Page 1


Srbija u procesu pristupanja Evropskoj uniji mr Vladimir MeÄŽak

novembar 2011


Istorijat procesa proširenja Evropske unije Godina Broj država članica

Nove članice

1951

6

Belgija, Savezna Republika Nemačka (SRN), Francuska, Luksemburg, Italija, Holandija

1973

9

Danska, Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo

1981

10

Grčka

1986

12

Portugalija, Španija

1995

15

Austrija, Finska, Švedska

2004

25

Kipar, Češka Republika, Estonija, MaĎarska, Letonija, Litvanija, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija

2007

27

Bugarska i Rumunija

2013

28

Hrvatska

...29 članica – Island? 2


Evropa 2011. godine  članice EU  kandidati za članstvo  država u procesu pristupanja EU  Evropski ekonomski prostor – (Norveška, Island, Lihtenštajn.)  EFTA (Norveška, Island, Lihtenštajn i Švajcarska)  susedska politika Evropske unije (države bivšeg SSSR)

3


Države trenutno uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja • • • •

• •

Hrvatska – kandidat, završila pregovore o članstvu, postaje član EU 2013. godine Crna Gora – kandidat za članstvo, očekuje se da pregovori o članstvu počnu 2012 Makedonija – kandidat za članstvo, čeka otvaranje pregovora o članstvu od 2009 Srbija – SSP potpisan, predala zahtev za mišljenje Komisije o dobijanju statusu kandidata i dobijen pozitivan odgovor . Odluku o davanju statusa kandidata Srbiji daju članice EU 9.12.2011 Albanija – SSP stupio na snagu, predala zahtev za prijem – dobila negativan odgovor Evropske komisije BiH – SSP potpisan i ratifikovan, nije podnela zahtev za prijem u EU 4


Faze pristupanja Evropskoj uniji I

Faze pristupanja Evropskoj uniji 1.

2.

Dva su OSNOVNA koraka na putu ka članstvu u EU: Pridruživanje – Ovim korakom se stvaraju bliske veze izmeĎu države koja se pridružuje EU i same EU. U tom periodu država se prilagoĎava načinu rada EU i jača svoje privredne veze sa EU uspostavljanjem slobodne trgovine sa EU, sa ciljem priprema za pregovore o članstvu. Glavni element pridruživanja jeste Sporazum o (stabilizaciji i) pridruživanju kojim se definiše način uspostavljanja zone slobodne trgovine izmeĎu EU i države koja se pridružuje. Ovim država postaje “država pridružena Evropskoj uniji”. Pristupanje – Ovaj korak je najviše oličen u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. U tim pregovorima država koja pristupa EU utvrĎuje uslove pod kojima će to učiniti i utvrĎuje svoju poziciju u EU nakon stupanja u članstvo. Glavni predmet pregovora jeste kad i na koji način će država koja pristupa EU uskladiti svoje zakonodavstvo sa propisima EU. Na kraju pregovora se zaključuje sporazum o pristupanju te države Evropskoj uniji, kojim ona postaje “članica Evropske unije”. 5


Faze pristupanja Evropskoj uniji II

Proces stabilizacije i pridruživanja CILJ: Zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

• Proces stabilizacije i pridruživanja za države zapadnog Balkana otvoren je 1999 sa ciljem stabilizovanja regiona i kasnijeg ulaska ovih država u članstvo EU. Rezultat tog procesa je potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – Srbija ulazi u Proces - novembar 2000. – Studija izvodljivosti početka pregovora – april 2005. – Pregovori za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju trajali su od oktobra 2005 – septembra 2008. – Potpisivanje i primena SSP – 28.04.08./ Srbija počela primenu 01.01.2009. / EU počela primenu 08.12.2009. – Srbija i EU u ureĎenom ugovornom odnosu po prvi put od 01.01.2010. godine • Zahtev za prijem u članstvo EU Srbija podnosi – 22.12.2009 6

