Page 1

Sayı: 2 Mart 2011

ISSN: 2146-2151 1,5 TL

Tayyip’in Sonu “Mübarek” Olur mu?

2

Türkiye Kıbrıs’tan Elini Çekmelidir

10

CHP’nin Seçim Vaadi: Aile Sigortası

3

Casper İşçileri Artık Sendikalı

11

8 Mart’ta Sokaktayız! Artık Yeter, Artık Örgütlü!

4

Patronlar Yasalardan Destek Alarak İşçileri Daha Fazla Sömürüyor!

12

Newroz Piroz Be! Yaşasın Newroz!

5

Daxwazen Mafen Gele Kurd Daxwazen Me Ne Ji!

5

Tezkoop-İş Sendikası’nda Yargı Şoku: Şubenin İçinin Boşaltılmasına Karşı Tedbir Kararı

13

Torbaya Düşen Emek Örgütleri

6

Halk İsyanları Türkiye’yi de Vurabilir

7

İstanbul Belediyesi İtfaiye Işçileri: ‘İşçinin Yanında Değil, Koltuk Derdindeydiler, Hak-İş’e Geçtiler!’

14

Arap Halklarının Devrimi Sürüyor

8

Parisli İşçilerin Ortak Çığlığı: Komün

16


İşçile rin Se s i

TAY­YİP’İN­SO­NU “MÜ­BA­REK”­O­LUR­MU? “Tay­yip­So­nun­‘Mü­ba­rek’­Ol­sun”,­son­haf­ta­lar­da­ki mu­ha­lif­gös­te­ri­le­rin­göz­de­slo­ga­nı.­Bu­ra­da­“mü­ba­rek”­ke­li­me­si­et­ra­fın­da­dö­nen­bir­an­lam­o­yu­nu­ol­sa­da,­gös­te­ri­ci­ler,­halk­a­yak­lan­ma­sı­so­nu­cu­ik­ti­da­rı­bı­rak­mak­zo­run­da­ka­lan­Mı­sır­es­ki­dev­let­baş­ka­nı­Hüs­nü­Mü­ba­rek’i­kas­te­di­yor­ve­AKP­ik­ti­da­rı­nın da­ yı­kıl­ma­sı­ ar­zu­la­rı­nı­ di­le­ ge­ti­ri­yor­lar.­ Bu­nun müm­kün­ o­lup­ ol­ma­dı­ğı­nı­ sor­gu­la­ma­dan­ ön­ce­ bir Kı­zıl­de­ri­li­sö­zü­ne­dik­kat­çek­mek­ge­re­ki­yor.­“Su­lar, yük­se­lin­ce­ ba­lık­lar­ ka­rın­ca­la­rı­ yer,­ su­lar­ çe­ki­lin­ce de­ka­rın­ca­lar­ba­lık­la­rı­yer.­Hiç­kim­se­bu­gün­kü­üs­tün­lü­ğü­ne­ ve­ gü­cü­ne­ gü­ven­me­me­li­dir.­ Çün­kü­ ki­min­ki­mi­yi­ye­ce­ği­ne­‘su­yun­a­kı­şı’­ka­rar­ve­rir.”­Bü­tün­güç­ve­ik­ti­dar­sa­hip­le­ri­nin­zi­hin­le­ri­ne­yer­leş­tir­me­le­ri­ge­re­ken­bu­öz­lü­söz,­son­gün­ler­de­ki­po­li­tik ge­liş­me­ler­le­de­sü­rek­li­o­la­rak­doğ­ru­la­nı­yor.­Yir­mi, o­tuz,­ kırk­ yıl­dan­ be­ri­ ik­ti­dar­da­ o­lan­ ve­ halk­la­rı­nı bas­kı­ al­tın­da­ in­le­ten­ des­pot­ yö­ne­ti­ci­ler,­ halk­la­rın is­ya­nı­ so­nu­cu­ bi­rer­ bi­rer­ ik­ti­dar­dan­ u­zak­laş­tı­rı­lı­yor.­Çün­kü­ar­tık­“su­yun­a­kı­şı”­de­ğiş­miş­tir. Şim­di,­ Tür­ki­ye’nin­ son­ yıl­lar­da­ ya­şa­dı­ğı­ e­ko­no­mik­ bü­yü­me­yi­ ve­ ka­mu­o­yu­ e­ği­lim­le­ri­ni­ or­ta­ya ko­yan­son­an­ket­le­ri­i­le­ri­sü­rüp,­AKP­ik­ti­da­rı­nın­ne ka­dar­fark­lı­ko­num­da­ol­du­ğu­nu­i­le­ri­sü­ren­ler­o­la­cak­tır.­ O­ za­man­ dev­ri­len­ ül­ke­ler­den­ ör­nek­ler ver­mek­ ge­re­ke­cek.­ Tu­nus­ ve­ Mı­sır­ e­ko­no­mi­le­ri son­on­yıl­dır­sü­rek­li­bü­yü­müş­ve­yük­sek­bü­yü­me o­ran­la­rı­ ya­ka­la­mış.­ Tu­nus’ta­ son­ on­ yı­lın­ or­ta­la­ma­sı­ yıl­lık­ yüz­de­ 5’lik­ bü­yü­me­ i­ken,­ Mı­sır, 2006–2008­yıl­la­rı­a­ra­sın­da­her­yıl­yüz­de­7­bü­yü­müş.­ Tür­ki­ye­ e­ko­no­mi­si­nin­ yüz­de­ beş­ o­ra­nın­da kü­çül­dü­ğü­2009­yı­lın­da­i­se­yüz­de­be­şe­ya­kın­bü­yü­me­yi­ ya­ka­la­mış.­ Ni­te­lik­li­ sa­na­yi­ böl­ge­le­rin­den ABD’ye­teks­til­ü­rün­le­ri­ih­ra­ca­tı­sı­fır­güm­rük­le­ya­pıl­dı­ğın­dan,­ 2005–2008­ yıl­la­rı­ a­ra­sın­da­ Mı­sır’dan bu­ül­ke­ye­ya­pı­lan­teks­til­ih­ra­ca­tı­her­yıl­yüz­de­57 o­ra­nın­da­ art­mış.­ Bu­ ge­liş­me­ler­den­ ağ­zı­ su­la­nan çok­sa­yı­da­bü­yük­teks­til­sa­na­yi­ci­si­nin­Tür­ki­ye’de­ki­te­sis­le­ri­ni­Mı­sır’a­ta­şı­dı­ğı­nı­ve­bu­ül­ke­ye­ya­tı­rım yap­tı­ğı­nı­bi­li­yo­ruz. Son­yıl­lar­da­Mı­sır’da­da,­Tür­ki­ye’de­ol­du­ğu­gi­bi,­çok­hız­lı­ve­ge­niş­çap­lı­ö­zel­leş­tir­me­ler­ya­şan­mış.­Dev­let­iş­let­me­le­ri­el­de­ğiş­ti­rir­ken,­ka­mu­ke­si­min­de­ ça­lı­şan­ yüz­ bin­ler­ce­ iş­çi­ i­şi­ni­ kay­bet­miş. An­cak­bu­yük­sek­bü­yü­me­nin­ya­şan­dı­ğı­ko­şul­lar­da, ki­şi­ ba­şı­na­ dü­şen­ mil­li­ ge­lir­ ar­tar­ken,­ yok­sul­la­rın o­ra­nı­ da­ art­mış.­ Ya­ni­ e­ko­no­mik­ bü­yü­me­den­ en zen­gin­ler,­bur­ju­va­zi,­fay­da­la­nır­ken­yok­sul­lar­da­ha da­ yok­sul­laş­mış.­ Res­mi­ ra­kam­la­ra­ gö­re­ yok­sul­la­rın­o­ra­nı­2008­yı­lın­da­yüz­de­20­i­ken,­2009­yı­lın­da yüz­de­24’e­çık­mış. Kı­sa­ca­sı,­ ka­pi­ta­list­ ge­liş­miş­lik­ ve­ ki­şi­ ba­şı­na dü­şen­mil­li­ge­lir­ba­kı­mın­dan­Tür­ki­ye,­Mı­sır’dan­i­le­ri­i­se­de,­ne­o­li­be­ral­e­ko­no­mik­po­li­ti­ka­la­rın­e­ge­men­ol­ma­sı­na­bağ­lı­o­la­rak,­ge­lir­da­ğı­lı­mı­a­da­let­siz­li­ği,­ iş­siz­li­ğin,­ ka­yıt­ dı­şı­ ve­ gü­ven­ce­siz­ ça­lış­ma­nın yük­sek­ o­ran­la­ra­ u­laş­ma­sı,­ ge­le­cek­ten­ u­mu­du­nu kes­miş­genç­nü­fu­sun­top­lam­nü­fus­i­çin­de­ki­a­ğır­lı­2

ğı­ba­kım­dan­bu­ül­key­le­cid­di­ben­zer­lik­ler­gös­te­ri­yor.­Bu­da,­e­ko­no­mik­a­çı­dan­Tür­ki­ye’nin­fark­lı­ol­du­ğu­te­zi­ni­bü­yük­öl­çü­de­ge­çer­siz­kı­lı­yor.

Baş­ba­kan­ken­di­bin­di­ği da­lı­ke­si­yor Tür­ki­ye­i­le­halk­a­yak­lan­ma­la­rı­ya­şa­nan­ül­ke­le­ri­ bir­ de­ si­ya­si­ a­çı­dan­ kar­şı­laş­tı­ra­lım.­ Tür­ki­ye’de ge­nel­ka­bul­gö­ren­gö­rüş,­A­rap­halk­la­rı­nın­des­pot yö­ne­ti­ci­le­ri­a­la­şa­ğı­et­ti­ği;­bu­na­kar­şı­lık­Tür­ki­ye’de ge­liş­miş­ de­mok­ra­tik­ bir­ iş­le­yi­şin­ var­ ol­du­ğu­dur. Tür­ki­ye’nin­ge­liş­miş­bir­de­mok­ra­si­ol­du­ğu­tam­bir saf­sa­ta­dır.­Iş­le­yen­tem­si­li­de­mok­ra­si­ya­ni­si­ya­si­ik­ti­dar­la­rın­ se­çim­le­ iş­ba­şı­na­ ge­lip­ git­me­si,­ an­ti­de­mok­ra­tik­si­ya­si­par­ti­ler­ve­se­çim­ka­nu­nu­ne­de­niy­le­ çok­ faz­la­ bir­ an­lam­ i­fa­de­ et­me­mek­te,­ hal­kın ger­çek­i­ra­de­si­ni­yan­sıt­ma­mak­ta­dır.­Bu­nun­da­ö­te­sin­de,­bu­iş­le­yiş­hal­kın­ta­lep­le­ri­nin­kar­şı­lan­ma­sı­nı ve­so­run­la­rı­nın­çö­zül­me­si­ni­sağ­la­ma­mak­ta,­ak­si­ne so­run­la­rı­nın,­ ya­şam­ ko­şul­la­rı­nın­ her­ ge­çen­ gün da­ha­da­zor­laş­ma­sı­nı­ge­tir­mek­te­dir. Ay­rı­ca­sı­ra­dan­kit­le­gös­te­ri­le­ri­ve­iş­ba­şın­da­ki yö­ne­ti­ci­le­ri­pro­tes­to­ey­lem­le­ri­bas­kı­ve­şid­det­yo­luy­la­ en­gel­len­mek­te,­ pan­kart­ a­çan,­ yö­ne­ti­ci­le­re yu­mur­ta­ a­tan­ genç­ler­ ha­pis­ ce­za­la­rı­na­ çarp­tı­rı­la­bil­mek­te­dir.­Mu­ha­lif­ya­da­hü­kü­met­le­ters­dü­şen si­ya­set­çi,­ay­dın,­ga­ze­te­ci­ve­bü­rok­rat­lar­te­rör­ör­güt­le­ri­ne­ü­ye­ol­duk­la­rı­id­di­a­sıy­la­hap­se­dol­du­rul­mak­ta­dır.­­Si­ya­si­ik­ti­dar­ül­ke­de­tek­ses­li­bir­ya­pı­o­luş­tur­ma­ya­yö­ne­lik­o­la­rak,­yar­gı­yı­ve­ö­te­ki­dev­let ku­rum­la­rı­nı­ e­le­ ge­çir­mek­ i­çin­ e­lin­den­ ne­ ge­lir­se ya­pı­yor­ve­mu­ha­lif­tek­bir­se­sin­çık­ma­ya­ca­ğı­to­ta­li­ter­ bir­ dü­zen­ ya­rat­ma­ya­ ça­lı­şı­yor.­ Ül­ke­de­ bir “kor­ku­im­pa­ra­tor­lu­ğu”­kur­ma­yı­he­def­li­yor. Iş­çi­ve­e­mek­çi­le­rin­ka­za­nım­la­rı­ya­sa­de­ği­şik­lik­le­ri­ve­fi­i­li­uy­gu­la­ma­lar­la­bi­rer­bi­rer­el­le­rin­den­a­lı­nı­yor,­ bun­lar­ ü­ze­rin­de­ki­ sö­mü­rü­ yo­ğun­la­şı­yor. Her­yıl­bin­ler­ce­iş­çi­pat­ron­la­rın­bas­kı­ve­sö­mü­rü­le­ri­ne­tep­ki­gös­te­rip­sen­di­ka­laş­tı­ğı­i­çin­iş­ten­at­lı­yor.­İş­siz­ler­ö­zel­lik­le­de­genç­iş­siz­le­rin­sa­yı­sı­her ge­çen­gün­da­ha­da­art­mak­ta­ve­yük­sek­iş­siz­lik­ol­gu­su,­ iş­çi­le­rin,­ pat­ron­la­rın­ da­yat­ma­la­rı­na­ bo­yun eğ­me­le­ri­ni­sağ­la­mak­ü­ze­re­bas­kı­a­ra­cı­o­la­rak­kul­la­nıl­mak­ta­dır. Kürt­le­rin­a­na­dil­de­e­ği­tim­ta­le­bi­gi­bi­en­do­ğal is­tem­le­ri­ red­de­di­li­yor.­ Hiç­bir­ ta­lep­le­ri­ kar­şı­lan­ma­dı­ğı­gi­bi,­par­ti­le­ri­ka­pa­tı­lı­yor,­ve­kil­le­ri­nin­mil­let­ve­kil­lik­le­ri­dü­şü­rü­lü­yor,­si­ya­set­çi­le­ri,­se­çil­miş­be­le­di­ye­baş­kan­la­rı,­genç­le­ri­ve­ço­cuk­la­rı­hap­se­dol­du­ru­lu­yor.­Bun­la­rın­sa­yı­sı­i­ki­bi­ni­ge­çi­yor.­BDP’li mil­let­ve­kil­le­ri­ salt­ si­ya­si­ de­meç­ ve­ a­çık­la­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la­ yüz­ler­ce­ yıl­lık­ ha­pis­ ce­za­sı­ ta­le­biy­le yar­gı­la­nı­yor. Mil­let­ i­ra­de­si­ni­ her­ şe­yin­ ü­ze­rin­de­ tut­tu­ğu­nu söy­le­yen­Baş­ba­kan,­Kürt­se­çil­miş­le­rin­hap­se­a­tıl­ma­sı­nı­hal­kın­kar­şı­sın­da­da­sa­vu­nu­yor.­Baş­ba­kan, Bat­man­ ge­zi­sin­de,­ bu­ i­lin­ be­le­di­ye­ baş­ka­nı­nın

KCK­ü­ye­si­ol­du­ğu­id­di­a­sıy­la­hap­se­a­tıl­ma­sı­nı­pro­tes­to­ e­den­ “Mil­li­ i­ra­dey­le­ ge­len­ yar­gı­la­na­maz” pan­kar­tı­na­ gön­der­me­de­ bu­lu­na­rak,­ “A­na­ya­sa­yı çiğ­ner­se­ yar­gı­la­nır”­ di­ye­rek­ bir­ yan­dan­ ken­di­si­ni sav­cı­ve­yar­gıç­ye­ri­ne­ko­yar­ken­di­ğer­yan­dan­Be­le­di­ye­ Baş­ka­nı­na­ ya­pı­lan­ uy­gu­la­ma­yı­ sa­vu­nu­yor. Mil­let­i­ra­de­si­ni­her­şe­yin­ü­ze­rin­de­tut­tu­ğu­i­fa­de­si­nin­ger­çek­ol­ma­dı­ğı­or­ta­ya­çı­kı­yor.­E­ğer­mil­let­i­ra­de­si­ken­di­si­nin­le­hi­ne­o­lu­şur­sa­mak­bul­dür­de­ğil­se­hiç­bir­de­ğe­ri­ve­ö­ne­mi­yok­tur.­Kı­sa­ca­sı­Baş­ba­kan­ken­di­ne­de­mok­rat­tır.­Ay­rı­ca­ken­di­ko­nu­mu­na­ ve­ gü­cü­nün­ ka­lı­cı­lı­ğı­na­ o­ ka­dar­ gü­ve­ni­yor­ ki, “su­yun­a­kı­şı­nın”­de­ği­şe­ce­ği­ni­ve­söy­le­di­ği­bu­söz­le­rin­“bu­me­rang”­gi­bi­dö­nüp­ken­di­si­ni­vu­ra­bi­le­ce­ği­ni­ he­sa­ba­ kat­mı­yor.­ Bu­ söz­le­riy­le­ ken­di­ bin­di­ği da­lı­kes­ti­ği­ni­fark­et­mi­yor. Kı­sa­ca­sı,­halk­a­yak­lan­ma­la­rı­nın­ol­du­ğu­ül­ke­ler­le­Tür­ki­ye­a­ra­sın­da,­e­mek­çi­le­re,­e­zi­len­le­re­ve­mu­ha­lif­le­re­uy­gu­la­nan­bas­kı­ve­şid­det­i­le­to­ta­li­ter­yö­ne­lim­ler­ba­kı­mın­dan­cid­di­ben­zer­lik­ler­var­dır.­De­mok­ra­tik­ge­liş­miş­lik­far­kı­bi­çim­sel­dir­ve­gö­rün­tü­de­dir.

“Su­yun­a­kı­şı­nı”­de­ğiş­ti­re­cek o­lan­halk­tır 1916­yı­lı­so­nun­da,­sür­gün­de­bu­lun­du­ğu­Is­viç­re’de­ ya­pı­lan­ bir­ top­lan­tı­da,­ Le­nin,­ “Bü­yük­ ih­ti­mal­le­ bi­zim­ ne­sil­ Rus­ya’da­ bir­ pro­le­ter­ dev­ri­min ger­çek­leş­ti­ği­ni­ gö­re­me­ye­cek”­ der.­ An­cak­ bu­nun ü­ze­rin­den­i­ki­ay­geç­me­den­1917­Şu­bat­dev­ri­miy­le,­Rus­hal­kı­Çar­lık­re­ji­mi­ni­yı­kar.­Da­ha­bir­yıl­dol­ma­dan­da,­Bol­şe­vik­dev­ri­mi­i­le­iş­çi­sı­nı­fı­ik­ti­da­rı­e­le­ge­çi­rir.­Bu­ol­gu,­Le­nin’in­ön­gö­rü­den­yok­sun­ol­du­ğu­nu­gös­ter­mez.­Top­lum­sal­ge­liş­me­le­rin­ken­di iç­ ha­re­ket­ ya­sa­la­rı­na­ gö­re­ iş­le­di­ği­ni,­ top­lum­sal dev­rim­le­rin­ hiç­ bek­len­me­dik­ bir­ bi­çim­de­ a­çı­ğa çık­tı­ğı­nı­ka­nıt­lar.­Hal­kın­nab­zı­nı­e­lin­de­tu­tan­si­ya­set­çi­ler,­dev­ri­mi­bir­ih­ti­mal­o­la­rak­ön­gö­re­bi­lir­a­ma­tam­da­ne­za­man­ve­na­sıl­or­ta­ya­çı­ka­ca­ğı­nı­bi­le­mez,­bu­nu­plan­la­ya­maz.­Ki­mi­de­ğiş­ken­le­re­bağ­lı o­la­rak­bir­kez­or­ta­ya­çık­tı­ğın­da­i­se­o­na­yön­ver­me­ye,­ken­di­dam­ga­sı­nı­vur­ma­ya­ça­lı­şır. Mı­sır­ya­da­Tu­nus’ta­halk­a­yak­lan­ma­la­rı­nın­baş­la­ma­sın­dan­bir­ay­ön­ce­se­çim­ler­ya­pıl­say­dı­muh­te­me­len­yi­ne­dev­rik­dik­ta­tör­ler,­Hüs­nü­Mü­ba­rek­ve Zey­nel­ A­bi­din­ Bin­ A­li­ se­çim­le­ri­ ka­za­nır­dı.­ An­cak bu­du­rum­on­la­rın­a­kı­be­ti­ni­de­ğiş­tir­mez­di. Bu­gü­nün­ye­rel­iş­çi­ey­lem­li­lik­le­ri­nin­ge­nel­le­şe­rek,­bas­kı,­sö­mü­rü,­yok­sul­luk­ve­a­da­let­siz­li­ğe­kar­şı­top­yekûn­bir­kar­şı­çı­kı­şa­dö­nüş­me­si,­güç­lü­Kürt di­na­mi­ği­nin­ha­re­ke­te­geç­me­si­ve­hat­ta­bu­gü­ne­ka­dar­ hiç­ he­sa­ba­ ka­tıl­ma­yan­ Kıb­rıs­ Türk­ hal­kı­nın Tür­ki­ye’ye­ çe­ke­ce­ği­ rest,­ re­ji­mi­ sars­ma­ ve­ si­ya­si ik­ti­da­rı­ a­la­şa­ğı­ et­me­ po­tan­si­ye­li­ ta­şı­mak­ta­dır.­ O ne­den­le,­ iş­çi­ sı­nı­fı­ sos­ya­list­le­ri,­ ken­di­ dı­şın­da­ki güç­le­re,­te­sa­düf­ve­mu­ci­ze­le­re­bel­bağ­la­ma­yıp,­iş­çi­sı­nı­fı­ve­e­mek­çi­ler­i­çin­de­mev­zi­len­me­li,­on­lar­la bir­lik­te­ge­le­ce­ğe­ha­zır­lan­ma­lı­dır.


İşçile rin Se s i

CHP’NİN­SE­ÇİM­VA­A­Dİ:­ A­İ­LE­Sİ­GOR­TA­SI CHP 40 yılda bir de olsa emekçileri düşünüyorsa, “Aile Sigortası” yetmez! Bir­sü­re­dir­CHP’nin­se­çim­va­a­di­o­la­rak­or­ta­ya­at­tı­ğı­ “a­i­le­ si­gor­ta­sı”­ tar­tı­şı­lı­yor.­ CHP­ Baş­ka­nı­ Ke­mal­Kı­lıç­da­roğ­lu’nun­her­fır­sat­ta­de­ğin­di­ği­“a­i­le­si­gor­ta­sı”,­“yok­sul­sta­tü­sün­de­ol­du­ğu­tes­pit­e­di­len 3­mil­yon­a­i­le­ve­13­mil­yon­ki­şi­yi”­kap­sa­ya­cak­mış. Bu­yar­dım­lar­i­çin­A­i­le­Si­gor­ta­sı­Ku­ru­mu­AS-KUR o­luş­tu­ru­la­cak­mış.­Yok­sul­la­ra­her­ay­yok­sul­luk­de­re­ce­si­ ve­ ço­cuk­ sa­yı­sı­na­ gö­re­ be­lir­le­nen­ 250­ i­la 1.200­TL­ci­va­rın­da­üc­ret­ö­de­ne­cek­miş;­i­şe­gi­re­ne ka­dar… CHP’nin­ se­çim­ va­a­di­ kar­şı­sın­da,­ AKP’nin­ ce­va­bı­ge­cik­me­di.­Baş­ba­kan­Yar­dım­cı­sı­A­li­Ba­ba­can “he­sap­ha­ta­sı­ve­ya­nılt­ma­var”,­Ça­lış­ma­ve­Sos­yal Gü­ven­lik­Ba­ka­nı­Ö­mer­Din­çer­“600­TL­a­lan­kim­se­ i­şe­ gir­mek­ is­te­mez,­ ka­yıt­ dı­şı­ is­tih­dam­ ar­tar”, Baş­ba­kan­Tay­yip­Er­do­ğan­i­se,­“he­sap­bil­mi­yor­lar, ön­ce­CHP’li­be­le­di­ye­ler­ver­sin”­de­di.­Tar­tış­ma­lar se­çim­le­re­ka­dar­de­vam­e­de­cek­gi­bi.­CHP­son­o­la­rak­ma­zot­fi­ya­tı­nın­ya­rı­ya­in­di­ri­le­ce­ği­ni,­1­li­ra­50 ku­ruş­o­la­ca­ğı­nı­a­çık­la­dı. CHP;­AKP­ik­ti­da­rı­nın,­da­ğıt­tı­ğı­yar­dım­lar­la­sa­da­ka­kül­tü­rü­ya­rat­tı­ğı­nı,­oy­av­cı­lı­ğı­yap­tı­ğı­nı­be­lir­ti­yor.­“A­i­le­si­gor­ta­sı”­i­le­sa­da­ka­kül­tü­rü­nün­min­net­duy­gu­su­nu­or­ta­dan­kal­dı­rıp,­“hak”­o­la­rak­ya­sal­ ze­mi­ne­ ka­vuş­tu­ra­ca­ğı­nı­ id­di­a­ e­di­yor.­ Bu­gü­ne ka­dar­ki­hü­kü­met­le­rin­bu­si­gor­ta­yı­uy­gu­la­ma­dık­la­rı­nı,­40­yıl­son­ra­CHP’nin­uy­gu­la­ma­ya­ko­ya­ca­ğı­nı söy­lü­yor.

CHP’nin­ak­lı­na­40­yıl­da­bir­yok­sul­lar­ve­iş­siz­ler­gel­miş!­U­mut­la­nan­lar­o­la­bi­lir.­“A­i­le­si­gor­ta­sı” va­a­di­de­za­ten­CHP’nin­oy­av­cı­lı­ğı.­Gi­de­rek­ar­tan iş­siz­lik­ve­yok­sul­luk,­1980’li­yıl­lar­dan­bu­ya­na­uy­gu­la­nan­ka­pi­ta­liz­min­ne­o-li­be­ral­po­li­ti­ka­la­rı­nın­so­nuç­la­rı­dır.­Ne­o-li­be­ral­po­li­ti­ka­la­ra­kar­şı­çık­ma­yan CHP’nin,­so­nuç­la­rıy­la­mü­ca­de­le­et­me­si­de­gös­ter­me­lik­ o­la­cak­tır.­ CHP’nin,­ “iş­siz­lik­ ve­ yok­sul­luk” ya­ra­tan­a­lın­te­ri­hır­sız­la­rı­dü­ze­niy­le­bir­so­ru­nu­yok ve­ken­di­ik­ti­da­rın­da­ne­o-li­be­ral­po­li­ti­ka­la­ra­de­vam e­de­ce­ği­ni­pat­ron­la­rın­ör­gü­tü­TÜ­SI­AD’a­a­çık­ça­bil­dir­di.­AKP­Hü­kü­me­tin­ce­uy­gu­lan­mak­ta­o­lan­e­ko­no­mi­prog­ra­mı­nın­mu­ci­di­de­CHP’li­Ke­mal­Der­viş­ de­ğil­ miy­di?­ Der­viş,­ TBMM’de­ yap­tı­ğı­ ko­nuş­ma­da­AKP’nin­e­ko­no­mi­po­li­ti­ka­la­rı­nı­ba­şa­rı­lı­bul­du­ğu­nu­ a­çık­la­mış­tı.­ AKP­ dö­ne­min­de­ ar­ka­ ar­ka­ya çı­kar­tı­lan­ka­nun­lar­la­iş­çi­ve­e­mek­çi­le­rin­ka­za­nıl­mış hak­la­rı­gasp­e­di­lir­ken,­CHP’nin­cid­di­bir­mu­ha­le­fe­ti­de­ol­ma­dı. “A­i­le­si­gor­ta­sı”,­e­mek­çi­ler­ve­e­zi­len­ler­cep­he­sin­den­gasp­e­di­len­hak­la­rı­taz­min­et­me­ye­ve­ye­ni gasp­la­rı­en­gel­le­me­ye­yet­mez.­AKP’nin­sa­da­ka­kül­tü­rü­nü­ ya­sal­laş­tı­rır.­ Oy­sa­ ge­re­ken,­ ser­ma­ye­nin; IMF­ ve­ Dün­ya­ Ban­ka­sı’nın­ di­rek­tif­le­riy­le­ ha­zır­la­nan­ve­1­E­kim­2008’de­yü­rür­lü­ğe­gi­ren­5510­sa­yı­lı Sos­yal­Si­gor­ta­lar­ve­Ge­nel­Sağ­lık­Si­gor­ta­sı­Ka­nun i­le­or­ta­dan­kal­dı­rı­lan­ve­kı­sıt­la­nan­hak­la­rın­ge­ri­ve­ri­le­ce­ği­ni­ a­çık­la­ma­sı­dır!­ Bu­ ka­nun,­ e­mek­li­lik­ ya­şı 65’e­yük­selt­miş,­prim­gün­sa­yı­sı­nı­ka­de­me­li­o­la­rak

ERBAKAN, SADECE AKP’NİN DEĞİL; KANLI PAZAR’DAN HİZBULLAH’A SİYASAL İSLAM’IN LİDERİDİR 1­Mart’ta­ger­çek­le­şen­ce­na­ze­tö­re­ni,­Mil­li­Gö­rüş li­de­ri­Nec­met­tin­Er­ba­kan’ın­na­sıl­bir­si­ya­si­a­kı­mın li­de­ri­ol­du­ğu­hak­kın­da­bi­ze­bir­fi­kir­ve­ri­yor.

hem­de­si­ya­si­a­çı­dan,­bir­tür­“ge­çiş­dö­ne­mi”­li­de­ri­ de­ sa­yı­lır.­ Tak­tik­ a­çı­dan­ Is­lam­cı­ ha­re­ke­tin­ sa­vun­ma­ha­lin­den­sal­dı­rı­ha­li­ne­ge­çiş­te­Er­ba­kan­da­Ce­na­ze­de­ si­ya­sal­ Is­lam’ın­ bü­tün­ renk­le­ri­nin ha­ tem­kin­li­ dav­ran­mış,­ si­lah­lı­ kuv­vet­le­re­ ve­ la­ik ya­nı­sı­ra,­“Bin­O­pe­ras­yon”un­ic­ra­cı­sı­Meh­met­A­- sis­te­me­ kar­şı­ ham­le­le­rin­de­ Tay­yip­ Er­do­ğan­ gi­bi ğar’ı­ Er­ba­kan’a­ met­hi­ye­ler­ di­zer­ken­ gör­dük. a­tak­ol­ma­mış­tır.­Si­ya­si­ba­kım­dan­i­se,­“mil­li­Is­lam” “Dev­let”in­yet­ki­li­bü­rok­rat­la­rı­da­yer­al­dı.­Si­lah­lı çiz­gi­si­ iz­le­ye­rek,­ mil­li­yet­çi­ a­kım­lar­dan­ kad­ro­lar kuv­vet­le­rin­ çe­lenk­ gön­de­rip,­ bir­ grup­ su­ba­yıy­la al­ma­yı­ ih­mal­ et­me­miş­tir.­ Ni­te­kim­ ilk­ kur­du­ğu ca­mi­tö­re­ni­ne­ka­tıl­ma­sı­da­“ye­ni­kon­sept”in­bir par­ti­le­rin­ i­sim­le­ri­ “mil­li”­ (u­lu­sal)­ e­ki­ ta­şır.­ Mil­li Ni­zam,­Mil­li­Se­la­met­gi­bi.­Ya­yın­or­gan­la­rı­nın­is­mi par­ça­sı­sa­yı­lır. Mil­li­Ga­ze­te’dir. İs­tan­bul­Bü­yük­şe­hir­Be­le­di­ye­si­za­bı­ta­ve­be­le­12­Ey­lül’den­son­ra­Er­ba­kan­“mil­li”­kıs­mı­nı­is­di­ye­ça­lı­şan­la­rın­dan­yüz­ler­ce­ki­şi­lik­e­kip­ku­ra­rak ce­na­ze­ye­sa­hip­çı­kar­ken,­AKP­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­a­- min­den­çı­kart­mış,­sos­yal­ta­ba­nı­nı­ge­niş­let­mek­ve de­ta­ me­zar­lık­ gö­rev­li­le­ri­ gi­bi­ ça­lış­ma­la­ra­ ka­tıl­dı. yok­sul­la­ra­ ses­len­mek­ a­ma­cıy­la­ “Re­fah,­ Fa­zi­let, Çok­a­çık­ki,­Er­ba­kan’dan­son­ra­ki­li­der­a­ra­yı­şın­da Sa­a­det”­gi­bi­i­sim­ler­al­mış­tır.­Ni­te­kim­bu­sa­ye­dir ki,­yüz­de­3-5­o­ya­sa­hip­bir­par­ti­den­ik­ti­dar­par­ti­AKP­kur­may­la­rı­rol­çal­mak­is­te­ye­cek­tir. Nec­met­tin­Er­ba­kan­si­ya­sal­Is­lam­cı­ha­re­ke­tin si­ha­li­ne­dö­nü­şüp,­baş­ba­kan­o­la­bil­miş­tir. ku­ru­cu­ si­ya­si­ li­der­le­rin­den­dir.­ Sa­id-i­ Nur­si­ gi­bi. Er­ba­kan­ta­ri­kat­la­rın­po­tan­si­yel­gü­cü­nü­a­çık­si­ya­sal­ bir­ güç­ ha­li­ne­ dö­nüş­tür­müş­tür.­ Hem­ tak­tik

