Page 1

2017 2018

infogids isendoorncollege


2 infogids 2017-2018


Inspiratie en innovatie op het Isendoorn College, een school in beweging Wat kun je van ons als Isendoorn College verwachten?

nodig dat zij daadwerkelijk iets leren. Dat wil zeggen,

Vanuit welke onderwijsvisie werken we, waar legt de

kennis opdoen, maar ook dat zij leren op welke

school haar didactische, pedagogische en ethische

manier kennis te vergaren en zinvol te gebruiken is.

accenten? Hoe geven wij dat vorm in de praktijk en wat betekent dat voor de leerlingen van het Isendoorn

Wij vinden het van groot belang dat leerlingen zich

College?

prettig voelen. Immers, in een sociaal schoolklimaat

Maar ook: Hoe hebben wij oog voor talent? Hoe gaan

ontwikkelen zij zich het beste. Hiervoor is

wij om met de verschillen tussen jongens en meisjes?

duidelijkheid nodig. Hoe ga je met elkaar om? Het

Hoe gaan wij mee met de moderne tijd? Hoeveel

Isendoorn College wil dat zijn leerlingen leren, leren

ruimte is er voor mijn persoonlijke groei?

leren en leren leven. Dit alles binnen een duidelijke, maar ook uitdagende, veelzijdige en prikkelende

Op deze en nog veel meer vragen geven wij antwoord

context. Daarvoor staan voor ons de zogenaamde

in deze informatiegids. Meer informatie is te vinden op

drie W’s centraal: Weten, Warmte en Waarden, die

onze website (www.isendoorn.nl).

respectievelijk staan voor didactiek, pedagogiek en ethiek.

De wereld waarin we leven verandert in een razend tempo. Dat vraagt van een school twee dingen: op de

Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel bij het

eerste plaats het vermogen om goed op al die

Isendoorn College. Streven naar kwaliteit is niet

veranderingen in te spelen, maar tegelijkertijd moet de

eindig. Het Isendoorn College is altijd in beweging,

school ook houvast bieden aan leerlingen en ouders.

grensverleggend, houdt rekening met jouw

Bij het streven naar onderwijs van hoogwaardige

persoonlijke leerroute en gaat met

kwaliteit zoekt het Isendoorn College naar een balans

haar tijd mee.

tussen dynamiek en stabiliteit. Welkom!

3 infogids 2017-2018

Om met het laatste te beginnen: in de visie van het Isendoorn College staan de leerlingen centraal. Hun

Erwin Lutteke,

welzijn, nu en later, staat voorop. Daarvoor is het

rector Isendoorn College


Het Isendoorn wil je voorbereiden op jóuw plek in de wereld. We leren je je grenzen ontdekken en verleggen, zowel binnen als buiten de school. Je moet daarvoor natuurlijk al het een en ander weten en kunnen. Maar alleen een mooie cijferlijst is niet genoeg. Je moet ook laten zien wie je bent, wat jouw talenten, interesses en mogelijkheden zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je ontdekt hoe jij een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. We laten je daarom op verschillende manieren kennis maken met jezelf, met de ander en met de wereld. Binnen onze een tweejarige brugperiode krijg je

excursies. Aan het eind van elk intermezzo presenteer je

vanzelfsprekend les in allerlei verschillende vakken. Tijdens je

de resultaten op verschillende, creatieve manieren.

Isendoorn-tijd leer je van alles wat je later op je

Voorbeelden van thema’s zijn: ‘Ik en de ander’, ‘Click the

vervolgopleiding nodig hebt. ‘Leuk voor later, maar wat heb

Globe’, ‘Het weer’, ‘The battle of Europe’ ‘De

ik er nu aan? Wat kan ik er nu mee?’ zul je denken. Leren is

middeleeuwen’, ‘Wiskunst’, ‘Vet cool’.

pas leuk als je er iets mee kunt in het echte leven. Pas als je zelf ervaart wat er allemaal komt kijken bij het voorspellen

We organiseren verschillende internationale activiteiten

van het weer, het maken van een promotiefilm, het bouwen

om je kijk op de wereld te verbreden. Zo is er een

van een brug of het organiseren van een buitenlandse reis

uitwisselingsproject met leeftijdgenoten en een

merk je wat je daarvoor allemaal moet weten en kunnen.

buitenlandse werkweek. Daarnaast organiseren we

Naast de gewone lessen is er daarom volop ruimte voor het

(maatschappelijke) activiteiten met als doel anderen te

werken in grensverleggende projecten en voor

helpen. Dicht bij huis, bijvoorbeeld wilgenknotten en

maatschappelijke activiteiten. Er is ruimte voor een

boompjes trekken op de hei. Maar ook over de grens. Zo

persoonlijke leerroute op elk niveau én binnen de

kun je deelnemen aan een reis naar bijvoorbeeld India,

verschillende niveaus.

Afrika of Indonesië. We helpen daar om de onderwijsen leefomstandigheden van leeftijdgenoten te

4 infogids 2017-2018

Grensverleggende activiteiten

verbeteren.

