Page 1


ÍNDICE

PREÁMBULO .................................................................................................................................. 3 CAPÍTULO 1 – MARCO LEGAL ...................................................................................................... 4 CAPÍTULO 2 – NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO ........................................... 4 1.

ENTRADAS E SAÍDAS: ...................................................................................................... 4

2.

ACTIVIDADES ESCOLARES ............................................................................................... 5

3.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ................................................................................ 5

4.

CUSTORIAS, GARDAS E GARDAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. .................... 6

5.

BIBLIOTECA ....................................................................................................................... 6

6.

ESPAZOS ........................................................................................................................... 6

7. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE, COMEDOR E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.................................................................................................................... 7 8.

USO DO MATERIAL INFORMÁTICO ................................................................................ 8

9.

EMERXENCIAS .................................................................................................................. 8

10. FAMILIAS........................................................................................................................... 8 CAPÍTULO 3- NORMAS DE CONVIVENCIA ................................................................................... 9 1.

2.

DEREITOS E DEBERES........................................................................................................ 9 1.1.

DEREITOS E DEBERES das nais e pais ou das titoras ou titores. ...................................... 9

1.2.

DEREITOS E DEBERES do alumnado. ....................................................................... 10

1.3.

DEREITOS E DEBERES do profesorado. ................................................................. 11

1.4.

DEREITOS E DEBERES do persoal de administración e de servizos. ....................... 12

FALTAS GRAVES E LEVES. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN. ..................................... 13

ANEXO I. Folla profesores .......................................................................................................... 18 ANEXO II Folla rexistro incidencias alumnado............................................................................... 19 ANEXO III Espazos no recreo


CEIP SÁRDOMA-MOLEDO Rúa do Marco nº 30 C.P. 36214 –VIGO Tlf e fax: 986 421490 ceip.sardoma.moledo@edu.xunta.es http:/www.edu.xunta.es/centros/ceipsardomamoledo/

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO PREÁMBULO O CEIP Sárdoma-Moledo constitúe unha comunidade educativa e as Normas de organización e funcionamento do centro tratarán de garantir a boa organización e canalizar unha convivencia harmónica dos distintos estamentos que a forman. O presente documento pretende ser unha ferramenta que garantice o cumprimento dos obxectivos xerais do centro reflectidos no PEC amparados nos principios educativos que deben ser os eixos fundamentais de actuación de todos os/as membros da nosa comunidade. As Normas de Organización e funcionamento é un documento que sustitúe ao RRI (Reglamento de Réximen Interno) e non poden ir en contra nin modificar ningunha norma da lexislación vixente de Rango Superior. É un complemento da mesma que ten por obxecto facilitar a convivencia no Centro e garantir a calidade do ensino. Estas Normas son de obrigado cumprimento para todos/as os/as membros da comunidade educativa: profesorado, alumnado, pais, nais e persoal non docente e poderán ser modificadas a petición do equipo directivo do centro ou da maioría de calquera dos colectivos aos que afecta, petición que se realizará ante o Consello Escolar, e que deberá aprobala por maioría absoluta dos/as seus/súas membros. O Consello Escolar permite á Dirección do Centro cambialas para conseguir maior eficacia, sempre e cando non modifiquen o resultado final do procedemento, dando conta ao citado órgano de goberno na reunión inmediata ao cambio. O noso obxectivo é potenciar, nun clima de cordialidade, un ensino actualizado que fomente o espírito crítico, o respecto aos principios democráticos de convivencia, a tolerancia e igualdade entre os sexos e implique a toda a comunidade educativa na tarefa de formación e orientación para que, en colaboración co resto da sociedade, se favoreza o desenvolvemento integral do alumnado. O CEIP Sárdoma-Moledo en colaboración de toda a comunidade educativa aspira a poder ofertar un nivel de excelencia que posibilite que o alumnado se encontre cos suficientes apoios materiais e persoais para que contemple a súa educación como unha oportunidade de enriquecemento persoal, que lle permitirá desenvolver ao máximo a súas capacidades. Consideramos valores fundamentais no noso centro os seguintes:


· Fomentar actitudes de respecto ao medio ambiente e ás tradicións e manifestacións socioculturais. · Potenciar actitudes de solidariedade, tolerancia e respecto ante a diversidade racial, idiomática, cultural e relixiosa/moral. · A planificación do centro educativo no seu círculo de influencia, orientada a procesos dentro dun sistema de calidade, co que isto implica de implantación dunha cultura de mellora continuada baseándose en indicadores. · A potenciación da participación dentro dun clima de cordialidade e respecto no que se escoite a opinión de todos/as os/as membros da comunidade educativa. E para rematar consideramos crucial afrontar os conflitos dentro dun esquema gañogañas onde a escoita activa marque o estilo na comunicación e resolución dos problemas.