Er­ba­kan,­ Ko­mü­niz­me­ Kar­şı­ Mü­ca­de­le­ Der­nek­le­ri’nin­1968­Kan­lı­Pa­za­rı’ndan­Mil­li­Türk­Ta­le­be­Bir­li­ği’nin­dök­tü­ğü­dev­rim­ci­ka­nın­dan,­A­kın­-

7­bin­200’e­çı­kart­mış,­18­ya­şın­üs­tün­de­ki­ço­cuk­lar­i­çin­prim­ö­de­me­zo­run­lu­lu­ğu­ge­tir­miş,­em­zir­me,­sa­kat­lık­yar­dı­mı­gi­bi­za­ten­sı­nır­lı­o­lan­bir­çok soy­sal­yar­dım­da­ha­da­kıs­mış,­sağ­lık­hiz­met­le­ri­i­çin­kat­kı­pa­yı­ö­den­me­si­ni­zo­run­lu­kıl­mış,­prim­ö­de­me­yen­le­rin­ sağ­lık­ hiz­me­tin­den­ ya­rar­lan­ma­sı­nı en­gel­len­miş,­ e­mek­li­lik­ ma­a­şı­ bağ­la­ma­ o­ran­la­rı­nı ka­de­me­li­ o­la­rak­ dü­şür­müş­ ve­ e­mek­li­ ma­aş­la­rı­nı yüz­de­23-33­o­ra­nın­da­a­zalt­ma­yı­plan­la­mış­tır. Yi­ne­ ser­ma­ye­nin­ çı­kar­la­rı­ doğ­rul­tu­sun­da­ ha­zır­la­nan­ ve­ 25.Şu­bat­ 2011’de­ yü­rür­lü­ğe­ gi­ren “Tor­ba­Ya­sa”­i­le­e­mek­çi­le­rin­e­lin­den­a­lı­nan­hak­la­rın­ge­ri­ve­ri­le­ce­ği­a­çık­lan­ma­lı­dır!­Bu­ka­nun­la;­es­nek­ça­lış­ma­ku­ral­ha­li­ne­ge­ti­ril­miş,­ö­zel­lik­le­ka­dın iş­çi­ler­i­çin­kıs­mi/ya­rı­za­man­lı­ça­lış­ma­bi­çi­mi­da­ya­tıl­mış,­ 18-29­ yaş­ a­ra­sı­ iş­çi­le­ri­ is­tih­dam­ e­den­le­rin si­gor­ta­ prim­le­ri­nin­ iş­ve­ren­ his­se­le­ri­ne­ a­it­ tu­ta­rı­nın­ Iş­siz­lik­ Si­gor­ta­sı­ Fo­nu’ndan­ kar­şı­lan­ma­sı­ dü­zen­len­miş,­ka­mu­e­mek­çi­le­ri­nin­ge­çi­ci­gö­rev­a­dı­al­tın­da­ sür­gün­ e­dil­me­si­ne­ o­la­nak­ ta­nın­mış,­ dev­let me­mu­ri­ye­tin­den­çı­ka­rıl­ma­ko­lay­laş­tı­rıl­mış­tır. Iş­siz­lik­ ve­ yok­sul­lu­ğun­ çö­züm­ yol­la­rı­ a­çık­ ve net­tir:­Üc­ret­ler­ay­nı­kal­mak­ko­şu­luy­la­ça­lış­ma­sa­at­le­ri­kı­sal­tı­la­rak,­var­di­ya­sa­yı­la­rı­ar­tı­rı­la­rak­her­ke­se­iş­sağ­la­na­bi­lir­ve­iş­siz­lik­ön­le­ne­bi­lir.­Iş­ten­at­ma­lar­ya­sak­la­na­rak­gü­ven­ce­li­iş­ko­şul­la­rı­ya­ra­tı­la­bi­lir. AKP­Hü­kü­me­ti’nin­sa­da­ka­kül­tü­rü­nü­ya­sal­laş­tı­ran ve­se­çim­ya­tı­rı­mın­dan­baş­ka­bir­şey­ol­ma­yan­“a­i­le si­gor­ta­sı”­yet­mez.­U­mut­da­o­la­maz! cı­lar­Der­ne­ği’nin­es­tir­di­ği­te­rö­re­ka­dar­bir­di­zi­si­ya­sal­Is­lam­cı­ör­güt­le­rin­1960-1980­a­ra­sın­da­ki­fik­ri­ li­de­ri­dir;­ ho­ca­sı­dır.­ Bu­gün­ AKP’nin­ kad­ro­la­rı A­kın­cı­lar­Der­ne­ği’nden,­Mil­li­Türk­Ta­le­be­Bir­li­ği sı­ra­la­rın­dan­ge­li­yor­lar.­ Ce­na­ze­ye­ hal­kın­ ka­tı­lı­mı­ i­se,­ ta­ri­kat­la­rın­ ce­na­ze­ye­sa­hip­çık­ma­sı­nın­ya­nı­sı­ra;­ba­sı­nın­son­i­ki gün­dür­“ce­na­ze­ye­1­mil­yon­ki­şi­bek­le­ni­yor”­şek­lin­de­ki­a­nons­la­rı,­si­ya­sal­Is­lam’ın­kul­lan­dı­ğı­“mağ­dur”­ e­dil­miş­ li­der­ ro­lü­nün­ Er­ba­kan’a­ uy­ma­sı, AKP­hü­kü­me­ti­nin,­Is­tan­bul­Be­le­di­ye­si’nin­ka­tı­lı­mı teş­vi­kiy­le­müm­kün­ol­muş­tur. So­nuç­o­la­rak­Er­ba­kan,­ken­di­si­yol­suz­luk­la­ra ka­rış­mış­ol­sa­da,­yok­sul­la­rın­di­ni­duy­gu­la­rı­nı­ve yok­sul­luk­la­rı­nı­is­tis­mar­et­me­yi­ba­şa­ran;­Ge­nel­kur­may­ ve­ Ke­ma­list­ dev­let­ ya­pı­sı­ kar­şı­sın­da “pa­si­fist”­bir­di­re­niş­çiz­gi­si­iz­le­yen;­AKP’nin­ik­ti­dar­o­la­ca­ğı­par­ti­ze­mi­ni­ni­ve­kad­ro­la­rı­ye­tiş­ti­ren;­ ABD’nin­ an­ti­ko­mü­nist­ po­li­ti­ka­la­rı­na­ des­tek­ ve­ren;­ bur­ju­va­zi­nin­ u­lu­sal­cı­ sa­na­yi­ci­ çiz­gi­sin­de­ve­taş­ra­ser­ma­ye­si­nin­söz­cü­lü­ğü­nü­(O­da­lar­ve­Bor­sa­lar­Bir­li­ği­Baş­ka­nı­o­la­rak)­ya­pan­ge­ri­ci-bur­ju­va­bir­li­de­ri­dir.­Bu­ne­den­le­de­ce­na­ze­si­ne­bü­tün­si­ya­si­ve­res­mi­er­kan­ta­ri­kat­lar­la­bir­lik­te­ka­tıl­mış­tır. 3


İşçile rin Se s i

8­MART’TA­SO­KAK­LAR­DA­YIZ! AR­TIK­YE­TER,­AR­TIK­ÖR­GÜT­LÜ! Bu­yıl­da­ge­çen­yıl­lar­da­ol­du­ğu­gi­bi,­baş­ta hü­kü­met­a­dı­na­ko­nu­şan­söz­cü­ler­ol­mak­ü­ze­re,­bü­yük­med­ya­da­bir­i­ki­gü­nü,­bel­ki­bir haf­ta­yı­ ka­dın­la­ra­ a­yı­ra­cak.­ Ka­dın­la­rın­ ne ka­dar­ yü­ce­ var­lık­lar­ ol­du­ğu,­ bin­ bir­ tür­lü ha­ma­si­a­çık­la­ma­lar­la­i­lan­e­di­le­cek.­Ar­tık­bu i­ki­yüz­lü­gös­te­ri­ler­den­sı­kıl­dık! Bir­de­di­ğer­ö­nem­li­bir­ko­nu­o­lan­ve her­res­mi­ra­por­da,­AB­kri­ter­le­ri­ne­yak­laş­mak­ i­çin,­ tor­ba­ ya­sa­da­ da­ ö­nem­li­ bir­ yer tu­tan­ “ka­dın­ is­tih­da­mı”­ vur­gu­suy­la­ hü­kü­met,­“ka­dın­söy­le­mi”ni­gün­cel­leş­ti­re­cek! An­cak­ ge­rek­li­ ted­bir­ler­ a­lın­maz­sa,­ ö­nü­müz­de­ki­yıl­lar­da­hü­kü­met,­ü­ze­ri­ne­si­ya­set­ü­re­te­ce­ği­ka­dın­nü­fu­sun­gi­de­rek­a­zal­dı­ğı­nı­gö­re­cek! A­da­let­ Ba­kan­lı­ğı’nın­ ra­por­la­rı­na­ gö­re,­ sa­de­ce 2009­yı­lı­nın­ilk­ye­di­a­yın­da­953,­2010­yı­lı­nın­ilk­ye­di a­yın­da­ i­se­ 226­ ka­dın­ öl­dü­rül­dü.­ Baş­ba­kan­ ve­ AKP mil­let­ve­kil­le­ri­ hâlâ­ ka­dın­ ci­na­yet­le­ri­nin­ “ad­li­ va­ka” ol­du­ğu­nu,­“i­ki­ki­şi­a­ra­sın­da”­ya­şan­dı­ğı­nı­i­lan­et­se­ler de,­sis­tem­li­bir­bi­çim­de­ka­dın­la­rın,­hem­de­en­ya­kın­la­rı­ ta­ra­fın­dan­ ev­de,­ iş­ye­rin­de,­ so­kak­ or­ta­sın­da­ öl­dü­rül­me­le­ri­ni­a­çık­la­ya­maz.­Bu­du­rum­bir­vah­şet­tir. Ka­til­ler­de,­ko­ca­lar,­ba­ba­lar,­a­ğa­bey­ler,­kü­çük­er­kek kar­deş­ler­ve­sev­gi­li­ler­dir. Ge­çen­8­Mart’tan­bu­ya­na­yüz­ler­ce­ka­dın­ha­yat­la­rı­nı­kay­bet­mek­le­kal­ma­dı,­şid­de­tin­tür­lü­tür­lü­sü­ne ma­ruz­kal­dı:­Bin­ler­ce­ka­dın­yi­ne­ta­ci­ze,­te­ca­vü­ze­uğ­ra­dı.­Te­sa­düf­mü? Son­o­lay­lar­dan­bi­ri,­22­Şu­bat­Sa­lı­gü­nü­dört­ço­cuk­an­ne­si­Ar­zu­O­da­ba­şı’nın,­Üs­kü­dar’da­ay­rı­ya­şa­dı­ğı­e­şi­Mus­ta­fa­O­da­ba­şı­ta­ra­fın­dan­vu­ru­la­rak­öl­dü­rül­me­si. Ev­ler­de­te­miz­lik­ya­pa­rak,­dört­ço­cu­ğu­nun­ge­çi­mi­ni­ sağ­la­yan­ Ar­zu­ O­da­ba­şı­ a­de­ta­ göz­ gö­re­ gö­re kat­le­dil­di.­Kı­sa­bir­za­man­ön­ce­ben­zer­bir­so­nu­pay­la­şan­Ay­şe­Pa­şa­lı­gi­bi,­Ar­zu­da­sav­cı­lı­ğa,­bo­şan­ma­da­va­sı­nı­gö­ren­mah­ke­me­ye­ve­po­li­se­es­ki­e­şi­ta­ra­fın­dan­teh­dit­e­dil­di­ği­ni­de­fa­lar­ca­bil­dir­miş­ti.­An­cak­yet­ki­li­ler­her­za­man­ki ­gi­bi­hiç­bir­ön­lem­al­ma­mış­tı. 15­gün­ön­ce­öl­dü­rü­len­Ar­zu­Yıl­dı­rım­ci­na­ye­tin­de­ Üm­ra­ni­ye­ sav­cı­sı­nın­ ih­ma­li­nin­ çok­ a­çık­ ol­du­ğu or­ta­da.­A­da­na’da­51­ya­şın­da­ki­Se­mi­ha­K.­da­yıl­lar­ca şid­det­gör­dü­ğü­ko­ca­sı­nı­dev­le­tin ­yet­ki­li­ma­kam­la­rı­na­bil­dir­miş­ti.­Dev­let,­ka­dı­nı­ko­ru­ya­cak­ön­lem­ler­al­ma­dı­ ve­ Se­mi­ha­ K.­ öl­dü­rül­dü.­ Geb­ze­ Ya­vuz­ Se­lim ma­hal­le­sin­de Çiğ­dem­K­i­se,­ko­ca­sı­ta­ra­fın­dan­pom­pa­lı­tü­fek­le­öl­dü­rül­dü.­Öz­lem­es­ki­ko­ca­sın­dan­kur­tul­mak­i­çin­850­km­u­za­ğa­git­ti­a­ma­bı­çak­lan­ma­dan kur­tu­la­ma­dı,­ şim­di­ has­ta­ne­de­ a­ğır­ ya­ra­lı­ o­la­rak­ ö­lüm­le­pen­çe­le­şi­yor. Son­on­yıl­da­5­bi­nin­ü­ze­rin­de­ka­dın­öl­dü­rül­müş. Öl­dü­rül­me­den­ön­ce,­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lu­na­bi­len­ler­i­se­cid­di­ye­a­lın­ma­mış.­Ci­na­yet­ler­ge­li­yo­rum­de­miş­a­ma­du­yan­ol­ma­mış. Hü­kü­met,­ em­ni­yet,­ jan­dar­ma,­ sav­cı­lar,­ hâkimler,­ be­le­di­ye­ler,­ par­ti­ler,­ sen­di­ka­lar­ se­yir­ci­ kal­dı­ğı sü­re­ce­se­ri­ka­dın­ci­na­yet­le­ri­sü­rü­yor.­Ci­na­yet­ler­i­çin­ i­le­ri­ sü­rü­len­ ba­ha­ne­ler­ i­se­ say­mak­la­ bit­mi­yor.

4

ve­ ta­ci­ze­ uğ­ra­dık­la­rın­da­ sa­hip­ çı­kı­lı­yor­lar mı?­Ha­yır! Mar­din’de­N.Ç.’nin,­2003’te,­he­nüz­12 ya­şın­day­ken,­ a­ra­la­rın­da­ ka­mu­ gö­rev­li­le­ri­nin­de­bu­lun­du­ğu­on­lar­ca­ki­şi­nin­te­ca­vü­zü­ne­ma­ruz­kal­ma­sıy­la­il­gi­li­o­la­rak­31­ki­şi­nin yar­gı­lan­dı­ğı­da­va­da­ve­ri­len­ka­ra­ra­i­nan­mak imkânsız.­Ka­ra­ra­gö­re;­N.Ç.,­ey­le­min­ah­la­ki­kö­tü­lü­ğü­nün­far­kın­day­dı­ve­is­te­sey­di­bu­na­kar­şı­ko­ya­bi­lir,­ken­di­ni­sa­vu­na­bi­lir­di! Ay­rı­ca­mah­ke­me,­N.Ç.’yi­pa­ra­kar­şı­lı­ğı bir­lik­te­ ol­ma­ya­ zor­la­yan­ i­ki­ ka­dı­na,­ “ya­şam­la­rı­nın­if­fet­siz­ol­du­ğu”­ge­rek­çe­siy­le­ce­za­in­di­ri­mi­uy­gu­lan­maz­ken,­er­kek­sa­nık­la­ra es­ki­ Türk­ Ce­za­ Ka­nu­nu’nun­ (TCK)­ 414. Hep­ma­kar­na­pi­şi­ren,­tuz­lu­ğu­u­zat­ma­yan,­bo­şan­mak mad­ d e­ s i­ n in­1.­fık­ra­sın­dan­ce­za­ver­di. is­te­yen,­‘na­mus­suz’­gö­rü­len­vb.­ka­dın­ö­lüm­le­ce­za­Bu­fık­ra,­kü­çü­ğün!­rı­za­sı­var­sa­uy­gu­la­nı­yor.­Hu­lan­dı­rıl­ma­yı­hak­e­di­yor!­Sav­cı­lık­di­lek­çe­le­ri,­ka­ra­kol tu­ta­nak­la­rı,­dok­tor­ra­por­la­rı­çan­ta­la­rın­da­du­rur­ken kuk­ sis­te­mi­miz,­ suç­ ta­ri­hin­de­ 12­ ya­şın­da­ o­lan N.Ç.’den,­ken­di­si­ni­31­er­ke­ğe­kar­şı­ko­ru­ma­sı­nı­na­öl­dü­rü­lü­yor­lar. AKP­ ik­ti­da­rı­ dö­ne­min­de­ i­se­ ka­dın­ ci­na­yet­le­ri sıl­bek­le­ye­bi­li­yor? Bu­ka­rar­bi­ze­bir­kez­da­ha­gös­te­ri­yor­ki,­ka­dın­ne­re­dey­se­yüz­de­1400­art­tı.­An­cak­hü­kü­met­ “ne­lar,­ön­ ce­lik­le­ken­di­le­ri­ni­biz­zat­dev­let­ya­da­dev­le­tin ler­ o­lu­yor”­ di­ye­ a­raş­tır­mak­ ye­ri­ne,­ ka­dı­nı­ ba­ba­ya ko­ca­ya­mahkûm­e­den­ya­sa­la­ra­im­za­a­tı­yor,­er­kek­e­- or­ga­nı­ o­lan­ hu­kuk­ sis­te­min­den­ ko­ru­ma­lı­dır.­ Te­ca­ge­men­ zih­ni­ye­ti­ bes­le­yen­ a­çık­la­ma­lar­ ya­pı­yor.­ Ik­ti­- vüz­cü­yü­ ko­ru­yan­ bu­ ka­rar­lar­la­ suç­lu­lar,­ dev­let­ten güç­a­la­rak,­ar­tan­bir­şid­det­le­suç­iş­le­me­ye­de­vam­e­da­rın­Ba­ka­nı­“bun­lar­mün­fe­rit­“di­yor.­  Oy­sa­mec­lis­top­la­nıp­“ka­dın­ci­na­yet­le­ri­ni­ön­le­- di­yor­lar. Sel­çuk­ Ü­ni­ver­si­te­si­ I­la­hi­yat­ Fa­kül­te­si­ A­na­bi­lim mek­ a­cil­ ey­lem­ pla­nı”­ baş­lat­ma­dı­ğı­ sü­re­ce­ dev­let Da­lı­Baş­ka­nı­Prof.­Dr.­Or­han­Çe­ker’in­ağ­zın­dan­sa­des­tek­li­ci­na­yet­ler­de­vam­e­de­cek. çı­lan­söz­le­ri­ha­tır­la­ya­lım.­Or­han­Çe­ker,­te­ca­vüz­su­İn­san­sev­di­ği­ni­hiç­öl­dü­rür­mü? çu­nun­so­rum­lu­su­nun­de­kol­te­gi­yen­ka­dın­lar­ol­du­ğu­Ne­den­ka­dın­lar­her­gün­ba­ba­la­rı,­­er­kek­kar­deş­- nu­söy­le­yi­ver­di.­Ka­dın­la­ra­yö­ne­lik­ta­ci­zi­ve­te­ca­vü­zü le­ri,­ ­ ko­ca­la­rı,­ ­ sev­gi­li­le­ri­ ta­ra­fın­dan­ şid­de­te,­ ta­ci­ze teş­vik­et­mek­de­ğil­mi,­bu­söz­ler. uğ­ru­yor­ya­da­öl­dü­rü­lü­yor?­Ö­zel­lik­le­son­yıl­lar­da­ki Bir­yan­dan­da­ay­nı­dev­le­tin­ku­ru­mu­po­lis,­mu­ha­ar­tan­ka­dın­ci­na­yet­le­ri­nin­ne­den­le­ri­ne­ler­o­la­bi­lir? lif­ po­li­ti­ka­ ya­pan­ ka­dın­la­rı­ ka­çı­rıp,­ te­ca­vüz­ e­de­bi­li­Ci­na­yet­le­rin­art­ma­sı­nın­bir­kaç­ne­de­ni­var:­Ilk­sı­- yor.­Suç­lu­lar­yi­ne­ya­ka­lan­mı­yor! ra­da,­er­kek­e­ge­men­an­la­yı­şın­bir­yü­zü­o­lan­ka­dın­la­Göç­men­ka­dın­la­ra­yö­ne­lik­po­lis­ta­ci­zi/te­ca­vü­zü ra­ yö­ne­lik­ şid­de­tin,­ yüz­yıl­lar­dır­ ka­dın­la­rın­ ka­de­riy­- ar­tar­ken,­bu­ka­dın­lar­ça­lış­tık­la­rı­ev­ler­de­ta­ciz,­te­ca­miş­ gi­bi­ fark­lı­ yön­tem­ler­le­ uy­gu­la­na­rak­ de­vam­ et­- vüz­ve­şid­det­kar­şı­sın­da­ken­di­le­ri­ni­na­sıl­ko­ru­ya­bi­le­me­si.­ cek­ler? Eş­cin­sel­le­re­yö­ne­lik­nef­ret­ci­na­yet­le­rin­de­de­ka­I­kin­ci­ sı­ra­da­ki­ ne­den­ i­se­ ka­pi­ta­liz­min­ ya­rat­mış til­ l e­ r i­kol­la­yan­“hak­sız­tah­rik”­in­di­ri­mi­is­tis­na­sız­uy­ol­du­ğu­yok­sul­luk,­iş­siz­lik­ve­aç­lık­art­tık­ça­top­lum­da­ki­er­kek­e­ge­men­an­la­yı­şın­dan­kay­nak­la­nan­şid­de­tin gu­la­nır­ken,­bir­yan­dan­da­trans­ka­dın­ci­na­yet­le­ri­ar­ka­dı­na­yö­nel­me­si.­Bu­nun­ya­nı­sı­ra,­,­a­i­le­le­ri­ta­ra­fın­- tı­yor. dan­“ko­can­dır­dö­ver­de­se­ver­de”­man­tı­ğıy­la,­ka­til­Bü­yük­med­ya­ka­dın­lar­la­il­gi­li­ha­ber­le­ri­ve­rir­ken ler­le­ya­şa­ma­ya­zor­la­nan­ve­ya­sa­lar­ta­ra­fın­dan­ko­run­- er­kek­le­ri­kol­la­yı­cı,­ka­dın­ci­na­yet­le­ri­ve­cin­sel­şid­de­ma­ya­nın­yi­ne­ka­dın­lar­ol­ma­sı. ti­meş­ru­laş­tı­rı­cı­bir­di­li­kul­lan­mak­tan,­ka­dın­be­de­ni­Ü­çün­cü­ ne­den­ i­se,­ er­kek­ e­ge­men­ an­la­yı­şın ni­bir­med­ya­mal­ze­me­si­o­la­rak­kul­lan­mak­tan­çe­kin­med­ya­ ve­ te­le­viz­yon­lar­da­ki­ di­zi­ler­de­ki­ yan­sı­ma­sı: mi­yor. Ka­dın­la­ra­bi­çi­len­an­ne­lik­ro­lü.­Pek­çok­di­zi­de­bu­rol 8­Mart­her­şey­den­ön­ce­bir­mü­ca­de­le­gü­nü­dür. ken­di­ni­gös­te­ri­yor.­Ko­ca­sın­dan­ay­rıl­mak­is­te­yen­ka­- Yüz­yıl­lar­ön­ce­sin­den­baş­la­yıp,­ka­dın­la­rın­uğ­ra­dı­ğı­ay­dın­dan,­ay­rıl­sa­da­ev­li­de­kal­sa­es­ki­ko­ca­nın­de­ne­ti­- rım­cı­lık,­bas­kı­ve­şid­de­te­kar­şı­ver­dik­le­ri­mü­ca­de­le­min­de­kal­ma­sı­is­te­ni­yor,­bas­kı­gö­rü­yor.­Bo­şa­nan­er­- nin­sem­bo­lü­dür.­E­mek­çi­ka­dın­la­rın­bü­tün­dün­ya­ka­kek­le­rin­ço­ğu­as­lın­da­na­fa­ka­sı­nı­bi­le­ö­de­ye­mi­yor.­ dın­la­rı­na­bı­rak­tı­ğı­en­de­ğer­li­ar­ma­ğan­dır.­Ka­dın­da­Ko­ca­sın­dan,­sev­gi­li­sin­den­ay­rı­lan­ka­dın­lar­er­kek ya­nış­ma­sı­nın,­ bir­li­ği­nin­ ve­ ör­güt­lü­ mü­ca­de­le­nin­ ka­e­ge­men­an­la­yı­şın­he­de­fi­o­lu­yor­lar.­­Bu­ra­da­ka­dın­la­- pa­lı­ka­pı­lar­ar­ka­sın­da­de­ğil,­so­kak­lar­da,­iş­yer­le­rin­de, rın­bi­rey­sel­bir­is­ya­nı­var.­Bü­tün­bu­ci­na­yet­ler­ka­dın­- a­lan­lar­da­yük­sek­ses­le­hay­kı­rı­la­ca­ğı­bir­gün­dür.­Ka­la­rın­ko­ca­la­rın­dan,­sev­gi­li­le­rin­den­ay­rıl­ma­la­rı­na­yi­ne pi­ta­liz­min­ka­dın­la­ra­re­va­gör­dü­ğü­er­kek­e­ge­men­li­ği­de­en­gel­o­la­mı­yor. ne­kar­şı­is­ya­nın­yük­sel­ti­le­ce­ği­bir­gün­dür.­Hay­di,­ka­Ka­dın­lar­ can­la­rı­nı­ kur­ta­rıp,­ öl­dü­rül­me­dik­le­rin­- dın­lar­,­“Ar­tık­ye­ter!”,­“Ar­tık­ör­güt­lü!”­de­mek­i­çin de,­ cin­sel­ şid­det­ten­ mağ­dur­ ol­duk­la­rın­da,­ te­ca­vüz 8­Mart’ı­kut­la­ya­lım!


İşçile rin Se s i

NEW­ROZ­Pİ­ROZ­BE! DAXWAZÊN MAFÊN GELÊ YA­ŞA­SIN­NEW­ROZ! KURD DAXWAZÊN ME NE JÎ! New­roz­ya­nan­bir­gün­dür.­New­roz,­sö­mü­rü­ye­ve­sö­mür­ge­ci­güç­le­re­kar­şı­a­rın­ma­a­te­şi­dir!­New­roz,­2600­yıl­ön­ce­sin­den­ve­De­mir­ci­Ka­wa’dan­bu ya­na­bü­tün­Or­ta­do­ğu­halk­la­rı­nın­u­ya­nı­şı­nı,­ye­ni­bir­gü­nü­ve­ye­ni­len­me­nin dev­rim­ci­a­te­şi­ni­yan­sı­tır.­2011­New­roz’u,­Or­ta­do­ğu­halk­la­rı­nın­a­ya­ğa­kalk­tı­ğı­ve­gü­nü­müz­De­hak­la­rı­nın­zul­mü­ne­kar­şı­is­yan­a­te­şi­ni­yak­tı­ğı­bir­sü­reç­le­ör­tüş­mek­te­dir.­Tu­nus,­Mı­sır;­Lib­ya;­In­ti­fa­da,­Is­yan,­Ser­hıl­dan!

New­roz:­Ro­ja­a­gir!­New­roz:­Li­hem­ber­mi­jo­ketî­û­hêzên­mêtînger­a­girê­pa­qi­jiyê!­New­roz­ji­2600­sal­berê­û­ji­Ka­wayê­He­sin­kar­vir­ve,­bûye­nîşana­hiş­yarbûna­gelên­Roj­hi­la­ta­Navîn,­ro­ja­nû­û­a­girê­nûbûnê­yê­şo­reş­ge­riyê.­New­ro­za­2011-yê,­rastî­pêvajo­ya­ku­gelên­Roj­hi­la­ta­Navîn­ra­di­bin­pi­ya,­ro­ja­ku­li hem­ber­zul­ma­De­ha­qan­a­girê­ser­hil­danê­pê­di­xin­tê.­Tûnûs,­Mi­sir,­Lîbya,­Întîfada,­îsyan,­Ser­hil­dan!

Or­ta­do­ğu­ sı­nır­la­rı­nı­ a­şa­rak­ ya­yı­lan­ is­yan­ a­teş­le­ri,­ de­mok­ra­si­ ha­va­ri­si ke­si­len­em­per­ya­list­güç­le­rin­i­ki­yüz­lü­lü­ğü­nü,­te­ker­te­ker­dev­ri­len­dik­ta­tör­ler­ nez­din­de­ a­çı­ğa­ çı­ka­rı­yor.­ Ay­nı­ du­rum,­ pa­ra­ba­ba­la­rı­ dev­let­ dü­ze­ni­ni tem­sil­e­den­AKP­Hü­kü­me­ti­ö­ze­lin­de­ve­Tür­ki­ye­i­çin­de­ge­çer­li­dir.­Mı­sır hal­kı­nın­dev­rim­ci­baş­kal­dı­rı­sın­da­Hüs­nü­Mü­ba­rek’e­ses­le­nen­ve­“hal­kı­nın hak­lı­ta­lep­le­ri­ne­ku­lak­ver”­di­ye­rek­i­ki­yüz­lü­po­pü­liz­mi­ni­ser­gi­le­yen­Baş­ba­kan­Tay­yip­Er­do­ğan’ın,­ay­nı­gün­ler­de­e­mek­çi­düş­ma­nı­tor­ba­ya­sa­ya­kar­şı çı­kan­sen­di­ka­ve­mes­lek­o­da­la­rı­nın­tem­sil­ci­le­ri­ne­po­li­si­sal­dırt­tı­ğı­nı­biz­zat gör­me­dik­ mi?­ Hak­lı­ ta­lep­le­ri­ne­ ku­lak­ tı­ka­yan­ AKP­ Hü­kü­me­ti­ne­ kar­şı­ e­mek­çi­le­rin­tep­ki­si­a­çık­ve­net­ti:­“Tay­yip­So­nun­Mü­ba­rek­Ol­sun!”

A­girên­ser­hil­danê­yên­ku­sînoran­der­bas­di­kin­û­be­lav­di­bin,­li­ser­navên dîktatorên­ ku­ ye­ko­ ye­ko­ di­qe­li­bin,­ durûti­ya­ hêzên­ em­per­yalîst­ yên­ ku­ xwe wek­he­wa­riyên­de­mok­ra­siyê­nîşan­de­din­der­di­xin­holê.­He­man­rewş,­bi­tay­betî­ji­bo­huk­ma­ta­AKP-ê­ya­ku­per­ga­la­dew­le­ta­ser­ma­ye­da­ran­temsîl­di­ke­û ji­ bo­ Tir­kiyê­ jî­ der­bas­ di­be.­ Se­rok­wezîr­ Tay­yip­ Er­do­xanê­ ku­ durûti­ya­ po­pulîzmê­di­ke,­di­ser­hil­da­na­gelê­Mi­sirê­ya­şo­reş­ger­de­bangî­Hus­nu­Mu­ba­rek di­ke­û­dibêje:­“­Guh­bi­de­dax­wazên­gelê­xwe­yên­maf­dar,”­em­dibînin­ku­di he­man­rojê­de­polêsên­xwe­dişîne­ser­nûnerên­o­deyên­pîşeyî­û­sendîqayên ku­li­hem­ber­­“za­go­na­tûrik”­ya­­dij­minê­ked­ka­ran­der­di­ke­tin.­Li­hem­ber­huk­ma­ta­AKP-ya­ku­guhên­xwe­ji­dax­wa­zan­re­dig­re,­ber­te­ka­ked­ka­ran­ze­lal­bû: “Tay­yip­bi­la­da­wi­ya­te­Mu­ba­rek­be.”

