sizingce ngembali yeli phondo kwezemfundo. Iinkokheli eziphambili kweli lethu nakwilizwekazi laseAfrika jikelele zifunde apha effort Hare nakwaNokholeji. Kodwa xa kunamhlanje wonke umntu uthumela abantwana bakhe kwezinye iindawo. Imfundo yeyona nto izakwenza siphinde sidume umhlaba wonke ngenxa yolwazi oluvela apha kweli phondo,” uqhubeke watsho uNjingalwazi.

Andizowatsala kulenyanga. Mandithi nje:

Enkosi!

“Imbangi yokuba imfundo yeli lizwe, ingakumbi apha eMpuma Koloni ingaqhubekeli phambili kukuba sesaxakwa kukwenza izinto lula.”

P

ha kuMnatha Wonxibelelwano kukho izinto ekuthiwa yiNcwadi-Zobuso kunye no Thwitha. uThwitha ke – ofumaneka ku www.twitter.com - yenye yeendawo apho abantu bakwazi ukubhala iingcinga zabo ngoonobumba abangama-140, qha, ngexesha. Uze uthi wakubhala, uThwitha azipapashe zwelonke ezongcinga zakho (ezibizwa ngokuba ziiTweets).

s

i

g

kurhulumente kuphela. Phambi kokuba kuthethe lo ka Fikeni, uNjingalwazi Metcalfe wenze isicelo kurhulumente sokuba imigaqo elawula imfundo yenziwe lula ukwen zela ukuba abazali bakwazi ukuseben zisana nezikolo. Uthe eminye yemith etho ebekiweyo yenza ukuba abo ba bandakanyekayo kwezemfundo basokole xa bengafundanga njengoko uNjingalwazi Somadoda Fikeni, Xolani kubanjalo kwezinye iilali. Simakuhle, Mam’ uHope Malgas, Lo kaMetcalfe ukwabongoze abazali Songezo Zibi noNomalanga Mkhize ukuba bangayekeli yonke into kurhulumente ngoba awukwazi ukuqonda izifundo kakuhle. Esi sesinye ukubona yonke into kuyo yonke indawo. sezizathu ezenza ukuba abantwana “Kufuneka abazali bangalali bangaphumeleli ngendlela abanoemqokozweni ngoba imfundo phumelela ngayo xa befundiswa ngolwimi yabantwana yenye yezinto ezibaluleke lwakubo. Kumele abazali nootishala kakhulu kwikamva labo. Kufuneka ibe bayilwele ngamandla le nyewe ukuze ngabazali abatshutshisa urhulumente xa isizwe sakuthi sikwazi ukuphuhliseka,” bebona ukuba izinto azihambi kakuhle utshilo. ukwenzela ukuba zizolungiswa. Umzabalazo wenkululeko Esi sazi siqhubeke phambili sath waphumelela kuba akho mntu walinda asikho isizwe esikhe sikwazi ukuba nenkqubela singayazi na ukuba sivela phi abanye, kwakubhinqela phezulu wonke ubani ofuna inguquko,” utyatyadule na. Uyikhalazele into yabantwana abangakwazi nokuzithutha okanye abangaziyo watsho. ukuba bazalwa ngoobani na mandulo. “Lo “Kufuneka abazali mkhwa andiwazi ukuba uyakuze uphele nini ngoba kuwo onke amanye amazwe bangalali emqokozweni imbali ibaluleke kakhulu.”

ngoba imfundo “Enye yezinto ekufuneka yabantwana yenye yezzisetyenziswe kakuhle ngamajelo osasazo kunye into ezibaluleke kakhulu kwikamva labo.” namaphepha.”

Ngelicebisayo, uNjingalwazi lo uthe enye yezinto ekufuneka zisetyenziswe kakuhle ngamajelo osasazo kunye namaphepha. Uthe kufuneka asetyenziselwe izinto ezakhayo ezinomtsalane ukwenzela ukuba abantwana bakwazi ukuba nomdla kuzo. “Akhonto inolunga xa amaphepha eveza abaculi kuphela, noonomathotolo besenza iinkqubo ezingasakhiyo isizwe. Elokuqukumbela uNjingalwazi Fikeni ubongoze abazali ukuba imfundo Uphinde wagqithela kumba wolwimi yabantwana babo bayithathele lwesiXhosa oseluphelelwa ngenxa ezandleni zabo, basebenzisane nesebe yesiNgesi. “Iyandixhalabisa kakhulu lezemfundo, iinqununu, ootishala kuinto yokuba abantwana bale mihla baxnye nabaphathi beemfundo kwizithili. akwe sisiXhosa sakokwabo. Le iphinde Uthe kufuneka wonke umntu ayenze ibe yenziwe mbi kukuba kufundiswa ngesyingxaki yakhe imfundo kungajongwa iNgesi nto leyo eyenza ukuba kube nzima

Oz’thobileyo, Unathi Mandla Kondile 082 619 8937 unathik@gmail.com @UnathiKondile (kuThwitha)

I

2 3

Ezemfundo nokuFundisana

EyeDwarha 2012

i

Abanye ke abantu bayazikhethela ukuba bakulandele okanye banga kulandeli. Phofu ke balandela iingcinga zakho, hayi wena ubuqu. Ulapho ke umahluko phakathi kukaThwitha neNcwadi-Yobuso. Incwadi yobuso yona yeyobuhlobo; uThwitha yena ngowulandela iingcinga nezibhalo zabantu ngabantu abakuThwitha.

d

i

m

i

Umzekelo: Kukho umfo waseLusikisiki ogama lingu Qhamani-Nande Mjobo (uTolo Mchenge ,uNozinja ziyaphinga ziyafulathelana) opha kula Thwitha okhe aThwithe iingcinga zakhe. Sikhethe ezi nje ukuze sikwazi ukuzekelisa: “Uba singabeka ukufundisana phambili ,ukugxeka ngasemva, kungalunga.”

Le nkomfa ibizinyaswe ngabaninzi abavela kwiziphaluka zeMpumakoloni zonke kuquka amaqumrhu alawula izikolo, abafundi, imibutho elwela amalungelo emfundo efana neEqual Education kunye neLegal Resources Centre. Yonke le mibutho yenze igalelo kule ntlanganiso kuquka namalungu ombutho weetitshala iSADTU. Umququzeleli wale ndibano uNomalanga Mkhize yena ukhokhela iqela elikhethwe kule ndibano elizokuza namacebo okubandakanya abazali nabahlali kwimfundo yabantwana. Eli qela liza kwenza ingxelo ezakuthunyelwa kubo bonke abathunywa ebebekhona kule nkomfa. - nguSongezo Zibi, eRhini.

a

m

a

K

NgoMvulo ke kuphekwa inyama exutywe nemifino kwimbiza yesiXhosa – nto abathi yi “Potjiekos” kweli Kapa. Oku kutya kuphiwa abathengi base Corner Lounge. Ngelakhe, uNkuja, uthi yindlela yakhe yokubulela abaxhasi beshishini lakhe, qho ngoMvulo, emven’ kweempelaveki ezigcwala qhu.

ungoMvulo. Sisandokufika eGugulethu. Apho siya khona? eCorner Lounge, kude kufuphi napha kwaMzoli, kodwa yona ikwikona yaseNY116 naseNY138. Yiyo lonto ke iyiCorner Lounge. Iimpukane eziluhlaza zisixelele ukuba kuyaphekwa pha, qho ngoMvulo. Kodwa ke akuphekelwa na bani na – kuphekelwa abathengi nezihlobo zikamnikazi, uNkululeko “Nkuja” Tuntubele. UNkuja usicacisele wathi:“iCorner Lounge yindawo yam; inoba ndinee nyanga ezintlanu ngoku, ndiyivulile. Ndayivula lendawo ngenxa yokuba mna nezihlobo zam sasizifunela indawana nje yethu yokuzipholela. Ekuqaleni bendiyenzela izihlobo zam, kodwa ngoku samnkela nabanye abantu ukuba ngabantu abakwaziyo ukuziphatha edaweni enotywala.” Esisivakalisi sokugqibela usitsho ngondiliko apha ebusweni. Umfo lo, uyabonakala ukuba akanyamezelani nabantu abangakwazi ukuziphatha kwindawo yolonwabo. “Ndifuna abantu abazela ukonwaba apha qha! Ngoba xa sijonga kwezinye iindawo abantu bayathanda ukuba neengxabano ngenxa yokuba iyingqokelela yabantu abangazaniyo!” Lilonke ke ukuba uyakwazi ukuziphatha kak’hle wamnkelekile eCorner Lounge. Kodwa ke kuba enamava kolushishino lotywala nolonwabo akavumeli wonke umntu angene pha. Kona kona iseyindawo yabahlobo; uNkuja wongeze athi: “Ukuba asikwazi, zazise, uthi ‘madoda ndingubani, ndifuna ukuhlala nani apha!’” Kwaye injalo. Wofika nabani na ongena kulendawo kaNkuja ebulisa amanye amadoda noosisi (ukuba bakhona). Kungekudala, azazise umntu. Noko ke indawo enjalo ibangela ukuba ukwazi ukuphola apha entloko ngoba ububele bukhona. Oko yavulwa zange ke kwabakho ngxabano. Izinto zilungiswa ngokwesidoda; kuhlalwe phantsi kuxoxwe – kudliwe odliwayo ke ukuba isimilo sikhe saphuncuka.

K

wez’ntsuku ke oosomashishini bayakwizikolo ngezikolo bayokufundela ukuba ngoosomashishini. Akunjalongo ke kuNkuja. Ushishino lusegazini kuye; uthe eqala ukuqabuka wabe ekhuliswa ngutata wakhe – uSam Tuntubele – owaye ngumntu weeTaverns jikelele, kwaye yena uNkuja waqala ukuncedisa kulamashishini katata akhe ese kwibanga lesibini esikolweni. “Ndandisithi xa ndicela into kutata athi kum ‘mfondini, akhonto yamahala apha! Thutha amakheyisi, ndikubhatale! Kufuneka uyifunde ngoku usemncinci lento! Ngoba ukuba uyiphose usemncinci soze uphinde uyazi.’ Ndafundiswa nguye ke.” Emven’ koko ndaziqalela ishishini lokuthengisa izityalo pha eMandalay. Ndihlekwa ke nangootshomi besithi ‘mfondini uthengisa amaflowa ngoku!?’ ndithi ke mna: ‘yhe mfondini njeng’ba undihleka unantoni wena?’ Ndakhula nalo ke eloshishini, ndayokuthengisa neePie pha ngee90s. Ndangena kuzo zonke

EyeDwarha 2012

ezi zimokolo zalapha elokishini, ngoba ndandibona ukuba iiPie azihambi ncam ncam ezivenkileni, kodwa ndakuzithengisa ezimokolweni zahamba kakhulu! Yakhula inkampani yabankulu!” Ngonyaka ka2000 waqala inkampani egama linguSiyaya Events & Promotions – eququzela iinkqubo ngeenkqubo, ekwajayivisa abantu ke apho. Ngonyaka ka 2007/2008 wadibana nezihlobo zakhe (uGqudu noChatlas) bavula indawo yolonwabo eLong Street, edolophini, eKapa. Gama layo: “Tonic”. Emven’ kwethutyana imali yokuqesha iTonic yonyuka kakhulu, baze ke ooNkuja, baqonda ukuba mabarhoxe – babuyele elokishini. uChatlas wayokuzivulela izikroxo zotywala ezimbini elokishini; uGqudu naye waziqalela iGqudu’s Place, eGugulethu. uNkuja yena wazivulela iCorner Lounge, kwaye usaququzela neenkqubo zolonwabo ecaleni. Kamnandi ke uNkuja uthi oosomashishini base Gugulethu bayaxhasana / ncedisana.

“Weza mpucuko ndini watshabalalisa ubuthina wabeka abakokwenu ngaphambili. Ndiyekeni mna ndigoduke ndiyekeni mna ndizobuza kwaba phambile”

“Kudala sihlaba ikhwelo nabanye behlaba umkhosi ,icacile akwanelanga abantu bakuthi bamnandelwe kukuhlala eqokobheni. Masihambeni nabafunayo”

“Imbo yethu asifuni nokuyibona ,sicenge intlalontle kwabanga sikhathalelanga oku Ngomhla weHeritage Day wathi unkabi: “Kutheni sizakukwambatha izambatho kokuqala. Uthi asithwetyulwa na?” zethu zakwaNtu ngosuku oluthile. “Kukho uba mnyama kukho Sibhubhile na isintu okanye sisingcwaba ukuba ngowomthonyama. sihleli? Andizunxiba kwalonto” Ngelishwa sizibiza ngale sabizwa uTolo ke uzibiza u @Ras6 pha kuThwitha, ngayo, yilonto sizizi khwenene ukuba unqwenela ukumlandela. Uxuba nje.” isiNgesi nesiXhosa ngamany’amaxesha.