In de onderbouw is er drie keer per jaar een intermezzoweek. Dat is een projectweek, waarbij je de kennis uit verschillende

Ná schooltijd zijn er ook nog van allerlei activiteiten

vakken gaat combineren. Je werkt vaak in groepjes om

waaraan je kunt deelnemen. Zo kun je je inschrijven

opdrachten uit te voeren. We nodigen regelmatig

voor Olympic Moves, waterskiën, klauteren op een

gastsprekers (experts op bepaalde gebieden) uit bij ons op

klimwand, onze jaarlijkse skireis naar Oostenrijk of je

school. Ook gaan we de school uit voor onderzoek of

doet mee aan het leerlingentoneel of het muziekfestival.


5 infogids 2017-2018

"Een grens is eigenlijk een wens om verder te gaan" Loesje


16 jaar geleden is het Isendoorn gestart met tweetalig vwo . Dit werd al snel gevolgd door tweetalig havo en afgelopen schooljaar zijn we ook gestart met tweetalig mavo! Why not?

Al gauw zul je merken dat je eigenlijk al heel veel begrijpt in het Engels en zelf ook een aardig woordje Engels gaat spreken. Dit is weer belangrijk voor je vervolgopleiding, want ook op steeds meer MBOopleidingen wordt een internationale richting aangeboden.

In de tweetalige mavo krijg je in de eerste twee jaar

In Nederland zijn ook veel bedrijven die internationaal

minstens 45% van je lessen in het Engels, dus

zaken doen en die vinden een vloeiend Engelssprekende

bijvoorbeeld geschiedenis wordt plotseling History,

medewerker natuurlijk wel aantrekkelijk.

beeldende vormgeving wordt Arts en natuur & techniek wordt Science. In leerjaar 3 en 4 wordt nog 30% van de

Naast een Anglia-certificaat zul je een certificaat

lessen in het Engels gegeven. Naast het behalen van

ontvangen waarop staat dat je tweetalig onderwijs hebt

een mavo-diploma doe je op verschillende momenten

gevolgd en aan welke extra activiteiten je allemaal hebt

ook een Anglia-examen. Hiervoor krijg je een erkend

deelgenomen. Die extra activiteiten zijn o.a. Engelstalig

certificaat voor de Engelse taal. Het Anglia-examen kun

toneel, uitstapje naar Schiphol en intermezzoprojecten

je op verschillende niveaus doen. Naast de gewone

die over Europa en de wereld gaan (EIO).

6 infogids 2017-2018

tweetalige lessen heb je ook extra lessen Engels, conversation en drama.

Als je tweetalig mavo wilt gaan doen, heb je minimaal

Tweetalig mavo biedt jou dus de kans om een extra

een mavo-advies nodig van de basisschool. Daarnaast is

uitdaging aan te gaan. Je kunt je breed ontwikkelen en

het belangrijk dat je gemotiveerd bent, bereid bent een

letterlijk, door activiteiten in het buitenland, je horizon

extra uitdaging aan te gaan en je goed genoeg bent in

verbreden. Zo reis je naar Engeland en ga je uitwisselen

begrijpend lezen. Mis dus niet de High Tea, de

met een andere school in Europa of stagelopen binnen

informatiemiddag voor TTO op het Isendoorn op zondag

een internationaal bedrijf.

12 maart aanstaande.


7 infogids 2017-2018

“Now grab your chance and join the bilingual family of the Isendoorn!�


Wij bieden hiervoor op het Isendoorn College door het Europees Platform erkend tweetalig onderwijs aan.

Het is belangrijk dat je tegenwoordig je talen spreekt. Engels is een wereldtaal en daarom is het belangrijk dat je ook kunt denken en werken in een vreemde taal. Een internationaal bedrijf in Nederland of een bedrijf in het buitenland heeft misschien later wel een interessante baan voor jou in de aanbieding! Bij een groot aantal studies in Nederland zijn de boeken en colleges Engelstalig en bij internationale contacten is de spreektaal meestal Engels. Door de aanwezigheid van computers en internet is het Engels niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

In het tweetalige onderwijs wordt in de onderbouw meer dan de helft van de lessen in het Engels gegeven. De docent spreekt Engels, de boeken zijn Engelstalig en de leerlingen spreken zo veel mogelijk in het Engels. Natuurlijk geldt dit alleen voor de vakken waarbij dat mogelijk is. Nederlands, Frans en Duits worden niet in het Engels gegeven, maar geschiedenis, beeldende vormgeving, aardrijkskunde, biologie, natuur & techniek, lichamelijke opvoeding en godsdienst wel. In de tweede en derde klas komen daar nog andere vakken bij. Bij veel vakken wordt er les gegeven door native speakers, docenten voor wie Engels de moedertaal is. TTO is wel veel meer dan een extra uurtje Engels in de week.