Pe­ki­ ya­ Kürt­ hal­kı­nın­ öz­gür­lük­ ve­ hak­ ta­lep­le­ri?­ Mı­sır’da­ki­ dev­ri­min, Lib­ya’da­ki­a­yak­lan­ma­nın­öz­gür­lük­ta­lep­le­ri­ni­gö­ren­le­rin,­Kürt­hal­kı­nın­en te­mel­hak­ve­öz­gür­lük­ta­lep­le­ri­ni­gö­re­me­me­le­ri­müm­kün­mü­dür?­A­lın­si­ze­a­na­la­rı­nın­ak­sü­tü­ka­dar­te­miz,­mü­ca­de­le­le­ri­ka­dar­he­lal­ve­ne­fes­al­mak ka­dar­hak­lı­bir­ta­lep:­“A­na­Dil­de­E­ği­tim!”,­“­I­ki­Dil­li­Ya­şam!” Kürt­hal­kı­nın­hak­lı­ta­lep­le­ri­ne­yıl­lar­ca­ku­lak­lar­tı­kan­mak­la­ka­lın­ma­dı,­si­lah­la­rın­em­ni­yet­man­dal­la­rı­a­çık­tu­tul­du­ve­bu­gün­Kad­da­fi’nin­yap­tı­ğı­gi­bi el­ler­te­tik­ten­çe­kil­me­di.­Or­ta­do­ğu­halk­la­rı­nın­öz­gür­lük­i­çin­a­ya­ğa­kalk­tı­ğı bu­gün­ler­de,­Kürt­il­le­rin­de­a­çı­ğa­çı­kan­Bos­na­man­za­ra­la­rı­nı­ve­top­lu­me­zar ka­lın­tı­la­rı­nı­kim­gö­rü­yor?­Bul­do­zer­kep­çe­le­ri­al­tın­da­e­zi­len­ve­yok­e­di­len kat­li­am­ka­lın­tı­la­rı­dır.­A­lın­si­ze­bir­is­yan­çığ­lı­ğı;­“O­kep­çe­ler­ke­mik­le­re­değ­di­ği­za­man­i­çi­mi­ze­değ­miş­gi­bi­a­cı­ya­şı­yo­ruz.”­Bu­zu­lüm­kar­şı­sın­da­Kürt­hal­kı­nın­ses­siz­sa­kin­bir­kö­şe­de­o­tur­ma­sı­nı­bek­le­mek­ni­ye?­Kürt­hal­kı­a­yak­ta­dır­ve­“Ha­ki­kat­le­ri­A­raş­tır­ma­Ko­mis­yo­nu­Ku­rul­sun!” de­mek­te­dir. Mü­ba­rek’ten­baş­la­yıp­Kad­da­fi’ye­u­za­nan­va­az­la­rın­da­Baş­ba­kan­Tay­yip Er­do­ğan’ın­sö­zü­nü­et­ti­ği­“hal­kın­i­ra­de­si”­ve­“a­dil­se­çim­ler”­de­ğil­mi?­Yüz­de­10­ül­ke­ba­ra­jı­nın­ol­du­ğu­bir­yer­de­ne­hal­kın­i­ra­de­sin­den,­ne­de­a­dil­se­çim­ler­den­ söz­ e­di­le­bi­lir.­ Kürt­ hal­kı,­ yak­laş­mak­ta­ o­lan­ se­çim­le­re­ yi­ne­ ba­ğım­sız­ a­day­lar­la­ gir­mek­ zo­run­da­ bı­ra­kı­lı­yor­ ve­ ken­di­le­ri­ i­çin­ ge­ti­ri­len “Yüz­de­10­Se­çim­Ba­ra­jı­Kal­dı­rıl­sın!” di­yor.

Baş­e,­lê­dax­wazên­mafên­gelê­Kurd?­Ma­mum­kun­e­yên­ku­dax­wazên­a­za­diyê­ ­ yên­ şo­re­şa­ Mi­sirê­ û­ ser­hil­da­na­ Lîbyayê­ dibînin,­ dax­wazên­ a­zadî­ û mafên­bin­gehîn­yên­Gelê­Kurd­nebînin?­­A­ha­ji­we­re­dax­wa­ze­ke­­ku­qasî­şîrê da­yi­ka­wan­pa­qij,­te­koşîna­wan­he­lal­û­hulms­ten­dinê­heq;­“Per­wer­de­ya­bi zi­manê­da­yikê”,­“Ji­ya­na­du­zi­man!” Bi­sa­lan­guhên­xwe­ji­dax­wazên­heq­yên­gelên­Kurd­re­gir­tin­têra­wan­ne­kir,­her­tim­man­dalên­em­ni­yetên­çe­kan­ve­kirî­hîştin­û­wek­ku­îro­Kad­dafî­di­ke,­tilîkên­xwe­ji­ser­te­tikê­ne­ki­şan­din.­Di­van­rojên­ku­gelên­Roj­hi­la­ta­Navîn ji­bo­a­za­di­ya­xwe­rabûne­pi­ya­de,­çavên­kê­dîmenên­Bos­nayê­û­ber­ma­yiyên gorên­giştî­yên­li­Ba­jarên­Kur­dan­dibîne?­Yên­ku­bi­heskên­Bûldoze­ran­tên­e­ci­qan­din­û­tu­ne­ki­rin­ber­ma­yiyên­kom­ku­ji­yan­e.­­A­ha­ji­we­re­qêrîneke­îsyanê; “Ga­va­ew­hesk­li­hes­ti­yan­di­ke­ve,­wek­ku­li­na­va­dilê­me­bi­ke­ve­jan­di­de.”­Li hem­ber­ vê­ zulmê­ çi­ma­ em­ ê­ li­ bendê­ bin­ ku­ Gelê­ Kurd­ bêdeng­ bi­se­ki­ne? Gelê­Kurd­li­pi­ya­ye­û­dax­wa­za­“Lij­ne­ya­lêkolîna­heqîqe­tan” di­ke. Ma­di­wan­wazên­wî­yên­ku­ji­Mu­ba­rek­dest­pê­di­ke­û­dirêjî­Kad­dafî­di­be de,­wan­tiştên­ku­Se­rok­wezîr­Tay­yip­Er­do­xan­behs­di­ke­ne­“îrade­ya­gel”­û­hil­bi­jar­tinên­adîl”­in?­Ga­va­li­ci­yekî­ji­sedî­10­ben­da­we­lat­he­be­tu­ne­di­karî­beh­sa­îrade­ya­gel­bikî­ne­jî­hil­bi­jar­tinên­adîl­bikî.­Gelê­Kurd­dîsa­mecbûr­tê­hîştin ku­bi­be­ren­damên­ser­bix­we­têkeve­hil­bi­jar­tinê.­Û­ji­wêya­ku­ji­bo­wan­ha­ti­ye danîn­re­dibêjin­“Bi­la­ji­sedî­deh­ben­da­hil­bi­jar­tinê­bê­ra­ki­rin.”

Kürt­hal­kı,­21­Mart­2011­New­roz­a­te­şi­ni­bir­çok­se­çil­miş­ve­ka­na­at­ön­de­rin­den­mah­rum­o­la­rak­tu­tuş­tu­ra­cak.­Çün­kü­on­lar,­“KCK­O­pe­ras­yo­nu” a­dı­ ve­ri­len­ bir­ dev­let­ düz­me­ce­siy­le­ tu­tuk­lan­dı­lar.­ Öz­gür­lük­ ta­lep­le­ri­ne, bas­kı­ve­sin­dir­me­po­li­ti­ka­la­rıy­la­ce­vap­ve­ril­me­si­ne­kar­şı­Kürt­hal­kı­nın­is­yan a­te­şi­hiç­sön­mü­yor.­“E­ge­men­le­re­gü­ve­nil­mez”­tec­rü­be­le­rin­den­ha­re­ket­le ve­ kur­tu­luş­la­rı­nın­ öz­ne­si­ ol­duk­la­rı­ bi­lin­ciy­le­ “De­mok­ra­tik­ Ö­zerk­lik!” ta­lep­le­ri­ni­yük­sel­ti­yor­lar.

Gelê­Kurd­wê­di­21-ê­A­da­ra­2011-yê­de­a­girê­New­rozê­bêyî­ge­lek­se­rokên­hil­bi­jartî­û­gel­pêxe.­Lew­ra­ew­bi­fe­ne­ke­dew­letê­ya­bi­navê­“O­pe­ras­yo­na­KCK”­yê­ha­ti­ne­gir­tin.­Ji­ber­ku­ber­si­va­dax­wazên­a­za­diyê­­bi­polîtîkayên­zulm­û­zorê­di­din,­a­girê­ser­hil­da­na­Gelê­Kurd­qet­na­te­fe.­Bi­hiş­men­di­ya ku­kir­deyê­riz­ga­riyê­ne­û­bi­hel­west­û­tecrûbeyên­ku­“­Dest­hi­lat­dar­bêbawer in”­dax­wa­za­“Xwe­se­ri­ya­De­mok­ratîk” bi­lind­di­kin.

Ge­rek­2011­New­roz’un­da­ge­rek­se­2011­se­çim­le­rin­de,­Kürt­hal­kı­nın hak­ta­lep­le­ri­nin­ve­ken­di­ge­le­cek­le­ri­ni­be­lir­le­me­hak­la­rı­nın­ko­şul­suz­des­tek­çi­si­o­la­ca­ğız.

He­ta­gelê­Kurd­a­za­di­ya­xwe­bi­dest­ne­xe,­a­şi­ti­ye­ke­adîl­û­ma­yen­de­çênabe.­­Him­di­New­ro­za­20011-yê­de­him­jî­di­hil­bi­jar­tinên­20011-yê­de­em­ê her­ tim­ bê­ şert­ û­ şûrt­ pişt­gi­ri­ya­ dax­wazên­ heqên­ gelê­ Kurd­ û­ mafên­ ça­renûsi­ya­wan­bi­kin.

Kürt­Hal­kı­nın­Hak­Ta­lep­le­ri­Ta­lep­le­ri­miz­dir!

5


İşçile rin Se s i

TOR­BA­YA­DÜ­ŞEN­E­MEK­ÖR­GÜT­LE­Rİ “Sendikalar ve meslek odaları neredeler? Kafalarını AKP Hükümetinin torbasına mı soktular?” N. Cemal “Yi­ne­geç­kal­dık”­sız­lan­ma­la­rı­nı,­tor­ba­ya­sa­ta­sa­rı­sı­nın­ TBMM’ye­ ge­li­şi­ sı­ra­sın­da­ di­le­ ge­ti­ren sen­di­ka­cı­lar­dan­söz­et­miş­tik.­Geç­kal­ma­nın­se­fa­le­ti­ye­ni­ol­ma­dı­ğı­gi­bi,­yol­aç­tı­ğı­re­za­let­ler­de te­ker­rür­den­i­ba­ret­ti.­E­mek­çi­ler­a­çı­sın­dan­ha­ya­ti­ka­yıp­la­ra­yol­a­ça­ca­ğı­a­çık­ça­bi­li­nen­tor­ba­ya­sa­ya­kar­şı­mü­ca­de­le­de­geç­kal­ma­nın­ne­an­la­ma ge­le­ce­ği­ni­sen­di­ka­lar­ve­mes­lek­ör­gü­tü­yö­ne­ti­ci­le­ri­ bil­mez­ler­ mi?­ Bi­le­mi­yor­lar­sa,­ e­mek­ ör­güt­le­ri­nin­ger­çek­gö­rev­le­ri­ni­de­bil­mi­yor­lar­de­mek­tir.­ Bu­ ken­di­ni­ bil­mez­lik,­ tor­ba­ ya­sa­nın mec­lis­ten­ge­çi­şiy­le­bir­lik­te­sı­nıf­i­ha­ne­ti­çiz­gi­si­ni de­geç­miş­tir. Iş­çi­düş­ma­nı­tor­ba­ya­sa­ya­kar­şı­ak­tif­ey­lem ö­ne­ri­le­ri­ su­nan­ sos­ya­list­le­re­ kar­şı­ bu­run­ kı­vı­ran­lar­ da­ bu­ sen­di­ka­cı­lar­dı.­ Ra­kip­ o­la­rak­ gör­dük­le­ri­ Her­ke­se­ Sağ­lık­ Gü­ven­li­ Ge­le­cek­ Plat­for­mu’nu­ (HSGGP)­ ve­ mü­ca­de­le­ hat­tı­nı­ yok say­dı­lar.­Bü­rok­rat­göz­lük­le­ri­nin­ar­ka­sın­da­gör­mez­lik­ten­ gel­di­ler.­ Boş­ tar­tış­ma­lar­la,­ da­ra­lan za­man­da­ va­kit­ öl­dür­dü­ler.­ Bü­tün­ sen­di­ka­ ve mes­lek­ör­güt­le­ri­ni­bir­tut­ma­sak­bi­le,­en­bü­yük­le­rin­den­baş­la­mak­su­re­tiy­le­“geç­kal­dık”­i­ti­raf­la­rı­nın­ar­dın­da­ya­tan­kı­mıl­da­ya­cak­ni­yet­ve­me­cal­le­ri­nin­ol­ma­dı­ğıy­dı.­Ba­zı­la­rı­i­se,­as­li­gö­rev­le­ri­o­lan­ser­ma­ye­a­jan­lı­ğı­nı­iç­sel­leş­tir­miş­ti.­Ni­te­kim­ Türk-Iş­ yö­ne­ti­mi,­ mü­ca­de­le­ et­mek­ ye­ri­ne Ba­kan­lık­ko­ri­dor­la­rın­da­za­man­har­ca­ya­rak,­bir­kaç­mad­de­nin­“tor­ba”dan­çı­ka­rıl­ma­sı­i­çin­ça­ba har­ca­mak­la­ye­tin­miş­tir.­134­mad­de­li­ya­sa­nın­3 mad­de­si­nin­ çı­ka­rıl­ma­sı­nı­ ka­za­nım­ say­mak­ta­dır. Tor­ba­ya­sa­ya­kar­şı­mü­ca­de­le­bir­kez­da­ha­tur­nu­sol­kâğıdı­ni­te­li­ğin­dey­di. Sen­di­ka­ve­mes­lek­o­da­la­rı­gi­bi­e­mek­ör­güt­le­ri­nin­ o­lum­suz­luk­la­rı­na­ kar­şın,­ yü­zü­nü­ iş­çi­ sı­nı­fı­na­ dö­nen­ dev­rim­ci­ler­ mü­ca­de­le­den­ ya­na zor­la­yı­cı­ça­ba­lar­gös­ter­di­ler.­Bu­ça­ba­lar­sen­di­ka­ a­ğa­la­rın­ca­ “bö­lü­cü­lük”­ sa­yıl­dı.­ Gö­rev­ sa­van gös­t er­m e­lik­ ey­lem­le­r in­ ö­n ü­n e­ ge­ç i­le­m e­d i. Gör­dük­le­ri­ilk­zor­kar­şı­sın­da­da­kö­şe­le­ri­ne­sin­di­ler.­An­ka­ra’da­ya­şa­nan­po­lis­sal­dı­rı­sı­dı­şın­da, dü­zen­le­ ça­tı­şan­ bir­ tu­tum­dan­ ka­çın­dı­lar.­ Tor­ba­nın­ya­sa­laş­ma­sı­na­se­yir­ci­kal­dı­lar. EY­LEM­LER:­ 26­ A­ra­lık­ 2010’da­ Türk-Iş­ Is­tan­bul­ Şu­be­ler­ Plat­for­mu­ tor­ba­ ya­sa­ya­ kar­şı yü­rü­yüş­ yap­tı,­ “Türk-Iş­ Gö­re­ve,­ Iş­çi­ne­ Sa­hip Çık!”­di­ye­rek­sen­di­ka­mer­kez­le­ri­ni­e­leş­tir­di­ler. Yü­rü­yüş,­ Be­le­di­ye-Iş­ Sen­di­ka­sı­ mer­kez­liy­di­ ve baş­ ak­tör­le­ri,­ tor­ba­ ya­sa­ Mec­lis­ten­ geç­me­den Hak-Iş’e­geç­ti­ler! 18­ O­cak­ ta­ri­hin­de­ sen­di­ka­ ve­ mes­lek­ ör­güt­le­ri­nin­ çağ­rı­sıy­la­ (HSGGP’nin­ ö­ne­ri­siy­di) tor­ba­ ya­sa­ya­ kar­şı­ fo­rum­ ger­çek­leş­ti­ril­di.­ 120 ki­şi­nin­ka­tıl­dı­ğı­fo­rum­da­tar­tış­ma­lar,­sen­di­ka­ve mes­lek­ör­güt­le­ri­nin­sos­ya­list­ler­le­a­ra­la­rı­na­me­sa­fe­koy­ma­ça­ba­la­rı­nı­a­çı­ğa­çı­kart­tı.­Si­ya­si­ar­ka pla­nın­da­ “bir­le­şik­ mü­ca­de­le”­ i­le­ “sen­di­kal­ bü­rok­ra­si­ye­ da­ya­nan”­ ey­lem­ tar­zı­nın­ tar­tış­ma­sı 6

ya­tı­yor­du.­ Sen­di­kal­ bü­rok­ra­si­ ve­ o­nun­ si­ya­si tem­sil­ci­si­E­MEP­ben­ze­ri­si­ya­set­le­rin­tem­sil­ci­le­ri­gös­ter­me­lik­ey­lem­ler­le­ken­di­baş­la­rı­na­yol­a­la­cak­la­rı­nı­a­çık­lar­ken,­bir­le­şik­mü­ca­de­le­den­de ay­rı­dur­ma­nın­yol­la­rı­nı­a­ra­dı­lar.­Dev­rim­ci­e­leş­ti­ri­ net­ti;­ gös­ter­me­lik­ ey­lem­ler­le­ tor­ba­ ya­sa­ya kar­şı­ko­yu­la­maz! 20­ O­cak’ta­ DISK,­ tor­ba­ ya­sa­ya­ kar­şı­ Şiş­li’den­ Tak­sim’e­ yü­rü­dü.­ Sü­ley­man­ Çe­le­bi­ ve DISK­ yö­ne­ti­ci­le­ri­ni­ Ge­zi­ Par­kın­da­ kar­şı­la­yan Türk-Iş­ 1.­ Böl­ge­ Tem­sil­ci­si­ Fa­ruk­ Bü­yük­ku­cak ve­di­ğer­Türk-Iş­yö­ne­ti­ci­le­ri­ol­du. 18­O­cak­top­lan­tı­sın­da,­“Gü­ven­li­Ge­le­cek­I­çin­Bir­le­şik­Mü­ca­de­le”­şi­a­rıy­la­26­O­cak­i­çin­ey­lem­ ka­ra­rı­ a­lın­dı:­ Ga­la­ta­sa­ray­ Tak­sim­ a­ra­sın­da yü­rü­yüş­ve­ba­sın­a­çık­la­ma­sı.­Ey­le­min­ta­ri­hi,­ye­ri­ ve­ sa­a­ti­ ön­ce­den­ i­lan­ e­dil­di.­ KESK­ Şu­be­ler Plat­for­mu,­ ey­le­min­ bi­le­şen­le­ri­ a­ra­sın­da­ gö­rü­nü­yor­du.­An­cak­Türk-Iş­ay­nı­gün,­yer­ve­sa­a­te baş­ka­ bir­ ey­lem­ ka­ra­rı­ al­dı­ ve­ KESK­ Şu­be­ler Plat­for­mu­bi­le­şe­ni­ol­du­ğu­et­kin­li­ğe­de­ğil,­TürkIş­ ey­le­mi­ne­ des­tek­ ver­di.­ HSGGP­ bi­le­şen­le­ri­nin­ ak­tif­ des­tek­ ver­di­ği­ “Gü­ven­li­ Ge­le­cek­ I­çin Bir­le­şik­Mü­ca­de­le”­vur­gu­lu­ey­lem­Türk-Iş­kor­te­ji­nin­ gel­me­si­ bek­le­ne­rek­ sı­nıf­ da­ya­nış­ma­sı­na çev­ril­di­ ve­ fi­i­len­ or­tak­laş­tı­rıl­dı.­ Bu­na­ rağ­men, Türk-Iş­1.­böl­ge­tem­sil­ci­si­Fa­ruk­Bü­yük­ku­cak’ın ba­zı­Türk-Iş­şu­be­baş­kan­la­rı­nın­kış­kırt­ma­lı­yön­len­dir­me­le­riy­le­ HSGGP­ i­çin­de­ki­ ba­zı­ dev­rim­ci ve­mu­ha­lif­sen­di­ka­cı­la­ra­“boz­gun­cu”­di­ye­sa­taş­tı­ğı­gö­rül­dü.­Kor­te­jin­en­ön­sı­ra­la­rın­da­sen­di­ka a­ğa­la­rıy­la­ kol­ ko­la­ yü­rü­yen­ler­de­ sen­di­kal­ bü­rok­ra­si­ye­ da­ya­nan­ bu­ “sol”cu­lar­dı.­ Bü­yük­ku­cak’ın­ i­sim­ ve­re­rek­ yap­tı­ğı­ söz­lü­ sal­dı­rı­la­rı­nın kay­na­ğı­ da­ bun­lar­dı.­ Öz­ve­riy­le­ or­tak­laş­tı­rı­lan bin­ ki­şi­lik­ yü­rü­yüş­ Tak­sim­ Mey­da­nı­na­ u­laş­tı, AKP­ hü­kü­me­ti­ni­ u­ya­ran­ mi­ni­ bir­ mi­tin­ge­ dö­nüş­tü. DISK,­ KESK,­ TMMOB­ ve­ TTB­ mer­kez­le­ri 27­O­cak’ta­ka­rar­al­dı­lar:­81­il­den­TBMM’ye­or­tak­yü­rü­yüş.­81­il­ka­ra­rı­Is­tan­bul,­Iz­mir,­Di­yar­ba­kır­ ve­ Sam­sun­ o­la­rak­ “tem­si­li”­ kı­lı­na­rak,

“An­ka­ra­bu­luş­ma­sı­3­Şu­bat­2011­Per­şem­be­gü­nü­sa­at­11:00’de­Kur­tu­luş­Par­kı’nda­o­la­cak­tır” de­nil­di.­Türk-Iş­gös­ter­me­lik­ey­le­min­i­çin­de­bi­le­yer­al­ma­dı.­Hak-Iş,­Ka­mu­Sen­ve­Me­mur­Sen ta­ma­men­ ses­siz­di.­ DISK,­ KESK,­ TMMOB­ ve TTB’nin­ 3­ Şu­bat­ 2011­ ta­rih­li­ “tem­si­li”­ An­ka­ra bu­luş­ma­sı­na­po­lis­mü­da­ha­le­et­ti:­Gaz­lı­ve­cop­lu­ po­lis­ sal­dı­rı­la­rıy­la­ da­ğı­tıl­dı.­ Po­lis­ sal­dı­rı­sıy­la so­nuç­la­nan­“tem­si­li”­An­ka­ra­bu­luş­ma­sıy­la­fi­nal yap­tı­lar. 18­ O­cak­ top­lan­tı­sın­da­ or­tak­la­şı­lan­ Ka­dı­köy’de­ “fi­i­li­ mi­ting”-ba­sın­ a­çık­la­ma­sı­ ka­ra­rı­ da sen­d i­k a­lar­ ta­r a­fın­d an­ gör­m ez­d en­ ge­lin­d i. HSGGP­ bi­le­şen­le­ri,­ 13­ Şu­bat’ta­ Ka­dı­köy’de “tor­ba­ya­sa”ya­kar­şı­kit­le­sel­ba­sın­a­çık­la­ma­sı­ö­ner­di­ler.­Sen­di­ka­lar­yi­ne­ses­siz­kal­dı.­Tor­ba­ya­sa,­ 12­ Şu­bat­ ge­ce­si­ TBMM’den­ geç­ti.­ Sen­di­ka­lar­dan­ve­mes­lek­o­da­la­rın­dan­ses­yok. 13­Şu­bat’ta­Al­tı­yol’da­top­la­nan­HSGGP­bi­le­şen­le­ri,­bin­ki­şiy­le­Ka­dı­köy­is­ke­le­si­ne­yü­rü­ye­rek­“AKP­Tor­ba­nı­Al­Ba­şı­na­Çal”­de­di­ler.­Sen­di­ka­lar­ ve­ mes­lek­ o­da­la­rı­ ey­le­me­ ka­tıl­ma­dı­lar. HSGGP­bi­le­şen­le­ri,­14­Şu­bat’ta­Şiş­li’den­Me­ci­di­ye­köy’de­ki­ AKP­ Il­çe­ bi­na­sı­na­ yü­rü­ye­rek;­ bir kez­da­ha­“AKP­Tor­ba­nı­Al­Ba­şı­na­Çal”­de­di­ler. Sen­di­ka­lar­ve­mes­lek­o­da­la­rı­bu­kez­de­ey­le­me ka­tıl­ma­dı­lar. Tor­ba­ya­sa,­ya­sa­laş­tı.­KESK­Ge­nel­Mer­ke­zi Cum­hur­baş­ka­nı­na­ “mek­tup”­ yaz­ma­ “ey­le­mi” yap­tı.­ KESK’in­ fi­i­li­ ve­ meş­ru­ sen­di­ka­cı­lık­tan mek­tup­ yaz­ma­ nok­ta­sı­na­ gel­miş­ ol­ma­sın­dan ders­çı­kart­mak­ge­re­kir. Hak­lı­o­la­rak­iş­çi­ler­tep­kiy­le­so­ru­yor;­Sen­di­ka­lar­ ve­ mes­lek­ o­da­la­rı­ ne­re­de­ler?­ Ka­fa­la­rı­nı AKP­Hü­kü­me­ti­nin­tor­ba­sı­na­mı­sok­tu­lar? I­le­ri­de­ “tor­ba­ ya­sa”nın­ ö­lüm­cül­ ve­ yı­kı­cı so­nuç­la­rıy­la­ uğ­raş­mak­ ye­ri­ne,­ bu­gün­ biz­zat ken­di­si­ne­kar­şı­mü­ca­de­le­et­mek­ge­re­ki­yor(du). Bu­na­doğ­ru­dan­ya­da­do­lay­lı­o­la­rak­en­gel­o­lan­la­rın­ya­ka­la­rın­dan­biz­e­li­mi­zi­çek­me­ye­ce­ğiz;­iş­çi­sı­nı­fı­da­e­li­ni­çek­me­ye­cek.


İşçile rin Se s i

HALK­İS­YAN­LA­RI TÜR­KİYE’Yİ­DE­VU­RA­BİLİR

Mı­sır’da­ Mü­ba­rek­ yö­ne­ti­mi­ne­ “pos­ta­ ko­yan” AKP­ hü­kü­me­ti,­ Bah­reyn’de­ de­mok­ra­tik­ ta­lep­le­ri i­çin­ mey­dan­la­ra­ dö­kü­len­ hal­ka­ kur­şun­ yağ­dı­rı­lıp kan­dö­kül­me­si­ne­ses­çı­kar­ma­dı.­Çün­kü­bu­kü­çük a­da­ül­ke­si­nin,­Bas­ra­(I­ran)­Kör­fe­zi­ni­kont­rol­e­den ko­nu­mu­ve­ABD­5.­Fi­lo­su­nun­üs­sü­ol­ma­sı­ne­de­niy­le,­ABD­em­per­ya­liz­mi­i­çin­stra­te­jik­ö­ne­me­sa­hip­ol­du­ğu­nu­bi­li­yor;­bu­ne­den­le­ül­ke­nin­is­tik­ra­rı­nın,­ de­mok­ra­si­ ve­ halk­ e­ge­men­li­ği­ gi­bi­ de­ğer­ler­den­ön­de­gel­di­ği­ni­dü­şü­nü­yor­du. Lib­ya’da­ki­halk­a­yak­lan­ma­sı­na­da­ben­zer­tep­ki ver­di.­ AKP­ hü­kü­me­ti­nin­ Lib­ya­ ko­nu­sun­da­ki­ sus­kun­lu­ğu­nu,­ Baş­ba­kan­ Er­do­ğan’ın­ Mu­am­mer­ Kad­da­fi’den­ “In­san­ Hak­la­rı­ Ö­dü­lü”­ al­mış­ ol­ma­sı­na bağ­la­yıp­e­leş­ti­ren­le­re,­Baş­ba­kan­Er­do­ğan,­tav­rı­nın ge­rek­çe­si­o­la­rak­“ül­ke­çı­kar­la­rı­nı”­gös­ter­di.­“Ül­ke çı­kar­la­rı”­o­la­rak­sun­du­ğu­i­se,­ço­ğu­yan­daş,­sa­yı­la­rı­yü­ze­u­la­şan­in­şa­at­şir­ke­ti­nin­Lib­ya’da­yü­rüt­mek­te­ol­du­ğu­ve­top­lam­tu­ta­rı­15­mil­yar­do­la­rı­bu­lan in­şa­at­ iş­le­riy­di.­ Böy­le­ce,­ hü­kü­me­tin,­ pa­ra­ya­ ve bur­ju­va­zi­nin­ ka­zan­cı­na,­ in­san­ hak­la­rın­dan­ ve­ de­mok­ra­si­den­da­ha­faz­la­ö­nem­ver­di­ği­ve­e­ko­no­mik çı­kar­ söz­ ko­nu­su­ o­lun­ca,­ kit­le­ kat­li­am­la­rı­nı­ gör­mez­den­ ge­le­bil­di­ği­ or­ta­ya­ çık­tı.­ “Ma­vi­ Mar­ma­ra” o­la­yın­dan­son­ra,­Is­ra­il­i­le­dip­lo­ma­tik­i­liş­ki­ler­don­du­rul­muş­ken,­bu­ül­key­le­ti­ca­ret­hac­mi­nin­bu­du­rum­dan­ et­ki­len­me­yip­ art­ma­ya­ de­vam­ et­me­si, “söz­ko­nu­su­pa­ra­o­lun­ca­ge­ri­si­nin­te­fer­ru­at­ol­du­ğu­nu”­da­ha­ön­ce­de­or­ta­ya­koy­muş­tu.

Tür­ki­ye­Rol­Kap­ma­Pe­şin­de

Tür­ki­ye,­ bir­ yan­dan­ em­per­ya­list­le­rin­ dü­men su­yun­dan­ay­rıl­maz­ken­di­ğer­yan­dan­A­rap­ül­ke­le­-

rin­de­ki­halk­is­yan­la­rı­nın­or­ta­ya­çı­ka­ra­ca­ğı­so­nuç­lar­dan­fay­da­lan­mak­is­ti­yor.­Hü­kü­met,­bu­a­yak­lan­ma­la­rın­ar­dın­dan,­A­rap­ül­ke­le­rin­de­si­ya­si­Is­lam’ın güç­ka­za­na­ca­ğı­nı,­Is­lam­cı­renk­ler­ta­şı­yan­ik­ti­dar­la­rın­iş­ba­şı­na­ge­çe­ce­ği­ni,­em­per­ya­list­le­rin­de­bu­ül­ke­le­ri­de­ne­tim­al­tın­da­tu­ta­bil­mek­i­çin,­Tür­ki­ye’de ik­ti­dar­da­o­lan­“ı­lım­lı­Is­lam­cı”­AKP’yi­ör­nek­gös­te­re­ce­ği­ni;­ böy­le­ce­ Tür­ki­ye’nin­ ve­ ken­di­ par­ti­le­ri­nin,­em­per­ya­list­le­rin­gö­zün­de­de­ğe­ri­nin­ar­ta­ca­ğı­nı u­mu­yor.­Ay­rı­ca­ay­nı­si­ya­si­çiz­gi­de­ki­hü­kü­met­le­rin iş­ba­şın­da­o­la­ca­ğı­bu­ül­ke­ler­le­i­liş­ki­le­ri­ni­ge­liş­ti­re­rek,­si­ya­si­ve­e­ko­no­mik­çı­kar­el­de­et­me­yi­ha­yal­e­di­yor. Bi­rin­ci­o­la­rak,­Tür­ki­ye’nin­böl­ge­sel­ö­ne­mi­nin­art­tı­ğı­ve­em­per­ya­list­le­rin­ken­di­si­ne­şid­det­le­ih­ti­ya­cı­ol­du­ğu­te­mel­siz­bir­id­di­a­dır,­bir­ri­va­yet­tir.­ Çün­kü­ Tür­ki­ye,­ son­ dö­nem­ler­de,­ u­lus­lar­ a­ra­sı­ ka­pi­ta­list­ sis­tem­ a­dı­na­ gi­riş­ti­ği­ tüm dip­lo­ma­tik­ ça­ba­ ve­ a­ra­bu­lu­cu­luk­ gi­ri­şim­le­rin­den­e­li­boş­dön­müş­tür,­ba­şa­rı­sız­ol­muş­tur.­I­rak se­çim­le­ri­nin­ar­dın­dan­yak­la­şık­on­ay­sü­ren­hü­kü­met­ kri­zi­ sı­ra­sın­da,­ ABD’nin­ de­ is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da,­ I­yad­ Al­la­wi’nin­ baş­kan­lı­ğın­da bir­hü­kü­met­ku­rul­ma­sı­i­çin­ça­ba­gös­ter­miş­a­ma ba­şa­rı­sız­ol­muş­tur.­Ay­nı­du­rum­Lüb­nan­i­çin­de ge­çer­li­dir.­Hiz­bul­lah­i­le­Sün­ni­ler­a­ra­sın­da­uz­laş­ma­sağ­la­ya­ma­mış­tır.­Ba­tı­lı­em­per­ya­list­ül­ke­ler­le­ I­ran­ a­ra­sın­da­ki­ nük­le­er­ e­ner­ji­ ko­nu­sun­da­ki an­laş­maz­lık­ta­a­ra­bu­lu­cu­luk­gi­ri­şim­le­ri­de­fi­yas­ko­ i­le­ so­nuç­lan­mış­tır.­ Bü­tün­ bun­lar­ or­ta­day­ken,­em­per­ya­list­le­rin,­böl­ge­de­ye­ni­o­lu­şan­si­ya­si­den­ge­ler­çer­çe­ve­sin­de­Tür­ki­ye’ye­ö­nem­li­bir rol­ biç­me­si­ bek­len­me­me­li­dir.­ Ay­rı­ca­ Tür­ki­ye’nin­bu­ül­ke­ler­de­si­ya­si­a­ğır­lı­ğı­nın­art­ma­ih­ti­ma­li,­ A­rap­ halk­la­rı­na­ Os­man­lı­ Dev­le­ti­nin­ sö­mür­ge­ci­ geç­mi­şi­ni­ ha­tır­la­ta­ca­ğın­dan,­ tep­ki­ i­le kar­şı­la­na­cak­tır.­Bun­dan­yir­mi­yıl­ön­ce­SSCB’nin da­ğıl­ma­sı­nın­ar­dın­dan,­Tür­ki­ye’nin­Türkî­Cum­hu­ri­yet­ler­de­si­ya­si­et­kin­li­ği­ni­art­tır­ma­bek­len­ti­si­na­sıl­fos­çık­tıy­sa,­bu­gün­kü­ça­ba­la­rı­da­so­nuç­suz­kal­ma­ya­mahkûmdur.