6


Faze pristupanja Evropskoj uniji III

Proces pristupanja Dobijanje statusa kandidata Otvaranje i voĎenje pregovora o članstvu Potpisivanje Sporazuma o pristupanju EU i stupanje u članstvo Status kandidata je status koji EU odobrava državi koja je podnela zahtev za prijem u EU, dostigla zahtevani nivo reformi i koja se priprema za početak pregovora o članstvu u EU – Komisija predala Srbiji Upitnik o spremnosti za preuzimanje obaveza iz članstva (2563 pitanja) – 24.11.2010 – Srbija odgovore predala – 31.01.2011 (za 45 radnih dana) – Dodatna pitanja - od februara do aprila 2011 – Mišljenje Evropske komisije o zahtevu Srbije (tzv. Avis) – 12.10.2011 – Komisija istakla značajne uspehe na polju reformi u Srbiji i preporučila davanje statusa kandidata, a uslovno i odreĎivanje datuma početka pregovora o članstvu – uslovi vezani za pitanje Kosova – Konačna odluka Evropskog saveta (tj. država članica EU) o davanju statusa kandidata Srbiji – 9 .12.2011 Pregovori o članstvu traju 5-7 godina u proseku, ali nema vremenskih ograničenja – 35 poglavlja o kojima se pregovora Potpisivanje Sporazuma o pristupanju Ratifikacija Sporazuma o pristupanju – stupanje u članstvo predviĎenog datuma

7


Faze pristupanja Evropskoj uniji IV

Šta donosi... ...Sporazum o stablizaciji i pridruživanju? • Osnov - asimetrična zona slobodne trgovine – EU ukinula carine Srbiji momentalno 2009 i to na sve proizvode iz Srbije, a Srbija fazno to čini do 1.1.2014. Na preko 20% poljoprivrednih proizvoda carina za uvoz u RS iz EU ostaje i nakon 2014 godine (na robu koja nije iz EU carine ostaju nepromenjene) • Institucionalizacija odnosa sa EU – ugovorni odnosi, a ne jednostrane mere • ObezbeĎivanje tržišta od 500 miliona ljudi za robu iz RS • Integracija srpske privrede u evropsku ekonomiju • UsklaĎivanje zakonodavstva RS sa pravom EU • Veća pomoć EU (materijalna i stručna) u procesu tranzicije ...Status kandidata? – Bliži odnos sa EU – Otvaranje svih 5 komponentni pretpristupnog (IPA) fonda – Bolji politički rejting države – Čini državu privlačnijom za saradnju i investiranje

8


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju I

Mesto SSP u spoljnotrgovinskoj politici RS Članstvo u EU

2. SSP sa EU je 80% SST (2009)

Bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini SST - (Rus, Bel, Kzh, EFTA, Turska)

1. CEFTA 2006

2000-2010 Izvor: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

3. Članstvo u Svet. Trgovinskoj organizaciji - STO 2012?

Do 2000. RS je imala samo sporazum o trgovini sa Rusijom iz avgusta 2000) 9


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju II

Struktura SSP Član 1. Naslov 1. Naslov 2. Naslov 3. Naslov 4. Naslov 5. Naslov 6. Naslov 7. Naslov 8. Naslov 9. Naslov 10.

Uspostavljanje pridruživanja Opšti principi, čl. 2-9 Politički dijalog, čl. 10-13 Regionalna saradnja, čl. 14-17 Slobodan protok robe (industrijske i poljoprivredne), čl. 18-48 Slobodan protok radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga i protok kapitala, čl. 49-71, UsklaĎivanje zakonodavstva, primena propisa i pravila o konkurenciji, čl. 72-79, Pravda, sloboda i bezbednost, čl. 80-87, Politike saradnje, čl. 88-114, Finansijska saradnja, čl. 115-118, i Institucionalne, opšte i završne odredbe, čl. 119-139. 10


