Page 1


6. Sýnýf Sosyal Bilgiler Soru Bankasý Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý ÝSABET Yayýncýlýk’a aittir.

Yayýna Hazýrlýk Ýsabet Dizgi

Baský Tarihi HAZÝRAN 2011

Baský Yeri Fazilet Neþriyat ve Ticaret A.Þ. Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 52 Güneþli / Baðcýlar / ÝSTANBUL Tel: (0212) 657 88 00 www.fazilet.com.tr


SUNUÞ Deðerli Öðrenciler, Günümüzde bilginin hýzla deðiþtiði ve geliþtiði görülmektedir. Bu deðiþim, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý ilköðretim okullarýnda okutulan derslerin veriliþ þeklini, içeriðini, iþleniþ sýrasýný da etkilemiþtir. Bununla birlikte ilköðretimde öðretmen, öðrenci ve ders materyallerinin rollerinde bazý deðiþiklikler meydana getirmiþtir. Örneðin; öðretmen ve kitap merkezli bir yaklaþýmdan öðrenciyi merkeze alan ve öðrencinin bilgiyi kendisinin yapýlandýrmasýný isteyen bir anlayýþý ön plana çýkarmýþtýr. Bu da öðretmenin, öðrencinin ve ders kitaplarýnýn deðiþimini zorunlu hale getirmiþtir. Ýsabet Yayýnlarý bu deðiþimi göz önünde bulundurarak ilköðretim 'Okula Yardýmcý Kitaplarýný' tüm öðretmen ve öðrencilerin ihtiyacýný karþýlayacak þekilde hazýrlamýþtýr. Hazýrlanan bu yayýnlar arasýnda þunlar yer almaktadýr: x x x x x x x

Konu Anlatýmlý Kitaplar Soru Bankalarý Etkinlikli Çalýþma Kitaplarý Yaprak Testler Etüt Testleri Yazýlý Sorularý Deneme Sýnavlarý

Bu dokümanlar hazýrlanýrken öðrenci seviyesine uygunluk, öðrencilerin üst düzey beceriler (iletiþim kurma, problem çözme, eleþtirel düþünme, milli, manevi ve evrensel deðerlere duyarlý olma vs.) kazanmasýna yardýmcý olmak amaçlandý. Ayný zamanda konularýn örnek sorularla ve etkinliklerle pekiþtirilmesine, sorularýn anlaþýlýrlýðýna, somuttan soyuta ve basitten zora doðru sýralanmasýna dikkat edildi. Alanýnda uzman yüzlerce öðretmenimizin, zümre baþkanlarýmýzýn bilgi ve birikimlerinden yararlanarak okula yardýmcý kitaplarý ve diðer dokümanlarý hazýrladýk. Bu dokümanlar öðrencileri geleceðe en iyi þekilde hazýrlayýp onlarýn hayatta daha baþarýlý olmasý için elinden geleni yapan öðretmenlerin yardýmcý kaynaðý olacaktýr. Eðitimin bir sonuç deðil, bir süreç olduðunu düþünen Ýsabet Yayýnlarý ile gelecek sizin için baþarýlarla dolu olacaktýr. Eðitim ve yaþam sürecinde baþarýlý olmanýz dileðiyle… ÝSABET YAYINLARI ÝLKÖÐRETÝM YAYIN KURULU


ÝÇÝNDEKÝLER Sosyal Bilgiler Öðreniyorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 – 24 Yeryüzünde Yaþam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 – 58 Ýpek Yolunda Türkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 – 86 Ülkemizin Kaynaklarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 – 114 Ülkemiz ve Dünya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 – 126 Demokrasi Serüveni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 – 138 Elektronik Yüzyýl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 – 152 Genel Tekrar Testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 – 170 Cevap Anahtarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 – 176


1. ÜNÝTE

Sosyal Bilgiler Öðreniyorum


7HVW¤

6RV\DO%LOJLOHUgÖUHQL\RUXP 2OD\2OJX*|UÙ2OD\ODUÃQoRNER\XWOXOXÖX

 $PHULNDGDEDÙOD\ÃSWP'Q\D©\ÃHWNLVLDOWÃQDDODQ

 6DQD\LDWÃNODUÃQÃQYHNDQDOL]DV\RQVXODUÃQÃQGH

NUHVHONUL]LQIDWXUDVÃKHUJHoHQJQE\\RUhO NHHNRQRPLOHULNoOPHGHDGHWDELUELUL\OH\DUÃÙÃU NHQGHYÙLUNHWOHUGH]DUDUVWQH]DUDUDoÃNOÃ\RU ©GD\DÙDQDQE\NEXKUDQGDQVRQUDHQE \NNUL]PLO\RQODUFDNLÙL\LLÙVL]EÃUDNWÃ

QL]J|OYHQHKLUOHUHNDUÃÙPDVÃVXODUÃQ|]HOOLNOH ULQLNDOLWHVLQLE\N|OoGH\RNHWPHNWHGLU

<XNDUÃGD YHULOHQ ROD\ LoLQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLV|\OHQHPH]"

$ ×oPHVXODUÃQÃQD]DOPDVÃ

$ %XROD\ÃQELUoRNVRQXFXYDUGÃU

& 6XGD\DÙD\DQFDQOÃVD\ÃVÃQÃQD]DOPDVÃ

%X GXUXPXQ PXKWHPHO VRQXoODUÃQGDQ ELULVL DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLRODPD]"

% %LWNL|UWVQQWDKULSROPDVà ' 6XGD\DÙD\DQFDQOÃWUQQ\RNROPDVÃ

% +HUKDQJLELUONHGH\DÙDQDQROD\EDÙNDO NHOHULGHHWNLOHPHNWHGLU & 2OD\ÃQELUGHQoRNVHEHELRODELOLU ' +HUONHNHQGLEQ\HVLQGHNLROD\ÃQVHEHELRO PXÙWXU dHÙLWOLND\QDNODUGDQoÃNDQNDWÃVÃYÃYHJD]KDOLQ

Her olayýn bir takým nedenleri vardýr.

Yaþanan olaylar baþka olaylarýn nedeni de olabilir.

Pelin

GHNL NLUOHWLFL PDGGHOHULQ KDYD VX YH WRSUDNWD \NVHNRUDQGDELULNPHVLoHYUHNLUOLOLÖLQLQROXÙPD VÃQDQHGHQROPDNWDGÃU+Ã]ODDUWDQ'Q\DQIX VXQXQ LKWL\DoODUÃQÃQ NDUÙÃODQPDVà LoLQ WHNQRORML QLQJHOLÙPHVLQHEDÖOÃRODUDNHQGVWULOHÙPHQLQGH DUWPDVÃJHUHNPHNWHGLU%XDUWÃÙEHUDEHULQGHYDU RODQGRÖDOND\QDNODUÃQKÃ]ODWNHQPHVLQHQHGHQ ROPDNWDGÃU

Olaylar sadece bir kiþiyi etkilemeyebilir.

Nihal Bütün olaylar ayný nedenlerle ortaya çýkar.

Burhan

%XQDJ|UHoHYUHVRUXQODUÃQÃQQHGHQOHULDUD VÃQGDDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLJ|VWHULOHPH]"

Hüseyin

<XNDUÃGDNL |ÖUHQFLOHUGHQ KDQJLVLQLQ ROD\ODU KDNNÃQGDNLGÙQFHVL\DQOÃÙWÃU"

$ 'RÖDOELWNL|UWVQQNRUXQPDVà % 2UPDQODUÃQWDKULEL\DQJÃQODUYHHUR]\RQ & .DWÃDWÃNODUYHo|S ' *|oOHUYHG]HQVL]ÙHKLUOHÙPH

$ 3HOLQ

% 1LKDO

& %XUKDQ

' +VH\LQ

 *|UÙ%LUROD\QHVQHGXUXPYH\DNRQX

 2OJX.ROD\FDDQODÙÃODELOHQNDQÃWODQDELOHQYH

KDNNÃQGDNLÙLOHULQILNLUYHGÙQFHOHULGLU

ELOLPVHOYHULOHUHGD\DQDQELOJLGLU 9HULOHQEXWDQÃPDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVLROJX\D|UQHNRODPD]"

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLELUJ|UÙ LIDGHVLGLU"

$ 3VLNRORMLGDYUDQÃÙODUÃLQFHOH\HQELOLPGDOÃGÃU

$ 'Q\D©QÃQHQX]XQQHKUL1LO1HKUL©GLU

% 7DULKJHoPLÙWH\DÙDPÃÙLQVDQWRSOXOXNODUÃQÃQ DUDODUÃQGDNLLOLÙNLOHUL\HUYH]DPDQJ|VWHUHUHN LQFHOH\HQELOLPGDOÃGÃU

% 1LO 1HKUL $IULND©GD NX]H\H GRÖUX LOHUOHU YH $NGHQL]©HG|NOU

& &RÖUDI\D|ÖUHQFLOHULQHQoRNVHYGLÖLGHUVWLU

& 1×O 1HKUL GQ\DQÃQ HQ J]HO PDQ]DUDODUÃQ GDQELULQLROXÙWXUPDNWDGÃU

' 6RV\RORMLWRSOXPYHLQVDQÃQNDUÙÃOÃNOÃHWNLOHÙL PLQLLQFHOHU

' 1LO1HKUL©QLQLNLNÃ\ÃVÃQGDNLWRSUDNODUoRNYH ULPOLGLU 9


7HVW¤

6RV\DO%LOJLOHUgÖUHQL\RUXP 2OD\2OJX*|UÙ2OD\ODUÃQoRNER\XWOXOXÖX Þehrimizde kömürün bulunmasý hem ülkenin hemde yörenin tarihinde bir dönüm noktasý oldu.

Ferhat

<XNDUÃGDNL UHVLPGH J|UOHQ ROD\ÃQ QHGHQOHUL LoLQDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHPH]"

%XQDJ|UH)HUKDW©ÃQ\DÙDGÃÖÃÙHKLUGHKDQJL DODQGDGHÖLÙPHROPDVÃEHNOHQHPH]"

$ %D]ÃGRÖDROD\ODUÃLQVDQÃHWNLOHU

$ ×NOLPVHO

% .OWUHO

& 6RV\DO

' (NRQRPLN

% 5HVLPGHNLROD\GDLQVDQODUÃQLKPDOLRODELOLU & $OÃQDQWHGELUOHUFDQYHPDOND\EÃQÃD]DOWDEL OLU ' 'RÖDROD\ODUÃQGDQNDoPDNYHNXUWXOPDNLP NDQVÃ]GÃU

 dHYUHPL]GHNLELUROD\\DÙDPÃQELUoRNDODQÃQÃHW NLOHU

 0H\GDQD JHOHQ \D GD RUWD\D oÃNDQ KDO LÙ YH\D GXUXPDROD\GHQLU

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQGHELUROD\ÃQoRNER \XWOXOXÖXDQODWÃOPÃÙWÃU"

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL ROD\ GH ÖLOGLU"

$ +DIWDVRQODUÃGÃÙÃQGDKHUJQHUNHQNDONDUÃP

$ ,'Q\D6DYDÙéQÃQoÃNPDVÃ

% +HUSD]DUEDOÃNWXWPD\DJLGHULP

% 7UNL\H&XPKXUL\HWL'HYOHWL©QLQNXUXOPDVÃ

& .D]D\DDÙÃUÃKÃ]ODELUOLNWH\ROXQER]XNROPD VÃYHVUFQQVDUKRÙROPDVÃ\RODoPÃÙROD ELOLU

& \ÃOÃQGDGQ\DQIXVXQXQRQPLO\DUÃJH oHFHÖLQLQWDKPLQHGLOPHVL

' 6ÃQÃIÃPÃ]GDNÃ]|ÖUHQFLVD\ÃVÃHUNHN|ÖUHQFLVD \ÃVÃQGDQGDKDID]ODGÃU

' $WDWUN©Q&XPKXUEDÙNDQÃVHoLOPHVL

 %DGPLQWRQR\QDPDNWHQLVR\QDPDNWDQGDKD HÖOHQFHOLGLU $GDQD$NGHQL]%|OJHVL©QGH\HUDOPDNWDGÃU

 2UWD\DoÃNDQPH\GDQDJHOHQGXUXPLOJLoHNHQ

 $ÖXVWRV©GD7UNL\H©GHGHSUHPROGX

YHoHNHELOHFHNQLWHOLNWHRODQKHUWUOLÙYH\DGX UXPDROD\GHQLU

<XNDUÃGDNLELOJLOHULQROD\¤ROJX¤J|UÙNDY UDPODUÃQDJ|UHHÙOHÙWLULOPHVLDÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQGHGRÖUXRODUDNYHULOPLÙWLU" 2OD\

2OJX

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLELUROD\ GÃU"

*|UÙ

$ ×VWDQEXO©XQ \ÃOÃQGD NOWU EDÙNHQWL LODQ HGLOPHVL

$ % 

% hONHPL]GHGDÖOÃNYHHQJHEHOLDODQODUGDQIX VXQD]ROPDVÃ

& 

& 6RV\DO%×OJLOHUGHUVLQLQoRNVHYLOPHVL

' 

' 7UDILNNXUDOODUÃQDX\PDQÃQND]DODUÃD]DOWPDVÃ 10


7HVW¤

6RV\DO%LOJLOHUgĂ&#x2013;UHQL\RUXP 2OD\2OJX*|UÂ Ă&#x2122;2OD\ODUĂ&#x192;QoRNER\XWOXOXĂ&#x2013;X

1

Eiffel Kulesi 31 Mart 1889 yýlýnda ziyarete açýldý.

Olgu

2

Ă&#x153;nlĂź Matematikçi ve fizikçi Ă?saac Newton 20 Mart 1727 yĂ˝lĂ˝nda ĂśldĂź.

Olgu

3

Bilim tarihinin en bßyßk icadý Þßphesiz teleskobun bulunmasýdýr.

GÜrßÞ

4

CervantesÂ&#x2019;in Don KiĂžot adlĂ˝ eseri mĂźkemmeldir.

% 

Gßnßmßzden 200 milyon yýl kadar Ünce davesa ve tek kýtanýn var olduðunu sÜyleyen bilim adamlarý, bu kýtaya Pengea adýný vermiÞlerdi.

Filiz

Yasemin Olgu

Gßnßmßzde levha hareketleri sonucu Amerika ve Afrika kýtalarý yýlda ortalama 3,5 cm kadar birbirlerinden uzaklaÞmaktadýr.

<XNDUĂ&#x192;GD YHULOHQ HĂ&#x2122;OHĂ&#x2122;WLUPHOHUGHQ KDQJLVL \DQOĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U" $ 

Milyonlarca yýldýr sßren levha hareketleri kýtalarýn ve okyanuslarýn yerlerini ve biçimlerini deðiÞtirmiÞtir.

& 

' 

Yer kabuðunun kalýnlýðý, okyanuslarýn oluÞumu, kýtalarýn oluÞumu konularýnda Fehmi Bey iyi bir uzmandýr.

Hakan

Ferhat

 $PD]RQ RUPDQODUĂ&#x192;QGD \Ă&#x192;OĂ&#x192;QĂ&#x192;Q LON DOWĂ&#x192;

<XNDUĂ&#x192;GDNL|Ă&#x2013;UHQFLOHUGHQKDQJLVLQLQV|\OHGL Ă&#x2013;LJ|UÂ Ă&#x2122;FÂ POHVLGLU"

D\Ă&#x192;QGDNPOLNDODQ\RNROGX 0DGDJDVNDU+LQW2N\DQXVXŠQXQ* QH\%D WĂ&#x192;VĂ&#x192;QGD\HUDODQ' Q\DŠQĂ&#x192;QG|UG QF E \ NDGD VĂ&#x192;GĂ&#x192;U 6HGHINURQLNELUGHULKDVWDOĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;GĂ&#x192;U\DĂ&#x2122;DPER\X V UHU

$ +DNDQ

% )LOL]

& )HUKDW

' <DVHPLQ

 'RĂ&#x2013;D\ODLoLoH\DĂ&#x2122;DPDNoRN]HYNOLGLU <XNDUĂ&#x192;GDNLFÂ POHOHUGHQKDQJLVLJ|UÂ Ă&#x2122;FÂ POH VLGLU" $ 

% 

& 

' 

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL F POHOHUGHQ KDQJLVL J|U Ă&#x2122; ELOGL UHQELUF POHGLU" $ $%'ŠGHKHU\Ă&#x192;Oo|SDODQODUĂ&#x192;QD0LO\DUVXĂ&#x2122;L Ă&#x2122;HVLDWĂ&#x192;OPDNWDGĂ&#x192;U

 8OXGDĂ&#x2013;7 UNL\HŠQLQHQJ ]HOND\DNPHUNH]LGLU

% <XQDQOĂ&#x192; 0DWHPDWLNoL $UFKLPHGHV WDULKLQ HQ L\LPDWHPDWLNoLVLGLU

 7RURV'DĂ&#x2013;ODUĂ&#x192;$NGHQL]ŠHSDUDOHOX]DQPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

& Ă&#x2014;QJLOL]$UNHRORJODU([HWHLNHQWLQLQ\DNĂ&#x192;QODUĂ&#x192;Q GDELUoDNĂ&#x192;ORFDĂ&#x2013;Ă&#x192;QGD\Ă&#x192;OOĂ&#x192;NGHULELUD\DN NDEĂ&#x192;EXOGXODU

 .D\VHULPDQWĂ&#x192;VĂ&#x192;oRNOH]]HWOLGLU $QWDO\DŠQĂ&#x192;QSODMODUĂ&#x192;oRNJ ]HOGLU

' dLQŠLQ %DWĂ&#x192;VĂ&#x192;QGDNL \ NVHN \DPDo \ ]OHULQGH RUWD\D oĂ&#x192;NDQ ŠQLQ  VW QGHNL UHVLPVHO VLPJHQLQ\DĂ&#x2122;Ă&#x192;QGDROGXĂ&#x2013;XWHVSLWHGLOGL

<XNDUĂ&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLROJXFÂ POHVLGLU" $ 11

% 

& 

' 


7HVW¤

6RV\DO%LOJLOHUgĂ&#x2013;UHQL\RUXP 2OD\2OJX*|UÂ Ă&#x2122;2OD\ODUĂ&#x192;QoRNER\XWOXOXĂ&#x2013;X $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GD Ă&#x2014;VWDQEXOŠX JH]HQ G|UW |Ă&#x2013;UHQFLQLQ NR

Benim adým Nil. (1) Doðum tarihim 20 Haziran 1987. (2) Doðum gßnlerimde annemin yaptýðý pasta harika olur. (3) Hele ßzerine çikolata sosu koyarsa çok gßzel olur. (4) Genelde doðum gßnlerimde arkadaÞlarýmla geçirmeyi tercih ederim.

QXĂ&#x2122;PDODUĂ&#x192;\HUDOPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U TopkapĂ˝ SarayĂ˝, OsmanlĂ˝ Devleti zamanĂ˝nda yapĂ˝lmýÞtĂ˝r.

1LOŠHDLW|]HOOLNOHUGHQKDQJLVLNDQĂ&#x192;WODQDELOLU|O o OHELOLUYHKHUNHVLQNDEXOHGHELOHFHĂ&#x2013;L|]HOOLN OHUGHQELULVLGLU" $ 

% 

& 

�stanbul Boðazýndaki iki kÜprß ile karayolu ulaÞýmý yapýlmaktadýr.

Zeynep

Fatih EminĂśnĂźÂ&#x2019;ndeki teknelerde ekmek arasĂ˝ lezzetli balĂ˝klar satĂ˝lmaktadĂ˝r.

' 

�stanbul içinde çeÞitli ulaÞým araçlarý ile ulaÞým, yapýlmaktadýr.

Mehmet

Elif

+DQJL|Ă&#x2013;UHQFLJ|UÂ Ă&#x2122;Â QÂ LIDGHHWPLĂ&#x2122;WLU"

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLF POHOHUGHQKDQJLVLJ|U Ă&#x2122;F POH VLGLU" $ .\RWR3URWRNRO ŠQ  ONHLP]DODPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

$ )DWLK

% =H\QHS

& 0HKPHW

' (OLI

% 7 UNL\H Ă&#x2DC;XEDW WDULKOL 7%00 *HQHO .XUXOXŠQGD.\RWR3URWRNRO Q LP]DODPDND UDUĂ&#x192;DOGĂ&#x192; & 7 UNL\HŠQLQ.\RWR3URWRNRO QHNDWĂ&#x192;OPDNDUDUĂ&#x192; oRNFLGGLHOHĂ&#x2122;WLULOHUHQHGHQROPXĂ&#x2122;WXU ' .\RWR 3URWRNRO  LON RODUDN ŠGH -DSRQ \DŠQĂ&#x192;Q.\RWRNHQWLQGHJ QGHPHJHOGL

 2OJX *|UÂ Ă&#x2122;

 (Ă&#x2013;UHWLRWODUĂ&#x192;ŠQĂ&#x192;QER\ODUĂ&#x192;\DNODĂ&#x2122;Ă&#x192;NPLO\RQ\Ă&#x192;O

$ 0DOD]JLUW6DYDĂ&#x2122;Ă&#x192;$Ă&#x2013;XVWRVŠGH\DSĂ&#x192;OGĂ&#x192; % 7 UNL\H WDULKL YH N OW U Q  DQODWDQ HQ J ]HO Ă&#x2122;HKLUĂ&#x2014;VWDQEXOŠGXU & 7DULKWH 7 UN DGĂ&#x192;\OD NXUXODQ LON 7 UN GHYOHWL .|N7 UNGHYOHWLGLU

<XNDUĂ&#x192;GDNLFÂ POHOHUGHQKDQJLVLJ|UÂ Ă&#x2122;FÂ POH VLGLU" % 

& 

.LĂ&#x2122;LGHQNLĂ&#x2122;L\HGHĂ&#x2013;LĂ&#x2122;HQNLPLQHJ| UHGRĂ&#x2013;UXNLPLQHJ|UH\DQOĂ&#x192;Ă&#x2122;RODQELO JLOHUGLU

%XQDJ|UHDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLFÂ POHOHUGHQKDQJLVLRO JX\D|UQHNJ|VWHULOHPH]"

|QFH PŠ\L EXOX\RUGX  %XJ QN  N|P UOHU EX GHY HĂ&#x2013;UHWLRWODUĂ&#x192;QĂ&#x192;Q IRVLOOHĂ&#x2122;PHVL VRQXFX ROXĂ&#x2122; PXĂ&#x2122;WXU 1HPOLE|OJHOHUGH\DĂ&#x2122;D\DQoRNJ ]HO oLoHNOHULRODQELUELWNLGLUHĂ&#x2013;UHWLRWX (Ă&#x2013;UHWLRWOD UĂ&#x192;VX\DEDĂ&#x2013;Ă&#x192;POĂ&#x192;RODUDNoRĂ&#x2013;DOPDNWDGĂ&#x192;U

$ 

'RĂ&#x2013;UXOXĂ&#x2013;XKHUNHVWDUDIĂ&#x192;QGDQNDEXO HGLOHQELOJLOHUGLU

' $QWDO\D $NGHQL] %|OJHVLQGH \HU DODQ ELU LOL PL]GLU

' 12


6RV\DO%LOJLOHUgÖUHQL\RUXP %LOLPVHO$UDÙWÃUPD<DSÃ\RUXP

7HVW¤ Bilimsel araþtýrma teknikleri doðrultusunda, seçilen konu üzerinde araþtýrma yaparak, deðiþik kaynaklardan veri toplamak araþtýrmanýn en önemli kýsýmlarýndan birisidir.

1NOHHUHQHUMLKDNNÃQGDELOLPVHOELUDUDÙWÃUPD \DSPDNLVWH\HQ1LKDO|QFHOLNOHDÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLQL\DSPDOÃGÃU"

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLELOLPLQVDQÃQÃQEDK VHWWLÖLVUHoOHLOJLOLGHÖLOGLU"

$ .RQXKDNNÃQGDUDSRUKD]ÃUODPDOÃ

% .RQX\ODLOJLOLND\QDNHVHUYHNLÙLOHULEHOLUOHPH

% .RQX\XVÃQÃUODQGÃUPDOÃ

& .WSKDQHoDOÃÙPDODUÃQGDQNDWDORJNXOODQPD

& %LOLPVHOWDKPLQGHEXOXQPDOÃ

' $UDÙWÃUPDQÃQNRQXVXQDX\JXQRODUDNDUDÙWÃU PDDPDFÃQÃ\D]PD

$ ×QWHUQHWWHQDUDÙWÃUPD\DSPD

' .RQXLOHLOJLOLYHULWRSODPDOÃ

 <D]ÃOÃ DUDÙWÃUPDODUGD \DUDUODQÃODQ ND\QDNODUÃQ WRSOXFDJ|VWHULOGLÖL\D\ÃQOLVWHVLQHGHQLU <XNDUÃGDNL ERÙOXÖD DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL JHWLULOPHOLGLU" $ GLSQRW

% ND\QDNoD

& LoLQGHNLOHU

' WH]0DUPDUDhQLYHUVLWHVL+XNXN )DNOWHVL©QL ELWLUHQ +DUXQ RNXOXQX ELWLUGLNWHQ VRQUD \NVHNOLVDQVDGHYDPHWPH \H NDUDU YHUPLÙWLU +RFDVà +DUXQ©GDQ ELU WH] NRQXVX VHoPHVLQLYHVHoWLÖLNRQXGD ELOLPVHO ELU DUDÙWÃUPD \DS PDVÃQÃLVWHPLÙWLU

 $VOÃ6RV\DO%LOJLOHU|ÖUHWPHQLQLQYHUGLÖLDUDÙWÃU PD |GHYLQL \DSPDN LoLQ |QFH ID\GDODQPD\à G فQGÖND\QDNNLWDSODUÃQLVPLQLYH\D]DUÃQÃEH OLUOHPLÙWLU .WSKDQH\H JLGHUNHQ NRQX LOH LOJLOL ND\QDN NLWDSODUGDQ ID\GDODQPD\à GÙQPÙWU *LWWLÖLNWSKDQHGHELQOHUFHNLWDSODNDUÙÃODÙPÃÙ UDIODUÃWHNHUWHNHUJH]HUHNDUDGÃÖÃNLWDEÃEXOPD\D oDOÃÙPÃÙWÃU $QFDN RUDGD ROGXÖX KDOGH ELU WUO EXODPDPÃÙVRQXQGDSHVHGHUHNYD]JHoPLÙWLU

+DUXQ©XQ VHoWLÖL NRQX KDNNÃQGD NWSKDQH GHQ LQWHUQHWWHQ QLYHUVLWHOHUGHQ YH EDÙND ND\QDNODUGDQ \DUDUODQPDVà ELOLPVHO DUDÙWÃU PD EDVDPDNODUÃQÃQ KDQJL DÙDPDVÃQGD ROGX ÖXQXJ|VWHULULU"

%X |ÖUHQFL |QFHOLNOH DÙDÖÃGDNL \DQOÃÙODUGDQ KDQJLVLQL\DSPÃÙWÃU" $ .LWDSNDWDORJILÙOHULQLNXOODQPDPÃÙWÃU % .LWDSRUDGDROGXÖXKDOGHDUDPD\DGHYDPHW PLÙWLU

$ 3UREOHPLQVÃQÃUODQGÃUÃOPDVà % +LSRWH]LOHULVUPH & 9HULOHULQWRSODQPDVÃ

& 2UDGDNL GLÖHU |ÖUHQFLOHUGHQ \DUGÃP LVWHPLÙ WLU

' 'LSQRW\D]PD

' %DÙNDNWSKDOHUHEDNPD\ÃDNÃOHWPHPLÙWLU 13


7HVW¤

6RV\DO%LOJLOHUgÖUHQL\RUXP %LOLPVHO$UDÙWÃUPD<DSÃ\RUXP

 %LOLPVHO ELU DUDÙWÃUPD \DSDUNHQ WDNLS HGLOPHVL

 %LOLPVHODUDÙWÃUPDVUHFLELUELULQLWDNLSHGHQDÙD PDODUGDQROXÙXU%LOLPVHODUDÙWÃUPDEDVDPDNODUà ELOLP DGDPODUÃQÃQ DUDÙWÃUPD LQFHOHPH YH WHFU EHOHULVRQXFXJHOLÙWLULOPLÙWLU

JHUHNHQDUDÙWÃUPDEDVDPDNODUÃYDUGÃU , 9DUVD\ÃPODUUHWPH ,, 6XEMHNWLIDUDÙWÃUPDODU\DSPD

, $UDÙWÃUPDNRQXVXQXQEHOLUOHQPHVL

,,, 9HULOHULWRSODPD

,, 9HULOHULQWRSODQPDVÃ

<XNDUÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL \D GD KDQJLOHUL EL OLPVHODUDÙWÃUPDEDVDPDNODUÃQGDQGHÖLOGLU" $ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,

& , YH,,,

' ,,, YH,,,,,, $UDÙWÃUPDUDSRUXQXQ\D]ÃOPDVà ,9 %LUYDUVD\ÃPLOHULVUPH <XNDUÃGDNLELOLPVHODUDÙWÃUPDEDVDPDNODUÃQÃQ GRÖUX GL]LOLÙL DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQGH YHUPLÙWLU" $ , ¤ ,9 ¤ ,,, ¤ ,,

% , ¤,9 ¤ ,, ¤ ,,,

& ,9 ¤ ,, ¤ ,,, ¤ ,

' ,9 ¤ ,,, ¤ ,, ¤ ,

0HKPHW KHUKDQJL ELU NRQXGDDUDÙWÃUPD\DS PDNLVWHPHNWHGLU

 %LUELOLPLQVDQÃQÃQDUDÙWÃUPDNRQXVXKDNNÃQ GDQHGHQOHURODVÃo|]POHUYH\DDoÃNODPDODU LOHUL VUPHVL ELOLPVHO DUDÙWÃUPD EDVDPDNOD UÃQGDQKDQJLVLLOHHQL\LDoÃNODQÃU"

0HKPHW©LQ DUDÙWÃUPD\D EDÙODPDGDQ |QFH \DSPDVÃ JHUHNHQ oDOÃÙPD DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU"

$ 9HULWRSODPD

$ $UDÙWÃUPDVÃQGD NXOODQDFDÖÃ ND\QDNODUÃ EHOLU OHPHN

% .D\QDNJ|VWHUPH & +LSRWH]LOHULVUPH

% $UDÙWÃUPD NRQXVXQD X\JXQ YDUVD\ÃPODU LOHUL VUPHN

' .RQX\XVÃQÃUODQGÃUPD

& (OGHHWWLÖLELOJLOHULG]HQOHPHN ' $UDÙWÃUDFDÖÃNRQX\XEHOLUOHPHN %LOLPVHO ELU DUDÙWÃUPDGD GLSQRW J|VWHUPHN oRN

, %LOLPVHODUDÙWÃUPD\DSÃOÃUNHQ|QFHOLNOHDUDÙWÃ UÃOPDNLVWHQHQNRQXVHoLOLU

|QHPOLGLU<DSÃODQDUDÙWÃUPDVÃUDVÃQGD\DUDUODQÃ ODQND\QDNODUÃQVD\IDQÃQDOWÃQD\D]ÃOPDVÃQDGLS QRWGHQLU

,, 9DUVD\ÃPGHQH\OHUOHKHQ]GRÖUXODQPDPÃÙ DQFDNGRÖUXODQDFDÖÃYDUVD\ÃODQGÙQFHGLU ,,, %LOLPVHODUDÙWÃUPDLoLQELOJLEHOJHYHNDQÃWWRS ODQÃU

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL ELOLPVHO ELUHVHUGHGLSQRWJ|VWHUPHQLQID\GDODUÃQGDQ ELULVLGHÖLOGLU"

,9 .RQXVHoLPL\DSÃOGÃNWDQVRQUDNRQX\ODLOJLOLND\ QDNWDUDPDVÃ\DSÃOÃU

$ 9HULOHQELOJLOHULQJYHQLUOLÖLQLDUWWÃUPD

<XNDUÃGDYHULOHQELOJLOHUGHQNDoWDQHVLGRÖUX GXU"

% 2NX\XFXODUDELOJLYHUPH

$ 

' +D]ÃUOD\DQNLÙLQLQNQ\HVLQLEHOLUOHPH

% 

& 

& (PHÖHVD\JÃJ|VWHUPH

' 14


6RV\DO%LOJLOHUgÖUHQL\RUXP +DNODUÃPÃ]YH6RUXPOXOXNODUÃPÃ]

7HVW¤

 7NHWLFLOHULQoHÙLWOLVRUXQODUÃQDKDNODUÃYH|]JU

 .RUVDQNLWDSILOPP]LNWHNQRORMLUQYEÙH\

ONOHULoHUoHYHVLQGHo|]PEXOPD\DoDOÃÙDQGHU QHNOHUYDUGÃU

OHULUHWHQ\DGD\DVDORODUDNSD]DUODPDKDNNÃQà HOLQGHEXOXQGXUDQODUÃQL]QLROPDGDQWDNOLWHGHUHN VDWPDLÙLGLU

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL WNHWLFL KDNODUà LoLQ EDÙYXUXODELOHFHN NXUXPODUGDQ ELULVL GHÖLO GLU"

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL NRUVDQ PDO VDWÃQ DOPDQÃQ VDNÃQFDODUÃQGDQ ELULVL GH ÖLOGLU"

$ 7NHWLFL0DKNHPHVL

$ .RUVDQPDOODUGDQYHUJLDOÃQPDGÃÖÃQGDQONH PL]LQJHOLUND\QDNODUÃQÃQD]DOPDVÃ

% 7NHWLFL+DNODUÃ'HUQHÖL & 7NHWLFL6RUXQODUÃ'HUQHÖL

% 2UMLQDOUQGHQGDKDXFX]ROPDVÃ

' 6RV\DO<DUGÃPODÙPDYH'D\DQÃÙPD'HUQHÖL

& hUHWLFLQLQ\DGDNXOODQÃPKDNNÃQÃVDWÃQDODQÃQ ]DUDUHWPHVLHPHÖLQLQNDUÙÃOÃÖÃQÃDODPDPDVÃ ' .RUVDQPDOÃQVRUXQOXoÃNPDVÃVRQXFXYHUGL ÖLPL]SDUDQÃQERÙDJLWPHVL

 %XUVD©GDNDoDNJHFHNRQGXODUÃQ\ÃNÃPÃVÃUDVÃQGD ROD\ODUoÃNWÃ%HOHGL\HJ|UHYOLOHULQHVDOGÃUPDNLV WH\HQ HY VDKLSOHUL\OH RQODUà GXUGXUPD\D oDOÃÙDQ SROLVDUDVÃQGDDUEHGH\DÙDQGÃNLÙLQLQJ|]DOWà QD DOÃQGÃÖà ROD\Oà \ÃNÃPGD HYLQLQ \ÃNÃOÃÙÃQà J|] \DÙODUÃLoLQGHL]OH\HQ\DÙÃQGDNLELUNÃ]oRFX ÖXQXED\DQSROLVPHPXUXWHVHOOLHWWL <XNDUÃGDNLKDEHUHNRQXRODQVRUXQXQVHEHEL DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ ×QVDQODUÃQWDSXVXYH\HUOHÙPHL]QLROPD\DQ \HUOHUHNRQXW\DSPDVà % <HUOHÙPH YH VH\HKDW |]JUONOHULQLQ HQJHO OHQPHVL & 'HYOHWLQ VRV\DO YH HNRQRPLN JHOLÙPH\L VDÖ ODPDNLVWHPHVL ' .HQWVHOG|QÙPLoLQHYOHULQ\ÃNÃOPDVÃBenim, ayakkabý imalatý yapan bir fabrikam var. Fabrikada yaklaþýk 100 kiþiye istihdam saðlamaktayým. Devletten herhangi bir destek almýyorum. Yýllýk olarak devlete vergimi ödüyorum.

Okan Bey

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL KL]PHW \D GD PDO DOÃUNHQGLNNDWHGLOPHVLJHUHNHQGXUXPODUGDQ ELULGHÖLOGLU"

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL2NDQ%H\LoLQV|\ OHQHPH]"

$ *HUHNWLÖLQGHQXFX]ROPDVÃ

$ +DNODUÃQÃDUDPDVÃQÃELOHQELULVLGLU

% .XOODQÃPNÃODYX]XQXQROPDVÃ

% 9DWDQGDÙOÃNELOLQFLQHVDKLSWLU

& *DUDQWLEHOJHVLQLQROPDVÃ

& dDOÃÙNDQYHUHWNHQGLU

' )LÙYH\DIDWXUDVÃQÃQROPDVÃ

' dHYUHVLQH\DUDUOÃELULQVDQGÃU 15


7HVW¤

6RV\DO%LOJLOHUgÖUHQL\RUXP +DNODUÃPÃ]YH6RUXPOXOXNODUÃPÃ] Hak

:

Merhaba ben Burcu. Annemle beraber bir maðazadan ütü aldýk. Ancak ütü bozuk çýktý. Bu durumda annem bana ne yapabileceðimizi sordu bende anneme ........................ dedim.

Kiþiye yasalarýn ve toplumun tanýdýðý yetkilerdir.

Sorumluluk: Kiþinin bulunduðu statünün (mevkinin) gereklerini yerine getirmesidir. Sorunlar:

Kiþilerin karþýlaþtýðý güçlükler ve haklarýný kullanmaktaki engellerdir.

Burcu

%XUFX©QXQ NRQXÙPDVÃ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQ JLVLLOHWDPDPODQÃUVDGRÖUXROPD]"

%XQD J|UH GHPRNUDWLN ONHOHUGH VRUXQODUÃQ o|]PQGHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLJYHQFH DOWÃQGDROPDOÃGÃU" $ +XNXNNXUDOODUÃ

% 6RUXPOXOXNODU

& *HOLUOHU

' (ÖLWLPOHU

$ IDWXUDVÃQÃJ|VWHUHUHNUQLDGHHGHELOLUL] % JDUDQWLEHOJHVLQLNXOODQDUDNUQWDPLUHWWL UHELOLUL] & 7NHWLFL+DNODUÃ'HUQHÖLQHEDÙYXUDUDNKDNNà PÃ]ÃDUD\DELOLUL] ' EDÙND ELU PDÖD]DGDQ D\Qà WQQ \HQLVLQL DODELOLUL]

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLOHNoHYHELOJLHGLQ PHKDNNÃLOHLOJLOLGRÖUXELUELOJLGHÖLOGLU" $ ØLND\HWWHEXOXQPDNYH\DSUREOHPOHULPL]LoLQ GLOHNoH\D]DELOLUL] % 'LOHNoHNXUXPODUD\DGDNLÙLOHUH\D]ÃODELOLU & <D]GÃÖÃPÃ] GLOHNoHPL]L ND\ÃW DOWÃQD DOGÃUPD PÃ]JHUHNLU ' <D]GÃÖÃPÃ]GLOHNoH\H\HWNLOLOHULVWHGLNOHUL]D PDQFHYDSJ|QGHULUOHU

 ×QVDQODU ELU WRSOXP LoHULVLQGH \DÙDUODU %X \] GHQKHULVWHGLÖLQLKHU\HUGH\DSDPD]ODU7RSOXP LoHULVLQGH VÃQÃUVÃ] |]JUONOHUL \RNWXU WRSOXPVDO NXUDOODUDX\PDOÃGÃUODU %XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL WRSOXP LoHULVLQGH VDNÃQFDOà EXOXQDQ GDYUDQÃÙODUGDQ ELULVLGHÖLOGLU" $ 7RSOX WDÙÃPD DUDoODUÃQGD \NVHN VHVOH NR QXÙPDN

 %LUNXUXPLOHLOJLOLLVWHNYHÙLND\HWOHULPL]LLOHWWLÖL PL]\D]ÃOÃEHOJH\HGHQLU

% 7RSOXWDÙÃPDDUDoODUÃQÃQNDSDVLWHVLQGHQID] OD\ROFXDOPDVÃQDWHSNLJ|VWHUPHN

<XNDUÃGDNLFPOHGHERÙEÃUDNÃODQ\HUHDÙDÖà GDNLOHUGHQKDQJLVLJHWLULOPHOLGLU" $ IDWXUD

% GLOHNoH

& JDUDQWLEHOJHVL

' ILÙ

& .RPÙXODUÃUDKDWVÃ]HGHFHNÙHNLOGHWHOHYL]\RQ L]OHPHN ' 6LQHPDGD ILOP L]OHUNHQ FHS WHOHIRQX LOH \N VHNVHVOHNRQXÙPDN 16


6RV\DO%LOJLOHUgÖUHQL\RUXP $WDWUNYH6RV\DO%LOLPOHU

 $ÙDÖÃGDNL|ÖUHQFLOHU7UN'LO.XUXPX©QXQLÙOHYOHULQGHQEDKVHWPLÙOHUGLU Türk dilinin zenginliðini ortaya koymak

Halkýn konuþtuðu dili ulusal dil haline getirmek

Büyük devletler kuran atalarýmýz, büyük ve güçlü uygarlýklara da sahip olmuþtur. Bunu aramak ve incelemek, Türklüðü bilinçlendirmek bizler için bir borçtur.