S

uShishino: eCorner Lounge

X

h

o

s

a I

Oomelwane beCorner Lounge nabantwana baphume bayokubuka izithuthuthu pha.

s

i

g

i

Izihlobo zikaNkuja ezingoosomashishini zityelele iGugulethu ngegquba lezithuthuthu - bazitshitshilizisa esitilatweni phambi kwezihlwele ebezidunyelwe kanobom!

d

i

m

i

S

a

m

Phambi kokuba zihambe ezi zithuthuthu umnikazi weCorner Lounge uzidwelise phambi kwakhe wathatha imifanekiso.

a

X

h

o

s

a


iiNdaba ngeeNdaba Jikelele

EyeDwarha 2012

K

usabethabethana izimvo kubemi beli ngendlela ekufanele kusingathwe ngayo ukuqokelelwa kolwazi ngeziganeko zolwaphulo mthetho kwano nokubhengezwa kwengxelo zalo. Oku kulandela ingxelo yeziphumo zalonyaka-mali ethiwe thaca phambi kwendlu yowiso mthetho, ngumphathiswa wamapoliosa ubawo u Nathi Mthethwa. Eziziphumo zibika ulwaphulo mthetho olwenzeke ngenyanga ka Tshazimpunzi wanyakenye ukuzawuthi ga kweyoKwindla Umphathi wamaPolisa uNathi Mthethwa kulo nyaka. Iingcali zophando kunye noKomishinara wamaPolisa uRiah kwimima eyomene nolwaphulo Phiyega. (umfanekiso siwuphiwe: lisebe mthetho kwane zokhuseleko zithi lwezothungelwano lika Rhulumente) lengxelo ayiloncedo ekulweni ulwaphulo mthetho kuba ifika likwa liphala phambili ngabantu sekuqengqeleke iinyanga izinto zezitshint- abasinde ngesikasibi kwizandla shile. Bambi bathi ayicacisi ngokwanezabaphuli mthetho. leyo ngonobangela wokuhla kolwaphulo Nase ntshona koloni lihle okoqala mthetho kwindawo ezithile, nangokukwiminyaka esibhozo layakufika ku nyuka kwalo kwezinye iindawo. Kukho 2290 inani labantu elibhubhe kwizandla nabathi ingxelo ngolwaphulo mthetho zabaphuli mthetho. Ngaphezu kufanele ukuba ikhutsha nyanga zonke. kwesiqingatha salamaxhoba sisweleke i-Institute for Security Studies yona emva kokugwazwa ngemela. ithi isebe lezamapolisa kufanele liqeshe Ilokishi yase Nyanga ichazwa inkampani ezimeleyo ukuqokelela ulwazi ngengeyona ndawo igquba impalalo gazi ngolwaphulo mthetho. Neqela ngakumbi ngexesha lasebusuku nangee eliphikisayo iDA iyalixhasa oluluvo mpelaveki. Uninzi lwamaxhoba kweli isithi lonkampani yabucala ngamadoda, isininzi kuwo sigwintwa kuzakufuneka nokuba icebise ekhulwini siphantsi kwempembelelo nangokufanele kwenziwe. zotywala. Ukanti Impuma Koloni ithathe Lingaphaya kwe 15 600 ngonyaka indawo yesibini kwaye amanani abathi inami labemi beli abaphulukene nobom’ ababe ngamaxhoaba afikelele 3 278, esuka ezandleni zabaphuli mthetho. Elinani lihle ku 3 187 wonyaka ophelileyo. nge 331kwelanyakenye. Basengaphezu Liphantse lafika ku 65 000 inani labantu kwamashumi amane ngemini abemi beli ababe ngamaxhoba abangamaxhoba abhubhe ezandleni okuxhatshazwa, ngokwesondo. Uninzi zabaphuli mthetho. lwamaxhoba ngabasetyhini kanti Uninzi lwala maxhoba akwiphondo amashumi amane ekhulwini lepesent lakwa Zulu-Natal. Ngabantu abangama ngabantwana. Nangona kunjalo I ANC 3 422 abathe basweleka kwiziganeko namahlakani alwamkele ngezandla ezoyanyaniswa nolwaphulo mthetho, nan- ezishushu uluvo lokuba kukho ukwehla gona elinani lihlile xa lithelekiswa kulwaphulo mthetho, nangona amanani nelanyakenye. esephezulu ngendlela ekhwankqisayo. Eliphondo likunye nelase Rhawutini -ngu Johnnie Isaac Ziyanda iziganeko zokudlwengulwa kwisithuba eminyaka emibini eyadlukwabantwana abaselula kwingingqi yase layo. Lendoda ityholwa ngokudlwengula Zwelitsha ngase Nkanini e Khayelitsha. lomntwana eseneminyaka esibhozo ubuNgabantwana abane ubuncinane dala ngonyaka ka 2010 ngethuba unina ekutyholwa ngokuba badlwengulwa wakhe wayezintyintye ngotywala. kulalokishi kwaye badlwengulwa ngabantu Lomfana akazange ayifumane ababaziyo. Ebutsheni balonyaka ibheyile ukusukela ngonyaka ka 2010 kwabanjwa indoda etyholwa usese lugcinweni lwamapolisa kwaye ityngokudlwengula umntwana ala lakhe lisaqhuba kwinkundla kamantyi wenkosikaziwayo oneminyaka elishumi wase Khayelitsha. Kusenjalo uzakubuyela elinesithandathu ubudala.Ingxelo zidiza kwinkundla yenqila yase Khayelitsha ukuba lendoda yaqala ukumdlwengula umfana otyholwa ngoku-dlwengula lomntwana kwiminyaka emibini eyadlu- abantwana abangamantombi ababini, layo ngethuba eneminyaka elishumi eline- ebutsheni balonyaka. Kutyholwa ngokuba sine ubudala. Emva kwengxoxo zosapho lomfana uneminyaka elishumi kwaye kwavakala ukuba elinesibhozo ubudala wadlwengula abalendoda sele eneminyaka emibini ezenzela bantwana banemnyaka emihlanu ubudala kwintombi yenkosikazi yakhe eyigrogrisa ngethuba babethunywe kwivenkile ngokubagxotha benonina ukubangaba yakowabo. Lomfana wabanjwa ze umxelile.Sithetha nje londoda yakhululwa wakhululwa ngebheyile yamawaka ngebheyile yamakhulu amahlanu erandi amabini eranti kwaye uzakubuyela kwaye ityala layo lizakubuyela kwinkundla kwinkundla yenqila eKhayelitsha ngomkamantyi wase Khayelitsha ngomhla we- hla weshumi elinesibini kwinyanga ezayo shumi elinesibini kwinyanga ezayo. nalapho kulindeleke ukuba kumiswe Ukanti iseseluvalelweni indoda etyolwa usuku lokuqalisa utshutshiso. ngokudlwengula umntwana oyintomUkanti enye indoda ityholwa ngokudlbazana wenenekazi awayencuma nalo wengula umntwana wayo oyintombazana

I

s

i

g

i

d

i

m

i

Uphengululo Lweendaba

4 5

Yazi Amalungelo Akho

Amagunya amapolisa: Kukho imithetho elawula ukuba amapolisa avumelekileyo ukwenza ntoni xa esetsha okanye ebamba umntu. Kuse kwakho nemigaqo yangaphakathi esipoliseni elawula ukuziphatha kwamagosa asebupoliseni. Xa kungenzeka amagosa asebupoliseni ophule le mithetho nemigaqo, aya kolulekwa:

ubanjiwe – ngaphandle kokuba kube kuyimpela-veki okanye iholide kawonke-wonke, nalapho ukuba kunjalo kufuneka akuse khona phambi kwentsimbi yesi-4 emva kwemini yosuku lokuqala lokuhlala kwenkundla.

Ibheyile: Ngolwaphulo-mthetho olungephi (umz. ukuqhuba isithuthi ugqithise kwisantya Ukubanjwa: esimiselweyo) umntu obanjiweyo anAmapolisa avumeleke ukuba asebenzise gacela ibheyile kwigosa lasebupoliseni. izigalo kuphela kangangoko Udinga igqwetha ukuze ube nokwenza kuyimfuneko ukuba anganqanda isicelo sebheyile enkundleni. umntu ukuba angaxhathisi ekubanjweni okanye aqhweshe. Amapolisa awaKukho iintlobo ezintathu zebheyile: vumelekanga ukuba ahlasele nabani na. Amapolisa awavumelekanga ukuba 1. Ibheyile eqingqwa ngamapolisa akungcungcuthekise. Ibheyile eqingqwa ngamapolisa yibheyile amapolisa agunyaziswa ngumthetho Ukusetsha: ukuba ayinike abarhanelwa. Ibheyile Amapolisa anikwe amagunya okuba kufuneka ihlawulwe iyimali yesiqhelo. asetshe abantu, ipropati nkqu nezakhi- Umrhanelwa kufuneka afumane irisiti, wo nemihlaba yazo, enika ingqwalasela echaza ukuba kufuneka avele nini na kwilungelo lemfihlo lomntu. Ngokuset- phambi kwenkundla. Ibheyile eqingqwa sha, i-SAPS iqinisekisa indawo ekhuse- ngamapolisa iyabuyiseleka. Gcina irisiti lekileyo kumntu wonke. Avumelekile yakho yebheyile ukuze ube nokwenza ukuba asetshe ngaphandle kwesigunibango lembuyekezo kamva. yaziso sokusetsha ukuba 2. Ibheyile eqingqwa ngabatshutshisi - enze ibandezi lendlela (road block) abathile ngezenzo zolwaphulo- mthetho - akrokrela ukuba unemipu engekho ezifana nobundlobongela basesidlangalasemthethweni, iziyobisi notywala leni, ukubulala ngengozi, ukwenzakalisa - imeko ingxamisekile kakhulu kwaye ngokungena lusini kunye nokuqhekeza anesizathu sokucinga ukuba ukufumana Kwiimeko ezithile umrhanelwa angacela isigunyaziso sokusetsha kuya kukunika ukuba anikwe ibheyile ukuba ibheyile ithuba elaneleyo lokuzimelisa ubungeqingqwa ngamapolisa ayina kukhutqina. shwa kwaye inkundla ingahlelanga. Umrhanelwa unelungelo Amalungelo akho ukuba ubanjiwe: lokucela amapolisa ukuba atsalele umnx- Uya kugcinwa kwiziseko zamapolisa eba umtshutshisi osemsebenzini acele ibzokugcina abarhanelwa iiyure ezingaheyile kuye. Usengavuma, kuxhomekeka ma-48 elona xesha lide kwisityholo. Emva kokuba umrhanelwa ehlawule, kufuneka akhululwe kwaye Ukususela kwixesha lokubanjwa, avele enkundleni ngosuku olulandelayo. umntu obanjiweyo unala malungelo: Ukuba umtshutshisi uyala ukunikezela - lokubonana negqwetha ngebheyile, umrhanelwa kufanele ahlale - lokuthula athi tu, ngaphandle kwaxa elugcinweni de kube lusuku lwenkundla, kufuneka echaze igama lakhe nedilesi ze acele ibheyile yenkundla ngelo xesha. - lokudibana nogqirha, ukuba kuyimfuneko 3. Ibheyile yenkundla ngezenzo zolwa- lokunxiba iimpahla zakho phulo-mthetho ezifana nokugebenga - lokufumana ukutya ngokwemilingan- nodlwengulo iselo ebekiweyo Ngosuku lokuqala umrhanelwa evela enkundleni unakho ukucela ibheyile Xa ugcinwe esiseleni, unelungelo: yenkundla. Phambi kokubonelela ngeb- lokundwendwelwa lusapho ngokheyile, umantyi okanye ijaji kufanele wamaxesha abekwe sisikhululo sayoneliseke ukuba umrhanelwa akayi mapolisa eso kubaleka okanye abe yingozi kwabanye. - lokuba abahlobo nosapho bakuUmrhanelwa kufanele abonakalise phathele ukutya okanye impahla ukuba unendawo yokuhlala esisigxina, yokunxiba kwizisele zamapolisa uyasebenza, kwanosapho amakalondle. zokugcina abarhanelwa (ukutya Ukuba uyaluphosa usuku lwenkundla, nempahla leyo kuvumelekile ukuba iset- uya kubanjwa. Yiqaphele imiqathango shwe phambi kokuba inikezelwe kuwe). yebheyile, njengoko ungabanjwa, xa kunAmapolisa kufuneka akuse enkundleni genzeka uyophule. zingedlulanga iiyure ezingama-48 -ngu Luzuko Niyabo

eneminyaka elishumi ubudala. Ingxelo zidiza ukuba lendoda yaqala ukumdlwengula lomntwana kwiminyaka emibini eyadlulayongethuba esahlukana nonina wakhe owayeyinkosikazi wakhe. Elityala lizakuqhuba kwinkundla kamantyi wase Khayelitsha kwinyang ezayo. Ukanti ekupheleni kwenyanga yeThupha inkundla ephakamileyo yeNtshona Koloni

S

a

m

a

Ingaba na bethu iMonster sisiselo esingcolileyo na?

igwebe ubomi obuphinda phindwe kalishumi elinanyane neminyaka elishumi ngaphakathi entolongweni igatyana lomfana elifunyenwe linamatyala alishumi elinesibini okudlwengula abantwana abaselula nokubulala omnye wabo kwilokishi i Ndlovini ngase Harare kwase Khayelitsha. -ngu Unathi Tuta

X

h

o

s

A

sazi nokuba siyiqale ngo “kwath’ ke kaloku ngantsomi!” na le ingxelo. BekungoLwesihlanu xesha sigaleleka eGcuwa, edolophini. Ixesha? Bekusebusuku. Mandulo ke eGcuwa kwakudla ngokubakho iinkqubo zomdaniso noonobuhle pha eholweni lasedolophini kwaye nathi sibone kugcwele pha, saqonda ukuba inoba kukho nkqubo ithile. Asazanga ke ukuba kuqhutywa inkonzo. Inkonzo yeCawe egama lingu “Inxeba LikaYesu Ministries.” Singene kanye-kanye xa umfundisi lowo wa pha ephakamisa itoti yeMonster Energy Drink, waqhabalaka wathi: “ Yintoni iMonster ngesiXhosa?” liphendule lathi ibandla: “Lirhamncwa!” “Amen! Lento ke yintoni ke le?” ebhekisa kuletoti yeRhamncwa, “nazi iimpawu zintathu kuletoti. Eliphawu, liphawu lamadimoni kaSathana. Esisiselo senzelwa kwaSathana – izokunkqoba amakholwa, qha! Eligama lithi Monster lithetha ukuba lirhamncwa lakwaSathana! Sobe uphinde uyifumane ngaphandleni kwakulenkonzo ke lento! Isuka nkqo kwingonyama yakwaJuda. Esisiselo senzelwe amakholwa ukuze angaqondi ukuba kanti batya igazi lerhamncwa. Oluphawu lwesisiselo, luphawu likaSathana. Xa uyiguqula letoti, utsho ubone u-666.” Kukhuze wonk eke umntu kwibandla. “uSathana ubhaqiwe!” Apho ke kuqhwatywe izandla nguye wonke umntu! Sisilwanyana saselwandle esikhohlakele gqithi ezi. Iphawu lerhamncwa lingenile, kodwa thina sinegama lamagama. sikhuselekile.” iimvo zaleCawe, zezaleCawe, hayi ezethu. isithuthuthu esinoluphawu lwerhamncwa:

a I

EyeDwarha 2012

uKhaya Mthethwa uphumelele iiIdols SA.