A­rap­halk­la­rı­nın­is­ya­nı­kar­şı­sın­da,­AKP­hü­kü­me­ti,­ em­per­ya­list­ ül­ke­le­rin­ dü­men­ su­yun­da­ ha­re­ket­ et­ti.­ Bu­ sü­reç­te­ il­ke­li­ dav­ran­ma­dı,­ des­pot re­jim­le­rin­kar­şı­sın­da­ve­di­re­nen­halk­la­rın­ya­nın­da­ yer­ al­ma­dı.­ Mı­sır­ hal­kı­ a­yak­lan­dı­ğın­da,­ ABD yö­ne­ti­mi­i­le­ben­zer­bir­tu­tum­ta­kı­na­rak,­Hüs­nü Mü­ba­rek’in­is­ti­fa­sı­nı­is­te­di.­An­cak­Mü­ba­rek­is­ti­fa­e­dip,­or­du­yö­ne­ti­mi­e­le­a­lın­ca­bu­na­cid­di­bir tep­ki­ gös­ter­me­di.­ Her­ ko­şul­da­ “as­ke­ri­ ve­sa­ye­te”­ve­dar­be­le­re­kar­şı­ol­du­ğu­nu­a­çık­la­yan,­dar­be­ tezgâhla­yan­la­rı­ yar­gı­la­mak­la­ ö­vü­nen­ AKP, Mı­sır’da­ki­dar­be­yi­ka­bul­len­di.

Tür­ki­ye’nin­ or­ta­ya­ çı­ka­cak­ ye­ni­ si­ya­si­ tab­lo­dan­e­ko­no­mik­çı­kar­el­de­et­me­ça­ba­la­rı,­“aç­ta­vuk, rü­ya­sın­da­ken­di­ni­da­rı­am­ba­rın­da­gö­rür­müş”­sö­zü­nü­ha­tır­la­tı­yor.­Bu­ül­ke­le­rin­her­bi­ri­nin­es­ki­sö­-

Arap halklarının direnişinin tüm bölge ülkelerini ve uluslararası kapitalist ekonomiyi vurması kaçınılmazdır.

mür­ge­ci­le­riy­le­ ge­liş­kin­ e­ko­no­mik­ i­liş­ki­le­ri­ var.­ I­tal­ya’nın­Lib­ya’da,­Fran­sa’nın­Fas­ve­Tu­nus­i­le­In­gil­te­re’nin­Mı­sır­i­le­ve­ABD’nin­de­Su­u­di­A­ra­bis­tan­ve­Kör­fez­ül­ke­le­rin­de­bü­yük­çap­lı­e­ko­no­mik çı­kar­ve­fa­a­li­yet­le­ri­var.­Bu­em­per­ya­list­ül­ke­le­rin, sırf­ hü­kü­met­ de­ği­şik­li­ği­ ne­de­niy­le­ çı­kar­la­rın­dan vaz­ge­çip,­ bu­nu­ Tür­ki­ye’ye­ ye­dir­me­le­ri­ bek­le­ne­mez.

“Dim­yat’a­Pi­rin­ce­Gi­der­ken Ev­de­ki­Bul­gur­dan­Ol­mak” A­rap­ halk­la­rı­nın­ di­re­ni­şiy­le­ or­ta­ya­ çı­kan­ si­ya­si­ka­o­sun,­kı­sa­va­de­de,­tüm­böl­ge­ül­ke­le­ri­ni­ve u­lus­lara­ra­sı­ ka­pi­ta­list­ e­ko­no­mi­yi­ vur­ma­sı­ ka­çı­nıl­maz­dır.­Pet­rol­ü­re­ti­ci­si­o­lan­bu­ül­ke­ler­de­ki­si­ya­si­ kar­ga­şa­ ve­ be­lir­siz­lik,­ pet­rol­ ar­zı­na­ i­liş­kin kuş­ku­lar­ya­rat­mış­ve­bu­nun­so­nu­cu­o­la­rak­pet­rol­ fi­yat­la­rın­da­ a­nor­mal­ ar­tış­lar­ mey­da­na­ gel­miş­tir.­Bu­du­rum,­bü­yük­kriz­den­son­ra­ye­ni­to­par­lan­mak­ta­ o­lan­ e­ko­no­mi­le­ri­ vu­ra­cak­ ve­ e­ko­no­mi­le­rin­ da­ra­la­rak­ ye­ni­den­ kri­ze­ gir­me­le­ri­ne yol­a­ça­bi­le­cek­tir.­Mev­cut­si­ya­si­ka­rı­şık­lık­la­ra­ye­ni­le­ri­ ek­le­nip,­ böl­ge­de­ geç­miş­ten­ ge­len­ sür­tüş­me­ ve­ an­laş­maz­lık­lar­la­ da­ bir­leş­ti­ğin­de,­ yay­gın bir­ sı­cak­ ça­tış­ma­ or­ta­mı­nın­ doğ­ma­sı­ ka­çı­nıl­maz gö­rün­mek­te­dir. Iş­te­ bü­tün­ bu­ o­la­sı­lık­lar,­ pet­rol­de­ dı­şa­ ba­ğım­lı­ o­lan­ Tür­ki­ye’de­ a­kar­ya­kıt­ fi­yat­la­rı­nın­ hız­lı ar­tı­şı­nı­ge­tir­miş­tir.­Bu­nun­bir­son­ra­ki­a­dı­mı­yük­se­len­ enf­las­yon­ ve­ da­ra­lan­ e­ko­no­mi­ o­la­cak­tır. Bu­du­rum,­ge­niş­kit­le­le­rin­hoş­nut­suz­lu­ğu­nu­da­ha­da­art­tı­ra­cak­ve­si­ya­si­is­tik­ra­rı­sar­sa­cak­tır.­U­lus­lar­ a­ra­sı­ ka­pi­ta­list­ çev­re­ler,­ Tür­ki­ye’yi­ risk­li ül­ke­ o­la­rak­ gör­dük­le­rin­den­ da­ha­ şim­di­den­ ser­ma­ye­ka­çış­e­ği­li­mi­be­lir­miş;­bu­da­dö­viz­ve­al­tın fi­yat­la­rı­nın­ yük­sel­me­si­ne,­ bu­na­ kar­şı­lık­ bor­sa en­dek­sin­de­ra­di­kal­dü­şü­şe­yol­aç­mış­tır.­Bu­na,­is­tik­rar­sız­lık­ ya­şa­yan­ böl­ge­ ül­ke­le­rin­de­ki­ ya­tı­rım­la­rın­ya­rım­kal­ma­sı­nın­ve­bu­ül­ke­ler­le­o­lan­ti­ca­ret­hac­mi­nin­ge­ri­le­me­si­nin­ge­ti­re­ce­ği­e­ko­no­mik ka­yıp­lar­ i­le­ tu­rizm­ ge­lir­le­rin­de­ or­ta­ya­ çık­ma­sı bek­le­nen­ ge­ri­le­me­ o­la­sı­lı­ğı­ da­ ek­le­nin­ce,­ si­ya­si ik­ti­da­rı,­e­ko­no­mik­ve­si­ya­si­a­çı­dan­sı­kın­tı­lı­gün­le­rin­ bek­le­di­ği­ni­ i­le­ri­ sür­mek­ ke­ha­net­ ol­ma­ya­cak­tır. Yi­ne­ böl­ge­ ül­ke­le­rin­de­ki­ ka­o­sun­ bo­yut­lan­ma­sı­ve­böl­ge­de­sı­cak­ça­tış­ma­la­rın­yay­gın­laş­ma­sı,­em­per­ya­list­ül­ke­le­rin,­böl­ge­de­ki­ö­nem­li­müt­te­fik­le­ri­o­lan­Tür­ki­ye­ü­ze­rin­de­ki­si­ya­si­ve­as­ke­ri da­yat­ma­la­rı­nın­ art­ma­sı­na­ yol­ a­ça­cak­tır.­ En­ ö­nem­li­si,­ halk­la­rın­ baş­kal­dı­rı­la­rıy­la­ des­pot­ yö­ne­tim­le­ri­a­la­şa­ğı­e­de­bil­di­ği­ni­gö­ren­Tür­ki­ye’de­ki­e­zi­len­ve­sö­mü­rü­len­ler,­bu­nu­ör­nek­a­lıp,­pat­ron­la­ra­ ve­ si­ya­si­ ik­ti­da­ra­ kar­şı­ mü­ca­de­le­le­ri­ni­ yük­sel­te­cek­ler­dir.­ O­ ne­den­le,­ kom­şu­ ül­ke­ler­ “ya­nar­ken”­bu­du­rum­dan­e­ko­no­mik­ve­si­ya­si­çı­kar sağ­la­mak­şöy­le­dur­sun,­bu­“yan­gı­nın”­ül­ke­yi­de sar­ma­sı­ka­çı­nıl­maz­gö­rün­mek­te­dir. 7


A­RAP­HALK­LA­RI­NIN­ DEV­Rİ­Mİ­SÜ­RÜ­YOR Arap halkları emper yalist yönlendirme çabalarından bağımsız olarak geliştirdikleri inisiyatifleriyle, “sürekli devrim” sürecine girmişlerdir. Bu süreç, tüm dünya halklarının önünü açma potansiyeli taşımaktadır. Çe­şit­li­A­rap­ül­ke­le­rin­de­ger­çek­leş­ti­ri­len­halk­a­yak­lan­ma­la­rı­i­le­20–30­yıl­dır­iş­ba­şın­da­o­lan­des­pot­lar,­ ik­ti­dar­dan­ a­la­şa­ğı­ e­dil­di.­ Tu­nus­ ve­ Mı­sır’da­ baş­la­yan­ bu­ is­yan­lar,­ Ku­zey­ Af­ri­ka,­ Or­ta­do­ğu­ve­A­rap­Ya­rı­ma­da­sın­da­ki­ül­ke­le­re­de­si­ra­yet­et­ti.­I­rak­Kür­dis­ta­nı­bi­le­bu­ge­liş­me­ler­den­et­ki­len­di­ve­o­ra­da­da­yol­suz­lu­ğa­ve­bas­kı­cı­yö­ne­ti­me­kar­şı­baş­kal­dı­rı­ya­şan­dı.­Dik­ta­tör­le­ri­de­vi­ren bu­ is­yan­lar,­ tüm­ böl­ge­ halk­la­rı­na­ ör­nek­ o­lur­ ve on­la­rı­ mü­ca­de­le­le­rin­de­ ce­sa­ret­len­di­rir­ken,­ des­pot­yö­ne­ti­ci­le­rin­yü­re­ği­ne­kor­ku­sal­dı.­On­lar,­bu a­yak­lan­ma­la­rın­ ken­di­ ül­ke­le­ri­ne­ de­ ya­yıl­ma­sı­nı ve­var­o­lan­mu­ha­lif­ha­re­ket­le­rin­bo­yut­lan­ma­sı­nı ön­le­mek­ i­çin,­ halk­la­rı­na­ çe­şit­li­ si­ya­si­ ve­ e­ko­no­mik­ ta­viz­ler­ ver­mek­ zo­run­da­ kal­dı­lar.­ Ye­men Dev­let­ Baş­ka­nı­ A­li­ Ab­dul­lah­ Sa­lih­ bir­ da­ha­ baş­kan­lı­ğa­a­day­ol­ma­ya­ca­ğı­nı­ve­oğ­lu­nu­da­a­day­gös­ter­me­ye­ce­ği­ni­ka­mu­o­yu­na­a­çık­la­dı.­Ben­zer­bir­a­çık­la­ma­ Su­dan’ın­ soy­kı­rım­ suç­lu­su­ li­de­ri­ Ö­mer Be­şir’den­ gel­di.­ Su­u­di­ A­ra­bis­tan­ hü­kü­me­ti­ yok­sul­lar­ ve­ öğ­ren­ci­le­re­ dö­nük­ 10­ mil­yar­ do­lar­lık bir­sos­yal­yar­dım­pa­ke­ti­a­çık­la­dı.­Bah­reyn’de­hü­kü­met­te­ki­ba­zı­ba­kan­lar­de­ğiş­ti­ril­di.­Bu­ge­liş­me­le­ri­ ye­ni­le­ri­nin­ iz­le­me­si­ ve­ bü­tün­ böl­ge­ ül­ke­le­rin­de,­ bun­dan­ böy­le,­ yö­ne­ti­ci­le­rin­ ka­rar­ a­lır­ken hal­kın­du­yar­lı­lık­la­rı­nı­gö­zet­me­le­ri­bek­len­me­li­dir.

Mı­sır’da­Ek­mek­ve­De­mok­ra­si­ Mü­ca­de­le­si­Bit­me­di Mı­sır­hal­kı­nın­18­gün­sü­ren­is­ya­nı­nın­ar­dın­dan, Dev­let­Baş­ka­nı­Hüs­nü­Mü­ba­rek­ik­ti­da­rı­bı­rak­mak zo­run­da­ kal­dı.­ Mü­ba­rek’in­ dev­ril­me­sin­den­ son­ra, Ey­lül­ a­yın­da­ ya­pı­la­cak­ se­çim­le­re­ ka­dar­ or­du­nun yö­ne­ti­me­ el­ koy­ma­sı,­ ya­ni­ bir­ tür­ as­ke­ri­ dar­be ger­çek­leş­ti­ril­me­si,­ki­mi­le­rin­ce­ge­ri­bir­a­dım,­dev­ri­min­ye­nil­me­si,­kar­şı-dev­ri­min­ga­lip­gel­me­si­o­la­rak yo­rum­la­nı­yor. Or­du­nun­ ik­ti­da­rı­ al­ma­sın­dan­ son­ra,­ gös­te­ri ya­pan­kit­le­nin­Tah­rir­Mey­da­nı­nı­bo­şal­tıp­ev­le­ri­ne dön­me­si­de­bu­gö­rü­şü­des­tek­le­yen­bir­ge­liş­me­o­la­rak­de­ğer­len­di­ri­li­yor. Bu­nu­ id­di­a­ e­den­ler,­ sü­re­ci­ bü­tün­sel­ o­la­rak de­ğer­len­dir­me­dik­le­rin­den,­ sa­de­ce­ gö­rün­gü­le­re ba­ka­rak­yan­lış­so­nuç­la­ra­var­mak­ta­dır­lar.­Bi­rin­ci­si, Mı­sır’da­kit­le­gös­te­ri­le­ri­ve­grev­ler­de­vam­et­mek­te­dir.­Iş­çi­sı­nı­fı­ve­ka­mu­ça­lı­şan­la­rı­ar­tık­da­ha­faz­la sah­ne­de­dir­ ve­ e­ko­no­mik­ ta­lep­le­ri­ i­çin­ mü­ca­de­le et­mek­te­dir­ler.­I­kin­ci­si,­a­yak­la­nan­kit­le­ler,­ta­lep­ve bek­len­ti­le­ri­ni­ as­ke­ri­ yö­ne­ti­me­ dek­la­re­ et­tik­ten son­ra­Tah­rir­Mey­da­nı­nı­terk­et­ti­ler.­Şim­di­bu­nun ger­çek­leş­me­si­ni­bek­li­yor­lar.­Ta­lep­le­ri­kar­şı­lan­ma­dı­ğın­da­ ve­ bek­len­ti­le­ri­ ye­ri­ne­ gel­me­di­ğin­de,­ yi­ne kit­le­ler­ ha­lin­de­ so­ka­ğa­ dö­kü­le­cek­le­ri­ bi­lin­me­li­dir. O­ne­den­le,­as­ke­ri­yö­ne­tim­ha­len­a­yak­lan­ma­cı­la­rın

8

ne­fe­si­ni­ en­se­sin­de­ his­set­mek­te­dir.­ Sis­te­mi­ ko­ru­ya­bil­mek­i­çin­on­la­rın­te­mel­ta­lep­le­ri­ni­kar­şı­la­mak zo­run­da­ol­du­ğu­nun­far­kın­da­dır.­Kı­sa­ca­sı,­Mı­sır’da dev­rim­ve­re­form­sü­re­ci­iç­i­çe­ge­çe­rek­i­ler­li­yor. Mı­sır­lı­sol­cu­si­ya­set­çi­ve­yo­rum­cu­la­ra­gö­re,­şu an­da­ as­ke­ri­ yö­ne­ti­min­ ba­şın­da­ bu­lu­nan­ Sa­vun­ma Ba­ka­nı­Ma­re­şal­Tan­ta­wi,­1991­yı­lın­dan­bu­ya­na­ba­kan­lık­gö­re­vi­ni­sür­dü­ren,­Hüs­nü­Mü­ba­rek’in­“fi­no kö­pe­ği”­o­lan­bir­po­li­ti­ka­cı­dır.­Is­yan­cı­halk,­Tan­ta­wi’nin­ ne­ mal­ ol­du­ğu­nu­ bi­li­yor.­ Ay­rı­ca­ or­du­nun da,­her­ne­ka­dar­a­yak­lan­ma­sü­re­cin­de­ta­raf­sız­gö­rün­me­ye­ö­zen­gös­ter­se­de,­as­lın­da­es­ki­re­ji­min­en bü­yük­ da­ya­na­ğı­ ol­du­ğu­nu­ bi­li­yor.­ Yi­ne­ or­du­nun, ku­rum­sal­o­la­rak­sa­hip­ol­du­ğu­çok­sa­yı­da­sa­na­yi­iş­let­me­siy­le,­bi­za­ti­hi­bü­yük­bur­ju­va­ol­du­ğu­nu­da­bi­li­yor.­As­lın­da­bü­tün­bu­ne­den­ler­den­do­la­yı,­or­du­ya­gü­ven­mi­yor. A­ma­halk­ken­di­si­ne­gü­ve­ni­yor.­A­yak­lan­ma­nın gel­di­ği­nok­ta­da­hal­kın­ta­lep­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­ti­re­cek, de­mok­ra­tik­bir­a­na­ya­sa,­ser­best­ve­a­dil­se­çim­ler, ör­güt­len­me­ ve­ i­fa­de­ öz­gür­lü­ğü,­ yol­suz­lu­ğun­ son­lan­dı­rıl­ma­sı,­ yok­sul­lar­ i­çin­ sos­yal­ yar­dım­la­rı­ ger­çek­leş­ti­ril­me­si­i­çin,­re­jim­a­dı­na­o­nu­mu­ha­tap­ka­bul e­dip,­zor­lu­yor.­Yüz­ler­ce­can­kay­bı­na­yol­a­çan­mil­yon­lar­ca­in­sa­nın­is­ya­nı­nın­gü­cü­nün,­ge­çi­ci­bir­sü­re­li­ği­ne­de­ol­sa,­or­du­yu­“ta­raf­sız­laş­tı­ra­ca­ğı­na”­i­na­nı­yor.­Kı­sa­ca­sı,­Mı­sır’da­is­yan­cı­kit­le­ler­ge­çi­ci­bir­so­luk­lan­ma­ya­şı­yor,­dev­ri­mi­kal­dık­la­rı­yer­den­de­vam et­tir­mek­i­çin­güç­bi­rik­ti­ri­yor,­bu­a­ma­ca­yö­ne­lik­o­la­rak­ ör­güt­le­ni­yor.­ Do­la­yı­sıy­la,­ Mı­sır’da­ dev­rim bit­me­di,­sü­rü­yor.

Em­per­ya­list­ler­Sü­re­ci Yö­net­mek­Is­ti­yor­­­­­­ Halk­a­yak­lan­ma­la­rı­em­per­ya­list­ler­i­çin­bek­len­-

me­dik­bir­o­lay­dı.­Halk­a­yak­lan­ma­la­rı­nın­yay­gın­la­şıp bü­yü­me­si­ü­ze­ri­ne,­halk­la­rı­tes­kin­et­mek,­ya­tış­tı­ra­bil­mek­ i­çin,­ o­ gü­ne­ ka­dar­ des­tek­le­dik­le­ri­ des­pot yö­ne­ti­ci­le­ri­ik­ti­da­rı­bı­rak­ma­ya­zor­la­dı­lar.­Ken­di­le­ri­ne­ba­ğım­lı­re­ji­mi­kur­ta­ra­bil­mek­i­çin,­yö­ne­ti­ci­le­ri har­ca­dı­lar.­ Bu­nun­la­ da­ kal­ma­yıp,­ halk­ is­yan­la­rı­nın sis­te­me­za­rar­ver­me­den­bi­ti­ril­me­si­i­çin­sü­re­ci­yö­net­me­ye­so­yun­du­lar. Bir­ yan­dan­ uy­gun­ za­man­da­ uy­gun­ ki­şi­ ve­ ku­rum­la­rı­dev­re­ye­so­ka­rak­ge­rek­li­po­li­ti­ka­la­rın­iz­len­me­si­ni­sağ­la­ma­ya­ça­lı­şır­ken­di­ğer­yan­dan­bu­ül­ke­ler­de­ki­des­po­tik­ya­pı­la­rın­si­ya­si­ve­e­ko­no­mik­a­çı­dan­ re­for­me­ e­dil­me­si­ni­ is­ti­yor­lar.­ Si­ya­si­ a­çı­dan, tem­si­li­ de­mok­ra­tik­ bir­ sis­tem­ ku­ra­rak,­ yö­ne­ti­mi bir­öl­çü­de­ta­ba­na­yay­mak­su­re­tiy­le­si­ya­si­is­tik­ra­rı sağ­la­ma­yı­ö­ne­rir­ken,­e­ko­no­mik­o­la­rak­da­or­ta­sı­nı­fın­ge­liş­ti­ril­me­si­ni­va­az­e­di­yor­lar.­Böy­le­ce­böl­ge­nin­e­ko­no­mik­ve­si­ya­si­a­çı­dan­da­ha­is­tik­rar­lı­ha­le ge­le­ce­ği­ni­dü­şü­nü­yor­lar.­E­sas­o­la­rak­da­u­lus­lar­a­ra­sı­ka­pi­ta­list­sis­te­min,­e­ner­ji­kay­nak­la­rı­nın­yo­ğun­laş­tı­ğı­bu­stra­te­jik­böl­ge­de,­a­yak­la­rı­nın­ye­re­sağ­lam bas­ma­sı­nı­ ve­ kö­tü­ si­ya­si­ sürp­riz­ler­le­ kar­şı­laş­ma­ma­sı­nı­he­def­li­yor­lar. An­cak­ em­per­ya­list­ler,­ dev­ri­min­ di­na­mik­ bir sü­reç­ ol­du­ğu­nu,­ do­la­yı­sıy­la­ halk­ ha­re­ket­le­ri­nin ken­di­le­ri­nin­ hiç­ ar­zu­ et­me­dik­le­ri­ yön­de­ ge­li­şe­rek,­u­lus­lar­a­ra­sı­ka­pi­ta­list­sis­te­me­sert­dar­be­ler in­di­re­bi­le­ce­ği­ni­de­a­kıl­dan­u­zak­tut­ma­ma­lı­dır­lar. Ö­zet­le,­ A­rap­ halk­la­rı­ em­per­ya­list­ yön­len­dir­me ça­ba­la­rın­dan­ba­ğım­sız­o­la­rak­ge­liş­tir­dik­le­ri­i­ni­si­ya­tif­le­riy­le,­“sü­rek­li­dev­rim”­sü­re­ci­ne­gir­miş­ler­dir.­Bu­sü­reç,­tüm­böl­ge,­hat­ta­dün­ya­halk­la­rı­nın mü­ca­de­le­si­nin­ ö­nü­nü­ aç­ma­ po­tan­si­ye­li­ ta­şı­ma­sı ne­de­niy­le,­po­li­tik­ba­kım­dan­o­la­ğa­nüs­tü­bir­de­ğer ta­şı­mak­ta­dır.


İşçile rin Se s i

A­RAP­DEV­Rİ­Mİ­LİB­YA’DA A­rap­ül­ke­le­rin­de­e­zi­len­ler­ve­sö­mü­rü­len­ler­on­lar­ca­ yıl­lık­ dik­ta­tör­le­ri­ bi­rer­ bi­rer­ a­la­şa­ğı­ e­di­yor.­A­yak­lan­ma­dal­ga­sı­bu­kez­Kad­da­fi’nin­ül­ke­si­Lib­ya’da­pat­la­dı.­Ül­ke­yi­43­yıl­dır­de­mir­yum­ruk­la­yö­ne­ten­Kad­da­fi,­ken­di­so­nu­nun­Tu­nus­ve Mı­sır’ın­ dev­rik­ baş­kan­la­rı­na­ ben­ze­me­me­si­ i­çin her­ yo­lu­ de­ni­yor.­ Gös­te­ri­ci­le­re­ yö­ne­lik­ ö­lüm teh­dit­le­ri­ sa­vur­duk­tan­ son­ra­ fü­ze­ ve­ sa­vaş­ u­çak­la­rı­da­hil­her­tür­lü­a­ğır­si­la­hı­kul­lan­mak­ta­te­red­düt­et­mi­yor. Lib­ya,­ba­tı­da­Tu­nus­ve­Ce­za­yir,­do­ğu­da­i­se Mı­sır’a­kom­şu.­Ya­ni­ül­ke,­son­ay­lar­da­ki­halk­is­yan­la­rı­nın­ or­ta­sın­da­ yer­ a­lı­yor.­ Bu­ ül­ke­ler­de­ki dev­rim­ci­ha­re­ket­len­me­bir­kaç­haf­ta­i­çin­de­Lib­ya’ya­da­sıç­ra­mış­du­rum­da. Lib­ya­her­dö­nem­de­çe­şit­li­ne­den­ler­le­dün­ya­ gün­de­min­de­ yer­ a­lan­ bir­ ül­ke.­ U­zun­ yıl­lar ba­tı­lı­ em­per­ya­list­ dev­let­ler­ce­ dış­lan­dı­ ve­ am­bar­go­ uy­gu­lan­dı.­ Av­ru­pa­ ve­ Or­ta­do­ğu’da­ki­ si­lah­lı­ ör­güt­le­re­ des­tek­ ver­di­ği­ ge­rek­çe­si­ i­le 1986­yı­lın­da­ABD­ta­ra­fın­dan­bom­ba­lan­dı.­1988 yı­lın­da­ki­ Loc­ker­bi­e­ fa­ci­a­sı­ o­la­rak­ bi­li­nen­ o­lay­dan­so­rum­lu­bu­lun­du.­Fa­kat­2008­yı­lın­da­Kad­da­fi’nin­bu­sal­dı­rı­yı­üst­len­me­si­ve­ö­len­le­rin­ya­kın­la­rı­na­ taz­mi­nat­ ö­de­me­yi­ ka­bul­ et­me­si,­ ar­dın­dan­ da­ nük­le­er­ ça­lış­ma­la­rı­ dur­dur­ma­sı­ i­le bir­lik­te­“so­run­lar”­çö­zül­dü.­Bun­dan­son­ra­Lib­ya­hız­la­u­lus­la­ra­ra­sı­sis­tem­le­bü­tün­leş­me­yo­lu­na­gir­di.­­Bir­kaç­yıl­i­çin­de­ül­ke­ye­ö­nem­li­dü­zey­de­ya­ban­cı­ser­ma­ye­ak­ma­ya­baş­la­dı.­2010­yı­lın­da­Lib­ya’ya­sa­tı­lan­In­gi­liz­si­lah­la­rı­nın­tu­ta­rı­300 mil­yon­do­la­ra­u­laş­tı. Lib­ya’da­ki­a­yak­lan­ma­em­per­ya­list­ba­tı­i­le­il­gi­li­so­run­la­rın­ö­nem­li­öl­çü­de­çö­zül­dü­ğü­bir­dö­nem­de­gün­de­me­gel­di.­A­yak­lan­ma­nın­te­mel­ne­den­le­ri­ o­la­rak­ yok­sul­luk­ ve­ ge­lir­ u­çu­ru­mu­ i­le bir­lik­te­si­ya­si­bas­kı­lar­ö­ne­çı­kı­yor.­Ül­ke­pet­rol ve­ do­ğal­gaz­ kay­nak­la­rı­ ba­kı­mın­da­ dün­ya­da­ ön sı­ra­lar­da­yer­a­lı­yor.­Ay­rı­ca­IMF’ye­gö­re­ül­ke­nin

e­ko­no­mi­si­ge­çen­yıl­yüz­de­10,6­bü­yü­müş.­Fa­kat pet­rol­ge­lir­le­ri­nin­ve­e­ko­no­mik­bü­yü­me­nin­et­ki­si­e­mek­çi­sı­nıf­la­ra­yan­sı­tıl­mı­yor.­Hal­kın­bü­yük ke­si­mi­ yok­sul­luk­ i­çin­de­ ya­şı­yor.­ Di­ğer­ yan­dan tam­ bir­ dik­ta­ re­ji­mi­ i­le­ yö­ne­ti­len­ ül­ke­de,­ i­fa­de ve­ör­güt­len­me­öz­gür­lü­ğü­ta­ma­men­bas­kı­al­tın­da.­Ha­pis­ha­ne­ler­re­jim­mu­ha­lif­le­ri­i­le­do­lup­taş­mış­du­rum­da.­Si­ya­si­sür­gün­le­rin­çok­yük­sek­sa­yı­lar­da­ol­du­ğu­bi­li­ni­yor. Ik­ti­da­rın­ a­cı­ma­sız­ yön­tem­ler­le­ bas­tır­ma­ya ça­lış­tı­ğı­a­yak­lan­ma­tüm­ül­ke­ye­ya­yıl­mış;­ül­ke­nin do­ğu­ke­si­min­de­halk,­ik­ti­dar­a­raç­la­rı­nı­ve­yö­ne­ti­mi­e­le­ge­çir­miş­du­rum­da.­Bir­çok­yer­de­or­du bir­lik­le­ri­saf­de­ğiş­ti­rip­dev­ri­me­ka­tı­lı­yor­lar.­Bu­na­rağ­men­Kad­da­fi­iç­sa­vaş­ve­kat­li­am­teh­dit­le­ri­sa­vu­ra­rak­ik­ti­dar­da­ki­ko­nu­mu­nu­sür­dü­rü­yor. Ö­zel­lik­le­ken­di­si­ne­bağ­lı­pa­ra­mi­li­ter­güç­le­ri­ve di­ğer­Af­ri­ka­ül­ke­le­rin­den­ge­tirt­ti­ği­pa­ra­lı­as­ker­le­ri­a­yak­lan­ma­la­rı­bas­tır­mak­i­çin­kul­la­nı­yor.­Bir ta­raf­tan­da­re­ji­min­te­me­li­o­lan­a­şi­ret­le­ri­ö­ne­sü­-

BAHREYN: KENDİSİ KÜÇÜK ÖNEMİ BÜYÜK ÜLKE A­rap­halk­la­rın­a­yak­lan­ma­sın­dan,­kü­çük­bir­a­da ül­ke­si­o­lan­Bah­reyn­de­na­si­bi­ni­al­dı.­Yer­li­nü­fu­su­600­bin­ci­va­rın­da­o­lan­bu­ül­ke­de,­dı­şa­rı­dan ge­len­ler­le­bir­lik­te­yak­la­şık­1­mil­yon­i­ki­yüz­bin ki­şi­ya­şı­yor.­Ya­ni­ül­ke­nü­fu­su­nun­ya­rı­sı­nı­ya­ban­cı­lar­ o­luş­tu­ru­yor.­ A­da­nın­ yer­li­ hal­kı­nın­ yüz­de yet­mi­şi­Şi­i­ ol­ma­sı­na­kar­şın,­ül­ke­yi­Sün­ni­bir­ha­ne­dan­yö­ne­ti­yor.­Şi­i­ço­ğun­lu­ğun­yö­ne­tim­de­söz ve­ ka­rar­ sa­hi­bi­ ol­ma­ma­sı,­ bun­la­rın­ üst­ dü­zey dev­let­ gö­rev­le­ri­ne­ ge­ti­ril­me­me­le­ri­ gi­bi­ ay­rım­cı po­li­ti­ka­lar­po­tan­si­yel­bir­ger­gin­lik­kay­na­ğı­o­luş­tu­ru­yor.­ Ay­rı­ca­ a­da­nın­ et­ra­fı­nın­ dol­du­ru­la­rak top­rak­ ka­za­nıl­ma­sı­ ve­ bu­ra­la­ra­ tu­rist­le­re­ ve çev­re­ül­ke­ler­den­ge­len­zen­gin­le­re­hiz­met­ve­ren lüks­o­tel­ve­a­lış­ve­riş­mer­kez­le­ri­ya­pıl­ma­sı,­ül­ke hal­kı­nın­ge­le­nek­sel­ge­çim­kay­na­ğı­o­lan­ba­lık­çı­lı­-

ğı­bi­tir­miş.­Bir­yan­dan­ül­ke­de­lüks­te­sis­ler­ya­pı­lır­ve­bu­ra­lar­da­ça­lış­tı­rıl­mak­ü­ze­re­ya­ban­cı­iş­çi­ler­ül­ke­ye­dol­du­ru­lur­ken,­yer­li­halk­yok­sul­luk­la kar­şı­kar­şı­ya­kal­mış.­So­nuç­o­la­rak,­ay­rım­cı­lık­ve yok­sul­luk,­ son­ a­yak­lan­ma­yı­ te­tik­le­yen­ i­ki­ ol­gu o­la­rak­kar­şı­mı­za­çı­kı­yor. Bah­reyn,­ Bas­ra­ Kör­fe­zi­nin­ ağ­zın­da­ bu­lun­ma­sı­ ne­de­niy­le,­ Kör­fe­zi,­ do­la­yı­sıy­la­ da­ I­ran’ı kont­rol­e­den­stra­te­jik­bir­ko­num­da­yer­a­lı­yor. O­ne­den­le­ABD­5.Fi­lo­su­bu­ra­ya­üst­len­miş­bu­lu­nu­yor.­ I­ran,­ Bah­reyn’i,­ ül­ke­nin­ ço­ğun­lu­ğu­nu o­luş­tu­ran­ Şi­i­ nü­fus­ ne­de­niy­le­ 14.e­ya­le­ti­ o­la­rak gö­rür­ken,­ Su­u­di­ A­ra­bis­tan,­ I­ran­ sal­dı­rı­la­rı­na kar­şı­ i­le­ri­ ka­ra­kol­ o­la­rak­ de­ğer­len­di­ri­yor.­ Böl­ge­sel­i­ki­güç­a­ra­sın­da­ki­re­ka­bet­iç­çe­liş­ki­ler­le­de bir­le­şin­ce­ül­ke­de­ge­ri­lim­ek­sik­ol­mu­yor.

re­rek­iç­sa­va­şı­kış­kırt­ma­ya­yö­ne­lik­a­dım­lar­a­tı­yor.­Ken­di­kont­ro­lün­de­ki­a­şi­ret­le­re­gös­te­ri­ci­le­re­sal­dır­ma­ta­li­ma­tı­ve­ri­yor.­Şid­det­yön­tem­le­ri i­le­bir­lik­te­hal­kı­ya­tış­tır­ma­ya­yö­ne­lik­ba­zı­va­at­ler­de­bu­lun­ma­yı­da­de­ni­yor.­So­kak­ta­ki­kit­le­le­re yö­ne­lik­sal­dı­rı­lar­de­vam­e­der­ken­dev­let­te­le­viz­yo­nun­dan­hal­ka­pa­ra­da­ğı­tı­la­ca­ğı­i­lan­e­di­li­yor­du. Bu­na­gö­re­her­a­i­le­ye­800­do­lar­ö­de­ne­cek,­ka­mu­ça­lı­şan­la­rı­nın­ma­aş­la­rı­yüz­de­150­ar­tı­rı­la­cak, as­ga­ri­ üc­ret­ i­ki­ ka­tı­na­ çı­ka­rı­la­cak­tı.­ Ay­nı­ yön­tem­ler­Mı­sır­ve­Tu­nus’un­dev­rik­baş­kan­la­rı­ta­ra­fın­dan­da­uy­gu­lan­mış­tı.­An­cak­bir­kez­dev­rim yo­lu­na­gir­miş­o­lan­kit­le­le­ri­dur­dur­mak­bu­ka­dar u­cuz­o­la­maz.­Bu­du­rum­bi­le­Lib­ya­hal­kı­nın­şim­di­den­ka­zan­ma­ya­baş­la­dı­ğı­nı­i­fa­de­et­mek­te­dir. Kad­da­fi’nin­so­nu­gel­miş­tir.­A­yak­lan­ma­yı­kit­le­kı­yı­mıy­la­bas­tır­ma­sı­sa­de­ce­so­nu­nu­bir­sü­re ge­cik­tir­me­ye­ya­ra­ya­cak­fa­kat­da­ha­a­cı­bir­son­la git­me­si­ne­ne­den­o­la­cak­tır.