8 infogids 2017-2018

Vanaf het schooljaar 2013/2014 werken onze Als leerlingen op de middelbare school intensief

leerlingen in een echte TTO-afdeling (TTO

oefenen in het zich mondeling en schriftelijk

department) met drie op TTO gespecialiseerde

uitdrukken in het Engels, dan hebben ze daar in de

afdelingsleiders. Binnen deze afdeling worden

toekomst veel gemak en voordeel van. Wij bieden

leerlingen vanaf de eerste klas tot en met hun

leerlingen op havo- of vwo-niveau, die qua

eindexamen gezien én begeleid als TTO-leerlingen.

motivatie heel wat in hun mars hebben en een grotere belasting aankunnen, een kans als

Brede oriëntatie

toekomstig wereldburger een internationale

In zowel de onder- als bovenbouw vormt de Europese

toekomst tegemoet te gaan.

en Internationale Oriëntatie (EIO) een belangrijk


onderdeel van het leerprogramma. Wij bieden je in

leerjaar nemen de leerlingen als tussenstap naar

zowel de onder- als de bovenbouw de mogelijkheid

het IB English deel aan een Cambridge Examen.

om je volop met EIO bezig te houden, niet alleen in de

Daarnaast ontvang je een certificaat dat je een

vaklessen, maar ook tijdens intermezzo’s en in aparte

erkende TTO-opleiding hebt gevolgd met een

onderzoeksvragen voor presentaties of verslagen.

extra certificaat (het plusdocument) waarin alle dingen staan die je extra hebt gedaan.

Activiteiten In ons tweetalig onderwijs staan allerlei sociale en

TTO+

culturele activiteiten op het programma. Hierbij kun je

Naast de lessen in het Engels en alle andere

denken aan Engelse theatervoorstellingen, (e-

activiteiten geven we in het TTO, net als in de

mail)contacten met leeftijdsgenoten in het buitenland

Nederlandstalige mavo-, havo- en vwo-

(e-twinning), een reis naar Engeland voor tweedejaars

afdelingen, talentlessen. Daar komt de + aan de

leerlingen en een uitwisselingsreis met buitenlandse

orde. Tijdens de talentlessen gaan leerlingen op

leerlingen voor de leerlingen in de derde klas. In het

zoek naar hun talenten op het gebied van

vierde leerjaar lopen de leerlingen een stage in het

Science en Humanities. In deze lessen gaat het

buitenland. Door dit bijzondere programma met

om verdieping, onderzoek en nieuwsgierig zijn

allerlei (buitenlandse) activiteiten zijn er meer kosten

of gemaakt worden. Aan het eind van het

aan deze vorm van onderwijs verbonden.

schooljaar presenteer je altijd de opbrengst van deze lessen aan je ouders op de TTO-slotavond.

9 infogids 2017-2018

Certificaten en diploma’s

Dan zijn er nog de intermezzoweken (stevige

Als je in tweetalig havo of vwo zit, doe je naast het

projectweken) binnen het TTO waarin je je

reguliere centrale examen, examen voor het vak

vakoverstijgend verdiept in onderwerpen als

International Baccalaureate English A: Language &

“Food for thought”, een project waarin je

Literature Higher Level (tvwo) en English B Higher

ontdekt wat de relatie is tussen eten en denken,

Level (thavo). Beide certificaten zijn internationaal

en “Click the Globe”, waarin je de wereld gaat

erkend en geven toegang tot talloze Colleges and

ontdekken. Kortom : A truly all-round

Universities in binnen- en buitenland. In het derde

education.


Het Isendoorn College vindt het belangrijk dat jij jouw talenten optimaal ontdekt, ontwikkelt en benut. Je gaat op zoek naar jouw I-factor. In ons aanbod bieden we hier veel ruimte voor door het werken in projecten en in onze talentlessen. Misschien is dat voor jou al voldoende uitdaging om het beste uit jezelf te halen. Het kan ook dat je meer aankunt. We willen je stimuleren jezelf daartoe uit te dagen door gerichte programma’s aan te bieden.

Je docent helpt je bij het ontdekken, ontwikkelen en versterken van jouw talenten en zal je uitdagen je eigen grenzen te verleggen. Je gaat in het eerste jaar steeds in vier lessen kennismaken met een talentstroom. Aan het eind van het eerste schooljaar maak je een keuze uit één van die talentstromen. Met dit talent ga je in het tweede leerjaar iedere week een blokuur lang aan de slag. Je maakt dus eerst kennis met alle richtingen, want als je niet weet wat iets inhoudt, weet je ook niet of je er talent voor hebt. Je gaat kennismaken

Op zoek naar jouw I-factor

met de volgende richtingen: ICT en MEDIA,

Je gaat op zoek naar jouw talent, jouw I-factor. De I van Ik

waarbij je veel leert over bijvoorbeeld licht en

is belangrijk, omdat je jezelf goed leert kennen. Maar ook

geluid bij een theatervoorstelling of het maken van

de I van Interesse, omdat motivatie heel belangrijk is om je

een film; PERFORMANCE, hier houd je je bezig

talent te laten groeien. En natuurlijk de I van Isendoorn, de

met dans, muziek, drama en presenteren;

school waar je de kans krijgt jouw talent te ontdekken.

