Page 1

TEST DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (CEIP SÁRDOMA-MOLEDO) Nome e Apelidos...................................................................................................... Curso..................Data................................ ( Rodea a letra da contestación que creas correcta )

Nº 1

1. Antes de empezar a cruzar, vedes que o "peón" verde do semáforo comezou a pestanexar. Que facedes? a

Cruzamos correndo.

b

Cruzamos tranquilamente.

c

Non cruzamos.

2. Cando circulamos a pé por unha vía somos... a

peóns.

b

condutores.

c

viaxeiros.

3. Baixamos dun autobús urbano. Podemos cruzar a rúa por diante do autobús? a

Sí, con moito coidado.

b

Non, sempre hai que facelo por detrás do autobús.

c

Non, buscaremos o paso para peóns máis próximo.

a

De orientación.

B

De indicación.

4. Este tipo de sinais denomínase:

c

Informativas de perigo.

5. ¿Por que parte da vía deben circular os peóns, como norma xeral?

PROXECTO DE EDUCACIÓN VIARIA”

a

Por o bordo

b

Por a beirarrúa.

c

Por a calzada.


6. Este sinal indica...

a

unha obriga,

b

unha prohibición,

c

un perigo

7. Cando camiñades pola beirarrúa, en quec haiun que poñer máis atención? perigo. a

Aos anciáns.

b Ás saídas de garaxes. c

Aos paxaros.

a

un cruzamento de tres estradas.

8. Este sinal colócase nas proximidades de...

b curvas e contracurvas perigosas. c un cruzamento con circulación xiratoria.

9. Cando viaxades nun autobús urbano e chegades á vosa parada, que tedes que facer? a Prepararnos e baixar cando o autobús estea parado, b Esperar a que nos avisen para baixar. c Intentar baixar canto antes.

10. Podemos entrar coas nosas bicicletas na vía sinalizada con... a

o sinal A

b

o sinal B

c

TOTAL DE RESPOSTAS CORRECTAS

PROXECTO DE EDUCACIÓN VIARIA”

calquera das dúas.


TEST DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (CEIP SÁRDOMA-MOLEDO) Nome e Apelidos...................................................................................................... Curso..................Data................................ ( Rodea a letra da contestación que creas correcta )

Nº 2

1. As vías situadas fóra das poboacións chámanse... a urbanas, b beiravías, c interurbanas.

2. A parte da vía utilizada xeralmente para a circulación de vehículos chámase... a beirarrúa. b calzada. c beiravía.

3. Este sinal indícanos perigo pola proximidade dun lugar... a

frecuentado por animais domésticos.

b

onde teñen preferencia de paso os animais domésticos

C

no que hai animais en liberdade.

4. Cal destas formas indica perigo?

A

B

a

Á.

b

B.

c

C.

C

5. Nunha praza debemos circular deixando o seu centro... a

á dereita.

b

á dereita ou á esquerda, indistintamente.

C

á esquerda.

PROXECTO DE EDUCACIÓN VIARIA”


6. Pódese circular cun monopatín pola calzada? a

Non, como norma xeral.

b

Sí, cando circulan por ela poucos vehículos.

c

Sí, se circulamos devagar.

7. Se imos nas nosas bicicletas, sabemos que non podemos circular polas vías sinalizadas con... a

o sinal A.

B

o sinal B.

C

as dúas.

8. Os sinais que están pintadas no chan chámanse... a marcas viais. b sinais verticais. C indicacións luminosas.

9. Se imos conducindo unha bicicleta e vemos este sinal nun paso estreito... a b

hai que pasar antes que os vehículos que veñen de fronte, sempre debemos deixar pasar aos vehículos que veñen de fronte.

C só temos que deixar pasar a quen veña en sentido contrario se non cabemos os dous á vez. 10. Que nos quere indicar un axente cunha serie de asubíos curtos? a

Que deteñámonos.

b

Que continuemos a marcha.

c

Que sigan os que a encontren de fronte.

TOTAL DE RESPOSTAS CORRECTAS

PROXECTO DE EDUCACIÓN VIARIA”


TEST DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (CEIP SÁRDOMA-MOLEDO) Nome e Apelidos...................................................................................................... Curso..................Data................................ ( Rodea a letra da contestación que creas correcta )

Nº 3

------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Se nos vemos obrigados a camiñar con frecuencia por unha estrada de noite, debemos... a

facer sinais co brazo.

b

camiñar en grupo, pero moi pegadiños.

c

levar algunha garantía reflectante.

2. Cando esperamos para cruzar por un paso para peóns, facémolo... a

na beirarrúa.

b

nas marcas brancas.

C

na calzada.

3. ¿Cal destes sinais nos obriga a seguir de fronte?

a

Á.

b

B.

C

C.

4. Os vehículos de bombeiros, ambulancias e policía teñen preferencia... a

só en vías urbanas.

b

se van en servizo urxente.

C

sempre.