Son­a­yak­lan­ma­da,­ya­ban­cı­lar­dan­o­lu­şan­po­lis­ gü­cü­nün­ gös­te­ri­ci­le­re­ a­teş­ aç­ma­sı­ so­nu­cu çok­sa­yı­da­ki­şi­öl­dü­ve­ya­ra­lan­dı.­Gös­te­ri­ci­le­rin top­lan­dı­ğı­“In­ci­Mey­da­nı”­zor­kul­la­nı­la­rak­bo­şal­tıl­dı.­An­cak­sal­dı­rı­nın­halk­ta­ya­rat­tı­ğı­tep­ki­ü­ze­ri­ne,­mey­da­nı­kont­rol­al­tın­da­bu­lun­du­ran­or­du ge­ri­çe­kil­di­ve­halk­ye­ni­den­mey­da­nı­iş­gal­et­ti. Sö­mür­ge­ci­ em­per­ya­list­ler,­ böl­ge­yi­ terk­ e­der­ken,­“Böl­ve­Yö­net”­po­li­ti­ka­sı­ge­re­ği,­Or­ta­do­ğu­ve­A­ra­bis­tan­ya­rı­ma­da­sı­nı­şeyh­ve­e­mir­ler a­ra­sın­da­ bö­le­rek­ ya­pay­ dev­let­ler­ o­luş­tur­du­lar. Bu­çer­çe­ve­de,­Bah­reyn’de­Şi­i­ ço­ğun­lu­ğun­ba­şı­na­yö­ne­ti­ci­o­la­rak­Sün­ni­bir­ha­ne­da­nı­ge­ti­re­rek, ça­tış­ma­la­ra­ yol­ a­çan­ top­lum­sal­ çe­liş­ki­le­rin­ to­hu­mu­nu­ ek­ti­ler.­ Bu­gün­ de,­ Bah­reyn’in­ I­ran’ı kont­rol­e­den­stra­te­jik­ko­nu­mun­dan­do­la­yı,­kat­li­am­la­ra­göz­yu­mu­yor,­des­pot­yö­ne­ti­min­ik­ti­da­rı­nı­sür­dür­me­si­ni,­hal­kın­e­şit­lik­ve­a­da­let­ta­le­bi­nin­üs­tün­de­tu­tu­yor­lar. 9


İşçile rin Se s i

TÜR­KİYE­KIB­RIS’TAN­E­LİNİ­ÇEK­ME­Lİ­DİR Adanın kuzeyinde yaşayanlar, bu süreci kendi varoluşlarına karşı bir saldırı olarak görüyor. Ekonomik talepler üzerinden şekillenen mücadele giderek politikleşiyor. Yapılan gösteri ve mitinglerde “Ankara, Ne Paranı Ne Memurunu Ne de Paketini Istiyoruz” pankartı açılıyor. Ku­zey­Kıb­rıs­e­ko­no­mi­si­ve­si­ya­se­ti­Kıb­rıs­hal­kı­nın,­iş­çi­ve­e­mek­çi­le­ri­nin­ih­ti­yaç­la­rı­na­gö­re­de­ğil, Tür­ki­ye’nin­ is­te­ği­ne­ uy­gun­ o­la­rak­ şe­kil­len­di­ril­di. 1986­son­ra­sı,­Ö­zal-A­NAP­hü­kü­met­le­ri­i­le­bir­lik­te, ö­zel­leş­tir­me­a­dı­al­tın­da­fab­ri­ka­lar,­tu­rizm­te­sis­le­ri kâr­et­me­le­ri­ne­rağ­men­ka­pa­tıl­dı. Ku­zey­Kıb­rıs­e­ko­no­mi­si­ tah­rip­ e­dil­di.­ Tür­ki­ye’de­ ku­mar­ha­ne­ler ka­pa­tı­lır­ken,­tu­rizm­ya­tı­rı­mı­a­dı­al­tın­da,­a­da­nın­ku­ze­yi­ku­mar­ha­ne­mer­ke­zi­ha­li­ne­ge­ti­ril­di.­AKP’li­Ba­kan­Ce­mil­Çi­çek,­ay­nı­gün,­sa­bah­ca­mi­ya­pı­mı­i­çin im­za­ a­tar­ken,­ ak­şam­ ku­mar­ha­ne­ a­çı­lı­şı­ yap­mak­ta bir­ sa­kın­ca­ gör­me­di.­ Ül­ke­nin­ de­mog­ra­fik­ ya­pı­sı­nı boz­mak,­a­si­mi­las­yon­po­li­ti­ka­la­rı­nı­ha­ya­ta­ge­çir­mek ve­ si­ya­se­ten­ kul­lan­mak­ a­ma­cıy­la­ Tür­ki­ye’den­ A­da’ya­ ge­ti­ri­len­ ve­ u­cuz­ iş­ gü­cü­ o­la­rak­ sö­mü­rü­len in­san­la­rın,­is­tih­dam,­e­ği­tim,­sağ­lık­ve­sos­yal­ih­ti­yaç­la­rı­na­sa­hip­çı­kan­ol­ma­dı.­Bu­du­rum­ül­ke­de­ki­iş­siz­li­ği­art­tır­dı,­ça­lı­şan­la­rın­üc­ret­le­ri­nin­düş­me­si­ne­yol aç­tı­ve­ça­lış­ma­ko­şul­la­rı­nı­o­lum­suz­et­ki­le­di. Ku­zey­ Kıb­rıs’ta­ iş­çi­ ve­ e­mek­çi­ler,­ uy­gu­la­nan ke­mer­sık­ma­po­li­ti­ka­la­rı­nın,­ö­zel­leş­tir­me,­ta­şe­ron­laş­tır­ma,­es­nek­ve­gü­ven­ce­siz­ça­lış­ma­nın­so­rum­lu­su­o­la­rak,­Tür­ki­ye­hü­kü­met­le­ri­ni­gö­rü­yor­lar. ­Bir baş­ka­de­yiş­le­Kıb­rıs­lı­Türk­ler,­Tür­ki­ye’yi,­Ku­ze­yin IMF’si­ve­e­fen­di­si­o­la­rak­de­ğer­len­di­ri­yor­lar.­Do­la­yı­sıy­la­ tep­ki­le­ri­ni­ de­ Tür­ki­ye’ye­ yön­len­di­ri­yor­lar. Kit­le­ler­30­yıl­dır­han­gi­par­ti­yi­se­çer­ler­se­seç­sin­ler, se­çi­len­ve­hü­kü­met­o­lan­par­ti­le­rin­An­ka­ra’nın­ta­li­ma­tı­nı­uy­gu­la­mak­tan­ö­te­bir­şey­yap­ma­dık­la­rı­nı­ya­şa­ya­rak­ öğ­ren­di­ler.­ O­ ne­den­le­ ye­rel­ hü­kü­me­ti kuk­la­o­la­rak­gö­rü­yor­lar.

siz,­es­nek,­ta­şe­ron­ça­lış­ma­yay­gın­laş­tı.­Ö­zel­leş­tir­me­ler­hız­lan­dı.­Ku­zey­Kıb­rıs­hü­kü­me­ti­i­le­Tür­ki­ye a­ra­sın­da­ya­pı­lan­pro­to­ko­le­gö­re,­e­lekt­rik­ve­te­le­fon­hiz­met­le­ri­ya­kın­za­man­da­ö­zel­leş­ti­ri­le­cek.­Ku­zey­Kıb­rıs’ın­iş­çi­ve­e­mek­çi­le­ri­bu­sal­dı­rı­la­ra­kar­şı u­zun­sü­re­dir­di­re­ni­yor.­Ge­nel­grev,­gös­te­ri­ve­yü­rü­yüş­ler­ya­pı­yor. 28­O­cak’ta­yak­la­şık­el­li­bin­ki­şi­nin­ka­tıl­dı­ğı­(ki bu­ Ku­zey­ Kıb­rıs’ta­ ya­şa­yan­ her­ beş­ ki­şi­den­ bi­ri­si de­mek­tir)­bü­yük­pro­tes­to­gös­te­ri­si­ni­te­tik­le­yen­i­se­da­ha­ön­ce­Tür­ki­ye­i­le­CTP­hü­kü­me­ti,­şim­di­de UBP­ hü­kü­me­ti­ a­ra­sın­da­ ya­pı­lan­ pro­to­kol­ler­dir.­ 1 O­cak­2011’de­yü­rür­lü­ğe­gi­ren­ve­sen­di­ka­lar­ta­ra­fın­dan­“Göç­Ya­sa­sı”­o­la­rak­ni­te­len­di­ri­len,­ka­mu­ya gi­riş­te­baş­lan­gıç­ma­aş­la­rı­nı­ve­ek­me­sa­i­ö­de­nek­o­ran­la­rı­nı­ ye­ni­den­ dü­zen­le­yen,­ “Ka­mu­ Ça­lı­şan­la­rı­nın­ Ay­lık­ ve­ Di­ğer­ Ö­de­nek­le­ri­nin­ Dü­zen­len­me­si Ya­sa­sı”­na­gö­re,­1­O­cak’tan­son­ra­i­şe­gi­ren­ler­üc­ret-ma­aş­ ve­ öz­lük­ hak­la­rın­da­ %­ 40’a­ va­ran­ hak kay­bı­na­uğ­ra­ya­cak­lar.­Ça­lış­ma­ko­şul­la­rı­nın­çok­da­ha­kö­tü­ol­du­ğu­ö­zel­sek­tör­de­iş­bul­mak­ta­zor­la­nan genç­iş­çi­ler­i­çin,­ka­mu­ke­si­min­de­ça­lış­mak­da­se­çe­nek­ol­mak­tan­çı­kı­yor.­Ve­bir­an­lam­da­genç­ku­şak­lar­ gö­çe­ zor­la­nı­yor.­ Bun­dan­ do­la­yı­ da­ sen­di­ka­lar bu­ya­sa­yı­göç­ya­sa­sı­o­la­rak­de­ğer­len­di­ri­yor.

Tür­ki­ye­ta­ra­fın­dan­dik­te­e­di­len­pa­ket­te­ki­di­ğer mad­de­le­rin­ de­ ha­ya­ta­ ge­çi­ril­me­siy­le­ iş­çi­ sı­nı­fı­ ör­güt­len­me­si­nin­ve­mü­ca­de­le­si­nin­ge­ri­le­til­mek,­sen­di­ka­la­rı­nın­ bi­ti­ril­mek­ is­ten­di­ği­ a­çık­ça­ gö­rü­lü­yor. Ku­zey­ Kıb­rıs­ si­vil­ top­lum­ ör­güt­le­rin­ce­ “is­ten­me­yen­a­dam”­i­lan­e­dil­me­si­ne­rağ­men,­bu­ül­ke­ye­bü­Ku­zey­Kıb­rıs­lı­iş­çi­le­rin­ön­ce­lik­li­ta­lep­le­ri­e­ko­- yü­kel­çi­o­la­rak­a­ta­nan,­es­ki­Tür­ki­ye­Tek­nik­He­ye­ti no­mik.­ Ne­o-li­be­ral­ sal­dı­rı­lar­ Tür­ki­ye’nin­ ol­du­ğu Baş­ka­nı­Ha­lil­Ib­ra­him­Ak­ça,­For­tu­ne­der­gi­si­Şu­bat gi­bi­Ku­zey­Kıb­rıs­iş­çi­le­ri­nin­de­ca­nı­nı­ya­kı­yor.­Iş, sa­yı­sın­da­ ya­yın­la­nan­ rö­por­ta­jın­da,­ bu­ du­ru­mu, ça­lış­ma­ve­ya­şam­ko­şul­la­rı­nı­zor­laş­tı­rı­yor.­Ör­güt­- “bir­çok­ya­sa­da­sen­di­kal­hak­la­rın­da­ral­tıl­ma­sı­na­ve len­me­ka­pa­si­te­si­ni­tah­rip­e­di­yor.­Iş­siz­lik­o­ra­nı­ül­- kul­la­nım­ şek­li­nin­ dü­zen­len­me­si­ne­ ih­ti­yaç­ var”­ di­ke­nin­ ta­ma­mın­da­ %­ 15­ i­ken,­ genç­ler­ a­ra­sın­da­ % ye­rek, ­i­ti­raf­e­di­yor.­Ya­ni­a­da­ya­bir­ta­raf­tan­Tür­30’u­bu­lu­yor.­Es­ki­den­üc­ret­siz­o­lan­e­ği­tim­ve­sağ­- ki­ye’den­iş­çi­a­kı­şı­sü­rü­yor,­di­ğer­yan­dan­Kıb­rıs­lı­e­lık­hiz­met­le­ri­bü­yük­öl­çü­de­ö­zel­leş­ti­ril­di­ve­pa­ra­lı mek­çi­le­rin­ e­ko­no­mik,­ sos­yal­ ve­ kül­tü­rel­ hak­la­rı ha­le­ge­ti­ril­di.­E­mek­li­lik­ya­şı­yük­sel­til­di.­Gü­ven­ce­- ge­ri­le­ti­le­rek,­üc­ret­ler­a­şa­ğı­ya­çe­ki­le­rek,­A­da­dı­şı­na

10

göç­hız­lan­dı­rı­lı­yor.

Tür­ki­ye’nin­He­ge­mon­ya­sı­na­ Kar­şı­Tep­ki­Bü­yü­yor Tür­ki­ye,­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­Yar­dım­He­ye­ti, Tür­ki­ye­ Bü­yü­kel­çi­li­ği,­ Si­vil­ Sa­vun­ma­ Teş­ki­la­tı­ gi­bi ör­güt­len­me­ler­le­A­da’da­he­ge­mon­ya­ku­ru­yor.­Her Ba­ka­nın­ya­nın­da­“mü­şa­vir”­a­dı­al­tın­da­Tür­ki­ye­li­uz­man­lar­e­mir­yağ­dı­rı­yor­ve­göl­ge­ka­bi­ne­gi­bi­gö­rev ya­pı­yor.­A­da­da­ki­Türk­Ba­rış­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­nı­nın­ iz­ni­ ol­ma­dan­ it­fa­i­ye­ye­ bir­ e­le­man­ al­mak­ bi­le müm­kün­ ol­mu­yor.­ Kıb­rıs­lı­ Türk­ler,­ as­ke­ri­ ör­güt o­lan­ Gü­ven­lik­ Kuv­vet­le­ri­nin­ ba­şı­na­ ko­mu­tan­ o­la­mı­yor.­ KKTC­ Mer­kez­ Ban­ka­sı­nın­ ba­şın­da­ Tür­ki­ye’den­a­ta­nan­me­mur­lar­gö­rev­ya­pı­yor. Tüm­ bu­ ne­den­ler­le­ A­da­nın­ ku­ze­yin­de­ ya­şa­yan­lar,­bu­sü­re­ci­ken­di­va­ro­luş­la­rı­na­kar­şı­bir­sal­dı­rı­ o­la­rak­ gö­rü­yor.­ E­ko­no­mik­ ta­lep­ler­ ü­ze­rin­den­ şe­kil­le­nen­ mü­ca­de­le­ gi­de­rek­ po­li­tik­le­şi­yor. Ya­pı­lan­gös­te­ri­ve­mi­ting­ler­de,­(An­ka­ra,­Ne­Pa­ra­nı­ Ne­ Me­mu­ru­nu­ Ne­ de­ Pa­ke­ti­ni­ Is­ti­yo­ruz) pan­kar­tı­ a­çı­lı­yor.­ (An­ka­ra­ E­li­ni­ Ya­ka­mız­dan Çek!)­slo­gan­la­rı­a­tı­lı­yor.­Kuk­la­UBP­hü­kü­me­ti­kı­na­nı­yor.­Mü­ca­de­le­an­ti-em­per­ya­list,­de­mok­ra­tik bir­i­çe­rik­ka­za­nı­yor.­ AKP­ hü­kü­me­ti,­ Kıb­rıs­ Türk­ hal­kı­nın­ Tür­ki­ye hü­kü­me­ti­ve­dev­le­ti­ne­kar­şı­gi­de­rek­ar­tan­tep­ki­le­rin­den­ra­hat­sız­o­lu­yor.­Baş­ba­kan,­stad­yum­a­çı­lı­şın­da­ken­di­si­ni­pro­tes­to­e­den­Ga­la­ta­sa­ray­lı­la­rı­suç­la­dı­ğı­ gi­bi,­ Kıb­rıs­lı­la­rı­ da­ “nan­kör­lük­le”­ suç­lu­yor. “Bes­le­me”­ di­ye­rek­ a­şa­ğı­lı­yor.­ UBP­ hü­kü­me­ti­ni gös­te­ri­ye­i­zin­ver­di­ği­i­çin­“fır­ça­lı­yor”. Baş­ba­kan­ Er­do­ğan­ bir­ ta­raf­tan­ KKTC’nin­ ba­ğım­sız­lı­ğın­dan­bah­se­dip,­ö­te­yan­dan­“o­ra­da­şe­hi­dim­ var,­ ga­zim­ var,­ stra­te­jik­ çı­kar­la­rım­ var,­ sen kim­sin­be­a­dam”­di­ye­rek­as­lın­da­KKTC’yi­ba­ğım­sız­ bir­ dev­let­ o­la­rak­ dik­ka­te­ al­ma­dı­ğı­nı,­ Ku­zey Kıb­rıs­hal­kı­nın­i­ra­de­si­ni­hi­çe­say­dı­ğı­nı­or­ta­ya­ko­yu­yor.­Ay­rı­ca­Tür­ki­ye’nin,­Kıb­rıs­lı­Türk­le­ri­o­la­sı sal­dı­rı­lar­dan­ko­ru­mak­i­çin­de­ğil,­si­ya­si­ve­as­ke­ri çı­kar­la­rı­ ge­rek­tir­di­ği­ i­çin,­ A­da’da­ as­ker­ bu­lun­dur­du­ğu­a­çı­ğa­çı­kı­yor.­Bu­na­kar­şı­lık­Ku­zey­Kıb­rıs büt­çe­si­nin­ dört­te­ bi­ri­n e­ denk­ ge­len­ yıl­lık 800–900­ mil­yon­ li­ra­lık­ kat­kı­yı­ on­la­rın­ baş­la­rı­na ka­kı­yor.­ Ve­ri­len­ bu­ pa­ra­nın­ A­da­ e­ko­no­mi­si­ni, do­la­yı­sıy­la­ Kıb­rıs­lı­ Türk­le­rin­ ya­şam­ ko­şul­la­rı­nı ge­liş­tir­me­ye­ya­ra­yan­bir­kay­nak­de­ğil,­A­da­hal­kı­nın,­Tür­ki­ye’nin­he­ge­mon­ya­sı­na­rı­za­gös­ter­me­si i­çin­ve­ri­len­bir­sus­pa­yı­ol­du­ğu­gö­rü­lü­yor.­Tür­ki­ye­dev­le­ti­ve­AKP­hü­kü­me­ti­şu­ger­çek­le­ri­bi­lin­ce­çı­kar­ma­lı­dır.­Bir:­Tür­ki­ye’nin­“stra­te­jik­çı­kar­la­rı”­i­çin­ö­de­di­ği­bu­meb­lağ­yük­sek­bir­ra­kam­de­ğil­dir.­I­ki:­Si­ya­si­ve­as­ke­ri­çı­kar­la­rı­i­çin­bu­nun­çok da­ha­ üs­tün­de­ bir­ tu­ta­rı­ ö­de­me­ye­ ha­zır­ o­lan­lar çı­ka­bi­lir.­Üç:­Kıb­rıs­lı­Türk­ler,­des­pot­yö­ne­ti­ci­le­ri­ni­a­la­şa­ğı­e­den­A­rap­halk­la­rın­dan­da­ha­az­o­nur­lu­ve­da­ha­bi­linç­siz­de­ğil­dir­ler.­O­ne­den­le,­Tür­ki­ye­hü­kü­me­ti,­Kıb­rıs­lı­Türk­le­rin­i­ra­de­si­ne­say­gı gös­ter­me­li­ve­e­li­ni­Kıb­rıs’tan­çek­me­li­dir.


SEN­Dİ­KA­LI! Cas­per­Bil­gi­sa­yar­Sis­tem­le­ri­AŞ,­u­lus­la­ra­ra­sı­bil­gi­sa­yar­ü­re­ti­mi­ya­pan­bir­fir­ma.­Ay­nı­za­man­da­ü­ret­ti­ği bil­gi­sa­yar­la­rın­ pa­zar­la­ma­sı­nı,­ ti­ca­re­ti­ni­ de­ sür­dü­rü­yor.­Top­lam­419­iş­çi­nin­ça­lış­tı­ğı­Cas­per’da­uy­gu­la­nan­ bas­kı­ ve­ hu­kuk­suz­luk­la­ra­ kar­şı,­ ü­re­tim­ bö­lü­mün­de­ ça­lı­şan­ iş­çi­ler,­ Bir­le­şik­ Me­tal-Iş­ sen­di­ka­sı­na ü­ye­ol­du­lar.

İş­ye­rin­de­ki­so­run­lar… Haf­ta­lık­ça­lış­ma­sa­a­ti­45­ol­ma­sı­na­rağ­men­me­sa­i­­üc­re­ti­al­mak­sı­zın­haf­ta­da­35­da­ki­ka­faz­la­ça­lış­ma­ya­pı­lı­yor­du.­Yıl­lık­i­zin­ler­son­3­yı­la­ka­dar,­yal­nız­ca­bir haf­ta­o­la­rak­uy­gu­lan­mak­tay­dı.­Her­iş­çi­nin­kı­de­mi­ne gö­re­ge­ri­ye­dö­nük­kul­lan­ma­dı­ğı­ve­100­gü­ne­va­ran yıl­lık­i­zin­hak­la­rı­gasp­e­dil­miş­du­rum­day­dı.­Faz­la­me­sa­i­ler­bord­ro­da­gös­te­ril­me­di­ği­gi­bi,­ö­de­me­si­de­ba­zen­4-6­ay­ge­ci­ki­le­rek­ya­pı­lı­yor­du.­Iş­ta­nı­mı­yok­tu.­I­şe­gi­riş­te­ki­mes­le­ği­niz­ne­o­lur­sa­ol­sun,­iş­ye­rin­de­her iş­te­ça­lış­tı­rıl­ma­nız;­iş­ye­ri­i­çin­de­gez­gin­ler­gi­bi­do­laş­tı­rıl­ma­nız­müm­kün­dü. Iş­te­bu­so­run­lar­bir­yan­da;­­1­mil­yar­do­lar­de­ğe­rin­de­bir­mar­ka­di­ğer­yan­da! Yıl­lık­bil­gi­sa­yar­ü­re­ti­mi­nin­on­bin­ler­le­i­fa­de­e­dil­di­ği­bir­şir­ket,­peş­pe­şe­a­lı­nan­ka­mu­i­ha­le­le­ri,­dış­pa­zar­o­la­nak­la­rı,­di­ğer­yan­da­şir­ke­ti­10­yıl­i­çin­de­Me­ci­di­ye­köy­Gül­bağ’da­kü­çük­bir­a­töl­ye­den­mo­dern­bir pla­za­ya­ u­laş­tı­ran­ iş­çi­ler…­ ve­ on­la­rın­ ma­ruz­ kal­dı­ğı hak­sız­lık­lar. Iş­te­bu­iş­çi­sö­mü­rü­sü­Cas­per’ı­bir­mar­ka­ha­li­ne ge­tir­di,­ Tür­ki­ye’nin­ bi­rin­ci­ bil­gi­sa­yar­ ü­re­ti­ci­si­ yap­tı, an­cak­iş­çi­le­rin­ya­sal­hak­la­rı­ve­ril­me­di.­Sen­di­ka­ya­baş­vu­rul­ma­sı­nın­ne­de­ni­­de­bu­dur.­Iş­çi­ler­“ar­tık­ye­ter” de­di.­Sen­di­ka­ya­ü­ye­ol­ma­ya­ka­rar­ve­ril­me­si­nin­ar­dın­dan­ iş­çi­le­rin­ gö­zün­de­ Cas­per­ pat­ro­nu­nun­ A­na­ya­sa’ya­ve­ya­sa­la­ra­yak­la­şı­mı­ve­yıl­lar­ca­şir­ke­te­e­mek ver­miş­iş­çi­le­re­o­lan­düş­man­lı­ğı­(iş­ten­çı­ka­rı­lan­i­ki­iş­çi­ ne­re­dey­se­ şir­ke­tin­ ku­ru­lu­şun­dan­ be­ri­ ça­lı­şan­ 14

yıl­lık­ iş­çi­ler­dir)­ da­ha­ a­çık­ gö­rül­me­ye baş­lan­dı.

CAS­PER­İŞ­Çİ­LE­Rİ­AR­TIK

İşçile rin Se s i

Türkiye’de işçilerin yasal ve Anayasal haklarını uygulatabilmeleri için örgütlü ve sendikalı olmaları gerekiyor.

Ma­yıs­ a­yın­da­ baş­la­nan­ ör­güt­len­me­ça­lış­ma­la­rı­A­ra­lık­a­yın­da­son­lan­dı. 26­ O­cak­ 2011­ i­ti­ba­riy­le­ de­ Ça­lış­ma­ Ba­kan­lı­ğı’ndan ço­ğun­luk­yet­ki­si­gel­di.­Ilk­baş­ta­bir­bi­ri­ne­gü­ve­nen­iş­çi­ler­den­o­luş­tu­ru­lan­bir­ko­mi­te­haf­ta­lık­top­lan­tı­lar­la,­e­ği­tim­ça­lış­ma­la­rıy­la­i­şe­baş­la­dı.­Da­ha­son­ra­sen­di­kay­la­ta­nı­şıl­dı­ve­yo­la­bir­lik­te­de­vam­e­dil­di.­

Şu­çok­a­çık:­Ön­ce­iş­çi­ler­ken­di­a­ra­la­rın­da­ve­iş­ye­rin­de­ör­güt­lü­ol­ma­lı­lar­ve­ar­dın­dan­sen­di­ka­ya­ü­ye­lik­iş­lem­le­ri­ne­baş­la­ma­lı­lar.­Iş­çi­ler­a­ra­sın­da­en­a­zın­dan­bir­ko­mi­te­de­yer­a­la­cak­sa­yı­da­iş­çi,­bi­linç­li­ve ör­güt­lü­de­ğil­se,­sen­di­ka­ya­ü­ye­yap­ma­nın­so­nu­ca­u­laş­ma­sı­çok­da­ha­zor­o­la­cak­tır. Sen­di­ka­ se­çi­mi­ de­ ö­nem­li.­ Me­tal­ iş­ko­lun­da­ üç sen­di­ka­ var.­ Di­ğer­ sen­di­ka­la­ra­ gö­re­ DISK­ Bir­le­şik Me­tal-Iş’in­se­çil­miş­ol­ma­sı­iş­çi­yi­ya­rı­yol­da­bı­rak­ma­ya­cak­ ve­ iş­çi­ler­le­ bir­lik­te­ mü­ca­de­le­yi­ ör­güt­le­ye­cek bir­sen­di­ka­ol­ma­sı­dır.­Ko­mi­te­nin­ku­rul­ma­sı,­sen­di­ka se­çi­mi­nin­ ya­pıl­ma­sı,­ ü­ye­lik­le­rin­ ta­mam­lan­ma­sı­ ve yet­ki­baş­vu­ru­su­i­çin­ge­çen­8­ay­lık­sü­re­de­(bu­sü­re­nin­2­ay­lık­bö­lü­mü­a­çı­ğa­çık­ma­mak­i­çin­“uy­ku­da”­ge­çi­ril­miş­tir),­ pat­ro­nun­ sen­di­ka­laş­ma­yı­ duy­ma­mış­ ol­ma­sı­i­se,­iş­çi­le­rin­bü­yük­ba­şa­rı­sı­dır. Cas­per­ Bil­gi­sa­ya­rın­ ü­re­tim­ bö­lü­mün­de­ki­ iş­çi­le­rin­mü­dür­le­re­sez­dir­me­den­%85’i­nin­dik­kat­li­ce­ü­ye ya­pıl­mış­ol­ma­sı,­pat­ron­sal­dı­rı­la­rı­nı­gö­ğüs­le­ye­bil­me­yi­ sağ­la­dı.­ Da­ğıl­ma­yı­ ön­le­di.­ Sen­di­ka­nın­ ço­ğun­luk yet­ki­si­nin­Ba­kan­lık­tan­gel­me­si­nin­ar­dın­dan­üç­haf­ta ka­dar­ses­siz­li­ği­ni­boz­ma­yan­Al­tan­A­ras­Fa­kı­lı­(Cas­per’ın­bü­yük­his­se­da­rı)­18­Şu­bat­i­le­27­Şu­bat­a­ra­sın­da­9­iş­çi­yi­iş­ten­çı­kart­tı.­Bun­lar­dan­5’i­sen­di­ka­lı.­Iş­ten­çı­ka­rı­lan­4­iş­çi,­21­Şu­bat’tan­i­ti­ba­ren­fab­ri­ka­nın ö­nün­de­nö­bet­tu­tu­yor­lar.­Sa­bah­i­şe­ge­lir­gi­bi­iş­ye­ri­nin­ö­nü­ne­ge­li­yor­lar­ve­pay­dos­ta­iş­çi­ler­le­bir­lik­te­iş­ye­ri­nin­ö­nün­den­ay­rı­lı­yor­lar.