U

Khaya ngumnt’omnyama wokuqala ukuphumelela olukhuphiswano kwimbali yale nkqubo yeeIdols. Kwangomhla wokuqala wolukhuphiswano ithemba lempumelelo labonakala zisuka. uKhaya ke ngunyana kaMfundisi pha eMlazi, KwaZulu-Natal. Kulo nyaka uneminyaka engama-25. Sithi Halala! Shine kwesi Sigidimi SamaXhosa!

Izipho ngeNcwadi-Yobuso

K

ungekudala abantu abasebenzisa laNcwadi-Yobuso bazakukwazi ukuthengela abantu izipho zamanyan’nyan ezifana neeAirtime, pha. Inkampani eyenza iNcwadi-Yobuso yongeze inkqubo abathi yi- “Gifts” elungiselelwe ukuthengela abantu izipho. Okwangoku izakuvavanywa eMelika; ze izokufika kuloMzantsi Afrika kulonyaka uzayo.

Amaxabiso Onyukayo

E

kuqaleni kwalenyanga ixabiso le Parafini lonyuke nge-44-senti. Lona ixabiso lefutha lemoto lonyuke nge-23-senti. Lento ithetha amaxabiso azakonyuka ezivenkileni. jikelele.

Iinkosi Zikhalazela Umrholo

S

ekutheni ngoku iiNkosi zixhomekeka koorhulumente? Lento ifuna ukulandwa, ngoba thina kweliphepha siqinisekile ukuba iinkosi zamandulo zazingaxhomekekanga mntwini; ingakumbi kurhulumente. Phamb’ kokuba sibenezizinto zeeDemokhrasi zazizihoya njani iinkosi? Yaphelelaphi imfuyo yabo? Ukulima? Ukuqesha abantu? Nokwenza imali ngomhlaba wabo? Sithetha nje iiNkosi zamaXhosa ziyambombozela – zikhalazela umrholo omncinci kulaMpuma Koloni - zifuma umrholo wesigidi esi-1 seeranti, ngonyaka, nkosi nganye. Ngeloxesha inkosi yamaZulu, uNkos’ Goodwill Zwelithini kuthwa yona irhola into epha kwizigidi ezingama- 59. Xa sijonga lamanani kubonakala ngathi kukho calucalulo luthile. Sisabuza ke ukuba iinkosi kutheni zifumana umrholo kurhulumente? Ingxaki ikhona kwizwe elibekela phezulu imali, neliphilela imali. Yonke lento ifike idale isimo neengcinga zokuba “ukuze umntu abengumntu, kufuneka abenemali” – ingaba umntu uba ngumntu ngemali? Hayi. Ngekhe siziqwalasele ke ezi zinto, sizicingisise. NeeNkosi zethu zihlale phantsi zivume ukuba nazo sezaba ngabantu abakhongozela iinkozo kurhulumente. Awunokuzibiza inkosi, uxhomekeke emntwini. Inkosi iyazimela ngenkqayi yayo elangeni.

ngabathakathi. Ngunkulunkulu owasinika umanyano. Abazalwane baseCaweni kunye nabazalwane bomthonyama kufuneka basebenzisane. Kufuneka kwathina sikwazi ukubona ukuzalana kwethu namanye amaAfrika akuleAfrika, sikuyo, sisonke. Simanyane! Lixesha lokuba ukhanyiso lubendawonyIsizwe sakuthi siyafa siyaphela. Sachithwa chithwa sathi sazi. Bekumel’ba siyadibana, sincedisane. iAfrika iyonke isengxakini. Bonke oonyana babantu bamnka kumendo wenkululeko. Sithengisiwe. Sithengisiwe nje sashiywa ungoMgqibelo, umhla wama-29 enyanyeni yokuba sikhululekile. kweyoMsintsi. Umntu udiniwe iiTrain zonyuka apha zizele abantu kodwa kunyanzelekile ukuba abamnyama beyokufuna impangelo. aye eGugulethu - pha eNY111, eholweni. Sizathu? Kukho umcimbi weAfrika Unite Ngeloxesha kukho abantu abamhlophe abahleli ezitafileni abajonge izinto ezInitiative; apho ke kushukuxwa iindlela ngeendlela amaAfrika anokuthi amanyane ingenayo neziphumayo. Ukuba unokuya ngazo. Ngelishwa ke ixesha iye yalutshaba eSeapoint, abanye bayabaleka, ndizibuze umbuzo wokuba baphangela nini lwethu, safika seyizakuphela le nkqubo. ababantu? MaAfrika nanku umhlaba Sifike kanye-kanye xa kuthetha isithethi sokugqibela esigama lingu-Anathi. Sifike woobawo! Masiyokulima! Siqale sibethe apha indlala, sizocinga. Sakuceli ciko lakuthi lisithi: inga, sakungona sithetha ngotshaba Into ethathwe kuthi phamb’ kokuba lwethu. Ngoba kaloku utshaba lwethu kuthathwe umhlaba wethu – olu lusibetha ngento enye – sixhomekeke kuthathwe umanyano lwethu. Laze kulo. Lixesha lokuba sizikhulule. Simanibhulu lathatha umntu lamlahla kude. yane. Silwe. Sibone ukuba ingxakangxaka Kanti ngelixesha bekumel’ba sibanye. zomzi kabawo ziyakulungiswa kwa sithi. Isizwe sethu sonke – akukho nomnye Nankuya umhlaba wookhokho. Amasimi obanesazela. akhula ingca. Kodwa abantu bomhlaba Umanyano luyafuneka eAfrika. Isizwe balambile. MaAfrika, Masimanyane! sokhokho singaze siphinde sinyathelwe

K

iiBursary zakwaNYDA iiBursary zakwaNYDA iiBursary zakwaNYDA iiBursary... i-Arhente Yesizwe Yophuhliso Lolutsha (iNYDA) inoxanduva lokulungiselela uphuhliso lolutsha kumacandelo aseburhulumenteni, kwawabucala nakwawoshishino, futhi ke yenza neminye imisebenzi yasekuhlaleni enokuphucula iimeko zokuphila kolutsha. iNYDA imema ulutsha olunomdla ekufundeni kwenye yeedyunivesithi zoMzantsi Afrika, neekholeji ezibizwa iiFET

s

i

g

i

ukuba bafake izicelo zabo zeebursary. Ezi zicelo ke zifakelwa unyaka wemfundo u-2013, kwezi zifundo zilandelayo: Ezeziqhushumbisi Namandla, Ezobuxhakaxhaka Bobugcisa, Ezophuhliso, Ezoqoqosho, Ezomthetho, Ulawulo Lwamaphulo, Ezempilo, Ezobuchule kwizakhiwo, Ezolimo, Ezoqoqosho Lwendalo, Ezemizi-mveliso, Ezokhenketho, neZeendiza.

d

i

m

i

Iifomu zezicelo zifumaneka nakweyiphi na i-ofisi yeNYDA ekufutshane nawe okanye kwiwebsite yabo eyile: www.nyda.gov.za. Wakuba uyigcwalisile ifomu nazo zonke iinkcukacha ezidingekayo, nceda uthumele isicelo sakho kule dilesi: The NYDA, Bursary Programme, 11 Broadwalk Avenue, Halfway House, 1685. Izicelo zivalwa ngomhla wesibini kweyeNkanga ka-2012

S

a

m

a

Ukuba unemibuzo okanye kukho nto ingakucacelanga, nceda uqhakamshelane noSihle Mhlaba ku-sihle.mhlaba@nyda.gov.za okanye utsalele le nombolo: 011-651-7000 www.nyda.gov.za 08600 96884

X

h

o

s

a


Imvo Zabantsundu

EyeDwarha 2012

ngu Asanda Magaqa

L

ivuleleke ngokusesikweni ixesha lokonyula iinkokheli ezizakuqubisana ngezikhundla kwinkomfa yokhetho yombutho kaKhongolose ngeyoMnga kulo umiyo. Nangona amalungu kaKhongolose azakuthatha inxaxheba kolulonyulo eliqaqaqobana labathunywa abangmawaka amathathu ukuya kwamane - ngabo abazakukhethela abemmi boMzantsi Afrika ngobubanzi uMongameli nesekela lakhe, kwanabo bazakuba ngabaphatiswa, iiNkulumbuso njalo-njalo. Ndikhe ndaqwalasela incoko ebigquba ku Thwitha/Twitter, apho ingcali kwezo politiko uSongezo Zibi ebuza umbuzo endiwubona njengongundoqo wokuba: Zintoni ezibalulekileyo okanye ezidingekayo kubunkokheli? Ndithe xa ndiwuphanda lo mbuzo, ndagagana nengxelo yeMackinac Centre of Public Policy eseMelika. Ithetha ngqo nelixesha likhokekelela eMangaung- kwanasemva koko kukhetho luka 2014. Uninzi lwabantu abakholwa ncam ludidi lweenkokheli abazikhethelwa yimibutho yezopolitiko. Ngaxesha nye, bambi ababethelwa nangu ‘do’. Nangona kunjalo, ndiqinisekile ukuba bangababaninzi abantu abanokubonakalisa umdla ukuba amadoda namanina afuna izikhundla zolawulo ibingabantu abanamasolotya anamandla okongamela- amasolotya abalula oosopolitiki nabo banewonga lokongamela. Umahluko yintoni? Abezopolitiko akukho nto babalasele ngayo ncam, kuba unguba ngumpolitiki yinto enokwenziwa nanguthathatha. Umntu ufuna ukuba ngumpolitiki kuba oku kuthetha ukuba namandla nodumo. Ziliqela izizathu zokuba omnye umpolitiki abengcono kunomnye kodwa zikho izinto ezibangela ukuphucuka kweenkokheli ibe ngaphaya kokuba ngumpolitiki nje. Ngelixa umpolitiki ekwazi ukulawula phantsi kweempembelelo zakhe okanye ngendlela efanele yena nangenzuzo yakhe, onewonga lokongamela ungaphezulu koku. Onewonga lokongamela akafuni sikhundla kuba efuna kugqame yena koko kuzuze uluntu alongameleyo. Unolwazi oluluqilima ngeendidi zabantu, iimbhali yabo nesizwe eso sabo, uyazamkela iingcebiso nezintsha zalamaxesha ezinenjongo yokuqhubela phambili ilizwe, unolwazi oluthe vetshe ngezifundo zeemalike nomnotho wehlabathi. Unewonga lokongamela ngumntu onenyani, osoloko ekwiphulo lokwenza ngokunyanisekileyo- nokuba isigqibo eso asithathileyo asimnandanga kwabanye abantu. Ngumntu oyimelayo inyaniso: ongasoze umthandabuze kuba ngamaxesha onke uyamazi ukuba umi kwelithini, kuba uthetha lento azakuyenza kwaye wenza lento ayithethileyo. Akangeni kumadabi, engangeni kwiincuku ezichitha-chithayo. Uyayikhuthaza ingxoxo-mpikiswano yoluntu kwaye uzithathel’ingqalelo iingcebiso, abe phofu eyazi into athetha ngayo. Kukho uMongameli othile owakhe wathi: “Sililizwe elinoRhulumente, hayi urhulumente onesizwe.” Oku kuthetha ukuba, kufanele siluluntu, siphakamise amazwi ethu sifake noxinzelelo ekufuneni iinkokheli ezinewonga lokulawula, hayi nje abapolitiki abazimisele ukutya