CAPÍTULO 1 – MARCO LEGAL LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

CAPÍTULO 2 – NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO O plano de convivencia do CEIP Sárdoma-Moledo recolle o protocolo a seguir polo profesorado para resolver os conflitos que poidan xordir e que afecten á convivencia no centro. Darase prioridade á resolución pacífica de conflitos e á prevención dos mesmos, para elo desenvolveranse diferentes programas de aprendizaxe de habilidades sociais. Todos os profesores e todas as profesoras responsabilizaranse do cumprimento das normas de convivencia do centro. O alumnado do centro debe seguir en todo momento as instrucións do Profesorado. No recinto do centro evitaranse todo tipo de actuacións que resulten molestas para a normal realización das actividades académicas, ou aquel outras que poidan ser perigosas para a integridade física das persoas ou poidan causar estragos en instalacións, xardíns, etc… Os/as titores/as levarán un resistro diario, anotando nunha folla rexistro mensual, o incumprimento de normas básicas: 1.

ENTRADAS E SAÍDAS:

As portas do centro escolar abriranse ás 9:15 horas. Catro profesores/as realizarán a custodia dos/as alumnos/as transportados/as. Os/as alumnos/as farán filas no espacio adicado ao seu curso, as 9:30 horas tocará o timbre de entrada e os/as profesores/as de garda vixiarán a entrada no centro escolar. As portas do centro pecharanse às 9:40 horas. Os pais/nais non terán acceso ao interior do centro escolar. Cando un/ha alumno/a chegue máis tarde desta hora o profesorado de garda o rexistrará nun libro rexistro para este fin e permanecerá co/a alumno/a ata a seguinte hora, co fin de que non interrompa as clases (agás que o/a profesor/a prefira que entre). Cando os retrasos sexan reiterados o/a xefe/a de estudos falará coa familia e se poderá comunicar aos Servizos Sociais. Os titores e as titoras levarán un control diario das faltas de asistencia do alumnado nunha folla rexistro. Ao rematar o mes esta folla será recollida polo/a xefe/a de estudos e se


notificará á dirección. Cando existan máis de seis faltas sen xustificar se porá en coñecemento dos Servizos Sociais do Concello. O alumnado non poderá abandonar o recinto escolar durante a xornada lectiva. Cando un alumno/a sexa recollido por unha persoa debidamente autorizada antes de rematar a xornada escolar ésta asinará nun libro (ubicado na conserxería) rexistro no que quedará constancia do feito. Se as familias necesitan recoller ao seu/súa fillo/a antes do remate da xornada escolar (antes das 17:00 h, hora de remate das actividades extraescolares) o notificará por escrito á dirección do centro. Para facilitar o traballo dos/as monitores/as so se poderán recoller aos seus /súas fillos/as às 15:45 horas. Cando un alumno/a non asista a clase a familia xustificará debidamente dita falta de asistencia polas canles establecidas a tal fin: email, axenda, modelo escrito, etc…) Ao remate da xornada lectiva, ás 14:30 tocará o timbre e sairá o alumnado que vai comer a súa casa, o alumnado que queda a comer no comedor lavará as mans e levará as mochilas ao espazo onde se desenvolverá a actividade extraescolar para máis tarde formar fila na entrada do comedor. Tanto o profesorado como o resto do persoal do centro teñen a obriga de comunicar as ausencias previamente, sempre que sexa posible, co obxecto de que a xefatura de estudos ou a dirección poidan adoptar as medidas oportunas. Así mesmo, terán que aportar xustificación das faltas, sempre que sexa oportuno. 2.