Türkçe’yi bilim dili yapmak

Ozan

7HVW¤

Suat

$WDWUN EXQXQ LoLQ DÙDÖÃGDNL oDOÃÙPDODUGDQ KDQJLVLQL\DSPÃÙWÃU"

Geçmiþte yaþamýþ Türk Devletleri hakkýnda bilgi vermek

$ 7UN7DULK.XUXPX©QXDoPÃÙWÃU % 7UN'LO.XUXPX©QXDoPÃÙWÃU

Yusuf

& 'LO ¤ 7DULK YH &RÖUDI\D )DNOWHVL©QLQ NXUXO PDVÃQÃVDÖODPÃÙWÃU

Beril

' ×VWDQEXOhQLYHUVLWHVL©QLDoPÃÙWÃU

gÖUHQFLOHULQ YHUGLÖL ELOJLOHUGHQ KDQJLVL 7UN 'LO.XUXPXQXQLÙOHYOHULQGHQELULVLGHÖLOGLU" $ 2]DQ

% 6XDW

& <XVXI

' %HULO

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL7UN7DULK.XUXPX QXQNXUXOPDQHGHQOHULQGHQELULVLGHÖLOGLU" $ 7DULKLJHUoHNOHULQGHYOHWLQLVWHGLÖLÙHNLOGH\D ]ÃOPDVÃQÃVDÖODPDN % 7UN 7DULKL LOH LOJLOL DUDÙWÃUPD YH LQFHOHPHOHU \DSPDN & 7UNPLOOHWLQLQWDULKLQL|ÖUHQPHVLQLVDÖODPDN ONHVLLoLQVRUXPOXOXNGX\DQYDWDQGDÙODU\H WLÙWLUPHN ' <HQL EXOJXODUà YH ELOLPVHO NRQXODUà WDUWÃÙPDN LoLQ7UN7DULK.RQJUHOHULG]HQOHPHN

 0XVWDID.HPDO$WDWUN

 x 6DÖOÃNDODQÃQGDXOXVODUDUDVÃQLWHOLNWDÙÃ\DQoD OÃÙPDODUÃ\|QHWPHN

x ×QNÃODSODUÃQKDONÃQEHQLPVHPHVLQLVDÖODPDN

x +NPHWOHUHLVWHN]HULQHVDÖOÃNKL]PHWOHULQLQ JoOHQGLULOPHVLLoLQ\DUGÃP\DSPDN

x 7DULKYHPLOOLELOLQFLJHOLÙWLUPHN x +DONDUDVÃQGDRNXPD\D]PD\ÃNROD\ODÙWÃUPDN

x 6DÖOÃNDODQODUÃQGDDUDÙWÃUPDWHÙYLNYHUHKEHU OLNHWPHN

x +DOND PLOOL YH PDQHYL GHÖHUOHUL ND]DQGÃUPDN

<XNDUÃGD |]HOOLNOHUL YHULOHQ NXUXOXÙ DÙDÖÃGD NLOHUGHQKDQJLVLGLU"

DPDFÃ\ODDoWÃUGÃÖÃEXNXUXPDÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU"

$ 7HPD9DNIÃ

$ $QNDUD+XNXN)DNOWHVL

% *ÃGDYH7DUÃPgUJW )$2

% 7UN7DULK.XUXPX

& 'Q\D6DÖOÃNgUJW :+2

& +DONHYOHUL

' 81(6&2

' (WQRÖUDI\D0]HVL 17


7HVWยค

6RV\DO%LOJLOHUgร–UHQL\RUXP $WDWยUNYH6RV\DO%LOLPOHU......................

SadรฝkBu yรฝl iรงinde รzmirย’de bir mรผteahhitten daire aldรฝm. Daireler รงok kรถtรผ ve aramรฝzda yapรฝlan sรถzleรพmeye de uygun deรฐil ancak mรผteahhite sรถylediรฐimizde kendince cevap verip birazda kabadayรฝlรฝk gรถstererek kaรงรฝyor. Bu durumda kime รพikayet edebiliriz ve nerelere baรพvurabiliriz bilmiyorum?

<HPHNOHUH OH]]HW NDWPDN LoLQ oRร–X HYGH YH OR NDQWDODUGD HNVLN HGLOPH\HQ ยฆSXO ELEHUยงGHQ N|Wย KDEHU YDU 7ยP 7ยNHWLFLOHUL .RUXPD 'HUQHร–L 77.' KLSHUPDUNHWOHUGHQ DPEDODMรƒQGD DOรƒQDQ LVRWYHNรƒUPรƒ]รƒWR]ELEHUOHUL7h%ร—7$.ยฉWDDQDOL]HW WLUGL 1XPXQHOHULQ oRร–XQXQ \ยNVHN PLNWDUGD NDQVHURMHQPDGGHRODQยฆRIODWRNVLQยงLoHUGLร–LRUWD \D oรƒNWรƒ 77.' VDร–Oรƒร–D D\NรƒUรƒ ยUยQOHU VDWDQ KL SHUPDUNHWOHULYHยUHWLFLILUPDODUรƒWยNHWLFLPDKNH PHVLQHร™LND\HWHWPH\HKD]รƒUODQรƒ\RU

Engin Bey

(QJLQ%H\ยฉH\DUGรƒPHWPHNLVWH\HQ6DGรƒN(Q JLQ%H\ยฉLQVRUXVXQDKDQJLFHYDEรƒYHUPLร™ROD ELOLU" $ 7ยNHWLFL KDNODUรƒ PDKNHPHVLQH EDร™YXUPDOรƒVรƒ Qรƒ] % 6รƒQรƒUODUรƒLoHULVLQGHEXOXQGXร–XQX]EHOHGL\H\H ร™LND\HWHWPHOLVLQL]

<XNDUรƒGDNLKDEHUHJ|UHWยNHWLFLKDNNรƒQรƒNRUX PDGHUQHร–LQLQGLNNDWoHNWLร–LGXUXPDร™Dร–รƒGD NLOHUGHQKDQJLVLGLU"

& $QD\DVD 0DKNHPHVL %Dร™NDQOรƒร–รƒQD GLOHNoH \D]PDOรƒVรƒQรƒ]

$ ร—QVDQ VDร–Oรƒร–รƒQD ]DUDUOรƒ PDGGHOHULQ VDWรƒร™รƒQรƒQ HQJHOOHQPHVL

' )HQYH7DELDWร—ร™OHUL0ยGยUOยร–ยQHPยUDFDWHW PHOLVLQL]

% ร—QVDQODUรƒQKรƒ]OรƒWยNHWLPDOรƒร™NDQOรƒNODUรƒQรƒNRQWURO HWPHLVWHร–L & 7ยNHWLFLOHULELOLQoOHQGLUPH ' .DPXR\X ROXร™WXUDUDN WยNHWLFLOHULQ KDNODUรƒQรƒ |ร–UHQPHOHULQLVDร–ODPD

 9DOLOLNOHU

 7ยUN7DULK.XUXPX

 7ยNHWLFLPDKNHPHOHUL

 5DG\R7HOHYL]\RQhVW.XUXOX

 %HOHGL\HOHU

 'LO7DULKYH&Rร–UDI\D)DNยOWHVL

 g]HORNXOODU

 7ยUN'LO.XUXPX <XNDUรƒGD YHULOHQ NXUXPODUGDQ KDQJLVLQLQ DoรƒOPDVรƒQGD 0XVWDID .HPDO $WDWยUNยฉยQ ELU NDWNรƒVรƒROPDPรƒร™WรƒU"

<XNDUรƒGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL NDUร™รƒODร™Wรƒร–รƒ Pรƒ] VRUXQODUD KDN YH |]JยUOยNOHU WHPHOLQGH o|]ยP EXODELOHFHร–LPL] NXUXPODU DUDVรƒQGD J|VWHULOHPH]"

$ 

$ 

% 

& 

' 18

% 

& 

' 


6RV\DO%LOJLOHUgÖUHQL\RUXP 6RV\DO%LOJLOHUgÖUHWLPLQLQ$PDoODUÃ

 6RV\DO %LOJLOHU GHUVL HÖLWLPLQGH DPDo HWNLQ ELU

7HVW¤

 \ÃOÃQGDVD\ÃOÃGRV\DLOH7NHWLFL0DK

YDWDQGDÙ\HWLÙWLUPHNWLU

NHPHVL©QGHGDYDDoDQ=DIHU&H\ODQ\HVLROGX ÖX 7P 7NHWLFLOHUL .RUXPD 'HUQHÖL©QLQ GHVWH ÖL\OH7UNWNHWLFLKDUHNHWLLoLQGHWDULKHJHoHFHN ELU]DIHUND]DQGÃ<HQLDOGÃÖÃDUDoLNLGHIDELOLUNL ÙLKH\HWLQHJLWWL%LOLUNLÙLKH\HWLEXDUDoWD¦6LVWHP KDWDVà \DSÃVDO KDWD§ WHVSLW HWWL 7NHWLFL 0DKNH PHVL GH =DIHU &H\ODQ©ÃQ NXOODQGÃÖà D\ÃSOà DUDFà LDGHHGHUHN|GHGLÖL7/©\LJHULDOPDVÃQD NDUDUYHUGL

'HUVLQEXDPDFÃGÙQOGÖQGHVDÖOD\DFD Öà \DUDUODU DUDVÃQGD DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL J|VWHULOHPH]" $ 6L\DVDOKDNODUÃPÃ]ÃELOLUONH\|QHWLPLQHNDWà ODELOLUL] % 'LOHNoH KDNODUÃPÃ]à ELOLU LVWHN YH ÙLND\HWOHUL PL]LLOJLOLNXUXPODUDLOHWLUL] & 'ÙQFHYHNDQDDW|]JUOÖQELOLUEDÙND ODUÃQÃQKDNODUÃQDVD\JÃOÃROXUX]

<XNDUÃGDNL KDEHUH NRQX RODQ YDWDQGDÙÃPÃ] KDQJLKDNWDQ\DUDUODQPÃÙRODELOLU"

' +DN YH |]JUONOHULPL]L ELOLU KHU GXUXPGD KDNOÃOÃÖÃPÃ]ÃNDQÃWODUÃ]

$ %LOJLHGLQPHKDNNà % 7NHWLFLQLQNRUXQPDVÃKDNNà & 6H\DKDWHWPHYH\HUOHÙPHKDNNà ' 'LOHNoHYHUPHKDNNÃ

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 6RV\DO %LOJLOHU GHU VLQLQDPDoODUÃQGDQELULVLGHÖLOGLU"

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 6RV\DO %LOJLOHU GHU

$ 7UN7DULKLKDNNÃQGDELOJLYHUPHN

VLQLQID\GDODUÃQGDQGHÖLOGLU"

% 7RSOXPELOLQFLQLVDÖODPDN

$ 7DULKLYHNOWUHODODQGDNLELOJLYHEHFHULOHUL PL]LDUWWÃUÃU

& +HUELUH\HLVWHGLÖLQL\DSDELOHFHÖLQL|ÖUHWPHN ' ×OHULNL \DÙDQWÃVÃQGD NHQGLVLQH \DUDUOÃ ELOJLOHU VXQPDN

% 7RSOXPDID\GDOÃVRUXPOXELUYDWDQGDÙROPD PÃ]ÃVDÖODU & 3VLNRORMLNSUREOHPOHULPL]Ho|]PUHWPHPL]L VDÖODU ' hONHPL]LQ FRÖUDIL |]HOOLNOHUL KDNNÃQGD ELOJL HGLQPHPL]LVDÖODU

 $ÙDÖÃGDNL GDYUDQÃÙODUGDQ KDQJLVL NDUÙÃODÙà ODQ VRUXQXQ KDN YH |]JUONOHU NDSVDPÃQGD o|]OGÖQH|UQHNRODUDNJ|VWHULOHPH]"

 6RV\DO%LOJLOHUGHUVLQLQ

$ hQOELU\D]DURODQ6XDW%H\©LQ\HQLoÃNDUGà Öà NLWDEà NRUVDQ RODUDN VDWDQODUD NDUÙà GDYD DoPDVÃ

, 6RUXPOXOXNGX\JXVXQXJHOLÙWLUPH ,, 2OD\ODUÃQoRNER\XWOXOXÖXQXNDYUDPD

% <HOL]©LQ \HQL DOGÃÖà FHS WHOHIRQXQXQ ER]XN oÃNPDVÃVRQXFXQGDUQJHULLDGHHWPHVL

,,, dHYUHVLQHNDUÙÃGX\DUOÃYDWDQGDÙ\HWLÙWLUPH

& %DÖODU PDKDOOHVL VDNLQOHULQLQ o|SOHULQLQ G ]HQOL RODUDN WRSODQPDPDVÃQà EHOHGL\H\H ÙL ND\HWHWPHOHUL

ND]DQÃPODUÃQGDQ KDQJLVLQL \D GD KDQJLOHULQL ELUH\HND]DQGÃUGÃÖÃV|\OHQHELOLU"

' (YDOPDNLVWH\HQ<ÃOPD]DLOHVLQLQ7RSOX.R QXW×GDUHVLQHEDÙYXUPDVÃ 19

$ <DOQÃ],

% ,YH,,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,


7HVWยค 

6RV\DO%LOJLOHUgร–UHQL\RUXP 6RV\DO%LOJLOHUgร–UHWLPLQLQ$PDoODUรƒ

Eleรพtirici ve yapรฝcรฝ dรผรพรผnme yeteneรฐinin geliรพmesini saรฐlarKarรพรฝlaรพรฝlan sorunlarรฝn รงรถzรผmรผ ile ilgili beceriler kazanรฝlmasรฝnรฝ saรฐlar.

" p 7ยUNoHQLQJย]HOOLNOHULQLRUWD\DNR\PDN p 7ยUNGLOLQL\DEDQFรƒGLOOHULQHWNLVLQGHQ NXUWDUPDN p 7ยNoHยฉQLQJHOLร™LPLQHNDWNรƒVDร–ODPDN

Vatandaรพlรฝk haklarรฝ ile sorumluluklarรฝnรฝn geliรพtirilmesini saรฐlar.

Toplumda bireysel ihtiyaรงlarรฝn geliรพtirilmesini saรฐlar.

'L\DJUDPGDยฆ"ยง LOHJ|VWHULOHQ\HUHDร™Dร–รƒGDNL OHUGHQKDQJLVL\D]รƒOPDOรƒGรƒU"

.DYUDP KDULWDVรƒQGD ยฆ"ยง LOH J|VWHULOHQ \HUH Dร™Dร–รƒGDNLOHUGHQKDQJLVL\D]รƒOPDOรƒGรƒU"

$ 7ยUN7DULK.XUXPX

$ (WNLQYDWDQGDร™OรƒN

& 'LOยค7DULKยค&Rร–UDI\D)DNยOWHVL

% 7HPHOKDNYH|]JยUOยNOHU

' +DONHYOHUL

% 7ยUN'LO.XUXPX

& 6RV\DOELOJLOHUGHUVL ' 7ยNHWLFLKDNODUรƒGHUQHร–L

 $KPHWELUSD]DUVDEDKรƒEDEDVรƒLOHELUOLNWHHYOHUL QLQ\DNรƒQรƒQGDEXOXQDQEDUDMJ|OยQHEDOรƒNWXWPD \DJLWWLร–LQGHEDOรƒNODUรƒQ|OPยร™KDOGHNรƒ\รƒ\DYXUGX ร–XQXJ|UPยร™WยU

 'X\DUOรƒYDWDQGDร™VRUXQODUรƒQรƒ\DVDODUรƒQoL]GLร–L

%XGXUXPNDUร™รƒVรƒQGD$KPHWยฉLQ

oHUoHYHGHGLOHJHWLULU (WNLQELUYDWDQGDร™NHQGLoรƒNDUODUรƒGRร–UXOWXVXQ GDKDUHNHWHGHU

, <HWNLOLNXUXPODUDKHPHQKDEHUYHUPHN ,, %DOรƒNODUรƒWRSOD\รƒSHYHJ|WยUPHN

 6RV\DO%LOJLOHUGHUVLHOHร™WLULFLYH\DSรƒFรƒGยร™ยQ PH\HWHQHร–LQLQJHOLร™PHVLQLVDร–ODU

,,, %XROD\NDUร™รƒVรƒQGDWHSNLVL]NDOPD]

 6RV\DO%LOJLOHUGHUVL|ร–UHQFLOHUHWRSOXPVDONL ร™LOLNND]DQGรƒUPD\รƒDPDoODPDNWDGรƒU

GDYUDQรƒร™ODUรƒQGDQ KDQJLVLQL \D GD KDQJLOHULQL VHUJLOHPHVLGRร–UXROPD]"

<XNDUรƒGDYHULOHQOHUGHQKDQJLVL\DQOรƒร™WรƒU"

$ <DOQรƒ],

% <DOQรƒ],,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

$ 

% 

& 

' 20


6RV\DO%LOJLOHUgĂ&#x2013;UHQL\RUXP 

7HVW¤ 

AraÞtýrýlacak konunun tespit edilmesi

Tßrk çocuðu atalarýný tanýdýkça daha bßyßk iÞler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktýr.

Konu ile ilgili hipotezlerin ortaya konmasĂ˝

Konu ile ilgili verilerin toplanmasĂ˝

$WDWÂ UNEXV|]Â GRĂ&#x2013;UXOWXVXQGDDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDYHUL OHQNXUXPODUGDQKDQJLVLQLQDoĂ&#x192;OPDVĂ&#x192;QD|QFÂ OÂ NHWPLĂ&#x2122;WLU" <XNDUĂ&#x192;GDNL GL\DJUDPGD YHULOHQ VĂ&#x192;UDODPD\D J|UHERĂ&#x2122;EĂ&#x192;UDNĂ&#x192;ODQ\HUHDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQ JLVLJHWLULOPHOLGLU"

$ 7Â UN'LO.XUXPX

$ .RQXQXQVĂ&#x192;QĂ&#x192;UĂ&#x192;ODQGĂ&#x192;UĂ&#x192;OPDVĂ&#x192;

' =LUDDW%DQNDVĂ&#x192;

% 'LO7DULK&RĂ&#x2013;UDI\D)DNÂ OWHVL & 7Â UN7DULK.XUXPX

% 6RQXFXQELUEÂ WÂ QOÂ NLoLQGHYHULOPHVL & 'LSQRW\D]PD ' 9HULOHQOHUL\RUXPODPD

 

Ben, nano teknoloji ile ilgili araÞtýrma yapmak istiyorum. Nano teknolojinin kullanýldýðý alanlarý ve ne iÞe yaradýðýný merak ediyorum.

%XQDJ|UHUHVLPGHNL|Ă&#x2013;UHQFLQDQRWHNQRORML LOH LOJLOL \DSDFDĂ&#x2013;Ă&#x192; DUDĂ&#x2122;WĂ&#x192;UPDGD DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHU GHQKDQJLVLQLHQVRQ \DSPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U" $ 1DQRWHNQRORMLLOHLOJLOLLQWHUQHWYH\DNÂ WÂ SKD QHOHUGHQELOJLWRSODPDN

Ă&#x2021;evresini, yurdunu ve dĂźnyayĂ˝ tanĂ˝r.

Yakýn çevresinin ekonomik deðerlerini ve ulusal kaynaklarý tanýr.

Tßrklerin geniÞ bir alana daðýlmýÞ bßyßk bir ulus olduðunu kavrar

Sorumluluk alma, yardýmlaÞma ve beraber çalýÞmayý alýÞkanlýk haline getirir.

.DYUDP KDULWDVĂ&#x192;QGD ÂŚ"§ LOH J|VWHULOHQ \HUH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVL\D]Ă&#x192;OPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U"

% (OGHHGLOHQELOJLOHULNDUĂ&#x2122;Ă&#x192;ODĂ&#x2122;WĂ&#x192;UĂ&#x192;SELUEÂ WÂ QKD OLQHJHWLUPHN

$ 7DULKGHUVLQLQDPDoODUĂ&#x192;

& 1DQRWHNQRORMLKDNNĂ&#x192;QGD|Ă&#x2013;UHWPHQOHUGHQELO JLDOPDN

% 6RV\DO%LOJLOHUGHUVLQLQID\GDODUĂ&#x192; & &RĂ&#x2013;UDIL|]HOOLNOHU

' 1DQR WHNQRORMLQLQ JÂ QOÂ N KD\DWWDNL HWNLOHULQL LQFHOHPHN

' &RĂ&#x2013;UDI\DGHUVLQLQDPDoODUĂ&#x192; 21


7HVW¤

6RV\DO%LOJLOHUgÖUHQL\RUXP

 7NHWLFL PDOÃQ WHVOLP WDULKLQGHQ LWLEDUHQ RWX]

 Selim, tüm insanlarýn hak ve saygýnlýk açýsýndan eþit ve özgür olduðu anlayýþýna inanýr.

JQ LoHUVLQGH LDGHVLQL GH LoHUHQ V|]OHÙPHGHQ G|QPHPDOÃQD\ÃSVÃ]PLVOL\OHGHÖLÙWLULOPHVLYH\D D\ÃSRUDQÃQGDEHGHOLQGLULPL\DGDFUHWVL]RQD UÃP LVWHPH KDNODUÃQD VDKLSWLU 6DWÃFà WNHWLFLQLQ WHUFLKHWWLÖLEXWDOHEL\HULQHJHWLUPHNOH\NPO GU7NHWLFLEXVHoLPOLNKDNODUÃQGDQELULLOHELU OLNWH D\ÃSOà PDOÃQ QHGHQ ROGXÖX |OP YH YH\D \DUDODQPD\D\RODoDQYHYH\DNXOODQÃPGDNLGL ÖHUPDOODUGD]DUDUDQHGHQRODQKDOOHUGHLPDODWoà ¤UHWLFLGHQWD]PLQDWLVWHPHKDNNÃQDGDVDKLSWLU

Selim

7NHWLFLQLQ NRUXQPDVà KDNNÃQGDNL NDQXQD J|UHDÙDÖÃGDNLROD\ODUGDQKDQJLVLEXNDQXQ NDSVDPÃQGDQ \DUDUODQGÃÖÃQD |UQHN RODUDN J|VWHULOHPH]"

%XQDJ|UH6HOLP©LQDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL QL\DSPDVÃEHNOHQHPH]" $ 7PLQVDQODUKDNODUÃQÃNRUXPD\DoDOÃÙÃU % ×QVDQKDNODUÃQÃQLKODOHGLOPHVLQHNDUÙÃGX\DU OÃROXU

$ <HQL DOGÃÖà ELOJLVD\DUGD ELU DUÃ]D ROGXÖXQX DQOD\DQ+VH\LQ%H\©LQDOGÃÖÁUQJQ LoLQGHJHULLDGHHWPHVL

& 7RSOXPGDNLJHQHODKODNLONHOHULQHX\JXQGDY UDQÃU

% 7XDQD©QÃQ oRN LVWHGLÖL P]LNoDODUà DOGÃNWDQ VRQUDKDIWDLoLQGHER]XOPDVÃYHP]LNoDOD UÃQÃQ\HQLVLLOHGHÖLÙWLULOPHVL

' 7RSOXPXQGHÖHU\DUJÃODUÃQÃ|QHPVHPH]

& <HQLDOGÃÖÃLNLQFLHODUDEDVÃQGDELUNXVXUWHV SLWHGHQ<DÙDU%H\©LQ7NHWLFL0DKNHPHVLQH EDÙYXUPDVà ' 0RWRUVLNOHWLQGHNL UHWLP KDWDVÃQGDQ GROD\à ND]D\DSDQYH\DUDODQDQ0HUW©LQLPDODWoÃILU PDGDQWD]PLQDWLVWHPHVLMerhaba arkadaþlar benim adým Serhat. Ben de sizler gibi 6. sýnýfa geçtim. (1) Ben 13 yaþýndayým. (2) Boyum 1.55 cm, aðýrlýðým 48 kg dýr. (3) Saçlarým düz ve sarý renklidir. (4) Bana göre, sinema tiyatrodan daha eðlencelidir.

 ×QVDQÃLOJLOHQGLUHQVRV\DOHNRQRPLNVL\DVDONO WUHOYHGLQLDODQGDRUWD\DoÃNDQNÃVDVUHOLJHOLÙ PHOHUHROD\GHQLU %XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL ROD\ GH ÖLOGLU" $ 0DOD]JLUW6DYDÙÃ

<XNDUÃGDNL FPOHOHUGHQ KDQJLVL 6HUKDW©ÃQ NHQGLJ|UÙQ\DQVÃWPDNWDGÃU"

% .DYLPOHU*|o & dDQDNNDOH6DYDÙÃ

$ 

' $QDGROX©QXQ7UNOHÙPHVL 22

% 

& 

' 


6RV\DO%LOJLOHUgĂ&#x2013;UHQL\RUXP

7HVW¤

 2OJXYHJ|UÂ Ă&#x2122;FÂ POHOHULDUDVĂ&#x192;QGDNLIDUNDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVLQGH GRĂ&#x2013;UX RODUDN YHULO PLĂ&#x2122;WLU"

1

Tßrk tarihini araÞtýrmak

$ *|UÂ Ă&#x2122; JHUoHNOLĂ&#x2013;L LVSDW HGLOHELOHQ FÂ POHOHUH 2OJXLVHJHUoHNOLĂ&#x2013;LLVSDWHGLOHPH\HQFÂ POHOH UHGHQLU

2

Tßrk milletinin geçmiÞteki yaÞayýÞýný Üðrenmek

3

Tßrklerin gelecekte hangi sorunlarla karÞýlacaðýný araÞtýrmak

4

Tßrk tarihinden gerekli dersleri çýkarmak

% 2OJX JHUoHNOLĂ&#x2013;L LVSDW HGLOHELOHQ FÂ POHOHUGLU J|UÂ Ă&#x2122;LVHJHUoHNOLĂ&#x2013;LLVSDWHGLOHPH\HQFÂ POH OHUGLU & +HPROJXKHPJ|UÂ Ă&#x2122;FÂ POHOHULQLQJHUoHNOLĂ&#x2013;L LVSDWHGLOHPH]

.DoQXPDUDOĂ&#x192;NXWXGDNLELOJL7Â UN7DULK.XUX PXQXQNXUXOXĂ&#x2122;DPDFĂ&#x192;LOHLOJLOLGHĂ&#x2013;LOGLU"

' 2OJX YH J|UÂ Ă&#x2122; FÂ POHOHUL DUDVĂ&#x192;QGD KHU KDQJL ELUIDUN\RNWXU

$ Bilimsel bir araĂžtĂ˝rmada bilgileri sadece varsayĂ˝mlarĂ˝nĂ˝zĂ˝ desteklemesi için toplayĂ˝p kullanmazsĂ˝nĂ˝z. Ă&#x2013;nemli olan farklĂ˝ bilgileri bir araya getirerek sonuca ulaĂžmaktĂ˝r. Ă?Ăžte bende elde ettiĂ°im tĂźm bilgileri sĂ˝nĂ˝flandĂ˝rĂ˝p yorumlayarak kitap ya da makalemi tamamlĂ˝yorum. Kullandýðým kaynaklarĂ˝ da dipnotlarla gĂśstermeyi ihmal etmiyorum.% 

& 

' 

+LSRWH]OHULQRUWD\DNRQPDVĂ&#x192; $UDĂ&#x2122;WĂ&#x192;UPDNRQXVXQXQEHOLUOHQPHVL 9HULOHULQWRSODQPDVĂ&#x192; $UDĂ&#x2122;WĂ&#x192;UPDVRQXFXQXQUDSRUKDOLQGHVXQXOPDVĂ&#x192;

+DOLOĂ&#x2014;QDOFĂ&#x192;NELOLPVHODUDĂ&#x2122;WĂ&#x192;UPDEDVDPDNODUĂ&#x192;Q GDQKDQJLVLQGHQV|]HWPHPLĂ&#x2122;WLU"

<XNDUĂ&#x192;GDNLWDEOR\DHQX\JXQEDĂ&#x2122;OĂ&#x192;NDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GD NLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU"

$ .RQX\XEHOLUOHPH

$ %LOLPVHODUDĂ&#x2122;WĂ&#x192;UPDEDVDPDNODUĂ&#x192;

% 9DUVD\Ă&#x192;PODUGDEXOXQPD

% 9HULWRSODPDWHNQLNOHUL

& %LOJLWRSODPDYHVĂ&#x192;QĂ&#x192;IODQGĂ&#x192;UPD

& .DWDORJWDUDPDVĂ&#x192;UDVĂ&#x192;

' 0HWQLROXĂ&#x2122;WXUPD

' %LOJLWRSODPDVÂ UHoOHUL 23


7HVW¤ 

6RV\DO%LOJLOHUgĂ&#x2013;UHQL\RUXP 

(1) DĂźnya su formu 16-22 Mart 2009Â&#x2019;da Ă?stanbulÂ&#x2019;da gerçekleĂžti. (2) Foruma 20 bin kiĂžinin katĂ˝ldýðý bildirildi. (3) AslĂ˝na bakarsanĂ˝z organizasyonun maksadĂ˝ forum olmaktan çok fuar vazifesi gĂśrmekte. (4) Forumun aĂ°Ă˝rlĂ˝klĂ˝ konularĂ˝ barajlar ve suyun satĂ˝lmasĂ˝

6SLNHULQ YHUGLĂ&#x2013;L KDEHUGH KDQJL FÂ POH J|UÂ Ă&#x2122; ELOGLUPHNWHGLU" $ 

% 

& 

(1) Ben 1304Â&#x2019;te TancaÂ&#x2019;da doĂ°muĂž bir gezginim (2) GittiĂ°im gezilerde en fazla Ă&#x2021;in ve HindistanÂ&#x2019;da kaldĂ˝m. (3) GittiĂ°im yerlerin adetlerini, tĂśrelerini yediklerini, içtiklerini, eĂ°lencelerini en ince ayrĂ˝ntĂ˝sĂ˝na kadar tespit ettim. (4) AnadoluÂ&#x2019;da, DĂźnyaÂ&#x2019;nĂ˝n en gĂźzel insanlarĂ˝, en temiz kĂ˝yafetli halkĂ˝nĂ˝n yaĂžamakta olduĂ°unu gĂśrdĂźm.

<XNDUĂ&#x192;GDĂ&#x2014;EQL%DWXWDŠQĂ&#x192;QELUNRQXĂ&#x2122;PDVĂ&#x192;YHULOPLĂ&#x2122; WLU

' 

%X NRQXĂ&#x2122;PDGD KDQJL FÂ POH J|UÂ Ă&#x2122; FÂ POHVL GLU" $  1

4

�lgi, istek ve yeteneklerimizin farkýna varmamýzý saðlar.

' 

1

Venedik, V. yßzyýlda kurulmuÞ bir kenttir.

2

DoĂ°u ve BatĂ˝ kĂźltĂźrlerinin bir arada olduĂ°u bir kenttir, Venedik.

3

Venedikli ĂźnlĂźlerden biri de 13. yĂźzyĂ˝lda Ă&#x2021;inÂ&#x2019;e kadar giden Marco PoloÂ&#x2019;dur.

4

Venedik; Þßphesiz dĂźnyaÂ&#x2019;nĂ˝n en alĂ˝mlĂ˝, en huzurlu kentlerinden birisidir.

GeçmiÞimizi ve çevremizi Üðretir.

2OJX FÂ POHOHULQGHQ ROXĂ&#x2122;DQ ELU DILĂ&#x2122; KD]Ă&#x192;UODPDN LoLQ\XNDUĂ&#x192;GDNLFÂ POHOHUNXOODQĂ&#x192;ODFDNWĂ&#x192;U

.Do QXPDUDOĂ&#x192; NXWXGDNL ELOJL 6RV\DO %LOJLOHU GHUVLQLQID\GDODUĂ&#x192;QGDQELULVLRODUDNJ|VWHULOH PH]" $ 

& 

Fiziki geliĂžimimizi saĂ°lar.

2 �nsan haklarý, demokrasi kavramlarýný Üðretir. 3

% 

% 

& 

.DoQXPDUDOĂ&#x192;NXWXGDNLFÂ POHEXDILĂ&#x2122;LQGĂ&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192;Q GDNDOĂ&#x192;U"

' 

$ 24

% 

& 

' 


2. ÜNÝTE

Yeryüzünde Yaþam


<HU\]QGH<DÙDP 'Q\D©\Ã.HÙIHGL\RUX]7HVW¤ 

, (NYDWRUXQNX]H\YHJQH\LQGHHNYDWRUDSD UDOHO ELUHU GHUHFH DUDOÃNODUOD JHoHQ GDLUHOHUH GHQLU

90° 1

23°

,, %LUNXWXSWDQGLÖHUELUNXWEDXODÙDQYHHNYDWRU LOH SDUDOHOOHUL GLN NHVHQ \DUÃP oHPEHUOHUH GHQLU

0° 2

<XNDUÃGD ERÙ EÃUDNÃODQ \HUOHUH DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLOHULJHWLULOHELOLU"

<DQGD YHULOHQ ÙHNLO GHLÙDUHWOHQHQYH QXPDUDOÃQRNWDODULOH LOJLOLDÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLV|\OHQHPH]"

23°

90°

,,

$ +HULNLQRNWDGDD\QÃ\DUÃPNUHGHGLU

$ NXWXS

SDUDOHO

% QXPDUDOÃQRNWD(NYDWRU©XQJQH\LQGH\HUDOÃU

% SDUDOHO

PHULG\HQ

& +HULNLQRNWDQÃQ(NYDWRU©DRODQX]DNOÃÖÃD\QÃ GÃU

,

& SDUDOHO

NXWXS

' PHULG\HQ

SDUDOHO

' QXPDUDOÃQRNWDƒNX]H\SDUDOHOL]HULQGH GLU

 +HUELULQLQER\ODUÃELUELULQHHÙLWWLU  WDQHVL.X]H\<DUÃP.UHGHWDQHVL*

 WDQH.X]H\<DUÃP.UH©GHWDQHVL*QH\ <DUÃP.UH©GHROPDN]HUHWDQHGLU

QH\<DUÃP.UHGHROPDN]HUHWDQHSDUD OHOYDUGÃU

 $UDODUÃQGDNLPHVDIHNXWXSODUDGRÖUXD]DOÃU

 0HULG\HQOHULQER\ODUÃKHU\HUGHHÙLWGHÖLOGLU

 WDQH'RÖX<DUÃP.UH©GHWDQHGH%D WÃ<DUÃP.UH©GHROPDN]HUH DGHWWLU

 7RSODPWDQHPHULG\HQYDUGÃU 3DUDOHOOHULQ ER\ODUÃ HNYDWRUGDQ NXWXSODUDGRÖ UXJLGLOGLNoHNÃVDOÃU

0HULG\HQOHUOHLOJLOL\XNDUÃGDYHULOHQ|]HOOLNOHU GHQKDQJLVLGRÖUXGHÖLOGLU" $ 

% 

& 

<XNDUÃGDELOJLOHUGHQKDQJLVL\DQOÃÙWÃU"

' 

$ Ben gemi kaptanýyým. On yedi yýldan beri Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu gibi büyük su kütlelerinde sürekli yolculuk yapýyorum. “Bu kocaman okyanuslarda hiç kaybolmadan nasýl gidiyorsun?” diye soruyorlar bana. Elimizde bulunan elektronik haritalar bizim iþimizi görüyor. Yeter ki gideceðim yerin koordinatlarýný bileyim.% 

& 

' 

<XNDUÃGDNL ÙHNOH EDNDUDN DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLV|\OHQHPH]"

%XQDJ|UHNDSWDQÃQDÙDÖÃGDYHULOHQELOJLOHU GHQ HQ oRN KDQJLVLQGHQ \DUDUODQGÃÖÃ V|\OH QHELOLU"

$ ƒRODUDNJ|VWHULOHQ\DWD\oL]JL\H(NYDWRUGH QLU

$ *QHÙÃÙÃQODUÃQÃQGQ\D\DJHOLÙDoÃVÃQGDQ

% 'Q\D©QÃQ.X]H\.XWEXYH*QH\.XWEXRO PDN]HUHLNLNXWEXYDUGÃU

% (QOHPYH%R\ODPGHUHFHOHULQGHQ & <HUHOVDDWOHUGHQ

& 'Q\D©\ÃLNLHÙLWSDUoD\DE|OHQYHƒJ|VWHUL OHQGLNH\oL]JL\HEDÙODQJÃoPHULG\HQLGHQLU

' <HU\]QGHNLGDÖODUÃQX]DQÃÙ\|QQGHQ

' (NYDWRUXQX]XQOXÖXGLÖHUSDUDOHOOHUOHHÙLWWLU 27


7HVW¤

<HU\]QGH<DÙDP 'Q\D©\Ã.HÙIHGL\RUX] 2

1 3

4

Benim yaþadýðým yer ekvatorun güneyinde, baþlangýç meridyeninin batýsýndadýr.

