Page 1

IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA: KULTURA ANIZTASUNA ETA GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIAK IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD: DIVERSIDAD CULTURAL Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO

2013ko Ekainaren 12 eta 13an Ingeniaritza Fakultatea, Deustuko Unibertsitatea. Bilbo 12 y 13 de Junio de 2013 Facultad de Ingeniería, Universidad de Deusto. Bilbao

Colaboran:


SARRERA INTRODUCCIÓN I. MULTZOA: KULTURA ANIZTASUNA ETA GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIAK BLOQUE I: DIVERSIDAD CULTURAL Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO

7 Joseba Sainz de Murieta

Las tecnologías para el desarrollo humano.

15 Andrea Ruíz Balzola

Diversidad cultural.

18 Txaro Roldán Valencia

Diversidad cultural y tecnologías para el desarrollo humano: Proyecto Identibuzz. II. MULTZOA: GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIAK KULTURA ANIZTASUNERAKO TOPAGUNE GISA BLOQUE II: LAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO COMO PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL

22 Eduard Muntaner Perich

El proyecto TIC TAC. tecnologías para el aprendizaje creativo y el cambio social. 24 Aitzpea Leizaola Egaña La construcción social del espacio: una reflexión antropológica. 27 Andrea García González Pandora Mirabilia. Cooperativa de trabajo feminista e interdisciplinar. 30 Ortzi Akizu Gardoki TDH bajo el monte K2, Pakistán. Experiencias prácticas de desarrollo de tecnologías apropiadas de energías renovables en la cooperación al desarrollo. III MULTZOA: GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIEN ERRONKAK KULTURA ANIZTASUNEAN BLOQUE III: RETOS DE LAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LA DIVERSIDAD CULTURAL

35 Sandra Fernández Cebrián

Introducción a los retos de las tdh en la diversidad cultural. 39 Antón Borja Álvarez Retos de las TDH en la diversidad cultural. 42 Roberto Bermejo Gómez de Segura Bomímesis y principios de sostenibilidad. ONDORIOAK CONCLUSIONES ESKERRAK AGRADECIMIENTOS


SARRERA INTRODUCCIÓN

2013ko ekainaren 12 eta 13an Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultatean Teknologiari, Garapenari eta Gizarteari buruzko IV. Jardunaldiak ospatu ziren; oraingo honetan, aniztasun kulturalari eta horrek giza garapenerako teknologiekin duen erlazioari eskainia. Hasiera emateko ekitaldian Inés Jacob, Deustuko Ingeniaritza Fakultateko dekanoa, Juan Manuel López Garde, eskola bereko irakaslea, eta Izaro Basurko eta Vanesa Calero, Ingeniería Sin Fronteras País Vasco-Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritzako (ISF País Vasco-Euskal Herriko MGI) garapenerako hezkuntzako taldekoak izan genituen. ZER DA ISF-MGI? ISF País Vasco-Euskal Herriko MGI, unibertsitate eta boluntariotza elkartea da, lan-talde desberdinez osatua dago, eta horien artean Garapenerako Hezkuntzakoa aurki dezakegu, nondik 2008. urtean Teknologia, Garapena eta Gizartea Jardunaldiak ospatzeko ekimena sortu zuen, giza garapenerako teknologia baten aldeko hezkuntzaren apustu argi bat eginez. Jardunaldi hauek, gainera, Deustuko Unibertsitatearen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza dute, “Euskal Autonomi Elkargoko Irakaskuntza Teknikoetan Garapenerako Unibertsitate Lankidetza” proiektuaren bitartez, bere bigarren fasean, non jardunaldi hauek kokatzen diren. Proiektu honetan lau ekintza ildo dauzkagu: Garapenerako Lankidetzan egiten diren Karrera Amaierako Proiektuen programaren koordinazioa eta kudeaketa; ikerkuntzako, eragin politikoko eta sarean laneko ekimen guztiak batzen dituen ildoa; sentsibilizazio ekintzak Egizu L’Off: Hiperkontsumo Gutxiago, Giza Eskubide Gehiago kanpainaren barruan; eta prestakuntza ekint-


IV JORNADAS TECNOLOGĂ?A, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// INTRODUCCIĂ“N ////

3

zak, non lankidetza, garapena eta giza garapenerako teknologiak ikastaroak antolatzen ditugun, nola honako jardunaldi hauek ere. Prestakuntza ekintza honen bitartez gure laneko zeharkako alderdietan sakondu dezakegu. Hala, lehen edizioa (2009) garapenerako hezkuntza ikasketa teknikoetan gaiari egon zen eskainia, bigarrena (2010) garapenerako ikerkuntzari, hirugarrena (2012) genero ikuspuntuari GGTetan, eta azken edizio honetan (2013) Giza Garapenerako Teknologietan aniztasun kulturalaren ikuspuntuari eman nahi izan diogu garrantzia. ZERGATIK JARDUNALDI HAUEK? Jardunaldi hauen zergatia pertsonengandik, pertsonekin eta pertsonentzako teknologia baten alde lan egiten jarraitzea da, Giza garapenerako teknologia kontzeptuan oinarrituz, eta o nartzen eta ikustarazten teknologia ez dela neutroa, eta batez ere, ez dela, kulturari eta generoari dagokionean. Kulturek teknologia mota baten edo bestearen eraikuntzan duten garrantziaren bultzatzailetzat erabili nahi dugu gune hau, eta teknologiek eta kulturek duten elkarrekintzaren erakusgarritzat. Unibertsitate esparruan egitea erabaki genuen, zehazki ikasketa teknikoetakoan, garapenerako heziketaren ikuspuntutik lan eginez, eta unibertsitatearen rol hau azpimarratuz ezaguera eta jakintzen sorkuntzan, eta batzuk besteen gainetik balorizatzen. Unibertsitatea inguru pribilegiatua eta jakintzaren sustapenerako, ikerketarako eta eztabaidarako gune egokia dela uste dugu. 1982ko UNESCOk eginiko Mexikoko Adierazpenak dion moduan Kulturaren barnean arteak eta letrak ez ezik, bizimoduak, gizakiaren oinarrizko eskubideak, baliosistemak, ohiturak eta sinesmenak doazela ulertzen badugumakume zein gizonek jakintza, sinesmen, arte, moral, zuzenbide, usadio eta beste edozein ohitura eta baliabide Horregatik, jardunaldi hauen helburua gune akademikoetara eta erakunde eta gizarte mugimenduetara giza garapenerako teknologiei buruzko ikuspuntu eta eztabaidak helaraztea izan da, aniztasun kulturalaren ikuspegitik. Horretarako, esparru anitzetako pertsonen arteko eztabaida bultzatu dugu, hala nola, irakasleria, bai ikasketa teknikoetakoak nola ez, gizarte mugimenduak eta erakundeak, ikasleak eta herritarrak orokorrean. Nola egituratu dira? Lehen elementutzat Kultura aniztasunaren kontzeptua hartuta, alor horretan egiten den lanean teknologiak pieza edo lanabes moduan eduki dezakeen ekarpena bilatu da.


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// SARRERA ////

4

Horregatik, asteazken goizean zehar, Giza Garapenerako Teknologiak eta aniztasun kultural kontzeptua landu ziren, kultura hitzaren esanahian, edo kultura-artekotasunaren eta kultura-aniztasunaren arteko desberdintasunetan sakonduz, etab. Ondoren, Identibuzz proiektuak garatutako lanaren bitartez bi kontzeptuak batzeko. Egun horretan bertan, arratsaldez, aniztasun kulturala sustatzeko Giza Garapenerako Teknologiek dituzten erabilera desberdinak aipatu ziren. Hau da, nola teknologiek susta dezaketen: lurralde bereko kultura desberdinen eta gizarte-maila desberdinen arteko elkarbizitzaren hobekuntza, genero ekitatean hobekuntza, etab. Hori, teknologiaren alde desberdinak aztertzen egin genuen, zehazki, espazioaren gizarte eraikuntzarekin, heziketarekin, lankidetzarekin eta komunikazioarekin zerikusia zutenekin. Bigarren egunean, aniztasun kulturalean GGTek etorkizuneko lanean ditugun erronketan jarri genuen arreta, non gizakiak naturarekin duen harremana eta horrek kulturarekin zein zerikusi duen erako gaiak aztertu genituen; eta nola teknologia erabil daitekeen ikuspuntu desberdinetatik, jakintza paradigma jakin batean ala bestean sakonduz. Los días 12 y 13 de junio de 2013 tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto la cuarta edición de las Jornadas sobre Tecnología, Desarrollo y Sociedad, esta vez dedicadas al tema de la diversidad cultural y su relación con las tecnologías para el desarrollo humano. En la inauguración contamos con la presencia de Inés Jacob, Decana de la Facultad de Ingeniería de Deusto, con Juan Manuel López Garde, profesor de la misma escuela, y con Izaro Basurko y Vanesa Calero, del grupo de educación para el desarrollo de Ingeniería Sin Fronteras País Vasco-Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza (ISF País Vasco-Euskal Herriko MGI). ¿QUÉ ES ISF-MGI? ISF País Vasco-Euskal Herriko MGI, asociación universitaria y de voluntariado, está conformada por diferentes grupos de trabajo, entre los que se encuentra el grupo de Educación para el Desarrollo, desde donde surge en el 2008 la iniciativa de realizar las Jornadas de Tecnología, Desarrollo y Sociedad, como clara apuesta formativa por una tecnología para el desarrollo humano. Estás jornadas además cuentan con el apoyo de la Universidad de Deusto y de la Diputación Foral de Bizkaia, a través del proyecto “Cooperación Universitaria al Desarrollo en las Enseñanzas Técnicas de la Comunidad Autónoma del País Vaso”, en su segunda fase, y en el que se enmarcan las presentes jornadas.


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// INTRODUCCIÓN ////

5

En este proyecto contamos con cuatro líneas de acción: la gestión y coordinación del programa de Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al Desarrollo; la línea en la que englobamos todas las actividades de investigación, incidencia política y trabajo en red; actividades de sensibilización enmarcadas en la campaña Practica L’Off: Menos Hiperconsumo, Más Derechos Humanos; y las actividades de formación, donde realizamos los cursos de cooperación, desarrollo y tecnologías para el desarrollo humano, así como estas jornadas. A través de esta actividad formativa nos permite profundizar en aspectos transversales a nuestro trabajo. Así, la primera edición (2009) estuvo orientada a la educación para el desarrollo en las enseñanzas técnicas, la segunda (2010) a la investigación para el desarrollo, la tercera (2012), a la perspectiva de género en las TDH, y en esta última edición (2013) hemos querido remarcar la importancia de un enfoque desde la diversidad cultural en las Tecnologías para el Desarrollo Humano. ¿POR QUÉ ESTAS JORNADAS? El por qué de estas jornadas es el poder seguir trabajando por una tecnología desde, con y para las personas, apoyándonos en el concepto tecnología para el desarrollo humano, y asumiendo y visibilizando que la tecnología no es neutra, y en particular no lo es en cuanto a la cultura y el género. Queremos utilizar este espacio como impulsor de la importancia que las culturas tienen en la construcción de un tipo u otro de tecnología y su interacción con ella. Apostamos por hacerlo en el marco de la Universidad, en concreto de las enseñanzas técnicas, trabajando desde el enfoque de la educación para el desarrollo, y remarcando este papel de la universidad en la generación de conocimiento y saberes, y en la valorización de unos sobre otros. Consideramos que la universidad es un ambiente privilegiado y un espacio fundamental para la promoción del conocimiento, la investigación y el debate. Si entendemos la cultura como “aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por la mujer y el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (UNESCO, 1982: Declaración de México) es claro el papel fundamental de la educación. Y si aterrizamos en la Universidad, tenemos la posibilidad, e incluso la obligación, de considerarla como agente clave para la articulación de saberes. Por todo ello, el objetivo de estas jornadas ha sido el de llevar al espacio académico y de las organizaciones y movimientos sociales los actuales debates y visiones sobre las tecnologías para el desarrollo humano desde el enfoque


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// SARRERA ////

6

de la diversidad cultural. Para ello, hemos fomentado el debate entre personas de diferentes ámbitos, como profesorado, tanto de carreras técnicas como no técnicas, organismos y movimientos sociales, estudiantes y público en general. LA ESTRUCTURA SEGUIDA Partiendo del concepto de diversidad cultural como primer elemento, se ha buscado el aporte que puede tener la tecnología como pieza o herramienta en el trabajo que se realiza en este campo. Por ello, durante la mañana del miércoles se abordaron el enfoque de las Tecnologías para el Desarrollo Humano y el concepto de diversidad cultural, ahondando en qué significa cultura, o diferencias entre interculturalidad, multiculturalidad, etc. Para después aunar ambos enfoques a través del trabajo desarrollado por el proyecto Identibuzz. Ese mismo día a la tarde se vieron diferentes usos que se le puede dar a las Tecnologías para el Desarrollo Humano como herramienta para fomentar la diversidad cultural. Es decir, cómo la tecnología puede fomentar la mejora de la convivencia de culturas diferentes en un mismo territorio, de diferentes clases sociales, la mejora en la equidad de género, etc. Esto lo hicimos tratando ejemplos de diferentes vertientes de la tecnología, en concreto, relacionadas con la construcción social del espacio, la educación, la cooperación y la comunicación. El segundo día se enfocó a los retos que tenemos por delante en el trabajo de las TDH en la diversidad cultural, donde tratamos aspectos como la vinculación que tiene la cultura con la relación con la naturaleza por parte del ser humano, y cómo la tecnología puede utilizarse desde diferentes visiones ahondando en un determinado paradigma de conocimiento u otro.