ONDERNEMEN, hier ga je aan de slag met het

10 infogids 2017-2018

opstarten van een eigen bedrijfje. Dit kun je in Gedurende elk jaar volg je, naast de lessen en

havo 4 doorzetten door de Ondernemersklas te

projectweken, talentlessen. In deze uren werk je aan echte

volgen. Je kunt je ook gaan verdiepen in

vragen uit de samenleving en ontdek je gaandeweg waar

TECHNIEK, waarbij je in ons bèta-lab dingen gaat

jouw talenten liggen. Heb je oog voor detail of zie je juist

ontwerpen en onderzoeken en natuurlijk kun je

snel de grote lijn, neem je graag de leiding of ben je juist

ook kiezen voor SPORT. Dit kun je in de

een goede teamspeler? Ben je creatief of kun je goed

bovenbouw doorzetten door te kiezen voor LO2 (3

volgens plan werken? Waarvan en wanneer word jij

en 4 mavo) of BSM (4 en 5 havo/4, 5 en 6 vwo). Je

enthousiast? Als je iets mag ontwerpen? Als je iets moet

hebt dan 4 à 5 uur sport in de week!

onderzoeken? Als je eens flink mag debatteren? Als je kunt experimenteren met materialen? En waarover moet het

Zoals je ziet is onderwijs op het Isendoorn College

dan gaan? Werken aan een beter milieu? Verschillen tussen

grensverleggend! Je verlegt hier je grenzen door

arm en rijk? De wereld letterlijk mooier maken via kunst?

letterlijk over de grens kennis te maken met

Een eigen zaak beginnen? Het verbeteren van je

andere landen en culturen, maar ook door jezelf

sportprestaties?

uit te dagen je persoonlijke grenzen te verleggen.


11 infogids 2017-2018


12 infogids 2017-2018

“Problemen ontdekken is even belangrijk als problemen oplossen� Leo Apostel


Expens In de onderbouw biedt het Isendoorn College een

Dit gebeurt op basis van behaalde resultaten,

Expens-programma voor leerlingen die naast het

welbevinden en motivatie van de leerling, waarbij onze

reguliere lesprogramma nog een extra uitdaging willen

speciale aandacht uitgaat naar onderpresteerders.

aangaan. Leerlingen kunnen onder lestijd werken aan een zelfbedacht project. In overleg met hun begeleider

Versterkt talenonderwijs

stellen zij eigen doelen op en voeren deze zelfstandig

Het Isendoorn College neemt deel aan het LinQ-

uit. De Expens-lessen beginnen altijd met vijf

project, een initiatief van het Europees Platform. Het

gezamenlijke lessen. In die lessen spreken leerlingen

programma beoogt versterking en intensivering van

ook met elkaar over hun motivatie en passie. Zo zijn er

het talenonderwijs Frans en Duits. Binnen en buiten de

leerlingen die een boek schrijven, een brug bouwen of

lestijd krijgen leerlingen de kans deel te nemen aan

een muziekstuk componeren. Expens is niet alleen voor

internationaal erkende examens.

de heel goede leerling, maar ook voor een leerling die misschien juist aan het onderpresteren is of in één vak uitblinkt.

Van talent naar (examen)vak Op het Isendoorn werken we van breed naar smal. Oftewel, je maakt in de eerste klas kennis met al onze

13 infogids 2017-2018

Step Outside

talentstromen, vervolgens kies je aan het eind van dat

In de bovenbouw heet het programma voor leerlingen

jaar een talentstroom uit die het best bij jou past en

die een extra uitdaging willen aangaan Step Outside. Dit

uiteindelijk kun je in de bovenbouw verder met jouw

is een overkoepelende naam voor alle activiteiten die

talent binnen de verschillende vakken. Zo kun je, als je

leerlingen naast het reguliere lesprogramma kunnen

ontdekt hebt dat jouw talent binnen de sport ligt,

ondernemen. Via Step Outside kunnen leerlingen

kiezen voor LO2 (3 en 4 mavo) of BSM (4 en 5 havo / 4,

deelnemen aan programma’s van hogescholen en

5 en 6 vwo). Als je verder wilt binnen de talentstroom

universiteiten, een extra vak doen of een online cursus

‘onderzoek’ kun je kiezen voor het vak NLT (Natuur,

volgen van een (buitenlandse) universiteit. Neem eens

Leven en Technologie), als je ontdekt hebt dat jij een

een kijkje op www.stepoutside.nl!

echte ondernemer bent, kun je de ondernemersklas volgen in havo 4 en als je verder wilt met de

Mentoren dragen leerlingen voor Expens en Step

talentstroom ‘performance’ kun je kiezen voor het

Outside, na overleg binnen de afdeling en met ouders.

kunstvak drama en/of kunstvak beeldend.


14 infogids 2017-2018


Ieder kind is nieuwsgierig en wil zelf ontdekken. Dat is maar goed ook, want ook de komende decennia moet er nog veel ontdekt en ontwikkeld worden. We leven in een wereld waar veel verwacht wordt van technologische oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. Niemand weet precies waar wij over 50 jaar onze energie vandaan halen, maar dat jouw generatie zal werken aan de oplossing van deze vraag is wel zeker. Dat betekent wel dat we de onderzoekers en ontwerpers onder jullie zullen stimuleren jullie talenten verder te ontwikkelen.