I

s

i

g

i

ngathi, basebenzise ixesha abalibekelweyo ukuhlohl’ezabo batsho bezizisela ubutyebi kubo, izihlobo neentsapho zabo. Kwangaxesha nye, kumele ukuba sizenze ziqonde iinkokheli ukuba umgangatho abakuwo uphakamile kwaye kufuneka bawuhloniphe: ayikho iingcamango ethi abanewonga lokongamela ngabantu nabo, kufanele sizamkele izimbo neempazamo zabo njengabantu. Abanewonga lokongamela kumele babengcono, kuba kakade, ngabona babalaseleyo kuluntu luphela; baqale bongamela iingqondo nemizimba yabo, ukuze bazibona bekufunale ukongamela abanye abantu babengumzekelo kubo. Kuyinyaniso emsulwa oku: Singabemmi, sifumana kanye uRhulumente esimfaneleyo. Ukuba sikhetha izihange, oko kuthetha ukuba sililizwe lezihange. Ukuba sikhetha iziyatha, oko kuthetha ukuba siziziyatha. Ukuba sikhetha iinkokheli ezisoloko ziwatyeshela amalungelo abantu obomi obungcono: ukuqala kwiinkonzo ezingundoqo, iimfundo yabantwana, ukuphuculwa kweendawo zokuhlala zoluntu oluhlelelekileyo kwindawo ezisemaphandleni ngokufanayo, oku kuthetha ukuba sisonke asinankathalo kwaye lento ibizwa “Ubuntu” bubuvuvu bento kuba sibheke iziqu zethu. Ukuba sikhetha amadoda abalaseleyo ngeengcinga nangezenzo- oku kuyakuthetha ukuba sisonke, sililizwe labantu ababalaseleyo okanye abanenjongo yokubalasela. Mfundi weliphepha, ilungelo lokuvota lilungelo abantu bethu bazinikela kulo bambi bachitha igazi ngalo: lihloniphe kengoko. Lisebenzisele ukuqhubela phambili ilizwe loMzantsi Afrika ngokubanzi. Sukuvuma usetyenziswe ukuphucula ubomi beenkokheli ezinolawulo olunechaphaza, ezingenandaba nekamva lethu sonke kuba zijonge iziqu zabo. Ilungelo lelethu ukuba izizukulwana ezizayo ziqonde ukuba siyithathil’inxaxheba yokuqhubel’uMzantsi Afrika phambili, kuba kungenjalo, izizukulwana zethu zakusigxeka ngokuthabath’inxaxheba ekweyeliseni ilizwe, kwaye bakuthi xa beyokuma kumangcwaba ethu- babe bengayi kusibonga, koko ukuwaticela.

ngu Kwanele Butana

A

siyonyani ukuba umongameli welizwe u-Gedleyihlekisa Zuma akazange abe nasandla ekuphuhliseni iinkokheli zolutsha ze-ANC. Oku kucaca gca okwekati emhloph’ ehlungwini xa siqwalasela indima yowayefudul’ ekhokhela umbutho woovukayibambe kwi-ANC, u-Julius Malema, ekubekweni kukaZuma njengomongameli weli lizwe. Uhili uyaphuma ezingcongolweni xa siqwalasela indima yeli tyendyana ekukhutshweni kwiintambo zolawulo kowayesakuba ngumongameli weli lizwe, uThabo Mbeki. Ngubani ongayaziyo indlela uMalema wayebabaza ngayo ukuba bengumbutho woovukayibambe baxhobe baf’ amacala belungele ukubulala egameni lika-Zuma? Ukuba uZuma wayechasene noku ngewayephum’ elubala wakudandalazisa oko. Kodwa sonke siyayazi ukuba lo kaZuma wayegigitheka alale ngomhlana e-Luthuli House ephinda-phinda iikomityi zeRooibos. Mhlawumbi etshintsha-tshintsha abafazi kwigumbi lakhe lokulala eNkand-

d

i

m

i

la. Kaloku wayesele ebona ukuba indlela eya kwiizakhiwo zomdibaniso (Union Buildings), ePitoli, imhlophe qhwa. Kule minyaka ilishumi idlulileyo ihlebo lokuba ubafazi-baninzi lo akalamananga konke-konke nenyaniso lidulile. Yiloo nto okaMbeki wamgxotha kwikhabhinethi yakhe kwiinyanga ezingephi phambi kokuba atyholwe ngokuzenzela kumzimba ongezantsi wayesityhini ophethwe yintsholongwane kaGawulayo. Ubungqina awabuthi thaca kwinkunda ngelixa kuchotshelwe eli tyala babonakalisa nakuthathatha ukuba uMsholozi akazimiselanga kuhlobana nenyaniso. Ngubani ongaziyo ukuba amanzi nesephu akasokuze ahlambe isifo sangaphantsi nakancinane, okukodwa intsholongwane yesifo esinganyangekiyo. Uyakuqaphela ke mlesi ukuba lo lewu wakwaNxamalala akakaphumi egusheni ngobudlelwane bezoshishino phakathi kwakhe nomrhwaphiliz’ odume umhlaba wonke ngokuxhafuza iimali zokunyotywa ngabarhwebi bezixhobo zemfazwe baphesheya kwezilwandle. Lo sokhetye, uShabir Shaik, akazange agqibe nonyaka entolongweni nangona umgwebi wayemthe nka ngeminyaka eli-15 ethothoza esiseleni. Kaloku loSokhetye unabahlobo abangamagosa amakhulu eburhulumenteni nabamkhupha ngengqawule eyayisekelwe kwimfitshi-mfitshi yokuba impilo yakhe inkenenkene kangangokuba usekhukweni lokubhubha. UKUNQONGOPHALA KWEENKOKHELI EMZANTSI AFRIKA Ngexa lokugay’ iivoti phambi konyulo lonyaka ka-2009, iinkokheli zamaqela aphikisayo zasilumkisa ngeengozi zokuvotela uZuma ukuba abe ngummi wokuqala kweli lizwe. Kodwa ngenxa yembali yeANC kwidaba lokulwa ucalu-calulo, abemi beli bavotela lo mbutho ukuba mawusinike ubafazi-baninzi lo njengomongameli. Ekungeneni kukatat’ uMshini wam elulawulweni siye sabona ukuba ubhinqe ngantoni. Uye wongeza amalungu ekhabhinethi ngokuhlenga-hlengisa amasebe karhulumente, maxa wambi esongeza amasebe amatsha kraca. Ukubhatyaza kwale ndoda kuye kwabonakala xa imilisela imithetho echaseneyo nomgaqo-siseko weli. Imithetho efana nowokubhangiswa kwecandelo lwabaphandi-lwaphulomthetho olukhethekileyo,ooNomadudwane (Scorpions) nalowo uyilwayo ngoku wokukhuselwa kwenkcukacha zaseburhulumenteni isengela phantsi ilungelo likawonke-wonke lokuzityand’ igila. Mlesi, uyakuqaphela ukuba inkululeko yeli lizwe iqamele ngalomgaqo-siseko, kwaye ukutyeshelwa kwawo kwalatha ukuba mna nawe asikhululekanga tu kwaphela. Ndingabhala ndithini ngabaphathi abangayiqeqeshelwanga imisebenzi abaqeshwe nguZuma? Uthini ngentloko yabatshutshisi esekhefini olukhethekileyo, ukutyunjelwa kwayo kwesisikhundla nguZuma kwakhatywa yinkundla enkulu yezibheno, eBloemfontein, njengokungekho mthethweni. Liyinene lona elithi uKhongolese awunguye la mbutho weenkokheli ezifana noo-Oliver Tambo, Albert Luthuli okanye ooLangalibalele Dube. Iinkokheli ezazibeka iimfuno zesizwe phambili, koko ngoku sisele “neenkokheli” ezibhiyozela iminyaka elikhulu yokusekwa kombutho ozinika igunya lokuhlohl’ izisu zazo. Zinjalo ke iziphumo zenkomfa yasePolokwane yango-2007.

S

a

Imvo Zabantsundu

6 7

m

a

INDLELA ESINGIS’ EMANGAUNG INYUK’ UMNQANTSA Ndibhala eli livo xeshikweni oohlohlezabo belungiselela inkomfa yabo yonyulozinkokheli e-Mangaung kwinyanga yoMnga. Ngaxeshanye umsantsa phakathi kombutho olawulayo nolutsha lwayo uye usanda. Lo msantsa uqanduselwe kukutshabha kobudlelwane phakathi koZuma neenkokheli eziphezulu zolu lutsha, ngokukodwa uMalema. Kaloku eli tyendyana namahlakani alo babhentsisa entungo ukuba ubugqwidigqwidi bukaZuma ekulawuleni, hayi lo mbutho nje, koko ilizwe loMzantsi Afrika lonke, lurhuqis’ umrhaji. Oku kwaqaqamba ngcono kunenkwenkwezi yasemaNtla ngelixa ikomiti yoluleko ka-Khongolese igxotha uMalema kulo mbutho. Ngenxa yokulumeza kwalo mcamango wooMalema kwabo balala ngangub’ inye noMsholozi, le komiti yagqiba ukuba le nkewu mayenziwe idini khon’ ukuze liqaqambe ikamva lezopolitiko lweqaba laseNkandla. Kwaye nekomiti yezibheno kulo mbutho, ekhokelwe nguCyril Ramaphosa, yazeka mzekweni. UMONGAMEL’ UNQUNU Iintsongelo zikaZuma zamva nje ezibhekiswe kuMalema emva kombhodamo waseMarikana zidiza ubuze bale nkokheli. Kaloku ngumkhwa kaZuma ukuxhoma zonke iingxaki ahlangabezana nazo kwiintshaba zakhe zezopolitiko. Ityala lakhe lokudlwengula waliphosa kwiintshaba zakhe zopolitiko, kufana nqwa nezityholo zorhwaphilizo nobuqhophololo ezazixel’ iintwala kubaThembu awayetyatyekwe zona, zachithwa kuba kunukwa ibatha kwiintshaba zakhe zezopolitiko. Ubuze bale ndoda bandishishiya ndalamile kukubona ixhego eliphuthaphutha iminyaka engama-70 nelibafazi-baninzi lisenza nzima umakhwapheni ominyaka engaphezulu kancinci kwengama-30. Ukugalel’ ityiw’ enxebeni le nkazana ngumntwana wogxa wakhe awayesandul’ ukumthwesa isidanga sewonga lobugqirha kwidyunivesithi uZuma awayeyingqonyela kuyo. Asuk’ ehla amathambo ukubhek’ ezantsi kum xa ndisiva lo zwilakhe esithi, uyikhuphile inkomo yesihewula ngoko ke uxolo lwakhe kufanelwe lwamkelwe sisizwe. Ufunda le migca nje, mlesi, lo kaZuma akalali buhlayo kuba ebona ukuba zonke indlela ezisingise eMangaung zithiwe mbende ziingqakamba zamatye. Mhlawumbi asimatye koko ziingxondorha, imiwewe namaxethuka odwa, ngubani ongaqiniseka? Asilohlokondiba loobholel’ ecaleni likaJuju kuphela ke phofu elimnqwenelela ukuba athathe iityesana zakhe ezimdaka eLuthuli House aphum’ aphele, koko nebathwana lamalungu ekhabhinethi yakhe liphumil’ egusheni lathung’ injob’ ebandla ngotshintsho-zinkokheli olufunekayo eMangaung. IIMPONDO ZERHAMNCWA Iingxaki phakathi kukaZuma noMalema azinakufezwa mntu, kuba nguZuma owondle le ndlavini ngamaqhinga okuphumelela unyulo-zinkokheli kwezopolitiko, okufumana ubutyebi ngephanyazo nawokutyeshela umthetho ngokungenalusini. Kunamhlanje nje uZuma utyiwa yinja yakhe, kwaye abadala bathi uzenzile akakhalelwa. Andiboni nto ingcono enokwenziwa nguMalema ekuphuhliseni eli lizwe kuba yena noZuma zimpondo ezimbini zerhamncwa elinye elizimisele ukuqwenga esi sizwe side siphele nya. Nangona

X

h

o

s

kunjalo ndithi, “Woza Mangaung ze ubuze bukaZuma bubhentsiswe ngamaqabane namaqabanekazi akhe awayemqhogile ePolokwane”. Isisila senkukhu sibonwa mhla ligquthayo! Ubudlelwane phakathi kukaZuma noMalema bundikhumbuza amazwi embongi yaseBhayi u-Abantu kumhobe uNontsundu, xa ethetha ngomlimi owothukayo ziziqhamo zembewu ayityale ngokwakhe. Xa ndiqukumbela, ndithanda ukubulela abazobi, uAyanda Mabhulu noBrett Murray ngokusiqhuqh’ inkwethu emehlweni ukuze sibubone ubuze bomongameli wethu. Ingathi ayisafiki eyo-Mnga kuza kuthi qabu uNoqolomb’ efile nje!