ACTIVIDADES ESCOLARES

O profesorado velará para que o alumnado traia os materiais requeridos para a realización das clases así como a realización dos traballos escolares que requira o profesorado. Nas clases o alumnado atenderá ás explicacións dos mestres, sen molestar ou interrumpir. Co fin de evitar un uso indebido (interrupcións nas clases, gravacións..), roubo, etc..; dos móviles ou aparellos electrónicos similares, o alumnado non poderá usalos no recinto escolar, é dicir, permanecerán apagados dende a entrada no recinto escolar ata á saída, e en caso de empregar o transporte escolar, ampliarase esta norma ata a saída do autobús; polo que, recomendaráselle non traelos ao recinto escolar. Tamén o profesorado deberá telos apagados durante a súa actividade lectiva (clases, gardas) e limitará o seu uso á sala de profesores/as e departamentos específicos. Tampouco está permitido xogar con xoguetes durante as clases. Todos e todas debemos transitar polos corredores e as aulas sen correr nin molestar e fará un bo uso das instalación e materiais do centro. O incumprimento destes aspectos terán as debidas consecuencias. Ao sair das aulas para ir ao recreo, baixar a E.F. ou a unha actividade complementaria os/as profesores/as comprobarán que a aula está baleira e que quedan apagadas as luces. O profesorado levará un rexistro do cumprimento de normas. (Anexo I) 3.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Segundo a lexislación vixente, terán carácter de actividades complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado no horario lectivo e que formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que se utilizan. A participación do alumnado nas actividades complementarias é voluntaria e requirirá autorización previa por escrito dos pais, nais ou titores legais sempre que se desenvolvan fóra do centro. O centro enviará anualmente unha folla de autorización que será asinada polas familias.


A programación das actividades complementarias forma parte da Programación Xeral Anual do Centro. Durante a realización das mesmas o alumnado respectará as normas básicas de convivencia e respecto ás indicacións dos/as monitores das actividades. Os/as titores/as velarán polo cumprimentos destas normas e intervirán co alumnado que non as respecte. 4.

CUSTORIAS, GARDAS E GARDAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Todos os días catro profesores/as, de xeito rotatorio, custodiará ao alumnado usuario de transporte dende que chega o autobús ao centro ata que toque o timbre de entrada. Este/a profesor/a de custodia será o/a encargado/a da entrada das filas de alumnos/as por cursos, en orde e con respecto. O profesorado de garda atenderá na aula ao alumnado cando falte o seu/súa profesor/a, podendo realizar co alumnado as tarefas programadas polo profesorado ausente. O profesorado de garda de actividades extraescolares acudirá ao centro dende as 15:45 ata as 17:00 para supervisar as actividades extraescolares. Así mesmo tocará o timbre ás 16:50 horas e supervisará que os/as monitores/as de actividades extraescolares cumpran as normas establecidas para a saída de actividades. Cando toca o timbre formaranse unha fila para os/as alumnos/as non usuarios de transporte, outra fila para o alumnado de transporte de educación infantil, unha fila para o alumnado transportado do autobús 1 e outra fila para o alumnado do autobús 2. Ás 17:00 abriranse as portas para que as familias poidan recoller aos seus/súas fillos/as no colexio. Non sairá ningún/ha alumno/a só, agás que teña autorización dos pais para poder facelo. A orde será a seguinte: primeiro sairá o alumnado que vai para casa. As familias entrarán dentro do recinto escolar para recoller aos seus fillos. Despois o persoal acompañante do transporte recollerá na porta ao alumnado de educación infantil que vai no autobús e o levará a cada autobús. Por último o alumnado de educación primaria subirá aos autobuses en fila ordenada. O/a profesor/a de garda comprobará que non queda ningún alumno no recinto escolar e pechará as portas ( entrada, pavillón, etc…). 5.

BIBLIOTECA

Os usuarios/as da biblioteca escolar non acudirán con mochilas á mesma e polo tanto non se poderán sacar libros ni outro material da biblioteca sin o consentemento dun/ha profesor/a e previamente rexistrado. Coidarán todo o material e o deixarán no lugar no que o atoparon. Cando recollan un libro deixarán un cartel separador indicativo e ao rematar a lectura do libro o volverá a colocar no sitio de donde o colleu. Lerá e silencio, respectando ao resto de usuarios e utilizará os ordenadores con coidado. 6.