I. MULTZOA: KULTURA ANIZTASUNA ETA GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIAK BLOQUE I: DIVERSIDAD CULTURAL Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO

7

GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIAK LAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO Joseba Sainz de Murieta UPV‑EHUko Industria Teknikoko Unibersitate Eskolako irakaslea. Hegoa Institutuko GGE eta iraukortasun ikerketa taldera atxikitutako irakaslea eta UPV‑EHUko Garapenerako Lankidetza Kontseiluko kidea / Profesor titular de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la UPV/EHU. Profesor adscrito al Instituto de investigación Hegoa (grupo de investigación TDH y Sostenibilidad) / LABURPENA / RESUMEN Entendiendo la cultura como el conjunto de normas, costumbres, prácticas, capacidades y habilidades de una determinada sociedad, cualquier intervención tecnológica que se haga en la misma será también una intervención cultural. Existen enfoques y formas de entender la tecnología que contemplan estos aspectos y que relacionan el conjunto de conocimientos, métodos y actividades orientados a una finalidad útil (tecnología) con el paradigma de Desarrollo Humano y, por consiguiente con la salud, la educación y las capacidades y funcionamientos de las personas. El concepto de Tecnologías para el Desarrollo Humano surge como una evolución del concepto de Tecnologías Apropiadas incorporando los principios del desarrollo humano sostenible: equidad, empoderamiento, diversidad y sostenibilidad, y se contempla a la tecnología como un medio para conseguir ampliar las capacidades centrales de las personas.


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// I. MULTZOA ////

8

KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN 1. Introducción El concepto de cultura comprende una amalgama de dimensiones que engloba las costumbres, normas, creencias, conocimientos, etc. que adquieren significación para una determinada sociedad. En una acepción más amplia, se incluiría también las manifestaciones artísticas, las instituciones, los productos y los utensilios (tecnología) que surgen en una determinada cultura. Es cuando dos o más culturas se encuentran, cuando se rompe el aislamiento entre culturas (multiculturalidad) es cuando aparece el concepto de diversidad cultural como sinónimo de diálogo, de respeto, de valores compartidos y de entendimiento ente las mismas. En este dialogo, la tecnología ha jugado y juega un papel muy importante; por una parte es un elemento facilitador de la puesta en comunicación entre culturas y por otra parte es también un elemento perturbador cuando una de las culturas se presenta como dominante o hegemónica. A modo de ejemplo, la UNESCO, consciente de este papel fundamental de la tecnología en el diálogo entre culturas, hace una serie de recomendaciones en su plan de acción para la aplicación de la declaración universal sobre la diversidad cultural (2001) y varias de éstas hacen referencia a la necesidad de garantizar el acceso de todas las culturas a las TIC’s, a la alfabetización electrónica y al acceso a la información. En este cruce de culturas es frecuente hablar de “transferencia” de tecnología entre las mismas, pero esta transferencia no siempre es bidireccional y no siempre se tienen en cuenta las perturbaciones que puede producir en el entorno en que se introducen ni como el resto de factores culturales serán cruciales en el éxito o fracaso de una determinada intervención tecnológica. No siempre somos conscientes de las implicaciones que una determinada tecnología puede tener en un lugar y un tiempo concreto en dimensiones no sólo económicas sino también culturales, sociales y medioambientales. Y muchas veces no somos conscientes de estas implicaciones porque no se nos ha enseñado a visibilizarlas ni a analizarlas, no se nos ha hablado de ello en nuestras titulaciones de ciencia y tecnología y se nos ha transmitido una supuesta neutralidad e independencia de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo podemos entonces pasar de esa concepción clásica de la ciencia y la tecnología, de esa concepción lineal y neutral a otra concepción alternativa y mucho más amplia que contemple a la tecnología como parte integrante de una cultura y como medio (que no fin) para conseguir el bienestar?


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE I ////

9

Un primer paso sería dotarnos de un marco teórico, ponernos unas gafas que nos permitan mirar de otra forma la tecnología y los proyectos de intervención tecnológica. El marco teórico que quiero proponer en estas líneas pasa por conocer y operativizar el enfoque de capacidades de Amartya Sen y por conocer también las diferentes concepciones alternativas que, a lo largo de las últimas décadas, se han generado en contraposición a la visión clásica. 2. El enfoque de capacidades Es difícil explicar en pocas palabras el Enfoque de Capacidades, pero intentaré hacerlo a partir de diferentes intentos de operativización del mismo centrándome en el caso de los proyectos de cooperación o de intervención tecnológica en una determinada cultura, sociedad o comunidad. El Enfoque de Capacidades (Capability Approach) es un marco normativo desarrollado por Amartya Sen, uno de los padres del paradigma de Desarrollo Humano y que se refiere a este último en términos de capacidades. Desde este enfoque, el Desarrollo es entendido como la ampliación de las libertades y capacidades (una capacidad refleja lo que una persona es capaz, puede hacer o ser independientemente de que decida realizarla) de las personas para llevar a cabo la vida que tienen razones para valorar. Este enfoque se presenta como un marco teórico que nos permite estudiar y analizar el contexto en el que se realizan las intervenciones de desarrollo y plantear propuestas de actuación centradas en las personas y no en los recursos. Es también un marco normativo que nos sirve para evaluar el bienestar individual de las personas y su entorno institucional, el diseño de políticas o propuestas de cambio social, proyectos de cooperación, etc. En este último caso, el de los proyectos de cooperación y en concreto en las intervenciones tecnológicas en comunidades del Sur, es donde el Enfoque de Capacidades puede servirnos para ampliar la base de información sobre la que luego se llevan a cabo las evaluaciones de estos proyectos. La mayoría de las actuales evaluaciones de estos proyectos se realizan en términos de análisis de impactos y en términos de servicios prestados y bienes, servicios o resultados obtenidos. Sin embargo, el Enfoque de Capacidades es una herramienta desde la que proponer otras evaluaciones que se centren en los cambios que el proyecto ha producido en las vidas de las personas, en las libertades y capacidades que se han visto ampliadas y fortalecidas.


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// I. MULTZOA ////

10

Este análisis requiere no sólo tener en cuenta los recursos que una determinada intervención tecnológica ha generado sino poner el foco en las personas y en los factores de conversión (individuales, sociales y medioambientales) que hacen posible (o imposibilitan) que las personas conviertan estos recursos en capacidades y en funcionamientos. Como se ha comentado anteriormente, además de este enfoque, será necesario también tener en cuenta las diferentes concepciones de la tecnología relacionadas con el concepto de Desarrollo Humano Sostenible. 3. Evolución del concepto de ciencia y tecnología La denominada visión clásica de la ciencia y la tecnología es una visión promovida a principios del siglo pasado (1929) por el denominado Circulo de Viena, el cual fue un movimiento científico y filosófico formado en 1922 y disuelto en 1936. Es una concepción de la tecnología carente de toda referencia a las personas, entendiendo la tecnología como algo neutro, una mera aplicación de la ciencia por parte de un grupo de privilegiados (expertos) que se especializan en compartimentos estancos (unidisciplinaridad) y desde luego apartados de las ciencias sociales (en esta lucha de conocimientos las ciencias naturales han sido claramente las vencedoras). Es evidente también que esta denominada visión clásica es todavía a día de hoy la visión predominante en la gran mayoría de círculos científico tecnológicos, empresas, universidades, etc. Sin embargo no es la única y coexiste con otras acepciones y corrientes críticas. 3.1. Aproximación Ciencia Tecnología Sociedad El enfoque CTS surge a finales de los años 70 en EEUU y Canadá en el seno de ciertos círculos científicos y académicos y supone una ruptura y una transformación con la forma clásica de entender la ciencia y la tecnología. Este movimiento llega también en los años 80 a los entornos universitarios institucionalizándose estudios CTS en importantes universidades estadounidenses, canadienses e inglesas1. Sus postulados y teorías tienen su base en otros movimientos de ruptura con la visión clásica de entender la ciencia como son la Sociología de la Ciencia impulsada por Merton y la visión historicista de la ciencia impulsada por Kuhn y ampliamente documentada en su obra La estructura de las revoluciones científicas (1962). 1 En los comienzos de los años noventa, más de setenta universidades de los EE.UU. impartían ya asignaturas, licenciaturas completas, cursos master de posgrado y de doctorado CTS. Además, cerca de una veintena de estas instituciones poseían un centro de investigación dedicado a CTS.


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE I ////

11

Estos estudios tratan de analizar los factores sociales responsables del cambio científico así como determinar y comprender la dimensión social de la ciencia y de la tecnología. Son estudios multidisciplinares y analizan fenómenos como la historia y cultura científica, los aspectos políticos y sociales que influyen en la investigación, la presencia de la mujer en el ámbito científico, las tecnologías para el desarrollo humano, aspectos éticos de la ciencia, etc. Desde sus orígenes y hasta la actualidad, la CTS se ha ocupado principalmente de tres ámbitos: la Investigación (se promueve una investigación que tenga en cuenta el contexto social en el que se desarrolla), las políticas científico-tecnológicas (se promueve la participación pública) y la educación (se promueve la formación de una ciudadanía con una cultura científico-tecnológica que permita tener una visión crítica de las realidades sociales). Se propone una visión de la ciencia y la tecnología como procesos sociales en los que entran en juego otros elementos aparte de los meramente epistemológicos o técnicos, valores morales, religiosos, intereses políticos y económicos, etc. juegan un papel decisivo en las fases de impulso, generación y difusión de los conocimientos científicos. 3.2. Tecnologías Apropiadas Si bien el origen de las Tecnologías Apropiadas (TA) puede situarse a finales del siglo XIX con el impulso por parte de Ghandi (1869-1948) de un sistema de producción descentralizada como estrategia de lucha contra el colonialismo británico, el término como tal no aparece hasta bien entrado el siglo XX, ya en los años 70. El término apareció inicialmente como Tecnologías Intermedias de la mano del economista alemán Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977) el cual, influido por las ideas de Ghandi, trato de difundir y aplicar este tipo de tecnología para lo cual fundó la ONG Intermediate Technology Develop­ ment Group (ITDG) actualmente conocida como Practical Action. Posteriormente se popularizó en el mundo occidental como TA a partir de la publicación del libro Small is Beautiful (1973) de E.F. Schumacher. Las TA se cuestionaban el concepto meramente utilitarista y productivo de la tecnología (pensada para aumentar la rentabilidad y la productividad en el trabajo) y se cuestionan el modelo de desarrollo imperante en la época promoviendo un nuevo modelo de desarrollo en el que la igualdad, la justicia social y el respeto al medio ambiente estén por encima del crecimiento económico indiscriminado (Gómez, 2012).


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// I. MULTZOA ////

12

Como principales características de estas tecnologías cabe señalar las siguientes: / Pequeña escala / Simples / Respetuosas con el medio ambiente / Respetuosas con la cultura local / Bajo coste / Con participación comunitaria empleadoras de mucha mano de obra (labour-intensive) / Evitar dependencias externas. Además de estas características, las TA pueden considerarse como el primer enfoque de la tecnología que se cuestiona el tecno optimismo y pone en tela de juicio el hecho de que la tecnología por si sola pueda acabar con todos los problemas del desarrollo. Las TA promueven también la necesidad de contemplar aspectos sociales, económicos y políticos a la hora de promover una cierta tecnología en un contexto determinado. Esta concepción de la tecnología también ha estado sujeta a críticas, entre las que cabe destacar las referentes a los niveles de participación de las comunidades en las que se implanta una determinada tecnología (en muchos casos una participación escasa y meramente informativa o consultiva) y al hecho de seguir siendo en cierto modo una visión tecnocéntrica que no contempla (o al menos no suficientemente) aspectos como roles de género, relaciones de poder, roles sociales que pueden abocar al fracaso (como así ha sido en muchos casos) un proyecto de intervención tecnológico. 3.3. Tecnologías para el Desarrollo Humano Sostenible El concepto de TA ha sufrido diferentes evoluciones y revisiones (un ejemplo son las denominadas Tecnologías Sociales que incorporan al concepto de TA una mirada desde el Sur y una crítica al modelo de desarrollo capitalista de los países del Norte) siendo un hito importante la aparición del paradigma de Desarrollo Humano en la década de los 90 impulsado por Amartya Sen y Mahbub ul Haq. El marco teórico en el que se fundamentan las denominadas Tecnologías para el Desarrollo Humano (TDH) surge, por un lado, con la aparición del informe Brundtland (1987) que provocó una creciente preocupación por el mantenimiento de las capacidades medioambientales del planeta y por otro con la aparición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) a principios de los 90 como alternativa a la visión meramente economicista para medir el desarrollo de un país. En este contexto, el PNUD publica en el año 2001 el informe anual (Human Development Report) que, bajo el título Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano, constituye el primer intento institucional de vincular la tecnología y el desarrollo bajo el paradigma de desarrollo humano. Así, las TDH pueden entenderse como un concepto que relaciona el conjunto de conocimientos, métodos y actividades orientados a una finalidad útil