Bir­haf­ta­i­çin­de­pat­ro­nun­iş­ten­çı­kar­ma­ve­iş­çi­le­ri­ya­nılt­ma;­teh­dit­et­me­ve­sen­di­ka­dan­is­ti­fa­et­tir­me­yö­nün­de­yap­tı­ğı­bas­kı­la­ra­kar­şı­iş­çi­ler­sen­di­kay­la­bir­lik­te­kar­şı­koy­du­lar.­Ü­re­tim­bö­lü­mü­nün­me­sa­i­ye­ kal­ma­ma­sın­dan,­ tek­nik­ ser­vi­sin­ a­tı­lan­ iş­çi­ ar­ka­daş­la­rı­nı­yal­nız­bı­rak­ma­ma­sı­na;­iş­çı­kış­la­rın­da­ser­vis­le­re­ bin­me­den­ ön­ce­ a­tı­lan­ da­ya­nış­ma­ slo­gan­la­rın­dan,­ pat­ro­nun­ gö­zü­nün­ i­çi­ne­ ba­ka­ ba­ka­ iş­ye­ri­nin ser­vis­le­ri­ne­ de­ğil,­ sen­di­ka­nın­ ser­vis­le­ri­ne­ bi­nip 100’den­faz­la­iş­çiy­le­top­lan­tı­ya­pıl­ma­sı­na­ka­dar;­Cas­per­iş­çi­le­ri­a­ra­sın­da­bi­linç­ve­öz­gü­ven­pat­la­ma­sı­ör­nek­le­ri­ser­gi­len­di.

Şim­di­a­tı­lan­iş­çi­le­rin­i­şe­i­a­de­e­dil­me­si­ve­ör­güt­len­me­nin­ö­nün­de­ya­sal­en­gel­le­rin­a­şıl­ma­sı­gün­dem­de.­Pat­ron­sü­re­ci­u­za­tıp,­iş­çi­çı­kar­tıp;­ça­lı­şan­iş­çi­ler­den­sa­vun­ma­a­lıp,­ih­tar­im­za­la­tıp,­tek­tek­iş­çi­le­ri­i­çe­ri­ çe­kip­ gö­rü­şe­rek­ bas­kı­ ya­pı­yor.­ An­cak­ iş­çi­ler­ bu bas­kı­la­ra­bo­yun­eğ­mi­yor. Ya­sa­lar­iş­çi­le­re­ü­ye­ol­ma­hak­kı­nı­ta­nı­yor­an­cak iş­çi­le­rin­kar­şı­laş­tı­ğı­bas­kı­lar­kar­şı­sın­da­ya­sa­la­rın­iş­ve­re­ne­ bas­kı­ yap­tı­ğı­nı­ pek­ en­der­ gö­rü­yo­ruz.­ Son­ bir mah­ke­me­ka­ra­rı­nı­ha­tır­la­ta­lım.­TEK­SIF­Sen­di­ka­sı­nın De­niz­li­Men­de­res­Teks­til’de­yü­rüt­tü­ğü­fa­a­li­ye­ti­iş­ye­rin­de­us­ta­o­la­rak­ça­lı­şan­bir­yet­ki­li­nin­en­gel­le­me­si­ü­ze­ri­ne,­ mah­ke­me­ Ce­za­ Ya­sa­sı­nın­ 118.­ mad­de­si­ne gö­re­bir­yıl­ha­pis­ce­za­sı­ver­di. Tür­ki­ye’de­ iş­çi­le­rin­ ya­sal­ ve­ A­na­ya­sal­ hak­la­rı­nı uy­gu­la­ta­bil­me­le­ri­i­çin­ör­güt­lü­ve­sen­di­ka­lı­ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor.­Cas­per­iş­çi­le­ri­bir­le­şip,­ör­güt­le­nin­ce­hak­la­rı­nı­a­ra­ma­ve­al­ma­yo­lun­da­ka­rar­lı­a­dım­la­rın­a­tı­la­ca­ğı­nı­ gös­te­ri­yor.­ Cas­per­ iş­çi­si­ hak­ mü­ca­de­le­sin­de yal­nız­de­ğil­dir.

İŞÇİLERİN DAVASI RIDVAN BUDAK’IN İŞVERENLİĞİNİ TESCİLLEDİ Disk/Teks­til­sen­di­ka­sı­ü­ye­siy­ken­2007­yı­lın­da­iş­ten a­tı­lan­ üç­ iş­çi­ ta­ra­fın­dan­ a­çı­lan­ da­va­ so­nuç­lan­dı. Yar­gı­tay­o­ta­rih­te­sen­di­ka­baş­ka­nı­o­lan­Rıd­van­Bu­dak’ın­“iş­ve­ren”­ol­du­ğu­na­hük­met­ti. Sen­di­ka­ yö­ne­ti­min­de­ gö­rev­ al­dı­ğı­ dö­nem­de Rıd­van­Bu­dak’ın­RMS­Mat­ba­a­cı­lık­LTD.­Şir­ke­ti’nin or­ta­ğı­ve­im­za­ya­yet­ki­li­mü­dür­o­la­rak­iş­ve­ren­sı­fa­tı­ta­şı­dı­ğı­nı­ge­rek­çe­gös­te­ren­Yar­gı­tay,­Rıd­van­Bu­dak’ın­sen­di­ka­Baş­ka­nı­o­la­ma­ya­ca­ğı­na­ka­rar­ver­di.

Da­va­Ye­rel­Mah­ke­me­de Gö­rül­dü 2007­yı­lın­da­ça­lış­tık­la­rı­iş­ye­rin­de­sen­di­kal­ça­lış­ma­dan­ do­la­yı­ iş­ten­ a­tıl­ma­la­rın­da­ ses­siz­ ka­lan sen­di­ka­cı­la­rın­ya­ka­la­rı­nı­bı­rak­ma­yan­iş­çi­ler,­hu­ku­ki sü­reç­te­ sen­di­ka­nın­ baş­ka­nı­ o­lan­ Rıd­van­ Bu­dak’ın

iş­ve­ren­kim­li­ğin­den­do­la­yı­sen­di­ka­baş­ka­nı­o­la­ma­ya­ca­ğı­nı­i­le­ri­sü­re­rek,­da­va­aç­mış­lar­dı.­2007­yı­lın­da ya­pı­lan­Ge­nel­Ku­rul’da­bir­tü­zük­de­ği­şik­li­ği­ya­pı­la­rak,­sen­di­ka­yö­ne­ti­ci­le­ri­nin­mer­kez­ve­şu­be­de­ay­nı­an­da­yö­ne­ti­ci­ol­ma­la­rı­sağ­la­nı­yor­du­ve­ne­den­o­la­rak­da­e­ko­no­mik­kriz­i­le­ri­sü­rü­lü­yor­du.­Mi­na­re­yi­ça­lan­kı­lı­fı­na­uy­du­ru­yor!

Yar­gı­tay’ın­boz­ma­sı­ü­ze­ri­ne­da­va­ye­ni­den­mah­ke­me­de­ gö­rül­dü.­ Iş­çi­ler­ ay­nı­ ge­rek­çe­le­ri­ni­ sı­ra­la­ya­rak,­iş­ve­ren­o­lan­bi­ri­nin­ay­nı­za­man­da­sen­di­ka­cı­o­la­ma­ya­ca­ğı­nı­yi­ne­le­di­ler.­Ye­rel­mah­ke­me­8-9­Ey­lül 2007­ta­ri­hin­de­top­la­nan­Ge­nel­Ku­rul­da­ya­pı­lan­ge­nel­ baş­kan­ se­çi­mi­ ve­ tü­zük­ de­ği­şik­li­ği­nin­ ip­ta­li­ne ka­rar­ver­di.

“Sen­di­ka­i­çi­de­mok­ra­si­il­ke­le­ri­ne­ay­kı­rı”­ol­du­ğu­i­çin­Ge­nel­Ku­rul’un­ip­tal­e­dil­me­si­ni­is­te­yen­iş­çi­le­rin­bu­ta­le­bi­ne­kar­şı­lık­mah­ke­me,­bu­da­va­la­rın ay­rı­ay­rı­a­çıl­ma­sı­ge­rek­ti­ği­ni­ve­harç­la­rın­za­ma­nın­da­ ya­tı­rıl­ma­dı­ğı­nı­ ge­rek­çe­ gös­te­re­rek­ da­va­yı­ dü­şür­dü.

Rıd­van­Bu­dak­a­vu­ka­tı­nın­Yar­gı­tay­9.Hu­kuk­Da­i­re­si’ne­baş­vu­ru­su­i­se,­iş­çi­le­rin­le­hi­ne­so­nuç­lan­dı.

İş­çi­ler­Da­va­yı­Yar­gı­tay’a­Ta­şı­dı Da­va­la­rın­da­ka­rar­lı­o­lan­iş­çi­ler,­ye­rel­mah­ke­me­nin­ka­ra­rı­nı­tem­yiz­e­de­rek­Yar­gı­tay’a­­ta­şı­dı­lar.

Yar­gı­tay­ye­rel­mah­ke­me­nin­ka­ra­rı­nın­ka­nu­na uy­gun­ol­du­ğu­na­hük­me­de­rek­ve­ri­len­ka­ra­rı­o­na­dı. Böy­le­ce­Rıd­van­Bu­dak’ın­iş­ve­ren­li­ği­res­mi­ka­nal­lar­la­da­tes­cil­len­miş­ol­du.­Ba­ka­lım­şim­di­yak­la­şan­ ge­nel­ ku­rul­da,­ Teks­til­ Sen­di­ka­sı’nın­ ü­ye­le­ri baş­ta­ol­mak­ü­ze­re­de­le­ge­ler­bu­sü­re­ci­na­sıl­iş­le­te­cek­ler?­Bi­zim­bu­ko­nu­da­ta­bi­i­ki­bir­fik­ri­miz­var.

11


İşçile rin Se s i

PAT­RON­LAR­YA­SA­LAR­DAN­DES­TEK­A­LA­RAK İŞ­Çİ­LE­Rİ­DA­HA­FAZ­LA­SÖ­MÜ­RÜ­YOR! Usta enflasyona göre zam yapıldı bu sene bu kadar deyince biz elektronik eşyanın değil de, ekmeğin fiyatı düşünülerek zam yapılmalıydı, dedik. 50­yıl­lık­geç­mi­şi­o­lan­bir­çi­ko­la­ta­fab­ri­ka­sın­da­ ça­lı­şı­yo­rum.­ Ön­ce­den­ sa­de­ce­ şe­ker­ ü­re­ti­li­yor­muş­şim­di­i­se­çi­ko­la­ta­ve­şe­ker­le­me­çe­şit­le­ri­ü­re­ti­li­yor.­Yak­la­şık­350­iş­çi­ça­lı­şı­yor.­I­ki­se­ne ön­ce­ye­ ka­dar­ ço­ğun­lu­ğu­ es­ki­ iş­çiy­di.­ I­ki­ yıl­da fab­ri­ka­da­iş­çi­sa­yı­sı­art­tı.­Her­il­de­çi­ko­la­ta­sa­tış ma­ğa­za­sı­a­çıl­dı. Ön­ce­tek­şir­ket­o­la­rak­gö­zü­ken­fab­ri­ka­bun­dan­4­ay­ön­ce­i­ki­ci­fab­ri­ka­yı­aç­tı.­Be­yaz­ya­ka­lı­lar ve­i­da­ri­kad­ro­es­ki­şir­ket­le­kal­dı,­ü­re­tim­de­ça­lı­şan­ iş­çi­ler­ de­ di­ğer­ şir­ke­te­ ge­çi­ril­di.­ Bu­ o­lay kim­se­nin­ha­be­ri­ol­ma­dan­mu­ha­se­be­ci­nin­tek­tek iş­çi­le­ri­ça­ğı­rıp­baş­ka­şir­ke­te­geç­me­le­ri­i­çin­söz­leş­me­ im­za­lat­ma­sı­ i­le­ ger­çek­leş­ti.­ Ay­rı­ca­ ö­nü­mü­ze­ ge­len­ söz­leş­me­yi­ o­ku­ma­ imkânı­mız­ bi­le ol­mu­yor,­ bü­tün­ hak­la­rı­mız­ sak­lı­ ka­la­rak­ baş­ka şir­ket­le­re­ ge­çi­ri­li­yo­ruz.­ Oy­sa­ bu­ söz­leş­me­ pat­ro­nun­tek­ta­raf­lı­yap­tı­ğı­bir­söz­leş­me,­iş­çi­ler­bu­nun­far­kın­da­bi­le­de­ğil. Ça­lı­şan­la­rın­ço­ğun­lu­ğu­ka­dın­iş­çi,­“çok­iş­az üc­ret”­po­li­ti­ka­sı­bu­fab­ri­ka­da­da­de­vam­et­mek­te.­ On­ beş­ yıl­lık­ bir­ iş­çi­nin­ al­dı­ğı­ üc­ret­ 950­ 1000­TL­a­ra­sın­da;­3-­4­yıl­lık­ça­lı­şan­lar­i­se,­as­ga­ri­ üc­re­tin­ 30­ TL­ ü­ze­rin­de­ üc­ret­ a­lı­yor­lar.­ Ye­ni a­lı­nan­iş­çi­ler­as­ga­ri­üc­ret­le­a­lı­nı­yor.­Pat­ron­iş­çi­le­ri­ sö­mü­re­rek­ kârları­na­ kâr­ ka­tı­yor­lar.­ Iş­çi­ler de­ bu­nun­ far­kın­da­ a­ma­ kim­se­ se­si­ni­ çı­ka­ra­mı­yor.­Üç­yıl­ön­ce­zam­a­yın­da­zam­mı­nı­be­ğen­me­yen­iş­çi­ler­ye­mek­ha­ne­ye­top­lan­mış­lar­dı.­Pat­ron ge­lip­ben­bun­dan­ faz­la­ve­re­mem­ça­lı­şan­lar­bir ta­ra­fa­ ça­lış­ma­yan­lar­ di­ğer­ ta­ra­fa­ ay­rın­sın­ de­yip iş­çi­le­ri­i­ki­ye­böl­müş­tü.­Bir­ka­dın­iş­çi­de­pat­ron­la­tar­tış­mış­ben­bu­şart­lar­da­ça­lı­şa­mı­yo­rum­de­miş.­Pat­ron­da­res­ti­ba­sıp­ça­lı­şa­ma­yan­gi­der­de­miş­ti.­Iş­çi­de­taz­mi­na­tım­ve­ril­me­si­tak­dir­de­çı­ka­rım­ de­miş­ti.­ Bu­ tar­tış­ma­ i­le­ iş­çi­le­rin­ gö­zü­nü kor­ku­tan­pat­ron­iş­çi­le­rin­tek­rar­iş­ba­şı­yap­ma­sı­nı­sağ­la­mış­tı.­Bu­o­la­yın­ar­dın­dan­6­ay­son­ra­ma­aş­lar­da­i­yi­leş­tir­me­zam­mı­ya­pıl­dı.

nı­yor,­hak­kı­mı­zı­da­ver­me­si­ge­re­ki­yor. Us­ta­enf­las­yo­na­gö­re­zam­ya­pıl­dı­bu­se­ne­bu ka­dar­ de­yin­ce­ biz­ e­lekt­ro­nik­ eş­ya­nın­ de­ğil­ de, ek­me­ğin­fi­ya­tı­dü­şü­nü­le­rek­zam­ya­pıl­ma­lıy­dı,­de­dik.­Her­kes­bir­den­ko­nu­şun­ca­us­ta­sus­mak­zo­run­da­ka­lıp;­“ar­ka­daş­lar­ben­pat­ron­de­ği­lim,­ben de­ si­zin­ gi­bi­ iş­çi­yim,­ ben­ pa­ra­ i­şi­ne­ ka­rış­mı­yo­rum”­de­yip­i­şin­i­çin­den­sıy­rıl­ma­ya­ça­lış­tı.­Iş­çi­ler mü­dü­rü­is­te­yin­ce­us­ta­mü­dü­rü­a­ra­mak­zo­run­da kal­dı.­ Mü­dür­ de­ şe­ker­ ka­tın­da­ki­ iş­çi­ler­le­ ko­nu­şu­yo­rum­on­lar­la­da­Pa­zar­te­si­ko­nu­şu­rum­de­yip ge­çiş­tir­di.

Ço­ğu­ iş­çi­ de­ne­yim­siz­ ol­du­ğu­ i­çin­ sa­nı­yor­lar ki­bi­rey­sel­ya­da­bir­bö­lüm­o­la­rak­i­ti­raz­e­der­sek faz­la­ a­lı­rız...­ Oy­sa­ki­ hep­ be­ra­ber­ hak­kı­mı­zı­ a­ra­say­dık­al­ma­ih­ti­ma­li­miz­yük­se­lir­di.­Pat­ron­u­ya­nık haf­ta­so­nu­na­ya­kın­pa­ra­yı­ve­ri­yor­ki­iş­çi­le­rin­na­sıl­ol­sa­hır­sı­ge­çer­ses­çı­kar­maz­lar­di­ye­dü­şü­nü­yor.­ A­ma­ bu­ se­fer­ öy­le­ ol­ma­ya­cak­ ka­dın­ iş­çi­ler ka­rar­lı.­ Mü­dür­ biz­le­ top­lan­tı­ yap­ma­dan­ iş­ba­şı yap­ma­yız­de­di­ler­ve­sa­at­16.00’da;­i­ki­sa­at­ön­ce­Bu­yıl­da­O­cak­a­yın­da­a­lın­ma­sı­ge­re­ken­zam den­pay­dos­et­tik.­Pa­zar­te­si­sa­ba­hı­iş­ba­şı­yap­ma­Şu­bat­a­yın­da­a­lın­dı.­Zam­mik­ta­rı­is­te­yüz­de­8-10 dık,­ do­lap­lar­da­ di­ğer­ bö­lüm­ler­de­ki­ iş­çi­le­re­ de a­ra­sı­bir­şey.­Gü­lünç­bir­ra­kam.­Bö­lüm­ler­fark­lı “biz­i­ki­bö­lü­müz,­siz­de­ge­lin­ka­tı­lın”­de­dik.­A­ma fark­lı­ ol­du­ğu­ i­çin­ “şe­ker”­ ka­tı­ ken­di­ a­ra­la­rın­da di­ğer­bö­lüm­ler­den­kim­se­gel­me­di.­I­ki,­üç­iş­çi­gel­top­la­nıp­mü­dü­rü­ça­ğı­rıp­i­ti­raz­et­miş­ler,­fa­kat­ba­- di.­ Mü­dü­rü­ a­ra­dık­ ön­ce­ gel­mek­ is­te­me­di.­ Fa­kat zı­ bö­lüm­le­rin­ ha­ber­le­ri­ ol­ma­dı­ğı­ i­çin­ iş­çi­ler­ tek iş­çi­le­rin­ ka­rar­lı­ tu­tu­mu­nu­ gö­rün­ce­ gel­mek­ zo­tek­hak­la­rı­nı­a­ra­ma­ya­baş­la­dı.­Bi­zim­bö­lüm­bir­- run­da­ kal­dı.­ I­çe­ri­ gi­rer­ gir­mez­ si­nir­li­ bir­ ta­vır­la lik­ol­ma­fik­ri­ni­ö­ne­sür­dü.­Bir­lik­i­çin­de­ha­re­ket “si­zin­söz­cü­nüz­kim­ko­nu­şun­ba­ka­lım­ne­is­ti­yor­e­der­sek­so­nu­ca­u­laş­ma­mız­da­ha­ko­lay­o­lur,­de­- su­nuz”­de­yin­ce­iş­çi­ler­hep­bir­den­bir­ka­dın­iş­çi­yi dik.­On­la­rı­da­ya­nı­mı­za­al­dık.­Spe­si­yal­ve­kap­la­- ö­ne­sü­re­rek­ko­nuş­ma­sı­nı­is­te­di­ler.­O­iş­çi­de­“ar­ma­bö­lü­mü­4­ça­yın­dan­son­ra­i­şi­dur­du;­kap­la­ma ka­daş­lar­ he­pi­mi­zin­ so­ru­nu­ ay­nı­ hep­ bir­lik­te­ ko­bö­lü­mün­de­top­la­nıp­us­ta­yı­a­ra­dık.­Us­ta­hiç­tah­- nu­şa­lım”­ de­di.­ Bir­ kaç­ iş­çi­ so­run­la­rı­nı­ an­lat­tı. min­ et­me­di­ği­ ka­dın­ iş­çi­le­ri­ kar­şı­sın­da­ gö­rün­ce Mü­dür­he­men­ya­sa­lar­dan­bah­se­de­rek­“biz­ya­sa­şa­şır­dı,­ pa­nik­le­di.­ Iş­çi­ler­ so­run­la­rı­nı­ an­lat­tı­ ve la­rın­dı­şı­na­çı­ka­ma­yız­de­yip­dev­let­yüz­de­8­ver­di biz­ bu­ pa­ra­yı­ ka­bul­ et­mi­yo­ruz­ bu­ ka­dar­ yo­ğun a­ma­biz­yüz­de­8­i­le­10­a­ra­sın­da­ver­dik,­da­ha­ne ça­lış­ma­nın­ kar­şı­lı­ğı­ bu­ ol­ma­ma­lı;­ gör­dü­ğü­müz bek­li­yor­su­nuz,­ biz­ kim­se­nin­ hak­kı­nı­ ye­me­dik” ka­da­rıy­la­ kriz­ yok;­ iş­ler­ yo­ğun­ ön­ce­den­ se­zon de­di.­Mü­dü­rün­kar­şı­sın­da­du­ran­12­yıl­lık­bir­iş­çi­ol­du­ğu­ i­çin­ i­ki­ ay­ yo­ğun­ ça­lı­şı­yor­duk.­ Şim­di­ 12 ye­sen­1000­TL­pa­ra­a­lı­yor­sun­sen­ne­den­i­ti­raz ay­yo­ğun­ça­lı­şı­yo­ruz.­An­lı­yo­ruz­ki­pat­ron­ka­za­- e­di­yor­sun;­za­ten­hak­kı­nı­faz­la­sıy­la­a­lı­yor­sun­bu­na 12

i­ti­raz­et­me­ye­hak­kın­yok­de­di.­Son­ra­da­ge­rek­siz laf­la­ra­gi­rip­or­ta­lı­ğı­yu­mu­şat­ma­ya­ça­lış­tı. Iş­çi­ler­mü­dü­rün­söy­le­dik­le­ri­ne­ik­na­ol­ma­dı­lar.­O­za­man­bu­zam­6­ay­lık­ol­sun­6­ay­dan­son­ra­tek­rar­bir­zam­da­ha­bek­li­yo­ruz,­de­di­ler.­Mü­dür­de­bu­ö­ne­ri­yi­yö­ne­tim­ku­ru­lu­na­su­na­ca­ğı­nı, yi­ne­de­kim­se­nin­ü­mit­len­me­me­si­ni­tem­bih­et­ti. Cu­ma­ gü­nü­ siz­ hak­lı­sı­nız­ say­gı­ du­yu­yo­ruz, hak­kı­nı­zı­ a­ra­ma­ hak­kı­nız­ var­ di­yen­ us­ta;­ haf­ta so­nu­ bel­li­ ki­ bi­ri­le­rin­den­ des­tek­ al­mış.­ Mü­dür top­lan­tı­yı­ bi­ti­rip­ git­tik­ten­ son­ra,­ us­ta­ iş­çi­ler­le tek­tek­ko­nu­şup­teh­dit­ve­ha­ka­ret­et­miş;­biz­de bir­bu­çuk­sa­at­ge­cik­mey­le­iş­ba­şı­yap­tık.­Iş­ye­rin­de­ bü­tün­ i­ti­raz­la­rı­ i­fa­de­ e­den­ iş­çi­le­rin­ hep­si­ de ka­dın­dı. Cu­ma­gü­nü­şe­ker­ka­tın­da­i­ti­raz­e­den­iş­çi­ler­le­ sa­bah­ ne­ ka­dar­ ko­nuş­tuy­sak­ sa­bah­le­yin­ bi­ze des­tek­ver­me­di­ler;­yi­ne­de­top­lan­tı­mü­dü­rü­ve us­ta­yı­te­dir­gin­et­ti.­16.00­ça­yı­na­çı­kıl­dı­ğın­da­söz­cü­se­çi­len­iş­çi­ve­di­ğer­bir­iş­çi­ye­mek­ha­ne­de­o­tu­rur­ken­mü­dür­yan­la­rı­na­ge­lip­esp­ri­li­bir­bi­çim­de­ sa­bah­ hep­ bir­lik­te­ top­la­nıp­ ko­nu­şu­yor­su­nuz şim­di­ ge­lin­ ba­ka­lım;­ te­ke­ tek­ ko­nu­şa­lım­ de­yip yan­la­rı­na­ o­tur­du.­ Iş­çi­ler­ de­ ta­bi­ ko­nu­şu­ruz­ de­yip­ sa­bah­ki­ ko­nuş­tuk­la­rı­nı­ tek­rar­la­dı­lar.­ Bu­ se­fer­mü­dür­da­ha­o­lum­lu­ce­vap­ver­me­ye­baş­la­dı. Mü­dü­rü­ve­pat­ro­nu­iş­çi­ler­göz­le­rin­de­bü­yü­tüp­de­ğer­li­gö­rü­yor­lar;­oy­sa­ki­şim­di­on­la­rın­ne ka­dar­ i­ki­yüz­lü­ ol­duk­la­rı­nı­ gör­dü­ler.­ Iş­çi­le­rin hâlâ­tep­ki­si­bit­miş­de­ğil.­Biz­de gü­ven­di­ği­miz­iş­çi­le­re­“ar­ka­daş­lar­ma­dem­ki­mü­dür­bi­zi­ya­sa­lar­la­ teh­dit­ e­di­yor,­ o­ za­man­ biz­ de­ ya­sal­ yol­lar­la hak­kı­mı­zı­ a­ra­ya­lım;­ bir­lik­ o­lup­ ör­güt­le­ne­lim sen­di­ka­ge­ti­re­lim;­o­za­man­hak­kı­mı­zı­az­da­ol­sa a­lı­rız”­de­dik.­Ka­dın­iş­çi­ler­o­lur­göz­le­ba­kı­yor;­a­ma­er­kek­le­re­gü­ven­mi­yor­lar.­E­ğer­bu­gü­ven­siz­li­ği­a­şar­sak­sen­di­ka­ça­lış­ma­sı­ya­pı­la­bi­lir.­Ma­dem pat­ron­lar­ya­sa­lar­la­ha­re­ket­e­di­yor;­biz­de­ya­sal hak­kı­mı­zı­kul­la­nı­rız.


İşçile rin Se s i

TEZ­KO­OP-İŞ­SEN­DİKA­SI’NDA­YAR­GI­ŞO­KU: ŞU­BE­NİN­İ­Çİ­NİN­BO­ŞAL­TIL­MA­SI­NA­KAR­ŞI TED­BİR­KA­RA­RI “…genel yönetim kuruluna Istanbul 2 Nolu Şube üyelerinin Istanbul 5 Nolu Şube’ye bağlanmasına ilişkin tüzüğün 17. maddesi gereğince açık bir yetki verilmediği, böyle bir uygulamanın fiilen 2 Nolu Şube’nin kapatılmasına yol açacağı ve bu suretle telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkaracağından bu karara yönelik davacının tedbir talebinin kabulüyle, genel yönetim kurulunun 24.06.2009 tarih ve 90 sayılı kararın uygulamasının tedbiren dava sonuna kadar durdurulmasına…” N. Cemal Is­tan­bul­2­No­lu­Şu­be­Baş­ka­nı Hu­lu­si­U­ğur­can’la­Söy­le­şi: Sü­re­ci­ö­zet­ler­mi­si­niz? Sah­te­bel­ge­i­le­Ge­nel­Mer­kez’ce­2­No­lu­Şu­be Baş­kan­lı­ğı­dan­a­lın­dım.­Bel­ge­nin­sah­te­li­ği­hu­ku­ken a­çı­ğa­çık­tı,­gö­re­ve­i­a­de­e­dil­dim.­Tez­ko­op-Iş­Sen­di­ka­sı­Ge­nel­Mer­ke­zi’nde­en­te­mel­hak­ve­hu­kuk e­ti­ği­bi­le­yok. “Sah­te”­de­di­ği­niz­şu­be­na­sıl­o­luş­tu? Gö­re­ve­i­a­de­ka­ra­rı­nın­çı­ka­ca­ğı­nı­an­la­yan­Ge­nel­Mer­kez­5­No­lu­Şu­be’yi­ku­ra­rak­hu­kuk­suz­lu­ğu­na­de­vam­et­ti.­2­No­lu­Şu­be’yi­res­mi­o­la­rak­ka­pa­ta­bil­me­le­ri­müm­kün­de­ğil­di.­A­tan­mış­sen­di­ka­cı­la­ra­ih­ti­yaç­la­rı­var­dı.­Bu­yol­la­ü­ye­le­ri­mi­zi­5­No­lu­Şu­be’ye­ak­tar­dı­lar,­2­No­lu­Şu­be’nin­i­çi­ni­bo­şalt­tı­lar. Me­ci­di­ye­köy­sen­di­ka­a­na­bi­na­sı­gi­ri­şin­de­ki­2­No­lu Şu­be­ta­be­la­sı­i­le­kat­gi­ri­şin­de­ki­5­No­lu­Şu­be­ta­be­la­sı­nın­or­ta­ya­koy­du­ğu­çe­liş­ki­bu­nu­yan­sı­tı­yor­du. “A­tan­mış­lar”­ko­nu­su­nu­a­çar­mı­sı­nız? Res­mi­o­la­rak­sen­di­ka­ü­ye­si­ol­ma­yan­bi­ri­ne­yıl­lar­ca­na­sıl­şu­be­baş­kan­lı­ğı­yap­tı­rı­lır?­Ü­ye­miz­da­hi ol­ma­yan­ bi­ri­ni­ şu­be­ baş­kan­lı­ğı­na­ a­ta­dı­lar.­ Tep­ki gös­ter­dik.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne,­Ra­bi­a­ha­nım­yıl­lar­son­ra­şu­be­baş­kan­lı­ğı­yap­tı­ğı­sen­di­ka­ya­ü­ye­ol­mak­zo­run­da­kal­dı!­Çı­kar­i­liş­ki­le­ri­ni­güç­len­dir­miş­ler.­Pat­ron­laş­mış­lar. “Çı­kar­i­liş­ki­le­ri”,­“pat­ron­laş­mak”,­bi­raz­a­çar­mı­sı­nız? Sen­di­ka­la­rın­gö­re­vi­iş­çi­le­rin­hak­ve­hu­kuk­la­rı­nı­ so­nu­na­ ka­dar­ sa­vun­mak­tır.­ Sen­di­ka­ baş­ka­nı,

top­lu­iş­gö­rüş­me­si­yap­tı­ğı­iş­ve­re­nin­iş­let­me­sin­den ken­di­ta­şe­ron­şir­ke­te­i­ha­le­is­te­ye­bi­lir­mi?­I­ha­le­al­dı­ğı­ ve­ çı­kar­ a­lış­ve­ri­şi­ yap­tı­ğı­ iş­ve­ren­le­ iş­çi­le­rin hak­la­rı­ i­çin­ mü­ca­de­le­ye­ gi­ri­şe­bi­lir­ mi?­ Biz­de­ du­rum­böy­le;­ta­şe­ron­sen­di­ka­cı­lar,­pat­ron­sen­di­ka­cı­lar,­a­tan­mış­sen­di­ka­cı­lar,­sı­nıf­iş­bir­lik­çi­sen­di­ka­cı­lar­iş­ba­şın­da­lar. “Şu­be­mi­zi­bir­sü­re­iş­gal­den­kur­tar­dık”­de­di­ği­niz­sü­reç­na­sıl­ge­liş­miş­ti? 24­Ey­lül­ta­ri­hin­de,­2­No­lu­Şu­be­mi­ze­ü­ye­iş­çi­le­ri­miz­le­bir­lik­te­ge­le­rek­“iş­ga­le­son”­de­dik.­Gi­ri­şi­miz­ sı­ra­sın­da­ a­tan­mış­lar­ca­ pro­vo­ke­ e­dil­mek­ is­ten­dik.­ Fır­sat­ ver­me­yin­ce­ de­ yay­ga­ra­ ko­par­dı­lar. Son­ra­da­ta­sı­ta­ra­ğı­top­la­yıp­git­ti­ler.­5­gün­bo­yun­ca­sen­di­ka­ya­ge­le­me­di­ler.­ 29­Ey­lül’de­po­lis­or­du­suy­la­ka­pı­ya­da­yan­dı­lar. Sa­at­19.30-02.30­a­ra­sın­da­sen­di­ka­şu­be­mi­ze­po­lis ab­lu­ka­sı­ al­tın­da­ el­ koy­ma­ya­ ça­lış­tı­lar.­ “A­tan­mış­ Ta­şe­ron­ -­ Iş­bir­lik­çi­ Sen­di­ka­cı­la­ra­ Ha­yır!­ Iş­çi­ler Sen­di­ka­ Yö­ne­ti­mi­ne”­ di­yen­ pan­kar­tı­mız­dan­ çok ra­hat­sız­ol­muş­lar.­Po­lis­des­te­ğiy­le­gel­dik­le­rin­de­ilk sal­dır­dık­la­rı­ bu­ pan­kart­ ol­du,­ fal­ça­ta­ i­le­ kes­ti­ler. Ge­ce­sa­at­02.30­gi­bi,­po­lis­ler­le­be­ra­ber­gel­dik­le­ri gi­bi­git­ti­ler. Son­ra­sın­da­ne­ler­ol­du? Sen­di­ka­lar­ma­sa­sı­po­lis­le­rin­ce­30­Ey­lül­ak­şa­mı bir­a­ra­ya­ge­ti­ril­dik.­“Sav­cı­lık­ta­li­ma­tıy­la­si­zi­uz­laş­tı­ra­ca­ğız”­de­di­ler.­Res­mi­ve­si­vil­po­lis­e­kip­le­ri­sen­di­ka­ şu­be­si­nin­ ö­nün­de­ bek­le­me­ye­ baş­la­dı­lar.­ Çı­ka­ra­ve­ran­ta­da­ya­lı­sen­di­kal­çark­la­rı­nın­ge­ti­ri­le­ri et­ki­ a­lan­la­rı­nı­ ge­niş­let­ti­ği­ i­çin,­ res­mi­ ku­rum­lar nez­din­de­de­an­la­yış­la­kar­şı­la­nı­yor­lar. Bu­ sı­ra­da,­ Ge­nel­ Mer­kez­ Yö­ne­tim­ Ku­ru­lu­ 2