in hogere leerjaren doorgezet. Zo is er vakoverstijgend lesmateriaal voor de derde klas ontwikkeld, een doorlopende onderzoeksleerlijn en technisch ontwerpleerlijn en wordt in de bovenbouw het combivak natuur, leven en technologie gegeven. We merken dat dit alles gemotiveerde leerlingen oplevert, waardoor we ons hebben kunnen aansluiten bij het programma van Bèta Excellent voor VO-scholen. Uniek op het Isendoorn College is de nauwe samenwerking tussen de exacte vakken. Leerlingen werken steeds zelfstandiger aan hun praktische opdrachten en worden daarbij begeleid door een goed samenwerkend team van docenten en technisch onderwijsassistenten. Daarnaast gaan we met al onze

Hoe doen we dat?

exacte havo/vwo-leerlingen in de bovenbouw naar de

In de brugklas en in de tweede klas volg je het vak Natuur

universiteit en hogeschool om daar te experimenteren.

en Techniek. Dit vak probeert in leerlingen

Ook in de bovenbouw valt nog veel te ontdekken!

onderzoekende uitvinders te ontdekken. Op de mavo

15 infogids 2017-2018

krijg je bijvoorbeeld extra lesuren voor het vak robotica.

Aan het werk in een echt bèta-lab!

Ook bij de vakken biologie en wiskunde word je

Vanaf leerjaar 3 ben je aan het werk in een echt bèta-

uitgedaagd je exacte talent te ontwikkelen. Zo kun je

lab, de Bètakaap! We zijn bijzonder trots op deze

meedoen aan de internationale Kangoeroe

unieke werkplek. Een ruimte ter grootte van acht

wiskundewedstrijd of The First Lego League. Daarnaast

lokalen is ingericht als laboratorium en werkplaats. Een

zijn er keuzelessen en projecten tijdens intermezzo’s

geweldige plek waar jij samen met andere leerlingen,

(projectweken) waar gewerkt wordt aan onderwerpen als

technisch onderwijsassistenten en docenten samen

“Het weer”, “The Maths Challenge” en “Water uit de

kunt werken aan allerlei opdrachten voor de exacte

Berkel”.

vakken. Eendenkroos laten groeien onder verschillende kleuren lampen? Een

Waarin onderscheiden wij ons?

waterzuiveringsapparaat ontwerpen en bouwen?

Ons uitgangspunt is dat je tot en met de derde klas het

Computermetingen aan een vliegtuigvleugel?

complete bèta-programma volgt. Geen talent mag

Biodiesel maken en testen? Bij ons kan dit allemaal in

verloren gaan door leerlingen vroegtijdig in hokjes te

een stimulerende omgeving, ingericht naar de meest

plaatsen. Verder wordt de samenhang tussen de vakken

recente inzichten voor effectief bèta-onderwijs.


Elke leerling vraagt om een andere aanpak. Het Isendoorn College wil de leeftijd en sekse van de leerling én de gekozen aanpak van onderwijs en omgang zoveel mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Jongens en meisjes beschikken allen over bepaalde soorten intelligentie, maar de mate waarin leerlingen intelligent zijn, verschilt per persoon. Zo is de één analytisch heel sterk, maar minder praktisch en/of creatief en is de ander juist heel creatief, maar minder goed in analytische vaardigheden. Onze school maakt actief gebruik van deze inzichten, want hoe beter we ons onderwijs kunnen afstemmen op jouw intelligentie, hoe beter het leren gaat! Wij kiezen ervoor om in de onderbouw ons onderwijs zo

waarop het onderwijs wordt gegeven. Het Isendoorn

breed mogelijk aan te bieden met mogelijkheden voor

College wil daar iets aan doen door jongens waar

verdieping. Na klas drie krijg je meer mogelijkheden voor

mogelijk op een andere manier te benaderen dan meisjes.

verdieping.

Het onderwijs was altijd erg gericht op presentatie, maar vooral de jongens zouden meer keuzevrijheid moeten

Wist je dat je brein pas helemaal ontwikkeld is als je 25

krijgen in hoe ze het geleerde uitwerken. Dat betekent dat

bent? Het verschilt dus nogal hoe jongeren zich tussen hun

we bij de beoordeling meer rekening moeten houden

10e en 25e jaar ontwikkelen en waarom ze juist vanaf de

met de inhoud dan met de presentatie.

16 infogids 2017-2018

tienerleeftijd vragen om duidelijke grenzen en goede begeleiding. Tieners hebben, misschien nog wel meer dan

In de begeleiding van jongens en meisjes bestaat ook veel

jonge kinderen, structuur en kaders nodig.

verschil. Bij jongens is het belangrijk dat je duidelijke kortetermijndoelen stelt, die haalbaar zijn. Vaak kunnen

Jongens en meisjes

jongens de stof prima aan, maar weten ze niet hoe ze

Jongens leren anders dan meisjes, en andersom! Meer dan

bepaalde zaken moeten aanpakken of waar ze moeten

vroeger hebben jongens op school moeite om hun niveau

beginnen. Dit geldt natuurlijk ook voor meisjes met een

te halen. Dat ligt niet aan die jongens, maar aan de manier

jongensachtige leerstijl.


17 infogids 2017-2018


18 infogids 2017-2018


Het Isendoorn College is een moderne school die heel goed met zijn tijd meegaat en in sommige gevallen zelfs voorop loopt. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de manier waarop we in de lessen gebruikmaken van zaken als internet, digitaal lesmateriaal en toetsen en smartboards. Alle leerlingen werken met een iPad, waardoor ineens een hele wereld aan mogelijkheden opengaat.