5. Nunha estrada con beiravía, os ciclistas deben circular...

PROXECTO DE EDUCACIÓN VIARIA”

a

pola beiravía da dereita,

b

pola beiravía da esquerda.

c

polo da dereita ou polo da izquerda, se é unha estrada ancha e con pouco tráfico.


6. ¿É obrigatoria a luz traseira de posición na bicicleta para circular de noite? a

Si, é obrigatoria unha luz vermella.

b

Non, cun dispositivo reflectante é suficiente.

c

Non, só é necesaria a luz dianteira.

7. Este sinal, ¿permite xirar á esquerda? a

Non nunca.

b

Si, cando vaiamos cambiar de dirección.

c

Si, si hai pouco tráfico.

8. Os pavimentos con area, aceite ou mollados pola chuvia... a

son máis seguros.

b

son máis deslizantes.

c

permiten que a bicicleta se suxeite mellor.

9. Antes de empezar a cruzar, vedes que o "peón" verde do semáforo comezou a pestanexar. ¿Que facedes? a

Cruzamos correndo.

b

Cruzamos tranquilamente.

c

Non cruzamos.

10. "Temos que cambiar o sentido da marcha". O que quere dicir é que debemos...

TOTAL DE REPOSTAS CORRECTAS

PROXECTO DE EDUCACIÓN VIARIA”

a

facer un xiro á dereita ou á esquerda,

b

dar media volta, ou sexa, xirar 180 graos,

c

cambiar de dirección.


TEST DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (CEIP SÁRDOMA-MOLEDO) Nome e Apelidos...................................................................................................... Curso..................Data................................ ( Rodea a letra da contestación que creas correcta )

TEST 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- ¿Cal destas cores indica perigo? a

Rojo.

b

Verde.

c

Ámbar.

2. ¿Se imos a pé non temos a obriga de por unha estrada en qué caso circular pola esquerda fose de poboado? a

En ningún caso está permitido.

b

Cuando haxa algún perigo que así xustifíqueo.

c

Cuando queiramos: non hai normas que o establezan.

3. Cando circulamos a pé por unha vía somos... a

peóns.

b

condutores.

C

viaxeiros.

4. Ides en bicicleta e pretendedes pararvos. ¿Que tedes que facer? a

Retiraros sen máis, da calzada.

*,

b

Sinalizar e parar a continuación.

C

Observar se podedes parar e sinalizar e despois parar.


5. Nun cruzamento sen sinalizar, que non sexa unha glorieta, debo deixar pasar, como norma xeral... a

a todos os vehículos.

b

aos vehículos que se aproximan pola miña dereita.

c

aos vehículos que se aproximan pola miña esquerda.

6. ¿En que se parecen estes sinais? a

As dúas indican perigo.

B

As dúas indican prohibición.

C

En nada.

7. O lugar onde se atopan dous tramos de estrada de distinta inclinación chámase cambio de... a

rasante,

b

pendente,

c

canle.

8. Baixamos dun autobús urbano. ¿Podemos cruzar a rúa por diante do autobús? a

Si, con moito coidado.

b

Non, sempre hai que facelo por detrás do autobús.

c

Non, buscaremos o paso para peóns máis próximo.

9. Se imos conducindo unha bicicleta e vemos este sinal nun paso estreito... a

hai que pasar antes que os vehículos que veñen de fronte,

b

sempre debemos deixar pasar aos vehículos que veñen de fronte.

c

só temos que deixar pasar a quen veña en sentido contrario si non cabemos os dous á vez.

10. ¿Está permitido soltar as dúas mans do guiador cando conduces unha bicicleta? a

Sí, sempre que se queira.

b Non, nunca xamais. C

TOTAL DE REPOSTAS CORRECTAS

Sí, pero só para sinalizar unha manobra.


TEST DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (CEIP SÁRDOMA-MOLEDO) Nome e Apelidos...................................................................................................... Curso..................Data................................ ( Rodea a letra da contestación que creas correcta )

N°5 1. Este sinal indica... a

unha obriga,

b

unha prohibición.

c

un perigo.

2. ¿Como tedes que esperar a chegada do autobús? a

En grupos de cinco persoas.

b

Con coidado de que non vos pisen,

c

En fila e na beirarrúa.

3. Se imos conduciento nosas bicicletas e vemos algunha destes sinais... a

podemos pasar coa A.

b podemos pasar coa B. C

non poden pasar con ningunha das dúas.

B 4. Unha vía urbana é un camiño por onde... a

non se pode circular.

b

só poden circular vehículos.

c

poden circular persoas e vehículos.

5. Cando viaxamos de pé nun autobús urbano, ¿que debemos facer? A

Gardar o equilibrio no corredor: é divertido.

B

Sujetarnos aos asentos e barras especiais.

c

Agarrarnos aos amigos.


6. Este tipo de sinais denomínase... á

de orientación.

b

de indicación.

c

informativas de perigo.

7. Se non teño outra alternativa que ir dunha poboación a outra camiñando por estrada, o facemos, sempre que é posible, por... a

beiravía esquerda.

b

calzada.

c

a mediana.

