iscilerin sesi

iscilerin sesi

Turkey

İşçilerin Sesi, işçi sınıfının top­lum­sal ge­lişme­nin mo­to­ru ol­duğu bilin­ciy­le, işçile­rin her tür­lü hak ta­lep­le­rinin ve gün­de­lik mü­ca­de­le­le­rinin ya­nın­da ol­mak­la kal­ma­yıp, ka­pita­list sö­mü­rü­nün or­ta­dan kal­dırıl­ma­sı için yü­rü­te­ceği mü­ca­de­le­ye yar­dım­cı o­la­cak­tır.

www.iscilerinsesi.org/