(IH©QLQ \DÙDGÃÖÃ \HU DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJL VLQGHGRÖUXRODUDNJ|VWHULOPLÙWLU"

<XNDUÃGDNLoRFXÖXQDQODWÃPÃQDJ|UH\DÙDGÃÖÃ \HUKDULWDGDNDoQXPDUDLOHJ|VWHULOPLÙWLU" $ 

% 

& 

' 

 .HQGLVLQHEDÖOÃ\DNÃQDGDODUODELUOLNWHE\NND UDSDUoDODUÃQDGHQLU.ÃWDODUÃELUELULQGHQ D\ÃUDQoRNE\NVXNWOHOHULQHGHQLU

$ NXWXS¤NÃWD

% NÃWD¤GHQL]

& NÃWD¤RN\DQXV

' NXWXS¤J|O

30°

15°

15°

A)

B)

45°30°15° 0°15°30°45° 45° 30° 15° 0°

45°30°15° 0°15°30°45° 45° 30° 15° 0°

15° 30° 45°

15° 30° 45°

C)

D)

45°30°15° 0°15°30°45° 45°30°15° 0°15°30°45° 45° 45° 30° 30° 15° 15° 0° 0° 15° 15° 30° 30° 45° 45°

<XNDUÃGDNLERÙEÃUDNÃODQ\HUOHUHVÃUDVÃ\ODDÙD ÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLJHWLULOHELOLU"Yaþadýðým yer 15° – 30° kuzey paralleri ve 30° – 45° doðu meridyenleri arasýndadýr.

 x (NYDWRU©DSDUDOHOELUHUGHUHFHOLNDUDOÃNODUODoL

30°

]LOHQ\DWD\oL]JLOHUHSDUDOHODGÃYHULOLU x ×NLSDUDOHODUDVÃPHVDIHKHU\HUGHNPGLU

15°

%X ELOJLOHU J|] |QQH DOÃQGÃÖÃQGD DÙDÖÃGDNL SDUDOHOYHPHULG\HQOHULYHULOHQ\HUOHUGHQKDQ JLVLQGHNX]H\¤JQH\\|QONXÙXoXÙXX]DN OÃNNPGLU"

0° 15°

A)

$ ƒ¤ƒNX]H\SDUDOHOOHULƒ¤ƒEDWÃPH ULG\HQOHULDUDVÃQGDGÃU % ƒ¤ƒJQH\SDUDOHOOHULƒ¤ƒEDWÃPH ULG\HQOHULDUDVÃQGDGÃU

C)

B) 10°

<XNDUÃGD WDUDOÃ RODUDN J|VWHULOHQ \HULQ PDWH PDWLNNRQXPXDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

25°

30°

15°

40°

10°

D)

& ƒ ¤ ƒ NX]H\ SDUDOHOOHUL ƒ ¤ ƒ GRÖX PHULG\HQOHULDUDVÃQGDGÃU

' ƒ ¤ ƒ NX]H\ SDUDOHOOHUL ƒ ¤ ƒ GRÖX PHULG\HQOHULDUDVÃQGDGÃU

28

15°

25°

30° 10° 0°


<HU\]QGH<DÙDP 'Q\D©\Ã.HÙIHGL\RUX]

7HVW¤ $ÙDÖÃGD 'Q\D]HULQGHLÙDUHWOHQPLÙED]ÃPHU NH]OHUYHULOPLÙWLU 4

1

KKN 66°33¢

K 2

3

23°27¢

L M N

0° 23°27¢ 66°33¢

GKN

.X]H\$PHULNDNÃWDVÃ\XNDUÃGDNLKDULWDGDNDo QXPDUDLOHJ|VWHULOPLÙWLU"

%X PHUNH]OHUOH LOJLOL RODUDN DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLV|\OHQHPH]"

$ 

$ /PHUNH]LHNYDWRU]HULQGHGLU

% 

& 

' 

% 'Q\D©QÃQ G|QÙ KÃ]à . PHUNH]LQGH / PHU NH]LQHJ|UHGDKDID]ODGÃU & 'Q\D©QÃQG|QÙKÃ]Ã/PHUNH]LQGHHQID]OD GÃU ' 1PHUNH]L*QH\.XWXSGDLUHVL]HULQGHGLU

 %HWO©Q EXOXQGXÖX \HULQ PDWHPDWLN NRQXPX DÙDÖÃGDJ|VWHULOPLÙWLU90 X

66° – 33¢

20 0 20 4040° Kuzey paraleli

Z 33° Doðu meridyeni

23° – 27¢ 0

Y

23° – 27¢ 66° – 33¢

90

%XQDJ|UHEX\HULQ(NYDWRUYHEDÙODQJÃoPH ULG\HQLQH J|UH NRQXPX GÙQOGÖQGH DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHPH]"

<XNDUÃGD YHULOHQ ; < YH = QRNWDODUÃ LOH LOJLOL DÙDÖÃGDNLELOJLOHUGHQKDQJLVLGRÖUXGXU"

$ (NYDWRUXQNX]H\LQGHEDÙODQJÃoPHULG\HQLQ GRÖXVXQGDEXOXQPDNWDGÃU

$ =PHUNH]LQGHJQHÙ;YH<PHUNH]OHULQGHQ GDKD|QFHGRÖDU

% (NYDWRU%HWO©QNPJQH\LQGHGLU

% ;YH<PHUNH]OHULQLQ\HUHOVDDWOHULD\QÃGHÖLO GLU

& %DÙODQJÃo PHULG\HQL LOH DUDODUÃQGD WDQH PHULG\HQYDUGÃU

& ;<YH=QRNWDODUÃQGDJ|OJHER\XKLoELU]D PDQVÃIÃUROPD]

' %HWO©QEXOXQGXÖX\HUEDÙODQJÃoPHUGL\H QLQEDWÃVÃQGDGÃU

' ;YH=PHUNH]OHULQLQ\HUHOVDDWOHULD\QÃGÃU 29


7HVW¤

<HU\]QGH<DÙDP 'Q\D©\Ã.HÙIHGL\RUX]

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL PHULG\HQOHUH DLW ELU

 $ÙDÖÃGDNL NRRUGLQDW G]OHPLQGH SDUDOHO YH PH

|]HOOLNGHÖLOGLU"

ULG\HQIDUNODUÃHÙLWRODQG|UWPHUNH]QXPDUDODQ GÃUÃODUDNJ|VWHULOPLÙWLU

$ 0HULG\HQOHU(NYDWRU©XGLNNHVHU % WDQHPHULG\HQYDUGÃU

40°

30° 20°

10°

& 6DDWKHVDSODPDODUÃPHULG\HQOHUHJ|UH\DSÃ OÃU

10°

' ×NL PHULG\HQ DUDVÃQGDNL X]DNOÃN KHU \HUGH NPGLU

0° 1

10° 20°

2

30°

3 4

40°

3DUDOHOOHULQ ER\ODUÃQÃQ HNYDWRUGDQ NXWXSODUD JLGLOGLNoH NÃVDOGÃÖà J|] |QQH DOÃQGÃÖÃQGD KDQJLPHUNH]GHQHQX]XQ SDUDOHOJHoPHNWH GLU"

 x 3DUDOHOOHULQ X]XQOXNODUÃ HNYDWRUGDQ NXWXSODUD GRÖUXNÃVDOÃU x 0HUGL\HQOHULQDUDVÃQGDNLPHVDIHHNYDWRUGDQNX WXSODUDGRÖUXD]DOÃU

$ 

<XNDUÃGD YHULOHQ GXUXPODUÃQ WHPHO QHGHQL DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

% 

& 

' 

$ 'Q\D©QÃQHNVHQHÖLNOLÖL % 'Q\D©QÃQÙHNOL & 'Q\D©QÃQJQHÙoHYUHVLQGHG|QPHVL ' 'Q\D©QÃQNHQGLHWUDIÃQGDG|QPHVL

 6RV\DO %LOJLOHU GHUVLQGH SDUDOHOOHU LOH LOJLOL ED]Ã |ÖUHQFLOHULQYHUGLÖLELOJLOHUDÙDÖÃGDYHULOPLÙWLU

En uzun paralel Ekvatordur.A Uçaðý

40°

Paralellerin boylarý, ekvatordan kutuplara gidildikçe kýsalýr.

20° B Uçaðý

Ekvator

Bekir

50° C Uçaðý

Ýki paralel arasýndaki uzaklýk her yerde 111 km’ dir.

60° D Uçaðý

<XNDUÃGDG|UWD\UÃSDUDOHO]HULQGHKDUHNHWHGHQ XoDNODUYHULOPLÙWLU8oDNODUÃQKDUHNHWVDDWOHULYH KÃ]ODUÃD\QÃGÃU

Ayþe 180 batýda, 180 doðuda toplam 360 tane paralel vardýr.

Enes

Elif

%X XoDNODUGDQ KDQJLVL GQ\D oHYUHVLQGHNL WXUXQXGLÖHUOHULQHJ|UHGDKD|QFH WDPDPODU"

+DQJL|ÖUHQFLQLQYHUGLÖLELOJL\DQOÃÙWÃU"

$ $XoDÖÃ

% %XoDÖÃ

$ %HNLU

% $\ÙH

& &XoDÖÃ

' 'XoDÖÃ

& (OLI

' (QHV

30


<HU\]QGH<DÙDP 'Q\D©\Ã.HÙIHGL\RUX]

7HVW¤ 45° 30° Selim

15° 0°

Fatih

Amerika Kýtasý 4 Atlas Okyanusu 3

Asya Kýtasý 1 Büyük Okyanus 2

15° 30° 45°

7UNL\HKDULWDVÃQGD6HOLPYH)DWLK©LQEXOXQGXNOD UÃÙHKLUOHULÙDUHWOLRODUDNJ|VWHULOPLÙWLU

75 60 45 30 15 0 15 30 45 60 75

%XQD J|UH 6HOLP YH )DWLK©LQ \DÙDGÃNODUÃ ÙH KLUOHULoLQDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLNHVLQROD UDNV|\OHQHELOLU"

+DULWDGD QXPDUDODUOD HÙOHÙWLULOHQ NÃWD YH RN \DQXVODUGDQKDQJLVL\DQOÃÙYHULOPLÙWLU" $ 

$ ×NL ÙHKULQGH EDÙODQJÃo PHULG\HQLQH D\QÃ X]DNOÃNWDROGXÖX

% 

& 

' 

% ×NLÙHKLUGHGHD\QÃELWNL|UWVQQJ|UOGÖ & ×NLÙHKLUGHGHVÃFDNOÃNODUÃQD\QÃROGXÖX ' ×NLÙHKLULQGHD\QÃHQOHPGHROGXÖX20°

30°

40°

50° 40°

I IV II

30° 20°

III

10°

<XNDUÃGDNLNRRUGLQDWVLVWHPL]HULQGHYHULOHQ \HUOHUGHQKDQJLOHULQLQ\HUHOVDDWOHULD\QÃGÃU" $ ,,YH ,9

% ,YH ,,

& ,YH,,,

' ,,,YH,9

 $ÙDÖÃGDNLKDULWDGDELUXoDÖÃQ\ROJ]HUJDKÃYH ULOPLÙWLU

 'Q\D©QÃQÙHNOLQHGHQL\OHKDULWDODUGDER]XOPDODU III

ROXU%R]XOPDODU|]HOOLNOHNXWXSODUDGRÖUXDUWDU II

30° 20° 10° 0° 10° 40°

1 I

2 3

, QROX PHUNH]GHQ KDUHNHW HGLS |QFH ,, QROX \HUH XÖUD\ÃS VRQUD ,,, QROX PHUNH]H XODÙDQ ELU XoDN \ROFXOXÖX VÃUDVÃQGD KDQJL NÃWD\D XÖUDPDPÃÙWÃU"

4

30° 20° 10° 0° 10°

$ $V\D

% $IULND

<XNDUÃGD YHULOHQ NRRUGLQDW G]OHPLQGHNL PHUNH]OHUGHQ KDQJLVLQLQ KDULWDVÃQGD ER]XO PDGLÖHUOHULQHJ|UHGDKDID]OD ROXU"

& $YXVWUDO\D

' $YUXSD

$ 31

% 

& 

' 


7HVW¤

<HU\]QGH<DÙDP 'Q\D©\Ã.HÙIHGL\RUX] 4

Atlas Okyanusu

4

1

Büyük Okyanus

2

3

% 

$YXVWUDO\DNÃWDVÃ\XNDUÃGDNLKDULWDGDNDoQX PDUDOÃDODQGDJ|VWHULOPLÙWLU" $ 

& 

B) 20°

40°

2 3

30°

D) 20°

1

40°

30°

30°

0 10 20 30 40 50

20°

C)

50°

' 

ULG\HQIDUNODUÃHÙLWRODQG|UWPHUNH]QXPDUDODQ GÃUÃODUDNJ|VWHULOPLÙWLU

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDSDUDOHOYHPHULG\HQGHUH FHOHULYHULOHQ\HUOHUGHQKDQJLVLHNYDWRUDJ|UH IDUNOà \DUÃPNUHGH\HUDOÃU" 10°

& 

 $ÙDÖÃGDNL NRRUGLQDW G]OHPLQGH SDUDOHO YH PH

<DUÃP.UH©GHROPDN]HUHWDQHSDUDOHOGD LUHVLYDUGÃU

% 

' 

 WDQHVL.X]H\<DUÃP.UH©GHWDQHVL*QH\

A)

2 Güney Yarýmküre

Merhaba ben Nil, yaþadýðým yer Ekvator’un kuzeyinde, baþlangýç meridyeninin batýsýndadýr. Yaþadýðým yer haritada kaç numara ile gösterilmiþtir?

$ 

1 Doðu Yarýmküre

Batý Yarýmküre

Doðu Yarýmküre

Batý Yarýmküre

3

Kuzey Yarýmküre

4

40 30 20 10 0 10 20

0HULG\HQOHU DUDVÃ X]DNOÃÖÃQ HNYDWRUGDQ NX WXSODUDGRÖUXJLGLOGLNoHD]DOGÃÖÃGLNNDWHDOÃQ GÃÖÃQGDKDQJLPHUNH]LQGRÖX¤EDWÃX]XQOXÖX HQNÃVDGÃU"

40° 70° 60°

$ 32

% 

& 

' 


<HU\]QGH<DÙDP 'Q\D.DÖÃWh]HULQGH

7HVW¤

 7UNL\H, 

 $YUXSD

,, 

 5XV\D

,,, 

 $V\D

<XNDUÃGDYHULOHQ|OoHNOHUOHoL]LOHQELU7UNL\H KDULWDVÃLoLQDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQH PH]"

<XNDUÃGDNLOHUGHQKDQJLVLD\QÃ|OoHNOHHQD\ UÃQWÃOÃ oL]LOLU" $ 

% 

& 

$ ,|OoHNOHoL]LOHQ7UNL\HKDULWDVÃNDÖÃWWDGDKD ID]OD\HUNDSODU

' 

% (QD]D\UÃQWÃJ|VWHUHQKDULWD,,,|OoHNOHoL]L OHQKDULWDGÃU & ,,|OoHNWHoL]LOHQKDULWDGDD\UÃQWÃHQID]ODGÃU ' ,|OoHNOHoL]LOHQKDULWD,,,|OoHNOHoL]LOHQKDUL WD\DJ|UHGDKDID]ODD\UÃQWÃJ|VWHULU

 dDQNÃUÃYHoHYUHVLQLLQFHOHPHNLVWH\HQELULVL DÙDÖÃGDNL KDULWDODUGDQ KDQJLVLQL NXOODQPDOà GÃU" $ 7UNL\H

% 'Q\D

& ×o$QDGROX

' $V\D.ÃWDVÃ1

0

1

2

3 km

4 cm

<XNDUÃGDNL oL]JL |OoHÖLQ NHVLU |OoHN RODUDN NDUÙÃOÃÖÃDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"$ 

% 

& 

' Büyük ölçekli Haritalar torbasý

1 100.000

Küçük ölçekli Haritalar torbasý

7DYÙDQYH6LQFDS©WDLNLIDUNOÃ|OoHNOHoL]LOPLÙKD ULWDODUYDUGÃU

 +DWDRUDQÃID]ODGÃU

%X LNL KDULWD LOH LOJLOL RODUDN DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLV|\OHQHPH]"

 3D\GDVÃQGDNLVD\ÃNoNWU *HQLÙDODQODUÃJ|VWHULU $\UÃQWÃ\ÃJ|VWHUPHJFD]GÃU

$ 7DYÙDQ©DDLWRODQKDULWDGDD\UÃQWÃID]ODGÃU % 6LQFDS©DDLWRODQKDULWDGDKDWDRUDQÃID]ODGÃU

<XNDUÃGDYHULOHQELOJLOHUNoN|OoHNOLKDULWD ODUWRUEDVÃQDNRQPDNLVWHQVHKDQJL|]HOOLNGà ÙDUÃGDNDOÃU" $ 

% 

& 

1 1.000.000

& 7DYÙDQÃQ KDULWDVÃQGD KDWD PLNWDUÃ GDKD D] GÃU ' 6LQFDS©DDLWRODQKDULWDGDKDGDUDODQODUÃJ|V WHULU

' 33


7HVW¤

<HU\Â ]Â QGH<DĂ&#x2122;DP 'Â Q\D.DĂ&#x2013;Ă&#x192;Wh]HULQGH

 . o OWPHRUDQĂ&#x192;DUWWĂ&#x192;NoDD\UĂ&#x192;QWĂ&#x192;DUWDU2

1

 . o N|OoHNOLKDULWDODUGDJ|VWHULOHQDODQJHQLĂ&#x2122; ROXU .HVLUOL|OoHNOHUGHSD\KHU]DPDQROXU (QE \ N|OoHNOLKDULWDODUSODQODUGĂ&#x192;U <XNDUĂ&#x192;GDYHULOHQ|OoHNOHUOHLOJLOL|]HOOLNOHUGHQ KDQJLVL\DQOĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U" $ 

% 

& 

TĂźrkiye HaritasĂ˝

DĂźnya HaritasĂ˝

' 34

Avrupa HaritasĂ˝

YaÞadýðým Þehrin haritasýný odama asmak için babamla birlikte kýrtasiyeye gittik. Kýrtasiyeci bize 4 tane farklý bßyßklßkte harita gÜsterdi. Ben de asacak olduðum yere uygun olan haritayý yani en fazla yer kaplayan haritayý aldým.

Ă?zmir HaritasĂ˝

$\QĂ&#x192; |OoHNOH oL]LOHQ \XNDUĂ&#x192;GDNL KDULWDODUGDQ KDQJLVL GLĂ&#x2013;HUOHULQH J|UH GDKD ID]OD D\UĂ&#x192;QWĂ&#x192; J|VWHULU" $ 

% 

& 

' 

Burcu

%XUFXŠQXQ DOGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; KDULWDQĂ&#x192;Q |OoHĂ&#x2013;L DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL OHUGHQKDQJLVLRODELOLU" $ 

% 

& 

' 

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLE \ N|OoHNOLKDULWD ODUĂ&#x192;Q|]HOOLNOHULQGHQELULVLGHĂ&#x2013;LOGLU" $ 3D\GDGDNLUDNDPN o NW U % $\UĂ&#x192;QWĂ&#x192;\Ă&#x192;J|VWHUPHJ F ID]ODGĂ&#x192;U & 'DKDJHQLĂ&#x2122;DODQODUĂ&#x192;J|VWHULU ' +DWDRUDQĂ&#x192;D]GĂ&#x192;U

Merhabe ben Emir. AnkaraÂ&#x2019;da yaÞýyorum. Performans Ăśdevim için yaĂžadýðým Ăžehrin haritasĂ˝nĂ˝ çizmek istiyorum. Harita çizmeye baĂžlamadan Ăśnce geniĂž bir araĂžtĂ˝rma yaptĂ˝m. YaĂžadýðým yeri bĂźtĂźn ayrĂ˝ntĂ˝larĂ˝ ile çizebilmek için bazĂ˝ kurallara uymam gerekiyor.

YaÞadýðým yer tarým faaliyetlerinin yoðun olarak yapýldýðý bir ova. Denize çok yakýn olan ovamýz bßyßk ve geniÞ bir alana yayýlmýÞtýr.

(PLU \DĂ&#x2122;DGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; \HUL HQ D\UĂ&#x192;QWĂ&#x192;OĂ&#x192; ELU Ă&#x2122;HNLOGH J|VWHUHELOPHVL LoLQ DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL |OoHNOHUGHQ KDQJLVLLOHKDULWDVĂ&#x192;QĂ&#x192;oL]PHOLGLU"

dLIWoLQLQ\DĂ&#x2122;DGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;\HU7Â UNL\HIL]LNLKDULWDVĂ&#x192;Q GDKDQJLUHQNOHJ|VWHULOLU"

$ 

% 

$ <HĂ&#x2122;LO

% .DKYHUHQJL

& 

' 

& 6DUĂ&#x192;

' 0DYL

34


<HU\]QGH<DÙDP 'Q\D.DÖÃWh]HULQGH

7HVW¤

 6HUKDW YH )XUNDQ L]FL NDPSÃQD NDWÃOPDN LoLQ ×V

 +DULWDODU oL]LOLUNHQ KDWDODU ROXÙPDNWDGÃU +DWDODU

WDQEXO©GDQ $QWDO\D©\D JLGHFHNOHUGLU 6HUKDW ×V WDQEXO $QWDO\D DUDVÃQà [ FP |OoHUNHQ )XUNDQ GD\FP|OoPÙWU

(NYDWRUGDQ NXWXSODUD GRÖUX DUWÃÙ J|VWHUPHNWH GLU +DULWDODUGD PH\GDQD JHOHQ EX KDWDODUÃQ WH PHO QHGHQLGÃU

%XQD J|UH ×VWDEXO ¤ $QWDO\D DUDVÃ X]DNOÃÖÃQ IDUNOÃ GHÖHUOHUOH LIDGH HGLOPHVL DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLLOHDoÃNODQDELOLU"

<XNDUÃGDNLERÙOXÖDDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL QLQJHOPHVLX\JXQROXU"

$ +DULWDODUÃQ NXOODQÃP DODQODUÃQÃQ IDUNOÃ ROPDVÃ LOH

% NDUDODUÃQID]OD\HUNDSODPDVÃ

% ×NLVLQLQGHNXÙXoXÙXPDVDIH\LKHVDSODPDODUÃ LOH

' \HUÙHNLOOHULQLQHQJHEHOLROPDVÃ

$ NXOODQÃODQNDÖÃGÃQE\NOÖ & 'Q\D©QÃQÙHNOLQLQNUHVHOROPDVÃ

& +DULWD|OoHNOHULQLQIDUNOÃROPDVÃLOH ' +DULWDLÙDUHWOHULQLQIDUNOÃROPDVÃLOH

 x )L]LNLKDULWDODUGDIDUNOÃ\NVHOWLOHUIDUNOÃUHQNOHU OHJ|VWHULOLU x 'HQL]NÃ\ÃODUÃ\NVHOWLQLQHQD]ROGXÖX\HUOHUGLU(URO %H\ oL]PLÙ ROGXÖX $QWDO\D KDULWDVÃQGD $Q WDO\D YH $QWDO \D©QÃQ LOoHOHULQL J|VWHUPLÙWLU

4 3

2 1

%XQDJ|UHKDULWDGDLÙDUHWOL\HUOHUGHQKDQJLVL GLÖHUOHULQHJ|UHIDUNOÃUHQNOHJ|VWHULOLU"

(URO %H\©LQ oL]GLÖL KDULWD DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU"

$ 

$ $QWDO\DVL\DVLKDULWDVÃ

% 

& 

' 

% $QWDO\DIL]LNLKDULWDVÃ & $NGHQL]E|OJHVLLGDULKDULWDVÃ ' $QWDO\DWXUL]PKDULWDVÃ

 1.

1

0

1

2

3

km 2

0

2

4

6

2.

3.

8 km

 +DULWDODUGDNLNoOWPHRUDQÃQÃQD|OoHNGHQLUgO oHÖLQE\NYH\DNoNROPDVÃKDULWDGDELUoRN |]HOOLNWHGHÖLÙLNOLÖHQHGHQROXU

4

3

0

3

$ÙDÖÃGDNLOHGHQKDQJLVLNoN|OoHNOLKDULWD ODUDDLW|]HOOLNOHUGHQELULVLGHÖLOGLU"

6

9

12 km

<XNDUÃGDNL oL]JL |OoHNOHULQ E\NWHQ NoÖH GRÖUX VÃUDODQÃÙÃDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

$ +DWDRUDQÃD]GÃU % 'XYDUGDD]\HUNDSODU & gOoHÖLQSD\GDVÃQGDNLUDNDPE\NWU ' .oOWPHRUDQÃID]ODGÃU 35

$ ¤¤

% ¤¤

& ¤¤

' ¤¤


7HVW¤

<HU\]QGH<DÙDP 'Q\D.DÖÃWh]HULQGH

 .oN |OoHNOH oL]LOHQ KDULWDODUGD ER]XOPD RUDQÃ

 |OoHNOLELUKDULWDGDLNLQRNWDDUDVÃQGD

GDKDID]ODGÃU

NLX]XQOXNFP©GLU

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNL|OoHNOHUGHQKDQJLVL\OH oL]LOHQKDULWDGDER]XOPDRUDQÃGDKDID]ODGÃU"

%XQD J|UH JHUoHNWH EX QRNWDODU DUDVÃQGDNL X]DNOÃNNDoNP©GLU"

$ 

% 

$ 

& 

' % 

& 

' 

Ýstanbul 4 cm Balýkesir

 (JH%|OJHVL©QLQGDÖODUÃQÃYHRYDODUÃQÃ|ÖUHQ PHN LVWH\HQ ELU |ÖUHQFL DÙDÖÃGDNL KDULWDODU GDQKDQJLVLQHEDNPDOÃGÃU"

1 cm km 100 0 100 200 300 400

$ 6L\DVLKDULWD % )L]LNLKDULWD

7UNL\H KDULWDVà ]HULQGH FP LOH J|VWHULOHQ ×VWDQEXO LOH %DOÃNHVLU DUDVÃQGDNL X]DNOÃN JHUoHNWHNDoNP©GLU"

& ×GDULKDULWD ' (NRQRPLNKDULWD

$ 

% 

& 

' 

 7UNL\H©QLQYH|OoHNOLIL]L NLKDULWDODUÃoL]LOPLÙWLU

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL ELU FLVPLQ KDULWD

dL]LOHQ KDULWDODUOD LOJLOL RODUDN DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLQGHELUIDUNOÃOÃNYDUGÃU"

RODUDNGHÖHUOHQGLULOHELOPHVLLoLQJHUHNOLRODQ |]HOOLNOHUGHQELULGHÖLOLGLU"

$ .XOODQÃODQUHQNOHU

$ .oOWPHRUDQÃ

% +DULWDHEDWODUÃ

% .XÙEDNÃÙÃJ|UQP

& &RÖUDILNRRUGLQDWODU

& %LUG]OHP]HULQHDNWDUPD

' dL]LPWHNQLÖL

' g]HONRQXP 36


<HU\]QGH<DÙDP hONHPL]LQ&RÖUDIL.RQXPX

 hONHPL]ƒ¤ƒNX]H\SDUDOOHULLOHƒ¤ƒ

7HVW¤ 'Q\DKDULWDVÁ]HULQGH7UNL\H©QLQ\HULJ|VWHULO PLÙWLU

GRÖXPHULG\HQOHULDUDVÃQGDGÃU 42° Kuzey

45° Doðu

26° Doðu

Türkiye

36° Kuzey

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLEXGXUXPXQVRQXo ODUÃQGDQELULVLGHÖLOGLU" .ÃWDODUÃQ NRQXPX J|]|QQH DOÃQGÃÖÃQGD 7U NL\H©GHQ KDQJL NÃWD\D NDUD\ROX LOH \ROFXOXN \DSPDNPPNQGHÖLOGLU"

$ 'RÖXVX LOH EDWÃVà DUDVÃQGD GDNLNDOÃN ]D PDQIDUNÃYDUGÃU % hoWDUDIÃGHQL]OHUOHNDSOÃGÃU & (NYDWRUXQ NX]H\LQGH EDÙODQJÃo PHULG\HQL QLQGRÖXVXQGD\HUDOÃU ' hONHPL]LQ JQH\L LOH NX]H\L DUDVÃQGDNL NXÙ XoXÙXPHVDIHNP©GLU

$ $IULND

% $YUXSD

& $YXVWUDO\D

' $V\D

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL7UNL\H©QLQPDWHPD WLNNRQXPXQXQVRQXoODUÃQGDQELULGHÖLOGLU" $ 'RÖX<DUÃP.UH©GH\HUDOPDVà % 'RÖXVX\OD EDWÃVà DUDVÃQGD GDNLNDOÃN ]D PDQIDUNÃQÃQROPDVà & .X]H\L\OHJQH\LDUDVÃQGDSDUDOHOOLNIDUNÃQ ROPDVÃ

 'Q\D\ÃNX]H\YHJQH\ROPDN]HUHLNLHÙLWSDU

' 2UPDQODUÃDNDUVXODUÃGHQL]OHULJ|OOHULYHYH ULPOL WRSUDNODUÃ\OD \HU VW ND\QDNODUà EDNà PÃQGD]HQJLQROPDVÃ

oD\DE|OHQoL]JL\HHNYDWRUGHQLU%DÙODQJÃoPH ULG\HQL ×QJLOWHUH©QLQ *UHHQZLFK J|]OHPHYLQGHQ JHoWLÖLYDUVD\ÃODQPHULG\HQGLU 0° Asya Kuzey Amerika

Avrupa Afrika

Güney Amerika

 x 7UNL\H 'Q\D©QÃQ HQ E\N SHWURO UH]HUY

OHULQLQEXOXQGXÖX2UWD'RÖX©\DoRN\DNÃQGÃU

Avustralya

x 7UNL\H©QLQoWDUDIÃGHQL]OHUOHoHYULOLGLU x 7UNL\H (NYDWRU©XQ NX]H\LQGH \DQL .X]H\ <DUÃP.UH©GH\HUDOÃU

%XQD J|UH KDULWDGD J|VWHULOHQ $IULND NÃWDVÃ LOHLOJLOLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL\DQOÃÙWÃU"

x 7UNL\H$V\DYH$YUXSDNÃWDODUÃQÃQELUELULQHHQ oRN\DNODÙWÃÖÃQRNWDGDEXOXQXU

$ +HULNL\DUÃPNUHGHWRSUDÖÃYDUGÃU

<XNDUÃGD YHULOHQ |]HOOLNOHUGHQ NDo WDQHVL ONHPL]LQ|]HONRQXPX\ODLOJLOLGLU"

% 6DGHFH$V\DNÃWDVÃLOHNDUDVÃQÃUÃYDUGÃU & $WODVYH+LQW2N\DQXVODUÃQDNÃ\ÃVÃYDUGÃU

$ 

' <]|OoPHQE\NNÃWDGÃU 37

% 

& 

' 


7HVW¤

<HU\]QGH<DÙDP hONHPL]LQ&RÖUDIL.RQXPX

 $ÙDÖÃGDFRÖUDILNRRUGLQDWODUÃYHULOHQDODQODU25°

GDQ KDQJLVLQLQ WDPDPà ONHPL] VÃQÃUODUà LoHULVLQGHGLU" A) 28°d

B) 30°d

30°d

38°k

36°g

32°g

38°k

$ 

25° 0° 25°

% 

& 

' 

36°k

 x gQHPOLERÖD]ODUDVDKLSROPDVÃ x '|UWPHYVLPLQEHOLUJLQRODUDN\DÙDQPDVÃ x =HQJLQ\HUDOWÃND\QDNODUÃQDVDKLSROPDVÃ

20°

30°

40°

x dRNoHÙLWOLLNOLPWLSOHULQLQJ|UOPHVL

50° 50°

<XNDUÃGDYHULOHQOHUGHQNDoWDQHVL7UNL\H©QLQ PDWHPDWLNNRQXPXLOHLOJLOLGLU"

40°

D

A

$ 

30°

% 

& 

' 

20°

C

10°

B

%XQD J|UH WDUDOà E|OJHOHUGHQ KDQJLVLQLQ ELU E|OP ONHPL] VÃQÃUODUà LoLQGH \HU DOPDN WDGÃU" $ '

50°

7UNL\H \XNDUÃGDNL ÙHNLOGH WDUDOà RODUDN J|V WHULOHQQRNWDODUÃQKDQJLVLQGH\HUDOPDNWDGÃU"

QDUDNJ|VWHULOPLÙWLU 10°

4

50°

 $ÙDÖÃGDNLNRRUGLQDWG]OHPLQGHG|UWE|OJHWDUD 0°

75°

2

42°b

34°g

50°

1 34°g

D) 40°b

25° 3

32°d

40°k

C) 45°d 47°d

% &

& %' $

A

23°

B

0° 23°

GDQKDQJLVLONHPL]GHEXOXQPDNWDGÃU"

<XNDUÃGDNL ÙHNLOGH YHULOHQ $ YH % QRNWDODUÃ DÙDÖÃGDNLOHULQKDQJLVLEDNÃPÃQGDQ\ÃOER\XQ FDELUELUOHULQLQD\QÃVÃGÃU"

$ ƒJQH\SDUDOHOLƒGRÖXPHULG\HQL

$ 6ÃFDNOÃNGHÖHUOHUL

% ƒNX]H\SDUDOHOLƒGRÖXPHULG\HQL

% <HUHOVDDWOHUL

& ƒNX]H\SDUDOHOLƒEDWÃPHULG\HQL

& *QHÙÃÙÃQODUÃQÃQJHOLÙDoÃODUÃ

' ƒJQH\SDUDOHOLƒEDWÃPHULG\HQL

' (NYDWRUDJ|UHNRQXPODUÃ

 $ÙDÖÃGD PDWHPDWLN NRQXPX YHULOHQ DODQODU

38


<HU\]QGH<DÙDP '|UW0HYVLP7UNL\H

7HVW¤

 $ÙDÖÃGDNLWDEORGDED]ÃPHUNH]OHUYHEXPHUNH]

 $NGHQL]NÃ\ÃODUÃQGD\D]PHYVLPL\DÙDQÃUNHQD\

OHUHDLW|]HOOLNOHUYHULOPLÙWLU

QÃDQGD7RURVODUGDNÃÙPHYVLPL\DÙDQPDNWDGÃU $ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLEXGXUXPXQQHGHQ OHULQGHQELULVLGLU"

1R

0HUNH]

g]HOOLN+DWD\

dL]JLVHOKÃ]ID]OD,ÖGÃU

<HUHOVDDWLOHUL

$ <NVHOWLOHULQLQIDUNOÃROPDVÃ×VWDEXO

6DQD\LJHOLÙPLÙ

% (QOHPOHULQIDUNOÃROPDVÃ6LQRS

<HUoHNLPLID]OD

& 0HULG\HQOHULQIDUNOÃROPDVà ' )DUNOÃELWNL|UWOHULQLQROPDVÃ

%XQDJ|UH\XNDUÃGDYHULOHQLOOHUGHQKDQJLVL QH DLW |]HOOLÖLQ RUWD\D oÃNPDVÃQGD |]HO NR QXP HWNLOLROPXÙWXU" $ 

% 

& 

' 

 <D] PHYVLPLQGH GHQL] NDUDGDQ GDKD VHULQ NÃ ÙÃQLVHGDKDÃOÃNWÃU

 7UNL\H©GH

%XQXQVHEHELDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

, '|UWPHYVLPLQ\DÙDQPDVÃ

$ <D]ÃQJQHÙÃÙÃQODUÃQÃQGHQL]HGDKDGLNDoÃ\ ODJHOPHVL

,, *QHÙÃÙÃQODUÃQÃQGLNGÙPHVL

% .DUDODUGDNL \HU\] ÙHNLOOHULQLQ HQJHEHOL RO PDVÃ

,,, <HUÙHNLOOHULQLQHQJHEHOLROPDVÃ |]HOOLNOHULQGHQ KDQJLVL \D GD KDQJLOHULQLQ |]HONRQXPLOHLOJLOLROGXÖXV|\OHQHELOLU" $ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,,

& ,YH,,

' ,,,YH,,,

& 'HQL]OHUGHNLWX]OXOXNRUDQÃQÃQID]ODROPDVÃ ' .DUDODUÃQYHGHQL]OHULQIDUNOÃÃVÃQÃSVRÖXPDVÃ

 x <D]ODUÃVÃFDNYHNXUDNNÃÙODUÃVHUWYHNDU\DÖÃÙ 

OÃGÃU x <ÃOOÃNVÃFDNOÃNIDUNODUÃID]ODGÃU Rize Erzurum Aydýn Antalya

<XNDUÃGDNLKDULWDGDLÙDUHWOLRODQ\HULQDÙDÖÃ GDNL|]HOOLNOHULQGHQKDQJLVLLNOLPLOHLOJLOLGH ÖLOGLU"

<XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQLNOLPWLSLKDULWDGD YHULOHQLOOHULQKDQJLVLQGHJ|UOPHNWHGLU"

$ <DÖÃÙÃQID]ODROPDVà % 7DUÃPDODQODUÃQÃQD]ROPDVà & dD\WDUÃPÃQÃQ\DSÃOPDVà ' *QHÙOLJQVD\ÃVÃQÃQD]ROPDVà 39

$ $QWDO\D

% $\GÃQ

& 5L]H

' (U]XUXP


7HVW¤

<HU\]QGH<DÙDP '|UW0HYVLP7UNL\H

 <D]ODUÃVHULQNÃÙODUÃÃOÃNYHKHUPHYVLP\DÖÃÙ

 hONHPL]GH$NGHQL]YH.DUDGHQL]NÃ\ÃODUÃ(JHNÃ \ÃODUÃQDJ|UHGDKDID]OD\DÖÃÙDOPDNWDGÃU

Oà JHoHQ ELU E|OJHGH DÙDÖÃGDNL ELWNL WUOHULQ GHQKDQJLVLQLQ\D\JÃQRODUDNJ|UOPHVLEHN OHQLU" $ 2WVXELWNLOHU

% 6DYDQ

& 2UPDQ

' 0DNL

%X GXUXPXQ WHPHO VHEHEL DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU" $ <NVHOWL % 'DÖODUÃQX]DQÃÙGRÖUXOWXVX & (NYDWRUDJ|UHNRQXP ' 'HQL]HJ|UHNRQXP

 7UNL\HLNOLPLLOHLOJLOLED]ÃGXUXPODUDÙDÖÃGDYH ULOPLÙWLU hONHPL]GHJHQHORODUDNEDWÃGDQGRÖX\DGRÖUX JLGLOGLNoHVÃFDNOÃNRUWDODPDODUÃGÙPHNWHGLU .ÃÙD\ODUÃQGDNÃ\ÃNHVLPOHULLoNHVLPOHUHJ|UHÃOÃN ROPDNWDGÃU 7UNL\H©GHGDÖODUÃQJQH\\DPDoODUÃQGDNX]H\ \DPDoODUÃQDJ|UHNÃUVDO\HUOHÙPHGDKD\D\JÃQ GÃU

 $ÙDÖÃGDNL LOOHUGHQ KDQJLVLQGH NDUDVDO LNOLP J|UOU"

 ×oE|OJHOHULPL]GH\D]YHNÃÙPHYVLPOHULDUDVÃQ GDNLVÃFDNOÃNIDUNÃID]ODGÃU <XNDUÃGDYHULOHQGXUXPODUGDQKDQJLVLJQHÙ ÃÙÃQODUÃQÃQJHOLÙDoÃVÃQÃQHWNLVLVRQXFXRUWD\D oÃNPDNWDGÃU" $ 

% 

& 

$ $QWDO\D

% .RQ\D

& 5L]H

' 0XÖOD

' 

 7UNL\HoWDUDIÃGHQL]OHUOHoHYULOLYH\HUÙHNLOOHUL EDNÃPÃQGDQIDUNOÃOÃNODUJ|VWHUHQELUONHGLU $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL EX GXUXPXQ RUWD\D oÃNDUGÃÖÃELUVRQXoWXU"

 .DUDGHQL]LNOLPL 0XVRQLNOLPL

$ ,ÖGÃU©GD JQHÙLQ dDQDNNDOH©GHQ GDKD |QFH GRÖPDVÃ

 $NGHQL]LNOLPL (NYDWRUDOLNOLP

% 7UNL\H©GH G|UW PHYVLPLQ EHOLUJLQ RODUDN \D ÙDQPDVÃ

<XNDUÃGDNL LNOLP oHÙLWOHULQGHQ KDQJLVL ONH PL]GHJ|UOPH]"

& 'RÖX©GD \HUHO VDDWLQ EDWÃ\D J|UH GDKD LOHUL ROPDVà ' hONHPL]GHLNOLPELWNL|UWVYHWDUÃPUQOH ULQLQoHÙLWOLOLNJ|VWHUPHVL 40

$ <DOQÃ]

% <DOQÃ]

& YH

' YH


<HU\]QGH<DÙDP '|UW0HYVLP7UNL\H

7HVW¤

 $ÙDÖÃGDONHPL]GHJ|UOHQELULNOLPWLSLQHDLWVÃYaþadýðým yerin bitki örtüsü sürekli yeþil kalabilen, kýsa boylu, sert yapraklý; kuraklýða dayanabilen, çalýmsý bodur bitkilerdir. Mersin, defne, kocayemiþ, zeytin, bodur, ardýç gibi bitkilerden oluþan maki türleri oldukça yaygýndýr.