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE I ////

13

(tecnología) con el paradigma de Desarrollo Humano y los indicadores derivados de él (IDH)2 La TDH surge como una evolución del concepto de TA que incorpora los principios del desarrollo humano sostenible: equidad, empoderamiento, diversidad y sostenibilidad, y que contempla a la tecnología como un medio para conseguir ampliar las capacidades centrales de las personas. Comparte muchas de las características heredadas de las TA pudiendo resumirse éstas en respetar las tradiciones locales tanto técnicas como culturales, la sostenibilidad medioambiental y social, el fomento de las capacidades endógenas de las comunidades y el impulso del aumento de los ingresos de las personas beneficiarias (en caso de tratarse de un proyecto productivo) o una mejora de sus oportunidades de aumentarlos (en el caso de proyectos de infraestructuras). En cuanto a las críticas que también este modelo ha sufrido, caben destacar las que hacen referencia a la indefinición que existe por parte del PNUD al referirse a “cambios tecnológicos” y a la “transferencia de tecnología”, en ambos casos parece seguir imperando un modelo dominante de desarrollo en los países del norte que debe ser trasladado y adaptado a los países del sur. Otra crítica importante hace referencia al foco que se pone en los procesos de cambio y en los procesos participativos junto con las comunidades receptoras. La innovación tecnológica y el crecimiento económico son importantes, pero el modo en el que se producen estos cambios son también importantes. El HDR no tiene en cuenta los procesos de diseño, transferencia e implantación de la tecnología así como tampoco hace referencia a cómo las personas participan del proceso. 3.4. Tecnologías para la Libertad o Technologies for Freedom (T4F) El término T4F surge en el seno de los estudios del paradigma de desarrollo humano sostenible y del marco teórico que lo sustenta: el Enfoque de Capacidades. El desarrollo, desde el Enfoque de Capacidades, es entendido como la ampliación de las libertades reales (capacidades) que las personas tienen razones para valorar (Sen, 1999). El enfoque de las T4F es una evolución del enfoque de la TA y de las TDH (aunque comparte muchos de los elementos de éstas) que propone incorporar en todas las etapas de los proyectos e intervenciones tecnológicas una voluntad clara de expandir las capacidades de las personas, haciendo especial hincapié en el proceso (la tecnología no es el fin en sí mismo sino 2 En años posteriores, múltiples organizaciones e informes adoptan el término y lo completan. Entre estos informes y publicaciones, caben destacar el Informe de la UNESCO, Ingeniería para un mundo mejor (2003), el Informe del Banco Mundial Servicios para los pobres (2004), el informe de la Inter Academy Council, Inventing a better future (2004) y el trabajo del equipo de Ciencia, Tecnología e Innovación del proyecto Millenium de la ONU Innovación: aplicar el conocimiento al desarrollo (2005).


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// I. MULTZOA ////

14

el medio para conseguir la ampliación de capacidades). Esto supone además tener presente en todo momento la no neutralidad de la ciencia y su carácter de construcción social en la que se ven involucradas decisiones, valores, intereses, relaciones de poder, etc. Esta concepción de la tecnología permite una reconceptualización del análisis y evaluación de los proyectos de intervención tecnológica incorporando elementos y metodologías (entrevistas semiestructuradas, focus groups, talleres, diagnósticos participativos,...) que trasciendan la visión utilitarista de la tecnología. 4. Conclusiones El enfoque de capacidades permite ampliar y reenfocar el espacio de información en el que se basan las evaluaciones que habitualmente se llevan a cabo (centradas en los recursos y resultados tangibles) para centrarse completamente en las personas, en el conjunto de opciones y libertades de las que disponen, así como en la capacidad individual y colectiva de la población para conseguir las metas y los objetivos que valoran. Analizar la tecnología en términos de bienestar y agencia implica también analizar la forma y los contenidos que se imparten (docencia) así como las metodologías y orientaciones de los procesos de generación de la misma (investigación), es decir, un replanteamiento de las universidades y de los centros de formación tecnológica como agentes de transformación. Una época como la actual debiera llevar a plantearnos que la concepción occidental hegemónica del desarrollo es la que nos ha llevada a dónde estamos y que es necesario incorporar otras visiones y otros agentes que pongan en cuestión nuestra forma de hacer las cosas. Crear espacios de encuentro interculturales e interdisciplinares es una oportunidad para el enriquecimiento mutuo, para impulsar nuevas metodologías de investigación y procesos de transformación. Es necesario abordar cambios en la manera de concebir y entender el mundo, de enseñar, de aprender, de valorar, de pensar y de actuar.


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE I ////

15

15

KULTURARI BURUZ ACERCA DE LA CULTURA Andrea Ruíz Balzola Deustuko Unibertsitateko Giza Eskubideen [Pedro Arrupe] Institutura atxikitako doktorego osteko ikertzailea eta Ellacuria Fundazioko kolaboratzailea / Postdoctoranda de la Universidad de Deusto adscrita al Instituto de Derechos Humanos [Pedro Arrupe] y colaboradora de Fundación Ellacuria / LABURPENA / RESUMEN Decir que nuestras sociedades son a día de hoy diversas socio-culturalmente parece casi una obviedad. Sin embargo, no lo es tanto cuando nos acercamos a las dimensiones políticas de tal afirmación. Términos como cultura, multiculturalismo o interculturalidad cobran cada vez mayor protagonismo como abstracciones o palabras bien intencionadas que rara vez parecen concretarse en una política o práctica social. Desde aquí, trataremos de acercarnos y realizar un ejercicio de clarificación que nos permita acercarnos a estos conceptos con una mirada crítica y aplicada. KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN Ya desde hace tiempo asistimos en nuestras sociedades a una utilización abusiva del término cultura como factor explicativo y omnicomprensivo de los procesos generados por la llegada de personas de otros lugares. En nuestro país hemos asistido a una proliferación de términos como multiculturalismo, interculturalismo, integración, diálogo y educación intercultural, etc. y a múltiples discusiones en torno a la gestión de la diversidad y derechos de las personas migrantes. En última instancia, todos estos conceptos y los planes que se elaboran bajo ellos nos remiten al concepto de cultura, una entidad abstracta, difusa, y de difícil concreción. Y es esa entidad de difícil definición la que, desde nuestra perspectiva, portan los migrantes que viven entre nosotros. El migrante es ese “otro” cargado de un pesado equipaje que incluye identidades, exóticas recetas de cocina, costumbres, lenguas y dialectos, religiones, bailes ancestrales y trajes típicos. Es curioso como frente a este “otro” nuestra sociedad se presenta de manera neutral, de tal modo que se produce una relación a la inversa entre ciudadanía y visibilidad cultural: cuando una crece la otra decrece. Quienes son ciudadanos titulares parecen carecer de cultura y aquellos a quienes más envuelve carecen de ciudadanía plena (Rosaldo 1989). Este “otro” que encarna la alteridad misma es en este tiempo el migrante, un “otro” que si en el pasado se situaba más allá de


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// I. MULTZOA ////

16

nuestras fronteras como una imagen, en la actualidad está presente, en carne y hueso, entre nosotros. Las representaciones y los discursos de la alteridad construyen la figura del migrante, una figura homogénea y estereotipada que obvia las diferencias económicas, históricas y socioculturales de origen. Estos discursos y construcciones tienen el potencial de transmitir valores y crear un imaginario colectivo que puede inducir a prácticas sociales discriminatorias o paternalistas bajo las que se esconden no pocas veces relaciones de poder asimétricas y de dominación. Es precisamente por ello que considero necesaria la reflexión acerca del concepto de cultura y de los usos que de ella hacemos tanto desde la academia, como por parte de entidades, organizaciones y asociaciones que desarrollan su labor en estos ámbitos. Más allá de considerar que esta reflexión es de carácter meramente conceptual o teórico se trata de ser conscientes de que el empleo de este término en uno u otro sentido puede dar lugar a prácticas sociales y políticas de diverso signo. En este sentido, no está de más la reflexión acerca de las argumentaciones culturales e identitarias y de los procesos de exclusión e inclusión que basados en ellas pueden llevar a legitimar la creación de desigualdad y jerarquía (Narotzky 2002). En el discurso público y político persiste la idea de que la cultura es un conjunto de rasgos inmutables que constituyen el cemento de una sociedad y que dotan a ésta de un carácter, de una identidad única, homogénea y perfectamente delimitada. Sin embargo, la ecuación tan arraigada en nuestra sociedad “una cultura=una sociedad=un territorio” hace mucho que se rompió (si es que alguna vez fue cierta). Sin duda, podemos identificar tradiciones culturales profundamente diferenciadas que perduran durante siglos, pero sin olvidar nunca que las culturas siempre se han entremezclado y que las fronteras entre ellas han sido muy porosas. Así, las formaciones culturales particulares están marcadas tanto por constantes de larga duración como por la articulación de elementos de diverso origen producto de encuentros múltiples. Pero lo que estas formaciones no constituyen en ningún caso es una esencia o espíritu cultural determinado e inmutable. En lugar de otorgar a los medios culturales un significado inmanente, hay que atender a los matices y significados variables que estos adquieren cuando son utilizados dentro de determinados procesos sociales. Partir desde aquí, nos permite acercarnos a nuestras sociedades no como a escenarios donde hay una pluralidad de culturas yuxtapuestas, sino a un espacio donde la interpenetración y el uso recíproco entre culturas es la condición normal. Sólo así podemos dar cuenta exacta de la pluralidad interna que caracteriza


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE I ////

17

a todo grupo social y de la relación dinámica que hay entre los individuos y la cultura. No olvidemos nunca que sólo ciertos procesos sociales y políticos son capaces de generar la coherencia cultural (clases dominantes, etnias, movimientos sociales) que adquiere cada grupo en diferentes momentos de su historia. Al encarar la diversidad cultural de nuestra sociedad (diversidad que siempre ha estado presente, no lo olvidemos) hay dos discursos que mantienen, a pesar de lo diferentes que a priori parecen, un concepto de cultura que mantiene los rasgos de homogénea, cerrada, ahistórica, etc. Por un lado está el discurso de desacreditación del diferente asociándole a través de rasgos culturales fijos comportamientos violentos, marginales, patriarcales, etc. Por otro, está el discurso de la positivación de la diversidad cultural; un discurso que en su celebración de la diversidad esconde el conflicto y el debate ideológico que subyace a las relaciones entre culturas, lo que algunos autores han llamado una representación de la diversidad estilo Benetton (Lluch Balaguer y Salinas Català 1995). Paradójicamente, ambos discursos mantienen la misma idea de cultura y, sobre todo, otorgan poderes explicativos a la heterogeneidad cultural desvinculándola de los contextos políticos y económicos donde se desarrolla.

Los profesores Joseba Saenz de Murieta y Amaia Arrinda en un momento de las jornadas


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// I. MULTZOA ////

18

18

KULTURA ANIZTASUNA ETA GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIAK: “IDENTIBUZZ” PROIEKTUA DIVERSIDAD CULTURAL Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO: EL PROYECTO IDENTIBUZZ Txaro Roldán Valencia Gizarte integratzailea, Identibuzz dokumentalean San Francisco auzoan bizilagun eta gizarte agente bezala parte hartzen du / Integradora Social, parte del documental de Identibuzz en el barrio de San Francisco como vecina y agente social del barrio / LABURPENA / RESUMEN El uso de las nuevas tecnologías en las practicas del tercer sector se va imponiendo poco a poco como altavoz que ayuda a difundir las situaciones reales que son vividas por las personas y colectivos que se hallan en riesgo de exclusión, o directamente excluidos ya de ella. Este tipo de armas ayudan a conocer realidades que si bien parecen estar muy alejadas de las vidas de una gran parte de la población vasca, también se encuentran muy cercanas en el espacio, como es el ejemplo del barrio de San Francisco y Las Cortes, situado en el mismísimo corazón de nuestra centenaria Villa de Bilbao. Dentro de este contexto, no hay que olvidar nunca que el uso de la difusión es un arma de doble filo, y nos puede alejar del objetivo victimizando a una parte de la población, no haciendo resaltar dentro de este tipo de actividades todo la experiencia y conocimiento que estas personas poseen y que han sido parte de su educación, su cultura y su vida. KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN Soy Txaro Roldán Valencia, Integradora Social, y para mí la Diversidad Cultural significa que existen tantas realidades culturales diferentes en este mundo, como personas habitamos en el. Lo que quiero decir con esto, es que diferencias culturales encontraremos tantas como queramos hallar, lo mismo que similitudes, tantas como queramos buscar. Piramide de Maslow Conocer lo diferente, no s hace diferentes. Nos enriquece y nos ayuda a reconocer las similitudes… Las realidades culturales son multitud, pero la única verdad es que todas y todos aspiramos a lo mismo, y eso lo vemos muy bien reflejado en La pirámide de Maslow:


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE I ////

19

Necesidades Básicas / Necesidades de seguridad y protección / Necesidades sociales / Necesidades de estima / Autorrealización AUTORREALIZACIÓN

Como podéis comprobar, nada nuevo. Las necesidades y deseos de todo ser humano son los mismos, venga de donde venga, y no hay más misterio.

estim ac e

pta

a

ció n

s eg pro u ridad t ec c y ió n ne fisiocesidad ló g e s ica s

éxit

o

DESEOS

amo

r

vivie ir a r es p

n da

om r, c

er ,

b eb

er

Conceptos Diversidad de culturas: grado de variación cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en las que existe interacción de diferentes culturas coexistentes. Se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana. La multiculturalidad implica la coexistencia de diversas culturas en un determinado territorio y puede entenderse como el reconocimiento del otro como distinto, pero no necesariamente implica el establecimiento de relaciones igualitarias entre los grupos. Interculturalidad se entiende como un proyecto social amplio, una postura filosófica y un funciona-miento cotidiano ante la vida; constituye una alternativa que induce a replantear y reorganizar el orden social, porque insiste en la comunicación justa entre las culturas como figuras del mundo y recalca la importancia de dejar libres espacios y tiempos para que dichas figuras puedan convertirse en mundos reales. Por ende, la interculturalidad reconoce al otro como diferente. No lo borra ni lo aparta sino que busca comprenderlo, dialogar con él y respetarlo. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), son un concepto muy asociado al de informática. Internet forma parte de ese procesamiento que se realiza de manera distribuida y remota. Además de incorporar el concepto de telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por computadora pues podría llevarse a cabo, con un teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar en red mediante comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, facilidades y rendimiento. Hoy se han roto las barreras y con Internet hay más acceso a la información. El principal problema es la calidad de esta información.


