Page 1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNETMELİĞİ R.G. 18.1.2013 / 28 532


İSG Kurulunun Önemi

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında önemli kararlar alan ve işvereni yönlendiren yapı.  Çalışanlara yol göstermek. 


Yasal Dayanak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik  R.G. 18.1.2013 / 28532 


İSG kurulu nerede kurulur? 50 ve daha fazla çalışanı olan  Altı aydan fazla süren  Sürekli işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde kurulmak zorundadır. 


Başka nerelerde kurulur? (1)

Asıl 50  Alt 50  Ayrı ayrı kurul kurmak zorundadır. 


Başka nerelerde kurulur? (2)

Asıl 50  Alt 40  Asıl, kurul kurmak zorundadır.  Alt, temsilci verir. 


Başka nerelerde kurulur? (3) Asıl işverenin çalışan sayısı: 40  Alt işverenin çalışan sayısı: 60 

Alt kuracak, asıl işveren bir temsilci atar.


Başka nerelerde kurulur? (4) Asıl: 25  Alt: 30  Koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. 


Kurul üyeleri kimlerdir?

1234-

İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, 5- Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, 6- Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, 7- Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.


Kurul üyelerinin eğitimi  

     

a) Kurulun görev ve yetkileri, b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, ç) İş hijyeninin temel ilkeleri, d) İletişim teknikleri, e) Acil durum önlemleri, f) Meslek hastalıkları, g) İşyerlerine ait özel riskler, ğ) Risk değerlendirmesi.


Kurulda Yönetim 

Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır.


Kurulda yönetim 

İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde kurul sekretaryası; İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.


Kurulda yönetim 

Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.


Formen kimdir? 

Formenin seçimi: Formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.


Kurulun çalışma usulleri

 

Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, Tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, Az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.


Kurulun çalışma usulleri 

Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir. Peki nasıl?


Kurulun çalışma usulleri 

Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.


Kurulun çalışma usulleri 

 

Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.


Kurulun çalışma usulleri 

Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir.


Kurulun çalışma usulleri 

Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.


Kurulun çalışma usulleri 

Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar. Çalışanlar İSG kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.


Soru: A.A 

   

Hangisi İSG kurulunun üyelerinden birisi değildir? A)İşyeri hekimi B)İş güvenliği uzmanı C)Diğer sağlık personeli D)İşveren


Soru: A.A 

   

Hangisi İSG kurulunun üyelerinden birisi değildir? A)Çalışan temsilcisi B)İş güvenliği uzmanı C)Sendika temsilcisi D)İşveren


Soru: 18.5.2013 (B) 

  

Hangisi İSG kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir? A)Personel yönetimi B)Kurulun görev ve yetkileri C)Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri D)İSG konularında ulusal mevzuat ve standartlar


18.8.2013 Tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu olmayan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun sekretaryası, aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? A) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli B) İşveren tarafından görevlendirme yapılan bir kişi C) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi D) O işyerindeki formen, ustabaşı veya çalışan/çalışan temsilcilerinin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen bir kişi


18.8.2013 Aşağıdakilerden hangisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının çalışma usulleri arasında yer almaz? A) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. B) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası hâlleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hâllerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.


C) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir. D) Kurullar ayda en az iki kere toplanır. Ancak kurul, işyerini tehlike sınıfını dikkate alarak, çok tehlikeli işlerde bu sürenin bir hafta, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki hafta, az tehlikeli işyerlerinde ise bu sürenin üç hafta olarak belirlenmesine karar verebilir.

Isgkurullari  

isg kurulları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you