FDNOÃNYH\DÖÃÙJUDILÖLYHULOPLÙWLU

300

Yaðýþ

Sýcaklýk

(mm)

(°C)

250 200 100 50 0

O Þ M N M H T A E E K A Aylar

25° 20° 15° 10° 5° 0° –5° –10° –15° –20°

Zehra

=HKUD©QÃQ \DÙDGÃÖÃ \HULQ VÃFDNOÃN YH \DÖÃÙ JUDILÖLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU" A)

<XNDUÃGDYHULOHQ\ÃOOÃNVÃFDNOÃNYH\DÖÃÙJUDIL ÖL DÙDÖÃGDNL LOOHULPL]GHQ KDQJLVLQH DLW RODEL OLU" $ $QWDO\D & ×]PLU

B) Yaðýþ (mm)

Sýcaklýk (ºC)

200

20°

160

15°

120

% 5L]H

10°

80

' (U]XUXP

0

Yaðýþ (mm)

Sýcaklýk (ºC)

15°

120

10°

80

200

5° O Þ M N M H T A E E K A

Yaðýþ (mm)

Sýcaklýk (ºC)

10°

80 40

0

0

25°

15°

120

20°

160

40 O Þ M N M H T A E E K A

10°

D) 25° 20°

160

15°

80

0

25° 20°

120 40

O Þ M N M H T A E E K A

Sýcaklýk (ºC)

160

200

x .ÃÙODUoRNVRÖXNYHX]XQVUHU

Yaðýþ (mm) 200

40

C)

 x 'HQL]LQHWNLVLQGHQX]DNLoNHVLPOHUGHJ|UOU

25°

5° O Þ M N M H T A E E K A

x (QID]OD\DÖÃÙLONEDKDUD\ODUÃQGDJ|UOU x .DUDNWHULVWLNELWNL|UWVLVHER]NÃUODUGÃU <XNDUÃGDONHPL]GHJ|UOHQELULNOLPWLSLQLQ|]HO OLNOHULYHULOPLÙWLU %XLNOLPWLSLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ $NGHQL]×NOLPL

% .DUDVDO×NOLP

& .DUDGHQL]×NOLPL

' d|OLNOLPL

 +DYDGXUXPXELU\HUGHJ|]OHQHQNÃVDVUHOLKD YD ROD\ODUà LNHQ LNOLP ELU \HUGH HQ D] \ÃO VUH\OHJ|]OHQHQKDYDROD\ODUÃQÃQRUWDODPDVÃGÃU

 $ÙDÖÃGDYHULOHQOHUGHQKDQJLVL$NGHQL]LNOLPL QLQ|]HOOLNOHULQGHQELULVLGHÖLOGLU"

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQGHKDYD GXUXPXQD|]JELULIDGHNXOODQÃOPÃÙWÃU"

$ <D]ODUVÃFDNYHNXUDNNÃÙODUÃOÃNYH\DÖÃÙOÃGÃU

$ .DUDGHQL]%|OJHVL©QGH\ÃOER\X\DÖÃÙJ|UOU

% (QID]OD\DÖÃÙNÃÙHQD]\DÖÃÙ\D]D\ODUÃQGD GÃU

% $NGHQL]%|OJHVL©QGH\D]ODUVÃFDNYHNXUDNWÃU

& .DUDGHQL]NÃ\ÃODUÃQGDJ|UOU

' hONHPL]GHHQGÙNVÃFDNOÃNGHÖHUOHUL'RÖX $QDGROX©GD|OoOU

& %X\ÃOONHPL]GH\DÖÃÙODUHUNHQEDÙODGÃ

' %LWNL|UWVPDNLGLU 41


7HVW¤ 

<HU\Â ]Â QGH<DĂ&#x2122;DP '|UW0HYVLP7Â UNL\H

 <XUGXPX]XQ EHOLUOL PHUNH]OHULQGH KDYD GXUXPX

Benim yaÞadýðým Þehirde karasal iklim gÜrßlßr. Yazlarý çok sýcak geçer ancak kýÞlar soðuk ve kar yaðýÞlýdýr.

Benim yaÞadýðým yerde Akdeniz iklimi gÜrßlßr, yazlarý sýcak ve kurak kýÞlarý ýlýk ve yaðýÞlýdýr.

ELOJLOHULQLQYHULOGLĂ&#x2013;LKDULWDDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDJ|VWHULOPLĂ&#x2122;WLU Ă?stanbul 6/10

Samsun 5/9

Ankara -5/8 Ă?zmir 8/3

Bizim orada da Karadeniz �klimi gÜrßlßr. Her mevsim yaðýÞlý olup ormanlar geniÞ yer kaplar.

Yade

Kars Â&#x2013;10/15

Adana 10/15

Metin

%XQD J|UH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVLQH XODĂ&#x2122;Ă&#x192; ODPD]" $ (Q \ NVHN JHFH ¤ J QG ] VĂ&#x192;FDNOĂ&#x192;N IDUNĂ&#x192; .DUVŠWD\DĂ&#x2122;DQPDNWDGĂ&#x192;U % * QH\GHQ NX]H\H GRĂ&#x2013;UX JLGLOGLNoH VĂ&#x192;FDNOĂ&#x192;N ODUG ]HQOLRODUDND]DOPDNWDGĂ&#x192;U

Aylin

& $GDQDŠGD VĂ&#x192;FDNOĂ&#x192;NODUĂ&#x192;Q 6DPVXQŠGDQ GDKD \ NVHN ROPDVĂ&#x192;QGD HNYDWRUD GDKD \DNĂ&#x192;Q RO PDVĂ&#x192;HWNLOLROPXĂ&#x2122;WXU

<XNDUĂ&#x192;GDYHULOHQELOJLOHUGRĂ&#x2013;UXOWXVXQGD<DGH $\OLQYH0HWLQŠLQ\DĂ&#x2122;DGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;Ă&#x2122;HKLUOHUDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL OHUGHQKDQJLVLQGHGRĂ&#x2013;UXRODUDNYHULOPLĂ&#x2122;WLU" $\OLQ

<DGH

' hONHPL]LQLoNHVLPOHULQGHNLVĂ&#x192;FDNOĂ&#x192;NGHĂ&#x2013;HUOHUL NĂ&#x192;\Ă&#x192;NHVLPOHULQGHQGDKDGÂ Ă&#x2122;Â NWÂ U

0HWLQ

$ .RQ\D

Ă&#x2014;VWDQEXO

'L\DUEDNĂ&#x192;U

% $QWDO\D

$QNDUD

7UDE]RQ

& Ă&#x2014;]PLU

*LUHVXQ

.D\VHUL

' 6DPVXQ

$\GĂ&#x192;Q

$GDQD

 Doðal çayýr �ðne yapraklý orman

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLWDEORGDÂ ONHPL]HDLWLNOLPELWNL|UWÂ VÂ YHE|OJHOHUHĂ&#x2122;OHĂ&#x2122;WLULOPLĂ&#x2122;WLU %|OJH

Ă&#x2014;NOLP

%LWNLgUWÂ VÂĂ&#x2014;o$QDGROX

.DUDVDO

%R]NĂ&#x192;U(JH

$NGHQL]

0DNL'$QDGROX

.DUDVDO

%R]NĂ&#x192;U$NGHQL]

.DUDVDO

0DNL

KarýÞýk yapraklý orman

GeniĂž yapraklĂ˝ orman

Ă&#x2DC;HNLOGH J|UÂ OHQ ELWNL |UWÂ VÂ DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GD YHULOHQ \HUOHUGHQKDQJLVLQGHJ|UÂ OPHNWHGLU" $ 7X]J|OÂ YHoHYUHVL

<XNDUĂ&#x192;GDNLWDEORGD\DQOĂ&#x192;Ă&#x2122; HĂ&#x2122;OHĂ&#x2122;WLUPHKDQJLVL GLU"

% $QWDO\DYHoHYUHVL

$ 

' 5L]HYHoHYUHVL

% 

& 

& (U]XUXPYHoHYUHVL

' 42


<HU\ย]ยQGH<Dร™DP '|UW0HYVLP7ยUNL\H

7HVWยค

Merhaba benim adรฝm Murat. Bitki รงeรพitliliรฐi aรงรฝsรฝndan en zengin bรถlgemizi tesbit etmek iรงin bรผtรผn bรถlgelerimizi gezdim ve en zengin bรถlgemizin Marmara Bรถlgesi olduรฐunu gรถrdรผm.

Benim yaรพadรฝรฐรฝm yerde yazlar sรฝcak ve kรฝsa, kรฝรพlar uzun, soรฐuk ve kar yaรฐรฝรพlรฝdรฝr.

รsa ร–รฐretmen

4

1

0DUPDUD%|OJHVLQLQELWNLoHร™LWOLOLร–LDoรƒVรƒQGDQ GLร–HU E|OJHOHULPL]GHQ ]HQJLQ ROPDVรƒQรƒQ WH PHOVHEHELDร™Dร–รƒGDNLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU"

2

$ 7RSUDNoHร™LWOLOLร–L

3

% <HU\ย]ยร™HNLOOHUL & ร—NOLPoHร™LWOLOLร–L ' 'Dร–OรƒNDODQODUรƒQD]ROPDVรƒ

.HUHPยฉLQ YHUGLร–L ELOJL\H J|UH \Dร™DGรƒร–รƒ \HU KDULWDGDQXPDUDODQGรƒUรƒOPรƒร™E|OJHOHUGHQKDQ JLVLRODELOLU" $ 

% 

& 

' 

 1 4

3

2

<XNDUรƒGDNL KDULWDGD J|VWHULOHQ PHUNH]OHUGHQ KDQJLVL \รƒO ER\XQFD GLร–HUOHULQH J|UH GDKD ID]OD \Dร–รƒร™DOPDNWDGรƒU" $ 

% 

& 

' 

 x .DUDGHQL]%|OJHVLยฉQGHNLELQDODUรƒQ\DSรƒPรƒQGDGD KDoRNDKร™DSPDO]HPHNXOODQรƒOPDNWDGรƒU x 'Rร–X$QDGROX%|OJHVLยฉQGHLQVDQODU\รƒOรƒQEย\ยN E|OยPยQGHNDOรƒQJL\VLOHULWHUFLKHWPHNWHGLU x $NGHQL]%|JOHVLยฉQGHNLHYOHUGHJยQHร™HQHUMLVLQ GHQGDKDID]OD\DUDUODQรƒOPDNWDGรƒU

 <XUGXPX]GDJ|UยOHQLNOLPWLSOHULQLQGDร–รƒOรƒร™รƒQรƒHW NLOH\HQQHGHQOHUDร™Dร–รƒGDYHULOPLร™WLU

x 6Rร–XNLNOLPLQVDQODUรƒQNDUDNWHUOHULย]HULQGHHW NLOLROPDNWDGรƒU

 .X]H\YHJยQH\Nรƒ\รƒODUรƒPรƒ]GDGDร–ODUรƒQGHQL]H SDUDOHOX]DQPDVรƒ

<XNDUรƒGDYHULOHQELOJLOHUJ|]|QยQHDOรƒQGรƒร–รƒQ GD Dร™Dร–รƒGDNL \DUJรƒODUGDQ KDQJLVLQH XODร™รƒOD PD]"

 %DWรƒGDQGRร–X\DGRร–UXJLGLOGLNoH\ยNVHNOLร–LQDUW PDVรƒ (JHE|OJHVLQGHGDร–ODUรƒQGHQL]HGLNX]DQPDVรƒ

$ +HUE|OJHQLQNHQGLQHDLW|]HOOLร–LYDUGรƒU

 hONHPL]LQNX]H\LLOHJยQH\LDUDVรƒQGDยƒOLNHQ OHPIDUNรƒQรƒQROPDVรƒ

% ร—NOLPLQLQVDQ\Dร™DQWรƒVรƒย]HULQGHIDUNOรƒHWNLOHUL ROPDNWDGรƒU

<XNDUรƒGDYHULOHQOHUGHQKDQJLVLLNOLPWLSOHULQLQ \XUGXPX]GDGDร–รƒOรƒร™รƒQรƒHWNLOH\HQIDUNOรƒELUQH GHQGLU"

& 'Rร–X $QDGROX %|OJHVLยฉQLQ VRร–XN ROPDVรƒ LQ VDQODUรƒWLFDUHW\DSPD\D\|QHOWPLร™WLU ' 6Rร–XN LNOLPOHULQ J|UยOGยร–ย \HUOHUGH LQVDQODU NDOรƒQNรƒ\DIHWOHULNXOODQรƒUODU

$ 43

% 

& 

' 


7HVW¤

<HU\]QGH<DÙDP '|UW0HYVLP7UNL\H $ÙDÖÃGD o PHUNH]LQ D\OÃN RUWDODPD VÃFDNOÃN YH \DÖÃÙJUDILNOHULYHULOPLÙWLU

Ben Yeliz, Konya’da ailemle yaþýyorum. Þubat tatilinde önce Aksaray’a daha sonra Kayseri’ye gideceðiz.

Yaðýþ (mm)

Yaðýþ (ºC) 35

Sýcaklýk

150

30

125

25

(mm)

Sýcaklýk

150

(ºC) 35 30

125

25

100

20

100

20

75

15

75

15

50

10

50

10

25

5

25

0

0

0

O Þ M N M H T A E E K A Aylar

I

<HOL]©LQ NRQXÙPDVÃQGD JHoHQ \HUOHU LOH LOJLOL RODUDN DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQH XODÙÃOD PD]"

5 O Þ M N M H T A E E K A Aylar

0

II

Yaðýþ (mm)

Sýcaklýk

150

(ºC) 35 30

125

$ <DÙDGÃÖÃ\HUGHNDUDVDOLNOLPJ|UOPHNWHGLU

25

100

% %XE|OJHGHNDU\DÖÃÙODUÃJ|UOU

20

75

15

& .ÃÙD\ODUÃQGDGRQROD\ODUÃQDUDVWODQÃU

50

10 5

25

' 7DWLOH JLGHFHÖL \HUOHUGH RUPDQODU JHQLÙ \HU NDSODU

0

O Þ M N M H T A E E K A Aylar

0

III

%XJUDILNOHULQKHUELUL.DUDEN×]PLUYH.DK UDPDQPDUDÙPHUNH]OHULQGHQKDQJLOHULQHDLWWLU" ,

,,

,,,

$ ×]PLU.DUDEN.0DUDÙ % .DUDEN×]PLU.0DUDÙ & ×]PLU.0DUDÙ.DUDEN ' .DUDEN.0DUDÙ×]PLU

 $ÙDÖÃGD $NGHQL] %|OJHVL©QGH \HU DODQ ELU LOLPL ]LQ\ÃOOÃNVÃFDNOÃNYH\DÖÃÙJUDILÖLYHULOPLÙWLU

(mm)

Yaðýþ Sýcaklýk

x .DU\DÖÃÙÃYHGRQPDROD\ÃQDVÃNUDVWODQPD] (ºC)

300

30

250

25

200

20

150

15

100

10

50

5

0

 x <D]ODUVÃFDNYHNXUDNNÃÙODUÃOÃNYH\DÖÃÙOÃGÃU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar

<XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQLNOLPWLSLQHDLWELW NL|UWVDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU" A)

0

B)

Maki

*UDILÖH J|UH DÙDÖÃGDNL \DUJÃODUGDQ KDQJLVL QHXODÙÃODPD]"

C)

Bozkýr

D)

$ 6ÃFDNOÃND\GDHQ\NVHNVHYL\H\HXODÙÃU % .ÃÙD\ODUÃ\DÖÃÙOÃJHoHU & .ÃÙD\ODUÃQGDNDU\DÖÃÙÃJ|UOU Geniþ yapraklý orman

' .DVÃPD\ÃQGDRUWDODPDVÃFDNOÃNƒ&©QLQV WQGHGLU 44

Yaðmur ormanlarý


<HU\Â ]Â QGH<DĂ&#x2122;DP '|UW0HYVLP7HVW¤ 

Benim yaĂžadýðým yerde insanlar gardroplarĂ˝ndaki kĂ˝yafetleri pek deĂ°iĂžtirmezler. Ă&#x2021;ĂźnkĂź yĂ˝l boyunca mevsim deĂ°iĂžmez.

.DNWÂ VOHUoRN\DĂ&#x2013;Ă&#x192;Ă&#x2122;YHVXLVWHPH\HQELWNLOHUGLU*H QHOOLNOHo|OOHUGHYHVĂ&#x192;FDNLNOLPOHUGH\HWLĂ&#x2122;LUOHU.|N OHULoRNX]XQYHNDOĂ&#x192;QGĂ&#x192;U%X|]HOOLNOHULYH\DSUDN ODUĂ&#x192;QĂ&#x192;QGLNHQĂ&#x2122;HNOLQGHROPDODUĂ&#x192;RQODUĂ&#x192;GLĂ&#x2013;HUELWNLOHU GHQD\Ă&#x192;UĂ&#x192;U

<XNDUĂ&#x192;GDNL oRFXĂ&#x2013;XQ \DĂ&#x2122;DGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; \HUGH J|U OHQ LNOLPWLSLQHDLWJUDILNDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVL RODELOLU" YaðýÞ

A) (mm)

(ÂşC)

%XQDJ|UHNDNWÂ VÂ Q\HWLĂ&#x2122;WLĂ&#x2013;LLNOLPHDLWJUDILN DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU"

YaðýÞ

B)

Sýcaklýk

Sýcaklýk

(mm)

(ÂşC)

400

40

400

40

300

30

300

30

200

20

200

20

100

10

100

10

0

O Ă&#x17E; M N M H T A E E K A Aylar

0

YaðýÞ

C)

O Ă&#x17E; M N M H T A E E K A Aylar

(ÂşC)

0

(ÂşC) 40

300

30

300

30

200

20

200

20

O Ă&#x17E; M N M H T A E E K A Aylar

0

10

O Ă&#x17E; M N M H T A E E K A

0

O Ă&#x17E; M N M H T A E E K A Aylar

Sýcaklýk (ºC)

0

0

10 5 O Ă&#x17E; M N M H T A E E K A

0

Aylar

20

150

15

100

10

50 O Ă&#x17E; M N M H T A E E K A

Aylar

YaðýÞ (mm)

30 25

200

0

15

D) YaðýÞ (mm)

0

20

100 50

30 25

150

5

C)

10

100

Sýcaklýk (ºC)

200

Aylar

400

0

15

100 50

40

10

20

150

YaðýÞ (mm)

30 25

Sýcaklýk

(mm)

Sýcaklýk (ºC)

200

0

400

100

B) YaðýÞ (mm)

YaðýÞ

D)

Sýcaklýk

(mm)

0

A)

Sýcaklýk (ºC)

25

200

20

150

15

100

5

50

0

0

30

10 5 O Ă&#x17E; M N M H T A E E K A

0

Aylar

 

Merhaba ben Marco. GĂźney Amerika kĂ˝tasĂ˝ndaki BrazilyaÂ&#x2019;nĂ˝n kuzeyinde bulunan Amazon havzasĂ˝nda yaÞýyorum. Burada yaz, kýÞ, ilkbahar, sonbahar gibi mevsimler yoktur. YĂ˝l boyunca sĂ˝caklĂ˝k ve yaðýÞ fazladĂ˝r.

5HVLPGHNL \HUOHĂ&#x2122;PH Ă&#x2122;HNOLQLQ J|UÂ OGÂ Ă&#x2013;Â \HU LoLQDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLNHVLQOLNOHV|\OH QHELOLU"

0DUFRŠQXQ\DĂ&#x2122;DGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;\HUGHKDQJLLNOLPWLSLJ| U OPHNWHGLU"

$ <Ă&#x192;OOĂ&#x192;N\DĂ&#x2013;Ă&#x192;Ă&#x2122;PLNWDUĂ&#x192;ROGXNoDD]GĂ&#x192;U % 6Ă&#x192;FDNOĂ&#x192;NRUWDODPDVĂ&#x192;Â&#x192;QLQDOWĂ&#x192;QGDGĂ&#x192;U & <Ă&#x192;OOĂ&#x192;N\DĂ&#x2013;Ă&#x192;Ă&#x2122;RUWDODPDVĂ&#x192;P GROD\Ă&#x192;QGDGĂ&#x192;U ' 2UPDQODUJHQLĂ&#x2122;\HUNDSODU 45

$ d|OLNOLPL

% (NYDWRUDOLNOLP

& $NGHQL]LNOLPL

' .XWXSLNOLPL


7HVW¤

<HU\Â ]Â QGH<DĂ&#x2122;DP '|UW0HYVLP YaĂžadýðým yerde muson rĂźzgarlarĂ˝ oldukça etkili olmaktadĂ˝r. Genellikle yazlarĂ˝ yaðýÞlĂ˝, kýÞlarĂ˝ kuraktĂ˝r. DĂźnyaÂ&#x2019;nĂ˝n en fazla yaðýÞ alan yeridir aynĂ˝ zamanda

YaÞadýðým yerde toprak sßrekli ýslak olduðu için evler ahÞap direkler ßzerine yapýlýr. Evlerin malzemesi çevrede bolca bulunan bitkilerdir.

<XNDUĂ&#x192;GDNLoRFXĂ&#x2013;XQ\DĂ&#x2122;DGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;\HUGHKDQJLLN OLPJ|UÂ OPHNWHGLU" $ d|OLNOLPL

% 2N\DQXVDOLNOLP

& $NGHQL]LNOLPL

' 0XVRQLNOLPL%X GXUXPXQ VHEHEL DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL RODELOLU" $ .XUDNOĂ&#x192;N

% 6RĂ&#x2013;XNOXN

& <DĂ&#x2013;Ă&#x192;Ă&#x2122;

' 6Ă&#x192;FDNOĂ&#x192;N

Bulunduðum yerde havalar çok soðuktur. Sßrekli kar yaðýÞý gÜrßlßr. Bitki Ürtßsß çok zayýfdýr.YaÞadýðým yer, ekvotor ve çevresidir. Sßrekli yaðýÞlar gÜrßlßr. Bitki Ürtßsß sýk ormanlardýr.

Ben KanadalĂ˝yĂ˝m. Yaz kampĂ˝ için TĂźrkiyeÂ&#x2019;ye geldim. Benim Ăźlkem çok soĂ°uktur. KýÞýn sĂ˝caklĂ˝klar -30°C lere kadar dßÞmektedir. KýÞlar uzun sĂźrmektedir. Yazlar ise çok kĂ˝sa ve serin geçmektedir. KĂ˝sa geçen yaz mevsiminde kßçßk otsu bitkiler yetiĂžir.

YaÞadýðým yer, çok sýcak bir bÜlgedir. YaðýÞ pek gÜrßlmez. Bitki Ürtßsß çalý ve kaktßslerden oluÞur.

<XNDUĂ&#x192;GDNLLIDGHOHUGHDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLLNOLPWÂ UOHULQ GHQKDQJLVLQHGHĂ&#x2013;LQLOPHPLĂ&#x2122;WLU"

<XNDUĂ&#x192;GDNL |Ă&#x2013;UHQFLQLQ \DĂ&#x2122;DGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; \HUGH KDQJL LNOLPJ|UÂ OPHNWHGLU"

$ (NYDWRUDOLNOLPL

% .XWXSLNOLPL

$ d|OLNOLPL

% $NGHQL]LNOLPL

& d|OLNOLPL

' 0XVRQLNOLPL

& 7XQGUDLNOLPL

' (NYDWRUDOLNOLP

46


<HU\]QGH<DÙDP '|UW0HYVLP

7HVW¤

 $ÙDÖÃGD RN\DQXVDO LNOLPLQ J|UOGÖ ELU \HULQ\ÃOOÃNVÃFDNOÃNYH\DÖÃÙJUDILÖLYHULOPLÙWLU Yaðýþ (mm)

Sýcaklýk

Yaðýþ Sýcaklýk

250

(ºC) 25 20

200

15

150 100

10

50

5

0

0

O Þ M N M H T A E E K A Aylar

$ÙDÖÃGDYHULOHQVÃFDNOÃNYH\DÖÃÙJUDILNOHULQ GHQKDQJLVLIRWRÖUDIWDJ|UOHQ\HUHDLWRODEL OLU" A)

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQH XODÙÃ ODPD]"

Yaðýþ (mm)

B)

Yaðýþ Sýcaklýk

Sýcaklýk (°C) 20

250

$ <ÃOOÃNVÃFDNOÃNIDUNÃRUWDODPDƒ&¤ ƒ&©GLU % +HUPHYVLP\DÖÃÙJ|UOPHNWHGLU

15

200

150

10

150

5

50

' <DÖÃÙODUJHQHOOLNOHNDUÙHNOLQGHGLU

0

0 O Þ M N M H T A E E K A Aylar

C) Sýcaklýk (°C) 20

Yaðýþ Sýcaklýk

20 15 10

100

5

50 0

O Þ M N M H T A E E K A Aylar

0

Yaðýþ (mm) 250

Yaðýþ Sýcaklýk

Sýcaklýk (°C) 20

200

15

200

15

150

10

150

10

100

5

50 0Sýcaklýk (°C)

D)

Yaðýþ (mm) 250

Yaðýþ Sýcaklýk

250

200 100

& %XOXWOXOXNYHQHPRUDQÃID]ODGÃU

Yaðýþ (mm)

0 O Þ M N M H T A E E K A Aylar

100

5

50 0

0 O Þ M N M H T A E E K A Aylar p 'RÖDOELWNL|UWVER]NÃUGÃU

Kasabamýz uçsuz bucaksýz kum tepelerinin ortasýnda kurulmuþtur. Gündüz hava çok sýcak olur. Geceleri ise serindir.

p .ÃÙD\ODUÃQGDVÃFDNOÃNƒ&©QLQDOWÃQDGÙHU p *HFH¤JQG]VÃFDNOÃNIDUNÃ\NVHNWLU

'L\DJUDPGD YHULOHQ ELOJLOHUH J|UH ERÙ EÃUDNÃODQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL \D]ÃO PDOÃGÃU"

<XNDUÃGDNL NLÙLQLQ \DÙDGÃÖÃ \HUGH HWNLOL RODQ LNOLPWLSLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

$ .DUDGHQL]×NOLPL

% .DUDVDO×NOLP

$ (NYDWRUDOLNOLP

% .XWXSLNOLPL

& .XWXS×NOLPL

' $NGHQL]×NOLPL

& 0XVRQLNOLPL

' d|OLNOLPL

47


7HVW¤

<HU\Â ]Â QGH<DĂ&#x2122;DP '|UW0HYVLP

'HYHOHU JÂ o LNOLP NRĂ&#x2122;XOODUĂ&#x192;QD GD\DOĂ&#x192; D] EHVLQOH \HWLQHELOHQKD\YDQODUGĂ&#x192;U*HUHNWLĂ&#x2013;LQGHGLNHQOLELW NLOHU YH NXUX RWODUOD EHVOHQHELOLUOHU 6XVX]OXĂ&#x2013;D JÂ QOHUFHGD\DQDELOLUOHU

<XNDUĂ&#x192;GDNL NDGĂ&#x192;QĂ&#x192;Q \DĂ&#x2122;DGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; \HUGH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL LNOLPWLSOHULQGHQKDQJLVLJ|UÂ OPHNWHGLU"

<XNDUĂ&#x192;GDYHULOHQELOJLOHUHJ|UHGHYHOHUKDQJL LNOLPLQ J|UÂ OGÂ Ă&#x2013;Â \HUOHUGH GDKD oRN WHUFLK HGLOLU" $ (NYDWRUDOLNOLP

% 2N\DQXVDOLNOLP

& d|OLNOLPL

' .XWXSLNOLPL

 

YaÞadýðým yerde akarsular yýlýn tßm aylarýnda bol su taÞýmaktadýr. Yýl içerisinde nehirlerdeki su miktarý fazla deðiÞiklik gÜstermemektedir.

Bizler çok iyi yßzebiliriz. Genelde topluluklar halinde yaÞarýz. Vßcutlarýmýzdaki tßyler sayesinde çok soðuk iklimlerde ßÞßmeden yaÞayabiliriz.

$ d|OLNOLPL

% (NYDWRUDOLNOLP

& .DUDVDOLNOLP

' .XWXSLNOLPL

Bizler daha çok kĂźrk ve yĂźnden yapĂ˝lmýÞ kĂ˝yafetleri tercih etmekteyiz. YaĂžadýðýmĂ˝z yerin sĂ˝caklĂ˝k ortalamasĂ˝ bĂźtĂźn yĂ˝l boyunca 0°CÂ&#x2019;nin altĂ˝ndadĂ˝r.

%XQD J|UH SHQJXHQOHU DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL YHULOHQ LN OLP WLSOHULQGHQ KDQJLVLQGH \DĂ&#x2122;D\DELOPHN WHGLUOHU"

<XNDUĂ&#x192;GDNL oRFXNODUĂ&#x192;Q \DĂ&#x2122;DGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; \HUGH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192; GDNL LNOLP oHĂ&#x2122;LWOHULQGHQ KDQJLVL J|UÂ OPHNWH GLU"

$ .XWXSLNOLPL

% d|OLNOLPL

$ d|OLNOLPL

% .DUDVDOLNOLP

& 2N\DQXVDOLNOLP

' .DUDVDOLNOLP

& 2N\DQXVDOLNOLP

' .XWXSLNOLPL

48


<HU\]QGH<DÙDP *HoPLÙWHQ*QP]H<HUOHÙPH

7HVW¤

 .RQ\D©QÃQ dXPUD LOoHVL \DNÃQODUÃQGDNL dDWDOK|

 .|\OHULQNXUXOPDVÃWRSOXPVDOKD\DWÃQEDÙODPDVÃ

\N\ÃOOÃNJHoPLÙL\OHGQ\DQÃQHQHVNL\HU OHÙLP\HUOHULDUDVÃQGD\HUDOÃUdDWDOK|\NLONHY PLPDULVL YH LON NXWVDO \DSÃODUD DLW EXOXQWXODUÃ\OD \D]ÃQÃQ EXOXQPDVÃQGDQ |QFHNL LQVDQOÃN WDULKLQH ÃÙÃNWXWDQPHUNH]OHUGHQELULVLGLUdDWDOK|\NVD GHFH$QDGROX©GDGHÖLO'Q\D©GD\HPHNNOWU QQLONGHIDEDÙODGÃÖÃDWHÙLQNXOODQÃOGÃÖÃWDUÃPÃQ \DSÃOGÃÖà YH \HUOHÙLN \DÙDPD JHoLOGLÖL PHUNH] RODUDNWDQÃQÃU

QDYHELUDUDGD\DÙD\DQLQDVDQODUDUDVÃQGDLÙE| OP\DSÃOPDVÃQDRUWDPKD]ÃUODPÃÙWÃU %XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQH XODÙà ODPD]" $ .|\OHULQNXUXOPDVÃ\ODWRSOXPVDOKD\DWEDÙOD PÃÙWÃU % <HQLPHVOHNGDOODUÃRUWD\DoÃNPÃÙWÃU & .|\OHULQ NXUXOPDVÃ\OD LQVDQODU DUDVÃQGD J| UHYGDÖÃOÃPÃRUWD\DoÃNPÃÙWÃU

<XNDUÃGDNL ELOJLOHUH J|UH dDWDOK|\N©OH LOJLOL RODUDNDÙDÖÃGDNL\DUJÃODUGDQKDQJLVLV|\OHQH PH]"

' .|\OHU NXUXOXS LÙ E|OP RUWD\D oÃNPDVÃ\OD WRSOXPDUDVÃQGDNLLOLÙNLOHU]D\ÃIODPÃÙWÃU

$ dDWDOK|\N.RQ\DLOVÃQÃUODUÃLoLQGH\HUDOÃU % ×QVDQRÖOX \D]Ã\à LON GHID dDWDOK|\N©WH NXO ODQPÃÙWÃU & dDWDOK|\N $QDGROX©GD YH GQ\DGD \HPHN NOWUQQLONGHIDEDÙODGÃÖÃDWHÙLQNXOODQÃO GÃÖÃ\HUGLU ' dDWDOK|\NLONHYPLPDULVLYHLONNXWVDO\DSà ODUDDLWEXOXQWXODUÃQEXOXQGXÖX\HUGLU

 $ÙDÖÃGDYHULOHQ\DUJÃODUGDQKDQJLVL\DQOÃÙWÃU" $ ×QVDQODU\RQWPDWDÙGHYULQGH\HUOHÙLNKD\DWD JHoPLÙOHUGLU % dD\|Q dDWDOK|\N $OLÙDU YH $ODFDK|\N $QDGROX©GDWDULK|QFHVLQGHNXUXODQ\HUOHÙLP PHUNH]OHULGLU & /LG\DOÃODU WDULKWH LON NH] SDUD\à NXOODQDQ X\ JDUOÃNWÃU

 $ÙDÖÃGDNL HWNHQOHUGHQ KDQJLVL LON oDÖODUGD

' 6PHUOHUoRNWDQUÃOÃGLQOHUHLQDQPÃÙODUGÃU

LQVDQODUÃQ\HUOHÙLPLLoLQHWNLOLROPDPÃÙWÃU" $ 7DUÃPDHOYHULÙOLDUD]LOHU % *YHQOLDODQODU & =HQJLQ\HUDOWÃND\QDNODUÃQÃQROGXÖX\HUOHU ' *|OYHQHKLUNHQDUODUÃ

 ×QVDQODUÃQ WHPHO LKWL\DFà EHVOHQPH EDUÃQPD YH JL\LQPHROXS]DPDQLoLQGHKLoGHÖLÙPHPLÙWLU %X ELOJL J|]|QQH DOÃQGÃÖÃQGD DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLGRÖUXGHÖLOGLU" $ 7DULK ER\XQFD LQVDQODU EHVOHQPH LKWL\DFÃQà JLGHUPHN LoLQ DYFÃOÃN WRSOD\ÃFÃOÃN YH GDKD VRQUDODUÃWDUÃPODXÖUDÙPÃÙODUGÃU

 %LU\HULQ\HUOHÙLP\HULRODUDNVHoLOPHVLQLQQHGH QL LNLÙHNLOGHDoÃNODQDELOLU%XQODUGRÖDOQHGHQOHU YHEHÙHULQHGHQOHUGLU

% ×QVDQODU JL\LQPH LKWL\DFÃQÃ JLGHUPHN LoLQ LON ]DPDQODUKD\YDQGHULOHULQLNXOODQPÃÙODUGDKD VRQUDODUÃGRNXPDVDQD\LVLQLJHOLÙWLUPLÙOHUGLU

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL EHÙHUL QHGHQOHUGHQELULVLGLU"

& =DPDQLOHUOHGLNoHLQVDQODUÃQWHPHOLKWL\DoODUÃ GDGHÖLÙPHNWHGLU

$ <HUDOWÃND\QDNODUÃQÃQ]HQJLQOLÖL % <HU\]ÙHNLOOHULQLQX\JXQOXÖX

' ×QVDQODUGRÖDQÃQVHUWÙDUWODUÃQGDQNRUXQPDN LoLQLON|QFHOHULPDÖDUDODUÃGDKDVRQUDODUÃNR QXWODUÃNXOODQPÃÙODUGÃU

& &RÖUDILNRQXPXQHOYHULÙOLOLÖL ' 7LFDUHWLQYHVDQD\LQLQJHOLÙPLÙROPDVÃ 49


7HVW¤

<HU\]QGH<DÙDP *HoPLÙWHQ*QP]H<HUOHÙPH

 ×ONLQVDQODUPDÖDUDODUGDVD]\DGDGDOODUOD|UW

 $QDGROX©GDNLLON\HUOHÙLPPHUNH]LRODQdDWDOK|

OHQ\XYDUODNELoLPOLNXOEHOHUGH\DÙÃ\RUODUGÃ%X GHYLUGHEHVLQUHWPH\LELOPH\HQLQVDQODUDYFÃOÃN YH WRSOD\ÃFÃOÃN \DSDUDN EHVOHQL\RUODUGà %X QH GHQOHEHVLQYHKD\YDQODUÃQEROROGXÖXRUPDQOD UD\HUOHÙPH\LWHUFLKHGL\RUODUGÃ

\N©WHHYOHULQ\DSÃPÃQGDE|OJHGHEXOXQDQYHNR OD\HOGHHGLOHELOHQNHUSLoDÖDoYHNDPÃÙNXOODQÃO PÃÙWÃU %X ELOJLOHUH GD\DQDUDN DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQ JLVLQHXODÙÃODPD]"

%XQDJ|UHLQVDQODUÃQRUPDQODUD\HUOHÙPHVL QLQQHGHQLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU"

$ (YOHULQ\DSÃPÃQGDoHYUHGHNLPDO]HPHOHUGHQ \DUDUODQÃOPÃÙWÃU

$ +D\YDQODUÃHYFLOOHÙWLUPHLVWHÖL

% dRN X]DN \HUOHUGHQ \DSÃ PDO]HPHVL JHWLULO PLÙWLU

% 7DUÃPIDDOL\HWOHULQGHEXOXQPDLVWHÖL

& dDWDOK|\N©WH \HUOHÙLN KD\DWD JHoLÙ ROGXNoD HVNLOHUHGD\DQPDNWDGÃU

& $YODQPDYHEHVLQWRSODPDLKWL\DFÃ ' 7HPL]KDYDDOPDLVWHÖL

' dDWDOK|\N©WH$QDGROX©QXQLON\HUOHÙLP\HUOH ÙLNPLPDUL|UQHNOHULYHULOPLÙWLU

 ×QVDQODU\HUOHÙLP\HUOHULQLVHoHUNHQ|QFHOLNOHJH oLPOHULQLVDÖOD\DFDNODUÃHNRQRPLNIDDOL\HWOHULGLN NDWHDOPÃÙODUGÃU %XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL EX DoÃN ODPD\ÃGRÖUXOD\DQQLWHOLNWHGHÖLOGLU" $ 'HQL]FLOLNOHXÖUDÙDQLQVDQODUOLPDQNHQWOHULQH \HUOHÙPLÙOHUGLU % +D\YDQFÃOÃNODXÖUDÙDQODUJHQLÙoD\ÃUYHPH UDODUD\DNÃQ\HUOHUH\HUOHÙPLÙOHUGLU & 7DUÃPODXÖUDÙDQODUJ|OYHÃUPDNNHQDUODUÃQD \DNÃQYHULPOLWRSUDNODUD\HUOHÙPLÙOHUGLU ' 6DYXQPDNYHVDNODQPDNLoLQ\HUDOWÃÙHKLUOH ULQHYH\DNDOHLoOHULQH\HUOHÙPLÙOHUGLUDünya’nýn ilk yazýlý kanunlarý M.Ö 2375 yýlýnda, Sümer Kralý Urukagina tarafýndan yapýlmýþtýr. Bu kanunlar ile özel mülkiyet ve aile hukuku düzenlenmiþ, kimsesiz ve güçsüzler korunmuþtur. Bu kanunlarda ölüm cezalarýda azaltýlmýþtýr.