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// I. MULTZOA ////

20

Solidaridad internacional: Crea, Kaixo Africa y el Pasaporte Internacional Durante el periodo de tiempo que colabore con Solidaridad Internacional, mi trabajo se desarrollaba en contacto directo con la población africana, considerados en esta asociación como personal voluntario, con lo que se intenta que su participación sea activa en lo que corresponde al proyecto que les engloba con las siglas CREA, Centro de Recursos Africanistas de Euskadi. Junto con ellos, desarrollamos varios proyectos haciendo uso de las nuevas tecnologías, como es el Kaixo África. Descripción Técnica: Se trata de un pack de instalación móvil para ubicarlo en diferentes espacios públicos (ayuntamientos, calle, escaparates, museos... etc.) La instalación consiste en una pantalla en la que se proyectan imágenes de diferentes personas africanas. Cuando alguien pasa cerca de la pantalla, se crea una interacción entre la proyección y el espectador: la persona africana proyectada sigue al espectador y le va explicando cosas de su país y de los ocho objetivos del Milenio. El rol principal lo desempeñan los sensores, que son los encargados de captar el comportamiento de los espectadores (las cámaras de video, los micrófonos, sensores de proximidad, etc.) Medios Técnicos: Estructura de Pantalla, Proyector, Webcams, Miniordenador, y Sensores de movimiento El Pasaporte Internacional, es otro de los proyectos que continúa en proceso de elaboración. Aparecerá próximamente en la página Web de la asociación, y consistirá en la difusión de un mismo mensaje por diferentes personas y en diferentes lenguas, que son el alemán, el duala, el inglés, el lingala, el swahili, el árabe, euskera, italiano, portugués, wolof, castellano, francés, lengua de signos y poular. Las grabaciones se han realizado en pueblos cuyos ayuntamientos han dotado a la asociación en algún momento de una subvención, y se ha hecho así a modo de agradecimiento. Los videos se han realizado con una cámara réflex, trípode y micro. El objetivo esta claro, un Pasaporte Internacional que nos permita la libre circulación y el reconocimiento de los Derechos Humanos, independientemente del lugar donde hayamos nacido. Identibuzz A través de la Coordinadora del Barrio de San Francisco, me llegaron las primeras noticias de Identibuzz. Me hablaron de una productora, Úbiqa, que quería llevar a cabo un proyecto que se desarrollaría en paralelo en el barrio de


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE I ////

21

Moureria en Lisboa, y en el de San Francisco en Bilbao, por presentar ambos similares características. Un grupo de unas 20 personas en cada ciudad, formado por habitantes del barrio, agentes sociales, usuarios de las asociaciones, diferentes edades, diferentes ciudades de origen, diferentes idiomas, hombres y mujeres de diferentes procedencias y condiciones formaríamos el coctel que elaboraría el producto final. Nuestra misión era formarnos durante un fin de semana en el manejo del la grabación realizada con teléfono móvil. Formamos grupos de 4 ó 5 personas, y fuimos aprendiendo sencillas técnicas y trucos en el uso del Iphone 4 como cámara de video, con trípodes, micros y otros elementos que facilitaban la grabación y la estabilidad de la cámara. Planeamos también la batería de preguntas que llevaríamos y las personas que serian interesantes de entrevistar, y realizamos estas entrevistas en los cuatro días siguientes. El montaje corrió a cargo de la productora Úbiqa que con todo el material elaboro tres documentales: dos de media hora de duración referidos a cada una de los barrios y realizados con el material grabado por nosotros, y un tercero de una hora de duración, donde podíamos ver en paralelo las similitudes entre Moureria y San Francisco a través de las grabaciones y entrevistas realizadas por el equipo de la productora a nosotros y a otros habitantes y trabajadores del barrio. Efectos negativos de las nuevas tecnologias Existen determinados factores que se pueden considerar un peligro en la utilización y el uso de las nuevas tecnologías: La victimización de la persona / Los prejuicios / La burla / La parcialidad / El dinero que mueve el mundo / El consumismo y las falsas imágenes / Escasa memoria histórica / El exceso de control / La brecha entre norte y sur. Ventajas de las nuevas tecnologias Las ventajas de las nuevas tecnologías, quedan mucho mas claras: Acceso a la información casi en el mismo momento en que esta se produce / Posibilita las comunicaciones "in situ" entre personas muy alejadas en el espacio / Libertad para expresar opiniones y generar debates / Conocimiento mucho más amplio de otras culturas Redes sociales que facilitan la cercanía… http://www.crea-africa.org http://www.ubiqa.com http://www.identibuzz.org


II. MULTZOA: GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIAK KULTURA ANIZASUNERAKO TOPAGUNE GISA BLOQUE II: LAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO COMO PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL

22

TIC-TAC PROIEKTUA. IKASKUNTZA SORTZAILE ETA ALDAK ETA SOZIALERAKO TEKNOLOGIAK EL PROYECTO TIC TAC. TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE CREATIVO Y EL CAMBIO SOCIAL 3 Eduard Muntaner Perich Informatika arloan ikertzailea, Indian kooperante gisa aritu da. Gironako unibertsitatean lan egiten du, UdiGital.edu proiektuaren baitan, bertan TeknologiaHezkuntza-Lankidetzaren esparruen loturak aztertzen dituztelarik / Informático investigador, cooperante en la India. Trabaja en la Universitat de Girona, en el marco del proyecto UdiGital.edu, donde investigan en la intersección Tecnologia-Educación-Cooperación / LABURPENA / RESUMEN En 2009 la Universidad de Girona impulsó un proyecto de cooperación e innovación educativa en el sur de la India. Con la convicción de que la creatividad puede convertirse en un motor del desarrollo humano, se concibió una experiencia piloto en Shanti Bhavan, una escuela rural para niños pobres, donde mediante unos talleres basados en Tecnologías para el Aprendizaje Creativo se fomentaron el trabajo en equipo y el pensamiento creativo y crítico de los niños. La experiencia en la India resultó ser un éxito, y ha tenido continuación posteriormente. Esto nos llevó a preguntarnos si aquello que funcionó en ese contexto 3 Se puede encontrar el texto completo en la comunicación “El Proyecto Tic-Tac: Tecnología, Educación y Desarrollo Humano” presentada en el Congreso de Cooperación Universitaria al Desarrollo, celebrado en la Universidad de Valencia en abril de 2013, en el siguiente enlace: http://euskadi.isf.es/jornadas-tds/2013/eusk/pon_presentadas.php


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE II ////

tan particular, no podría funcionar también en escuelas con gran diversidad cultural en áreas desfavorecidas mucho más próximas a nuestra universidad. Con esta idea, en 2011 se empezó una continuación ampliada y mejorada del proyecto en la India, pero cambiando los destinatarios, siendo ahora dos escuelas de Girona y Salt. El objetivo a largo plazo sigue siendo el mismo: que los niños participantes se conviertan en agentes del cambio de sus propias comunidades, creativos e innovadores, y que comprometidos con su realidad social, sean capaces de proponer alternativas e impulsar proyectos para crear riqueza en los diferentes ámbitos sociales.

1

2

3

4

1. Alumnos de la escuela Dalmau Carles durante un taller de robots. 2. Alumnos de la escuela Dalmau Carles trabajando un reto robótico relacionado con circulación sanguínea. 3. Shanti Bhavan (India) y TIC TAC/UdiGital.edu (Girona) 4. TIC TAC/UdiGital.edu (Girona)

[Imágenes de la comunicación “El Proyecto Tic-Tac: Tecnología, Educación y Desarrollo Humano” presentada en el Congreso de Cooperación Universitaria al Desarrollo, celebrado en la Universidad de Valencia en abril de 2013]

23


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// II. MULTZOA ////

24

24

ESPARRUAREN GIZA ERAIKUNTZA: BEGIRADA BAT ANTROPOLOGIATIK LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO: UNA MIRADA DESDE LA ANTROPOLOGÍA Aitzpea Leizaola Egaña Gizarte antropologian doktorea. Antropologia eta hizkuntzalaritzan lizentziaduna da Sorbonako Unibertsitatean (Nanterre, Paris), Ankulegi Gizarte Antropologia aldizkariko argitaratze-taldeko kidea eta UPV‑EHUko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Gizarte Antropologiako irakaslea / Doctora en antropología social. Licenciada en antropología y lingüística en la Universidad de la Sorbona en París, Nanterre, miembro de Antropología, cultura y sociedad Ankulegi y profesora de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UPV‑EHU / LABURPENA / RESUMEN Desde sus inicios, la antropología se ha interesado por el espacio. Este interés se centró inicialmente en la forma en que por los grupos humanos y las sociedades habitan nuestro mundo, intentando cartografiarlo a través de la ocupación del espacio, sus movimientos y las distintas formas de apropiación del mismo para pasar más tarde, a finales del siglo XX, a centrase en lo que se ha dado en llamar la producción social del espacio. El espacio no es una entidad objetiva, existe a través del significado que sus ocupantes le otorgan, transformándolo en territorio, y construyendo lugares cuyo sentido varía en función de las interpretaciones que se hacen de los mismos. A través de ejemplos etnográficos se abordará el concepto de la construcción social del espacio en las sociedades contemporáneas. KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN La cuestión del espacio ha estado presente desde los inicios mismos de la antropología. Recordemos que los primeros antropólogos se interesaron por la ocupación del espacio, localizando las culturas y los grupos étnicos en las tierras que habitaban o por las que transitaban, como es el caso de las sociedades cazadoras y recolectoras o de los pueblos nómadas. La cuestión de la ocupación del espacio fue central a lo largo de la colonización durante la cual las potencias europeas se iban haciendo con las tierras que ‘descubrían’, identificando y cartografiando las sociedades que las habitaban t estableciendo nuevos límites y territorios, haciendo caso omiso a sus ocupantes. El espacio no es únicamente ese lugar físico que ocupamos y por el que nos


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE II ////

25

desplazamos a lo largo de nuestra vida, sino también el resultado de una construcción social. Tomamos como punto de partida la noción de "producción social del espacio" planteada por el geógrafo francés Henri Lefevbre en 1974, así como el desarrollo de la línea de investigación interdisciplinar sobre espacio y lugar, llamada "Space and place studies". Proponemos así una reflexión desde la antropología social sobre los "lugares de escala variable", esos lugares que Marc Augé define como "identificatorios, relacionales e históricos" que conforman los espacios que habitamos. Espacios que más allá de su dimensión puramente física han de ser abordados teniendo en cuenta el lugar de las representaciones, las vivencias y las transformaciones que moradores, viajeros y transeúntes circunstanciales les otorgan y alas que da lugar. El espacio habitado o no, es siempre objeto de una representación social. En ese proceso, deviene territorio, adquiere significado. El espacio se convierte en lugar a través de los flujos de poder, de las negociaciones de relaciones sociales, que lo modelan, lo nombran, conformando una topografía que está lejos de ser permanente. El lugar es espacio al que se le atribuye significado, nos recuerdan Carter y Donald. Así, desde la antropología social las encrucijadas y fronteras, las barreras y puentes o de forma más general las vías, redes de comunicación y los sistemas de ordenación del territorio adquieren dignificados precisos, y a la vez cambiantes, ya que están sujetos a las formas en que las personas, los colectivos y comunidades que los habitan los hacen suyos, los rechazan, en definitiva, están sujetos a la construcción social del espacio. La construcción social del espacio es el resultado de una producción y atribución de significado, un proceso dinámico en el que los significados no son nunca estancos ni definitivos. En él se engarzan y materializan cuestiones como la inscripción territorial, la explotación de recursos materiales o la construcción y negociación de identidades, tanto a nivel discursivo, material y simbólico. Estos significados están sujetos lecturas y negociaciones, no están exentos de conflictos ni contradicciones. Así podemos encontrar casos en los que infraestructuras costosas en tiempo y dinero no resultan eficaces socialmente, no son aprovechadas o incluso son abandonadas o atacadas, a la vez que otras juzgadas obsoletas siguen teniendo un rol social importante, siendo espacios habitados u ocupados tanto social como simbólicamente. El concepto de localización de la cultura acuñado por Lawrence-Zuñiga y Low resulta en este sentido un concepto clave para entender lo que está en juego a la hora