ngu Sangxa Rozani

U

mbutho kaKhongolose ulahlekile, kodwa basaqine ngaphez’ kuneminye imibutho yezepolitiki. Nto ezifike icacise ukuba kutheni ndikhethe ukuba lilungu lalombutho, kulonyaka. Ndiyijonge yonke lemibutho yezepolitiki, ndikwaphula-phule zonke izinto abazitshoyo. Kwaye neyona mibutho yezopolitiko eyomeleleyo ndifumanise ukuba isagcwele ubuyilo bokuphika izivubeka zocalucalulo kwaye ayifuni kwa ukuva ngeenzame zokulungiselela abantu bakuthi. Ndingaze ndibavotele njani ke bantu abaphika imbali yethu yengcinezelo nabangafuni zilungiso? Ngekhe ke nombutho kaKhongolose ulungise iindlela zawo. Nyaka ngamnye zisiya zisanda iimpazama zalombutho. Smanga emven’ kwes’manga – ziyanda. Undonakele ke kum is’ki ngath’ usukela kwezaantsuku zasePolokwane, kwaye endaweni yokuma ethafeni ndigibisele amatye okugxeka, ndikhethe ukungena ngaphakathi kulombutho, ndibelilungu nam, ndikwazi ukuncedisa ekulungiseni ezingxaki. Umbutho kaKhongolose ungakwazi ukuzilungisa, uziqinise kwakhona – umele abantu bakuthi. Emongweni wezinto ezilindeleke kulombutho luhambiso lweenkonzo zoluntu – lento kuthwa yiService Deliver ngelasemzini. Kodwa endaweni yokuzimisela kwezinkonzo zoluntu kusuke kwangathi oonkabi bazimisele ekungxaleni iimpokotho zabo ngemali. Uninzi lwezizityebi ngamaqhawe ethu omzabalazo, abanye ke ngabakhaphi nje abazi abantu abanokubatyebisa. Olugqatso lokutyebisa impokotho ke lubethe uhambiso lweenkonzo zoluntu. Ngenxa yokunyoluka kweenkokheli sizibona sizibukele zisilwela ulawulo. Bonke bafuna ukulawula ezoqoqosho – ibengabo abakwazi ukulawula iingxowa zemali. Abalweli ukulawula iinkonzo zoluntu, kakuhle. Ayilunganga ke lento. Tu. Ndandiyibukele ngomdla ke lankomfa yasePolokwane. Pha ndabona umbutho onezicwangciso ezintle zolandelelwano lweenkokheli; nangona kwakukho nkokheli ithile eyayizimisele ukutshela kulawulo – ingazibeki iintambo. Kwakukho nelinye iqela elalimphikisa. Yonke lento yayikhangeleka ngath’ sisisombhululo seengxaki – kodwa xa ndiphinda ndicinga ezontsuku kukhangeleka ngath’ izinto azisoloko ziyilento zikhangeleka ngathi

a I

s

i

g

i

ziyiyo phamb’ kwethu. Zifuna ukuqhuqhisiswa. Ngoba ngoku ababantu babefuna kususwe lankokheli yayitshele kulawulo ikwa ngababantu bazisolayo. Jonga ngoku ukuba siphi. Sinamalungu kaKhongolose alwa odwa esidlangalaleni. Akhonto ibheke ecaleni ngokulwela isikhundla okanye ukuba umphembeleli, kodwa ingxaki ikhona xa abantu besilwela izikhundla kuba befuna ukufezekisa iinkanuko zabo bodwa. Ngumonakalo wodwa lowo. Sibukele iinkokheli zethu ngoku zisilwa, zibulalana, ziziqikaqika ebuqhophololweni – zingakwazi nokuhambisa iinkonzo ezilula. Umzekela langxubakaxaka yeencwadi zesikhokhelo zasezikolweni eLimpopo. Iingcali ezithile sihambe zahamba zade zagqibe ekuben’ba umbutho kaKhongolose ubavimba ngamas’bomi iincwadi abantwana baseMzants’ Afrika. Ewe, ziphambene ke izigqibo neentetho ezinjalo, kodwa ingaba ithetha ukuthini xa kungekho nelinye ilungu lombutha kaKhongolose ophakame waphikisa ezizimangalo ziphambene kanje? Ithetha ukuthini lonto? Xa bengazithetheleli? Yonke lonto ibonakalisa umgama ozibhekelise ngawo eluntwini lombutho. Enye yezizathu zazo zonke ezimfazwe zingacacanga phakath’ kweenkokheli zethu yilento yokuba sikunyaka weenkomfa yobunkokheli kulombutho. Iinkokheli zethu sithe phithi kukulwa azisakwazi nokujonga ecaleni, zibone amanzi angina endlini. Kuyaliwa qha. Banqandwa ngubani? Mel’ba iyanqandwa yonke lento yabo. uMzants’ Afrika unomongameli owonyulwa ngamalungu ombutho kaKhongolose. Lihlazo ke ngoku ukuba kwa lamalungu onyula loMongameli ikwa ngawo achitha ixesha esilwa uMongameli abamonyulayo. Babebencitha-ncithana naye. Benzela bani? Ukuba abenzeli bona bodwa? Ecaleni kukwakho noCosatu, osuke wazenza into apha efana nombutho wophikiso. Inoba ikhona into endiyiphosayo, kodwa ndandigqibele umbutho womanyano ofana neCosatu umanyene nombutho kaKhongolose. Yintoni ngoku le bayenzayo? Kubi. Lungu likaKhongolose, izinto ozenzayo nozithethayo, esidlangalaleni zayayaniswa nombutho wonke. Singxolisa igama lombutho. Yekani ukulwa, ndibuyele kushishino lokuba ngabaphathi bezwe. Ezimfazwe zenu zibetha abemmi beli. Ndikhumbula ngonyaka ka1994, ndiphula-phule uEugene Nyati, esithi kwakuze kufike ixesha apha abemmi beli bayakuyeka ukuvota ngenxa yothanda lombutho – kwakufika ixesha apho abantu bakuvotela oyena mntu ukwazi ukuhambisa iinkonzo zoluntu kak’hle. Lumkani ke. Okwangoku, akho mbutho unokunigungqisa kodwa lumkani – lonto isenokutshintsha, abantu badikiwe phandl’apha – bafuna umntu ozakubaphathela iinkonzo.

Ingaba unomdla wokusithumela imvo zakho nawe? Zipapashwe kwelikhasi? Sibhalele ku unathik@gmail.com okanye utsalele umnxeba ku 082 619 8937 d

i

m

i

EyeDwarha 2012

ngu Nongqawuse intombi kaMhlakaza

Y

imini epholileyo kwisixeko saseKapa (nangona ndingapholanga nje ngenxa yaloo mba ndizakuthetha ngawo kuba undenza ndihanjelwe ngamanwele). Inkungu ithe naa okwelaphu elicekethekileyo phezu kweNtab’eTafile. Sekulithuba elide ngoku zisengqondweni yam ezi ngcinga. Kude kwafikelela ithuba lokuba ndizikhuphele ephepheni phambi kokuba zilahleke nokuhamba kwexesha. Kaloku intsilelo yokuzibhala phantsi ingadala ukuba zitshabe ngokukhawuleza nokulibala kuba kaloku iinkumbulo azifani nokulandelelana kweziganeko, kwaye zifana nomphunga osuka uthi shwaka emoyeni. Kwakhona ndiyoyika ukufaniswa namavila kuba masikhumbule ukuba thina Sizwe esiNtsundu siyonqena ukubhala kwanokuvakalisa izimvo zethu ngosiba. Mandiqalise ke ndigqagqanise ndixel’umgqakhwe esity’ilifa! Kwiminyaka edlulileyo ukuzokuthi gaa kwesi sithuba, kuye kwavuka intshukumo (okanye imibutho) yobukhomokhazi (Feminisim) empembelelo yayo ikikulwelwa amalungelo oomama kwanokuphelisa ukukhobozeka kwamanina. Loo mbutho ujongana nokuxhatshazwa kwabasetyhini (kunye nabantwana) ngokungenalusini uphinde kwakhona ujongane nengcinezelo abathi bagaxeleke kuyo aba basetyhini ngeli xa bephantsi kolawulo lwamadoda emisebenzini. Ubukho balo mbutho uye wabanempembelelo enkulu oyenzileyo ekuhlaleni kuba siye sabona ukwanda kwamanenekazi kwizithuba (nakwizikhundla) eziphakamileyo zemisebenzi ukanti nezikarhulumente. Ngaphandle kwezi nguqu zintle zenzekileyo ndiyadana xa ndibona indlela esiphaxulana ngayo sisisizwe sasetyhini. Uyakufika sisoloko simbhimbitheka, sikhalaza ngempatheko-mbi esiyifumana kubaphathi bethu abangamadoda emisebenzini silibale ukuba ikwasithi abalolona tshaba lwethu lokwenene. Ubomi bethu butyhutyha-tyhutyhwe ngumona ode wavingcela okanye wathintela ukungena kweengcinga ezilungileyo ezintliziyweni zethu. Kusenokwenzeka ukuba loo mba ndithetha ngawo uvuselela iingcinga okanye amanxeba aphola kudala kuwe mfundi. Inokuba unalo noluvo loluhlobo lwamabhinqa okanye lwalamanenekazi aphilisa amanye amabhinqa ubomi bentshontsho. Amaxesha amaninzi uyakufika ingamabhinqa atyabeka amanye ngezigxeko. Ngabantu apha abambonakalo ikhohlisayo. Bacwengile kwaye bathozamile kodwa apho bathe baziveze khona basuka bathi lenye okwenyoka elindele ukuxhel’utshaba lwayo ngokungenalusini. Endaweni yokuxhasana nokhuthazana, amabhinqa ayahlebana, ayacaphukelana, ayamonelana, anenqala ukanti akwaxuthelana namadoda okanye abayeni ngakungenasazela. Ingaba yintoni bethu ebangela ukuba amabhinqa asebenzise

S

a

m

a

izixhobo zokuxhuzulana kwanokucaphukelana endaweni yokuxhasana kwanokukhuselana? Kutheni uninzi lwamabhinqa (ingakumbi ulutsha) luziva ingathi alufumani nkxaso kwabo bathe barhabula kumarhewu aluhlaza? Wayaphi laa mfutho wemvisiswano nowobunye owawuphakathi kwamanina? Kunzima ukungayinaki le ngxaki yamabhinqa athathela amanye phantsi. Amabhinqa aziwa njengabantu abanempatho entle nabanobunkcutshe kwizinto eziphathelele kwezothando kwanobuhlobo kodwa ukucaphukelana kwawo ngobugcalagcala kuveza ubunzulu nobumfiliba bolwalamano obukhoyo phakathi kwawo. Uninzi lwamabhinqa anengqondo yokuzeya: anengxaki yokuzijongela phantsi nokungazithembi. Oku kuye kube yingxaki ingakumbi xa bathe bafumana inyhweba yokuba semanqatheni (okanye yokubekwa kwizihlalo eziphakamileyo zemisebenzi). Baye bazive amandla baphele bebajongela phantsi abo babaphetheyo okanye bangezantsi kunabo nto leyo eye ibathintele ekuncedeni, ekuxhaseni kwanokukhusela amanye amabhinqa ingakumbi la asaze ngobutsha elizweni. Ukanti kudala oomama belali babedla ngokwakha ubuhlobo ngokuthi badle iimbadu. Ezi ndibano zazizichutha iintlebendwano kwakunye nomona. Kwakhona, masikhumbule ukuba siphila kwilizwe loothekwana apho ufumanisa ukuba uninzi lwabantu luchitha ixesha elininzi lulibele kukuzibhenca lubukelene nobuhle beenkaba zabo. Ngoko amabhinqa azithembe ngokugqithisileyo (okanye abakhathelele iziqu zabo kuphela), baye bababone beyimiqobo abo bathe babalasela ngobuqili okanye ngobuhle. Yinyaniso emsulwa nokuba awufuni kuyikholelwa: ukuba uninzi lwamabhinqa acinga ukuba umhle kunawo, lilishwa lakho sisi. Ubuhle bakho bubenza bazive ingathi bashwatyulelwe. Ukuba abatshatanga, bakubona njengomgqatswa owomeleleyo ukanti ukuba batshatile, bazakubona njengesihendo esifuna ukubaxuthela abayeni babo. Ewe, bakhona bona onobhuhle abahlelele ukuchithana nemizi yabantu kodwa kumaxesha amaninzi, ubuhle bubalilishwa. Ungacingi ukuba la mabhinqa akanabantu akanantliziyo okanye uthando. Bakhona abo babathandayo ngenene. Isenokuba ngumama, ngutata okanye isihlobo esithile. Ingxaki nguwe kuba ucinga ukuba uzakumthathela isihlalo okanye isikhundla sakhe esibekekileyo emsebenzini ngenxa yokukhalipha kwengqondo yakho. Akanalwazi lwaneleyo ngawe ngaphandle kokukubona unetyheneba. Ukuthatha nje ngomgqomo wenkunkuma kuba zonke iingxaki zomzi wakhe uzibhodlela apha kuwe. Likhakhasholo lomntu apha okhukhumele okwerhamba kodwa obona bulumko kukungamsi sweni kuba khumbula ukuba ulinenekazi kwaye awufuni kosulelwa sisifo sokuba nekratshi. Ingcebiso endinokuyinika amanenekazi anengxaki yokuphaxula amanye amanenekazi yile: ayonwabisi inzondo nomona kwaye ubomi bubanzima xa uyinkomo edla yodwa. Ndiyayazi ukuba uyazidla ngobuhle nangobukrelekrele bakho kodwa akuthethi ukuba bajongele phantsi abanye okanye abo bazama ukufikelela kweli nqanaba ukulo. Ndikunika le ngcebiso ndithemba ukuba uzakubuya umva utshintshe isimo sakho esihlathuzelisa amanwele, uzame ukuzimanya nabanye abantu ingakumbi abo ubabona njengoongantweni. Ungazuza lukhulu kubo. Enkosi.