ESPAZOS

Durante o recreo ningún/ha alumno/a permanecerá nos corredores nin nas aulas do centro, agás que permanezan cun profesor/a. Nos recreo o alumnado ocupará o espazo que lle corresponda segundo o plano elaborado (anexo). O alumnado tirará os envoltorios das merendas no contenedor correspondente e tratará de ser limpo e non tirar papeis ni obxecto ao chan. Será respectuoso/a cos demáis compañeiros/as nos xogos. Dous profesores/as en primaria e dous en educación infantil vixiarán os recreos. Para evitar accidentes baixarán con coidado aos patios polas escaleiras do colexio de das gradas. Nos baños farán un uso responsable tanto do xabón coma do papel e da auga, mantendo os aseos limpos.


7. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: EXTRAESCOLARES

TRANSPORTE,

COMEDOR

E

ACTIVIDADES

O centro oferta servizo de transporte, comedor e actividades extraescolares, servizos optativos, nos que as familias se anotarán anualmente para o seu goce. O centro conta con dúas liñas de autobús e con sendos acompañantes de autobús. O centro mantén comunicación fluida coa empresa de transporte trasladándolle listados por autobús e paradas dos nomes dos alumnos usuarios de transporte, teléfonos de contactos cos familiares, autorizacións para poder recoller aos seus fillos, etc… Calquera variación destes datos, ou cambio de domilicio, autobús, parada, etc…deberá ser comunicada á dirección do centro. O alumnado usuario de transporte estará puntual na parada, irá sentado no autobús e respetará as indicacións do/a acompañante do autobús. Calquer incidente salientable que xorda no autobús (ademáis das faltas tipificadas como leves ou graves, serán consideradas faltas: o ir levantado no autobús, destrozos ou uso indebido dos elementos do autobús, non facer caso das indicacións dos/as acompañantes, etc…) será rexistrado nun libro rexistro para tal fin e comunicado polos/as acompañantes á dirección do centro para tomar as medidas oportunas. O incumpremento das normas básicas establecidas pode supor a perda da praza no transporte. Os usuarios do comedor escolar seguirán as normas marcadas no protocolo do comedor aprobado anualmente no seno do consello escolar e reflectido na PXA . Calquer incidente salientable que xurda (ademáis das faltas tipificadas como leves ou graves, gritar no comedor, levantarse sen permiso, tirar comida, verter líquidos de maneira intencionada, lanzar obxectos, faltar ao respeto ao persoal colaborador, profesores/as ou persoal de cociña, non respectar as normas básicas de educación na mesa, etc…) no servizo de comedor será rexistrado polo encargado do comedor nun libro rexistro para tal fin e trasladado á dirección do centro. Ésta comunicará ás familias o feito e as medidas disciplinarias adoptadas. O incumprimento das normas básicas establecidas pode supor a suspensión da asistencia a este servizo, así como o non ter aboadas as cuotas establecidas. Considéranse actividades extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo Centro, entidades sen ánimo de lucro, asociacións culturais, etc. e figurando na Programación Xeral Anual se realizan fóra do horario lectivo. Estas darán comezo ás 15:45 e rematarán ás 16:50 horas. O alumnado colocarase na fila correspondente á actividade que vai realizar e esperará ao monitor/a. O alumnado co/a monitor/a correspondente acudirán ao espazo onde se desenvolverá a actividade co material requerido para realizala. O alumnado respetará as normas marcadas polo/a monitor/a da actividade elexida. Calquera falta de indisciplina ou falta de respecto ás normas establecidas, ou calquera incidente salientable que ocorra durante a realización da actividade será comunicada polo/ monitor/a ao profesor/a de garda (Só ou tamén pai de garda????????) e o rexistrará no libro rexistro para tal fin. O equipo directivo tomará as medidas oportunas en función da falta. Calquer incidente grave que xurda tanto no comedor como nas actividades extraescolares e que requiran a intervención médica será primeiramente comunicado ás familias e chamarase ao 112, seguindo as indicacións que nos marquen. Con respecto a posibilidade de que o alumnado que non traía os deberes feitos ou suspenso algún exame por falta de esforzo e adicación sexa custodiado polo pai/nai de garda durante a realización das actividades extraescolares quedaría pendente de aprobación nunha consulta aos país/nais e incluirase dita medida nos apartados correspondentes.