No­lu­ Şu­be­nin­ Me­ci­di­ye­köy­ bi­na­sın­dan­ ta­şın­ma­sı ka­ra­rı­nı­ al­dı.­ Po­lis,­ bu­ ka­ra­ra­ da­ya­na­rak­ biz­le­rin sen­di­ka­ şu­be­mi­ze­ gi­re­me­ye­ce­ği­ne­ ka­rar­ ver­di. Po­li­sin­yan­lı­tu­tu­mu­na­kar­şı,­Va­li­li­ğe­şi­ka­yet­te­bu­lun­duk.­A­tan­mış­lar,­bi­na­gi­ri­şin­de­ki­2­No­lu­Şu­be ta­be­la­sı­nı­kal­dır­dı­lar.­Biz­i­se­hak­ve­hu­kuk­mü­ca­de­le­si­ne­ka­rar­lı­ca­de­vam­e­de­ce­ğiz­de­dik. Şu­an­ki­du­ru­mu­ne­dir? 21­ Şu­bat’ta­ Ka­dı­köy­ 1.­ Iş­ Mah­ke­me­si’nden ted­bir­ka­ra­rı­mız­çık­tı.­Ten­sip­tu­ta­na­ğın­dan­o­ku­ya­yım;­“…ge­nel­ku­rul­ca­ge­nel­yö­ne­tim­ku­ru­lu­na­Is­tan­bul­2­No­lu­Şu­be­ü­ye­le­ri­nin­Is­tan­bul­5­No­lu­Şu­be’ye­ bağ­lan­ma­sı­na­ i­liş­kin­ tü­zü­ğün­ 17.­ mad­de­si ge­re­ğin­ce­a­çık­bir­yet­ki­ve­ril­me­di­ği,­böy­le­bir­uy­gu­la­ma­nın­fi­i­len­2­No­lu­Şu­be’nin­ka­pa­tıl­ma­sı­na­yol a­ça­ca­ğı­ve­bu­su­ret­le­te­la­fi­si­müm­kün­ol­ma­yan­so­nuç­lar­ or­ta­ya­ çı­ka­ra­ca­ğın­dan­ bu­ ka­ra­ra­ yö­ne­lik da­va­cı­nın­ ted­bir­ ta­le­bi­nin­ ka­bu­lüy­le,­ ge­nel­ yö­ne­tim­ku­ru­lu­nun­24.06.2009­ta­rih­ve­90­sa­yı­lı­ka­ra­rın­ uy­gu­la­ma­sı­nın­ ted­bi­ren­ da­va­ so­nu­na­ ka­dar dur­du­rul­ma­sı­na…”­Net­de­ğil­mi? Ted­bir­den­son­ra­ne­ler­ol­du? Ge­nel­Baş­kan­Gür­sel­Doğ­ru’yu­ve­ba­zı­yö­ne­ti­ci­le­ri­ a­ra­ya­rak­ ka­ra­rı­ i­let­tik.­ Baş­ka­ mec­ra­la­ra çek­me­yin­ve­de­mir­baş­de­vir­tes­pi­tiy­le­şu­be­yi­tes­lim­e­din­de­dik.­Yar­gı­ka­ra­rı,­ted­bir,­hak­hu­kuk­gi­bi­dert­le­ri­nin­ol­ma­ya­ca­ğı­gö­rü­lü­yor. Ve­gel­dik­bu­gü­ne... 22­ Şu­bat­ sa­at­ 19.00’da­ 2­ No­lu­ Şu­be­den­ beş ki­şiy­le­şu­be­mi­ze­git­tik.­Ka­pı­yı­aç­ma­dı­lar.­Yi­ne­po­lis­ça­ğır­dı­lar.­19.30’da­hep­bir­lik­te­ka­ra­ko­la­ge­ti­ril­dik.­Yi­ne­baş­rol­ler­de­Ra­bi­a­ve­El­van­ha­nım­lar­var. Ge­nel­Mer­kez­bu­ka­dın­la­rı­kar­şı­mı­za­çı­ka­rı­yor­ve kul­la­nı­yor. Po­li­sin­tu­tu­mu­ne­ol­du? Gö­zal­tın­day­mı­şız­ gi­bi­ dav­ran­dı­lar.­ Mah­ke­me ka­ra­rı­e­li­miz­de,­ya­pı­la­cak­şey­or­ta­da.­Yö­ne­tim­ku­ru­lu­ ka­ra­rıy­la­ bi­zi­ sen­di­ka­mı­za­ sok­ma­yan­ po­lis, mah­ke­me­ka­ra­rı­na­rağ­men­ge­re­ği­ni­yap­ma­mak­ta. A­da­let­ve­güç­i­liş­ki­si­nin­ye­ni­ör­nek­le­ri­bun­lar.­I­fa­de­le­ri­mi­zin­ a­lın­ma­sı­ sa­at­ 23.30’u­ bul­du.­ Ge­ce 24’den­son­ra­çık­tık­ve­si­zin­le­bu­gö­rüş­me­yi­ya­pı­yo­ruz. Bun­dan­son­ra­ne­o­la­cak? Hak­ve­hu­kuk­mü­ca­de­le­si­ne­ka­rar­lı­ca­de­vam e­de­ce­ğiz. 13


İşçile rin Se s i

İstanbul Belediyesi İtfaiye İşçilerinden Ömer Sert ve Rahmi Yıldız ile Röportaj:

İŞ­Çİ­NİN­YA­NIN­DA­DE­ĞİL,­KOL­TUK DER­DİN­DEY­DİLER,­HAK-İŞ’E­GEÇ­Tİ­LER! İt­fa­i­ye­ iş­çi­le­ri­nin­ sen­di­ka­laş­ma­ mü­ca­de­le­si­nin ü­ze­rin­den­ bir­ yıl­dan­ faz­la­ za­man­ geç­ti.­ Sen­di­ka­laş­ma­sü­re­ci­ne­da­ir­bir­de­ğer­len­dir­me­ya­par mı­sı­nız? Ö­mer: 2008­yı­lın­da­BIM­TAŞ’ta­bin­500­ci­va­rın­da­iş­çi­var­dı.­2008­so­nun­da,­söz­leş­me­li­me­mur­sta­tü­sü­ne­ge­çen­ar­ka­daş­lar­la­yak­la­şık­400–500­ki­şi­ay­rıl­dı,­is­ti­fa­et­ti,­çı­kı­şı­ve­ril­di.­2009’da,­BIM­TAŞ­ça­lı­şa­nı­ o­la­rak­ 899­ ki­şi­ kal­dık.­ Sen­di­ka­lı­laş­ma­ sü­re­ci­miz 2008’de­ baş­la­dı.­ Bö­lüp­ par­ça­la­mak­ i­çin­ söz­leş­me­li me­mur­sta­tü­sü­nü­da­yat­tı­lar.­Kıs­men­de­ba­şar­dı­lar. A­ka­bin­de,­ salt­ ço­ğun­lu­ğu­ sağ­la­dık­ ve­ BIM­TAŞ’ta yet­ki­sü­re­ci­ta­mam­lan­dı.­Yüz­de­51’i­o­ra­nın­dan­son­ra,­it­fa­i­ye­de­ça­lı­şan­bin­500­ki­şi­den­bin­300’ü­sen­di­ka­ya­ü­ye­ol­muş­tu.­I­yi­bir­sa­yı.­Ba­kan­lı­ğa­yet­ki­ta­le­bin­de­bu­lu­nul­du:­BIM­TAŞ’ta­yet­ki­ta­le­bi­ne­ge­rek­ol­ma­dı­ğı­nı­öğ­ren­dik.­Be­le­di­ye­de­Be­le­di­ye-Iş­yet­ki­li­ol­du­ğu­i­çin­BIM­TAŞ’ta­da­yet­ki­li­sa­yıl­dı.­Ça­lış­ma­Ba­kan­lı­ğın­dan,­de­vam­et­mek­te­o­lan­Top­lu­Söz­leş­me­le­re­ka­tıl­ma­mız­“uy­gun”dur­ka­ra­rı­gel­di.­A­ma­Top­lu Söz­leş­me­hak­kı­mız­ve­ril­me­di.­Tek­rar­yet­ki­ta­le­bin­de­bu­lu­nul­du,­vs. 14­ A­ra­lık­ 2009­ ta­ri­hin­de­ BIM­TAŞ­ ö­nün­de­ ilk ba­sın­a­çık­la­ma­sı­nı­ve­ey­le­mi­mi­zi­yap­tık.­Bi­ze­söy­le­nen­ler;­“siz­ey­lem­i­çin­so­ka­ğa­çık­tı­nız­bu­yüz­den­i­ha­le­yi­kay­bet­tik,­ey­le­me­çık­ma­ya­cak­tı­nız”­ol­du. 17­A­ra­lık’ta­Sa­raç­ha­ne’de­yü­rü­yüş­yap­tık,­po­lis bi­ber­gaz­la­rıy­la­sal­dır­dı.­A­ka­bin­de­Sa­raç­ha­ne­Par­kı­na­De­mok­ra­si­Ça­dı­rı­ku­rul­du.­Mü­ca­de­le­sü­re­ci­miz baş­la­dı. Be­le­di­ye­ Iş­ 5­ No’lu­ Şu­be­ ya­ da­ It­fa­i­ye­ Şu­be­si Baş­ka­nı­Ni­hat­At­laş­i­le­Ge­nel­Mer­kez­ve­iş­çi­ler­a­ra­sın­da­en­baş­tan­bir­u­yum­suz­luk­or­ta­ya­çık­tı.­Sen­di­ka­nın­yan­lış­la­rı,­ek­sik­lik­le­ri,­bi­ze­an­lat­ma­dı.­Biz­“ön­ce­lik­le­ Top­lu­ Iş­ Söz­leş­me­si’ne­ o­tu­rup­ im­za­la­ya­lım ve­ res­mi­leş­ti­re­lim,­ baş­lan­gıç­ta­ zam­ ra­ka­mı­ ö­nem­li de­ğil”­di­yor­duk.­Sen­di­ka­Ge­nel­Mer­ke­zi­ve­Şu­be­de “Ha­yır.­Yev­mi­ye­53­li­ra­dan­a­şa­ğı­o­lur­sa­im­za­at­ma­yız”­di­yor­du. Zam­ko­nu­sun­da­ıs­rar­e­den­ler,­mü­ca­de­le­yi­terk e­dip­ye­ni­şir­ke­te­geç­ti­ler.­Söz­leş­me­yi­ö­ne­çı­kar­tan ve­zam­mı­i­kin­ci­plan­da­gö­ren­biz­ler­mü­ca­de­le­yi­sür­dür­dük­ve­şir­ke­te­geç­me­dik. Şu­be­ Ge­nel­ Mer­ke­ze­ mu­ha­lif­ti,­ ay­nı­ za­man­da mü­ca­de­le­et­mek­ko­nu­sun­da­da­iş­çi­ye­mu­ha­lif­ti.­Di­re­niş­Ça­dı­rı­mı­zı­ge­ce­po­lis­bas­tı­ğın­da­her­şey­a­çı­ğa çık­tı.­ Bas­kı­nın­ Türk-Iş­ Böl­ge­ Baş­kan­lı­ğın­ca­ ve­ şu­be yö­ne­ti­ci­le­ri­miz­ce­ön­ce­den­bi­lin­di­ği­öğ­ren­dik.­Za­bı­ta­da­ça­lı­şan­bir­ar­ka­da­şı­mız,­“po­li­sin­ge­ce­bas­kın­ya­pı­la­ca­ğı­nı­ öğ­ren­dim­ ve­ Şu­be­ Baş­ka­nı­ Ni­hat­ Al­taş’a bil­dir­dim”­de­di.­He­sap­sor­duk,­Ni­hat­At­laş’tan­ses çı­kar­ma­dı­ve­ba­şı­nı­ö­ne­eğ­di. Za­man­la­sen­di­ka­yö­ne­ti­mi­nin­yan­lış­la­rı­nı­ve­ek­sik­lik­le­ri­gör­dük.­Ya­pıl­ma­sı­ge­re­ken­şey­le­ri­söy­le­dik. So­nuç­ta,­4-5­ki­şi­kal­sak­da­mü­ca­de­le­yi­de­vam­et­tir­me­ka­ra­rı­al­dık.­Sen­di­ka­yı­zor­la­ma­yı­sür­dür­dük.­Ba­şar­dık­ da,­ fo­toğ­raf­ ser­gi­si­ en­ gü­zel­ ör­ne­ği.­ Ba­kır­köy’den­baş­la­ya­rak,­Sa­raç­ha­ne,­Tak­sim,­Ka­dı­köy’de 4­haf­ta­lık­ser­gi­prog­ra­mı­yap­tık.­Sa­raç­ha­ne’ye,­Ka­dir Top­baş’ın­ bas­kı­sıy­la­ i­zin­ ve­ril­me­di.­ Ge­rek­çe­ “ya­ya ve­a­raç­tra­fi­ği­ni­o­lum­suz­yön­de­et­ki­le­ye­ce­ği”­gi­bi­i­nan­dı­rı­cı­ol­ma­yan­bir­se­bep­ti.­Üç­haf­ta­lık­prog­ram bo­yun­ca­ne­sen­di­ka­yö­ne­ti­ci­le­ri,­ne­de­şu­be­baş­kan­la­rı;­“bir­sı­kın­tı­nız,­ih­ti­ya­cı­nız,­is­te­ği­niz­var­mı?”­di­ye sor­du.­ “Ge­nel­ Mer­kez­ ke­sin­lik­le­ des­tek­ ver­me­ye­-

14

cek­si­niz­di­ye­ta­li­mat­ver­di”­de­di­ler.­Su­yu­muz­dan­ça­yı­mı­za,­i­a­şe­miz­ka­dar­des­tek­çi­grup­lar­ca­sağ­la­dık. Tak­sim’de­ba­sın­a­çık­la­ma­sı­ya­pa­ca­ğı­mı­zı­du­yur­du­ğu­muz­ gün,­ Ni­hat­ Al­taş­ ve­ Ca­fer­ Ser­dar­ Öz­kul sa­ba­hın­08.30’da­mey­dan­day­dı.­Ba­sın­men­sup­la­rı­na, “fo­toğ­raf­ser­gi­si­bi­zim­ey­le­mi­miz­dir,­ba­sın­a­çık­la­ma­sı­de­ğil”­de­dik­le­ri­ni­ve­ge­len­le­ri­te­le­fon­la­en­gel­le­dik­le­ri­ni­duy­duk. Rah­mi,­ sen­di­ka­ ü­ye­si­ ol­ma­ya­ na­sıl­ ka­rar ver­di­niz? Rah­mi:­ 2008­ A­ğus­to­sun­da­ Be­le­di­ye-Iş­ Sen­di­ka­sın­dan­ge­lip­git­me­ye­baş­la­dı­lar.­Nö­bet­ten­çık­tı­ğım bir­sa­bah­e­vi­me­gel­di­ğim­de­te­le­fo­num­çal­dı.­Bağ­cı­lar­gru­bun­da­ça­lı­şan­45­ki­şiy­dik­ve­“44’ü­müz­sen­di­ka­ya­ im­za­ at­tık,­ gel­mi­yor­ mu­sun?”­ de­di­ler.­ O­ za­man­lar­ sen­di­ka­ fi­lan­ bil­mi­yor­dum.­ Ar­ka­daş­la­rı­ sat­ma­ya­lım­di­ye­ben­de­ü­ye­ol­dum.­A­ra­lık­so­nu­gi­bi­be­le­di­ye­de­i­şin­cid­di­ye­ti­ni­an­la­dı.­400­ki­şi­yi­böl­par­ça­la­yö­net­şek­lin­de­söz­leş­me­li­o­la­rak­i­şe­al­dı­lar.­Ba­zı ar­ka­daş­lar­kor­ku­dan­is­ti­fa­et­me­ye­baş­la­dı­lar. 2009­ye­ni­bir­yıl,­ye­ni­söz­leş­me­de­mek­ti.­Be­le­di­ye-Iş­de­Bü­yük­şe­hir­Be­le­di­ye­siy­le­gö­rüş­me­ye­baş­la­dı­lar.­Be­le­di­ye­25-30­li­ra­gi­bi­bir­fi­yat­tek­lif­e­di­yor, sen­di­ka­ 53­ li­ra­da­ di­re­ti­yor­du.­ 53­ li­ra­dan­ a­şa­ğı­ ol­maz”­di­ye­di­re­ten­ler­i­se­şu­an­da­Mal­tur­te­miz­lik­şir­ke­tin­de­da­ha­dü­şük­üc­ret­le­ça­lış­mak­ta­lar. 2009­ son­la­rın­da,­ Mart­ 2010’da­ BIM­TAŞ­ top­lu söz­leş­me­yi­ka­bul­e­de­cek­de­nil­di.­Sen­di­ka­bu­na­i­na­nı­yor­du.­Biz­tem­kin­liy­dik;­“i­ha­le­baş­ka­şir­ke­te­ve­ri­lir­se­ ne­ o­la­cak?”­ di­ye­ so­ru­yor­duk.­ Sen­di­ka,­ “öy­le bir­şey­o­la­maz”­di­yor­du.­7­A­ra­lık’ta­i­ha­le­ol­du,­8­A­ra­lık’ta­ i­ha­le­nin­ Mal­tur­ şir­ke­ti­ne­ ve­ril­di­ği­ a­çık­lan­dı. Bi­zim­ di­re­ni­şi­miz­ ne­de­niy­le­ i­ha­le­nin­ kay­be­dil­di­ği suç­la­ma­sı­ boş­tur;­ BIM­TAŞ­ ö­nün­de­ki­ ey­le­mi­miz­ 14 A­ra­lık’ta.­ Ba­sın­ a­çık­la­ma­sıy­la­ baş­la­dı,­ Sa­raç­ha­ne’de po­lis­sal­dı­rı­sıy­la­de­vam­et­ti.­Ya­ni­i­ha­le­den­son­ra­ey­le­me­geç­tik. Bu­sü­reç­te­sen­di­kay­la­iş­çi­ler­bir­lik­te­mi­ha­re­ket­e­di­yor­du? Rah­mi: E­vet.­ BIM­TAŞ’la­ o­lan­ i­ha­le­nin­ sü­re­si so­na­er­me­ye­baş­la­yın­ca,­pa­nik­ha­va­sı­o­luş­tu.­It­fa­i­ye­ci­le­rin­ ba­zı­la­rı­ öf­key­le­ ba­ğı­rıp­ ça­ğı­rı­yor­ken,­ yüz­de 80’i­ye­ni­şir­ke­te­im­za­yı­çok­tan­at­mış­tı.­ Sen­di­ka­iş­çi­le­ri­e­ği­tip­yön­len­di­re­bi­lir­di,­yap­ma­dı. Ön­ce­ sen­di­ka­laş­ma­yı­ ve­ ör­güt­len­me­yi­ ba­şar­mak, son­ra­ da­ üc­ret­ pa­zar­lı­ğı­ yap­mak­ ge­re­kir­di.­ Üc­ret pa­zar­lı­ğı­ ya­pıl­dı,­ sen­di­kal­ ör­güt­len­me­ ge­ri­ plan­da kal­dı. Sen­di­ka­dan­bir­nok­ta­da­kop­tu­nuz.­Iş­ve­re­ni­niz­Ka­dir­Top­baş­da­si­ze­tep­ki­liy­di.­Hem­sen­di­ka­yı­hem­iş­ve­re­ni­kar­şı­nı­za­al­dı­nız. Ö­mer: Ka­dir­Top­baş,­i­ki­ay­rı­prog­ram­da­yap­tı­ğı­ ko­nuş­ma­da­ it­fa­i­ye­ci­le­rin­ ö­zür­ di­le­di­ği­ni,­ pe­şin­den­koş­tu­ğu­mu,­yal­var­dı­ğı­nı­söy­le­di.­Sen­di­ka­ya,­“ya­lan­söy­lü­yor,­gü­ven­mi­yo­ruz,­ce­vap­ve­re­lim”­de­dik. Sen­di­ka­dik­ka­te­al­ma­dı,­çün­kü­pa­zar­lık­ya­pı­yor­lar­dı. Di­ğer­be­le­di­ye­iş­çi­le­ri­nin­söz­leş­me­sü­reç­le­ri­de­vam e­di­yor­du.­Ya­ni­bi­zi­göz­den­çı­kart­mış­lar­dı.­Ters­düş­mek­is­te­me­di­ler.­Iş­çi­ler­o­la­rak,­“Ka­dir­Top­baş­ya­lan söy­lü­yor”­baş­lı­ğıy­la­Tak­sim’de­ba­sın­a­çık­la­ma­sı­yap­tık.­Sen­di­ka­cı­la­rın­tek­ka­tıl­dık­la­rı­ey­lem­bu­ol­du;­o­nu­da­ey­le­mi­en­gel­le­mek­i­çin­yap­tı­lar. Top­baş’ın­“faz­la­me­sa­i­ler­ha­riç­el­le­ri­ne­net­bin 600TL­ge­çi­yor,­ik­ra­mi­ye­ler­ha­riç­2­bin­500TL­brüt ma­aş­la­rı­ var”­ i­fa­de­si­ni­ ya­lan­la­dık.­ “2­ bin­ 500­ li­ra

brüt­ ma­aş­ hiç­bir­ za­man­ bin­ 600­ li­ra­ net­ ma­aş­ et­mez”­ de­dik.­ 830­ TL’lik­ bord­ro­la­rı­mı­zı­ gös­ter­dik. Ge­ce­me­sa­i­le­ri,­ik­ra­mi­ye­ler­le­e­li­mi­ze­bin­400TL­ge­çi­yor­du.­ “Ka­dir­ Top­baş­ doğ­ru­ söy­lü­yor­sa­ a­ra­da­ki far­kı­ bi­ri­le­ri­ ça­lı­yor?”­ ya­ da­ “Ka­dir­ Top­baş­ ya­lan söy­lü­yor”­ de­dik.­ Bun­dan­ son­ra­ bi­ze­ cep­he­ a­lın­dı. Top­baş­sen­di­ka­yı­u­yar­dı;­“a­dam­la­rı­nı­so­kak­tan­çek” de­di;­sen­di­ka­cı­la­rı­da­i­yi­ce­kız­dır­mış­tık. Da­ha­son­ra­mah­ke­me­sü­reç­le­ri­baş­la­dı. Ö­mer: 17’şer­ki­şi­lik­i­ki­da­va­a­çıl­dı.­10­ki­şi­lik­de biz­ay­rı­aç­mış­tık.­2­ki­şi­ö­zür­di­le­di­dön­dü­ve­8­ki­şi kal­dık.­ Bir­ ki­şi­ de­ Ba­kır­köy­ ad­li­ye­sin­de­ tek­ ba­şı­na da­va­ aç­tı.­ 4­ ay­rı­ da­va­ ol­du.­ Ilk­ bi­ten­ da­va­ bi­zim­ki. Ye­rel­mah­ke­me­i­şe­i­a­de­ka­ra­rı­ver­di.­Yar­gı­tay­u­su­len­ka­ra­rı­boz­du­ve­i­kin­ci­de­fa­mah­ke­me­gö­rü­şü­yor. Di­ğer­ bir­ da­va,­ Rah­mi’de­ iç­le­rin­de­ ol­du­ğu­ gru­bun da­va­sı.­Bu­da­va­da­i­şe­i­a­dey­le­so­nuç­lan­dı;­üs­te­lik­ta­şe­ro­na­ de­ğil,­ a­na­ iş­ve­re­ne,­ Be­le­di­ye’ye­ i­a­de­ ka­ra­rı çık­tı. Da­va­lar­ke­sin­leş­me­di­an­cak­i­şe­i­a­de­ka­ra­rı çı­ka­cak­gi­bi.­Şim­di­ne­re­de­ça­lı­şı­yor­su­nuz? Rah­mi: Ö­zel­bir­şir­ket­te­it­fa­i­ye­ci­o­la­rak­ça­lı­şı­yo­rum. Ö­mer:­Bir­teks­til­şir­ke­tin­de­ça­lı­şı­yo­rum. Di­ğer­ar­ka­daş­la­rı­nız;­43­da­va­sı­a­çı­lan­iş­çi­ne ya­pı­yor? Rah­mi:­ Bi­ri­ te­da­vi­ gö­rü­yor,­ psi­ko­lo­ji­si­ bo­zul­du.­ E­şin­den­ ay­rı­lan­lar­ var.­ Tak­si­ci­lik­ ya­pan­lar­ var. Ruh­sağ­lık­la­rı­bo­zul­du­ve­kö­tü­şey­ler­o­la­bi­lir.­Be­ra­ber­ken­kont­rol­e­de­bi­li­yor­duk,­a­ma­şim­di­de­ğil. Mü­ca­de­le­ni­zin­da­ha­ba­şa­rı­lı­ol­ma­sı­i­çin­ne­ler­ge­rek­liy­di?­Gör­dü­ğü­nüz­ek­sik­ve­yan­lış­lar­ne­ler­dir? Ö­mer: Sen­di­ka­nın,­ ör­güt­len­me­nin­ ne­ ol­du­ğu­nu,­ sen­di­ka­cı­lı­ğın­ ne­ de­mek­ ol­du­ğu­nu­ bil­sey­dik­ ve bu­yön­de­e­ği­til­sey­dik­fark­lı­o­lur­du.­Ha­ta­lar­kar­şı­sın­da­e­leş­ti­rip,­“siz­ha­ta­ya­pı­yor­su­nuz”­di­ye­rek­he­sap so­ra­bi­lir­dik.­3-5­sen­di­ka­cı­ya­kal­maz­dı­iş­ve­ha­ta­yap­ma­la­rı­na­i­zin­ver­mez­dik. Şu­be­baş­ka­nı­nın­Ge­nel­Mer­ke­ze­mu­ha­le­fet et­ti­ve­kong­re­yi­ka­za­na­ma­dı.­Şim­di­Hiz­met-Iş’e geç­ti­ler.­Bun­lar,­AKP’li­Bü­yük­şe­hir­Be­le­di­ye­si­ne kar­şı­hak­la­rı­nı­zı­sa­vur­gö­rü­nen­sen­di­ka­cı­lar­dı­ve şim­di­AKP’ye­ya­kın­lı­ğıy­la­bi­li­nen­Hak-Iş­bün­ye­sin­de­ler.­Bu­du­ru­ma­ne­di­yor­su­nuz? Ö­mer: Duy­du­ğum­za­man­hiç­şa­şır­ma­dım.­Na­sıl­in­san­lar­ol­duk­la­rı­nı­bi­li­yo­ruz.­Sa­vun­duk­la­rı­nı­söy­le­dik­le­ri­ i­de­al­ler­ pe­şin­de­ koş­ma­dı­lar.­ Hiz­met-Iş Hak-iş’e­bağ­lı­bir­sen­di­ka,­hü­kü­me­te­de­ya­kın.­Sa­rı sen­di­ka­bi­le­di­ye­mi­yo­rum,­hü­kü­met­sen­di­ka­sı.­Iş­ve­ren­sen­di­ka­sı­o­la­rak­gö­rü­yo­rum.­Ne­ol­du­da­bir­yıl i­çin­de­mü­ca­de­le­ci­gö­zü­ken­bu­sen­di­ka­cı­lar­Hak-Iş’e geç­ti­ler?­Bu­nun­tek­bir­a­çık­la­ma­sı­var:­Ya­nı­mız­da­ol­duk­la­rın­da­bi­le,­iş­çi­da­va­sı­na­i­nan­mı­yor­lar­dı­ve­kol­tuk­la­rı­ris­ke­gi­rin­ce­bir­baş­ka­sen­di­ka­da­kol­tuk­a­ra­ma­yı­ter­cih­et­ti­ler.­Ken­di­men­fa­at­le­ri­doğ­rul­tu­sun­da­iş­çi­le­ri­sat­tı­lar. Rah­mi: Ö­mer’in­de­di­ği­gi­bi,­şa­şır­ma­dık.­Za­ma­nın­da­Hak-Iş­sen­di­ka­sı­na­ağ­za­a­lın­ma­ya­cak­kü­für­ler e­den,­sa­rı­sen­di­ka­di­ye­ba­ğı­ran­Ni­hat­Al­taş,­Hiz­metIş’i­şim­di­na­sıl­sa­vu­na­cak?­O­nur,­gu­rur,­şe­ref­ne­re­de?­Ba­şın­dan­be­ri,­a­ra­la­rın­da­da­nı­şık­lı­dö­vüş­var­mış, di­ye­dü­şü­nü­yo­rum.­Iş­çi­nin­ya­nın­da­de­ğil,­kol­tu­ğa­ya­kın­ol­muş­lar.