X

h

o

s

a


Inyanga kaBantu Biko

EyeDwarha 2012

N

dithe ndiseluhambeni ngenkqwelomoya esuka eKapa isinge eRhawutini, ndibukele udliwano-ndlebe kumabona kude no Dollar Brand, ogama linguAbdullah Ibrahim- wathetha amazwi abenefuthe elimangalisayo kum. Lo mdlali womculo womngqungqo ube namazwi athi: “Xa ubhala, bhala ngento oyaziyo.” La mazwi afumene indawo yokuhlala engqondweni ebefumile kakade, nebikade izama-zamana nezibhalo nengxamango yeqhawe uBantu Stephen Biko. Sizifundile izibhalo zakhe, kwaye siyazazi neemeko awayebhala phantsi kwazo- imeko yokuphumelela kukaRhukumente wengcinezelo ekutshabalaliseni ubumna, ukuzingca nokuzithemba kwabemmi beloMzantsi Afrika abamnyama. Ndandingekazalwa ukuphila nokubulawa kukaBiko. Ndandingekabikho ngelixa lentsusa yeengcamango nokuqiqa kwenkolo ye-Pan Africanism- ngezo ntsuku amaqhawe namaqhawekazi ayephila kwaphambi koBiko lowo- ooNkwame Nkrumah, W.E.B. du Bois, Frantz Fanon, Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, Stokely Carmichael, Patrice Lumumba, Malcolm X, Anton Lembede, Robert Sobukwe njalonjalo. Andinako nokumlibala uBob Marley xa ecula esithi: “Emancipate yourself from mental slavery (Qhawula amakhamendela akuwo iingqondo yakho). Ndandingekacingwa nokuba ndakuze ndibe kwisizalo sikamama ngethuba ayefundisa amadoda namanina amakhuluethubelezisa izibhalo zikaBiko - uFrank Talk njengoko wayesaziwa, kodwa qinise-

ka ngoku: andiwazi nje amagama awayewasebenzisa uBiko, koko ndiyawaphila. Kukho amazwi endingaqondi ukuba siwathabathela ingqalelo ngokupheleleyo; lawo abhekisa ekutshatyalalisweni kokuzingca kwethu njengabantu abamnyama- amazwi athetha ngqo nemeko yokuziqonda ukuba akukho mntu nawaliphina ibala, ongcono kunathi. Ndisitsho nje ndiwakhenkethile amazwe, kweli lizwekazi iAfrika naphesheya- neMelika imbala- ilizwe amanye amazwe alijonga ngengelikumgangatho ekumele sisebenzele ukuba kuwo. Apho ndiza khona kulapha: Awukho umahluko kudidi labantu. Otya emigqomeni eMelika ufana nkqwa notya emgqomeni apha eMzantsi Afrika. Onepokoto eziphuphuma imali ufana nkqwa naphina kwihlabathi. Ingaba kutheni ke nakule mihla sakucinga fana kukho apho sifeda khona njengabantu abamnyama xa sizithelekisa nabelungu? Ndiziva ndivakalelwa xa ndifunda izibhalo zikaBiko. Nangona ndandinayo ingqondo (nokuba yayingekavuthwa ncam) ngeminyaka yokugqibela yolawulo lobandlululo; nangona ndathunyelwa ngabazali bam ukuyokufunda kwizikolo zabelungu kwangaphambi ko1994- mna imbala ndingulo athetha ngaye uBiko xa esithi: “Ukuwutshayelela lo mba, abelungu kumele benziwe baqonde ukuba ngabantu, hayi ngcono. Kwangaxesha nye abantu abamnyama mabenziwe baqonde ukuba ngabantu, kwaye abangobantu abakumgangatho ongaphantsi kwabamhlophe”.

-ngu Asanda Magaqa

S

ibenethamsanqa ke lokudibana naye ubhut’ Xolela Mangcu, eKapa, apho ke sikhe sangcamla kulwazi lwakhe olunzulu ngembali yeliphepha (Isigidimi SamaXhosa) kunye nembali yamaXhosa. Ubhut’ Xolela ukwa ngumfundisi-ntsapho kulaDyunivesithi yaseKapa. Singaphozisanga maseko. Injani ke le ncwadi yakhe? Enyanisweni bensicing’ba iyakusithatha iiveki ukuyifunda yonke, ngoba inamakhasi angama-348 kodwa isithathe nje iintsuku ezimbini. Usakuyiphakamisa soze uphinde uyibeke phantsi ‘de uyigqibe. Le ncwadi, sisinikelo kumam’Cethe (umama ka Bantu Biko) kwaye ibhalwe ngonyana wakhe – uBantu Biko owabulawa masikizi ngurhulumente wocalucalulo ngomhla we-12 kweyoMsintsi, 1977. Umahluko ke ngalencwadi ngowokuba ibhalwe ngumXhosa. Hay’ mXhosa nje, kodwa umXhosa owakhulela eGinsberg – kanye kanye apho uBiko wayesuka khona. Ngoko ke ibhalwe ngumntu oyaziyo into athetha ngayo, ngoba kwa umama wombhali wayesondele kakhulu kooBiko. Lencwadi ke iqala ngesinikelo kuBiko esabhalwa ngutat’ uRholihlala Mandela mandulo nalapho ke ancoma umsebenzi neengcinga zikaBiko. Emven’ kwesisinikelo kulandela isahluko esibandakanya umphanga kaBiko kunye nembali yephondo laseMpuma Koloni namaAfrika

I

s

i

g

i

Gama Lencwadi: Biko Umbhali: Xolela Mangcu Umpapashi: Tafelberg www.tafelberg.co.za Unyaka woshicilelo: 2012 ISBN: 978-0-624-05413-9 e-ISBN: 978-0-624-05816-8 Xabiso: pha kooma R190 d

i

m

i

Singene ke kanye kanye xa kuqabela inkulumbuso eqongeni. uMam’ uHelen Zille ubulise ngesiXhosa, wandula wazazisa, waqhabalaka ngokuthetha ngoBantu Biko. Uthe zange khe wadibana naye uBiko; wayemazi ngezibhalo zakhe kunye nemibutho yabafundi awayephantsi wez’veki ziphuma kuzo sikhe kwayo ngee-70s. umam’ Zille, owayeyinsatyelela pha kulaGugulethu, tatheli ngaloomaxesha, yayinguye owabeKapa, apho ke bekukho um- hala ingxelo ephangaleleyo ngokusweleka sitho wokuthiywa kwesitilato. Isitilato kuka Bantu Biko – lengxelo wayibhala esaziwa njenge Native Yard 1 okanye kwiphepha-ndaba le Rand Daily Mail iNY-1 sitshintshwe ngukusesikweni ngoko; kwaye yaba ngumsimelelo wakhe zabayi Steve Biko Drive. Sithe sisafika ke wanaphakade wokuthi “ndim owabhentpha kuphahla lweGugulethu Mall (apho sisa ibali likaBiko!” Inkulumbuso ivale umsitho ububanjelwe khona) sanqandwa ngelithi ukuba uBantu Biko ebesaphila, ngoomantshingilane abasibuze ukuba elilizwe lethu ngelibhetele mpela. Andithi “nimemwe ngubani ke nina?” kaloku uBiko wayenombono wezwe elinSikhawuleze sathi, siziintatheli, obulingani. sizokuthatha imifanekiso njalo-njalo. Emven’ kwethutyana bayebasivulela. “Asinokwazi ukhululeka, Ndiyabon’ba ubukho bukasodolophu, singekakhululeki umam’ uPatricia de Lille kunye nenkungokwengqondo!” lumbuso yephondo laseNtshona Koloni, -Bantu Biko umam’ uHelen Zille, bunyanzelekise ukuba izinga lokhuseleko lonyuke – kunEmven’ kwenkulumbuso kuthethe usis’ gangeniswa na bani na. Akunani ke phof’ – kodwa kwaNtu asinazo izinto ezinjalo. Nobandile Biko, wakulo Bantu Biko. Usis’ Xa kukho umcimbi, ingakumbi umcimbi Nobandile ke yena ubalise ngokukhula nomkhuluwa ofana noBantu kunye nezwoluhlobo, obandakanya abahlali bakuloongingqi bekumel’ba wonke umntu into awayezenza xesha bekhula. Ukwathe wamnkelekile. Ingqele yaseNtshona ke qgaba-gqaba ngezinto ezaqalwa nguBantu yenza abantu bahlale kuphahla lweGugu- Biko ekuhlaleni; ezifana neKliniki yaseZlethu Mall batye kamnandi bodwa osog- inyoka - iZanempilo Kliniki. Emven’ koko qiba bathiye amagama ezitilato zabahlali ke usibalisele ngothando lwemfundo lukaBantu. uBantu Biko waqala iGinsberg bengakhange bababandakanye. Imbi ke lento. Kwaye, ngokuqaphela kwethu Education Trust yokufundisa abantwana, uninzi lwabahlali baseGugulethu beben- kunye nendawo yokulondoloza abantwana egama lingu “Ginsberg Creche”. Isekgayazi nokuba kukho umsitho wokuthiyw kwesitilato. Ewe, bambi bebesazi hona ke nanamhlanje lendawo yokulonukuba iNY-1 izakuba sis’Steve Biko Drive; doloza abantwana. kodwa le yomsitho? Bebengayazi.

K

aphucukileyo – intsusa yawo – apho ke abalula abantu abafana nooJotelo Soga (utata kaTiyo Soga), NooNyengane (uJohannes van der Kemp), ooNkos’ Ngqika nooNdlambe kunye neengcali ezifana nooNtsikana nooNxele bamandulo. Emven’ koko ihambe iyokuthetha ngokukhula kuka Bantu Biko eGinsberg nokushiya ikhaya esingise kwisikolo saseLovedale. Abhale ke owakwaMangcu ngendima kaBiko kwimibutho efana neeNUSAS neeSASO kunye neengcinga ze “Black Consciousness” (Ukuzazi komntu omnyama), iyokuqhina ngesahluko esicacisa indlela awabulawa ngayo uBiko; apho ke asisixelela ngobunkokheli bukaBiko obashunqulwa msinya. Enye into ebingalindelekanga ngalencwadi sisahluko sesibhozo; apho ke umbhali anabisa icala likaBiko elingafane livezwe; lokuba naye wayengumntu – eneeshori zakhe, ekwa ngcamla nakwiinyembezi zikaViktoliya, ekwathanda nabasetyhini. Nto ke esicing’ba umbhali uyifake kuba efuna ukusibonisa ukuba enyanisweni naye uBiko wayengumntu owayenazo neziphoso zakhe, kodwa zonke ezozinto zange zimphazamise kumsebenzi wakhe obalulekileyo wenkululeko yomntu omnyama ngokwengqondo.Ukuba besingootitshala besinokuyinika u 8/10 le ncwadi.

a

m

a

S

itya isidlo sasemini kwindawo ekuthiwa yiWafu, eKapa. Phamb’ kwethu kume uBulelwa Mkutukana okanye masithi “phamb’ kwethu kume uZahara.” Silinde nje agqibe ukuhlafuna, ukuze singene kudliwano-ndlebe naye. Ndliwano-ndlebe olumalunga nokucula kwakhe kumnyhadala obizwa i “Heineken Symphonic Rocks” Umbuzo wethu wokuqala: Bulelwa ubekwa yintoni apha? Ucula neeOkhestra ngoku?

Zahara: Yhu! Kaloku bandixelele ukuba kuzakubakho iOkhestra enabantu abayi-65, abazakundidlalela amaxilongo nezinginci njalo-njalo, xesha ndicula! Ndathi “ubani, soze ndingayi! Ndingayibhataleli nokuyibhatalela! Ndilapho!” [eqhwaba izandla]

Isigidimi: Khawutsho ke mntasekhaya, yintoni le ingaka ngokudlalelwa yiOkhestra?

Zahara: Ukuva iingoma zakho zidlalwa ngabantu abaye esikolweni bafundela ukudlala ezazikhaliso kuyavuyisa. Kaloku mna zange ndiwuyele esikolweni umculo. Ndazifundela nje ukudlala. Isigidimi: Yintoni le ingaka ngokudlala kwiOkhestra ?

Zahara: Kaloku kwiOkhestra ingoma bayidlala ngalendlela iyiyo. Lanto uyivayo kwiCD, apho uva iziginci ezininzi ezenzwe ngeekhompyutha, uye uyibone apha phamb’ kwakho – wonke umntu -bhalwe yiMedia YakwaNtu odlala izikhaliso ukhona. Ndisakhula ndandicing’ba iOkhestra yinto apha eyenzelwa udidi oluthile lomculo, qha. Kanti hayi – iOkhestra ingadlalela neKwaito; neHip Hop ingayisebenzisa, nditsho na lo wam umculo – iAfroPop! Bendingayazi ukuba bangawudlalela. Umahluko yilento yokuba amaxilongo maninzi, iziginci zininzi! Nanko nje umahluko”

Isigidimi: Izinto zeeOkhestra zizinto zeengcungcu nje – abantu bakuthi bazibona njengezinto ezingafikelelekiyo; singenza ntoni ukutshintsha lonto?

Amalungu eAZAPO ebekhalaza phandle, xesha usodolophu nenkulumbuso bebetyhila esisitilato sitsha, siyi-Steve Biko Drive. Usis’ Khululwa Melane (ezantsi) wongeze wathi “khange bamenywe abahlali baseGugulethu kulenkqubo – yotyhilo - kwaye umbutho weDA uzama ukunyebeleza imbali kaBiko.”

Zahara: Ingxaki yeyokuba akukho zikolo zomculo ezikufuphi nasezilalini. Ukuze umntu afundele umculo kufuneka aye eRhini, aye ethin’ thin’ na phi phi-phi. Kodwa kutheni kungavula isikolo somculo eMonti? Kutheni kungavulwa isikolo somculo eMthatha? eGcuwa? kuQumbu? Uyazi ke ukuba wonke umntu ofuna ukudlala ezazixhobo zomculo okanye ofuna ukucula unayo indawo anokuya kuyo. Xa usekhaya ukwazi ukucinga ukuba “hayi maan, ikhona lendawo eMthatha!” Sikhona isidingo seendawo ezinje okanye izikolo zomculo qha ubutyebi nobuqili bokulandelelela yinto apha esingenayo kak’hle kuloMzantsi! Isigidimi: Ngoku wena wenza ntoni kwelakho icala ukutshintsha lengxaki?