Sociale media Het inzetten van nieuwe media kan ook leiden tot verkeerd gebruik ervan. Er is een protocol afgesproken waarin duidelijk staat wat wel en niet mag. Dit gedragsprotocol hangt voor iedereen zichtbaar in elk lokaal en zo nodig kan een docent dit er weer even bij pakken. Digitaal pesten wordt op school direct aangepakt, maar moet ook onderwerp van gesprek thuis zijn. Samen voorkomen we dat de iPads (en ook mobiele telefoons) verkeerd worden gebruikt.

Vernieuwing Goed voorbereid

We maken gebruik van ons eigen Twitter-, Facebook-

De digitale leefomgeving neemt in ons leven een

en Instagramaccount, waarmee je op de hoogte

steeds belangrijker plaats in. Dat geldt thuis, maar

gehouden wordt van allerlei actuele schoolzaken.

zeker ook op school. Om goed op je toekomst

Onze website is geheel vernieuwd en zowel leerlingen

voorbereid te zijn, moet je weten hoe daarmee om te

als ouders kunnen op elk gewenst moment absentie

gaan. Hoe werkt de iPad, hoe werken al die

en cijfers inzien. Huiswerk ligt ook digitaal vast en

verschillende apps en hoe benut je op een veilige

allerlei ondersteunende middelen zoals links naar

manier de mogelijkheden van het internet en wat zijn

websites met oefeningen en schema’s, oefentoetsen,

de voor- en nadelen van sociale media?

digitale inleverloketten, enz. vind je hier. Docenten kunnen in bijzondere situaties gemaild worden en

19 infogids 2017-2018

Digitaal leren Op het Isendoorn College spelen de iPad en andere

docenten hebben ook vaak met hun klas een gedeelde map vol lesmateriaal in Google Drive staan.

nieuwe media een steeds grotere rol in de manier waarop we het onderwijs aanbieden. We kunnen de

Voorop

lessen boeiender, afwisselender en leerzamer maken.

Het Isendoorn College durft met trots te melden dat

Heel veel apps maken het leren makkelijker. Je kunt

het landelijk voorop loopt in de steeds digitaler

steeds vaker kiezen waar, wanneer, hoe en met wie je

wordende wereld. Een goede opstap naar het

wilt leren.

vervolgonderwijs!


Het Isendoorn College wil dat leerlingen zich op school veilig en geborgen voelen. Het geeft je het gevoel dat je welkom bent. Als je je prettig voelt, komt dit ten goede aan je leerresultaten en persoonlijke ontwikkeling. Duidelijkheid draagt bij aan de betrouwbaarheid van de

afwezig bent, het leren opeens moeilijker gaat of er

school. We hebben op school duidelijke en eerlijke

gewoon niet gelukkig uitziet, komen we als school in

regels. Door die goed te handhaven, zorgen we ervoor

actie. We hebben op school mensen, voorzieningen en

dat het geen rommeltje wordt. We letten bijvoorbeeld

regelingen die de problemen op kunnen lossen. Dit

goed op dat er niet gepest wordt. Je gaat dan met

gebeurt altijd in overleg met je ouders. Het Isendoorn

plezier naar school, wetend wat je kunt verwachten en

College staat bekend om zijn goede begeleiding, waarbij

wat van jou verwacht wordt. Leren en je veilig voelen

mentoren, zorgbegeleiders en afdelingsleiders een

horen bij elkaar!

belangrijke rol spelen.

KlasseDeal

Als de mentor en afdelingsleider toch meer hulp nodig

Groepsvorming is heel belangrijk; iedere leerling is daar

hebben om een probleem rond een leerling op te

bewust of onbewust mee bezig en wil graag ergens bij

lossen, dan kunnen zij de hulp inroepen van de experts

horen. Toch gaat dit meestal niet vanzelf. Iedere

van het OnderwijsZorgSteunpunt (OZS). Dit steunpunt

leerling neemt namelijk bij de overgang van groep 8 van

vergadert op school onder leiding van de

de basisschool naar de brugklas van het voortgezet

zorgcoördinator van de school en probeert zo snel

onderwijs zijn eigen bijzondere bagage mee.

mogelijk actie te ondernemen.

Hoe creëer je dan een sfeer in de groep, waarbij

Een school die leeft (ook voor anderen)

iedereen zich op z'n gemak voelt en vervolgens kan

Het Isendoorn College is een heel levendige school. We

komen tot goede prestaties? Leraren en/of mentoren,

hebben allerlei projecten om andere leerlingen, zowel

maar vooral de leerlingen van de groep zelf, spelen een

binnen als buiten je eigen klas, goed te leren kennen:

belangrijke rol in dit groepsvormingsproces.

excursies, buitenlandreizen, Intermezzoweken, culturele

20 infogids 2017-2018

en sportieve activiteiten. Heel bijzonder zijn bij ons de Met KlasseDeal hebben we tools in handen voor

mogelijkheden voor maatschappelijke stage. Er zijn

positieve groepsvorming in het voortgezet onderwijs.