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju III

Prelazni trgovinski sporazum (PTS) • • •

• • • • • • •

PTS je potpisan uz SSP (Interim agreement - IA) SSP su potpisale EU i države članice – potrebna ratifikacija svih (proces je u toku – novembra 2011. ratifikovala 21. od 27. članica EU) Prelazni trgovinski sporazum – na osnovu člana 139. SSP je na snazi dok se ne ratifikuje SSP PTS su potpisale EU/EZ i Srbija – stupio na snagu 1.2.2010. Pokriva trgovinu i pitanja koja su u vezi sa trgovinom (nekad isključive nadležnosti Evropske zajednice) Prestaje da važi stupanjem na snagu SSP Stupanjem na snagu SSP, Srbija će postati država pridružena EU Srbija je počela sa primenom PTS 01. januara 2009. godine. EU je počela sa primenom PTS od 08. decembra 2009. godine 1.1.2011. treća godina (dvostrane) primene PTS 11


Sporazum o stabilizaciji i pridru탑ivanju IV

Izvoz Srbije po grupacijama 2010

Izvor: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Uvoz Srbije po grupacijama 2010

12


Sporazum o stabilizaciji i pridruĹživanju V

Trgovina Srbija – svet (u milionima evra) Godina

Izvoz

Indeks rasta izvoza u %

Uvoz

Indeks rasta uvoza %

Balans

Izvor: MERR Pokrivenost uvoza izvozom u %

1,896

112.9

4,758

131.9

-2,862

39.85

2,192

115.6

5,919

124.4

-3,727

37.04

2,442

111.4

6,589

111.3

-4,147

37.07

2,832

115.9

8,623

130.9

-5,792

32.84

3,608

127.4

8,439

97.9

-4,831

42.76

5,102

141.4

10,463

124

-5,361

48.76

6,432

-

13,507

-

-7,075

47.62

7,428

115.5

15,494

114.7

-8,066

47.94

5,961

80.2

11,505

69.8

-5,544

51.81

2010

7,393

124

12,622

109.7

-5,229

58.57

2011/3m

1,961

133.4

3,380

122.6

-1,419

58.02

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ukupna trgovina

6,654 8,111 9,031 11,455 12,047 15,565 19,939 22,922 17,466 13 20,015

13

5,341


Sporazum o stabilizaciji i pridru탑ivanju VI

Trgovina Srbija-EU (u milionima evra)

Izvor: MERR

Uvoz

Indeks rasta uvoza u %

Balans

Pokrivenost uvoza izvozom u %

121

2,740

123

-1,636

40.29

1,305

118

3,530

129

-2,225

36.97

2003

1,316

101

3,842

109

-2,526

34.25

2004

1,604

122

5,000

130

-3,396

32.08

2005

2,116

132

4,577

92

-2,461

46.23

2006

2,962

139

5,696

125

-2,734

52

2007

3,603

-

7,687

-

-4,084

46.87

2008

4,029

112

9,073

118

-5,044

44.41

2009

3,196

79.3

6,533

72

-3,337

48.92

2010

4,235

132.5

7,069

108.2

-2,834

59.9

Izvoz

Indeks rasta izvoza u %

2001

1,104

2002

Godina

14

2011/6m

2453.3

126.5

3775.6

113.5

-1,3223

14 64.9


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju VII

Troškovi i dobiti od SSP TROŠKOVI na kraći rok • • •

Stroži uslovi poslovanja - pojačana konkurencija usled otvaranja tržišta; Gubitak dela carinskih prihoda (78 miliona € u 2009, 150 miliona € u 2010), i Negativni efekti na tekući bilans zbog povećanog uvoza (neizvestan uticaj svetske krize na trgovinske tokove – uvoz u drastičnom padu)

DOBITI na srednji i duži rok • • • • • •

Korak ka otvaranju pretpristupniog IPA fonda i statusu kandidata Rast izvoza i investicija (neizvestan uticaj krize na trgovinske tokove) Otvaranje mogućnosti za rast investicija, trgovinske razmene, tehničke pomoći Slobodan pristup jedinstvenom tržištu EU (ušteda od 400 mln € na ime neplaćene carine za izvoz robe u EU 2009 i 510 mln € u 2010. godini) Dalji razvoj konkurentnosti i reorijentacija privrede 15 Veća predvidivost države i mogućnost dugoročnog planiranja

15


Pregovori i članstvo I

Opšti kriterijumi za članstvo (kopenhagenski kriterijumi) •

Politički kriterijumi – Demokratija i vladavina prava – Ljudska prava – Poštovanje prava manjina – Saradnja sa Haškim tribunalom i dobrosusedski odnosi