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// II. MULTZOA ////

26

de acometer proyectos e intervenciones sean de la índole que sean. El territorio en el que trabajamos y vivimos, por el que transitamos no es un mero plano geométrico, ni una hoja de papel en blanco sobre la que trazar planes y planos. Es un producto social, es el resultado de una construcción social del espacio, con sus significados, entramados y contradicciones. / AUGÉ, Marc (1993) Los “no lugares”. Espacios de anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa. / CARTER, Erica; DONALD, JamesSQUIRES, Judith (ed.) (1993) Space and place. Theories of identity and location, London, Lawrence & Wishart. / LEFEBVRE, Henri (1974) La production sociale de l’espace, Paris, Anthropos. / LOW, Setha M.LAWRENCE-ZÚÑIGA, Denise (ed.) (2003) The Anthropology of Space and Place. Locating Culture, Oxford, Oxford University Presss

Un momento de las jornadas


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE II ////

27

27

PANDORA MIRABILIA: ANIZTASUNAREN BALIOA GENERO IKUSPUNTUKO KOMUNIKAZIOAREN ALDETIK PANDORA MIRABILIA: EL VALOR DE LA DIVERSIDAD DESDE LA COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Andrea García González Kazetaritzan lizentziatua eta Giza Antropologian Doktorea. Pandora Mirabiliako bazkide kooperatibista, Genero eta Komunikazioa, S Coop. Mad / Licenciada en Periodismo y Doctoranda en Antropología Social y Cultural. Socia cooperativista de Pandora Mirabilia, Género y Comunicación, S. Coop. Mad. / LABURPENA / RESUMEN La apuesta de la cooperativa de trabajo “Pandora Mirabilia” es la de conjugar la perspectiva de género con el uso de las herramientas audiovisuales. Consideramos que en este sentido la tecnología es fundamental para profundizar en la sensibilización en violencia de género, en la necesaria equidad entre mujeres y hombres, o para el empoderamiento de grupos de mujeres. Tanto a partir del análisis de los mensajes audiovisuales como en la capacitación para la producción de los mismos, el aprendizaje no se queda en el mero uso de los aparatos tecnológicos sino que lo que se refuerza es una mirada crítica hacia la sociedad en la que vivimos. Y en el proceso trabajamos en equipo, intercambiamos miradas, vivencias y sentires, es un proceso compartido, donde la diversidad cultural y generacional está presente para enriquecerlo, para enriquecernos. KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN Pandora Mirabilia es una cooperativa de trabajo formada por mujeres con mirada feminista e interdisciplinar. Uno de los puntos de partida del trabajo de Pandora es entender la comunicación en su sentido etimológico: “poner en común”. La comunicación como intercambio, como modo de encuentro, de conocimiento compartido y de participación. Esta es la base que facilita apreciar la diversidad como riqueza. En nuestros proyectos está presente la capacitación en comunicación, tanto en el análisis de los mensajes audiovisuales como en la producción de tales mensajes. Consideramos que esto es fundamental para romper con los modelos mediáticos hegemónicos que homogenizan y estereotipan, que imponen unos determinados comportamientos que deben cumplir hombres y mujeres, que estandarizan los cuerpos y anulan la diversidad humana.


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// II. MULTZOA ////

28

Trabajamos para fomentar una ciudadanía global, una ciudadanía crítica que cuestione sus actos cotidianos, teniendo en cuenta que la forma en que habitamos el mundo tiene consecuencias en otras mujeres y hombres. Asumir esa responsabilidad y apostar por un desarrollo basado en la equidad y la justicia social pasa por escuchar otras voces. Gracias al abaratamiento de los costes de producción a través del vídeo y la vías de difusión que internet facilita, podemos acceder a relatos producidos desde distintas partes del mundo que rompen con los mensajes hegemónicos. Esta fue la propuesta del material didáctico realizado por Pandora Mirabilia “En Plano Corto: Guía para el Uso del Vídeo Social en la Educación para el Desarrollo”. Esta guía planteaba la utilización del vídeo social en la educación formal y no formal, atendiendo con ello a nuevos imaginarios con los que analizar la realidad y motivando a profundizar en los contextos y problemáticas mostradas por sus protagonistas, además de plantear actividades para que el alumnado adquiriera herramientas de comunicación, con la idea de que todas las personas podemos ser agentes de comunicación y descartar la idea de que sólo la persona experta puede cumplir ese papel. Con la base de estimular el encuentro y el reconocimiento a través de la comunicación, hemos ido abordando nuestros proyectos. En varios de ellos, la diversidad se encontraba sobre todo en la diferencia de edad. Con mujeres de distintas edades que confluían en los talleres, hemos compartido en distintos territorios, desde Barakaldo a Ciudad Bolivar (Colombia). En el caso de Ciudad Bolívar, y en el marco del Festival de Cine y Vídeo Comunitario Ojo al Sancocho, una de las características que constatamos en esta diferencia de edad fue los distintos deseos de las mujeres, vinculados con la construcción social de género. Las mujeres mayores querían estar delante de la cámara y contar sus historias, las más jóvenes experimentar con las herramientas tecnológicas. Las mujeres mayores habiendo superado la barrera inculcado de hablar en público, pero poco familiarizadas con las nuevas tecnologías. Las jóvenes con el pudor de exponerse, pero sintiéndose más hábiles con los aparatos. Lo bonito fue ver cómo en el proceso, unas a otras se iban enseñando y animándose para participar todas juntas en la creación. Otras iniciativas intergeneracionales han estado relacionadas con proyectos de prevención de violencia sexual, algunas únicamente con mujeres, otras con mujeres y hombres. En ellas la reflexión desde la experiencia de cada cual estimulaba el debate y el cuestionamiento sobre las relaciones entre mujeres y hombres .4 4 Algunos de los vídeos creados en estos procesos se pueden ver en el Canal de Pandora Mirabilia.


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE II ////

29

En todos los proyectos de formación partimos de la crítica a los modelos hegemónicos, pues de otro modo es fácil seguir reproduciendo las pautas marcadas por los mensajes audiovisuales que cada día aparecen en cine y televisión. Analizarlos es educar la mirada, entender su modo de construcción desde el lenguaje audiovisual, desmontar mitos (vinculados, por ejemplo, con las relaciones amorosas), y cuestionarnos cómo queremos ser representadas y representados. Asimismo, mostramos otros referentes, creaciones que se alejan de estereotipos. El siguiente paso es la puesta en práctica creativa, que profundiza en esa mirada crítica. La importancia dada al proceso es fundamental, pues en los pasos de la creación audiviosual compartimos nuestras experiencias, aterrizamos el tema tratado en nuestro entorno cercano, y además trabajamos en equipo, escuchándonos, atendiendo a las aportaciones de cada cual. El producto audiovisual es el paso final, un producto que nos ha servido en ocasiones como herramienta de sensibilización, como fue el caso del proyecto sobre prevención de violencia de género con la FA MPA de Coslada, donde alumnado del IES Miguel Catalán se formó durante varios meses en esta temática, hicieron un vídeo destinado a adolescentes para después actuar como formadores y formadoras a la gente de su edad partiendo de lo mostrado en esos vídeos. Esta forma de trabajar, de entender las herramientas comunicativas como modo de fomentar el tejido social, de incrementar la participación, de estimular la ciudadanía crítica, es una apuesta de base por la riqueza de la diversidad y por entender esta diversidad en un sentido amplio, atendiendo a la singularidad de cada persona con la que compartimos experiencias y seguimos aprendiendo.


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// II. MULTZOA ////

30

30

GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIAK K-2REN GERIZPEAN. PAKISTAN TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO BAJO EL MONTE K2, PAKISTÁN Ortzi Akizu Gardoki UPV‑EHUko Adierazpen Grafiko eta Ingeniaritzako Proiektu alorreko irakaslea. Energia berriztagarrien teknologia aproposen integraziorako garapenerako proiektuen lankidetza teknikaria. Baltistan Fundazioa / Profesor del Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería de la UPV‑EHU. Técnico de cooperación de proyectos para el Desarrollo de tecnologías apropiadas para la integración de los recursos energéticos renovables en la Fundación Baltistán. En estos momentos realizando su doctorado sobre Nuevos Modelos Energéticos Sostenibles / LABURPENA / RESUMEN El modelo de desarrollo actual se basa en el desarrollo tecnológico y crecimiento económico, esto es un hecho. Sin embargo desde siempre ha habido personas que han propuesto otro tipo de modelos, los cuales reivindican el “desarrollo humano” y la tecnología era como simple herramienta para alcanzarlo. Una herramienta como otras tantas. La cooperación ha sido uno de los únicos marcos donde se ha trabajado este tipo de “tecnología apropiada”, y además siempre ha tenido el problema de caer en la ironía de sólo ser aplicada en los países en vías de desarrollo, y no en nuestros propios países desarrollados. En las faldas de la segunda montaña más alta del mundo, el K2, el grupo de infraestructuras de Baltistan Fundazioa ha trabajado con estas Tecnologías Apropiadas. En estos proyectos, las tecnologías para el desarrollo humano son punto de encuentro para la diversidad cultural, para la recuperación de su propia cultura material/constructiva, incluso para fomentar procesos participativos. Hornos solares, agua caliente solar, secadoras solares de fruta, estufas rocket, baños secos,… y demás tecnologías apropiadas esconden un nuevo modelo de desarrollo humano. KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN El desarrollo es un hecho humano, no un hecho tecnológico. Esta afirmación no da lugar a dudas en proyectos de cooperación internacional, sin embargo, en los llamados “países desarrollados”, donde des arrollo se confunde con crecimiento económico, la tecnología asume el rol de protagonista. Los


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE II ////

31

proyectos de cooperación internacional en el sur (irónicamente organizadas por personas trabajadoras y voluntarias del norte) son el lugar donde nacen las herramientas para el desarrollo humano: salud, alimentación, educación, género, economía sostenible… y cómo no LAS TECNOLOGÍAS APROPIADAS. Las Tecnologías Apropiadas son aquellas que realmente aportan soluciones prácticas con el único objetivo de contribuir el desarrollo humano, actuando directamente en la satisfacción de necesidades básicas, siendo desarrolladas localmente con los recursos disponibles sin agredir el medioambiente.5 Las tecnologías apropiadas nacen con fundamentalmente con tres motivaciones. El agotamiento de recursos, materializado con el nombre de PEAK OIL, y desde la persona de Marion King Hubbert, promueven el uso de recursos renovables como único input energético de dichas tecnologías. El cambio climático establece los límites internacionales y los límites de su desarrollo con respecto al impacto de los objetos tecnológicos en el ecosistema global. Y por último existe la motivación ética ante el derecho de todas las personas, las siete mil millones actuales y teniendo en cuenta el constante aumento, de un reparto equitativo de los recursos globales unido a los objetivos del milenio marcados por las Naciones Unidas. En contraste con estas motivaciones está el actual marco social diferenciado entre los llamados países del NORTE y del SUR. En concreto los ejemplos tecnológicos que se darán a continuación, (presentes en la publicación “El desarrollo Humano y las Energías Renovables”6) se basan en los países del Sur. Del mismo modo se pueden contrastar los planes de desarrollo sostenible que existen en los países del Norte en la publicación “Nuevos Modelos Energéticos”7. Los ejemplos de productos de tecnología apropiada de este documento han sido desarrollados en el norte de Pakistán, bajo las faldas de la montaña K2, en el pequeño Valle de Hushé que se encuentra en el desierto vertical de la cordillera Karakorum, en manos del grupo de infraestructuras de Baltistan Fundazioa8. Asimismo existen numerosas instituciones internacionales que apoyan esta forma de afrontar la tecnología como: / Practical Action, en Leamington Spa, Inglaterra que desde su sección de Practical Answers proporcionan online la difusión del conocimiento técnico necesario para desarrollar maquinaria. 5 6 7 8

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/21 4 (19/06/2013) http://issuu.com/ortzi_akizu/docs/2_desarrollo_humano_y_las_eerr (19/06/2013) http://issuu.com/ortzi_akizu/docs/nuevos_modelos_energ_ticos (19/06/2013) ttp://www.baltistan.eu/proie ktuak/azpiegiturak (19/06/2013)