 <HUOHÙPH LQVDQODUÃQ ELU DODQà \XUW HGLQPHVL YH RUDGDVUHNOL\DÙDPDVÃGÃU×QVDQODU\HUOHÙPH\H ULQL ROXÙWXUXUNHQ KHP oHYUHGHQ HWNLOHQPLÙ KHP GHoHYUH\LHWNLOHPLÙWLU

%XQD J|UH 6PHUOHU LoLQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLV|\OHQHELOLU"

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL LQVDQOD UÃQ \HUOHÙLP \HUL VHoPHVLQGH HWNLOL ROPDPÃÙ WÃU"

$ ×QVDQODUDGHÖHUYHULOPLÙKXNXNXQVWQOÖ VDÖODQPÃÙWÃU

$ ×NOLPÙDUWODUÃ

% <DÙDGÃNODUÃG|QHPGHHQLOHULPHGHQL\HWVHYL \HVLQHXODÙPÃÙODUGÃU

% (NRQRPLNIDDOL\HWOHU & *YHQOLN

& <|QHWLP ÙHNOL RODUDN GHPRNUDVL\L EHQLPVH PLÙOHUGLU

' 'LQLLQDQÃÙ

' 'LÖHUPHGHQL\HWOHUGHQHWNLOHQPLÙOHUGLU 50


<HU\]QGH<DÙDP .LPOHU*HOGL.LPOHU*HoWL"

 7DULK|QFHVLG|QHPOHULEWQWRSOXPODUD\QÃDQ

7HVW¤ $ÙDÖÃGD WRSOXPVDO KD\DWÃQ JHOLÙPHVL\OH LOJLOL ELU GL\DJUDPYHULOPLÙWLU

GD\DÙDPÃÙODUGÃU 7DULK|QFHVLG|QHPOHULELUELULQGHQD\ÃUDQLQVDQ ODUÃQNXOODQGÃNODUÃDUDoYHJHUHoOHUGLU

×QVDQODU ×QVDQODU ×QVDQODU KD\DWODUÃQà PDÖDUDODUà NoN WRSOD\ÃFÃOÃN EDUÃQDNYH JUXSODU o YHDYFÃOÃN o o " NRUXQDN KDOLQGH \DSDUDN RODUDNNXO \DÙDPÃÙ VUGU ODQPÃÙODUGÃU ODUGÃU PÙOHUGLU

 ×QVDQODUVÃUDVÃ\ODWDÙWRSUDNYHPDGHQGHQHÙ \DYHDOHWOHU\DSPÃÙODUGÃU %XG|QHPGHELOJLDNÃÙÃYHLOHWLÙLPROGXNoD\H WHUVL]NDOPÃÙWÃU <XNDUÃGDWDULK|QFHVLG|QHPOHULOHLOJLOLYHUL OHQELOJLOHUGHQKDQJLVL\DQOÃÙWÃU" $ 

% 

& 

%XGL\DJUDPGD ¦"§ LOHJ|VWHULOHQ\HUH\D]ÃOD ELOHFHNHQX\JXQLIDGHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVLGLU"

' 

$ ×QVDQODUVUHNOLPDÖDUDODUGD\DÙDPÃÙODUGÃU % ×QVDQODU J|oHEH RODUDN \DÙDPÃÙ WRSOXPVDO \DÙDPJHOLÙPHPLÙWLU & ×QVDQODU KD\YDQODUGDQ \DUDUODQPD\D EDÙOD PÃÙWÃU

 'Q\D\à GHULQGHQ HWNLOH\HQ ELU ROD\OD EDÙOD\DQ YH\LQHGQ\D\ÃGHULQGHQHWNLOH\HQELUROD\ODVR QDHUHQ]DPDQGLOLPLQHoDÖGHQLU

' 0DGHQOHULONNH]NXOODQÃOPD\DEDÙODQPÃÙWÃU

%XQDJ|UH x <D]ÃQÃQEXOXQPDVà x $PHULND.ÃWDVéQÃQ.HÙIL x ×VWDQEXO©XQ)HWKL x )UDQVÃ]×KWLODOL

 6PHUOHUWDULKWHLON\D]Ã\ÃNXOODQDQX\JDUOÃNWÃU

ROD\ODUGDQ KDQJLVLQLQ oDÖODUÃQ EDÙODQJÃo YH ELWLÙLQGHHWNLOLROGXÖXV|\OHQHPH]"

%XGXUXPDÙDÖÃGDYHULOHQROD\ODUGDQKDQJL VLQGHHWNLOLROPDPÃÙWÃU"

$ <D]ÃQÃQEXOXQPDVÃ

$ 7DULKLoDÖODUÃQEDÙODPDVÃQGD

% )UDQVÃ]×KWLODOL & $PHULND.ÃWDVéQÃQ.HÙIL

% <|QHWLP WLFDUHW YH KXNXN DODQÃQGD ED]Ã NR OD\OÃNODUÃQROPDVÃQGD

' ×VWDQEXO©XQ)HWKL

& (ÖLWLP|ÖUHWLPIDDOL\HWOHULQLQJHOLÙPHVLQGH ' %LOJLELULNLPLQLQD]DOPDVÃQGD2000

IV 1500

1000

III 500

II 1000

I

500Baþkentleri Salihli yakýnlarýndaki Sard’týr.

1500

Düzenli bir ordularý olmadýðý için paralý askerleri kullanmýþlardýr.

2000

Parayý icat ederek ticari faaliyetlerin kolaylaþmasýný saðlamýþlardýr.

Milat

<XNDUÃGD ED]Ã |]HOOLNOHUL YHULOHQ ×ON dDÖ $QDGROX X\JDUOÃÖÃ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJL VLGLU"

+LWLWOHUPLODWWDQ|QFH\ÃOODUÃDUDVÃQGD \DÙDPÃÙODUGÃU

$ +LWLWOHU

% )ULJOHU

%XQDJ|UH+LWLWOHULQ\DÙDGÃÖÃ]DPDQGLOLPLWD ULKÙHULGLQGHNDoQXPDUDLOHJ|VWHULOPLÙWLU"

& 8UDUWXODU

' /LG\DOÃODU

$ , 51

% ,,

& ,,,

' ,9


7HVW¤ 

<HU\]QGH<DÙDP .LPOHU*HOGL.LPOHU*HoWL"

 $QDGROX WDULKLQ HQ HVNL G|QHPOHULQGHQ EHUL LQ

Hititler

Frigler

VDQODUÃQ \DÙDGÃÖà ELU \HU ROPXÙWXU $QDGROX©GD \DÙD\DQLQVDQODUEDÙODQJÃoWDJ|oHEHELU\DÙDP VUPÙOHU DYFÃOÃN YH WRSOD\ÃFÃOÃNOD JHoLQPLÙOHU GLU

Ýlk Çað’da Anadolu’da Kurulan Uygarlýklar

Lidyalýlar

%XQDJ|UH$QDGROX©QXQGQ\DGDNLLON\HUOH ÙLPPHUNH]OHULQGHQELULROPDVÃQGDDÙDÖÃGDNL OHUGHQKDQJLVLHWNLOLROPDPÃÙWÃU" $ '|UW PHYVLPLQ WDP RODUDN \DÙDQGÃÖà ÃOÃPDQ LNOLPE|OJHVLQGHROPDVÃ

Sümerler

% +HU oHÙLW WDUÃP UQQQ \HWLÙWLULOHELOGLÖL ELU LNOLPHYHWRSUDÖDVDKLSROPDVà <XNDUÃGDYHULOHQÙHPDGDQKDQJLVLQLQoÃNDUÃO PDVÃJHUHNLU"

& *HUHNWLÖLQGHNROD\FDVDYXQPD\DSÃODELOHFHN FRÖUDILÙDUWODUDVDKLSROPDVÃ

$ +LWLWOHU

% )ULJOHU

' (NYDWRUXQ NX]H\LQGH EDÙODQJÃÙ PHULG\HQL QLQGRÖXVXQGDROPDVÃ

& /LG\DOÃODU

' 6PHUOHUTarih Öncesi Devirler

 7UNL\H©QLQHQ|QHPOLPDÖDUD\HUOHÙPHVL$QWDO \D©QÃQNPNX]H\EDWÃVÃQGDNL.DUDLQPDÖDUDVà GÃU &LODOà 7DÙ GHYULQGH dDWDOK|\N |QHPOL ELU \HUOHÙLP\HULROPXÙWXUdDWDOK|\NWHPDÖDUDGH ÖLO HY \HUOHÙPHOHUL J|UOU 0DGHQ GHYULQGH LVH 7UXYD+DFÃODU$OLÙDUJLELPHUNH]OHU|QHPOL\HU OHÙPHOHUROXSÙHKLUFLOLNROGXNoDJHOLÙPLÙWLU

Taþ devri 1. Yontma Taþ Devri 2. Cilalý Taþ Devri

Maden devri 1. Bakýr Devri 2. Tunç Devri 3. Demir Devri

<XNDUÃGDNL SDUoD\D YHULOHELOHFHN HQ X\JXQ EDÙOÃNDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU"

<XNDUÃGD YHULOHQ ÙHPD\D J|UH WDULK |QFHVL GHYLUOHULQD\UÃOPDVÃQGDDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVLQLQHWNLOLROGXÖXV|\OHQHELOLU"

$ 7DULK|QFHVLGHYLUOHU

$ (YUHQVHOROD\ODUÃQ

% 7DULKLQ]DPDQGLOLPOHULQHD\UÃOÃÙÃ

% .XOODQÃODQDUDo¤JHUHoOHULQ

& 7DULK|QFHVLoDÖODUGD$QDGROX©GD\HUOHÙPH

& <D]ÃQÃQNXOODQÃOPD\DEDÙODQÃOPDVÃQÃQ

' ×ONoDÖGD$QDGROX8\JDUOÃNODUÃ

' $YUXSD©\ÃHWNLOH\HQVDYDÙODUÃQ 52


<HU\]QGH<DÙDP .LPOHU*HOGL.LPOHU*HoWL"

 x %DÙNHQWL+DWWXÙDÙ©WÃU

7HVW¤ +LWLWOHUGHGHYOHWLQEDÙÃQGDEXOXQDQ¦%\N.UDO§ XQYDQOÃ\|QHWLFLD\QÃ]DPDQGDEDÙUDKLSEDÙNR PXWDQYHEDÙ\DUJÃoWÃ

x $QDODGÃYHULOHQ\ÃOOÃNODUÃ\D]PÃÙODUGÃU x 'HYOHWLÙOHULQLQJ|UÙOGÖ¦3DQNXÙ§DGÃYHUL OHQPHFOLVNXUPXÙODUGÃU

%XQDJ|UH+LWLWOHUGHNUDOÃQ

<XNDUÃGD |]HOOLNOHUL YHULOHQ $QDGROX 0HGHGL \HWLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU"

, 6L\DVL ,, $GOL

$ +LWLWOHU

% /LG\DOÃODU

,,, $VNHUL

& 8UDUWXODU

' )ULJOHU

DODQODUÃQGDQKDQJLOHULLOHLOJLOLJ|UHYOHULQLQRO GXÖXV|\OHELOLU" $ , YH ,,

% ,, YH ,,,

& , YH,,,

' , ,, YH ,,,

 +LWLWOHU WRSUDNODUÃQÃ JHQLÙOHWPHN LoLQ VDYDÙODU \DSPÃÙODUGÃU %X VDYDÙODUÃQ VRQXFXQGD GD PH GHQL\HWWDULKLQLQLON\D]ÃOÃDQWODÙPDVÃRODQ.DGHÙ $QWODÙPDVÃQÃLP]DODPÃÙODUGÃU

 +LWLWOHUGHKDONÃQ x 0DOVDKLELROPDKDNNÃ x (YOHQPHKDNNÃYDUGÃ

+LWLWOHU .DGHÙ $QWODÙPDVÃQÃ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL\OH\DSPÃÙWÃU"

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQH ELOLU" $ +LWLWOHUGHKDONDUDVÃQGDVÃQÃID\UÃPÃ\RNWXU

$ $VXUODU

% 0ÃVÃUOÃODU

& /LG\DOÃODU

' 6PHUOHU

% +LWLWOHUGHHYOHQPHPHFEXUL\HWLYDUGÃU & +LWLWOHUGHLQVDQKDNODUÃQD|QHPYHULOPLÙWLU ' +LWLWGHYOHWLoRNJoOELUHNRQRPL\HVDKLSWLUSulama kanallarý ve bentler inþa etmiþlerdir.

Anal adý verilen yýllýklar yazmýþlardýr.

Hititler

 +LWLWOHU 0g ¤ 0g \ÃOODUÃ DUDVÃQGD $QDGROX©GD\DÙDPÃÙODUGÃU Komþu uygarlýklarýn tanrýlarýna da inanmýþlardýr.

+LWLWOHULQ DÙDÖÃGDNL IDDOL\HWOHULQGHQ KDQJLVL QLQNHQGLOHULKDNNÃQGDGDKDID]ODELOJLVDKLEL ROXQPDVÃQD]HPLQKD]ÃUODGÃÖÃV|\OHQHELOLU"

Kadeþ Antlaþmasý’nda Tavananna’nýn da imzasý vardýr.

$ (OH JHoLUGLNOHUL \HUOHULQ WDQUÃODUÃQÃ NXWVDO ND EXOHWPHOHUL

ØHPDGD YHULOHQ ELOJLOHUH J|UH DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

% 0ONL\HW KDNNÃQà JYHQFH DOWÃQGD EXOXQGXU PDODUÃ

$ 7DUÃPVDOIDDOL\HWOHUH|QHPYHULOPLÙWLU

& 6XoOXODUDGDKDoRNWD]PLQDWFH]DODUÃYHUPH OHUL

% .DGÃQODU\|QHWLPGHV|]VDKLELGLU

' .UDOODUÃQ WDQUÃODUÃQD KHVDS YHUPHN ]HUH ¦$QDO§DGÃYHULOHQ\ÃOOÃNODUKD]ÃUODWPDODUÃ

' 7DULKELOLPLQLQJHOLÙPHVLQH|QHPOLNDWNÃVDÖ ODQPÃÙWÃU

& 7HNWDQUÃOÃGLQDQOD\ÃÙÃEHQLPVHQPLÙWLU

53


7HVW¤

<HU\]QGH<DÙDP .LPOHU*HOGL.LPOHU*HoWL"

 $QDGROX©GDEXOXQDQED]ÃHVHUOHUÙXQODUGÃUx 8UDUWXODUDDLW9DQ.DOHVL x

5RPDOÃODUDDLW$JXVWRV7DSÃQDÖÃ

x

×\RQODUDDLW$UWHPLV7DSÃQDÖÃ

x

+LWLWOHUHDLWWDÙNDEDUWPDODU

<XNDUÃGD YHULOHQ HVHUOHUH EDNÃODUDN $QDGROX LOHLOJLOLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHELOLU" $ $QDGROX©QXQIDUNOÃPHGHQL\HWOHUHHYVDKLSOLÖL \DSWÃÖÃ

<XNDUÃGDNL IRWRÖUDI %RÖD]N|\©GH EXOXQDQ +LWLW G|QHPLNDOÃQWÃODUÃQÃJ|VWHUPHNWHGLU)RWRÖUDIWDNL NSOHULoLQGHEXÖGD\WDQHOHULEXOXQPXÙWXU$\Uà FDNRQXW\DSÃPÃQGDWDÙWDQ\DUDUODQÃOPÃÙWÃU

% <D]ÃQÃQLONNH]$QDGROX©GDNXOODQÃOGÃÖÃ & $QDGROX©QXQoRNYHULPOLWRSUDNODUÃQÃQROGXÖX ' $QDGROX©GDoRNWDQUÃOÃGLQOHULQ\D\JÃQROGXÖX

%XELOJLOHUJ|]|QQHDOÃQGÃÖÃQGD+LWLWOHULOHLO JLOLDÙDÖÃGDNL\DUDJÃODUGDQKDQJLVLQHXODÙÃOD PD]" $ 7DUÃPOD XÖUDÙPÃÙODU UQOHULQL VDNODPD JH UHÖLGX\PXÙODUGÃU % .RQXW\DSÃPÃQGD\DÙDGÃNODUÃ\HULQÙDUWODUÃQD X\JXQPDO]HPHVHoPLÙOHUGLU & *QONLKWL\DoODUÃQÃNDUÙÃODPDNLoLQWRSUDNWDQ HÙ\D\DSPÃÙODUGÃU

 +LWLWOHULQ VDQDW HVHUOHULQGH JQHÙ ÙHNLOOL PRWLIOHU |QSODQDoÃNPDNWDGÃU

' %DNÃUGHYULQL\DÙDPDGDQGHPLUGHYULQL\DÙD PÃÙODUGÃU

%XGXUXPXQQHGHQLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL RODELOLU" $ $KLUHWLQDQFÃQÃQYDUROPDVà % *QHÙLQWDQUÃRODUDNNDEXOHGLOPHVL & $GDOHWLQYHHÙLWOLÖLQVHPERORODUDNJQHÙLQ NDEXOHGLOPHVL ' *QHÙPRWLIOHULQLQGDKDNROD\oL]LOPHVL1 Ýlk kez parayý bulmuþlardýr.

2 Þehir devletleri halinde yaþamýþlardýr.

Lidyalýlara ait bazý özellikler

 +LWLWOHUGH¦$QDO§DGÃYHULOHQ\ÃOOÃNODUWDQUÃODUDKH VDS YHUPHN DPDFÃ\OD \D]ÃOÃUGÃ 7DQUÃ\D \DODQ V|\OHQHPH\HFHÖL LoLQ $QDOODUGD \DQOÃÙ ELOJLOHUH DVOD\HUYHULOPH]GL %XQD J|UH +LWLWOHUOH LOJLOL DÙDÖÃGDNL LIDGHOHU GHQKDQJLVLGRÖUXGXU"

Baþkentleri Sard’ta serbest pazar kurmuþlardýr.

Kral Yolunu yapmýþlardýr.

3

4

$ 7HNWDQUÃOÃELULQDQÃÙDVDKLSWLUOHU % *|oHEH\DÙDPWDU]ÃQÃEHQLPVHPLÙOHUGLU

<XNDUÃGD YHULOHQ ÙHPDGD NDo QXPDUDOÃ ELOJL \DQOÃÙ YHULOPLÙWLU"

& 7DUDIVÃ]WDULK\D]ÃFÃOÃÖÃQÃQPLPDUÃGÃUODU ' 'LQL LQDQÃÙ VRV\DO KD\DWÃ ROXPVX] HWNLOHPLÙ WLU

$ 54

% 

& 

' 


<HU\]QGH<DÙDP .LPOHU*HOGL.LPOHU*HoWL"

 $QDGROXPHGHQL\HWOHULQHDLWHNRQRPLNIDDOL\HWOHU

 6PHUOHUGH \NVHN UXKEDQODUGDQ ROXÙDQ HJH PHQVÃQÃIODUGLQVHO\DSÃ\DVDKLSNHQWGHYOHWOHULQ \|QHWLFLOHULRODUDNRUWD\DoÃNPÃÙODUGÃU%XNUDOUD KLSOHU GLQVHO YH VL\DVDO LÙOHUL \UWUOHUGL %LU NHQWLQEDÙUDKLELD\QÃ]DPDQGDRNHQWLQEDÙND QÃ\GÃ

ÙXQODUGÃU /LG\DOÃODU

o

.DUDWLFDUHWL

×\RQODU

o

'HQL]WLFDUHWL

8UDUWXODU

o

+D\YDQFÃOÃN

)ULJOHU

o

7DUÃP

7HVW¤

<XNDUÃGDNLELOJLOHUHJ|UH6PHUOHULQ\|QHWLP ÙHNOLLoLQDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHEL OLU" $ +DONÃ\|QHWHQOHUVHoLPOHLÙEDÙÃQDJHOPLÙOHU GLU

%XQD J|UH $QDGROX PHGHQL\HWOHULQLQ IDUNOÃ HNRQRPLNXÖUDÙODUGDEXOXQPDODUÃHQL\LDÙD ÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLLOHDoÃNODQDELOLU"

% 'HYOHW\|QHWLPLQGHEHOOLELUVR\DGD\DQDQELU WRSOXOXNYDUGÃU

$ 2G|QHPGHVDQD\LQLQROPDPDVÃ

& ×ON KXNXN NXUDOODUÃQÃQ EXUDGD X\JXODQPDVÃ RQODUÃGHPRNUDWLN\DSPÃÙWÃU

% <DÙDGÃNODUÃE|OJHOHULQFRÖUDILYHLNOLP|]HOOLN OHULQLQIDUNOÃROPDVÃ

' 6PHUOHUWHRNUDWLNELUVLVWHPOH\|QHWLOPLÙOHU GLU

& ×QVDQODUÃQoRÖXQXQN|\OHUGH\DÙDPDVà ' 7LFDUHWWHWDNDVXVXOQQNXOODQÃOPDVÃ

 x $QDGROX©GDWLFDUHWNRORQLOHULNXUPXÙODUGÃU

 'RÖX$QDGROX©GD9DQ*|OYHoHYUHVLQGH\DÙD

x

dLYL\D]ÃVÃQÃ$QDGROX©\DJHWLUPLÙOHUGLU

x

%DÙNHQOHUL1LQRYD©GDNWSKDQHFLOLNIDDOL\HW OHULQLEDÙODWPÃÙODUGÃU

\DQ8UDUWXODUoRNWDQUÃOÃELULQDQFDVDKLSROPXÙ ODU YH 6DYDÙ WDQUÃVÃ +DOGL©\H D\UÃFD |QHP YHU PLÙOHUGLU

g]HOOLNOHUL YHULOHQ GHYOHW DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU"

%XQDJ|UH8UDUWXODUGDDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVLQLQGDKD|QHPOL ROGXÖXV|\OHQHELOLU"

$ 6PHUOHU

% +LWLWOHU

$ 6DQDW

% 7DUÃP

& $VXUOXODU

' ×\RQODU

& $VNHUOLN

' .OWU

 ×\RQODUGD|]JUGÙQFHQLQYDUOÃÖÃIHOVHIHQLQYH ELOLPLQJHOLÙPHVLQLVDÖODPÃÙWÃU %XGXUXPXQ×\RQ\D©GD

 8UDUWXODUWDÙLÙoLOLÖLQGHYHWDÙWDQNDOH\DSÃPÃQGD oRNXVWDODÙPÃÙODUGÃU6DUSYHND\DOÃNELUE|OJHGH \DÙDGÃNODUÃ LoLQ NXUGXNODUÃ ÙHKLUOHU JHQHOGH NDOH ÙHNOLQGHGLU

, 7LFDUHWLQJHOLÙPHVL ,, 3R]LWLIELOLPOHULQJHOLÙPHVL ,,, %DÙNDONHOHUHYHUJLYHULOPHVL VRQXoODUÃQGDQ KDQJLVLQH \D GD KDQJLOHULQH RUWDPKD]ÃUODGÃÖÃV|\OHQHELOLU"

<XNDUÃGDNL ELOJLOHUH J|UH 8UDUWXODUÃQ GDKD oRNKDQJLDODQGDJHOLÙPHJ|VWHUGLNOHULV|\OH QHELOLU"

$ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,

$ (ÖLWLP

% 0LPDUL

& ,YH,,

' ,,YH,,,

& 7LFDUHW

' 6DÖOÃN

55


7HVW¤ 

<HU\Â ]Â QGH<DĂ&#x2122;DP .LPOHU*HOGL.LPOHU*HoWL"Ben Frigli bir çiftçiyim. Topraðýmý Ükßz ve saban yardýmýyla iÞlemekteyim. Sabanýmý kýrarsam ya da Ükßzßmß Üldßrßrsem Ülßm ile cazalandýrýlacaðým.

<XNDUĂ&#x192;GDNL oLIWoLQLQ V|\OHGLNOHULQH J|UH )ULJ GHYOHWLLoLQDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQH ELOLU"

dRNWDQUĂ&#x192;OĂ&#x192;LQDQFDVDKLS6Â PHUOHULQWDSĂ&#x192;QDNODUĂ&#x192;QD =LJJXUDW GHQLUGL =LJJXUDWODU \HGL NDWOĂ&#x192; ROXS WRS ODP Â o DQD E|OÂ PGHQ ROXĂ&#x2122;XUGX LON NDWODU HU]DN GHSRVXRUWDNDWODURNXOYHWDSĂ&#x192;QDNVRQNDWODULVH UDVDWKDQHRODUDNNXOODQĂ&#x192;OĂ&#x192;UGĂ&#x192;

$ (Q |QHPOL JHoLP ND\QDNODUĂ&#x192; WDUĂ&#x192;PGĂ&#x192;U YH EX QXQODLOJLOLNHVLQNDQXQODUNR\PXĂ&#x2122;ODUGĂ&#x192;U % +HOHQYH+LWLWNÂ OWÂ UOHULQLQNDQXQ\DSĂ&#x192;VĂ&#x192;QGDQ HWNLOHQPLĂ&#x2122;OHUGLU

<XNDUĂ&#x192;GDNL ELOJLOHUH J|UH 6Â PHUOHU LoLQ DĂ&#x2122;D Ă&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHPH]"

& (NRQRPLNRODUDNEÂ \Â NJHOLĂ&#x2122;PHJ|VWHUPLĂ&#x2122;OHU WLFDUHWH|QHPYHUPLĂ&#x2122;OHUGLU

$ Ă&#x2014;EDGHW \DSĂ&#x192;ODQ \HUOHU D\QĂ&#x192; ]DPDQGD JÂ QOÂ N KD\DWWDGDNXOODQĂ&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

' 'HYOHWLĂ&#x2122;OHULQGHNUDOWDP\HWNLOLGLUNUDOĂ&#x192;QV|\ OHGLĂ&#x2013;LNDQXQGXU

% (Ă&#x2013;LWLPIDDOL\HWOHULQH|QHPYHUPLĂ&#x2122;OHUGLU & 6Â PHUOLOHULQ LQDQoODUĂ&#x192; ELOLPVHO JHOLĂ&#x2122;PHOHUL GHVWHNOHPLĂ&#x2122;WLU ' 6Â PHUOHU WLFDUHWWH ROGXNoD JHOLĂ&#x2122;PH J|VWHU PLĂ&#x2122;OHUGLUDemokrasinin geliÞmesine Ünemli katkýda bulunmuÞlardýr.

 Bilimsel alanda ilerlemiĂžlerdir.

? Efes, Milet, Foça, �zmir gibi Þehir devletleri kurmuÞlardýr.

6RV\DO%LOJLOHU|Ă&#x2013;UHWPHQL)HWKL%H\ŠLQYHUGLĂ&#x2013;L ELOJL\H J|UH 8UDUWXODU LOH LOJLOL DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHU GHQKDQJLVLV|\OHQHELOLU"

Deniz ticareti yapmýÞlardýr.

$ 8UDUWXODUWHNWDQUĂ&#x192;OĂ&#x192;GLQHLQDQPĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUGĂ&#x192;U

<XNDUĂ&#x192;GDYHULOHQĂ&#x2122;HPDGDÂŚ"§ LOHJ|VWHULOHQ\H UH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL GHYOHWOHUGHQ KDQJLVL \D]Ă&#x192;OPDOĂ&#x192; GĂ&#x192;U" $ Ă&#x2014;\RQ\DOĂ&#x192;ODU

% /LG\DOĂ&#x192;ODU

& +LWLWOHU

' )ULJ\DOĂ&#x192;ODU

Urartularda Ülßler yakýlarak veya yakýlmadan gÜmßlmekteydi. YÜnetici kesim bßyßk kale ve merkezlerin yakýnýndaki çok odalý kaya mezarlarýna eÞyalarý ile birlikte, diðerleri ise toprak altýna inÞa edilen oda mezarlara, veya yakýlarak urne denilen kßplere gÜmßlmekteydiler.

% 8UDUWXODUGDWRSOXPVDOKD\DWWDVĂ&#x192;QĂ&#x192;IIDUNOĂ&#x192;OĂ&#x192;NOD UĂ&#x192;J|UÂ OPHNWHGLU & 'LQYHLQDQĂ&#x192;Ă&#x2122;WD+LWLWOHUGHQHWNLOHQPLĂ&#x2122;OHUGLU ' 8UDUWXODU |OÂ PGHQ VRQUDNL \DĂ&#x2122;DPD LQDQPD PĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUGĂ&#x192;U 56


<HU\]QGH<DÙDP .LPOHU*HOGL.LPOHU*HoWL"

 +LWLWOHUGHNUDOGHYOHWLQRUGXQXQGLQLQYH\DUJÃ

7HVW¤ 

Baþkenti Sard þehridir.

QÃQ EDÙNDQÃGÃU .UDOGDQ VRQUD ONH \|QHWLPLQGH HQHWNLOLNLÙL7DYDQDQQDDGÃYHULOHQNUDOLoHGLU7D YDQDQQD©QÃQ\HWNLOHULQGHQED]ÃODUÃÙXQODUGÃUNUDO VDYDÙD JLWWLÖLQGH W|UHQOHUL \|QHWLU NUDO ROPDGà ÖÃQGDHOoLOHULDÖÃUODUNUDOL\HWPKUQGHNUDOÃQ\D QÃQGDLVPLEXOXQXUGX

Kral Yolunu inþa etmiþlerdir.

?

<XNDUÃGDNL ELOJLOHU GRÖUXOWXVXQGD +LWLWOHUGH ONH\|QHWLPL\OHLOJLOLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJL VLQHXODÙÃODELOLU" $ +LWLWOHUGH KXNXN NXUDOODUà NUDOLoH WDUDIÃQGDQ \UWOU

Ýlk kez parayý kullanan devlettir.

% .UDOLoHNUDOGDQGDKDJHQLÙ\HWNLOHUHVDKLSWLU & +LWLWOHUGHONH\|QHWLPLQGHGHPRNUDWLNXQVXU ODUD\HUYHULOPLÙWLU

Ordularýný ücretli askerlerden oluþturmuþlardýr.

<XNDUÃGD |]HOOLNOHUL YHULOHQ $QDGROX 0HGHQL \HWLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

' .DGÃQODU\|QHWLPGHV|]VDKLELGLU

$ /LG\DOÃODU

% ×\RQ\DOÃODU

& 8UDUWXODU

' 6PHUOHU

 0H]RSRWDP\D©GD WDULK |QFHVL G|QHPOH LOJLOL \DSÃODQ DUNHRORMLN ND]ÃODUGD DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQLQEXOXQPDVÃEHNOHQHPH]"

 %DÙNHQWL*RUGLRQ©GXU 7RSUDNWDQUÃVÃ.LEHOHGLU

$ .LOWDEOHWOHU

 .UDO<ROX©QX\DSPÃÙODUGÃU

% dDQDN¤d|POHN

 gN]|OGUHQYHVDEDQNÃUDQLGDPODFH]DODQ GÃUÃOPÃÙWÃU

& 7DÙWDQ\DSÃOPÃÙNHVLFLDOHWOHU ' 0DÖDUDUHVLPOHUL

<XNDUÃGDYHULOHQ|]HOOLNOHUGHQKDQJLVL)ULJOH UHDLWGHÖLOGLU" $ 

% 

& 

' 

 6PHUOHU $QDGROX PHGHQL\HWOHULQH DLW ED]à |]HOOLNOHU ÙXQ

x 8]XQOXN|OoPH\LYH]DPDQKHVDSODPD\ÃNXOODQ PÃÙODUGÃU

ODUGÃU

x <D]Ã\ÃNXOODQPÃÙODUYH\D]ÃOÃNDQXQODU\DSPÃÙ ODUGÃU

7DQUÃODUÃQÃQDGÃ.LEHOD©GÃU ×ONSDUD\ÃNXOODQPÃÙODUGÃU

x *ÃOJDPÃÙGHVWDQÃQÃPH\GDQDJHWLUPLÙOHUGLU

ØHKLUGHYOHWOHULKDOLQGH\DÙDPÃÙODUGÃU ×ONGHIDWDUDIVÃ]WDULK\D]ÃFÃOÃÖÃQÃEDÙODWPÃÙODUGÃU

<XNDUÃGDNL ELOJLOHUH GD\DQDUDN 6PHUOHULQ KDQJLDODQGDJHOLÙWLÖLV|\OHQHPH]" $ (GHEL\DW

% +XNXN

%XQDJ|UHYHULOHQELOJLOHUGHQKDQJLVL+LWLWOH UHDLWELU|]HOOLNWLU"

& 7ÃS

' 0DWHPDWLN

$ 57

% 

& 

' 


7HVW¤

<HU\]QGH<DÙDP .LPOHU*HOGL.LPOHU*HoWL"

 x $QDGROX©GDLONNH]IHRGDOELUGHYOHWNXUPXÙODU

 ØHKLUGHYOHWOHULKDOLQGH\DÙD\DQ×\RQ\DOÃODUDUD ODUÃQGD ELUOLN NXUDPDGÃNODUÃQGDQ ]D\ÃI NDOPÃÙODU GÃU%X\]GHQJoORODQNRPÙXODUÃQDYHUJLYH UHUHN YDUOÃNODUÃQà GHYDP HWWLUPLÙOHUGLU %XQXQOD ELUOLNWH PLOOL NLPOLNOHULQL X]XQ VUH NRUXPD\à ED ÙDUPÃÙODUGÃU

GÃU x $VNHUOLNYHRUGX\D|QHPYHUPLÙOHUGLU x 'RÖDROD\ODUÃQDGRÖDOYDUOÃNODUDE\N|QHP YHUPLÙOHUGLU x 0g\ÃOÃQGD'RÖX$QDGROX©GDNXUXOPXÙROXS EDÙNHQWOHUL7XÙSD©GÃU <XNDUÃGD |]HOOLNOHUL YHULOHQ GHYOHW DÙDÖÃGDNL OHUGHQKDQJLVLGLU"

%XQD J|UH ×\RQ\DOÃODUÃQ PLOOL NLPOLNOHULQL NR UXPDODUà YH NOWU ELUOLÖLQL VDÖODPDODUÃQGD DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQLQHWNLOLROGXÖXV|\ OHQHELOLU"

$ ×\RQ\DOÃODU

% 8UDUWXODU

$ ØHKLUGHYOHWOHULÙHNOLQGH\DÙDPDODUÃ

& /LG\DOÃODU

' )ULJOHU

% 'HQL]WLFDUHWLLOHXÖUDÙPDODUà & <NVHNELUNOWUG]H\LQHVDKLSROPDODUà ' )DUNOÃWRSOXPODULOHHWNLOHÙLPLoLQGHROPDODUÃ

 ×\RQ\DOÃODUDDLWED]Ã|]HOOLNOHUÙXQODUGÃU

 0H]RSRWDP\DNOWUQQJHQLÙELUDODQD\D\ÃO PDVÃ

 'HQL]FLOLNWH XÖUDÙDQ ×\RQ ÙHKLUOHUL ROGXNoD ]HQJLQOHÙPLÙWLU

 /DLNROPD\DQGHYOHWDQOD\ÃÙÃQÃQEHQLPVHQPH VL

 %LOLPOHXÖUDÙDQODU]HQJLQOHUWDUDIÃQGDQGHVWHN OHQPLÙWLU

 dRNWDQUÃOÃGLQLQDQFÃQÃ\D\PDODUÃ +DONDUDVÃQGDVÃQÃID\UÃOÃNODUÃQÃQ\DÙDQPDVÃQD RODQDNVDÖODPDODUÃ

 'ÙQFH|]JUOÖJHOLÙPLÙWLU

<XNDUÃGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL 0H]RSRWDP \DOÃWFFDUODUÃQ$QDGROX6XUL\HYH0ÃVÃUJLEL \HUOHUH JLGHUHN WLFDUHW \DSPDODUà VRQXFXQGD RUWD\DoÃNDQELUGXUXPGXU"

<XNDUÃGD YHULOHQ |]HOOLNOHUGHQ KDQJLVLQLQ ×\RQ\DOÃODUGDIHOVHIHYHELOLPDODQÃQGDNLJHOLÙ PHOHUHQHGHQROGXÖXV|\OHQHPH]"

$ 

% 

& 

 ×\RQ\DOÃODUNRPÙXGHYOHWOHUHYHUJLYHUPLÙOHUGLU

$ 

' 

% 

& 

' 

 , 7DÙYHPDGHQLÙoLOLÖLQGHLOHULJLWPLÙOHUGLU ,, 'HQL]FLOLNOHXÖUDÙPÃÙODUYHWLFDUHWVD\HVLQGH ]HQJLQOHÙPLÙOHUGLU ,,, 7DUÃP YH KD\YDQFÃOÃN NRQXVXQGD oRN DÖÃU PDGGHOHULoHUHQNDQXQODUROXÙWXUPXÙODUGÃU

 $ÙDÖÃGD YHULOHQ ED]Ã X\JXODPDODU VHPEROOHUOH J|VWHULOPLÙWLU

9HULOHQ|]HOOLNOHULQDLWROGXÖXGHYOHWOHULOHHÙ OHÙWLUPHVLDÙDÖÃGDNLVHoHQHNOHULQKDQJLVLQGH GRÖUXRODUDN\DSÃOPÃÙWÃU"

9 ×ONSDUDQÃQNXOODQÃOPDVÃ V ×ON\D]ÃOÃKXNXNNXUDOODUÃQÃQ\DSÃOPDVÃ Q .UDO<ROX©QXQ\DSÃOPDVÃ

,

+ 7DULK\D]ÃFÃOÃÖÃQÃQEDÙODPDVÃ

% V

& Q

,,,

$ ×\RQ\DOÃODU)ULJOHU8UDUWXODU

%XQD J|UH $QDGROX WDULKL LOH LOJLOL ROPD\DQ ELOJLKDQJLVHPEROOHJ|VWHULOPLÙWLU" $ 9

,,

% 8UDUWXODU×\RQ\DOÃODU)ULJOHU & /LG\DOÃODU8UDUWXODU+LWLWOHU

' +

' +LWLWOHU×\RQ\DOÃODU)ULJOHU 58


3. ÜNÝTE Kuzey Doðu

Batý Güney

GOBÝ

ÇÖLÜ

Balkaþ Gölü

HA ZA

Ýstanbul

Aral Gölü Taþkent

R

KARADENÝZ

DE

Ankara

Kuça

ANADOLU

Turfan

Semerkant

Aþkabat

Buhara

Tebriz

SURÝYE

Kaþgar

Mevr

Tahran

ÇÝN

Aksu

AKDENÝZ

M E Z O P O T A M YA

ÝRAN TAKLAMAKAN

ÇÖLÜ

A R A B Ý S T A N UMMAN DENÝZÝ

H Ý N D Ý S TA N

Ýpek Yolu’nda Türkler


×SHN<ROX©QGD7UNOHU 2UWD$V\D©GD.XUXODQ×ON7UN'HYOHWOHUL

 2UWD$V\D©QÃQFRÖUDILNRÙXOODUÃ7UNOHULQ\DÙDQWÃ

 2UWD$V\D©GD\DÙD\DQ7UNWRSOXOXNODUÃPLODWWDQ

VÃQÃYHNOWUOHULQLGHULQGHQHWNLOHPLÙWLU

|QFHNLG|QHPOHUGHQLWLEDUHQIDUNOÃE|OJHOHUHJ|o HWPLÙOHUGLU

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNL |ÖUHQFLOHUGHQ KDQJLVL 7UNOHULQ\DÙDQWÃVÃQÃHWNLOH\HQFRÖUDILIDNW|U OHUGHQEDKVHWPHPLÙWLU" A)

7HVW¤

7UN WRSOXOXNODUÃQÃQ J|o HWPHOHULQGH DÙDÖà GDNLOHUGHQKDQJLVLHWNLOLROPDPÃÙWÃU" $ %DÖÃPVÃ]\DÙDPD\ÃVUGUPHNLVWHPHOHUL

Türkler tarýmdan çok hayvancýlýkla uðraþmýþtýr.