İşçile rin Se s i

İŞYERLERINDEN... İŞYERLERINDEN... İŞYERLERINDEN... İŞYERLERINDEN... İŞYERLERINDEN... İŞYERLERINDEN... Plas­tik Tor­ba­ya­sa­geç­ti­u­ya­nık pat­ron­lar­he­men­fır­sa­tı de­ğer­len­dir­me­ye­kal­kı­yor 500-600­ ki­şi­lik­ bir­ iş­ye­rin­de­ pat­ron­ iş­çi­le­rin­tor­ba­ya­sa­da­ne­le­rin­ol­du­ğu­nun­bi­lin­me­me­si­ni­fır­sat­bi­lip,­tor­ba­ya­sa­da­kı­dem­taz­mi­nat­la­rı­ kal­dı­rıl­dı,­ ge­ri­ye­ dö­nük­ taz­mi­nat­ hak­kı­nız kal­ma­dı­di­ye­iş­çi­le­re­ev­rak­im­za­lat­ma­ya­kalk­tı. Iş­çi­ler­im­za­la­mak­is­te­me­di­ler­a­ma­ko­nu­yu­tam bil­me­dik­le­ri­ i­çin­ bir­ ar­ka­daş­la­rı­nı­ a­ra­dı­lar.­ Ar­ka­daş­la­rı,­ tor­ba­ ya­sa­da­ taz­mi­nat­la­rın­ kal­dı­rıl­ma­sı­ söz­ ko­nu­su­ de­ğil,­ pat­ron­ si­zi­ kan­dı­rıp hak­la­r ı­n ı­z ı­ gasp­ et­m e­y e­ ça­lı­ş ı­y or­ de­y in­c e, kâğıtlar­im­za­lan­ma­dı.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­pat­ron­bir haf­ta­ son­ra,­ iş­çi­le­rin­ kar­şı­sı­na­ i­şe­ gi­riş­ söz­leş­me­si­ni­çı­kar­dı. Gö­rü­şü­len­iş­çi­ar­ka­da­şa­bu­bir­iş­söz­leş­me­si­tek­ta­raf­lı­ha­zır­lan­mış­ve­sa­de­ce­pat­ro­nun­çı­kar­la­rı­nı­ko­ru­yor.­E­ğer­is­ter­se­niz­siz­de­ta­lep­le­ri­ni­zin­ ol­du­ğu­ ye­ni­ hak­lar­ o­lan­ bir­ söz­leş­me ha­zır­la­yıp,­ pat­ron­la­ pa­zar­lık­ e­de­bi­lir­si­niz.­ Yok biz­pat­ro­nun­söz­leş­me­si­ni­im­za­la­ya­ca­ğız­di­yor­sa­nız,­ o­ za­man­ bü­tün­ ar­ka­daş­lar­ dik­kat­ et­sin­ler.­Söz­leş­me­kâğıtla­rın­da­ta­rih­kıs­mı­boş,­o­ra­ya­si­gor­ta­baş­lan­gıç­la­rı­nı­ya­zıp,­öy­le­im­za­la­sın­lar.­ E­ğer­ pat­ron­ bu­nu­ ka­bul­ et­mez­se,­ im­za­la­ma­mak­ta­ya­rar­var,­di­ye­ko­nu­şul­du. (Bir­iş­çiy­le­gö­rüş­me)

U­zun­sü­ren­bir­hak­al­ma mü­ca­de­le­si On­beş­se­ne­lik­iş­çi­lik­ha­ya­tı­mın­son­beş­yı­lın­da­plas­tik­iş­ko­lun­da­ça­lı­şı­yor­dum.­Ar­tık­ça­lış­mı­yo­rum­çün­kü­iş­ten­çı­kar­tıl­dım,­ne­de­ni­ka­dın­ol­mam,­hak­kı­mı­a­ra­mam,­ha­mi­ley­ken­ya­sal hak­la­rım­dan­ ya­rar­lan­mak­ is­te­mem.­ Fab­ri­ka­da en­jek­si­yon­bö­lü­mün­de­on­i­ki­sa­at­lik­var­di­ya­lar­la­ça­lı­şı­yor­dum.­Bir­bu­çuk­ay­lık­ha­mi­ley­ken­ya­sal­ hak­la­rım­dan­ fay­da­lan­mak­ is­te­dim,­ üs­te­lik dü­şük­yap­ma­ris­ki­de­var­dı.­Dok­tor­ra­po­ruy­la du­ru­mu­mu­ bel­ge­le­me­me­ rağ­men­ da­ha­ i­ki­ bu­çuk­ay­be­ni­var­di­ya­lı­o­la­rak­ça­lış­tır­dı­lar.­Bu­nun ü­ze­ri­ne­ zor­la­ i­da­re­ye­ di­lek­çe­ ver­dim,­ i­da­re­ci­ler­bun­dan­çok­ra­hat­sız­ol­du­lar.

Ya­sal­mev­zu­at­tan­do­la­yı­on­sa­at­ça­lış­tı­rıl­dı­ğım­ mon­taj­ bö­lü­mü­ne­ ve­ril­dim.­ Mon­taj­ bö­lü­mün­de­ de­ me­sa­i­ o­lu­yor­du,­ me­sa­i­ye­ ka­la­ma­ya­ca­ğı­mı­be­lirt­tim.­I­da­re­tep­ki­gös­ter­di,­be­ni­o­ya­la­dı.­ Ye­ni­den­ bir­ di­lek­çe­ ya­za­rak­ en­ faz­la­ ye­di bu­çuk­sa­at­ça­lış­ma­hak­kı­mı­kul­lan­mak­is­te­di­ği­mi­be­lirt­tim.­Ya­sal­hak­kım­ol­du­ğu­i­çin­ka­bul­et­mek­zo­run­da­kal­dı­lar. I­da­re­ pes­ et­me­di,­ en­jek­si­yon­ bö­lü­mün­de on­sa­at­ça­lış­ma­ya­zor­la­dı­lar.­A­maç­la­rı­be­ni­yıl­dı­rıp,­ çı­kı­şı­mı­ ver­me­mi­ sağ­la­mak­tı.­ Bu­ du­rum kar­şı­sın­da­has­ta­ne­ye­gi­dip,­du­ru­mu­mu­dok­tor­la­ra­ an­lat­tım,­ ça­lı­şır­ken­ zor­lan­dı­ğı­mı­ i­fa­de­ et­tim.­ Ba­na­ res­mi­ bir­ ra­por­ ha­zır­la­dı­lar­ ve­ ye­di bu­çuk­ sa­at­ten­ faz­la­ ça­lı­şa­ma­ya­ca­ğım­ be­lir­til­di. Ra­po­run­ as­lı­nı­ ken­di­me­ sak­la­dım,­ kop­ya­sı­nı­ i­da­re­ye­ver­dim.­I­da­re­nin­te­pe­si­at­tı,­di­ğer­ka­dın iş­çi­le­re­ör­nek­o­la­ca­ğım­i­çin­bu­ya­sal­mü­ca­de­le­min­ ö­nü­nü­ kes­mek­ is­te­di­ler.­ Tep­ki­ gös­te­rip, kar­şı­lık­ver­mem­i­çin­tah­rik­et­ti­ler,­bu­na­kar­şın sa­kin­ dav­ra­nıp,­ hak­la­rı­mı­ i­fa­de­ et­ti­ğim­ i­çin­ a­maç­la­rı­na­ u­la­şa­ma­dı­lar.­ 17’in­ci­ mad­de­nin­ taz­mi­nat­sız­a­ta­bi­lir­ler­di.­Fab­ri­ka­da­ka­yır­dık­la­rı­iş­çi­le­ri­ bir­ bö­lüm­den­ di­ğer­ bö­lü­me­ gön­de­ri­yor­lar,­ ha­mi­le­ bir­ ka­dın­ iş­çi­ söz­ ko­nu­suy­sa­ bu­nu yap­mı­yor­lar,­ay­rım­cı­lık­ya­pı­yor­lar. Mon­taj­ bö­lü­mün­de­ iş­ler­ yo­ğun­ di­ye­ on dört­ sa­at­ bi­le­ ça­lış­ma­ o­lu­yor­du.­ Ben­ me­sa­i­ye kal­ma­ya­ca­ğım­ di­ye­ hak­kı­mı­ a­ra­dı­ğım­da­ bu­ bö­lüm­de­ki­ka­dın­iş­çi­ler­hem­şa­şır­dı­lar­hem­de­be­ni­des­tek­le­di­ler.­Bi­zim­böy­le­hak­la­rı­mız­mı­var di­ye­sor­duk­la­rın­da­on­la­ra­ken­di­le­ri­ne­za­man­a­yı­rıp­ hak­la­rı­nı­ öğ­ren­me­le­ri­ ge­rek­ti­ği­ni­ bu­nu yap­tık­la­rın­da­so­run­la­rı­nı­çö­ze­bi­le­cek­le­ri­ni­söy­lü­yor­dum. Ben­den­ baş­ka­ hem­ en­jek­si­yon­ hem­ de mon­taj­bö­lü­mün­de­ha­mi­le­iş­çi­ler­var­dı.­Bu­iş­çi­ler­ hem­ var­di­ya­lı­ ça­lı­şı­yor­lar­ hem­ de­ me­sa­i­ye ka­lı­yor­lar­dı.­Çı­kar­tıl­mak­kor­ku­sun­dan­ve­pa­ra­ya­ da­ ih­ti­yaç­ duy­duk­la­rın­dan­ hak­la­rı­nı­ sa­vun­mak­tan­ka­çı­nı­yor­lar­dı.­He­pi­mi­zin­pa­ra­ya­ih­ti­ya­cı­var,­ha­mi­le­bir­ka­dı­nın­i­se­sağ­lık­lı­bir­do­ğum yap­ma­ya­ih­ti­ya­cı­var­dır.­Ben­ter­ci­hi­mi­bu­yön­de­yap­tım. Ça­lış­ma­ or­ta­mım­ be­ni­ ve­ do­ğa­cak­ be­be­ği et­ki­le­ye­cek­ ka­dar­ sağ­lık­sız­dı.­ Plas­tik­ kan­se­ro­jen­mad­de­ler­i­çe­ri­yor­du,­faz­la­me­sa­i­ye­bı­ra­kıl­mak­ta­stre­si­do­ğu­ru­yor­du.­Bu­du­rum­da­or­ta­ya çı­ka­cak­sağ­lık­so­run­la­rım,­iş­çi­sağ­lı­ğı­nı­ko­ru­ma­nın­ak­si­ne­pat­ron­ta­ra­fın­dan­hi­çe­sa­yı­lı­yor­du. Do­ğum­ iz­ni­ne­ ay­rıl­dı­ğım­ sı­ra­da­ fab­ri­ka­da sen­di­ka­laş­ma­ ça­lış­ma­sı­ da­ baş­lat­mış­tık.­ Iş­ ye­ri mar­ka­ol­du­ğu­i­çin­ve­pi­ya­sa­da­bi­lin­di­ği­i­çin­sen­di­kal­ör­güt­len­me­ger­çek­le­şe­bi­lir­di.­Bir­grup­iş­çi­o­la­rak­o­tuz­ka­dar­iş­çi­ye­u­laş­tık­ve­iş­ye­rin­de pat­ro­nun­ key­fi­ye­ti­ne­ dur­ di­ye­bil­mek­ i­çin­ ör­güt­lü­ol­mak­ge­rek­ti­ği­ni­ve­bu­ör­güt­lü­lü­ğün­ka­lı­cı­ ol­ma­sı­ i­çin­ sen­di­ka­laş­mak­ ge­rek­ti­ği­ni­ i­fa­de et­tik.­Iş­çi­ler­a­ra­sın­da­bü­yük­bir­gü­ven­siz­lik­var­dı,­ne­ken­di­le­ri­ne­ne­de­di­ğer­iş­çi­le­re­gü­ven­mi­yor­lar­dı.­ Bi­re­ bir­ gö­rüş­me­ler­le­ bu­nu­ kır­ma­ya ça­lış­tık.­ Tam­ iş­çi­le­ri­ bir­ a­ra­ya­ ge­ti­re­cek­ du­ru­-

ma­ gel­di­ği­miz­ de­ bir­ iş­çi­nin­ i­ha­ne­ti­ne­ uğ­ra­dık. Ön­cü­iş­çi­le­rin­a­dı­nı­i­da­re­ye­bil­dir­miş. I­da­re­kur­naz­ca­ha­re­ket­et­ti.­Doğ­ru­dan­sen­di­ka­laş­ma­ yü­zün­den­ çı­ka­ra­rak­ ya­sal­ sı­kın­tı­ya gir­mek­is­te­me­di.­Iş­çi­le­re­bö­lüm­de­ğiş­tir­me­da­yat­ma­sı­yo­lu­na­git­ti,­en­jek­si­yon­iş­çi­si­ni­ü­re­tim­de,­ü­re­tim­de­ça­lı­şan­iş­çi­yi­i­se­en­jek­si­yon­bö­lü­mü­ne,­ih­ti­yaç­var­ge­rek­çe­siy­le­gön­der­me­ye­ça­lış­tı.­Iş­çi­ler­bu­da­yat­ma­kar­şı­sın­da­tep­ki­gös­ter­di­ler­ve­bu­nu­ka­bul­et­me­ye­cek­le­ri­ni­söy­le­di­ler. I­da­re­bir­haf­ta­za­man­ver­di.­Ka­bul­et­me­yen­iş­çi­le­rin­so­nun­da­çı­kış­la­rı­ve­ril­di.­ Çı­kar­tı­lan­iş­çi­ler­den­be­ni­na­sıl­çı­kar­tır­sı­nız di­ye­rek­hak­kı­nı­ya­sal­yol­lar­dan­a­ra­yan­mü­ca­de­le­ci­iş­çi­le­rin­taz­mi­nat­la­rı­he­men­ban­ka­ya­ya­tı­rı­lır­ken,­tep­ki­gös­ter­me­yen­iş­çi­le­rin­taz­mi­nat­la­rı tak­sit­ tak­sit­ ya­tı­rıl­dı.­ I­da­re­ be­nim­de­ sen­di­kal ör­güt­len­me­nin­i­çin­de­ol­du­ğu­mu­öğ­ren­miş,­do­ğum­ iz­ni­min­ bit­me­sin­den­ son­ra­ iş­ten­ çı­ka­rı­la­ca­ğım­ha­be­ri­ni­al­dım.­Kar­şı­laş­tı­ğım­iş­çi­ler­ba­na ça­lış­ma­ya­ de­vam­ e­dip­ et­me­ye­ce­ği­mi­ sor­duk­la­rın­da­ ça­lış­mak­ zo­run­da­ ol­du­ğu­mu­ söy­lü­yor­dum… (De­vam­e­de­cek,­bir­iş­çi)

Gı­da İş­çi­ler,­hak­la­rı­nı­ta­kip­e­di­yor­ I­ki­se­ne­dir­ça­lış­tı­ğım­fab­ri­ka­da­ilk­de­fa­iş­çi­le­rin­bir­ya­sa­yı­tar­tış­tık­la­rı­na­şa­hit­ol­dum:­Tor­ba­ ya­sa.­ E­vet,­ bel­ki­ tar­tış­mak­ i­çin­ geç­ ka­lın­dı, ya­da­za­ma­nın­da­tar­tış­sak­ne­ya­pı­lır­dı?­Bu­ra­da an­la­dı­ğı­mız­ ar­tık­ bir­ şey­le­rin­ iş­çi­ler­ ta­ra­fın­dan fark­e­dil­di­ği.­Ken­di­a­ra­mız­da­bi­le­ol­sa­çe­şit­li­fi­kir­ler­ i­le­ri­ sür­me­le­ri.­ Bu­ ya­sa­yı­ sa­vu­nan­ da, kar­şı­ ge­len­ ol­sa­ da,­ ya­sa­ i­çe­ri­ği­ hak­kın­da­ bil­gi sa­hi­bi­o­lu­nu­yor.­Bu­du­rum­da­iş­çi­le­rin­o­ka­dar da­ bi­linç­siz­ ol­ma­dı­ğın,­ ken­di­le­ri­ni­ doğ­ru­dan­ il­gi­len­di­ren­ya­ni­ba­şı­na­ge­çi­ri­len­tor­ba­nın,­as­lın­da­kim­le­rin­i­şi­ne­ya­ra­dı­ğı­nı­gör­me­le­ri. Or­ta­da­ AKP­ hü­kü­me­ti­nin­ pat­ron­la­ra­ bir se­çim­peş­ke­şi­ol­du­ğu­ve­iş­çi­yi,­e­mek­çi­yi­tor­ba i­çe­ri­sin­de­ pat­ron­la­ra­ sun­du­ğu­ göz­ler­ ö­nün­de. Ya­sa­ya­o­lan­tep­ki­mi­zi,­­iş­ye­rin­de­ken­di­a­ra­mız­da­ko­nuş­mak­la­ge­çir­dik.­Ma­a­le­sef­biz­iş­çi­ler­en a­zın­dan­spor,­ma­ga­zin­le­il­gi­le­ne­ce­ği­mi­ze,­si­ya­si ge­liş­me­le­ri­ta­kip­e­de­bi­li­riz. Haf­ta­nın­en­az­i­ki­gü­nü­sa­bah­la­rı,­bi­zim­gi­bi a­ma­ si­ya­si­leş­miş­ iş­çi­ler­ i­şe­ gi­der­ken,­ ­ bi­zi­ bi­linç­len­dir­mek­ i­çin­ bil­di­ri­ler,­ el­ i­lan­la­rı,­ ga­ze­te­ler­ da­ğı­tı­yor­lar.­ Üs­te­lik­ hiç­ bir­ kar­şı­lık­ bek­le­me­den­ya­pı­yor­lar.­A­ma­biz­o­bil­di­ri­le­ri­al­mı­yor ya­da­çö­pe­a­tı­yo­ruz.­Biz,­il­gi­siz­ka­lır,­hak­la­rı­mı­za­ sa­hip­ çık­maz­sak,­ bi­zi­ e­zen­ler,­ sö­mü­ren­ler, ma­aş­la­rı­mız­dan­ ça­lan­lar­ ba­şı­mı­za­ de­ğil­ ­ tor­ba is­te­dik­le­ri­ni­ ge­çi­rir­ler.­ Ar­tık­ et­ra­fı­mız­da­ o­lup bi­ten­le­re­ku­lak­ve­rip,­bi­linç­le­ne­lim. Ge­çim­sı­kın­tı­sı,­iş­siz­lik­yok­lu­ğa­rağ­men,­­bi­zi­ is­te­dik­le­ri­ gi­bi­ yö­ne­tip,­ is­te­dik­le­ri­ gi­bi­ ça­lış­tı­ra­ma­ya­cak­la­rı­nı­ gös­ter­me­ za­ma­nı.­ Kur­tu­luş yok­tek­ba­şı­na­ya­hep­be­ra­ber­ya­hiç­bi­ri­miz!­ (Bir­iş­çi) 15


PA­RİS­Lİ­İŞ­ÇİLE­RIN­OR­TAK­ÇIĞ­LI­ĞI:

KO­MÜN Paris Komünü yeni bir çağın habercisi, yeni devrimlerin öncüsü olmuştur. Pa­ris’te­iş­çi­sı­nı­fı­bir­il­ki­ger­çek­leş­tir­di.­72­gün bo­yun­ca­ şeh­rin­ yö­ne­ti­mi­ne­ sa­hip­ ol­du,­ dün­ya­ iş­çi sı­nı­fı­na­ ön­der­lik­ et­ti.­ 1871’den­ 2011’e­ Pa­ris­li­ ko­mü­nar­la­rın­ aç­tı­ğı­ yol,­ iş­çi­ sı­nı­fı­nın­ de­ne­yim­le­ri­nin en­ö­nem­li­ki­lo­met­re­taş­la­rın­dan­bi­ri­ni­o­luş­tu­ru­yor. Pa­ris­li­iş­çi­ler,­ser­ma­ye­nin­mil­li­yet­çi­pro­pa­gan­da­la­rı­na,­sa­vaş­çı­ğırt­kan­lık­la­rı­na­kar­şı,­hal­kın­ve­iş­çi­sı­nı­fı­nın­ çığ­lı­ğı­nın­ sem­bo­lü­ ol­du­lar.­ Pa­ris­ Ko­mü­nü’nün 140.­ yıl­dö­nü­mün­de,­ Pa­ris­li­ iş­çi­le­rin­ de­ne­yim­le­ri­ni bir­kez­da­ha­ha­tır­la­mak­ve­an­mak­ge­rek.­

Pa­ris­Ko­mü­nü’ne­Gi­den­Yol­ 1848­Dev­ri­mi’nde­iş­çi­ler,­bur­ju­va­zi­nin­i­ha­ne­ti­ne­uğ­ra­dı­lar.­Bur­ju­va­zi,­iş­çi­ler­sa­ye­sin­de­e­le­ge­çir­di­ği­ik­ti­da­rı­şim­di­iş­çi­ler­a­ley­hi­ne­kul­la­nı­yor­du;­ilk­i­şi­iş­çi­le­ri­si­lah­sız­lan­dır­mak­ol­du.­Ve­ri­len­söz­ler­çiğ­nen­di,­pro­le­ter­ler­a­çık­ça­a­şa­ğı­lan­dı,­iş­siz­ler­u­zak­bir şeh­re­sü­rül­me­ye­ça­lı­şıl­dı.­Ya­pı­lan­hak­sız­lık­la­ra­kar­şı­iş­çi­ler­tep­ki­gös­te­re­rek­so­kak­la­ra­dö­kül­dü­ler.­Iş­çi­le­rin­5­gün­lük­kah­ra­man­ca­sa­va­şı,­bur­ju­va­zi­ta­ra­fın­dan­e­zil­di. 1848’den­son­ra­Na­pol­yon’un­ye­ğe­ni­Lo­u­is­Bo­na­par­te;­or­du,­po­lis­gi­bi­bü­tün­ki­lit­nok­ta­la­rı­bur­ju­va­zi­nin­e­lin­den­al­dı.­Bur­ju­va­la­rı­iş­çi­le­re­kar­şı­ko­ru­ma­ba­ha­ne­siy­le­si­ya­sal­ik­ti­da­rı­da­al­dı.­ 1871’den­ön­ce­ki­yıl­lar­da,­ö­zel­lik­le­üç­yıl­ön­ce, iş­çi­mü­ca­de­le­le­rin­de­ö­nem­li­ge­liş­me­ler­ol­du.­Grev­ler,­ as­ker­ ve­ po­lis­le­ ça­tış­ma­lar­ ya­şan­dı.­ Pa­ris­ Ko­mü­nü,­bu­ge­li­şen­mü­ca­de­le­le­rin­u­laş­tı­ğı­do­ruk­nok­ta­sı­dır.­ Bo­na­par­te­ e­ko­no­mik­ kri­zi­ ve­ sö­mü­rü­yü­ ört bas­ et­mek­ i­çin,­ 1814’te­ kay­bet­ti­ği­ top­rak­la­rı­ ge­ri al­mak­ba­ha­ne­siy­le­1870’te­Prus­ya’ya­(bu­gün­kü­Al­man­ya)­sa­vaş­i­lan­et­ti.­Fran­sa­sa­vaş­ta­ye­nil­di­ve­4 Ey­lül’de­im­pa­ra­tor­luk­kâğıttan­bir­şa­to­gi­bi­yı­kıl­dı. Cum­hu­ri­yet­ye­ni­den­i­lan­e­dil­di­fa­kat­düş­man­ka­pı­day­dı.­Prus­ya,­Pa­ris’i­ku­şat­mış­tı. Ku­şat­ma­ya­kar­şı­e­li­si­lah­tu­tan­Pa­ris­hal­kı­ve­iş­çi­ler­ U­lu­sal­ Mu­ha­fız­la­ra­ ka­tıl­dı­lar.­ U­lu­sal­ Mu­ha­fız­lar,­ 1789­ Fran­sız­ Dev­ri­mi’nin­ do­ruk­ nok­ta­sın­da, bur­ju­va­ ve­ kü­çük­ bur­ju­va­la­rın­ si­la­ha­ sa­rıl­ma­la­rıy­la or­ta­ya­ çık­mış­tı.­ Ya­ni­ bur­ju­va­zi­nin­ si­lah­lı­ mi­li­si­ i­di. 1870’te­kit­le­le­rin­ha­re­ke­te­geç­me­siy­le­U­lu­sal­Mu­ha­fız­la­rın­ sos­yal­ ya­pı­sı­ da­ de­ğiş­me­ye­ baş­la­mış­tı. 1871’de­i­se­si­lah­lı­halk­şek­li­ne­bü­rün­dü.­ Pa­ris’in­tes­li­min­den­son­ra­ba­rı­şın­ya­pı­la­ca­ğı­sı­ra­lar­da,­ bur­ju­va­ ve­ kral­lık­ yan­lı­sı­ ye­ni­ Hü­kü­met Baş­ka­nı­Thi­ers’di.­Pa­ris­li­iş­çi­ler­si­lah­lı­kal­dık­la­rı­sü­re­ce,­bü­yük­top­rak­sa­hip­le­ri­ve­ka­pi­ta­list­le­rin­e­ge­men­li­ği­teh­li­ke­al­tın­da­o­la­ca­ğın­dan,­ilk­i­şi­iş­çi­le­ri­si­lah­sız­lan­dır­mak­ol­du. 18­Mart­gü­nü­Thi­ers­hü­kü­me­ti,­Pa­ris­ku­şat­ma­-

sı­sı­ra­sın­da­halk­tan­top­la­nan­pa­ra­lar­la­ya­pı­lan­ve­U­lu­sal­Mu­ha­fız­la­ra­a­it­o­lan­top­la­ra­el­koy­ma­em­ri­ni ve­re­rek­or­du­bir­lik­le­ri­ni­gön­der­di.­Bu­gi­ri­şim­ba­şa­rı­sız­lı­ğa­ uğ­ra­dı.­ Pa­ris­ ken­di­si­ni­ sa­vun­mak­ i­çin­ tek bir­vü­cut­gi­bi­a­yak­lan­dı.­Böy­le­ce­Pa­ris­i­le­mer­ke­zi Ver­sa­il­les’de­(Ver­say)­bu­lu­nan­Thi­ers­hü­kü­me­ti­a­ra­sın­da­sa­vaş­baş­la­dı.

Pa­ris’i­İş­çi­ler­Yö­ne­ti­yor! 26­Mart’ta­Ko­mün­i­lan­e­dil­di.­30­Mart’ta­Ko­mün,­ as­ke­re­ al­ma­yı­ ve­ dü­zen­li­ or­du­yu­ kal­dı­ra­rak tüm­sağ­lam­yurt­taş­la­rın­ka­tı­la­cak­la­rı­U­lu­sal­Mu­ha­fı­zı,­tek­si­lah­lı­güç­o­la­rak­i­lan­et­ti.­Ar­dın­dan; *­Hem­es­naf­hem­iş­çi­ler,­ki­ra­bor­cu­al­tın­day­dı­lar.1870­ E­kim­ a­yı­ ki­ra­la­rı­nı,­ pe­şin­ ö­de­nen­ ki­ra­la­rı he­sa­ba­ge­çi­re­rek­Ni­san’a­de­ğin­er­te­le­di­ler. *­ 1­ Ni­san’da­ Ko­mün­ gö­rev­li­le­ri­nin­ en­ yük­sek ma­a­şı­va­sıf­lı­bir­iş­çi­nin­üc­re­ti­ne­e­şit­len­di.­ *­Er­te­si­gün­ki­li­se­i­le­dev­le­tin­ay­rıl­ma­sı­ve­din iş­le­ri­büt­çe­si­nin­kal­dı­rıl­ma­sı,­bü­tün­ki­li­se­mal­la­rı­nın u­lu­sal­mül­ki­ye­te­dö­nüş­tü­rül­me­si,­8­Ni­san’da­bü­tün din­sel­sim­ge,­du­a,­kı­sa­ca­sı­“her­ke­sin­bi­rey­sel­vic­da­nı­i­le­il­gi­li­her­şe­yin”­o­kul­lar­dan­u­zak­laş­tı­rıl­ma­sı­ka­rar­laş­tı­rıl­dı.­ Ger­çek­ an­lam­da­ la­ik­lik­ uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­di. *­16­Ni­san’da­Ko­mün,­sa­hip­le­ri­ta­ra­fın­da­ça­lış­ma­sı­ dur­du­rul­muş­ fab­ri­ka­la­rın­ yö­ne­ti­mi­ni­ iş­çi­le­re ve­ril­me­si­ve­iş­çi­le­rin­tek­bir­fe­de­ras­yon­(sen­di­ka) bi­çi­min­de­ör­güt­len­me­si­ü­ze­ri­ne­plan­ha­zır­lan­ma­sı­nı­ka­rar­laş­tır­dı.­ *­20­Ni­san’da­fı­rın­cı­la­rın­ge­ce­ça­lış­ma­sı­ve­iş­çi sö­mü­rü­cü­sü­iş­bul­ma­bü­ro­la­rı­ya­sak­lan­dı. *­ Ma­yıs’ın­ ilk­ gün­le­rin­den­ baş­la­ya­rak,­ Ver­say

hü­kü­me­ti­nin­git­gi­de­ço­ğa­lan­as­ke­ri­bir­lik­le­ri­se­be­biy­le­sa­vaş,­Pa­ris­e­mek­çi­le­ri­nin­tek­kay­gı­sı­du­ru­mu­na­gel­di.­

Ko­mün’ün­Ye­nil­gi­si­nin Ne­den­le­ri?­ Prus­ya­or­du­su­ta­ra­fın­dan­e­sir­tu­tu­lan­a­ma­Ver­say­hü­kü­me­tin­ce­ya­pı­lan­an­laş­ma­i­le­ser­best­bı­ra­kıl­mış­bir­lik­le­rin­ya­vaş­ya­vaş­gel­me­si,­hü­kü­me­te­ke­sin­bir­üs­tün­lük­ka­zan­dır­dı.­ 21­Ma­yıs’ta­Prus­ya­dev­le­ti­nin­des­te­ğiy­le­Fran­sız bur­ju­va­zi­si­ne­ bağ­lı­ or­du,­ Pa­ris’e­ gir­me­yi­ ba­şar­dı. Ko­mün’ün­son­sa­vu­nu­cu­la­rı,­8­gün­lük­bir­sa­vaş­tan son­ra­ye­nik­düş­tü­ler.­Sa­vun­ma­sız­er­kek,­ka­dın­ve ço­cuk­la­rın­bü­tün­haf­ta­bo­yun­ca­kat­le­dil­di­ler.­Res­mi ö­lü­sa­yı­sı­6­bin­500­i­di.­Ger­çek­ra­kam­i­se­en­az­30 bin.­Pa­ris­so­kak­la­rı­iş­çi­ce­set­le­rin­den­ge­çil­mi­yor­du. 1871’de­ka­pi­ta­lizm­he­nüz­ge­liş­me­a­şa­ma­sın­day­dı.­Ve­iş­çi­sı­nı­fı­de­ne­yim­siz­di.­Ör­ne­ğin­Ko­mün­sı­ra­sın­da­ Mer­kez­ Ban­ka­sı’na­ el­ ko­nul­ma­dı.­ Düş­ma­na kar­şı­de­mok­ra­tik­ha­re­ket­e­dil­di.­Bur­ju­va­zi­ve­o­nun tem­sil­ci­le­ri,­Pa­ris­li­iş­çi­le­rin­bu­de­ne­yim­siz­li­ği­ni­kul­lan­dı. Iş­çi­sı­nı­fı­nın­de­ne­yim­siz­ol­ma­sı­nın­ya­nı­sı­ra­ör­güt­len­me­ ve­ ön­der­lik­ so­run­la­rı­ da­ bu­lu­nu­yor­du. Ko­mün­ sı­ra­sın­da­ Pa­ris­li­ iş­çi­ ve­ e­mek­çi­le­rin­ sı­nır­lı bir­ Blan­qu­ist­ ör­güt­len­me­si­ var­dı.­ Yi­ne­ Ba­ku­nin­ fi­kir­le­rin­den­et­ki­len­miş­sı­nır­lı­sa­yı­da­top­lu­luk­var­dı. Bol­şe­vik­par­ti­gi­bi­ön­der­lik­ya­pa­bi­le­cek­bir­par­ti­i­se­yok­tu. Sos­ya­lizm,­ iş­çi­ sı­nı­fı­nın­ ken­di­ si­ya­sal­ ör­gü­tü­nü ku­ra­rak­ba­ğım­sız­bir­sı­nıf­ey­le­mi­ve­dev­rim­ci­bir­sı­nıf­mü­ca­de­le­si­iz­le­me­si­ni­sa­vu­nan­Mark­sizm,­iş­çi­le­ri­ an­cak­ I.­ En­ter­nas­yo­nal’in­ ku­rul­ma­sın­dan­ son­ra et­ki­le­me­ye­baş­la­dı. Pa­ris­ Ko­mü­nü­ ye­ni­ bir­ ça­ğın­ ha­ber­ci­si,­ ye­ni dev­rim­le­rin­ön­cü­sü­ol­muş­tur.­Çün­kü­Pa­ris­Ko­mü­nü;­sö­mü­rü­dü­ze­ni­ni­yık­ma­nın­müm­kün­ol­du­ğu­nu, bu­dü­ze­nin­yol­aç­tı­ğı­sa­yı­sız­bas­kı­ya­ve­yok­sul­lu­ğa son­ ve­ri­le­bi­le­ce­ği­ni,­ sos­ya­liz­min­ bir­ ü­top­ya­ de­ğil ka­pi­ta­list­ bar­bar­lı­ğın­ tek­ al­ter­na­ti­fi­ ol­du­ğu­nu­ gös­ter­miş­tir. Not: Fotoğraflar, Versus Kitap Yayınları’nın Paris Komünü’nün 140. yıldönümü anısına yayınladığı “Halkın Çığlığı” isimli çizgi romandan alınmıştır. Iki ciltlik çizgi roman, dünyaca ünlü çizer Tardi tarafından Vautrin’in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

İşçilerin­Kurtuluşu­Kendi­Eseri­Olacaktır­İşçilerin­Sesi­-­Aylık­Süreli­Siyasi­Yayın Tarih:­Mart­2011 Sayı:­2 Baskı:­Yön­Matbaacılık Davutpaşa­Cad.­Güven­Sanayi­Sitesi­B­Blok­No:­366­Topkapı-Istanbul­Tel:­0212­544­66­34 Sahibi­ve­Yazıişleri­Sorumlusu:­Canan­Mengüloğul­(İS­Yayınevi) Adres:­Fetihtepe­Mah.­Fatih­Sultan­Cad.­No:­149­D:­13­Okmeydanı-Beyoğlu/Istanbul E-mail:­iscilerinsesi@gmail.com

İşçileri Sesi Mart 2011  

İşçilerin Sesi gazetesinin Mart 2011 sayısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you