Ekonomski kriterijumi – Održiva i funkcionalna tržišna ekonomija

Sposobnost preuzimanja obaveza koje proističu iz članstva – Usvajanje prava EU – Kapacitet za primenu prava 16


Pregovori i članstvo II

Šta jeste a šta nije predmet pregovara u toku pregovora o članstvu u EU? • Pregovori se vode o usklaĎivanju domaćeg zakonodavstva sa pravom EU koje je za potrebe pregovora podeljeno u 35 pregovaračkih poglavlja • Pravo EU čine važeći propisi na nivou EU (ne i na nivou država članica) u trenutku pregovora • Ne pregovara se o suštini prava EU, ono je dato i nije predmet pregovora • Predmet pregovora su tranzicioni rokovi do potpune primene prava EU u datoj državi, tj. vreme u kom će nakon stupanja u članstvo EU, nova članica biti sposobna da primeni u potpunosti pravo EU (rokovi variraju od 6 meseci do 12 godina) 17


Pregovori i članstvo III

Koristi od članstva u EU • • • • • • • • •

Učestvovanje u donošenju odluka u EU (Srbija seda za sto kao ravnopravna sa drugim članicama) Povećana bezbednost i ekonomska stabilnost Trgovinska, proizvodna i tehnološka integracija u jedinstveno tržište EU Korišćenje svetskog režima trgovine koji važi za EU (povoljan pristup većini svetskih tržišta) Pristup razvojnim fondovima EU Podrška poljoprivredi Srbije kroz fondove E Viši nivo investicija iz drugih članica EU Značajna naučna i univerzitetska saradnja Ubrzana modernizacija ekonomije, administracije i društva usled ispunjavanja kriterijuma za članstvo

18


Pregovori i članstvo IV

Troškovi od članstva Srbije u EU • •

• • • • •

Nepoznato kako će izgledati ureĎenje EU u momentu ulaska Srbije u EU (EU se konstantno menja) Troškovi primene prava EU koje će podneti Srbija (budžet i privreda) u toku pristupanja (milijarde €) – (+ dobro je što će to biti značajno investiranje u sopstvenu zemlju, pre svega u životnu sredinu i u poljoprivredu) Zajedničko donošenje odluka za drugim članicama EU Viši nivo meĎuzavisnosti sa drugim članicama EU – smanjen manevarski prostor za akciju države Srbije Odricanje od carinske samostalnosti (svi postojeći sporazumi o trgovini se raskidaju ili menjaju danom ulaska u EU: Rusija, Belorusija, Kazahstan, EFTA, Turska, CEFTA...) Odricanje od monetarne samostalnosti usled ulaska u Ekonomsku i monetarnu uniju – EMU (valuta u Srbiji će biti €) (to će se ipak desiti dosta godina nakon ulaska Srbije u članstvo EU) … 19


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Prelazni trgovinski sporazum su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 83/08 Dostupni su na internet sajtu: 1. Narodne skupštine Republike Srbije, www.parlament.rs 2. Vlade Srbije, www.srbija.gov.rs 3. Kancelarije za evropske integracije, www.seio.gov.rs


Hvala na pažnji! O autoru mr Vladimir MeĎak zaposlen je u Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije od septembra 2003. godine. Od 2010. godine obavlja fuknciju pomoćnika direktora zaduženog za koordnaciju procesa pristupanja EU i primenu SSP. Jedan od autora važećeg Zakona o zaštiti konkurencije. Završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, smer meĎunarodno pravo. Magistrirao na Fakultetu političkih nauka i diplomatije Univerziteta u Bolonji 2002. godine na temu „Regionalna politika Evropske unije“, specijalizovao pravo konkurencije EU na Univerzitetu u Oksfordu 2004. godine i od 2009. godine je doktorski je kandidat na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Pitanja i komentare možete slati na office@iserbia.rs 31.1.2012

©2011 iSerbia

21

Proces pristupanja EU  

Proces pristupanja EU

Advertisement