% <DÙDQDQNXUDNOÃNODUYHRWODNODUÃQ\HWHUVL]RO PDVà & ×VODPL\HWL 'Q\D©QÃQ G|UW ELU \DQÃQD \D\PD GÙQFHVL ' 7UNER\ODUÃDUDVÃQGDNLLoPFDGHOHOHU

B)

Türk boylarý sürülerine otlak ve su bulabilmek için göçebe yaþam biçimini benimsemiþlerdir.

C)

Türkler inançlarý gereði hayvansal gýdalarý yememiþlerdir.

 dLQOLOHUOH PFDGHOH HGHQ +XQODU dLQOLOHUL oRÖX NH]\HQPHVLQHWRSUDNODUÃQÃLÙJDOHWPHVLQHUDÖ PHQ EX WRSUDNODUD \HUOHÙPHPLÙ YHUJL DOPDNOD \HWLQPLÙOHUGLU

D)

+XQODUÃQ EX WXWXPXQXQ VHEHEL DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLRODELOLU"

Bozkýrýn zor koþullarý Türklerde özgüven ve güçlü bir irade oluþmasýna yol açmýþtýr.

$ %HQOLNOHULQLND\EHWPHNLVWHPHPHOHUL % dLQWRSUDNODUÃQÃQYHULPVL]ROPDVà & 7UNOHULQSDUD\DoRNLKWL\DFÃQÃQROPDPDVà ' +XQWRSUDNODUÃQÃQNHQGLOHULQH\HWPHVL

 2UWD $V\D GD \DÙD\DQ 7UN WRSOXOXNODUÃQÃQ J|oHWPHOHULQGH , dLQOLOHUOH\DSÃODQVDYDÙODU ,, 7UNER\ODUÃDUDVÃQGDNLLoPFDGHOHOHU

 %\N+XQGHYOHWLKDNNÃQGDDÙDÖÃGDNLOHUGHQ

,,, $UWDQQIXVDNDUÙÃWRSUDNODUÃQ\HWHUVL]NDOPD VÃ

KDQJLVL\DQOÃÙWÃU" $ 6DUD\ WDSÃQDN YH HY JLEL NDOÃFÃ HVHUOHU \DS PÃÙODUGÃU

JLELHWNHQOHUGHQKDQJLVL\DGDKDQJLOHULHNR QRPLNQHGHQOHUDUDVÃQGDJ|VWHULOHELOLU"

% 2UKXQ YH 6HODQJD 1HKLUOHUL DUDVÃQGD NXUXO PXÙWXU & 7UNOHULQ2UWD$V\D©GDNXUGXÖXLONGHYOHWWLU ' %LOLQHQLONKNPGDUÃ7HRPDQ©GÃU 61

$ <DOQÃ],,

% <DOQÃ],,,

& ,YH,,

' ,,YH,,,


7HVW¤ 

×SHN<ROX©QGD7UNOHU 2UWD$V\D©GD.XUXODQ×ON7UN'HYOHWOHUL

 2UWD$V\D©QÃQFRÖUDIL\DSÃVÃ7UNOHULQHNRQRPLN

Türkler deriden kestikleri parçalarý boyayarak bunlarý keçe ve kumaþlar üzerine yerleþtirerek resimler yapmýþlardýr. Resimlerinde özellikle Orta Asya’nýn elveriþsiz tabiat ve iklim koþullarýný, sürekli mücadele içinde geçen hayat tarzlarý ile hayvan figürlerini yansýtmýþlardýr.

YHVRV\DO\DSÃODUÃQÃHWNLOHPLÙWLU7UNOHUGDKDoRN oDGÃU KDOà NLOLP JLEL WDÙÃQDELOLU HÙ\DODU \DSPÃÙ ODUGÃU %XGXUXPXQQHGHQLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL RODELOLU" $ 7UNOHULQPFDGHOHFLELUNDUHNWHUGHROPDVà % *|oHEH ELU KD\DW WDU]ÃQà EHQLPVHPHOHUL YH GDKDoRNKD\YDQFÃOÃNODXÖUDÙPDODUà & 7UN ER\ODUà DUDVÃQGD Lo PFDGHOHOHULQ \D ÙDQPDVÃ

%XÖUD©QÃQYHUGLÖLELOJLOHUHJ|UHDÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

' <DÙDQDQ NXUDNOÃNODU YH RWODNODUÃQ \HWHUVL] NDOPDVÃ

$ 7UNOHUGHWDUÃPROGXNoDJHOLÙPLÙWLU % 7UNOHUGH GHUL LÙOHPH YH NHoH \DSÃPà JHOLÙ PLÙWLU & 5HVLPOHULQGH HNRQRPLN XÖUDÙODUÃQGDQ HVLQ OHQPLÙOHUGLU ' 6DYDÙ YH DYODQPD ILJUOHULQH \HU YHUPLÙOHU GLU

 $YUXSDNDUÃÙÃNOÃNLoLQGHNDOPÃÙWÃU 5RPD×PSDUDWRUOXÖX'RÖXYH%DWÃRODUDNLNL\H D\UÃOPÃÙWÃU $YUXSD©\DJHOHQ7UNOHU$YUXSD+XQ'HYOHWL©QL NXUPXÙODUGÃU

 7UNOHUHDLWED]Ã|]HOOLNOHUÙXQODUGÃU

 dLQOLOHU7UNDNÃQODUÃQÃ|QOHPHNDPDFÃ\OD¦dLQ 6HGGL§QL\DSPÃÙODUGÃU

 *|NWDQUÃLQDQFÃQÃEHQLPVHPLÙOHUGLU *|oHEH\DÙDPWDU]ÃQÃEHQLPVHPLÙOHUGLU 2UGX¤PLOOHWDQOD\ÃÙÃJHOLÙPLÙWLU

<XNDUÃGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL NDYLPOHU J| oQQVRQXoODUÃQGDQELULVLGHÖLOGLU"

 7UN ER\ODUà DUDVÃQGD Lo PFDGHOHOHU \DÙDQ PÃÙWÃU

$ 

% 

& 

' 

9HULOHQ|]HOOLNOHUGHQKDQJLVL7UNOHULQPLPD ULDODQGDHVHUEÃUDNPDVÃQÃROXPVX]HWNLOHGLÖL V|\OHQHELOLU" $ 

% 

& 

' 

 $ÙDÖÃGDYHULOHQELOJLOHUGHQKDQJLVL\DQOÃÙWÃU"

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 2UWD $V\D©GDQ

$ 7UNOHULQDQD\XUGX2UWD$V\D©GÃU

\DSÃODQ 7UN J|oOHULQLQ QHGHQOHULQGHQ GHÖLOGLU"

% $V\D +XQ 'HYOHWL WDULKWH YDUOÃÖà ELOLQHQ LON 7UNGHYOHWLGLU

$ .XUDNOÃN

& 7UNOHUDUDVÃQGDVL\DVLELUOLÖLVDÖOD\DQGHYOHW .|N7UN'HYOHWL©GLU

% %R\ODUDUDVÃLoPFDGHOHOHU & $ÙÃUÃQIXVDUWÃÙÃ

' dLQOLOHU7UNDNÃQODUÃQGDQNRUXQPDNLoLQdLQ 6HGGL©QL\DSPÃÙODUGÃU

' +D\YDQFÃOÃNIDDOL\HWOHUL 62


Ă&#x2014;SHN<ROXŠQGD7 UNOHU 2UWD$V\DŠGD.XUXODQĂ&#x2014;ON7 UN'HYOHWOHUL7HVW¤

 7Â UNOHUGHJ|UÂ OHQED]Ă&#x192;|]HOOLNOHUĂ&#x2122;XQODUGĂ&#x192;U

�slamiyetten Ünceki Tßrk devletlerinde kurultay, yeni hßkßmdarýn belirlenmesinde, savaÞ ve barýÞ kararlarýnýn alýnmasýnda etkili olurdu.

 +D\YDQFĂ&#x192;OĂ&#x192;NODJHoLPOHULQLVDĂ&#x2013;ODPĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUGĂ&#x192;U 7Â UNOHUER\ODUKDOLQGH\DĂ&#x2122;DPĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUGĂ&#x192;U .RPĂ&#x2122;XÂ ONHOHULOHWLFDUHW\DSPĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUGĂ&#x192;U *|NWDQUĂ&#x192;GLQLQHLQDQPĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUGĂ&#x192;U <XNDUĂ&#x192;GD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL 7Â UNOHUGH IDUNOĂ&#x192; NÂ OWÂ UOHULQ HWNLOHULQLQ J|UÂ OPHVLQH RU WDPKD]Ă&#x192;UODPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U" $ 

%XQDJ|UHDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLQHXODĂ&#x2122;D ELOLU"

% 

& 

' 

$ 'HYOHW\|QHWLPLQGHGHPRNUDWLNDQOD\Ă&#x192;Ă&#x2122;YDUGĂ&#x192;U % .XUXOWD\Ă&#x192;QNDUDUODUĂ&#x192;NHVLQGLU & hONHQLQ\|QHWLPLNXUXOWD\DDLWWLU ' .XUXOWD\Â \HOHULEDĂ&#x2013;Ă&#x192;PVĂ&#x192;]KDUHNHWHWPLĂ&#x2122;OHUGLU

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL ELOJLOHUGHQ KDQJLVL 2UWD $V\DŠGD

 (VNL7Â UNGHYOHWOHULQLQdLQOLOHUOH\DSWĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;PÂ FDGH

NXUXODQ 7Â UN GHYOHWOHULQLQ RUWDN |]HOOLNOHUL LoLQGH\HUDOPD]"

OHOHUKDNNĂ&#x192;QGDNRQXĂ&#x2122;DQ|Ă&#x2013;UHQFLOHULQNRQXĂ&#x2122;PDOD UĂ&#x192;DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLJLELGLU

$ %XJÂ QNÂ 0RĂ&#x2013;ROLVWDQ WRSUDNODUĂ&#x192;QD KDNLP RO PXĂ&#x2122;ODUGĂ&#x192;U

TĂźrk devletleri Ă?pek YoluÂ&#x2019;na egemen olmak için Ă&#x2021;inliler ile mĂźcadele etmiĂžlerdir.

% dLQLOHVL\DVLVRV\DOYHHNRQRPLNLOLĂ&#x2122;NLOHUNXU PXĂ&#x2122;ODUGĂ&#x192;U

BazĂ˝ TĂźrk hĂźkĂźmdarlarĂ˝ Ă&#x2021;inli prenseslerle evlenmiĂžlerdir.

& 2UGXODUĂ&#x192;QĂ&#x192; RQOX VLVWHPH J|UH WHĂ&#x2122;NLODWODQGĂ&#x192;U PĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUGĂ&#x192;U ' +D\YDQFĂ&#x192;OĂ&#x192;N YH WDUĂ&#x192;P IDDOL\HWOHULQGH EXOXQ PXĂ&#x2122;ODUGĂ&#x192;U Ceylin

Mustafa Ă&#x2021;inliler TĂźrk boylarĂ˝nĂ˝ yĂśnetime karÞý kýÞkĂ˝rtmýÞlardĂ˝r.

 x 2UWD$V\DŠGDNLE W Q7 UNER\ODUĂ&#x192;DUDVĂ&#x192;QGDNLELU

TĂźrkler yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarĂ˝nĂ˝ karÞýlamak için Ă&#x2021;inÂ&#x2019;e saldĂ˝rmýÞlardĂ˝r.

OLNVDĂ&#x2013;ODQPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U x 'HYOHW \|QHWLPLQGH YH RUGXGD GÂ ]HQOHPHOHU \DSĂ&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U x 0HWH+DQ7Â UNDVNHUOLNWHĂ&#x2122;NLODWĂ&#x192;QĂ&#x192;QWHPHOLQLROXĂ&#x2122; WXUDFDNVLVWHPNXUPXĂ&#x2122;WXU

GĂśkhan

<XNDUĂ&#x192;GD YHULOHQ ELOJLOHU DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL 7Â UN GHY OHWOHULQGHQKDQJLVLQHDLWWLU"

Yeliz

+DQJL |Ă&#x2013;UHQFLQLQ V|\OHGLNOHUL 7 UNOHU LOH dLQŠOLOHU DUDVĂ&#x192;QGD VDYDĂ&#x2122;ODUĂ&#x192;Q \DĂ&#x2122;DQPDVĂ&#x192;QGD HWNLOLROPDPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U"

$ $V\D+XQ'HYOHWL % .|N7Â UN'HYOHWL & 8\JXU'HYOHWL ' $YUXSD+XQ'HYOHWL 63

$ 0XVWDID

% &H\OLQ

& *|NKDQ

' <HOL]


7HVW¤ 

×SHN<ROX©QGD7UNOHU 2UWD$V\D©GD.XUXODQ×ON7UN'HYOHWOHUL

 dLQ©LQ NX]H\ VÃQÃUÃQGD \DÙD\DQ +XQODU RWODNODU

Biz Türkler, orduyu örgütlemeyi,savaþmayý, at yetiþtirmeyi çok iyi biliriz. Tahta evlerde oturur, deri iþler, dokumacýlýk yaparýz.

GDDWVÃÖÃUYHNR\XQJLELKD\YDQODU\HWLÙWLULUOHUGL +HUNHVLQ NHQGLQH DLW WRSUDÖà EXOXQX\RUGX +DON LNOLPLQYHWRSUDÖÃQHOYHULÙOLROGXÖXE|OJHOHUGHWD UÃPODXÖUDÙPÃÙWÃU %XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL7UNOHULQ WDUÃPODXÖUDÙWÃÖÃQÃQNDQÃWÃRODUDNJ|VWHULOHEL OLU" $ 'RNXPDFÃOÃNVDQDWÃQD|QHPYHUPHOHUL % 6DQDW HVHUOHULQL WDÙÃQDELOLU HVHUOHUGHQ \DS PDODUÃ

<XNDUÃGDYHULOHQELOJLOHUHJ|UHDÙDÖÃGDNL\DU JÃODUGDQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

& *|oHEHKD\DWWDU]ÃQÃEHQLPVHPHOHUL ' 6XODPDNDQDOODUÃLQÙDHWPHOHUL

$ 7UNOHUdLQOLOHULQDVNHULWHÙNLODWÃQGDQHWNLOHQ PLÙOHUGLU % $W7UNOHULQKD\DWÃQGD|QHPOLELU\HUHVDKLS WLU & 2UGX\XJQQÙDUWODUÃQDJ|UHHÖLWPLÙOHUGLU ' 7UNOHU KD\YDQFÃOÃN IDDOL\HWOHUL LOH XÖUDÙPÃÙ ODUGÃU

 0HWH +DQ G|QHPLQGH ×SHN <ROX GHQHWLP DOWÃQD DOÃQPÃÙdLQYHUJL\HEDÖODQPÃÙWÃU %XQDJ|UH , +XQ'HYOHWLHNRQRPLNRODUDNJoOHQPLÙWLU ,, dLQ+XQVWQOÖQWDQÃPÃÙWÃU ,,, 7UNER\ODUÃ+XQ'HYOHWLHJHPHQOLÖLDOWÃQGDELU OHÙPLÙWLU\DUJÃODUÃQGDQKDQJLOHULQHXODÙÃODELOLU"

Ders: Sosyal Bilgiler Konu: Ýpek yolunda Türkler

$ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,

Ülke hanedanýn ortak malýdýr.

& ,YH,,

' ,,YH,,,

Türk boylarý arasýnda mücadeleler yaþanmýþtýr. Çinlilerle Türkler arasýda mücadele yaþanmýþtýr. Töre adý verilen, yazýlý olmayan hukuk kurallarý vardýr.

 7UNRUGXWHÙNLODWÃQÃQWHPHOLRODQ¦§ LONNH]0HWH+DQWDUDIÃQGDQNXOODQÃOPÃÙWÃU &POHGH ERÙ EÃUDNÃODQ \HU DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL\OHWDPDPODQDELOLU" $ .XUXOWD\

% 2QOXVLVWHP

<XNDUÃGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVLQLQ LON 7UN GHYOHWOHULQLQ\ÃNÃOPDVÃQGDHWNLOLROGXÖXV|\OH QHPH]"

& ×NLOLWHÙNLODW

' 2UGX¤PLOOHW

$ + 64

% Q

& O

' V


×SHN<ROX©QGD7UNOHU 2UWD$V\D©GD.XUXODQ×ON7UN'HYOHWOHUL

 2UWD$V\D©GD\DÙD\DQ7UNWRSOXOXNODUÃIDUNOÃE|O

7HVW¤

 $ÙDÖÃGD.|N7UNOHULOHLOJLOLED]ÃELOJLOHUYHULOPLÙ

JHOHUHJ|oHWPLÙOHUGLU

WLU

%XJ|oOHUVRQXFXQGDPH\GDQDJHOHQ

 7UNWDULKLQLQLON\D]ÃOÃEHOJHOHULRODQ2UKXQNL WDEHOHULQLKD]ÃUODPÃÙODUGÃU

, 7UNNOWUJHQLÙFRÖUDI\DODUD\D\ÃOPÃÙWÃU

 dLQOLOHUGHQWRKXPOXNWDKÃODOPÃÙODUGÃU

,, .DYLPOHUJ|oPH\GDQDJHOPLÙWLU

 <DUÃJ|oHEHKD\DWVUGUPÙOHUGLU

,,, %D]Ã7UNER\ODUÃJLWWLNOHUL\HUGHNLPOLNOHULQLND\ EHWPLÙOHUGLU

 .XWLQDQFÃQDVDKLSROXSWDKWNDYJDODUÃ\DÙDPÃÙ ODUGÃU

JHOLÙPHOHUGHQKDQJLVL\DGDKDQJLOHUL7UNOHU LoLQROXPVX] ELUGXUXPGXU" $ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,,

<XNDUÃGD YHULOHQ ELOJLOHUGHQ KDQJLVL .|N 7UNOHULQWDUÃPVDOUHWLP\DSWÃNODUÃQÃQNDQÃWà GÃU"

& ,,YH,,,

' , ,,YH,,,

$ % 

& 

' 

Türklerin anayurdu Orta Asya’dan göç etmelerinin nedenleri nelerdir?

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 7UNOHULQ 2UWD $V \D©GDQ J|o HWPH QHGHQOHULQGHQ ELULVL GHÖLO GLU" $ +Ã]OÃQIXVDUWÃÙÃ

Salgýn hastalýklar yüzünden hayvan sürülerinin telef olmasý

% *HoLPND\QDNODUÃQÃQ\HWHUVL]NDOPDVà & )DUNOÃNOWUOHUOHWDQÃÙPDLVWHÖL ' %DÖÃPVÃ]\DÙDPDLVWHÖL

Vedat Devlet yöneticileri arasýndaki anlaþmazlýklar

Kuraklýk, hýzlý nüfus artýþý

Sinem Çin baskýlarý

 $ÙDÖÃGD 7UNOHULQ 2UWD $V\D©GDQ J|o HWPH VH EHSOHULQGHQED]ÃODUÃYHULOPLÙWLU , 2WODNODUÃQD]DOPDVà ,, dLQ©LQEDVNÃODUà ,,, .HQGLDUDODUÃQGDNLPFDGHOHOHU

Hayriye

,9 +D\YDQKDVWDOÃNODUÃ

Okan

9HULOHQJ|oQHGHQOHULQGHQKDQJLVL\DGDKDQ JLOHULD\QÃ]DPDQGD7UNGHYOHWOHULQLQ]D\ÃIOD PDVÃYHSDUoDODQPDVÃQÃQGDQHGHQLGLU"

gÖUHWPHQLQVRUGXÖXVRUX\DKDQJL|ÖUHQFLOH ULQYHUGLÖLFHYDS7UNOHULQ2UWD$V\D©GDQJ|o HWPHOHULQLQVL\DVLQHGHQOHULQGHQGLU"

$ <DOQÃ],,

% <DOQÃ],,,

$ 9HGDW¤6LQHP

% +D\UL\H¤2NDQ

& ,,YH,,,

' ,,,YH,9

& 9HGDW¤+D\UL\H

' 6LQHP¤2NDQ

65


7HVW¤

×SHN<ROX©QGD7UNOHU 2UWD$V\D©GD.XUXODQ×ON7UN'HYOHWOHUL

 ×ON7UN'HYOHWOHULQGH 2UGXGDRQOXVLVWHPNXOODQÃOPÃÙ hONHKDQHGDQ\HOHULQLQRUWDNPDOÃGÃUDQOD\ÃÙà EHQLPVHQPLÙ +NPGDUÃQHÙLQHKDWXQGHQPLÙ ×VODPGLQLVRV\DOKD\DWWDHWNLOLROPXÙWXU <DÙDQDQEXJHOLÙPHOHUGHQKDQJLVL\DQOÃÙYH ULOPLÙWLU" $ 

% 

& 

' 

Türklerde, devlet yönetme görevinin hükümdarlara tanrý tarafýndan verildiðine olan inanç halkýn Hakan’a mutlak baðlýlýðýný saðlamýþtýr. Osmanlý Devleti’ne kadar Türk devletlerinde “ülke topraklarý hükümdar ailesinin ortak malýdýr.” anlayýþý egemen olmuþtur.

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLEXX\JX ODPDQÃQVRQXoODUÃDUDVÃQGDJ|VWHULOHPH]" $ +DQHGDQ\HOHULDUDVÃQGDVÃNVÃNWDKWNDYJD ODUÃ\DÙDQPÃÙWÃU % ×o PFDGHOHOHU 7UN GHYOHWOHULQLQ ]D\ÃIODPD VÃQDYH\ÃNÃOPDVÃQDRUWDPKD]ÃUODPÃÙWÃU & $\Qà G|QHPGH ELUGHQ ID]OD 7UN GHYOHWL NX UXOPDVÃQDQHGHQROPXÙWXU

 .XWLQDQFÃQDGD\DOÃHJHPHQOLNDQOD\ÃÙÃQÃQEH

' 7UNOHULQPFDGHOHFLELUNDUHNWHUGHROPDVÃQD QHGHQROPXÙWXU

QLPVHQPHVL 7UNJ|oOHULVRQXFXQGD.DYLPOHU*|o©QQ\D ÙDQPDVà $YUXSD+XQ'HYOHWL©QLQNXUXOPDVà *|oHEH\DÙDPWDU]ÃQÃQEHQLPVHQPHVL <XNDUÃGDYHULOHQOHUGHQKDQJLVLQLQ$YUXSD©GD 7UN NOWUQQ \D\ÃOPDVÃQD QHGHQ ROGXÖX V|\OHQHELOLU" $ 

% 

& 

 .DYLPOHU*|o©QQVRQXoODUÃDUDVÃQGDDÙDÖà GDNLOHUGHQKDQJLVLJ|VWHULOHPH]"

' 

$ 7UNOHULQ×VODPL\HWLNDEXOHWPHOHUL % 7UNNOWUQQ$YUXSD©GD\D\ÃOPDVà & 5RPD×PSDUDWRUOXÖXQXQLNL\HD\UÃOPDVà ' $YUXSDGDGHUHEH\OLNOHULQNXUXOPDVÃ

 7UNJ|oOHULQLQED]ÃVRQXoODUÃÙXQODUGÃU x *HOLÙPLÙELU\D]ÃYHWDNYLPNXOODQPÃÙODUGÃU

 %DWÃ\DJLGHQ7UNOHU.DYLPOHU*|o©QEDÙODW PÃÙODUGÃU

x 7UN GHYOHWOHULQH EDÖÃPVÃ]OÃNODUÃQà ND]DQPD YHNRUXPDNRQXVXQGD|UQHNROPXÙODUGÃU

 $YUXSDOÃPLOOHWOHURQOXVLVWHPLYHGHPLUPDGHQL QLNXOODQPD\Ã|ÖUHQPLÙOHUGLU

x 7UNWDULKLQLQYHHGHEL\DWÃQÃQHQHVNLYH|QHP OLHVHUOHULNDEXOHGLOHQ¦2UKXQ<D]ÃWODUçQÃGLN PLÙOHUGLU

 2UWD$V\D©GDNDODQER\ODU\HQL7UNGHYOHWOHUL NXUPXÙODUGÃU 7UNGHYOHWOHULQGHQED]ÃODUÃ+ULVWL\DQOÃÖÃNDE XOHWPLÙOHUGLU

<XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQ7UNGHYOHWLDÙDÖà GDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

<XNDUÃGDNLVRQXoODUGDQKDQJLVL7UNNOWU QQ JHQLÙ DODQODUD \D\ÃOGÃÖÃQD NDQÃW RODUDN J|VWHULOHELOLU"

$ +XQ×PSDUDWRUOXÖX

$ 

' .DUDKDQOÃ'HYOHWL

% 

& 

% 8\JXU×PSDUDWRUOXÖX & .|N7UN'HYOHWL

' 66


Ă&#x2014;SHN<ROXŠQGD7 UNOHU 2UWD$V\DŠGD.XUXODQĂ&#x2014;ON7 UN'HYOHWOHUL7HVW¤

 2UWD$V\DŠGDNL7 UNER\ODUĂ&#x192;+XQ'HYOHWL\Ă&#x192;NĂ&#x192;OĂ&#x192;QFD dLQ HJHPHQOLĂ&#x2013;LQH JLUPHN LVWHPH\HUHN EDWĂ&#x192;\D GRĂ&#x2013;UXJ|oHWPLĂ&#x2122;OHUGLU Tarihte bilinen ilk TĂźrk DevletiÂ&#x2019;dir.

Ă&#x2021;in SeddiÂ&#x2019;nin yapĂ˝lmasĂ˝na sebep olmuĂžlardĂ˝r.

7Â UNOHULQ EX Ă&#x2122;HNLOGH J|o HWPHOHUL DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL OHUGHQKDQJLVLQLQELUJ|VWHUJHVLGLU"

Kavimler gÜçßne sebep olmuÞlardýr.

$ 7LFDUHWH|QHPYHUPHOHULQLQ % 6DYDĂ&#x2122;oĂ&#x192;OĂ&#x192;N|]HOOLNOHULQL\LWLUPHOHULQLQ

<XNDUĂ&#x192;GDNL Ă&#x2122;HPD\D YHULOHELOHFHN HQ X\JXQ EDĂ&#x2122;OĂ&#x192;NDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"$ .|N7Â UN'HYOHWL

% $V\D+XQ'HYOHWL

& .DUDKDQOĂ&#x192;ODU

' 8\JXU'HYOHWL

& %DWĂ&#x192;\|QÂ QÂ NXWVDOVD\PDODUĂ&#x192;QĂ&#x192;Q ' %DĂ&#x2013;Ă&#x192;PVĂ&#x192;]\DĂ&#x2122;DPD\D|QHPYHUPHOHULQLQ

AvrupaÂ&#x2019;daki deĂ°iĂžik toplumlarĂ˝n birbiriyle kaynaĂžmasĂ˝na ve bugĂźnkĂź Avrupa milletlerinin oluĂžmasĂ˝na ortam hazĂ˝rlayan geliĂžme nedir?

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDIDUNOĂ&#x192;WDULKYH\HUOHUGHNXUXODQGHYOHWOHU YHULOPLĂ&#x2122;WLU $V\D+XQ'HYOHWL $EEDVL'HYOHWL

Ă?smail Bey

 .|N7Â UN'HYOHWL 8\JXU'HYOHWL

Kavimler GÜçß

Malazgirt SavaÞý

%X GHYOHWOHUGHQ KDQJLVL GLĂ&#x2013;HUOHULQGHQ GDKD IDUNOĂ&#x192; ELUE|OJHGHNXUXOPXĂ&#x2122;WXU" $ 

Mehmet

& 

' 

Hasan

�lknur Roma �mparatorluðunun parçalanmasý

% 

Hristiyanlýðýn yayýlmasý

 2UKXQ<D]Ă&#x192;WODUĂ&#x192;KDNNĂ&#x192;QGDDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDYHULOHQELO

Ayten

JLOHUGHQKDQJLVL\DQOĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U" $ .|N7Â UNOHUG|QHPLQHDLWWLU

6RV\DO %LOJLOHU |Ă&#x2013;UHWPHQL Ă&#x2014;VPDLO %H\ŠLQ \| QHOWWLĂ&#x2013;L VRUX\D KDQJL |Ă&#x2013;UHQFLQLQ YHUGLĂ&#x2013;L FH YDSGRĂ&#x2013;UXGXU" $ Ă&#x2014;ONQXU

% +DVDQ

& 0HKPHW

' $\WHQ

% 2 G|QHPGHNL 7 UNOHULQ VL\DVL HNRQRPLN YH WRSOXPVDOKD\DWĂ&#x192;KDNNĂ&#x192;QGDELOJLOHUYHULU & 7 UNOHUGHĂ&#x2014;VODPL\HWŠLQ|QHPLDQODWĂ&#x192;OĂ&#x192;U ' %LOJH.DĂ&#x2013;DQGHYOHW\|QHWLFLOHULQH|Ă&#x2013; WOHUYH ULU 67


7HVW¤

×SHN<ROX©QGD7UNOHU 2UWD$V\D©GD.XUXODQ×ON7UN'HYOHWOHUL

 .|N7UNOHUVDQDWIDDOL\HWOHULQH|QHPYHUPLÙOHU

 8\JXUODUGLQLLQDQoODUÃQÃQGHÖLÙPHVLLOHJ|oHEH \DÙDPELoLPLQGHQ\HUOHÙLNKD\DWDJHoPLÙOHUGLU

GLU 6DQDW HVHUOHUL JHQHOGH WDÙÃQDELOLU PDO]HPH OHUGHQGHULDKÙDSPHWDOYHWDÙLÙoLOLÖLQHEDÖOÃ RODUDN\DSÃOPÃÙWÃU

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 8\JXUODUÃQ \HUOHÙLN KD\DWD JHoPHVLQLQ VRQXoODUÃQGDQ ELULVL GH ÖLOGLU"

.|N 7UNOHUGH J|UOHQ EX GXUXPXQ QHGHQL DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

$ 6DUD\WDSÃQDNYHHYJLELNDOÃFÃHVHUOHUEÃUDN PÃÙODUGÃU

$ 7LFDUHWDODQÃQGDJHOLÙPLÙROPDODUÃ

% %LUoRNÙHKLUNXUPXÙODUYHÙHKLUOHULQHWUDIODUÃ QÃVXUODUODoHYLUPLÙOHUGLU

% *|oHEH\DÙDPÙHNOLQLEHQLPVHPHOHUL & 6DYDÙoÃELUPLOOHWROPDODUÃ

& 7DUÃPVDOUHWLPH|QHPYHUPLÙOHUGLU

' 7DUÃPDODQÃQGDXÖUDÙYHUPHOHUL

' 5HVLPOHULQGH JHQHOOLNOH KD\YDQ ILJUOHULQH \HUYHUPLÙOHUGLU

 Ýlk Kök Türk hükümdarý Bumin Kaðan Çin Ýmparatoruna 200 at hediye etmiþtir. Kapkan Kaðan zamanýnda da Çin’den tohumluk buðday, Ýpek kumaþ, tarým aleti ve çok miktarda demir alýnmýþtýr.

 7UNOHULQ×VODPL\HW©LNDEXOHWPHOHUL\OHELUOLNWH\D ÙDPWDU]ODUÃQGDN|NOGHÖLÙLNOLNOHUPH\GDQDJHO PLÙWLU %X GXUXPXQ DÙDÖÃGDNL DODQODUÃQ KDQJLVLQGH GDKDD] GHÖLÙLNOLÖH\RODoWÃÖÃV|\OHQHELOLU" $ <D]Ã

% <|QHWLP

& (ÖLWLP

' 'LOYH(GHEL\DW

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL .|N 7UNOHULoLQV|\OHQHELOLU" $ dLQLOHWLFDULLOLÙNLOHUGHLOHULG]H\HXODÙPÃÙODU GÃU % .OWUHODODQGDJHOLÙPLÙGXUXPGDGÃUODU & 0HUNH]L\|QHWLP]D\ÃIROPXÙWXU ' *|oHEH\DÙDPWDU]ÃQÃEHQLPVHPLÙOHUGLU

 2UKXQ<D]ÃWODUÃ7UNWDULKLQLQYHHGHEL\DWÃQÃQLON \D]ÃOÃEHOJHOHULQGHQGLU 2UKXQ<D]ÃWODUÃLOHLOJLOLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVL\DQOÃÙ YHULOPLÙWLU"

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL.|N7UN'HYOHWL©QLQ |]HOOLNOHULQGHQELULGHÖLOGLU"

$ 7UNDGÃQÃQJHoWLÖLLONWDULKLPHWLQGLU % 2UKXQ<D]ÃWODUÃ.|N7UNG|QHPLQHDLWWLU

$ <HUOHÙLNKD\DWDJHoPHOHUL

& %LOJH.DÖDQNDUGHÙL.O7LJLQYHGHYOHWDGD PÃ7RQ\XNXNLoLQGLNLOPLÙWLU

% 7UNWDULKLQLQLON\D]ÃOÃHVHUOHULQLEÃUDNPDODUÃ

' 7UNOHUHDLWLON\D]ÃOÃDQD\DVD|]HOOLÖLWDÙÃUODU

' 7UNDGÃ\ODNXUXODQLONGHYOHWROPDODUÃ

& .HQGLOHULQH|]JDOIDEHOHULQLQROPDVÃ

68


7HVW¤

×SHN<ROX©QGD7UNOHU 2UWD$V\D7UN'HYOHWOHULQGH.OWUYH0HGHQL\HW

 7UNRUGXVXLOHLOJLOLED]ÃELOJLOHUÙXQODUGÃU

 ×QJLOL]*HQDUDO6WDQOH\0DXGH¦%DÙNDPLOOHWDV

x 0HWH+DQRQOXVLVWHPLJHOLÙWLUGL%XRUGXG]H QLJQP]HNDGDUJHOPLÙYHELUoRNONHGHX\ JXODQPÃÙWÃU

NHULQLQ DUWÃN PXKDUHEH\L ND\EHWWLN \HQLOGLN GL\H VLODKÃQà EÃUDNÃS VDYDÙWDQ YD]JHoWLÖL KDOOHUGH 7UNDVNHULLoLQPXKDUHEH\HQLGHQEDÙODU§GL\H EDKVHWPHNWHGLU

x $V\D+XQODUéQGDRUGXLOHKDONLoLoH\GL+DONÃQ E\NoRÖXQOXÖXRUGXGDJ|UHYDOÃUYHKHUDQVD YDÙDKD]ÃUGÃU

3DUoDGD7UNDVNHULQLQKDQJL|]HOOLÖLYXUJX ODQPÃÙWÃU"

x *QP]GHDVNHUOLNDQD\DVÃPÃ]GDYDWDQERU FXÙHNOLQGHWDQÃPODQPÃÙWÃU

$ <ÃOJÃQOÃÖD\HUROPDGÃÖÃQÃ

<XNDUÃGDYHULOHQOHUHJ|UHDÙDÖÃGDNL\DUJÃODU GDQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

& 0RGHUQVLODKODUODGRQDWÃOGÃÖÃQÃ

% dHYLNOLÖLQL ' dDUHVL]OLÖLQL

$ 7UNOHUWDULKWHRUGX¤PLOOHWRODUDNQLWHOHQGLULO PLÙWLU % 7UNOHUJQP]RUGXWHÙNLODWODQPDVÃQGDHW NLOLROPXÙODUGÃU & hONHPL]GHDVNHUOLNJ|UHYLNDQXQLELU]RUXQOX OXNWXU

 x 7UNWDULKLQHYHHGHEL\DWÃQDLON\D]ÃOÃEHOJHOHUL YHUPLÙOHUGLU

' 0HWH+DQ©ÃQRUGXODUÃdLQ©LKDNLPL\HWDOWÃQDDO PÃÙODUGÃU

x <HUOHÙLNKD\DWDJHoHQLON7UNGHYOHWLGLU x 2UWD$V\D©GDNXUXODQLON7UNGHYOHWLGLU x 0DQLGLQLQLNDEXOHGHQLON7UNGHYOHWLGLU <XNDUÃGDYHULOHQ|]HOOLNOHUGHQNDoWDQHVL8\ JXUODUDDLWWLU" $  ¦2UGXJkKWDHQNoNELUJUOWYHPQDNDÙD GX\PDNPPNQGHÖLOGLU+DONRUGXODUÃQÃQJH oLÙLVÃUDVÃQGDHQXIDNELUHQGLÙHKLVVHWPH]2UGX JHoWLÖL \HUGH KHUÙH\L SHÙLQ SDUD LOH VDWÃQ DOÃU KDQODUGD JHFHOH\HQ DVNHU SDUDVÃQà |GHU 7UN RUGXJDKÃQGDNÃ]ODUÃQDWHFDY]HGLOGLÖLLoLQÙLND \HWH JHOHQ DQQHOHU J|UPHN PPNQ GHÖLOGLU 0DOÃQÃQ DVNHU WDUDIÃQGDQ \DÖPD HGLOGLÖLQL KRÙ ROPD\DQ KHUKDQJL ELU GDYUDQÃÙOD NDUÙÃODÙÃOGÃÖÃQà V|\OH\HUHN ÙLND\HWH JHOHQ GH \RNWXU =LUD E|\OH ÙH\OHUROPD]%XG]HQ7UNRUGXVXQXPX]DIIHU NÃOPÃÙ YH LPSDUDWRUOXNODUÃQà PXQWD]DP ÙHNLOGH E\WPÙWU

% <DÖPDFÃ

& &HVXU

' ']HQOL

& 

' 

Türkler, bulunduklarý her yerde ýzdýrap çeken, hor görülen, milyonlarca insaný korumuþ oralarda hak ve adaletin temelini atmýþlardýr. Türk ordusunda; sömürü, soygun, katliam ve ahlaksýzlýk yoktur. Aksine, insanlýk, hakimiyet, þefkat, haklara saygý ve adalet vardýr. Zalimlerin karþýsýnda, mazlumlarýn yanýnda, hakkýn savunucusu olan Türk ordusu gittiði her yerde kurtarýcý olarak karþýlanmýþtýr.