8. Antes de empezar a cruzar, vedes que o "peón" verde do semáforo comezou a pestanexar. ¿Que facedes? a

Cruzamos correndo.

b

Cruzamos tranquilamente.

c

Non cruzamos.

9. Salvo en zonas residenciais, sempre xogamos á pelota en... a

o parque,

b

a beirarrúa,

c

a calzada.

10. Se imos nas nosas bicicletas, sabemos que non podemos circular polas vías sinalizadas con... a

o sinal A.

B o sinal B. c as dúas.

TOTAL DE REPOSTAS CORRECTAS


TEST DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR (CEIP SÁRDOMA-MOLEDO) Nome e Apelidos...................................................................................................... Curso..................Data................................ Nº 6

( Rodea a letra da contestación que creas correcta ) ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

1. Antes de cruzar unha rúa de dous sentidos, como norma, miramos... a

á dereita e á esquerda.

b

nin á esquerda.

c

á esquerda, á dereita e outra vez á esquerda.

2. Se imos nas nosas bicicletas e vemos este sinal, debemos...

STOP

a

esperar a que pase o que vén pola dereita,

b

pasar antes que quen vén pola dereita ou por a esquerda,

c

deternos sempre, aínda que non pase ninguén.

a

Que hai un sitio de acampada.

b

Que hai un lugar pintoresco.

c

Que non se pode acampar.

3. Este sinal indica:

4. Baixamos dun autobús urbano. ¿Podemos cruzar a rúa por diante do autobús? a

Si, con moito coidado. B

Non, sempre hai que facelo por detrás do autobús.

c

Non, buscaremos o paso para peóns máis próximo.

5. Se imos andando por unha estrada, farémolo, como norma xeral, por... a

a dereita.

b

a esquerda.

c

indistintamente.


6. Estes dous sinais. a

unha obriga a circular en sentido xiratorio e outra avisa do perigo de intersección con circulación xiratoria.

b

as dúas obrígannos a circular no sentido das frechas,

c

non se diferencian en nada.

7. Sabemos que nos convén cruzar a estrada... a

ao lado dun sinal de "prohibido adiantar".

B

por un tramo recto de moita visibilidade.

c

ao lado dun sinal de curva á dereita.

8. Con este sinal quéresenos indicar... a

un enlace de estradas.

b

sentido de xiro obrigatorio incompleto.

c

as saídas dunha glorieta

GUADARRAMA

M.rr

9. Este tipo de sinais denomínase... a

de orientación.

B

de indicación.

C

en informativas de perigo.

10. ¿ Debes usar o cinto de seguridade se viaxas no coche do teu pai? a

Cuando sexa maior de 18 anos.

b

Cuando circule a máis de 90 Km por hora.

c

Siempre, en vías urbanas e interurbanas.

TOTAL DE RESPOSTAS CORRECTAS


TEST DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR VIAL ESCOLAR (CEIP SÁRDOMA-MOLEDO) Nome e Apelidos...................................................................................................... Curso..................Data................................ ( Rodea a letra da contestación que creas correcta )

Nº 7

--------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

1. ¿En que se diferencian estes sinais? a

En La A prohibe circular aos peóns e a B obriga os peóns circular por ese camiño.

b

A sinal A nos prohibe e a B infórmanos.

c

O sinal A avísanos dun perigo e a B obríganos.

2. Cando queremos cruzar unha rúa, na que hai un paso para peóns, facémolo... a

por onde a calzada é máis estreita.

b

polo paso para peóns,

c

por onde haxa menos coches.

3. Se temos que cruzar unha praza, cando imos a pé, facémolo... a

en diagonal, de esquina a esquina,

b

polo camiño máis curto.

c

rodeando a praza.

4. Este sinal colócase nas proximidades de... a

un cruzamento de tres estradas.

b

curvas e contracurvas perigosas.

c

5. Ante este sinal sabemos que.

un cruzamento con circulación xiratoria.


a

a estrada é cruzada por unha vía de tren con barreiras.

b

cerca hai unha estación de ferrocarril.

c

un paso a nivel sen barreiras cruza a estrada.

6. Cando circulamos en bicicleta, e chegamos a unha praza farémolo... a

por onde haxa menos circulación.

B

rodeándoa, deixando o centro á dereita.

C

rodeándoa, deixando o centro á esquerda.

a

hai un terreo pechado ou un xardín con valla,

b

un paso a nivel con barreiras cruza a estrada,

c

hai un paso a nivel sen barreiras.

a

un monitor de video.

b

un obxecto que brilla porque recolle a luz e a reflexa.

7. Ante este sinal saberemos que.

8. Un reflectante é.

c

unha das novas lámpadas de baixo consumo.

9. Cando ides montados e conducindo as vosas bicicletas, ¿que tipo de usuarios da vía sodes? a

Viaxeiros.

b

Condutores,

c

Peóns.

10. Este sinal significa perigo pola proximidade de... a

di un paso para peóns.

B

O unha zona destinada a carreiras infantís.

c

un lugar frecuentado por nenos.

TOTAL DE RESPOSTAS CORRECTAS


tests  
tests  

test de educación vial

Advertisement