8.

USO DO MATERIAL INFORMÁTICO

O centro promocionará a utilización dos ordenadores entre a comunidade educativa por ser unha ferramenta de aprendizaxe, investigación e comunicación imprescindible na sociedade actual. Dado que os ordenadores de uso común e as pizarras dixitais son empregados diariamente por moitas persoas cómpre establecer un protocolo de utilización que facilite o manexo e mantemento dos mesmos: a. Como norma xeral o uso do ordenador será con fins educativos. b. O/a usuario/a non poderá instalar ningún programa sen autorización expresa do grupo de dinamización TIC ou dos/as profesores/as. c. Dado que a conexión a Internet é común e limitada a comunidade educativa absterase de utilizar programas de descarga de películas, música, entrar en páxinas de violencia, con contidos sexuais, etc... g. Se fará un bo uso dos ordenadores e periféricos, coidando o material e evitando avarías ou desperfectos por mal uso. Ao rematar as clases se deixarán todos os ordenadores apagados e de ocurrir algunha avaría ou incidencia o profesor o rexistrará unha libreta para tal fin, de xeito que o/a coordinador/a TIC poida intervir. 9.

EMERXENCIAS

No noso colexio existe un plan de autoprotección e emerxencias no que se especifica o procedemento de prevención e tratamento das mesmas. Anualmente faise un simulacro de evacuación. Con anterioridade ao simulacro, ao comezo do curso, o alumnado recibirá instrucións precisas do profesorado titor referentes a como realizalo. Cando algún alumno ou alumna sufra un accidente ou ben padeza algunha enfermidade procederase do seguinte xeito: a. O profesor chamará á súa familia e o notificará ao equipo directivo. b. Se non localiza á ningún membro da familia e cando o accidente é de pouca relevancia pero necesaria a intervención, poderá o profesor chamar a un taxi e acudir ao centro médico máis cercano. Sempre se asegurará que o resto do alumnado queda debidamente atendido. c. Se non localiza a ningún membro da familia e a situación é de gravidade o profesorado chamará a urxencias (112) e seguirá as instrucións. Parte ou informe que cubrir?????????

10. FAMILIAS Trataremos en todo momento de que exista unha boa comunicación entre familia e escola, mantendo informados aos país/nais ou titores dos progresos ou dificultades dos seus fillos/as. Ao comezo de cada curso escolar os/as titores/as manterán unha reunión con todos os/as país/nais co fin de, ademáis dun coñecemento mutuo, pór tamén no seu coñecemento normas, obxectivos, resolución de dúbidas, ou toma de decisión concernentes á educación dos seus filos/as nese curso escolar. Sempre que os país/nais ou titores desexen falar co/a titor/a do seu fillo o solicitarán por escrito ou polo correo electrónico do centro.


Cando o/a titor/a o requira os pais ou titores legales dos/as fillos/as acudirán ás entrevistas cos titores/as e avisarán previamente se non lles é posible. Ademáis, co fin de protexer o dereito á propia imaxe as familias ao inicio de cada curso escolar expresará por escrito a súa autorización ou non ao uso por parte do centro ou da ANPA das imaxes dos seus fillos/as. Co fin de garantir a integridade e coidado do menor ao inicio de cada curso o centro solicitará ás familias autorización expresa de permiso ou non para participar nas sección bilingües, saídas complementarias, datos de persoas autorizadas para recoller aos alumnos/as, datos telefónicos, autorización para o uso de datos sensibles, etc…

11. BANCO DE LIBROS O alumnado que sexa usuario do Banco de Libros debe facer un bo uso dese material nos termos previstos nas normas de dito Banco, e se algún profesor/a observase un uso indebido ou inadecuado deberá sancionalo tal e como está reflectido e comunicarase ao equipo xestor do Banco. O profesorado colaborará en difundir a existencia de dito Banco, así como axudará ao remate do curso escolar a recoller dito material,c o fin de que logo poida ser organizado polo Equipo Xestor para o vindeiro curso.