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 7UN RU GXVXLoLQV|\OHQHPH]" $ ×QVDQODUDKDNYHDGDOHWGDÖÃWPÃÙWÃU

×QJLOL] GLSORPDW 5LFDXOW©XQ YHUGLÖL ELOJLOHUH J|UH 7UN RUGXVX LoLQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQ JLVLV|\OHQHPH]" $ *YHQLOLU

% 

% )HWKHWWLÖL\HUOHUGHNLLQVDQODUÃNRUXPXÙWXU & 7UN DVNHUL JLWWLÖL KHU \HUGH LQVDQODUÃQ KHU WUOLKWL\DFÃQGD\DUGÃPFÃROPXÙWXU ' 7UN DVNHUL IHWKHWWLÖL \HUOHUGHQ JDQLPHW DO PDPÃÙWÃU 69


7HVW¤

×SHN<ROX©QGD7UNOHU 2UWD$V\D7UN'HYOHWOHULQGH.OWUYH0HGHQL\HW

 $ÙDÖÃGD 7UN GHYOHWOHULQH DLW ED]à |]HOOLNOHU YH

 0LOOL 0FDOHQLQHQ]RUJQOHULQGHELOHKDONNÃVÃWOÃ

ULOPOLÙWLU

LPNDQODUÃQD UDÖPHQ RUGXQXQ LKWL\DoODUÃQà NDUÙà ODPDNLoLQKHUWUOIHGDNDUOÃÖÃJ|VWHUPLÙWLU

 .XWDQOD\ÃÙODUÃ

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQHXODÙD ELOLU"

 (JHPHQOLNDQOD\ÃÙODUÃ 0LPDULOHUL (WQLN\DSÃODUÃ

$ 2UGXPX]oRNJoOGU % 2UGXPX]KDONÃQGHVWHÖL\OHKD\DWEXOPXÙWXU

<XNDUÃGDYHULOHQ|]HOOLNOHUGHQKDQJLVL8\JXU ODUODEHUDEHUGHÖLÙPHJ|VWHUPLÙWLU" $ 

% 

& 

& 2UGXPX] VRQ GHUHFH PRGHUQ VLODKODUOD GR QDWÃOÃGÃU

' 

' 2UGXPX]FHVDUHWL\OHQDPVDOPÃÙWÃU

 .DÖDQ .XW

 7UNRUGXVXWDULKER\XQFD|QHPOLEDÙDUÃODUDLP ]D DWPÃÙ YH FHVDUHWLQL WP GQ\D\D NDEXO HWWLU PLÙWLU

 .XUXOWD\

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 7UN RUGXVXQX ED ÙDUÃ\D XODÙWÃUDQ YH FHVDUHWLQL WP GQ\D\D NDEXOHWWLUHQÙDKVL\HWOHUGHQELULVLGHÖLOGLU"

<XNDUÃGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL 2UWD $V\D 7UNWDULKLLOHLOJLOLGHÖLOGLU"

 7DYDQDQQD

$ 

$ <XVXI+DV+DFLS

% 

& 

' 

% 0HWH+DQ & 6XOWDQ$OS$UVODQ ' 0.HPDO$WDWUN

 *|oHEH\DÙDPELoLPLQGHQ\HUOHÙLNKD\DWDJH oHQLON7UNWRSOXOXÖXGXU %LUoRNÙHKLUNXUPXÙODUÙHKLUOHULQHWUDIÃQÃVXU ODUODoHYLUPLÙOHUGLU

 ×ONG]HQOLYHVLVWHPOL7UNRUGXVX0g\ÃOÃQ

 7UNWDULKLQLQYHHGHEL\DWÃQÃQHQHVNLYH|QHP OLHVHUOHULQGHQNDEXOHGLOHQ2UKXQ<D]ÃWODUÃQÃGLN PLÙOHUGLU

GDWDKWDoÃNDQ+XQKNPGDUÃWDUD IÃQGDQNXUXOPXÙWXU

 7DUÃPVDOUHWLPH|QHPYHUPLÙOHUGLU

<XNDUÃGD ERÙ EÃUDNÃODQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLJHWLULOPHOLGLU" $ %LOJH.DÖDQ

% 0HWH+DQ

<XNDUÃGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL 8\JXUODUD DLW ELU|]HOOLNGHÖLOGLU"

& .XWOXN.DÖDQ

' %XPLQ.DÖDQ

$ 70

% 

& 

' 


×SHN<ROX©QGD7UNOHU ×VODPL\HW'RÖX\RU

7HVW¤

 ×VODPL\HW|QFHVL7UN'HYOHWOHULQHDLWED]Ã|]HO

 ×VODPL\HWWHQ |QFH $UDS \DUÃPDGDVÃQGD ELUELULQ GHQEDÖÃPVÃ]ELUoRNGHYOHWNXUXOPXÙWXU%XGX UXP $UDELVWDQ©GD VL\DVL ELUOLÖLQ EXOXQPDGÃÖÃQÃ J|VWHULU

OLNOHUÙXQODUGÃU x %R\ODUÃQELUDUD\DJHOPHVLLOHROXÙPXÙODUGÃU x hONHWRSUDNODUÃKDQHGDQ\HOHULQLQRUWDNPDOÃVD \ÃOPÃÙWÃU

×VODPL\HWWHQ|QFH$UDELVWDQ©GDVL\DVLELUOLÖLQ NXUXODPDPDVÃQGD DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL QLQHWNLOLROGXÖXV|\OHQHPH]"

%X LNL GXUXP DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQLQ ROXÙPDVÃQD]HPLQKD]ÃUODPÃÙWÃU"

$ $UDSODUÃQNDELOHOHUKDOLQGH\DÙDPDODUÃ

$ 7UNGHYOHWOHULQLQNÃVDVUHGH\ÃNÃOPDVÃQD % .DOÃFÃVDQDWHVHUOHULEÃUDNPDODUÃQD

% .DELOHOHUDUDVÃQGDNLVDYDÙODUYHNDQGDYDOD UÃ

& *|oHEH\DÙDPWDU]ÃQÃQVUGUOPHVLQH

& dRNGHÖLÙLNGLQOHULQ\D\JÃQROPDVÃ

' KD\YDQOÃ7UNWDNYLPLQLQKD]ÃUODQPDVÃQD

' ØLLUYHHGHEL\DWD|QHPYHUPHOHUL

 ×VODP 7DULKLQGH +] 0XKDPPHG©LQ |OPQGHQ 

VRQUD'|UW+DOLIH'|QHPLEDÙODPÃÙWÃU%XG|QH PLQH¦&XPKXUL\HW'|QHPL§GHGHQPHNWHGLU

, 0VOPDQODUÃQ YDUOÃÖÃQÃQ UHVPHQ WDQÃQPDVà ,, $UDELVWDQÃQVL\DVLVWQOÖQPVOPDQODUÃQ HOLQHJHoPHVL

'|UW +DOLIH '|QHPL©QLQ ¦&XPKXUL\HW '|QHPL§ RODUDNDGODQGÃUÃOPDVÃQÃQVHEHELDÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLRODELOLU"

,,, 0HNNHOLOHULQPVOPDQODUNDUÙÃVÃQGDLONNH]\H QLOPHVL

$ +DOLIHOHULQVHoLPOHEHOLUOHQPHVL

<XNDUÃGDNL JHOLÙPHOHU DÙDÖÃGDNL ROD\ODUGDQ KDQJLOHULQLQVRQXFXRODUDNRUWD\DoÃNPÃÙWÃU" , $ 0HNNH©QLQ )HWKL

,, +XGH\EL\H $QWODÙPDVÃ

,,, %HGLU 6DYDÙÃ

% +XGH\EL\H $QWODÙPDVÃ

0HNNH©QLQ )HWKL

%HGLU 6DYDÙÃ

& +XGH\EL\H $QWODÙPDVÃ

+D\EHULQ )HWKL

8KXW 6DYDÙÃ

' +XGH\EL\H $QWODÙPDVÃ

0HNNH©QLQ )HWKL

+HQGHN 6DYDÙÃ

% 'HYOHWLQWDPRODUDN|UJWOHQHPHPHVL & ×oPFDGHOHQLQ\DÙDQPDVà ' 6ÃQÃUODUÃQJHQLÙOHPHVL

 +](EXEHNLU

o

.XU©DQ¤Ã.HULPNLWDS KDOLQHJHWLULOPLÙWLU

(PHYLOHU

o

+DOLIHOLNPDNDPÃVDOWDQDWD G|QÙPÙWU

+]2VPDQ

o

×ON×VODPGRQDQPDVÃ NXUXOPXÙWXU

$EEDVLOHU

o

"

 ×VODPL\HWWHQ |QFHNL $UDELVWDQ©GD ELUoRN GHYOHW NXUXOPXÙWXU %X GHYOHWOHULQ KLoELUL $UDELVWDQ©GD VL\DVDOELUOLÖLVDÖOD\DPDPÃÙWÃU %XGXUXPXQRUWD\DoÃNPDVÃQGD

<XNDUÃGDNLHÙOHÙWLUPHWDEORVXQGDERÙEÃUDNÃ ODQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL JHWLULOPHOL GLU"

, $UDSODUÃQNDELOHOHUKDOLQGH\DÙDPDODUÃ ,, $UDELVWDQGDoRNGHÖLÙLNGLQLLQDQÃÙODUÃQEHQLP VHQPLÙROPDVÃ

$ 0DOLYHDVNHULDPDoOÃLONGLYDQWHÙNLODWÃNXUXO PXÙWXU

,,, 0HNNHQLQ|QHPOLELUWLFDUHWPHUNH]LROPDVÃ

% 7UNOHUHLGDULPDOLYHDVNHULDODQODUGD|QHP OLJ|UHYOHUYHUPLÙOHUGLU

JHOLÙPHOHULQGHQKDQJLVL\DGDKDQJLOHULHWNLOL ROPXÙWXU" $ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,

& ,YH,,

' ,,YH,,,

& $UDSPLOOL\HWoLOLÖL\DSPÃÙODUYH$UDSROPD\DQ PLOOHWOHUHN|WGDYUDQPÃÙODUGÃU ' .XUDQ©Ã.HULPoRÖDOWÃOPÃÙYH|QHPOLPHUNH] OHUHGDÖÃWÃOPÃÙWÃU 71


7HVW¤

×SHN<ROX©QGD7UNOHU ×VODPL\HW'RÖX\RU

 $ÙDÖÃGD'|UW+DOLIH'|QHPL©QGHVHoLPOHLÙEDÙÃQDJHOHQLVLPOHUYHULOPLÙWLU

%HGLU6DYDÙÃ

o

0VOPDQODUOD0HNNHOLOHU DUDVÃQGD\DSÃODQLON VDYDÙWÃU

8KXG6DYDÙÃ

o

0VOPDQODUDÖÃUND\ÃSODU YHUPLÙOHU0HNNHOLOHUVDYDÙà ND]DQPÃÙODUGÃU

+LFUHW

o

×VODP'HYOHWL©QGH +]0XKDPHGKHPGHYOHW EDÙNDQÃKHPGHNRPXWDQ ROPXÙWXU

+XGH\EL\H $QWODÙPDVÃ

o

"

 +]2VPDQ +](EXEHNLU +]gPHU +]$OL %X KDOLIHOHULQ GRÖUX VÃUDODQÃÙÃ DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLGLU" $ ¤ ¤ ¤ 

% ¤ ¤ ¤

& ¤¤¤

' ¤ ¤ ¤

<XNDUÃGDYHULOHQHÙOHÙWLUPHWDEORVXQGD¦"§ LOH J|VWHULOHQ\HUHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLJHWL ULOPHOLGLU" $ 0VOPDQODU0HNNHOLOHULQEDVNÃYHLÙNHQFH OHULQGHQNXUWXOPXÙWXU % 0HNNHOLOHUPVOPDQODUÃQVL\DVLYDUOÃÖÃQÃND EXOHWPLÙWLU & 0HGLQH©GHEXOXQDQ\DKXGLOHU0HGLQH©GHQoà NDUWÃOPÃÙWÃU

 ×VODPL\HWWHQ |QFH $UDELVWDQ©GD KDON NDELOHOHU

' .kEH0VOPDQODUÃQNRUXPDVÃDOWÃQDJLUPLÙ WLU

KDOLQGH\DÙDPÃÙEXNDELOHOHUDUDVÃQGDX]XQ\ÃO ODUVUHQVDYDÙYHNDQGDYDODUÃJ|UOPÙWU %XQD J|UH ×VODPL\HW |QFHVL $UDELVWDQ LoLQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHELOLU" $ 0HUNH]L\HWoLELU\|QHWLPÙHNOLQLQROGXÖX % 3XWSHUHVWOLÖLQ\D\JÃQELUGLQROGXÖX & $UDELVWDQ©GDVL\DVLELUOLÖLQVDÖODQDPDGÃÖà ' <D]ÃOÃYHV|]OKXNXNNXUDOODUÃQÃQROPDGÃÖÃ

 +LFUHWLQVRQXoODUÃQGDQED]ÃODUÃÙXQODUGÃU 0HGLQH©GH×VODP'HYOHWLNXUXOPXÙWXU

 0HNNHOLOHULQ0VOPDQODUDNDUÙÃEDVNÃODUÃQÃQDUW

 0VOPDQODU0HNNHOLOHULQEDVNÃYHLÙNHQFHOH ULQGHQNXUWXOPXÙWXU

PDVÃ

 +]0XKDPPHWKLFUHWWHQVRQUD0HGLQHKDONÃLOH YDWDQGDÙOÃNDQWODÙPDVÃLP]DODPÃÙWÃU

 ×VODPL\HW©LQ0HNNH©GH\DÙDQPD]KDOHJHOPHVL

 ×VODPL\HW©LQ\D\ÃOPDVÃKÃ]ODQPÃÙWÃU

 +]0XKDPPHG©LQ×VODPL\HWL0HNNHGÃÙÃQDGD \D\PDNLVWHPHVL

 ×VODPL\HW©LQSXWODUDNDUÙÃROPDVÃ

9HULOHQELOJLOHUGHQKDQJLVLPVOPDQODUÃQVL \DVLELUJoRODUDNRUWD\DoÃNWÃNODUÃQÃJ|VWHU PHNWHGLU" $ 

% 

& 

<XNDUÃGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL +LFUHW©LQ QH GHQOHULDUDVÃQGDJ|VWHULOHPH]"

' 

$ 72

% 

& 

' 


×SHN<ROX©QGD7UNOHU ×VODPL\HW'RÖX\RU

7HVW¤

 ×SHN<ROX7UNOHULQHOLQHJHoWL

 .DUDKDQOÃODU

 .DÖÃWYH0DWEDDdLQGÃÙÃQGDNXOODQÃOPD\DEDÙ ODQGÃ

x 7UNoH\LUHVPLGLOLODQHWPLÙOHU

 6DYDÙÃND]DQDQdLQ©LQEDWÃ\DLOHUOH\LÙLKÃ]ND ]DQGÃ

x 8\JXUDOIDEHVLQLNXOODQPÃÙODUGÃU

x .HUYDQVDUD\ODUYHPHGUHVHOHUNXUPXÙODU

 7UNNDYLPOHUL×VODPL\HW©LNDEXOHWPH\HEDÙOD GÃ

%XQD J|UH .DUDKDQOÃODUOD LOJLOL DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

<XNDUÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 7DODV 6DYDÙéQÃQ VRQXoODUÃQGDQELULVLGHÖLOGLU"

$ 0LOOL\HWoLELUDQOD\ÃÙEHQLPVHPLÙOHUGLU

$ 

% 

& 

% $UDSNOWUQQHWNLVLDOIDEHDODQÃQGDJ|UO PÙWU

' 

& (ÖLWLPH|QHPYHUPLÙOHUGLU ' 7LFDUHWLJHOLÙWLUPHNLVWHPLÙOHUGLU

 0VOPDQODUÃQ \ÃOÃQGD 0HNNH©GHQ 0HGL

 ×ON7UN×VODP'HYOHWLRODQ.DUDKDQOÃODU*D]QHOL

QH©\HJ|oHWPHVLQH¦+LFUHW§GHQLU

OHUYH%\N6HOoXNOXODUGD\DUJÃQÃQEDÖÃPVÃ]RO GXÖXJ|UOPÙWU

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL+LFUHW©LQ VRQXoODUÃQGDQELULVLGHÖLOGLU"

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLEXGXUXPDNDQÃWROD UDNJ|VWHULOHELOLU"

$ ×VODPL\HWLQ\D\ÃOPDVÃKÃ]ODQPÃÙWÃU % 0HNNHOLPÙULNOHUOH0HGLQH©GH\DÙD\DQPV OPDQODUDUDVÃQGDVDYDÙODUEDÙODPÃÙWÃU

$ 6L\DVLRWRULWHQLQNDGÃODUDEDVNÃX\JXODPDPDVà % .DGéQÃQYHUGLÖLNDUDUGDQPHPQXQROPD\DQ ODUÃQNDGÃ\ÃÙLND\HWHGHELOPHOHUL

& '|UWKDOLIHG|QHPLEDÙODPÃÙWÃU ' 0VOPDQODU0HGLQH©GHGHYOHWNXUPXÙODUGÃU

& $ÖÃUVXoLÙOH\HOHULQKNPGDUEDÙNDQOÃÖÃQGD NLELUPDKNHPHGH\DUJÃODQPDVà ' .DGÃODUÃQ\DOQÃ]FDÙHULKXNXNODLOHLOJLOLGDYD ODUDEDNPDVÃ

 7DODV6DYDÙéQGDQLWLEDUHQ 7UNOHUDUDVÃQGD

 '|UW+DOLIH'HYULELWWLNWHQVRQUDKDOLIHOLÖLHOH

×VODPL\HW\D\ÃOPD\DEDÙODPÃÙWÃU

JHoLUHQ GHYOHWOHU DÙDÖÃGDNL VHoHQHNOHUGHQ KDQJLVLQGHVÃUDVÃ\ODYHULOPLÙWLU"

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQLQ 7UNOHULQ ×VODP GQ\DVÃQGDNL VD\JÃQOÃÖÃQà DUWWÃUGÃÖà V|\OHQH PH]"

$ (PHYLOHU ¤ $EEDVLOHU ¤ 0HPONOOHU ¤ 2V PDQOÃODU

$ ×VODP 'Q\DVÃQà +ULVWL\DQ VDOGÃUÃODUÃQD NDUÙà NRUXPDODUÃ

% $EEDVLOHU¤2VPDQOÃODU¤(PHYLOHU¤0HPO OOHU

% ×VODPL\HWLQ GDKD JHQLÙ DODQD \D\ÃOPDVÃQGD HWNLOLROPDODUÃ

& (PHYLOHU ¤ 2VPDQOÃODU ¤ 0HPONOOHU ¤ $E EDVLOHU

& +DOLIHOHULKLPD\HHWPHOHUL

' $EEDVLOHU ¤ 0HPONOOHU ¤ (PHYLOHU ¤ 2V PDQOÃODU

' 7UN'HYOHWOHULDUDVÃQGDVDYDÙODUÃQ\DSÃOPDVà 73


7HVW¤ 

×SHN<ROX©QGD7UNOHU ×VODPL\HW'RÖX\RU

 +](EXEHNLU '|QHPL

o

.XU©DQ¤Ã.HULP©LQNLWDSKD OLQHJHWLULOPHVLQLVDÖODPÃÙ WÃU

 +]gPHU '|QHPL

o

'HYOHWLÙOHULQGH\|QHWLP PDOL\HDGDOHWYHRUGXDODQ ODUÃQGD\HQLOLNOHU\DSPÃÙWÃU

 +]2VPDQ '|QHPL

o

 +]$OL '|QHPL

oHÝCRET

×ON×VODPGRQDQPDVÃROXÙWX UXOPXÙ.ÃEUÃVYHUJL\H EDÖODQPÃÙWÃU

Ýslamiyet daha kolay yayýlma alaný bulmuþtur.

7UNOHUHDVNHULYHLGDUL DODQODUÃQGD|QHPOLJ|UHYOHU YHUPLÙWLU

% 

& 

Hicri takvimin baþlangýcý sayýlmýþtýr.

<XNDUÃGDNLWDEORGD ¦"§ J|VWHULOHQ\HUHDÙDÖÃ GDNLOHUGHQKDQJLVL\D]ÃOPDOÃGÃU"

<XNDUÃGD YHULOHQ HÙOHÙWLUPH WDEORVXQGD KDQ JLVL\DQOÃÙ YHULOPLÙWLU" $ 

Medine’de ilk Ýslam devletinin temeli atýlmýþtýr.

$ +]0XKDPPHG0HGLQHKDONÃLOHYDWDQGDÙOÃN DQWODÙPDVÃLP]DODPÃÙWÃU

' 

% .XUDQà .HULP oRÖDOWÃOÃS |QHPOL PHUNH]OHUH J|QGHULOPLÙWLU & .kEHSXWODUGDQWHPL]OHQPLÙWLU ' $UDS<DUÃPDGDVéQGD\DÙD\DQLQVDQODUÃQE \NELUE|OPPVOPDQROPXÙWXU

 +DOLIHOHULQVHoLPOHLÙEDÙÃQDJHOPHVL +DOLIHOLÖLQVDOWDQDWDG|QÙPHVL .XU©DQÃ.HULPLQoRÖDOWÃODUDN|QHPOLPHUNH]OH UHJ|QGHULOPHVL ×ON×VODPGRQDQPDVÃQÃQROXÙWXUXOPDVà <XNDUÃGDYHULOHQJHOLÙPHOHUGHQKDQJLVL(PH YLOHUG|QHPLQGHJHUoHNOHÙPLÙWLU" $ 

% 

& 

' 

 ×VODPL\HWWHQ|QFH$UDELVWDQ©GDVL\DVLELUOLNNXUX ODPDPDVÃQDUDÖPHQNOWUELUOLÖLVDÖODQDELOPLÙ WLU .OWUELUOLÖLQLQVDÖODQPDVÃQGD

 $EEDVLOHU ELOLP YH NOWU IDDOL\HWOHULQH E\N |QHPYHUPLÙOHUGLU+DUXQ5HÙLWYHRÖOX0HPXQ G|QHPLQGH%DÖGDWELOLPYHNOWUPHUNH]LKDOL QHJHOPLÙWLU$\UÃFDELUoRNNHQWWH\DEDQFÃHVHUOHU $UDSoD©\DoHYULOPLÙWLU

, .DELOHOHUDUDVÃQGDNDQGDYDODUÃQÃQ\DÙDQPD Và ,, %LUELULQGHQEDÖÃPVÃ]ELUoRNGHYOHWNXUPDODUà ,,, )DUNOÃLQDQoODUDVDKLSROVDODUGDRUWDNGLOLNRQXÙ PDODUÃSDQD\ÃUODUG]HQOHPHOHUL

%XQDJ|UH$EEDVLOHULOHLOJLOLRODUDNDÙDÖÃGD NLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHELOLU"

JHOLÙPHOHULQGHQKDQJLVL\DGDKDQJLOHULHWNLOL ROPXÙWXU" $ <DOQÃ],,

% <DOQÃ],,,

& ,YH,,,

' ,,YH,,,

$ %LOLPYHNOWUH|QHPYHUGLNOHUL % hPPHWoLOLNSROLWLNDVÃL]OHGLNOHUL & 0LPDUL\DSÃODQPDGDoRNL\LROGXNODUà ' (PHYLOHU©GHQGDKDJHQLÙVÃQÃUODUDXODÙWÃNODUà 74


×SHN<ROX©QGD7UNOHU 7UNOHULQ<HQL<DÙDPÃ

7HVW¤

 0VOPDQ7UNGHYOHWOHULQGHE\NNÃVPÃÙDKH

 ×VODPL\HW |QFHVL 7UN GHVWDQODUÃQGD 2UWD $V\D

VHUVD\ÃODFDNGHUHFHGHPLPDULNLWDEHKDWWH] KLS VVOHPH PLQ\DWU oLQL KDOà NLOLP JLEL P NHPPHO VDQDW HVHUOHUL \DSÃOPÃÙWÃU $V\D LoOHULQ GHQ $NGHQL]©H 2ÖX] %R]NÃUODUÃQGDQ +LQGLVWDQ RUWDODUÃQDYH0ÃVÃU©DNDGDUX]DQDQJHQLÙVDKDGD RGHYULQ7UNGHYOHWOHULQGHQNDOPDVDUD\FDPL PHVFLW LPDUHW KDQ KDPDP GDUÙÙLID PHGUH VHWUEHNPEHWÙDGÃUYDQoHÙPHVHELONDOH VXU JLEL ELQOHUFH VDQDW HVHUL JQP]H NDGDU JHOPLÙWLU

7UNWRSOXPODUÃQÃQ\DUDWÃOÃÙHIVDQHOHULoRÖDOPD ODUà NDUÙÃODÙWÃNODUà DFÃOà YH PXWOX ROD\ODU WRSOXP YHGHYOHWKD\DWÃQGD|QGHWXWXODQHUGHPOHUGLN NDWHGLOHFHNKXVXVODUVHPEROOHÙWLULOHUHNPNHP PHOELUÙHNLOGHNXÙDNWDQNXÙDÖDDNWDUÃOPDNWDGÃU %XÙHNOLLOHGHGHVWDQODUYHHIVDQHOHUELUWRSOX PXQYHRWRSOXPLoLQGH\DÙD\DQELUH\OHULQEHQ OLNOHULQLQROXÙPDVÃQGDJQONROD\ODUNDUÙÃVÃQGD NLYD]L\HWDOÃÙODUÃQÃQYHWXWXPODUÃQÃQÙHNLOOHQPH VLQGH DQD KD\DW oL]JLOHULQLQ EHOLUOHQLS ÙHNLOOHQ PHVLQGHYHL]OHQPHVLQGHHVDVOÃELUUROR\QDPDN WDGÃU

%XGXUXPDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQLQJ|VWHU JHVLGLU"

<XNDUÃGDNLSDUDJUDIWD7UNGHVWDQODUÃQÃQKDQ JL\|QYXUJXODQPÃÙWÃU"

$ ×VODPVDQDWÃQÃQIDUNOÃNOWUOHULQL]LQLWDÙÃGÃÖà QÃQ % ×VODP GLQLQLQ VDQDWD EDNÃÙ DoÃVÃQÃQ ROXPVX] ROGXÖXQXQ

$ 'HVWDQODUÃQJHUoHNOHULDQODWPDVÃ

& 7UN¤×VODPVDQDWÃQÃQoDÖÃQÃQ]LUYHVLQHoÃN WÃÖÃQÃQYHNDOÃFÃHVHUOHUEÃUDNWÃÖÃQÃQ

& +HUWRSOXPXQNHQGLQHJ|UHGHVWDQODUÃROGXÖX

% 'HVWDQODUÃQHÖLWLFLYHELOJLOHQGLULFL|]HOOLÖL ' %WQGHVWDQODUÃQ\D]ÃOÃRODUDNJHOHFHNQHVLO OHUHDNWDUÃOGÃÖÃ

' 7UN¤×VODPVDQDWÃQÃQJHOLÙPHGLÖLQLQ<XVXI +DV +DFLS .DUDKDQOÃ 'HYOHWL ]DPDQÃQGD \DÙDPÃÙ WÃU 7HPHO HÖLWLPLQL %DODVD JXQ©GD DOPÃÙWÃU .HQGLVLQH |QFHGHQ %DODVDJXQOX <XVXI GHQLOL\RUGX 6RQUD NHQGLVLQH +DV+DFLSDGÃYHULOPLÙWLU

 .DUDKDQOà 'HYOHWL 6HPHUNDQW©WD \DSWÃUÃODQ PHG UHVHGHHÖLWLPJ|UHQ|ÖUHQFLOHUHEHOOL|OoGHEXUV YHUPLÙWLU %XQD J|UH .DUDKDQOà 'HYOHWL LoLQ DÙDÖÃGDNL OHUGHQKDQJLVLV|\OHQHELOLU" $ 3R]LWLIELOLPOHULQJHOLÙPHVLQLVDÖODPÃÙWÃU

<XVXI+DV+DFLS©LQ7UNGLOLYHHGHEL\DWÃLoLQ WHPHO ELU HVHU RODQ \DSÃWà DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU"

% 0HGUHVHOHUH\DOQÃ]FD7UNRODQODUÃDOPÃÙODU GÃU & 0HGUHVHOHUGH \DOQÃ]FD GLQL GHUVOHU RNXWXO PXÙWXU ' (ÖLWLPH |QHP YHUPLÙ |ÖUHQFLOHUH RODQDNODU VDÖODPÃÙWÃU 75

$ 'LYDQÃ/JDWLW7UN

% .XWDGJX%LOLJ

& 'LYDQÃ+LNPHW

' 6L\DVHWQDPH


7HVW¤

×SHN<ROX©QGD7UNOHU 7UNOHULQ<HQL<DÙDPÃ

 .DUDKDQOÃ 'HYOHWL ]DPDQÃQGD 5LEDW 7DÙUDEDW

 7UNOHU×VODPGLQLQLNDEXOHWWLNWHQVRQUD

DGà YHULOHQ NHUYDQVDUD\ODU \DSÃOPÃÙWÃU %X NHU YDQVDUD\ODU WXÖOD YH NHUSLo DÖÃUOÃNOà ROGXÖX LoLQ JQP]HHQND]ODUÃNDOPÃÙWÃU

,

+ULVWL\DQ GQ\DVÃQD NDUÙà ×VODP GQ\DVÃQÃQ NRUX\XFXOXÖXQXVWOHQPLÙOHUGLU

,, +DOLIHOLÖLQYDUOÃÖÃQÃVUGUPHVLQLVDÖODPÃÙODU GÃU

%XGXUXP.DUDKDQOÃ'HYOHWL©QLQKDQJL|]HOOL ÖLQLJ|VWHUPHNWHGLU"

,,, $QDGROX$IJDQLVWDQ3DNLVWDQ%RVQDYH$U QDYXWOXNJLELONHOHULIHWKHGHUHNEXUDODUGD×V ODPL\HW©LQ\D\ÃOPDVÃQÃVDÖODPÃÙODUGÃU

$ 7DUÃPODXÖUDÙWÃÖÃQÃQ % 7LFDULIDDOL\HWOHUGHEXOXQGXÖXQXQ & .OWU YH VDQDW IDDOL\HWOHULQH DÖÃUOÃN YHUGLÖL QLQ

%XQD J|UH 7UNOHUOH LOJLOL DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLV|\OHQHPH]"

' (ÖLWLPH|QHPYHUGLÖLQLQ

$ ×VODPGLQLQLJHQLÙELUDODQD\D\PÃÙODUGÃU % +DOLIHOLNPDNDPÃQÃNRUXPXÙODUGÃU & +DOLIHOLÖLVDOWDQDWKDOLQHJHWLUPLÙOHUGLU ' ×VODP NOWU YH PHGHQL\HWLQLQ JHOLÙPHVLQH NDWNÃGDEXOXQPXÙODUGÃU

 *D]QHOL 'HYOHWL©QGH VDUD\GD 7UNoH NRQXÙXO PXÙIDNDWUHVPLGLORODUDN$UDSoDYH)DUVoDEH QLPVHQPLÙWLU

 6HOoXNOXODUHÖLWLPIDDOL\HWOHULQH|QHPYHUPLÙOHU \DWÃOà YH EXUVOX PHGUHVHOHU NXUPXÙODUGÃU %X PHGUHVHOHUGHQ ELUL GH 1L]DPOPON WDUDIÃQGDQ NXUXODQ1L]DPL\H0HGUHVHOHULGLU%XUDGDELUoRN GHYOHWDGDPÃYH\|QHWLFL\HWLÙPLÙWLU

%X GXUXP DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL LOH LOJLOL GLU" $ dRNXOXVOXELU\DSÃ\DVDKLSROPDODUÃ

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQH XODÙÃ ODPD]"

% $UDSROPD\DQ0VOPDQODUÃGÃÙODPDODUà & $UDSoD©QÃQGDKDVWQELUGLOROPDVÃ

$ 0HGUHVHOHUGHGLQLDÖÃUOÃNOÃGHUVOHULQRNXWXOGX ÖXQD

' 7UNoHQLQUHVPL\D]ÃGLOLQHX\JXQROPDPDVÃ

% 0HGUHVHOHUGHGHYOHWJ|UHYOLOHULQLQ\HWLÙWLULOGL ÖLQH & 6HOoXNOXODUGDHÖLWLPH|QHPYHULOGLÖLQH ' 0HGUHVH HÖLWLPLQLQ \D\JÃQODÙWÃÖÃQD YH SDUD VÃ]ROGXÖXQD

 $EEDVLOHU ]DPDQÃQGD EDÙOD\DQ HVNL <XQDQ YH +HOHQ PHGHQL\HWOHULQH DLW HVHUOHU YH IHOVHIH DNÃPODUÃQÃQoHYLULOHUL7UNKDNLPL\HWLGHYUHVLQGH ]LUYH\HXODÙPÃÙWÃU%|\OHFH×VODPPHGHQL\HWLQGH E\N JHOLÙPHOHU ROPXÙWXU %DWÃGD XQXWXOPXÙ RODQ<XQDQYH+HOHQPHGHQL\HWL+DoOÃVHIHUOHUL VD\HVLQGH×VODPPHGHQL\HWLLOHELUOLNWHWHNUDU$Y UXSD©\DWDÙÃQPÃÙWÃU×VODPPHGHQL\HWLQLQ|QFOHUL GXUXPXQGDRODQ7UNELOJLQOHUEWQGQ\DWDUD IÃQGDQ WDQÃQPÃÙ YH HVHUOHUL \]\ÃOODUFD ELOLPH UHKEHUOLNHWPLÙWLU%X7UNELOJLQOHULQLQHQQOOH ULYH©GÃU

 , 7UNOHUDUDVÃQGD×VODPL\HW©LQ\D\ÃOPDVÃQÃQKÃ] ODQGÃÖÃG|QHP ,, +DOLIHOLÖLQVDOWDQDWDG|QÙWÖ]DPDQ ,,, 0VOPDQODUÃQ0HNNH©GHQ0HGLQH©\HJ|oHW WLÖLG|QHP <XNDUÃGDNL GXUXPODU VÃUDVÃ\OD KDQJL G|QHPH DLWWLU" ,

<XNDUÃGDNL SDUDJUDIWD ERÙ EÃUDNÃODQ \HUOHUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLJHWLULOHPH]" $ )DUDEL

% %LUXQL

& $OL.XÙoX

' ×EQL6LQD 76

,,

,,,

$ '|UWKDOLIH

(PHYLOHU

$EEDVLOHU

% $EEDVLOHU

(PHYLOHU

+]0XKDPPHG

& (PHYLOHU

$EEDVLOHU

'|UWKDOLIH

' '|UWKDOLIH

$EEDVLOHU

+]0XKDPPHG


×SHN<ROX©QGD7UNOHU 7UNOHULQ<HQL<DÙDPÃ7HVW¤ 7UNOHULQ×VODPL\HWLNDEXOHWPHOHUL\OHELUOLNWHPL

2UWD $V \D©GDNL7UN 7UN×VODP ×ON7UN×V OHUOHVDYDÙD NWUQHDLW o " o ODP 'HY o UDNLVODPL\H LON HVHUOHUL OHWL©GLU WL\D\PÃÙODU YHUPLÙWLU GÃU

UDVYHERÙDQPDLÙOHUL×VODPGLQLQLQKNPOHULQH J|UHG]HQOHQPLÙWLU %XELOJLOHUHEDNÃODUDN , 7UNOHUPLOOLEHQOLNOHULQL\LWLUPLÙOHUGLU ,, +XNXNDODQÃQGDGHÖLÙLNOLNOHU\DÙDQPÃÙWÃU

<XNDUÃGDYHULOHQGL\DJUDPDJ|UH ¦"§ LOHJ|V WHULOHQ\HUHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL\D]ÃOPD OÃGÃU"

,,, 7RSOXPGDVRV\DOGD\DQÃÙPDYH\DUGÃPODÙPD DUWPÃÙWÃU \RUXPODUÃQGDQKDQJLVL\DGDKDQJLOHUL\DSÃOD ELOLU"

$ .DUDKDQOÃODUÃQ\ÃNÃOÃÙQHGHQOHUL % .DUDKDQOÃODUÃQ7UN¤×VODP7DULKLQGHNL|QH PL & .DUDKDQOÃ'HYOHWL©QLQNXUXOXÙX ' ×ON7UN¤×VODPGHYOHWOHUL

$ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,

& ,YH,,

' ,,YH,,,

 ×VODPL\HWL \D\PDN LoLQ +LQGLV WDQ©DVHIHUG]HQOHPLÙWLU

 $ÙDÖÃGDNL|ÖUHQFLOHU7UNOHULQ×VODPL\HWHNDWNÃOD

&POHGH ERÙ EÃUDNÃODQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLJHWLULOHELOLU" $ 0HWH+DQ

% *D]QHOL0DKPXW

& 0HOLNÙDK

' %XPLQ.DÖDQ

UÃKDNNÃQGDELOJLYHUPLÙWLU Türkler, Hristiyan dünyasýna karþý Ýslam dünyasýnýn koruyuculuðunu üstlenmiþtir.

Ýlker Halifeliði koruyarak varlýðýný sürdürmesini saðlamýþlardýr.

 7UNGHYOHWOHULQHDLWED]Ã|]HOOLNOHUÙXQODUGÃU

Daðýnýk haldeki müslümanlarý tek bayrak altýna toplamýþlardýr.

Burcu Ýslamiyetin dar bir alanda sýkýþmasýna neden olmuþlardýr.