- bhalwe yiMedia YakwaNtu

S

Ezomculo Nolonwabo

8 9

X

h

o

s

Zahara: Mna ngoku ndinento apha endiyenzayo, endiyibiza: “Intyatyambo Echumileyo” – apho ke ndiqokelela iziginci, endithi ndizinike abantwana baseAfrika jikelele, abangamantombazane. Ndibanika eziziginci, osogqiba ndibafundise ukudlala iingoma zam ngazo. Ndibafundisa simahla.

a I

s

i

g

i

EyeDwarha 2012

K

wimpelaveki yomhla wama 29 kweyoMsintsi, ndithunywe ngumkhuluwa wam esithi “siXhosana sasekhaya khawukhe ume ngokugqwashuza uyokudlala nabanye abantwana pha kwiHeineken Symphonic Rocks, eKapa.” Njengamntwana oqeqeshekileyo, khange ndibe ndilibazisa kwakuthetha ubhuti wam, ndabetha umtsi wamnye uyokutsho eGrand Arena. IHeineken Symphonic Rocks ngumnyhadala apha oqokelela iimvumi akhona amadoda alahlekene neentombi zawo ngula mdaniso ubusenziwa nguezikhethekileyo zaseMzantsi kuze Joao oculela iMiCasa - kuba ingathi nawo zizokwenza ezidume ngazo eKapa nase Rhawutini. Eyona nto yenza umdla ngalo loo madoda ebethe phithi kukutswinela iMiCasa. mnyhadala kukuba ezi mvumi, bezili13 Lo nto uyalivuthela, akadlali, ixolongo kulo nyaka, uMo weMiCasa. zikhatshwa yiCape Town Pops Bekumnandi inene kula Grand Arena, Okhestra enabantu abangama-65, nto imincili ebendinayo ibingathi ndim le ilangazelelwa kakhulu ziimvumi ezweni Isigidimi: Uzakuyisa emakhaya na lenobecula nala orchestra. jikelele. kqubo yeNtyatyambo Echumileyo? Inye/zimbini nje izinto ezindenze Kaloku, nangona iwuphucula ngendlela ndaziva buhlungu ngeHeineken Symphonengummangaliso umculo, iyadula into Zahara: Ndenzela bona kanye kanye. Iya ic Rocks. yokusebenzisana nabantu abaninzi apho lento. Umntu noko akwazi ukudlala Umntu ofana nam ebembalwa pha; kangaka. Kulo nyaka, ngunyaka ikatarra kwaye abenezangcinga zokuba ndingayazi nokuba abantu bethu abafuni wesithathu uqhutywa lo mnyhadala, kuye “uZahara ukwazile ukuyenza lento, nam na ukuza kwiminyhadala elolu hlobo, kwamenywa uZahara, uZolani Mahola ndingakwazi ukuyenza!” okanye mhlawumbi bebengazi nto ngeweFreshly Ground, iMiCasa, uToya De Noko simbonile ukuba ukhangeleka ngath’ Lazy, noChianosky kusithwa mabongeze Heineken Symphonic Rocks. Ngendingayudiniwe uBulelwa, saqond’ba masimyeke, kooTumi and The Volume, Van Coke Cartel, anga kwa mna kuqala ukuba bendigathunywanga ngubhuti, ngoba bendingevanga Mac Stanley, nabanye. ayokulungiselela iHeineken Symphonic kwa nto ngalo mnyhadala. Ndiwathandile amazwi kaFrancois, Rocks. Sigqibezele ngokumbuza impilo. UAndy Mac, owayiqala iHeineken SymweFokof Polisie Kar, noChianosky. phonic Rocks, uthi bayazama ukumema UToya De Lazy yena masithi andimIsigidimi: Unjani Bulelwa? phiwanga, ngoba bendingaboniswa kwa iimvumi ezithandwa ngumntu wonke. UMac uthi: “Yilo nto simeme ooZahara, nto yila nto ingavakaliyo ebeyicula pha. Zahara: Ndisaphilile! Ndisonwabile! ooToya, neeMiCasa, njalo-njalo. Uqala Wodlulwe nanguArd Matthews obengathi Zininzi izinto ezenzekileyo kulonyaka nje kwethu ngo2010 sasineemvumi zeRock uneendawo ezikhefuzelayo. – izinto zamaphepha, nezinto zamawonga, kuphela. Singathanda ukumema iimvumi Uninzi lwabo khange lundidanise ke njalo-njalo kodwa ndiselapha. Ndiphilile. ezingangama30, qha ixesha alisivumeli. kodwa, ingakumbi iPops Orchestra, Ndinekolo yokuba ndilapha nje, ndizokNgokuya sikhula siya sizongeza iimvumi, uZahara, uZolani, neTumi and The wenza into endandiyizalelwe. sisebenzela lo nto.” Volume. IPops Orchestra igqwesile, Ndisonwabile! Eyesibini endidanisileyo kukuba nanoba uthi Rock, noba uthi House, noba kula orchestra ibibaleka imidaka ekwela uthi Hip Hop, abantu bePops Orchestra bebengoompondozihlanjiwe, bengohlulwa qonga. Yhini na bethuna bekhona ooHugh Masekela, Abdullah Ibrahim, Jonas yinto. Gwangwa, ndibala bani na! Bayikhaphe iTumi and The Volume Iphi imidaka kwezi orchestra? Baphi ndafuna ukukhala ndithi “hayini niyandithunuka, kodwa ningayeki, nindithunuka ooLwanda Gogwana, ooThandi Ntuli, nooSisonke Xonti kwezi orchestra zidlala kamnandi”. Yabe iTumi and The Volume kooSymphonic Rocks? isithi “singangawo lo mnyhadala”, idaniIngaba thina sisisizwe esinomona esinsisa oondlebezikhany’ilanga ngeHip Hop gafuni ukufundisana, esingafuni ukuphana exhokonkxayo. ulwazi nenkcubeko? Ookhokho bethu benUthe wakungena uZahara, la gengobantu ababesivimba amava njena, Grand Arena yathi ngcu esandleni siwuthatha phi thina lo mkhuba wokufuna sakhe, esithi kukhala “isigingci sam ukulumka sodwa? Siphuncukene neengapha”, eculisa elo gumbi ebeligcwele oondlebezikhany’ilanga isiXhosa. UZolani cambu zethu, siphuncukene neengcambu zakwaNtu. USibongakonke makangathi wangena wayiphatha la Pops Orchestra Emva koko ke siye sapha uBulelwa oku komdlezana ephethe usana lwakhe - kobo buntatheli bakhe alibale ukuba kuk(uZahara) icwecwe leli phepha - nje ukuze ngathi ukucula neOrchestra yinto ehlala ho abantu abakuCentane abanokuthanda azifundele kwinqwelo-moya, xa ebuyela eyenza mihla le. Kutswinwe akwayekwa ukubaziintatheli, okanye ukufunda nje eRhawutini. Kodwa siyabon’ba khange kwakungena iMiCasa, ndiyakrokra ukuba ukubhala. OoSimphiwe Dana nooThandisakwazi ukuzibamba. wa Mazwai mabangakhenkethi izwe lonke balibale ukuba isingqi esi basithatha phi. Ukuba sizakufika kwezi dolophu sibengoonodolophu, sizilibale ukuba singabantu, singabasezilalini, abantu bakuthi bakuhlala bevovela oondlebezikhany’ilanga, beziluma amalwimi bejijana nesi siNgesi. Nina baseRhawutini khanikhe nithi nqaku izihlobo nezizalwane zenu niyokroba pha eCarnival City Big Top Arena ngomhla wesi6 kweyeDwarha. Ngeze niyazi ukuba ukuya kwenu kuyakuzala nkomo ni na, mhlawumbi ooZim Ngqawana bangomso bakuvela nje ngokubona umnyhadala ofana nalo. - ngu Sibongakonke Mama

d

i

m

i

S

a

m

a

X

h

o

s

a


Impilo Nezabazali

EyeDwarha 2012

Icandelo Labantwana

10 11

EyeDwarha 2012

nguGqr. Nomphelo Gantsho

U

kuncancisa usana lwenza luqilima ukuvana komntwana noMama wakhe. Ubisi luka mama lunazo zonke izondlo ezifunwa ngumzimba wosana lwakho okhulayo, kwaye luthi lukhusele nosana kwizifo ezininzi. Xa uMama egqiba ukuzala ubisi oluthi luphume kwintsuku zokuqala lubukeka ngokungathi ngamanzi (Colostrum), olu bisi lulo oluqulathe izakha mzimba ezithi zikhusele usana kwizifo.

Kwabanye oomama kuthi kubenzima ukuncancisa usana ngenxa yokungakwazi ukuba mabenze njani kuba bengakhange bafumane ncazelo yaneleyo.

Eli nqaku lizama ukukunceda ekubeni uyazi into omawuyenza xa ufumana usana lwakho. Kuyanceda ukuba ufunde ngezinto ozakuthi uqubisane nazo xa umntana wakho ezelwe. Kubalulekile ukuba uhlale ukhululeke xa uzakuncancisa usana lwakho.

umntwana emane encanca. - ukuncancisa usana kwakho akufundelwa, kuyazenzekela. Abantwana badalwe ngendlela yokuba xa bebekwa esifubeni sikaMama bafune ibele apho likhoyo.

umntwana ubisi aze yena afike afake umntwana ebeleni ukubuya lwakhe emsebenzini.

Ukuba usenemibuzo malumga nokuncancisa kufuneka xa uyokuhlukuhla ubuze - umntwana xa emncinci kufuneka an- abongikazi. Kuyanceda ukuba uyibhale canciswe njalo xa efuna ukuncanca. Ukuze phantsi yonke imibuzo yakho ukuze umntwana abe uyahlutha kufuneka usana ungazokulibala nto. kufuneka luncance amaxesha ayi-8 ukuya ku-12 ngemini, amanapkeni ayi-6 okanye Akukho nto igqitha ngaphezulu ngemini. ubisi lukamama, ucocekule, Bubuvuvu ukuba oomama aluthengwa abanogawulayo akufunekanga futhi bancancise kuba bazakisulela lukhusela abantwana babo. Uphecululo lubonise usana ukuba uMama usebenzisa i-antiretrovirals lwakho kwaye usana lwakhe akamniki ezinye kwizifo. izinto zokutya, umntwana uncanca ibele qha ezo zinto ziyawaphungula amathuba okusuleleka kosana.

I-World Health Organisation (WHO) ngoku ithi oMama abatya i-antiretrovirals Amanqaku abalulekileyo: bangaqhubekeka bancancise abantwana babo kangaka ngenyanga ezintandathu, - ubisi lwebele lwenziwe ngamanzi (87%), ukuqinisekisa ukuba usana lwakho amathuba okumosulela umntwana abaphantsi. alunxanwa. Kungako oko umama oncancisayo kufuneka esele amanzi amaninzi Asikho isizathu esibangela umama anukuze azokuba nobisi olwaneleyo lokuba gaqhubeki ukuncancisa umntwana wakhe umntwana ancance. xa ebuyela emsebenzini. Umama angakwazi ukukhamela - ungazikhathazi xa uqala ukuncancisa umntwana wakhe xa ungenabisi olwaneleyo kuba kwiveki ubisi ukuze umntu zokuqala oomama abaninzi bakhupha ozakumgcinela ubisi oluncinci, ubisi luthi lube luninzi umntwana athi amselise ngokuhamba kwexesha ngokuthu

kufake phantsi kwemeko yonxunguphalo, ingakumbi xa usengumama omtsha onabantwana abaselula kakhulu. Le meko iye ibenzima xa ufumanisa ukuba kukho izinto ezikuphosayo ngamaxesha athile nezibalulekileyo, umzekelo wezinye ezinje ngokuzimasa itheko labantwana lesikolo, ukhuphiswano lwe bhola okanye umculo, utyelelo kwimizi yezilwanyana zasendle, kanti nokubasa kuGqirha xa bengaphilanga. Intliziyo yam ixola kakhula ngokwazi ukuba ndibashiya elugcinweni nasesandleni esifudumeleyo sika Mama wam onguMakhulu wabo. ninzi loo mama bakweli lase Ukuhlangabezana nalemiceli mngeni, Mzantsi Afrika lubenempumelelo ndiye ndincedwe kakhulu lunxibeleyamathuba emisebenzi akumanlwano lwale mihla olukumgangatho qanaba ngamanqanaba.Ekuquka imiseophezulu, i(technology) ngolwimi benzi ethi inyanzelise ukuba umntu ongulwasemzini. Iluncedo kulamaxesha esipmama makatyelele amasebe angaphandle hila kuwo,iwenza umgama wokungabikho kwedolophu ahlala kuyo. Lo nto ithi yenze kwam phakathi kwabo ubekufutshane ukuba ungasoloko uphakathi kosapho kakhulu. Ndingathanda ukwabelana nalwakho ixesha elininzi. Sikhule isisiqhelo banye Omama ngalamacebiso alandelayo, ke kuthi Bantu bamnyama, ufumanisa athe andinceda ekugcineni ubudlelwane ukuba abazal bakho baphangela kwi phakathi kukaMama nabantwana bakhe. dolophu ezinkulu nezikude, sishiyeke Skype – oluhlobo lonxibelelwano siselugcinweni loo Makhulu noTatomolunesixhobo esishicelela imiboniso, khulu bethu. lwenza umdla kakhulu ebantwaneni, Ndingomnye wabomama abaphangela ngoba awupheleli ekuncokoleni nje nabo, phesheya kolwandle, utyelelo lam kodwa uyakwazi nokubabona. Siye sicule kulamazwe luye luthathe iveki, ke, sihlekisane, kube mnandi nabo ndibaiinyanga kanti nonyaka. bone ukuba landawo yokungabikho kwam Kuxhomekeka kubuninzi bomsebenzi ilibalekile okwethutyana. lowo funeka wenziwe. Sisigqibo esiyesi-