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// II. MULTZOA ////

32

/ Center for Alternative Tecnologies, en Gales, los cuales disponen del mayor centro de investigación donde además de desarrollar prototipos han creado un lugar habitable en el Norte donde poder realizar un modo de vida sostenible y empezar a abandonar la ironía de solamente predicar en el Sur. / Aprovecho Education Centre, en Oregon, Estados Unidos, donde han creado una escuela transversal para la creación de las tecnologías sostenibles. Paralelamente se quieren resaltar dos iniciativas presentes, en el estado Español: 1 / El Taller de Investigación Alternativa (TIA), uno de los pioneros estatales en afrontar el desarrollo y la difusión de estas tecnologías, a manos de los hermanos Urkia y José Manuel Jiménez (El Super). 2 / Y el recientemente inaugurado Laboratorio de Tecnologías Apropiadas de la Universidad Carlos III de Madrid. Iniciativa que integra esta nueva rama de desarrollo en el ámbito universitario. Teniendo en cuenta la perspectiva global en el avance del sector desde el grupo de infraestructuras de Baltistan Fundazioa se realizó un proyecto de integración de tecnologias apropiadas de energía solar térmica y medición del potencial energético de fuentes renovables. La ONGD Baltistan Fundazioa nació el año 2001, tras la muerte del reconocido alpinista Felix Iñurrategi. Un grupo de alpinistas, siendo conscientes de la dura situación en que vivían sus compañeros en las montañas, los porteadores Balties, comenzaron a ayudar a las pequeñas localidades de la sociedad Baltí que viven en el Valle de Hushé. Hoy en día en la Fundación, con vistas a dar apoyo en el desarrollo integral de la sociedad local, se está trabajando paralelamente en los proyectos desde los campos de: género, salud, educación, ecoturismo, agricultura, fortalecimiento y sensibilización. Es así como el año 2010 se inició en colaboración con los otros grupos de la fundación a desarrollar los siguientes tres prototipos de tecnología solar térmica. Siendo desarrolladas a través de procesos participativos y siempre considerando los proyectos como herramientas para el fomento y empoderamiento de la cultura local Baltí. Fomentando así la diversidad cultural global. 1 / El horno solar: para poder evitar el tan repetido error que se realiza en cooperación de ir al Sur sin probar las propuestas concretas en el Norte, durante 6 meses se investigaron varios modelos de hornos solares y se completó la formación de un experto en materia. Se eligió el modelo de horno solar AlSol K14 diseñado y fabricado en Barcelona, y llevándolo a Baltistán se realizaron las pruebas de cocción durante varios meses. La comunidad Baltí pudo cocinar directamente con el sol y constatar cómo en los días


soleados, el objeto era más eficiente que las estufas de leña tradicionales. Seguidamente se impartieron varios cursos a los jóvenes, al comité de sabios del pueblo, a las mujeres y a los artesanos y artesanas locales sobre los principios que hacían posible el funcionamiento del horno: la concentración, el efecto del cuerpo negro y el efecto invernadero. Y para finalizar se difundió el cómo se podía replicar el objeto con materiales y procesos de fabricación disponibles localmente. Objetivos del producto: reducir el consumo de madera y el transporte del mismo aumentando el tiempo libre de niños y mujeres, reducir las emisiones CO2 en cocinas mejorando la salud de las mujeres. Objetivos del proyecto: formación de los gremios locales, transmisión de principios tecnológicos sencillos, dar a conocer el uso de la energía solar térmica. 2 / El calentador solar de agua caliente sanitaria: con el segundo objeto se dio un paso más, evitando llevar el prototipo desde el Norte, se desarrolló uno en el valle, partiendo de los planos diseñados en Euskadi. De esta forma, un grupo de carpinteros locales construyeron e instalaron el calentador de agua de cincuenta litros. Asimismo se realizaron demostraciones de funcionamiento ante las mujeres y hombres de la localidad Machulo del Valle. Por último, se crearon y difundieron los planos de construcción del mismo, con la colaboración de un alumno de la Universidad de Mondragón. Objetivos del producto: mejorar la salud/higiene de los sectores más débiles, especialmente mujeres y niños. Objetivo del proyecto: proyecto de toma de consciencia de la importancia del higiene. 3 / El secador de fruta solar: El tercer objeto se realizó también in situ, con la participación de carpinteros y gremios locales y además de ello, se inició con su proceso de optimización teniendo en cuenta propuestas de diseño de los agricultores locales. Objetivos del producto: secado de calidad del albaricoque local con el fin de su posterior venta y empoderamiento económico. Objetivos del proyecto: empoderamiento de los gremios locales en diseño y fabricación de nueva maquinaria. Para concluir el proyecto se instalaron dos estaciones meteorológicas en zonas de diferentes características del valle, y se comenzó a analizar el potencial de las energías renovables en la zona. Se calculó el potencial de días de cocción de los hornos, las mejores zonas para secado de fruta, el potencial eólico… Tras este primer proyecto y a causa de una catástrofe natural que


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// III. MULTZOA ////

34

arrasó con el pueblo de Talis, el segundo proyecto fue la construcción de 35 hogares, donde se aplicaron los siguientes principios: / La recuperación de la Arquitectura Local Baltí: estructuras antisísmicas perimetrales, estructuras antisísmicas de tres ejes, materiales de bioconstrucción,... / Trabajo conjunto entre “personas expertas” del Norte y “personas técnicas” del Sur en la integración de nuevas tecnologías apropiadas: ventanas de doble cristal, baños secos mejorados, estufas de biocombustible de alta eficiencia,… / El género. Equidad entre hombres y mujeres en los procesos de diseño del nuevo pueblo, fomentando procesos de participación. De la misma forma se tuvo en cuenta el integrar el 50 % de mujeres en el equipo de trabajo. Experiencias tan importantes como llevar una topógrafa a la localidad, demostró a los habitantes que una mujer puede ser más experta que un hombre en los campos técnicos y puede liderar un proyecto. / Procesos de observación y aprendizaje de las personas expertas del Norte, respetando así la cultura local. Partiendo del ejemplo del creador del movimiento de Ciudades en Transición, Rob Hopkins, el cual se formó/inspiró en el Valle de Hunza, un valle situado a pocos kilómetros. En este apartado nace la idea de cómo nosotros/as, gente de Norte, tengamos de aprender de ellos/as la sostenibilidad ambiental. / Romper con la cultura material de clase. Evitando que los Balties continúen con la adoración de los WC modernos, cemento, plástico, móvil,... y dando valor a otro tipo de desarrollo material como los baños secos y horno solares.

Secador de fruta instalado en Baltistasn, en el valle de Hushé [Imágenes tomadas de la ponencia “Tecnologías para el desarrollo humano bajo el monte K2. Pakistan"]


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE III ////

35

III MULTZOA: GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIEN ERRONKAK KULTURA ANIZTASUNEAN BLOQUE III: RETOS DE LAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LA DIVERSIDAD CULTURAL

35

GIZA GARAPENERAKO TEKNOLOGIEN ERRONKETARA SARRERA, KULTURA ANIZTASUNEAN INTRODUCCIÓN A LOS RETOS DE LAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LA DIVERSIDAD CULTURAL Sandra Fernández Cebrián Turismoan diplomaduna eta Gizarte eta Kultur Antropologian lizentziaduna, ISF-MGIko idazkaritza teknikaria eta erakundeko genero arloko ordezkaria / Diplomada en turismo y licenciada en Antropología Social y Cultural, técnica de secretaría de ISF-MGI y representante de género de la asociación / LABURPENA / RESUMEN Ingeniería Sin Fronteras País Vasco-Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniari­ tza (ISF-MGI) trabaja desde la concepción de una tecnología para el desarrollo humano, entendiendo que toda acción de desarrollo, cooperación e innovación tecnológica tiene un impacto sobre las relaciones entre los géneros y las culturas, debiendo ser analizada desde estas perspectivas. La tecnología no es neutra, tiene un fuerte impacto económico, social y cultural allá donde se implanta. Planteamos la necesidad de visibilizar estos desequilibrios existentes entre hombres y mujeres de una misma cultura y de culturas diferentes, por ello nos proponemos un espacio de incidencia y denuncia sobre esta falta de perspectiva en las universidades y trabajos de ciencia y tecnología. Nuestra intención es mostrar carencias, pero también alternativas y formas posibles de ciencia y tecnología poniendo en el centro de nuevo a la naturaleza y la vida de las personas.


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// III. MULTZOA ////

36

KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN Introducción Quiero comenzar esta mesa agradeciendo a la universidad de Deusto por ofrecernos este espacio, a las personas que habéis aceptado venir a compartir y comunicar saberes y experiencias, a las que habéis venido a compartir y recibir. Y especialmente a Antón Borja y a Roberto Bermejo por compartir esta última mesa. Ayer comenzamos con la tecnología para el desarrollo humano, la diversidad cultural y vimos experiencias no sólo desde lo académico, sino también desde los barrios, las cooperativas, la sociedad desde lugares diferentes, haciendo también una relación Norte y Sur de estas alternativas. La idea de ISF-MGI era plantear una tercera y última mesa como espacio de debate y reflexión de los retos de las tecnologías para el desarrollo humano, en el respeto y la atención a la diversidad cultural. Y si el año pasado en este mismo espacio, en las terceras jornadas, remarcábamos que la tecnología no es neutra en cuanto al género, tampoco lo es en cuanto a las culturas. Desarrollo Ya vimos ayer que la sociedad es dinámica, cambiante, y que es fruto del mestizaje cultural que históricamente hemos vivido. Hay muchas sociedades y culturas diferentes, entendiendo por cultura el conjunto de creencias y bienes materiales e inmateriales que constituyen un grupo humano, un pueblo. Esto incluye la forma de entender el mundo, hasta el sistema de relaciones que establecemos entre las personas, pasando por sus creencias y saberes, su entender el lugar que ocupo el mundo. Vamos a quedarnos con este último bloque que engloba los bienes inmateriales. ¿Qué entendemos por bienes inmateriales? En la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 se definía que: “Se entiende por patrimonio inmaterial las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. Este patrimonio infunde a las comunidades un sentimiento de identidad y es recreado constantemente por ellas en función de su entorno. Se denomina inmaterial porque su existencia y reconocimiento dependen esencialmente de la voluntad de los seres humanos —que, en principio, es inmaterial— y se transmite por imitación y experiencias vividas. El patrimonio cultural también recibe los nombres de “patrimonio vivo” o “cultura viva”. ¿Qué entraría en esta clasificación? En la misma convención se señalan los cinco ámbitos siguientes, en los que se manifiesta en particular el patrimonio


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE III ////

37

cultural inmaterial: Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma / Las artes del espectáculo / Los usos sociales, rituales y actos festivos / Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo / Las técnicas artesanales tradicionales Libertad de saberes, de usos, sociedad libre para una transformación crítica y social ¿esto es real en la práctica? ¿qué ocurre cuando esos conocimientos, saberes y técnicas ancestrales no son para el conocimiento colectivo? ¿Qué ocurre cuando las políticas públicas no protegen estos DDHH o mercantilizan estos principios? ¿Qué ocurre cuando coexisten culturas en una sociedad y están en un 2o plano? (ciudadanía no reconocida en un mismo territorio) Permitirme citar a Galeano: “En toda América, de norte a sur, la cultura dominante admite a los indios como objeto de estudio, pero no como sujetos de historia; los indios tienen folklore, no cultura; practican supersticiones, no religiones, hablan dialectos, no lenguas, hacen artesanía, no arte.” Queríamos también en este espacio hacer incidencia o denuncia sobre la falta de una visión diferente, diversa en las universidades, en la ciencia y la tecnología. Los saberes ancestrales, la biodiversidad/recursos genéticos, su uso sustentable y la propiedad intelectual, son temas de gran actualidad y están presentes en todos los diseños de política ambiental y de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y global. Muchas veces estas intenciones de incluir esta perspectiva cultural no se ve reflejada en las economías locales y nacionales, ni en los planes de estudio de las universidades ni en los centros de investigación. Por ello, queríamos contar con Antón Borja y Roberto Bermejo para que compartieran en este espacio y nos contaran qué se está haciendo en algunas universidades y los centros de estudio. Comenzamos con Antón Borja9, para que nos cuente varios aspectos de la problemática “tecnología para el desarrollo humano” y la orientación de estudios desde una visión interdisciplinar. Nos parecía interesante remarcar unos principios básicos que la II Cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas destacaron en el 2004. Fueron entre otras: La sabiduría ancestral como conjunto integrado de Saberes y Vivencias de las culturas fundamentadas en las experiencias, praxis milenaria y su proceso de interacción permanente hombre-mujer-naturaleza. Las sabidurías y el conocimiento colectivos tienen un vínculo imprescindible con las tierras y territorios, centrados en la Madre Naturaleza. Sin embar9 Antón Borja. Ingeniero Industrial y Doctor en Economía. Actualmente es profesor del Departamento de Economía Aplicada I, UPV/EHU.


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// III. MULTZOA ////

38

go, en la ciencia “occidental” esto no se cumple. Ya en al año 1972, el Club de Roma en su informe “Los límites del crecimiento” dio la primera llamada de atención y a día de hoy multitud de estudios de diversos organismos alertan sobre este hecho. Así el “Aviso a la Humanidad de la Comunidad Científica” (1992), nos dice que nuestra civilización está en un proceso de colisión con el mundo natural. A lo largo del tiempo las sociedades precapitalistas han mostrado un alto grado de sostenibilidad y equilibrio con el medio. Aún así, del mismo modo hay notables ejemplos de sociedades claramente insostenibles, llegando algunas de ellas al colapso, aunque así mismo, también existen sociedades que consiguieron reconducir su modo de vida insostenible hacia uno en equilibrio con la naturaleza. Por ello, le hemos pedido a Roberto Bermejo10 que nos hable sobre esta posibilidad de ciencia y tecnología poniendo en el centro de nuevo a la naturaleza y la vida de las personas. La diversidad cultural no es en modo alguno incompatible con los avances científicos y tecnológicos. En efecto, el surgimiento de verdaderas “sociedades del conocimiento” supone una diversidad de formas del saber y de sus fuentes de producción, comprendidos los conocimientos de las diversas culturas que contribuyen a preservar la biodiversidad.