CAPÍTULO 3- NORMAS DE CONVIVENCIA 1. DEREITOS E DEBERES O profesorado, o persoal non docente e o de servizos exercerá as súas funcións de conformidade co establecido na lexislación vixente e coas normas que, conforme a lei, se desenvolvan dentro do Centro. Os dereitos e deberes do alumnado están recollidos na lei. O profesorado do noso centro procurará que o alumnado coñeza e cumpra cos seus deberes e coñeza e exerza os seus dereitos. Os pais, nais e persoas titoras legais dos alumnos e alumnas poderán canalizar as súas propostas e inquedanzas a través dos seus representantes no consello escolar e, directamente, polos medios que o centro poña a súa disposición tales como, os/as titores/as e titoras, o/a xefe/a de estudos e a dirección do centro. Os pais, nais e persoas titoras legais dos alumnos/as poderán coñecer as presentes Normas e deberán colaborar no seu cumprimento. Recoñécenselle ao pais/ nais/ alumnado/ profesores/as/ persoal os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:

1.1. DEREITOS E DEBERES das nais e pais ou das titoras ou titores. 

Dereitos dos pais/nais e titores legales:


a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa. b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes. c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros docentes. d) A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de participación directa que estableza a Administración educativa. 

Deberes dos pais/ nais e titores legales:

Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes: a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co profesorado e cos centros docentes. b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

1.2. DEREITOS E DEBERES do alumnado. 

Son dereitos básicos de convivencia do alumnado:

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo. b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións de acoso escolar. d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.


e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia.

Son deberes básicos de convivencia do alumnado:

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á educación. b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da comunidade educativa. d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia dos seus respectivos centros docentes. g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 1.3. DEREITOS E DEBERES do profesorado. 

Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos:

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral. c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da educación integral do alumnado. d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares. e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.


f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación. 

Son deberes do profesorado:

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do centro. c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable. e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.

1.4. DEREITOS E DEBERES do persoal de administración e de servizos.

Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos: a) A ser respectado/a, recibir un trato adecuado e ser valorado/a polo resto da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral. c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa.


Son deberes do persoal de administración e de servizos:

a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo das que teña coñecemento.

2. FALTAS GRAVES E LEVES. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o alumnado ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade. Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares, así como durante a prestación dos servizos de comedor e transporte escolar. Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade educativa e, en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar acorde ao establecido polo artigo 28 na LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. Para a graduación das medidas correctoras previstas tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios:

ATENUANTES


a)Tomarase como atenuante o recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta AGRAVANTES b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. c) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun alumno ou alumna, por razón da súa idade, condición física, procedencia, de recente incorporación ao centro ou outra condición que cumple esta condición-

Aprobado polo Consello Escolar con data Vigo,…..de………………..de 2012


NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CEIP SÁRDOMA-MOLEDO Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA a) As condutas tipificadas como agresións físicas a outros membros da columnidade educativa, non tipificados como graves. b), Os actos de discriminación, inxurias,ofensa ou ameazas, non considerados como graves . c), Os actos de indisciplina, falta de respecto e desafío á autoridade. d) Molestar e impedir ao profesorado dar a clase con normalidade e impedir ao resto do alumnado recibir as clases con normalidade. e), Os danos tanto a materiais dalgún membro da comunidade educativa como as instalacións do centro. f) Roubos ou pequenos hurtos non tipificados como graves. g) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos establecidos polas normas de convivencia de cada centro docente. h) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar activamente no desenvolvemento das clases. i) A non realización das tarefas escolares. k) Xogar con xoguetes na clase.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN-MEDIDAS CORRECTORAS O/a titor/a xestionará puntualmente as condutas contrarias á convivencia, sempre que non sexan salientables. Mensualmente entregará á xefatura de estudos a folla rexistro das faltas de convivencia. O/a titor/a realizará unha amoestación privada ao alumno/a e o comunicará á familia. Cando a intervención do titor sexa insuficiente ou a falta sexa relevante seguirase o seguinte protocolo. 1.- Comparecencia ante o/a xefe/a de estudos cando a conduta es reiterada e non funcionan as medidas adoptadas polo/a titor/a. 2.- Comunicación á familia por parte da xefatura de estudos. Relación de posibles medidas a adoptar: 3.- Privación de recreos e realización de tarefas escolares. 4.- Cambio de grupo por un período de ata unha semana.