U

I

s

i

g

i

d

i

m

i

Bathumelele Imiboniso eshicilelweyo kunye nemifanekiso – Abantwana bayakonwabela kakhulu ukubukela imifanekiso yabo okanye eyosapho kunye nezihlobo. Ibanika umdla kakhulu ukubona lamazwe ndiwatyelelayo, kunye noshicilelo endiye ndibenzele lona, kwizithili ngezithili endihamba kuzo, nempilo, nentlalo njalo, njalo. Izipho – akukho xesha limnandi kakhulu njengeli lokubaphathela izipho. Baba nemincili nomdla kakhulu xa sekusondele ixesha lam lokubuya. Ndiye ndibakhethele izipho zalamazwe ngamazwe ndiwatyelelayo ezohlukahlukeneyo. Yakha ubudlelwani obuluqilima lo nto, kuba bayayazi uMama wabo uyabacinga apho akhoyo nokuba ukude kangakanini kubo. Umdla ke kubo wongezelelwa nokumane bebalisela abahlobo babo. Amaxesha aqingqiweyo okubatsalela ngomnxeba – Akhona ke amaxesha aye andinyanzelise ukuba ndisebenzise umnxeba kuphela. Elixesha lasekuseni, libano xinzelelo kakhulu ngenxa yobuxhaphetsu balo nexesha lesikolo. Umzekelo ukubatsalela umnxeba ngelixesha lakusasa kukubavusa nje futhi ubanqwenelele usuku olumnandi. Ndithembise ukuncokola kuSkype emva kwemini. Ugqibile ukubanika la mdla wokuba nizobuya nincokole ngokwaneleyo ubuya kwabo eskolweni, uve ke namabali aseskolweni, nezinto yinto ezithe zabonwabisa imini

S

a

m

a

le yonke. Isibali zintsuku/nyanga (Countdown Calendar) - Esisibali ndisenzele bona sikhethekileyo, xabebala intsuku ezishiyekileyo phambi kokuba ndibuye. Usuku ngalunye olobalwayo sincokola ngalo, nangendlela ebelubaphethe ngalo usuku lwabo, kwakunye nohlobo abaziva ngalo nanjengokuba intsuku zokubuya kwam zisiya zisondela. Amalungiselelo okufika kwam - Eli cebo lize nentwazana yam eneminyaka esibhozo, kwenye yencoko zethu. Wacebisa ukuba bona bazakubhala uludwe lezinto abangathanda ukuzenza nam okanye indawo abanokuzityelela kunye nam ekufikeni kwam ekhaya. Ndiye ndithande olusuku ke ukulichithela ekhaya, ndiphumle. Ukukhawulelana nabo kwesisicelo , ndiyendithande ukuba masitye kunye isidlo sakusasa / emini emaqanda okanye isopholo kwapha kumzi wenqwelo-moya, emveni koko sichithe usuku lonke ekhaya. Ngosuku olulandelayo ke ibanguwashiywa ndibhekiswe ngapha nangapha, sityelele imizi yogcino zilwanyana zasendle, siye eBhayaskopu, okanye siyokuthenga oni noni nje ibelolonwabo. Ndiyacinga mhlawumbi le ngcinga ngokokwakhe ukubona ibikukuvala esasithuba songabikho kwam, xeshikweni bezenza nomakhulu ezizinto ndizibale ngentla apha.

-ngu Mitolli Ntshinka

X

h

o

s

a I

s

i

g

i

d

i

m

i

S

a

m

a

X

h

o

s

a


Ezemidlalo

EyeDwarha 2012

Z

ithe ziphela iiOlimpiki kwabe kuqala ezi zabantu abakhubazekileyo. Nokwana apha amathemba wazeMzantsi Afrika ebeliqela. Besibalindele abantu abanje ngoNatalie du Toit noOscar Pistorius bawole iimbasa zibenintsi. Khange basidanise. Ekuqaleni kwalemidlalo uye wasazisa Nank’ u Oscar Pistorius eqhayisa uNatalie du Toit ukuba yena uqubha ngeembasa abuye nazo kwiOlimpiki yabo. okokugqibela kwimidlalo yeOlimpiki. (umfanekiso siwuphiwe: lisebe Yatsho ke intombi yase Kapa ukuba yona lwezothungelwano lika Rhulumente) iyarhoxa. Ndibawela ukuthi heyona nto emenze wazimisela ngoba uye waphela ebuya neegolide ezintathu, nesilivere enye. Singemkanga kwabaqubhi, uCharl Bouwer naye ubuye negolide nesilivere ezimbini. Lilonke, amaqubhi babuye neembasa ezilishumi elinanye. Omnye ebesimjonge ngeliso elibukhali ibiyimbaleki uOscar Pistorius. Iqhawe laseMzantsi Afrika. Uphele yena ebuya negolide enye, isilivere enye kwaye nobhedu olunye. Ebekhona nakwiqela

B

enditshilo ke kulenyanga idlulileyo ukuba ibhola ekhatywayo izakuthi gqi ngamandla. Abafana Bafana bazamile ngapha eBrazil ngelishwa babethwa kodwa. Basuka apho babetha iMozambique ngo 2-0 kwibala ekuthiwa yiMbombela. Apho bekukhanya inkwenkwezi enguBernard Parker oye wazikora zombini. -ngu Kaunda Ntunja Lenyanga siyiqale ngendaba ezimnandi zokuba iiNkosi zaseMpuma Koloni, EP Kings, zingenile kwitumente ye Super Rugby ngo 2013. Lilonke ke abahlali base Bhayi nabaseMonti bazokubukela umbhoxo okumgangatho ophezulu kakhulu kulonyaka ozayo. iRugby Championship ibisentweni kulenyanga yoMsintsi. iiAll Blacks zivuthulule wonke umntu. Ziqale zabetha iiWallabies kabini, zavungula ngeArgentina zasokugqiba zaqhwaba amaBhokobhoko. Njeba ndibhala nje, amaBhokobhoko asezakugagana neWallabies eLoftus, asokugqiba ajongane neAll Blacks eSoweto eFNB Stadium. Apho ke kuzokuqhawuka ujingi abantwana bedlala. Ngokuqinisekileyo uHeyneke Meyer (umqeqeshi wamaBhokobhoko) uzobe ejonge ukuyisonga letumente icwecwe lakhe apha eMzantsi Afrika lingeka ngcoliswa. iiAll Blacks zimka nayo letumente ngokuqinisekileyo. Apha ekhaya iABSA Currie Cup iyaqhuba. Imeko kodwa izokubonakala kakuhle apha kwinyanga yeDwarha ukuba leliphi iqela elisemcimbini ncam ncam. -ngu Kaunda Ntunja

Ngomhla wesi-6 kulenyanga sikuyo iiSpringboks ziqobisana ne New Zealand eFNB Stadium, eSoweto ngentsimbi: 17:00 Eminye imidlalo yabo iyakuba ngenyanga yeNkanga.

I

s

i

g

i

L

eliqhafaze icwecwe lehlabathi kumgqatso lothathelwano lwe 4 x 100 m. Apho ke besino Samkelo Radebe, Zivan Smith, Arnu Fourie naye uOscar Pistrorius. KwiOlimpiki zona uqobo ibingabafana base Jamaica abaye basimangaza ngesantya kulomgqatso. Apha kwabakhubazekileyo ibingu Mzantsi Afrika ebekhalisa isiginci. Ndibawela ukuthi andicingi ndiwulibale lona wona umgqatso. Amadoda amane, akhubazekileyo, asuka kwintsokolo engumangaliso ebomini, balonyusile igama laseMzantsi Afrika ngeyona ndlela. Bona ndiyabothulela umnqwazi. Lilonke, iqela laseMzantsi Afrika libuye neembasa ezingamashumi amabini anethoba, iigolide ezisibhozo, iisilivere ezilishuma elinesibini kwaye noobhedu olithoba.

Nank’ u Samkelo Radebe enikwa i-R100 000 lisebe lezemidlalo. (umfanekiso siwuphiwe: lisebe lwezothungelwano lika Rhulumente)

iiProteas zikwitumente ye ICC World T20 eSri Lanka. Okwangoku imeko isentle kodwa sizakubona xasesingena kwimidlalo wogeqwano ukuba sizokwazi na ukuyimela into yethu. Abafana balapha Sithi HALALA kuni nonke abebemele eMzantsi basoloko bebhatyaza xa befika kumdlalo obalulekileyo kwiitumente uMzantsi Afrika, siyazingca ngani! -ngu Kaunda Ntunja zehlabathi. Nali ke ngoku ithuba lokuba bayehlise lenkawu egwencele apha emqolo ngoba lenkawu izakuphela Siqukumbhela i-ICC World T20. iAustralia iyimfene. Yasokuba yimfene ke, namarhawu azakuyiqonda ukuba siveidlala neWest Indies ngomhla wesi-5. lile. Masithembe ngosuku lwe 7 kweye Iqela eliphumeleleyo lizakudlala neSri Dwarha sizakuyinyusa lendebe. Lanka ngomhla wesi-7 -ngu Kaunda Ntunja (owokugqibela)

imfiliba ikamva le National First Division emva kokuba lamaqela akule league ethathe isigqibo sokuziguzula azimele kwi Premier Soccer League. Sekuqengqeleke iiveki imile Ibhola ekhatywayo - imidlalo yeABSA Premiership): imidlalo yebhola ekhatywayo kule 6 EyeDwarha Wits ne Golden Arrows Xesha: 15:30 league. Lamaqela athathe isigqibo 6 EyeDwarha Free State Stars ne Swallows Xesha: 15:30 sokuyikwaya imidlalo de i PSL 6 EyeDwarha Chiefs ne Bloem Celtics Xesha: 18:00 imamele izikhalazo zawo. Nangona 6 EyeDwarha AmaZulu ne Ajax Cape Town Xesha: 20:15 kunjalo iqela lase Freystati i Rose 6 EyeDwarha Sundowns ne Platinum Stars Xesha: 20:15 United liyile kwimidlalo ebelicwang7 EyeDwarha Black Leopards ne Supersport United Xesha: 15:30 ciselwe yona emibini, lafika 7 EyeDwarha Pretoria ne Pirates Xesha: 15:30 kukhala ibhungane emabaleni. 26 EyeDwarha Chiefs ne Maritzburg United Xesha: 20:00 Imali isembindini wale mpixano. 27 EyeDwarha Wits ne Supersport United Xesha: 15:30 Lamaqela afuna ukuzimela athengise 27 EyeDwarha Free State Stars ne Platinum Stars Xesha: 15:30 imidlalo yawo kamabonakude nakom27 EyeDwarha Golden Arrows ne Chippa United Xesha: 18:00 nomathokolo, ze aphinde azizizele 27 EyeDwarha Ajax Cape Town ne Sundowns Xesha: 18:00 inkxaso-mali. Okwangoku asaxhome27 EyeDwarha Swallows ne Black Leopards Xesha: 20:15 keke kwi PSL. Amaqela e NFD azuza 28 EyeDwarha Pirates ne AmaZulu Xesha: 15:30 inkxaso-mali eyi R200 000 ngenyanga, 28 EyeDwarha Bloem Celtics ne Pretoria Xesha: 15:30 ngelixa amaqela adlala ku PSL afumana i R1,2-million. Amaphathi bala maqela bathi lemali incinci. Kananjalo akwafaka isinyanzelo sokuba intshatsheli zale league zinyuselwe imali ifikelele kwi R1-million. Nawo afuna uchatha kwiqela elithe laphumelela ikota ye league njen- Faka iintengiso zakho okanye goko iqela eliphumelele i kota ye league kwi PSL lizozuza imali eyi ishishini lakho R1,5-million. Athi lamaqela kwakwenziwe kweliphepha isivumelwano nesigqeba esilawula i PSL ngokutsalela sokuba azakuzuza isabelo esithe xhathe umnxeba kwintywenka yemali eyi ku- 082 619 8937 R115-million ekwingxowa yalombutho. okanye Akwafuna nokuba ipheliswe into ubhalele yokuba iqela elikwindayo yeshumi eliumhleli ku: nesihlanu kwi PSL likhuphisane unathik@gmail.com namaqela amathathu akule league. Bafuna ukuba iqela elikwindayo yokuqala neyesibini anyuselwe. Elilandelayo Ukwayo lwemidlalo liyibeka emva le icwecwe liphuma league, likwachaphazela ikamva ngomhla wokuqala labadlali bebhola abaselula. Isigqeba kweyeDwarha esilawulayo bekufanele okokuba siyeke imidlalo iqhubekeke ngelixa Eliphepha kusaxoxwa ngekamva, nangomba lipapashwa wemali. Uthule awuphefumli, kwaye yi: MEDIA uvule zabhuqa umbutho owongamele YAKWANTU ibhola ekhatywayo kweli i SAFA, nto leyo imangalisa abathandi nabalandeli bebhola kaUnathi Kondile GEELY eMONTI | 043 701 6400 | Oxford Str ezantsi | eMonti ekhatywayo. - nguSiphelele Buthelezi

AmaTikiti eAfrica Cup of Nations 2013 ayafumaneka kwiivenkile zakwa SUPERSPAR jikelele ngoku!!!

d

i

m

i

S

a

m

a

X

h

o

s

a

Isigidimi SamaXhosa - EyeDwarha 2012  

Nali ke icwecwe lalenyanga yeDwarha - liphuphuma ziindaba zakwiindawo ngeendawo zamaXhosa... Nilonwabele!

Isigidimi SamaXhosa - EyeDwarha 2012  

Nali ke icwecwe lalenyanga yeDwarha - liphuphuma ziindaba zakwiindawo ngeendawo zamaXhosa... Nilonwabele!

Advertisement