Antón Borja, Sandra Fernández y Roberto Bermejo en un momento de su intervención 10 Roberto Bermejo. Profesor honorífico de la UPV/EHU. Miembro del grupo de investigación en Economía Ecológica y Ecología Política, EKOPOL


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE III ////

39

39

GIZA GARAPENERAKO TEEKNOLOGIEN ERRONKAK KULTURA ANIZTASUNEAN RETOS DE LAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO EN LA DIVERSIDAD CULTURAL Antón Borja Álvarez Industria ingeniaria eta Ekonomian doktorea. Gaur egun UPV/EHUko Ekonomia Aplikatua I saileko irakaslea da / Ingeniero Industrial y Doctor en Economía. Actualmente es profesor del Departamento de Economía Aplicada I, UPV‑EHU / LABURPENA / RESUMEN En mi ponencia me centro en varios aspectos de la problemática “tecnologia para el desarrollo humano”. En primer lugar me parece muy importante la orientación de estudios desde una visión interdisciplinar. Al igual que existen diversas experiencias europeas en el marco de los Máster “Ciencia, tecnologia y sociedad”, estamos proyectando una diplomatura sobre esa problemática en la que se incluyen materias tales como economía, antropología, sociología, ecología, tecnología, entre otras, donde se aborda los aspectos básicos de la problemática citada con una visión de desarrollo endógeno y sostenible. Desde esta perspectiva, desarrollaré la importancia de los “sistemas regionales de innovación”, desde una perspectiva territorial. Asimismo, expondré las experiencias de las “Plataformas Tecnológicas” como herramientas importante para plasmar y realizar avances en el desarrollo científico, tecnológico y económico en un territorio. Finalmente expondré los acuerdos ADPIC y sus repercusiones en la problemática de la propiedad intelectual de las patentes. KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN De los muchos retos que la dinámica socioeconómica y cultural nos plantea el mundo actual, y especialmente para los países en vías de desarrollo señalaría cuatro que, me parecen importantes. 1. La formación de los ingenieros. Frente a la especialización estrecha, mayor espacio a la interdisciplinariedad. No es casualidad que en Europa se haya extendido la impartición de un Master europeo “Sociedad, Ciencia y Tecnología” que busca abrir vías interdisciplinares para titulados superiores en Ingeniería. Es significativo que la mitad de los contenidos del Master, los 8 módulos iniciales sean comunes a los diversos países. Pero la segunda mitad, cada país debe diseñar dichos módulos En anexo se adjunta una propuesta para ser impartida en una universidad amazónica, que finalmente se quedó en


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// III. MULTZOA ////

40

proyecto. La reflexión que quiero aportar es que aquellas personas que han de tomar decisiones en campos de diseño industria l y territorial deben tener un amplio campo de conocimientos para que las decisiones técnicas a adoptar estén situadas dentro de un marco de desarrollo endógeno y sostenible, considerando variables económicas y no económicas. 2. Otro aspecto a señalar es la problemática de los Sistemas Regionales de Innovción (S.R.I. ). Dentro del desarrollo de la Política Industrial europea y en los países miembros, ha adquirido creciente importancia el desarrollo regional y las políticas tecnológica e innovadoras en el marco regional europeo. Los ingenieros y otros profesionales deben intervenir en el diseño de dichas políticas con una visión global, holística y potenciando un desarrollo endógeno y sostenible. Ello supone un a formación previa y una capacidad de intervención en el campo de la toma de decisiones ( planificación territorial, inversiones, tecnológicas, política científica, etc) Los desarrollos científicos sobre la “Triple Hélice” en la que se conjugan las actuaciones de las universidades, del Estado y de las empresas (como tres hélices autónomas) que pueden llegar a a mayor o menor grado de integración han dado lugar a plasmar institucionalmente dinámicas que potencian sinérgicamente las actuaciones de las instituciones y agentes económicos, consiguiendo resultados de gran eficiencia en ciertos países europeos Esta problemática es acuciante en países en vía de desarrollo, como es el caso de América Latina. Es significativo señalar que existe, desde hace años, el “Manual de Bogotá referido a las políticas de innovación. Pero queda mucho por hacer en la fase de realización práctica de planes de política tecnológica e innovadora, 3. Un tercer aspecto práctico, en línea con lo señalado, es la dinámica de las Plataformas Tecnológicas que existen, desde hace años en el marco de la Unión Europea. Como se puede apreciar en el fichero adjunto , la coordinación de agentes económicos e institucionales , en la esfera sectorial, posibilita diseñar una agenda de investigación para sacar mayor valor añadido que beneficie al sector y con una mayor diversificación dentro del sector 4. Un cuarto aspecto relacionado con la diversidad cultural, específicamente relacionado con las sociedades indígenas, es el relativo a las patentes. Como se señala en el fichero adjunto “La era post-ADPIC en el mundo de las patentes”, “algunas sociedades indígenas que pueblan la región amazónica han llegado a configurar un sistema económico que se puede catalogar como “híbrido” en el que coexisten valores y prácticas tradicionales conjuntamente con mecanismos de mercado”.


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE III ////

41

Esta problemática de las patentes y del saber tradicional merece una reflexión pluridisciplinar. Por una parte tenemos el dominio estrictamente científico, don el saber “occidental” ha debido reconocer otros saberes. Es ejemplar el caso de la medicina tradicional china ( la acupuntura) , sus prácticas de curación homologadas en ciertos casos por la medicina occidental. Por otra parte la dimensión económica, como es la apropiación de principios activos de plantas, etc por parte de las grandes multinacionales en perjuicio de las poblaciones autóctonas. Por otra parte el aspecto antropológico, dado que las comunidades indígenas parten de una visión de la vida en comunidad que no es, generalmente, la de las empresas y gobiernos occidentales. Estos cuatro puntos pueden servir de reflexión para rediseñar problemática de la ingeniería, en especial para países en vías de desarrollo, y situarla en el enfoque de un desarrollo endógeno y sostenible para nuestras sociedades, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo.


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// III. MULTZOA ////

42

42

BIOMIMESIA ETA IRAUNKORTASUNEKO PRINTZIPIOAK BIOMÍMESIS Y PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Roberto Bermejo Gómez de Segura EHU-ko ohorezko irakaslea. EKOPOL, Ekonomia Ekologiko eta Ekologia Politikoko ikerketa taldekidea / Profesor honorífico de la UPV‑EHU. Miembro del grupo de investigación en Economía Ecológica y Ecología Política, EKOPOL / LABURPENA / RESUMEN La economía humana no puede ser más que un subsistema de esta economía general de los materiales y la energía, que es el componente no vivo (abiótico) de la ecología, porque un subsistema no puede transgredir las normas del sistema al que pertenece. Así que la economía humana sólo será sostenible cuando imite a la naturaleza. KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN Ante la insostenibilidad de la civilización industrial, la naturaleza nos ofrece unos comportamientos de los cuales podemos inferir los principios de una economía sostenible. Los cuales suponen la subversión de los fundamentos teóricos (la epistemología) de la teoría económica neoclásica y de su estatus entre las ciencias. 1. Los sistemas complejos adaptativos: los sistemas naturales Uno de los rasgos distintivos del paradigma dominante (la cosmovisión de la civilización actual) es el pensamiento lineal y, sin embargo, lo que prolifera en el mundo son los sistemas complejos, por lo que a partir del pensamiento lineal no se puede entender los comportamientos de los sistemas naturales, sociales, etc. Un sistema, o dicho de otro modo, un conjunto funcional tiene propiedades que no pueden ser inferidas de sus partes. En un sistema complejo todo está conectado, lo cual determina que cuando un elemento sufre un impacto directo, el resto de los elementos se ven afectados. Y una perturbación pequeña puede desencadenar cambios desproporcionadamente grandes. Cuando tales sistemas tienen capacidad para evolucionar adaptándose a los cambios del entorno, se les define como sistemas complejos adaptativos (SCA). Por medio de interacciones no lineales entre sus componentes los SCA se organizan jerárquicamente en estructuras que determinan, y son reforzados por, los flujos de individuos, materiales, energía e información. Los SCA son abiertos y disipativos, es decir, necesitan aportes exteriores porque están continuamente enviando a su entorno materiales y, sobre todo, energía.


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// BLOQUE III ////

43

Los SCA naturales no pierden otros materiales que los disipados y tienden a disminuir tal flujo a medida que maduran. Estos principios son coherentes con la realidad de que el planeta es un sistema cerrado y finito. Los SCA naturales se caracterizan por su estabilidad, es decir, por su capacidad de mantener sus funciones frente a los impactos exteriores. Los ecosistemas son la primera unidad básica capaz de ser autónoma: “un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales, y microorganismos y el medio inerte, interactuando como una unidad funcional” (MEAB, 2006b: 29). Constituye, también, el nivel más bajo que está completo, es decir, que “tiene todos los componentes necesarios para funcionar y sobrevivir a largo plazo” (Odum y Sarmiento, 1997: 46). Dicho de otra forma, constituye el nivel más bajo capaz de cerrar los flujos de los materiales y la mejor estructura para captar y utilizar la energía (Hall y Klitgaard, 2006). La vida en el planeta se preserva y desarrolla debido a que los ecosistemas realizan tres funciones fundamentales, que denomino abióticas: cierre de los flujos de los materiales; utilización de la energía solar; y actuación sobre el medio abiótico o inerte para mantener sus propiedades físico-químicas dentro de un intervalo adecuado para la preservación de la vida. Para garantizar las funciones abióticas (y en última instancia, para mantener la enorme estabilidad, dentro de un marco evolutivo, que ha caracterizado a la biosfera) los ecosistemas muestran unas características típicas: evolución, diversidad, estructuras jerárquicas, autosuficiencia, descentralización y competencia y cooperación, pero siendo esta última la dominante. Toda esta estructura compleja y jerarquizada tiene el objetivo de preservar la estabilidad de los sistemas naturales. Por último, la naturaleza tiene estructuras “económicas”: produce materiales mediante fotosíntesis, el consumo se produce a lo largo de la cadena trófica, la cual determina un intercambio de “bienes”. Y todo funciona con la energía solar (Hall y Klitgaard, 2006). 2. Principios de sostenibilidad de los sistemas socioeconómicos La economía humana no puede ser más que un subsistema de esta economía general de los materiales y la energía, que es el componente no vivo (abiótico) de la ecología, porque un subsistema no puede transgredir las normas del sistema al que pertenece. Así que la economía humana sólo será sostenible cuando imite a la naturaleza. Esto supone convertir en principios guías los comportamientos naturales. Es decir, los comportamientos abióticos (cierre de los flujos de los materiales, captar la energía solar y mantener las


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// ONDORIOAK ////

44

constantes físico-químicas del planeta) se convierten en los principios abióticos. Y los comportamientos bióticos, necesarios para que se puedan dar los abióticos, dan lugar a los principios bióticos, que en esencia se resumen en el comportamiento ecosistémico, es decir, en evolución, diversidad, autosuficiencia, descentralización, jerarquía natural y predominio de la cooperación sobre la competencia. Pero estas características sólo se pueden entender desde una perspectiva sistémica, es decir, integrada e interrelacionada. Por ejemplo, una alta diversidad es consecuencia de un bajo nivel de competencia, de estructuras autosuficientes y descentralizadas (lo cual supone la existencia de diferentes formas organizativas que, a su vez, determina una mayor diversidad de especies) y del tipo de jerarquía que predomina en la naturaleza (las escalas superiores ejercen una función estabilizante). 3. Trasformaciones epistemológicas y en economía aplicada que provoca la adopción de los principios de economía sostenible Los fisiócratas eran muy conscientes de que había que preservar los recursos naturales, porque era el prerrequisito ineludible para la pervivencia de las sociedades. Los economistas clásicos (Adam Smith, Malthus, Ricardo, Marx, etc.) retuvieron elementos del pensamiento fisiocrático. Sabían que era imposible que la economía creciera ilimitadamente porque los recursos naturales son finitos. Todos ellos consideraban que las bases de la riqueza eran los recursos naturales (la “tierra”) y el trabajo, que transformaba los recursos en bienes, aunque la productividad de éste era mejorada por el aporte de capitales. Así que su reflexión era macroeconómica, se ocupaban de la economía general de las naciones (Gowdy, 2006; Hall y Klitgaard, 2006). Esta visión fue arrinconada por la llamada revolución neoclásica o marginalista, iniciada en la década de los 70 del siglo XIX, por otra centrada en el análisis microeconómico (la empresa en su mercado) y en que es desterrada cualquier limitación de recursos naturales. Y la fecha indicada no es una casualidad, porque la economía se basaba en el carbón (que era abundante en la época) y el petróleo comenzaba a ser introducido y, por tanto, todas sus enormes reservas estaban disponibles. Por otro lado, el enfoque microeconómico llega por agregación a una situación en la que el sistema económico general alcanza un “equilibrio general”, en virtud del juego de las fuerzas que actúan en un mercado libre. En este contexto el nuevo motor de la economía pasa a ser la “tecnología”, una abstracción que frecuentemente tiene poco que ver con la realidad física de la producción y a la que se le confiere propieda-