5.- Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases ( clases que non sexas instrumentales básicas ) por un período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 6.- Realización de traballos específicos en horario lectivo.

7.- Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora l) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos e ao desenvolvemento das actividades do centro. demais membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a convivencia.


NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CEIP SÁRDOMA-MOLEDO Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. CONDUTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS Á CONVIVENCIA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN-MEDIDAS CORRECTORAS O/a titor/a informará a xefatura de estudos ou dirección do centro do feito.

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.

1.- Amoestación privada da dirección do centro ao/aos alumnos implicados e comunicación á familia.

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

2.- O alumno/a cubrirá unha folla rexistro donde se analizará o feito que será enviada á familia.( Anexo II)

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

3.- Cambio de grupo.

Relación de posibles medidas a adoptar:

4.- Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informa- entre dous días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, cións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. a interrupción no proceso formativo. e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 5) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á desta lei. mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 6) Cando a falta ten lugar no servizo de comedor ou actividades extraescolares, alteración ou subtracción de documentos académicos. suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro ou de asistir ao comedor por un período de ata dúas semanas. g) Os roubos 7) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de h) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás ins- entre dous lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o talacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o soft- alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a ware, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a interrupción no proceso formativo. súa subtracción. 8) Está obrigado a restituír o subtraído ou, se non for posible, a indemnizar o seu i) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán responsables civís nos termos actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. previstos pola lexislación vixente ik As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos 9) En caso de danos causados a instalación ou materiales ,o alumnado está membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. obrigado a reparar os danos que cause ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación.


l) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 desta lei cando se é requirido para iso polo profesorado. ll) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de convivencia. m) O incumprimento das sancións impostas.

3 condutas leves contrarias

á

10) Cambio de centro


ANEXO I.

(As conductas están redactadas en positivo, anótase o incumplimento das mesmas cando son reiteradas ) CEIP SÁRDOMA-MOLEDO Rúa do Marco nº 30 C.P. 36214 –VIGO Tlf e fax: 986 421490 ceip.sardoma.moledo@edu.xunta.es http:/www.edu.xunta.es/centros/ceipsardomamoledo/

REXISTRO DE NORMAS DE CONVIVENCIA

NIVEL :……

CURSO ESCOLAR……….

MES…………………………..

Realizar os deberes e tarefas escolares

Xogar con

Andar despacio

Atender na clase sen

Respectar as filas

Nas saídas ir sentado

Nas saídas respectar aos

xoguetes no recreo

polas escaleiras e corredores

Interrumpir nin molestar

nas entradas e saídas.

sen molestar no autobús

monitores e participar sen interrumpir

Apelidos e nome

Respectar

ao profesor

Non roubar

Non deteriorar

Non ter actitudes

material escolar ou instalacións

agresivas ou violentas cos compañeiros

Non discriminar, abusar ou faltar ó respeto aos compañeiros


ANEXO II CEIP SÁRDOMA-MOLEDO Rúa do Marco nº 30 C.P. 36214 –VIGO Tlf e fax: 986 421490 ceip.sardoma.moledo@edu.xunta.es http:/www.edu.xunta.es/centros/ceipsardomamoledo/

REXISTRO DE INCIDENCIA Nome e apelidos:…………………………………………….Curso:……… Data do feito:………………………………Lugar:…………………………. Persoas implicadas:…………………………………………………………… 1. Que pasou? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. 2. Por que o fixeches? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 3. Cres que está ben ou mal o que fixeches? Por que? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..


4. Cres que fixeches dano a alguén ou a algunha cousa? …………………………………………………………………………………… Se fiseches dano a algunha persoa, como cres que se sentíu? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 5. Como te sentirías ti si te fixeran o mesmo? ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. 6. Que cres que podes facer noutra ocasión para que esto non volva a suceder? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 7. Que solución cres que tería este incidente? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..

------------------------------------------------------------------------D/Dona………………………………………………………………….pai/nai ou titor do alumno/a……………………………………………………………... doume por enterado/a da incidencia do meu fillo . Asinado Vigo,….de……………………..de………….. ( Devolver asinado ao Centro)

Profile for isabel sánchez

Documento nof  

Normas de funcionamento do centro

Documento nof  

Normas de funcionamento do centro

Profile for isbelsava
Advertisement