bijvoorbeeld groepen naar India en Malawi geweest. Als

Je gaat je klasgenoten als het ware opnieuw

school ondersteunen we onderwijsprojecten in

ontmoeten (om een tweede, betere indruk van elkaar te

minderbedeelde gebieden van de wereld. Wij zien het

krijgen), leren elkaar te begrijpen en je gaat samen met

als een opdracht om een bijdrage te leveren aan het

jouw klasgenoten werken aan één missie, afspraken die

verbeteren van de onderwijs- en leefomstandigheden

leiden tot een Deal met je klas: jullie KlasseDeal!

van leeftijdsgenoten in die gebieden. Maar de school staat ook bekend om zijn bruisende

Oplossingen

schoolfeesten, prachtige musicals en indrukwekkende

Soms ervaren leerlingen problemen, die niets te maken

muziekfestivals. Je zult je op het Isendoorn College dan

hebben met hun leervermogen. Als je vaak te laat of

ook niet snel vervelen.


21 infogids 2017-2018


22 infogids 2017-2018


Op het Isendoorn College bereiden we je voor op de vervolgopleiding van je keuze en je plek in de maatschappij. We proberen je zo goed mogelijk voor te bereiden op de vervolgopleiding van je keuze. Dit maakt ons resultaatgericht, je leerprestaties zijn heel belangrijk, maar natuurlijk willen we ook graag dat je het naar je zin hebt op het Isendoorn College. Ook dat is resultaat!

cijferrapport hebben alle docenten hun cijfermateriaal digitaal aangeleverd. Bij de rapporten komt ook een woordrapport, geschreven door de mentor(en) eventueel samen met de leerling. In de bovenbouwklassen wordt ook drie keer per jaar een rapport gemaakt, met daarop de voortschrijdende gemiddelden per vak. Daarnaast vul je gedurende je schoolloopbaan op het Isendoorn een persoonlijk portfolio, waarin je diverse prestaties verzamelt die inzicht geven in jouw talenten

Als je van de basisschool komt, heb je al de beschikking

en interesses.

over alles wat je daar geleerd hebt. Op het Isendoorn College breiden we die kennis en vaardigheden uit en we

Voor alle leerjaren worden er op school twee keer per

proberen je met aantrekkelijke lessen en ruimte voor

jaar oudergesprekken georganiseerd. Ouders kunnen

eigen keuzes klaar te stomen voor de toekomst. Zo word

dan met de mentor van hun kind de behaalde

je je bewust van wat je aankunt en wilt!

resultaten, het welbevinden en andere relevante zaken bespreken.

23 infogids 2017-2018

Bij ons op school ontvang je regelmatig cijfers en andere beoordelingen van je docenten. De cijfers kun je via het

Verder houden we elk jaar een tevredenheidsonderzoek

leerlingenportaal van onze website zelf inzien. Ook

onder leerlingen, ouders en personeel. De resultaten

ouders kunnen via het portaal jouw resultaten bekijken,

hiervan kun je, net als de slagingspercentages van de

zodat zij een goed beeld krijgen van de stand van zaken

school, nalezen op www.scholenopdekaart.nl.

op dat moment. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de mentor en de ouders.

School bereidt je voor op je vervolgopleiding. Meer en meer volgen we de resultaten en vorderingen van onze

In de onderbouwklassen wordt twee keer per jaar een

oud-leerlingen. Waar nodig passen we ons onderwijs

officieel rapport aan de leerlingen uitgereikt. Voor het

aan op veranderende eisen.


Universiteit

HBO

vwo

leerjaar 6

MBO

havo

vwo

leerjaar 5

mavo

havo

vwo

leerjaar 4

mavo

havo

vwo

leerjaar 3

mavo / havo

havo / vwo

vwo

leerjaar 2

mavo / havo

havo / vwo

vwo

leerjaar 1

TTO

TTO

TTO

24 infogids 2017-2018

Het Isendoorn College is een school voor mavo, havo en

Aanmelding

vwo. Op het Isendoorn College kiezen we bewust voor een

Ouders melden hun kind zelf aan via de website

tweejarige brugperiode, zowel op mavo-, havo- als op vwo-

(www.isendoorn.nl). De inschrijving staat open in de

niveau. Leerlingen met een uitgesproken vwo-advies

periode van 1 t/m 15 maart. Aanmeldingen die ná 15 maart

kunnen direct instromen in een vwo-klas. Na deze

binnenkomen, worden alleen in behandeling genomen

tweejarige brugperiode volg je de weg die het beste bij je

indien er naar het oordeel van de school plaats is. In dat

past. Voor alle opleidingsniveaus kent het Isendoorn

geval kunnen aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst

College ook een tweetalige variant. Naast deze tweetalige

worden. Voor meer informatie over de aanmelding kunt u

verbreding en verdieping bieden wij diverse aanvullende

terecht op onze website.

programma’s voor alle leerlingen die iets extra’s aankunnen. Kiezen voor onderwijs op het Isendoorn College betekent respect hebben voor de katholieke grondslag van de school.