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// CONCLUSIONES ////

45

des casi mágicas, como la de eliminar cualquier escasez de recursos naturales (Gowdy, 2006). Otro de los pilares de la economía neoclásica es el abuso del cálculo matemático, en un intento de reforzar su supuesto carácter científico. Al situarse la economía neoclásica en la “torre de marfil” del universo monetario, se constituye objetivamente en un campo autónomo del saber no condicionado por otras ciencias. La hegemonía de la economía neoclásica y, en última instancia, la creencia en el crecimiento perpetuo, ha sido posible por la existencia de unos enormes recursos de energía fósil. Recursos que tienen un gran poder calorífico por unidad de peso, un amplio espectro de utilizaciones y el acceso a los mismos ha sido fácil. Pero tales recursos han entrado en un claro proceso de agotamiento (al igual que muchos minerales estratégicos), aparte de que su uso provoca impactos ambientales tan graves como el cambio climático. Además, se muestra incapaz de resolver problemas tan acuciantes como la polarización de la riqueza y el hambre. Todo ello está llevando a un proceso de debilitamiento de la economía neoclásica. Una muestra es ello es el hecho de que la gran mayoría de los premios Nóbel de economía dados desde 1998 recaigan en economistas críticos del pensamiento neoclásico. Así que la economía neoclásica debe dar paso a otra que cumpla con los principios de sostenibilidad. Lo cual supone la necesidad de una revolución epistemológica y, no sólo para la escuela neoclásica, sino también para las escuelas herederas de los economistas clásicos, como la keynesiana o marxista. Deberán cambiar, también, las herramientas de análisis, las relaciones con otras ciencias, etc. En este contexto adquieren especial relevancia los llamamientos a romper el aislamiento de la economía neoclásica del resto de las ciencias que he comentado y no se trata sólo de dejar de ignorarlas, sino de que algunas de ellas determinen el comportamiento de la economía. Y entre todas las ciencias de la Tierra la ecología debe desempeñar un papel. Sin negar la validez de tal propuesta, conviene destacar aquí el papel determinante que en esta etapa histórica está empezando a desempeñar la geología y, en especial, en el caso de los combustibles fósiles y de los materiales estratégicos. Su importancia será muy grande hasta que los primeros dejen de contribuir de forma decisiva al funcionamiento de la economía y los segundos se utilicen de forma circular. Así que la sostenibilidad obliga a la economía a adoptar un enfoque transdisciplinar y, lo que es más importante, a desempañar un papel subordinado con respecto a las ciencias de la Tierra y, por ello, a rebajar su actual status dentro de las ciencias. La sostenibilidad obliga, también, a la economía neoclásica a sufrir otra revolución epistemológica: utilizar el cálculo físico, además del monetario. El


IV JARDUNALDIAK: TEKNOLOGIA, GARAPENA ETA GIZARTEA //// ONDORIOAK ////

46

uso de la moneda es imprescindible para organizar la economía de sociedades complejas, pero la valoración monetaria constituye un velo que impide ver la realidad biofísica. Por ejemplo, cuando un recurso escasea su precio se dispara, por lo que puede darse el caso de que crezca la valoración del mercado del mismo. Así que la valoración monetaria oculta la escasez de recursos. Por lo que, para poder diseñar una economía sostenible, hay que partir del conocimiento de las dotaciones y ritmos de consumo (y por tanto de agotamiento) de materiales (abióticos y bióticos) y energía (tanto de combustibles fósiles como de energía renovable). Para construir una economía solar, es necesario conocer el potencial de las diversas fuentes de energías renovables y el estado de las tecnologías de captación. Para mantener o mejorar los servicios que nos dan los ecosistemas hay que conocer su estado y evolución. Estos datos los aportan la biología, la ecología, la geología, la física, la química, etc. A partir de ellos la economía física debe estudiar el metabolismo de nuestras sociedades, mediante la contabilidad de flujo de los materiales (energéticos y no energéticos), como medio de definir estrategias para cerrar los flujos de los materiales y vivir de la energía solar. Por último, la misión de la economía debe ser el logro de la satisfacción universal de las necesidades esenciales en un marco de sostenibilidad. La cual obliga a todos los países cualquiera que sea su nivel de industrialización. La diferencia se da en el punto de partida.


ONDORIOAK CONCLUSIONES Jardunaldietan zehar kontzeptu ezberdinak landu dira, teknologien ikuspuntu edo eginkizuna, kultura aniztasuna, bi hauek erlazionatu ditzaketen bestelako alde edo alderdiak, edo hezkuntzak eta unibertsitateak izan dezaketen betekizuna. Nahiz eta banan banan sakontzea merezi duten alderdi franko izan, lehen pausu gisa bakan batzuk nabarmenduko ditugu. Alde batetik, kultura aniztasunaren ikuspuntua bere praktikan eransteko lanean unibertsitateak duen eginkizuna, honen helburuari hain loturik dagoen jakituria antolatzeko gaitasun gisa. Hala nola, komunitatearen beharrak asetzeko irakaskuntza eta ikerkuntza gauzatzea, lan esparruaren testuinguru zehatzetik. Honetarako, nahitaezkoa da ikerketetan jakintza-adar ezberdinen arteko begirada izatea. Oinarrizkoa da mota ezberdinetako jakiteak bat egitea, beste ahots batzuk entzunez barnetarurik dugun talde alegia deseraikitzeko ahalmena lortuz. Eta hemen Unibertsitatearen betekizuna ezinbestekoa da. Halaber, nabarmentzekoa da politikaren eginkizuna, norbanako bakoitzak eragile poliko gisa Unibersitatean, enpresa pribatuan, administrazio publikoan edota eguneroko bizitzan bertan jokatu dezakeguna. Antón Borjak zioen moduan, helize hirukoitz horretan lan egin beharra dago, administraziotik, unibertsitatetik eta enpresatik elkarlana sustatuz, eta laukoitza izango litzakeen helizera eroanez, bertan erakunde eta mugimendu sozialekin bat egiteko. Biomimesiaren kontzeptua bizitzaren jasangarritasunaren funtsezko oinarri gisa hartuz, beti ere Bermejok zioen bezela bizia eta eraldatzailea den esperientzia moduan, norbanakotik eta kolektibotik ulertu araziz. Hori dela eta, begirada konplexuaren beharra dugu, sistemikoa –mintzaira akademikoa erabiliz, interdisziplinarioa esango genukeena-– mundua ulertzeko beharrezkoa dugun irudia oso-osorik izateko. Honek guztiak, krisi sistemikoa bizi dugun momentu honi lotuta, antolaketa aldaketa beharra du, gizartearen egitura aldaketa. Bukatzeko, biomimesiaren eta ekosistemak jarraitzen dituzten jasangarritasunaren printzipioen ikuspuntuak berriro lotuz, aniztasunaren kontzeptua dugu hizpide. Gero eta aniztasun haundiagoa duen ekosistema batek sendotasun haundiagoa du. Erresilienteago da eta aldaketetarako egokitzeko trebeagoa ere. Bio-aniztasuna da ekosistemak eusten dituena, orduan, zergatik ez dugu antzeratuko?


IV JORNADAS TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y SOCIEDAD //// CONCLUSIONES ////

49

A lo largo de las jornadas se han tratado diferentes conceptos, enfoques o papeles de las tecnologías, la diversidad cultural, diferentes aspectos o vertientes en las que estos dos conceptos pueden interrelacionarse, o el papel de la educación y la universidad pueden tener. Aunque son muchos aspectos que merecerían profundizar en cada uno de ellos, vamos a destacar algunos de ellos que nos sirvan como primer paso a donde caminar. Por un lado, el papel de la Universidad en el trabajo de incorporar un enfoque de diversidad cultural en su práctica, como esa capacidad de articular saberes tan ligada a su fin. Así como el trabajar por una docencia y una investigación que respondan a las necesidades de la comunidad, del contexto específico en el que se trabaje. Esto implica necesariamente una mirada desde la interdisciplinariedad en los estudios. Es fundamental integrar diferentes tipos de saberes, oír otras voces para poder deconstruir el imaginario colectivo que tenemos interiorizado. Y aquí, el papel de la Universidad es imprescindible. Así mismo hay que destacar el papel político, de incidencia política que podemos desempeñar cada persona desde su lugar, sea en la Universidad, en la empresa privada, administración pública, o en el día a día del cotidiano. Hay que trabajar en esa triple hélice que comentaba Antón Borja, aunando el trabajo desde la administración, la Universidad y la empresa, y llevando a una hélice cuádruple, donde a ese trío se le unan las organizaciones y movimientos sociales. El concepto de biomímesis como elemento base para la sostenibilidad de la vida, pero sobre todo como experiencia vital y transformadora que comentaba Bermejo, donde tenemos que entenderla desde lo personal y lo colectivo. Por lo que llegamos a esa necesidad de una visión compleja, sistémica -al fin y al cabo y si hablamos desde el lenguaje académico, interdisciplinar- para poder tener esa imagen completa que nos permita entender el mundo. Esto, unido al momento de crisis sistémica en el que nos encontramos, requiere un cambio organizacional, un cambio estructural de nuestra sociedad. Para terminar, si volvemos a enlazar con el enfoque que nos presenta la biomímesis y los principios de sostenibildad por los que se rigen los ecosistemas, uno de ellos es el de la diversidad. Cuanto mayor es la diversidad en un ecosistema más fuerte y, más resiliente o fácilmente adaptable a los cambios, lo hace. Es la biodiversidad la que sostiene a un ecosistema, por tanto, ¿por qué no imitarlo?


ESKERRAK AGRADECIMIENTOS Jardunaldiak burutzeko ekinean beren lanen atalak aurkeztu, jardunaldietan aurrez aurre edota unibertsitatearen laguntzaz martxan jarri zen bideo-streaming bidez parte hartu duten pertsona guztiei, eta eztabaida eta hausnarketa bateratua sustatzen izan diren ISF País Vasco – Euskal Herriko MGIko pertsonei. Deustuko Unibertsitateari eta Bizkaiko Foru Aldudiari jardunaldien hornitzerako leku eta beharrak bideratzeagatik. Aurreko topaketetan babesa eman eta etengabe ideien ekarpena egiten duzuen guztioi. A todas las personas que han hecho posible estas jornadas, quienes han presentado parte de su trabajo, quienes han asistido, tanto de forma presencial en las jornadas como por medio del videostreaming que facilitó la Universidad, y han potenciado el debate y la reflexión conjunta, las personas de ISF País Vasco-Euskal Herriko MGI. A la Universidad de Deusto y a la Diputación Foral de Bizkaia por facilitar el espacio y los recursos necesarios. A las que nos apoyasteis en encuentros pasados y nos aportáis ideas constantemente. Eskerrik asko guztioi.


Argitalpenaren Koordinatzaile / Coordinación de la publicación: Vanesa Calero Blanco Komunikazioak / Comunicaciones: Joseba Sainz de Murieta Andrea Ruiz Balzola Txaro Roldán Valencia Eduard Muntaner Perich Aitzpea Leizaola Egaña Andrea García González Ortzi Akizu Gardoki Sandra Fernández Cebrián Antón Borja Álvarez Roberto Bermejo Gómez de Segura Editatzen du / Edita: Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza - Ingeniería Sin Fronteras País Vasco Garapenerako Heziketa Taldea - Grupo de Educación para el Desarrollo Urkixo zumarkalea z/g 48013 Bilbo, BIZKAIA / Alameda de Urquijo s/n 48013 Bilbao, BIZKAIA 946017226; 943018689 Email: heziketa.bilbao@euskadi.isf.es www.euskadi.isf.es IFK / CIF: G-48699045 Finantzatzen du / Financia:

Maketazioa / Maquetación: Manu Legarreta Odriozola Imprimatzen du / Imprime: Lankopi komunikazio grafikoa - Lankopi comunicación gráfica Itzultzen du / Traducen: Jon Arrizabalaga Ibarzabal Mikel Zabala Lasa Lega gordailua / Depósito legal: BI-1762-2013 Ekaina / Junio 2013

Este trabajo está bajo Licencia Creative Commons 3.0 (Reconocimiento-No Comercial-Sin Obras Derivadas). Para más información sobre esta licencia, visita:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es


BILBOREN EGOITZA / SEDE BILBAO Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa / Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao (IGET). Urkixo zumarkalea z/g. / (ETSI) Alameda de Urquijo s/n, 48013 - Bilbo, Bizkaia Telf.: (+34) 946017226 info.bilbao@euskadi.isf.es DONOSTIA REN EGOITZA / SEDE DONOSTIA Unibertsitate Eskola Politeknikoa Europa plaza, 1 / Escuela Universitaria Politécnica Plaza Europa,1 20018 - Donostia, Gipuzkoa Telf.: (+34) 943018689 donostia@euskadi.isf.es

Argitalpena IV jornadas TDS 2013  
Argitalpena IV jornadas TDS 2013  

El pasado mes de junio celebramos en la Universidad de Deusto (campus de Bilbao) las IV Jornadas de tecnología, Desarrollo y Sociedad: Diver...

Advertisement