25 infogids 2017-2018


Toelatingscriteria brugklas

In het kader van het recht op keuzevrijheid en de

Het Isendoorn College kent zes soorten brugklassen: de

toenemende vraag naar integratie van kinderen met een

mavo/havo-brugklas, de havo/vwo-brugklas, de vwo-

beperking in de samenleving, kunnen ouders kiezen voor

brugklas, de tweetalige mavo/havo-brugklas, de tweetalige

het regulier voortgezet onderwijs in plaats van het speciaal

havo/vwo-brugklas en de tweetalige vwo-brugklas.

voortgezet onderwijs. Recht op de vrije onderwijskeus

Leerlingen kunnen worden aangenomen als zij van de

betekent echter niet dat kinderen met een beperking

directeur van de basisschool het advies mavo (vmbo-TL),

automatisch op een reguliere school voor voortgezet

havo of vwo hebben ontvangen. Een leerling met een havo-

onderwijs geplaatst kunnen worden. De aard en de

advies kan in leerjaar 1 en 2 zowel in een mavo/havo- als in

zwaarte van de ondersteuningsbehoefte en de feitelijke

een havo/vwo-klas geplaatst worden en een leerling met

(on)mogelijkheden binnen de school kunnen een reden

een vwo-advies kan in een havo/vwo- of in een vwo-klas

vormen om de aanmelding door te verwijzen naar (de

geplaatst worden. Hierbij zal het Isendoorn College zoveel

toewijzingscommissie van) het samenwerkingsverband

mogelijk rekening houden met de wensen van ouders en/of

Voortgezet onderwijs, regio Zutphen. Op alle basisscholen

de basisschool, maar kan daar ook van afwijken.

is de procedure hiervoor bekend. U kunt hierover contact leggen met de leerkracht van uw kind of een intern- of

Voor toelating tot tweetalig onderwijs wordt vaak

ambulant begeleider binnen de basisschool. De afspraak is

aanvullende informatie gevraagd. Belangrijk zijn de motivatie

dat de schoolkeus en de voorbereiding op het VO bij deze

van de leerling om een extra inspanning te leveren en een

leerlingen zo veel mogelijk al in groep 7 begint. Het

passende score in het leerlingvolgsysteem van de

ontwikkelperspectiefplan (OOP) speelt daarbij vaak een

basisschool voor taalonderdelen.

grote rol.

Het Isendoorn College behoudt zich het recht voor een

Aanmelding bij de toewijzingscommissie van het

speciaal toelatingsonderzoek te doen voor toelating tot TTO.

samenwerkingsverband moet uiterlijk midden groep 8 verwerkt zijn. Alleen op die manier kan ervoor gezorgd

Leerlingen met een onderwijsbeperking en/of handicap Ieder kind verdient goed onderwijs. Ook kinderen die extra

worden dat de leerling en zijn ouders gelijk met alle andere kinderen weten waar en met welke steun het onderwijs na de basisschool vervolgd kan worden.

ondersteuning nodig hebben. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uit gaat van de mogelijkheden en voor zo ver

Voor verdere informatie over passend onderwijs en de

mogelijk ook rekening houdt met hun beperkingen. Het

aanmeldingsprocedure, verwijzen wij u graag naar onze

Isendoorn College is een reguliere school met een goede

website.

basisondersteuning. Deze basisondersteuning kent echter ook beperkingen. Voor leerlingen die ondersteuning in het

High Tea

kader van passend onderwijs nodig hebben, is het van groot

De High Tea voor belangstellenden voor ons tweetalig

belang om tijdig alle beschikbare informatie te bespreken

onderwijs wordt georganiseerd op zondag 12 maart

met de zorgcoรถrdinator van onze school of met het

aanstaande, van 15.00 tot 17.00 uur.

samenwerkingsverband VO. Dit contact kan het best gelegd

26 infogids 2017-2018

worden via de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider

Minilessen iPad

van de basisschool. Tijdig en goed overleg maakt een

Op dinsdag 7 maart aanstaande organiseert het Isendoorn

zoektocht naar de mogelijkheden haalbaar en kan

College een voorlichting over de rol van de iPad in ons

voorkomen dat een leerling met onvoldoende

onderwijs, van 19.00 tot 21.30 uur.

ondersteuning vastloopt. In overeenstemming met de wet op het passend onderwijs,

Wil je meer weten over praktische zaken zoals

heeft het Isendoorn College het volgende formele beleid

ouderbijdrage, lessentabellen, resultaten, etc., kijk dan op

vastgesteld:

onze website: www.isendoorn.nl


27 infogids 2017-2018

Colofon Tekst: Nienke Berenbroek-Massink Foto’s: Isendoorn College / La Luz Fotografie Ontwerp en druk: Foton visuele communicatie Š 2017


Bezoekadres: Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld Postadres: Postbus 1093, 7230 AB Warnsveld Telefoon: 0575 760 760 E-mail: administratie@isendoorn.nl info@isendoorn.nl Internet: www.isendoorn.nl Bank: Rabobank Warnsveld 37.67.25.192 t.n.v. Isendoorn College te Warnsveld

Isendoorn College infogids 2017-2018  

Informatiegids Isendoorn College 2017-2018

Isendoorn College infogids 2017-2018  

Informatiegids Isendoorn College 2017-2018

Advertisement