 *|oHEHELU\DÙDPWDU]ÃQÃEHQLPVHPLÙOHUGLU *|NWDQUÃGLQLQHLQDQPÃÙODUGÃU .DGÃQODUGHYOHW\|QHWLPLQGHV|]VDKLELROPXÙ WXU

Erman

Ceyda

 6ÃNVÃNWDKWNDYJDODUÃ\DÙDQPÃÙWÃU gÖUHQFLOHUGHQ KDQJLVLQLQ YHUGLÖL ELOJL \DQ OÃÙWÃU"

9HULOHQELOJLOHUGHQKDQJLVLQLQ7UNGHYOHWOHUL QLQNÃVDVUHGH\ÃNÃOPDVÃQGDHWNLVLGDKDID] ODGÃU"

$ ×ONHU

% &H\GD

$ 

& (UPDQ

' %XUFX

% 

& 

' 77


7HVW¤

×SHN<ROX©QGD7UNOHU 7UNOHULQ<HQL<DÙDPÃ

 7UNOHUDUDVÃQGD×VODPL\HWLQ\D\ÃOPDVÃQÃQKÃ]

 7DODV 6DYDÙéQÃQ VRQXoODUÃQGDQ ED]ÃODUÃ ÙXQODU

ODQGÃÖÃG|QHPGLU

GÃU

 ×VODPWDULKLQGHELOLPVHOYHNOWUHOoDOÃÙPDODUÃ\ OD|QSODQDoÃNWÃÖÃG|QHPGLU

 .DUOXN<DÖPDYHdLÖLO7UNOHULdLQHJHPHQOL ÖLQGHQNXUWXOPXÙODUGÃU

 ×VSDQ\D©QÃQPVOPDQODUWDUDIÃQGDQIHWKHGLOGLÖL G|QHPGLU

 ×VODPL\HW 7UNOHU DUDVÃQGD KÃ]OD \D\ÃOPD\D EDÙODPÃÙWÃU

<XNDUÃGD YHULOHQ |]HOOLNOHUGHQ KDQJLOHUL $EEDVLOHUG|QHPLQHDLWWLU" $ <DOQÃ]

% YH

& YH

' YH

 7UN¤$UDSLOLÙNLOHULROXPOX\|QGHJHOLÙPLÙWLU .DÖÃW YH PDWEDD dLQOLOHUGHQ 0VOPDQODUD JHoPLÙWLU 9HULOHQ ELOJLOHUGHQ KDQJLVL 7DODV 6DYDÙéQÃQ NOWUHODODQGDNLELUVRQXFXGXU" $ 

 7UNOHULQ×VODPL\HWLNDEXOHWPHOHULQGH

,, $KLUHWLQDQFÃQÃQROPDVà ,,, dLQOLOHULOHPFDGHOHHWPHOHUL

,,, $UDELVWDQÃ KDNLPL\HW DOWÃQD DOPDN LVWHPHOHUL

|]HOOLNOHULQGHQKDQJLVL\DGDKDQJLOHULPVO PDQROPDODUÃQGDHWNLOLROPXÙWXU"

GXUXPODUÃQGDQKDQJLVL\DGDKDQJLOHULHWNLOL ROPXÙWXU"

& ,YH,,

' ,,YH,,,

' 

, ×VODPL\HWLQNHQGLGLQOHULLOHEHQ]HUOLNJ|VWHUPH OHUL

,, ×VODPL\HWWHNL NXUEDQ DKLUHW FHQQHW YH FH KHQQHPJLELNDYUDPODUÃQ7UNOHULQLQDQFÃQGD GD\HUDOPDVÃ

% <DOQÃ],,

& 

 7UNOHULQ

, 7UNOHUGH×VODPL\HW©WHQ|QFHWHN7DQUÃLQDQFà QÃQ\D\JÃQROPDVÃ

$ <DOQÃ],

% 

$ , YH,,,

% <DOQÃ],,

& ,YH,,

' <DOQÃ],

 .DUDKDQOÃODU KDNLPL\HW NXUGXNODUà E|OJHGH \RO 7UNOHU×VODP©DJLUGLNWHQVRQUDNOWUYHPHGHQL

JYHQOLÖLQL VDÖODPDN LoLQ NHUYDQVDUD\ODU NXU PXÙWXU

\HWWHQ VRV\DO \DÙDPD HNRQRPLN \DÙDPGDQ VL \DVL \DÙDPD ELUoRN DODQGD \DÙDPODUÃQGD GHÖL ÙLNOLNOHUROPXÙWXU

%X GXUXP DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQLQ ELU J|VWHUJHVLGLU"

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL7UNOHULQ ×VODPL\HW©LQNDEXOLOHELUOLNWHHNRQRPLNDODQ GD\DÙDPGHÖLÙLPOHUGHQELULVLGLU"

$ 7LFDUHW IDDOL\HWOHULQL JHOLÙWLUPH\H |QHP YHU GLNOHULQLQ

$ ×ON7UN×VODPHVHUOHULQLYHUPLÙOHUGLU

% 7UN¤×VODPNOWUQHDLWLONHVHUOHUYHUPHOH ULQLQ

% <HUOHÙLNKD\DWDJHoPLÙOHUGLU

& 0VOPDQOÃÖÃNDEXOHWPHOHULQHUDÖPHQ7UN ONOHULQLKLo\LWLUPHPHOHULQLQ

& ØHKLUKD\DWÃWLFDUHWYHHVQDIOÃNJLEL\HQLLÙOHUL JHOLÙWLUPLÙWLU

' ×VODPL\HWLQ \D\ÃOPDVÃ LoLQ VDYDÙPDODUÃQÃQ YH WRSUDNODUÃQÃJHQLÙOHWPHOHULQLQ

' 0LPDULYHED\ÃQGÃUOÃNJHOLÙPLÙWLU 78


Ă&#x2014;SHN<ROXŠQGD7 UNOHU Ă&#x2014;ON7 UNĂ&#x2014;VODP'HYOHWOHUL7HVW¤ 

Ă&#x2021;ocuklar, TĂźrklerin Emeviler dĂśneminde Ă?slamiyeti kabul etmemelerinin nedeni nedir. Emevi halifeliĂ°i zamanĂ˝nda MĂźslĂźman Araplarla TĂźrkler komĂžu olmalarĂ˝na raĂ°men Ă?slamiyeti ancak Abbasiler dĂśneminde kabul etmeye baĂžlamýÞlardĂ˝r.

gĂ&#x2013;UHWPHQLQ VRUXVXQD KDQJL |Ă&#x2013;UHQFL GRĂ&#x2013;UX FHYDSYHUPLĂ&#x2122;WLU" A)

Tßrklerin eski inançlarýndan vazgeçmemeleri

7DULKWHNXUXOPXĂ&#x2122;|QHPOL7Â UNGHYOHWOHULQGHQELUL VLRODQ8\JXU'HYOHWLUHVLPVDQDWĂ&#x192;QGDJ|UÂ OHQELU oRNHWNLOHULEDNĂ&#x192;PĂ&#x192;QGDQPLQ\DWÂ UVDQDWĂ&#x192;LoHULVLQ GH GH |QHPOL ELU \HUH VDKLSWLU %X PLQ\DWÂ UOHU LOHUOH\HQG|QHPOHUGHDGHWDĂ&#x2014;VODPPLQ\DWÂ UOHULQH |UQHN WHĂ&#x2122;NLO HWPLĂ&#x2122;OHUGLU $\UĂ&#x192;FD EX HVHUOHU 7Â UN VDQDWWDULKLEDNĂ&#x192;PĂ&#x192;QGDQGDoRN|QHPOLROXSEXQ ODUELOLQHQLON7Â UNPLQ\DWÂ UOHULGLU

B) Tßrklerin gÜçebe

hayat tarzýný benimsemiÞ olmalarý

%XQD J|UH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL \DUJĂ&#x192;ODUGDQ KDQJLVLQH XODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODPD]"

C)

Tek tanrýlý inancýn varlýðý

D)

$ 8\JXU GHYOHWL UHVLP VDQDWĂ&#x192;QGD ROGXNoD LOHUL JLWPLĂ&#x2122;WLU % 0LQ\DWÂ UVDQDWĂ&#x192;7Â UNOHUH|]JÂ ELUVDQDWWĂ&#x192;U

Emevilerin ýrkçý politikalarý

& 8\JXUODUĂ&#x192;Q \DSWĂ&#x192;NODUĂ&#x192; PLQ\DWÂ UOHU Ă&#x2014;VODPL\HW VRQUDVĂ&#x192;G|QHPGHNLVDQDWoĂ&#x192;ODUDLOKDPND\QD Ă&#x2013;Ă&#x192;ROPXĂ&#x2122;WXU ' 7Â UNOHULQGLQLLQDQĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUĂ&#x192;UHVLPVDQDWĂ&#x192;QĂ&#x192;Q\D\Ă&#x192;O PDVĂ&#x192;QĂ&#x192;HQJHOOHPLĂ&#x2122;WLUĂ?lk TĂźrk Â&#x2013; Ă?slam eserlerini vermeleri

Veraset sistemini devam ettirmeleri

Mehmet �lk burslu Üðrenci sistemini baÞlatmalarý

 7Â UNGHYOHWOHULQLQ\Ă&#x192;NĂ&#x192;OPDVĂ&#x192;QGDHWNOLOLRODQIDNW|U

Leyla Resmi dillerinin Tßrkçe olmasý

OHUĂ&#x2122;XQODUGĂ&#x192;U x Ă&#x2014;SHN<ROXŠQXQdLQŠLQHOLQHJHoPHVL x %R\ODUDUDVĂ&#x192;QGDNLHJHPHQOLNP FDGHOHVL Orhan

x 7RSUDNODUĂ&#x192;QKDQHGDQÂ \HOHULDUDVĂ&#x192;QGDSD\ODĂ&#x2122;Ă&#x192;O PDVĂ&#x192;

Fatmanur

%XQD J|UH 7Â UN GHYOHWOHULQLQ \Ă&#x192;NĂ&#x192;OPDVĂ&#x192;QGD DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLQLQHWNLOLROGXĂ&#x2013;XV|\ OHQHPH]"

<XNDUĂ&#x192;GDNL |Ă&#x2013;UHQFLOHUGHQ KDQJLVLQLQ YHUGLĂ&#x2013;L ELOJL LON PÂ VOÂ PDQ 7Â UN 'HYOHWL RODQ .DUD KDQOĂ&#x192;ODUĂ&#x192;Q PLOOL EHQOLNOHULQL NRUXGXĂ&#x2013;XQX J|V WHULU"

$ *|oOHU

% Ă&#x2014;ooHNLĂ&#x2122;PHOHU

$ 0HKPHW

% /H\OD

& (NRQRPLNVĂ&#x192;NĂ&#x192;QWĂ&#x192;ODU

' <|QHWLPĂ&#x2122;HNOL

& )DWPDQXU

' 2UKDQ

79


7HVW¤ 

×SHN<ROX©QGD7UNOHU ×ON7UN×VODP'HYOHWOHUL×ONGHID7UNDGÃQÃNXOODQPÃÙODUGÃU

Türkler Ýslamiyeti kýlýç zoruyla deðil, kendi rýzalarýyla kabul etmiþlerdir. Ýslamiyetin kabulü ile birlikte Türkler’in sosyal ve kültürel hayatlarýnda bazý deðiþiklikler de meydana gelmiþtir. Bu deðiþikliklere kim örnek vermek ister?

p ×ONKNPGDUÃ%XPLQ.DÖDQ©GÃU p KDUIOLELUDOIDEHNXOODQPÃÙODUGÃU p "

<XNDUÃGDNL GL\DJUDPGD ERÙ EÃUDNÃODQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLJHWLULOPHOLGLU" $ 8\JXUODU

% +XQODU

& .|N7UNOHU

' .DUDKDQOÃODU

+DQJL|ÖUHQFLQLQYHUGLÖL|UQHN\DQOÃÙWÃU" A)

Yerleþik hayata geçmeye baþlamýþlardýr.

B)

Þehir ve köylere yerleþen Türklerin sayýsý artmýþtýr.

 C)

7UNOHULQ ×VODP GLQLQL NDEOQGHQ |QFH \D]ÃODQ 2UKXQDELGHOHULLoHULNRODUDN7UNWDULKLYHNOW U EDNÃPÃQGDQ |QHPOLGLU $ELGHOHUGH 7UNOHULQ \DEDQFÃODUÃQ VL\DVHWLQH DOHW ROGXÖX ]DPDQODUGD ER]XOGXÖX GHYOHW NDGHPHOHULQGH ELOJLOL YH HKLO ROPD\DQ NDGURQXQ LÙ EDÙÃQD JHWLULOGLÖL ]DPDQ LGDUH PHNDQL]PDVÃQÃQ L\L oDOÃÙPD\ÃS DKDOLGH KRÙQXWVX]OXN J|UOGÖ \DEDQFà NOWUQQ 7UN ELUOLÖLQL ]HGHOH\LS ÙDKVL\HWLQL ND\EHWWLUGLÖL KLWDEHW VDQDWÃQD X\JXQ ELU DQODWÃPOD YHULOPLÙWLU 7UNPLOOHWLQLQHQ]RUÙDUWODUGDELOHLoLQGHQNXY YHWOLÙDKVL\HWOHUoÃNÃSONH\LNXUWDUÃSGHYOHWL\H QLGHQ NXUXS JoOHQGLUGLÖL DQODWÃODQ DELGHOHUGH GHYOHW \|QHWLPL \DQÃQGD 7UNOÖQ EDÖÃPVÃ]OÃN ILNULQH\HUYHULOPLÙWLU

Tarým, ticaret ve esnaflýkla uðraþanlarýn sayýsý artmýþtýr.

D)

Milli kimliklerini unutmuþlardýr

 %R]NÃU7UNOHULJL\LPHÙ\DODUÃQÃNR\XQNX]XVà ÖÃU WLONL YH DY KD\YDQODUÃQÃQ GHULVL LOH GHYH \ QQGHQ \DSDUODUGà (VNL 7UNOHU D\UÃFD EH] GR NXUODU JL\HFHNOHUL LoLQ GH NHQGLU \HWLÙWLULUOHUGL <QNXPDÙYHEH]GHQLooDPDÙÃUÃ\DSDUUHWWLN OHUL\QNXPDÙYHNHoHOHULEDÙWDdLQROPDN]H UHoHÙLWOLONHOHUHLKUDoHGHUOHUGL

%XQD J|UH 2UKXQ DELGHOHULQGH DÙDÖÃGDNL DODQODUGDQKDQJLVLQHGHÖLQLOPHPLÙWLU"

%X ELOJLOHUH J|UH 7UNOHULQ HNRQRPLN IDDOL \HWOHUL DUDVÃQGD DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQLQ ROGXÖXQGDQV|]HGLOHPH]"

$ 6L\DVHW

% 6RV\DO+D\DW

$ 7DUÃP

% 7LFDUHW

& 7|UH

' (NRQRPL

& 'RNXPDFÃOÃN

' 0DGHQFLOLN

80


×SHN<ROX©QGD7UNOHU ×ON7UN×VODP'HYOHWOHUL

 hONHWRSUDNODUÃQÃQKDQHGDQ\HOHULDUDVÃQGDSD\

 *D]QHOLOHULOHLOJLOLDÙDÖÃGDYHULOHQELOJLOHUGHQ KDQJLVL\DQOÃÙWÃU"

ODÙÃOPDVÃ 2UGXGDNLDVNHUOHULQSDUDOÃROPDVÃ

$ 'DQGDQDNDQ6DYDÙéQGD6HOoXNOXGHY OHWLQLDÖÃU\HQLOJL\HXÖUDWPÃÙODUGÃU

 .XWDQOD\ÃÙÃQÃQJ|UOPHVL .XUXOWD\DGÃYHULOHQPHFOLVOHULQLQROPDVÃ

% (Q SDUODN G|QHPOHULQL *D]QHOL 0DKPXW ]D PDQÃQGD\DÙDPÃÙODUGÃU

<XNDUÃGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL 2UWD $V\D 7UNNOWUYHX\JDUOÃÖÃQDDLWELU|]HOOLNGHÖLO GLU" $ 

7HVW¤

% 

& 

& *D]QHOL0DKPXW+LQGLVWDQ©DVHIHUG]HQ OHPLÙWLU ' (JHPHQOLNOHULDOWÃQGDELUoRNPLOOHWLEDUÃQGÃUDQ *D]QHOLOHU Lo NDUJDÙDODU QHGHQL\OH ©GH \ÃNÃOPÃÙWÃU

' 

 *D]QHOL0DKPXW©XQ×VODPGQ\DVÃQGDYHKDOLIH QLQ\DQÃQGDLWLEDUÃQÃDUWWÃUDQVHIHUOHU+LQGLVWDQ©D \DSWÃÖÃVHIHULOHROPXÙWXU $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 6XOWDQ 0DKPXW©XQ +LQGLVWDQ VHIHULQLQ VRQXoODUÃQGDQ ELUL GHÖLO GLU" $ ×VODPL\HWL©LQ+LQGLVWDQ©GD\D\ÃOPDVÃQÃVDÖODGà % 3DNLVWDQ'HYOHWL©QLQWHPHOOHULDWÃOGà & *D]QHOL'HYOHWL]HQJLQOHÙWL ' %\N6HOoXNOX'HYOHWL\ÃNÃOÃÙVUHFLQHJLUGL

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 7UN ×VODP GHYOHW OHULQGH \HWLÙHQ ELOLP DGDPODUÃQGDQ ELULVL GH ÖLOGLU" A)

B)

 $ÙDÖÃGD2UWD$V\D©GDNXUXODQ7UNGHYOHWOHULYH EXGHYOHWOHUHDLWGHVWDQODUHÙOHÙWLULOPLÙWLU

Farabi

C)

Biruni

D)

Ýbn–i Sina2ÖX].DÖDQ 'HVWDQÃ

o

$V\D+XQ'H YOHWL0DQDV 'HVWDQÃ

o

.ÃUJÃ]ODU*|o'HVWDQÃ

o

.|N7UNOHU7UH\LÙ 'HVWDQÃ

o

8\JXUODU

%XHÙOHÙWLUPHOHUGHQKDQJLVL\DQOÃÙWÃU"

Galileo

$ 81

% 

& 

' 


7HVW¤

Ă&#x2014;SHN<ROXŠQGD7 UNOHU Ă&#x2014;ON7 UNĂ&#x2014;VODP'HYOHWOHUL SarayĂ˝mda alim ve Ăžairler sohbet ederdi. Bilimin ve sanatĂ˝n Ăśnemini biliyorum. Biruni ve Firdevsi gibi bir çok meĂžhur bilgine destek oldum. Firdevsi meĂžhur eseri Ă&#x17E;ahnameyi bana sundu.

Halk için en bßyßk ihsan, onlar için kanallar açmak, belli baÞlý ýrmaklara yataklar kurmak, kÜprßler yapmak, kÜyleri ve tarým alanlarýný imar etmek, yeni Þehirler kurmak gibi imar iÞleri ile uðraÞmak; ana yollar ßzerinde kervansaraylar, medreseler yapýlmasýný emretmektir. Bu iyiliklerden faydalanan halk hayýr sahibine dua ettiðinde, devletin sýnýrlarý geniÞleyecek ve varlýðý sonsuza kadar devam edecektir.

*D]QH 'HYOHWL + N PGDUĂ&#x192; 6XOWDQ 0DKPXWŠXQ EXDQODWĂ&#x192;PĂ&#x192;QDJ|UH , %LOLPYHVDQDW ,, 7LFDUHW ,,, (GHEL\DW DODQODUĂ&#x192;QGDQ KDQJLVLQH |QHP YHUGLĂ&#x2013;L V|\OH QHELOLU" $ <DOQĂ&#x192;],

% ,YH,,

& ,YH,,,

' ,,,YH,,,

6HOoXNOX 'HYOHWLŠQLQ  QO  YH]LUL 1L]DP O P ONŠHJ|UHGHYOHWLQGHYDPĂ&#x192;LoLQ , +DONĂ&#x192;QWHPHOLKWL\DoODUĂ&#x192;QĂ&#x192;JLGHUPHN ,, 7LFDUHWH|QHPYHUPHN ,,, (Ă&#x2013;LWLPLQJHOLĂ&#x2122;PHVLQLVDĂ&#x2013;ODPDN

 

.XWDGJX%LOLJ

o

<XVXI+DV+DFLS6L\DVHWQDPH

o

1L]DPÂ OPÂ ON'LYDQĂ&#x192;/ JDWLŠW7 UN

o

$KPHW<HVHYL$WDEHWÂ O+DND\Ă&#x192;N

o

(GLS$KPHW

KDQJLVL\DGDKDQJLOHULJHUHNOLGLU" $ <DOQĂ&#x192;],

% ,,YH,,,

& ,YH,,,

' ,,,YH,,,

<XNDUĂ&#x192;GD YHULOHQ LON 7 UN ¤ Ă&#x2014;VODP HVHUOHUL YH \D]DUODUĂ&#x192;QD DLW HĂ&#x2122;OHĂ&#x2122;WLUPHOHUGHQ KDQJLVL \DQ OĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U" $ 

% 

& 

' 

 Ben bir Tßrk hßkßmdarýyým. Orduyu onluk sisteme gÜre dßzenleyerek ilk dßzenli Tßrk ordusunu kurdum. Benim zamanýmda devlet en geniÞ sýnýrlara ulaÞtý.

 'LYDQĂ&#x192; / JDWŠLW 7 UN .DĂ&#x2122;JDUOĂ&#x192; 0DKPXW WDUDIĂ&#x192;Q GDQ%DĂ&#x2013;GDWŠWD\Ă&#x192;OODUĂ&#x192;DUDVĂ&#x192;QGD\D]Ă&#x192;ODQ 7 UNoH¤$UDSoDV|]O NW U %X HVHULQ |]HOOLNOHUL DUDVĂ&#x192;QGD DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHU GHQKDQJLVLJ|VWHULOHPH]" $ 0HVQHYLWDU]Ă&#x192;QGD\D]Ă&#x192;ODQLONHVHUGLU

<XNDUĂ&#x192;GDNL 7Â UN KÂ NÂ PGDUĂ&#x192; DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVLRODELOLU"

% $UDSoD\D NDUĂ&#x2122;Ă&#x192; 7Â UNoHQLQ Â VWÂ QOÂ Ă&#x2013;Â QÂ RUWD \DNR\PDNLoLQ\D]Ă&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U & Ă&#x2014;ON7Â UNoHV|]OÂ N|]HOOLĂ&#x2013;LQLWDĂ&#x2122;Ă&#x192;PDNWDGĂ&#x192;U ' .DUDKDQOĂ&#x192;ODUG|QHPLQGH\D]Ă&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U 82

$ %LOJH.DĂ&#x2013;DQ

% 0HWH+DQ

& 7HRPDQ

' %XPLQ.DĂ&#x2013;DQ


Ă&#x2014;SHN<ROXŠQGD7 UNOHU Ă&#x2014;ON7 UNĂ&#x2014;VODP'HYOHWOHUL1

2

Kadýnlarýn yÜnetimde etkili olmalarý

Kuraklýk ve kýtlýk yaÞanmasý

7HVW¤ Ă&#x2014;SHNHQG VWULVLHVNLoDĂ&#x2013;ODUGDQEHULELUoRNPLOOH WLQKD\DWĂ&#x192;QGDoRN|QHPOLELU\HUWXWPXĂ&#x2122;WXU8]DN 'RĂ&#x2013;XŠGDQ JHOHQ LSHN YH EDKDUDW %DWĂ&#x192; G Q\DVĂ&#x192; LoLQ XOXVODUDUDVĂ&#x192; LOLĂ&#x2122;NLOHUGH |QHPOL ELU URO R\QD PĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;UĂ&#x2014;SHND\UĂ&#x192;FD'RĂ&#x2013;XN OW U Q Q%DWĂ&#x192;WDUDIĂ&#x192;Q GDQWDQĂ&#x192;QPDVĂ&#x192;QĂ&#x192;GDVDĂ&#x2013;ODPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U'RĂ&#x2013;XŠQXQLSHĂ&#x2013;L LOH EDKDUDWĂ&#x192;QĂ&#x192;Q NHUYDQODUOD EDWĂ&#x192;\D WDĂ&#x2122;Ă&#x192;QPDVĂ&#x192; dLQŠGHQ $YUXSDŠ\D XODĂ&#x2122;DQ WLFDUHW \ROODUĂ&#x192;QĂ&#x192; ROXĂ&#x2122; WXUPXĂ&#x2122;WXU

TĂźrklerin Orta AsyaÂ&#x2019;dan gÜç etme nedenleri

%X ELOJLOHUH J|UH Ă&#x2014;SHN <ROX LoLQ DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL \DUJĂ&#x192;ODUGDQKDQJLVLV|\OHQHPH]"Salgýn Hastalýklarýn yaygýnlaÞmasý

Boylar arasýndaki savaÞlar

$ )DUNOĂ&#x192; NÂ OWÂ UOHULQ ELUELUOHUL\OH HWNLOHĂ&#x2122;PHVLQL VDĂ&#x2013;ODPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

3

4

% )DUNOĂ&#x192; GLO YH GLQOHULQ ELUELUOHULQL WDQĂ&#x192;PDODUĂ&#x192;QĂ&#x192; VDĂ&#x2013;ODPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

<XNDUĂ&#x192;GDYHULOHQNDYUDPKDULWDVĂ&#x192;QGDQKDQJLVL oĂ&#x192;NDUĂ&#x192;OPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U"

& 8OXVODUDUDVĂ&#x192; DODQGD WLFDUL IDDOL\HWOHULQ \DSĂ&#x192;O PDVĂ&#x192;QĂ&#x192;VDĂ&#x2013;ODPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

$ 

' 7Â UNGHYOHWOHULQGHWDKWNDYJDODUĂ&#x192;QDQHGHQRO PXĂ&#x2122;WXU

% 

& 

' Ben Hunlu bir Tßrkßm. YaÞadýðým yerin coðrafi Þartlarý nedeniyle hayvancýlýkla uðraÞýyorum. Bunun sonucunda da gÜçebe bir yaÞam sßrmekteyim.

%XQDJ|UH2UWD$V\D7Â UNOHULLOHLOJLOLDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192; GDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHPH]"

Ă?lk Ă&#x2021;aĂ° kapandĂ˝ Orta çaĂ° baĂžladĂ˝

AvrupaÂ&#x2019;nĂ˝n bugĂźnkĂź milletleri meydana geldi.

Feodalite rejiminin oluÞmasýna neden oldu.

Avrupa, bßyßk bir karýÞýklýðýn içine girdi.

<XNDUĂ&#x192;GDNLNDYUDPKDULWDVĂ&#x192;QGDÂŚ"§ LOHJ|VWHUL OHQ \HUH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL \D]Ă&#x192;OPDOĂ&#x192; GĂ&#x192;U"

$ 2UWD $V\DŠQĂ&#x192;Q IL]LNL Ă&#x2122;DUWODUĂ&#x192; \DĂ&#x2122;DP WDU]ODUĂ&#x192;QĂ&#x192; HWNLOHPLĂ&#x2122;WLU % 7HPHOJHoLPND\QDNODUĂ&#x192;KD\YDQFĂ&#x192;OĂ&#x192;NWĂ&#x192;U

$ Ă&#x2014;VWDQEXOŠXQ)HWKL

& 2UWD $V\D 7Â UNOHUL J|oHEH ELU KD\DW VÂ UGÂ U PÂ Ă&#x2122;OHUGLU

% .DYLPOHU*|o & 8\JXU'HYOHWLŠQLQ\Ă&#x192;NĂ&#x192;OĂ&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192;

' 2UWD $V\DŠQĂ&#x192;Q VHUW LNOLPL J|o HWPHOHULQH QH GHQROPXĂ&#x2122;WXU

' 7Â UNOHULQĂ&#x2014;VODPL\HWLNDEXOHWPHVL 83


7HVW¤

×SHN<ROX©QGD7UNOHU ×ON7UN×VODP'HYOHWOHUL

 2UWD $V\D©GD EHÙ DVÃUGDQ ID]OD KNP VUPÙ

 \ÃOÃQGD8\JXUODUÃQ\ÃNÃOPDVÃQGDQVRQUD.DU

EXOXQDQ8\JXUODUEXG|QHPGHVHUJLOHPLÙROGXN ODUÃVDQDWHWNLQOLNOHULEDNÃPÃQGDQ7UNVDQDWÃQGD |QHPOLELU\HUHVDKLSWLU$\QÃE|OJHOHUGH8\JXU ODUGDQ|QFHIDDOL\HWJ|VWHUHQYHJ|oHEHELU\D ÙDQWÃ\DVDKLSRODQGLÖHU7UNGHYOHWOHULQLQVRV\DO YHNOWUHOKD\DWODUÃQÃJQP]HXODÙWÃUDQVDQDW HVHUOHULQLQVD\ÃVÃLVHROGXNoDD]GÃU

OXN<DÖPDdLÖLO7UNOHULWDUDIÃQGDQ7UNLVWDQ©GD %LOJH.O.DGLU+DQWDUDIÃQGDQ.DUDKDQOÃODU'HY OHWL NXUXOPXÙWXU 6DWXN %XÖUD +DQ KNPGDU ROXQFD×VODPL\HWLUHVPLGLQNDEXOHWPLÙWLU%XG| QHPGHQLWLEDUHQ.DUDKDQOÃODUDUDVÃQGD×VODPL\HW KÃ]OD\D\ÃOPD\DEDÙODPÃÙWÃU <XNDUÃGDYHULOHQELOJLOHUHJ|UHDÙDÖÃGDNL\DU JÃODUGDQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

%X GXUXPXQ WHPHO QHGHQL DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLRODELOLU"

$ 6DWXN %XÖUD +DQ .DUDKDQOÃODUÃQ LON KNP GDUÃGÃU

$ &RÖUDILÙDUWODUÃQHOYHULÙVL]ROPDVÃ % dLQ VDOGÃUÃODUÃQÃQ 8\JXUODUGDQ LWLEDUHQ VRQD HUPHVL

% .DUDKDQOÃODU×VODPL\HWLNDEXOHWPLÙOHUGLU & .DUDKDQOÃODU.DUOXN<DÖPDdLÖLOER\ODUÃQÃQ ELUOHÙPHVL\OHNXUXOPXÙWXU

& 8\JXUODUGDQ|QFHÙHKLUFLOLNYHPLPDULQLQ\H WHULQFHJHOLÙPHPHVL

' .DUDKDQOÃ'HYOHWL7UNLVWDQ©GDNXUXOPXÙWXU

' 7UNOHULQVDYDÙoÃELU\DSÃ\DVDKLSROPDODUÃYH VUHNOLVDYDÙODU\DSPDODUÃ

 6RV\DOELOJLOHU|ÖUHWPHQL.HPDO%H\|ÖUHQFLOH ULQGHQ7UNOHULQ×VODPGQ\DVÃQGDNLKL]PHWOHULQL V|\OHPHOHULQLLVWHPLÙWLU

Ýslam dünyasýnýn koruyuculuðunu üstlenmiþlerdir.

Ýslam kültür ve medeniyetinin geliþmesine ve yayýlmasýna katkýda bulunmuþlardýr.

 8\JXUODUÃQKNPVUGÖ7XUIDQKDY]DVÃÙHKLU OHULQGHQJQP]HNDGDUJHOHELOHQGXYDUUHVLP OHULQLQ E\N ELU oRÖXQOXÖX NRQX LWLEDUL\OH %X GL]PHWNLOLGLU$QFDND\QÃE|OJHGHJQP]HJH OHELOHQPLQ\DWUOHULVH0DQLKHL]PNRQXOXGXU'R OD\ÃVÃ\OD 8\JXUODUÃQ VDQDW WDULKL EDNÃPÃQGDQ GL ÖHU |QHPOL ELU \|QOHUL GH 0DQL GLQLQLQ NDEOQ GHQ VRQUD EX LQDQoWDNL NLWDSODUÃQ UHVLPOHQPHVL VRQXFX7UNVDQDWÃQÃQLONPLQ\DWUONLWDS|UQHN OHULQLQEXG|QHPGHQJQP]HJHOHELOPLÙROPD ODUÃGÃU

Ýlhami

Ýslamiyetin yayýlmasýný saðlamýþlardýr.

%XQDJ|UH7UNUHVLPVDQDWÃQÃQJHOLÙPHVLQ GHHWNLOLRODQIDNW|UDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL GLU"

Ýsmail

$ *|oHEH\DÙDPWDU]Ã

Ümran

Abbasi Devleti’ne son vermiþlerdir.

Ayþe

+DQJL|ÖUHQFLQLQYHUGLÖLFHYDS\DQOÃÙWÃU"

% )DUNOÃGLQLLQDQÃÙODUÃ & +DNLPL\HWDQOD\ÃÙODUÃ ' .XWLQDQFÃ 84

$ ×OKDPL

% hPUDQ

& ×VPDLO

' $\ÙH


Ă&#x2014;SHN<ROXŠQGD7 UNOHU Ă&#x2014;ON7 UNĂ&#x2014;VODP'HYOHWOHULGazneli Mahmut

7HVW¤ 

Ben Gazneli Mahmut. SamanoĂ°ullarĂ˝ DevletiÂ&#x2019;nin Horasan valisi SebĂźk TeginÂ&#x2019;in oĂ°luyum. Babam SamanoĂ°ullarĂ˝na karÞý baĂ°Ă˝msĂ˝zlýðýnĂ˝ ilan edip Gazneli DevletiÂ&#x2019;ni kurdu. 998 tarihinde Gazne tahtĂ˝na oturdum. HindistanÂ&#x2019;a 17 bĂźyĂźk sefer yaptĂ˝m. Bu seferlerde ordumda Ăźcretli askerler ve filler de vardĂ˝. Ă?slamiyetin HindistanÂ&#x2019;da yayĂ˝lmasĂ˝nĂ˝ saĂ°ladĂ˝m.

HindistanÂ&#x2019;a 17 sefer yapmýÞtĂ˝r.

�lk defa sultan ßnvanýný kullanmýÞtýr.

Firdevsi, Ă&#x17E;ahname adlĂ˝ eseri sunmuĂžtur.

SebĂźk TeginÂ&#x2019;in oĂ°ludur.

<XNDUĂ&#x192;GDNLĂ&#x2122;HPDGD ÂŚ"§ RODQ\HUHDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHU GHQKDQJLVLJHWLULOPHOLGLU"

*D]QHOL0DKPXWŠXQEXDQODWĂ&#x192;PĂ&#x192;QDJ|UHDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192; GDNLOHUGHQKDQJLVLQHXODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODPD]" $ Ă&#x2014;VODPL\HWŠLQ +LQGLVWDQŠGD \D\Ă&#x192;OPDVĂ&#x192; VDĂ&#x2013;ODQ PĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

$ $OSDUVODQ

% *D]QHOL0DKPXW

& 0HOLNĂ&#x2122;DK

' 6XWXN%XĂ&#x2013;UD+DQ

% 6DPDQRĂ&#x2013;XOODUĂ&#x192;QD NDUĂ&#x2122;Ă&#x192; EDĂ&#x2013;Ă&#x192;PVĂ&#x192;]OĂ&#x192;N P FDGH OHVLYHULOPLĂ&#x2122;WLU & *D]QHOL'HYOHWLŠQLQNXUXFXVXGXU ' +LQGLVWDQDVHIHUOHU\DSPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL % \ N 6HOoXNOX 'HYOHWLŠQLQ \Ă&#x192;NĂ&#x192;OĂ&#x192;Ă&#x2122; QHGHQOHULQGHQ ELULVL GHĂ&#x2013;LO GLU" $ 7DKWNDYJDODUĂ&#x192; % 'Ă&#x192;Ă&#x2122;VDOGĂ&#x192;UĂ&#x192;ODUYH+DoOĂ&#x192;6HIHUOHUL & 2VPDQOĂ&#x192;'HYOHWLŠQLQNXUXOPDVĂ&#x192; ' $WDEH\OHULQEDĂ&#x2013;Ă&#x192;PVĂ&#x192;]KDUHNHWOHUL

 7DODV 6DYDĂ&#x2122;Ă&#x192;ŠQĂ&#x192;Q VRQXoODUĂ&#x192;QGDQ ED]Ă&#x192;ODUĂ&#x192; Ă&#x2122;XQODU GĂ&#x192;U

 6HOoXNOXODUĂ&#x2DC;LL%XYH\KRĂ&#x2013;XOODUĂ&#x192;YH%L]DQVLOHPÂ 

, 7Â UNOHUWRSOXOXNODUKDOLQGHĂ&#x2014;VODPL\HWHJLUPH\H EDĂ&#x2122;ODPĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUGĂ&#x192;U

FDGHOH HWPLĂ&#x2122;OHU $EEDVL KDOLIHVLQL YH Ă&#x2014;VODP GÂ Q \DVĂ&#x192;QĂ&#x192;EDVNĂ&#x192;GDQNXUWDUPĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUGĂ&#x192;U

,, Ă&#x2014;VODPG Q\DVĂ&#x192;NDĂ&#x2013;Ă&#x192;WPDWEDDYHSXVXODŠ\Ă&#x192;|Ă&#x2013; UHQPLĂ&#x2122;WLU

%XGXUXPDJ|UH6HOoXNOXODUODLOJLOL , Ă&#x2014;VODPGÂ Q\DVĂ&#x192;QĂ&#x192;QNRUX\XFXOXĂ&#x2013;XQX\DSPĂ&#x192;Ă&#x2122;ODU GĂ&#x192;U

,,, 2UWD$V\DdLQKDNLPL\HWLQHJLUPHNWHQNXUWXO PXĂ&#x2122;WXU

,, $QDGROXŠ\D\HUOHĂ&#x2122;PH\HEDĂ&#x2122;ODPĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUGĂ&#x192;U 7DODV6DYDĂ&#x2122;Ă&#x192;ŠQĂ&#x192;Q\XNDUĂ&#x192;GDYHULOHQVRQXoODUĂ&#x192;Q GDQKDQJLVLVL\DVLDODQGDPH\GDQDJHOHQJH OLĂ&#x2122;PHOHUOHLOJLOLGLU"

\DUJĂ&#x192;ODUĂ&#x192;QGDQKDQJLVLQHXODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODPD]"

$ <DOQĂ&#x192;],,,

% ,YH,,

$ <DOQĂ&#x192;],,,

% ,YH,,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

,,, +DOLIHOLNPDNDPĂ&#x192;QĂ&#x192;HOHJHoLUPLĂ&#x2122;OHUGLU

85


7HVW¤

×SHN<ROX©QGD7UNOHU ×ON7UN×VODP'HYOHWOHUL 7UN¤×VODP'HYOHWOHULQGHJ|UOHQED]Ã|]HOOLNOHU

"

DÙDÖÃGDYHULOPLÙWLU

p

 7LFDUHW\ROODUÃQÃNRUXPXÙODUYHNRQWURODOWÃQGD WXWPXÙODUGÃU

×VODP'HYOHWL©QLQWHPHOOHULDWÃOPÃÙWÃU p

 'HYOHW\|QHWLPL\OHLOHLOJLOLHVHUOHURUWD\DNR\PXÙ ODUGÃU

×VODPGLQLGDKDNROD\YHKÃ]OD\D\ÃOPDRUWDPÃQD NDYXÙPXÙWXU

 6RV\DOKD\DWWD\DUGÃPODÙPDYHGD\DQÃÙPD\D |QHPYHUPLÙOHUGLU

p

 6L\DVDORWRULWH\DUJÃRUJDQODUÃQDKLoELU]DPDQ EDVNÃX\JXODPDPÃÙWÃU

+LFULWDNYLPLQEDÙODQJÃFÃNDEXOHGLOPLÙWLU

<XNDUÃGDYHULOHQOHUGHQKDQJLVL7UNGHYOHWOH ULQGHWLFDUHWLQJHOLÙWLÖLQHNDQÃWRODUDNJ|VWH ULOHELOLU"

'L\DJUDPGDYHULOHQVRQXoODUÃQQHGHQLRODUDN ¦"§ RODQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL JHWLULO PHOLGLU"

$ 

% 

& 

' 

$ +]0XKDPPHG©LQGRÖXPX % +XGH\EL\H$QWODÙPDVÃ & 0HNNH©GHQ0HGL\H©\H+LFUHW ' %HGLU6DYDÙÃ

 Günümüzda yapýlan kazýlarda Orta Asya’da Türklere ait altýn, gümüþ, bakýr ve demir madenlerinden yapýlmýþ zýrh, kýlýç, kalkan, kap kaçak, çeþitli takýlar ve süs eþyalarý bulunmuþtur.

 6HOoXNOXODU0DOD]JLUW]DIHULQLND]DQGÃNWDQVRQUD

<XNDUÃGDYHULOHQDoÃNODPD\DJ|UH7UNOHUOHLO JLOL DÙDÖÃGDNL \RUXPODUGDQ KDQJLVL \DSÃODEL OLU"

$QDGROX©\D \HUOHÙPH\H EDÙODPÃÙODUGÃU $QDGR OX©QXQ IHWKL\OH J|UHYOHQGLULOHQ NRPXWDQODUD IHW KHWWLNOHULWRSUDNODUÃQ\|QHWLPLQLYHUPLÙOHUGLU

$ 7UNOHU NDOÃFà PLPDUL HVHU EÃUNDPD\D |]HQ J|VWHUPLÙOHUGLU

%X GXUXPXQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQH RU WDPKD]ÃUODGÃÖÃV|\OHQHPH]"

% 7UNOHU PDGHQOHUL WDQÃPÃÙODU HVHWLN DQOD\ÃÙ ODUÃROGXNoDJHOLÙPLÙWLU

$ $QDGROX©QXQ7UNOHÙPHVLQH

& 7UNOHU GHYOHW \|QHWLPLQGH NDGÃQODUD V|] KDNNÃYHUPLÙOHUGLU

% $QDGROX©GDEH\OLNOHULQNXUXOPDVÃQD & +DoOÃ6HIHUOHUL©QLQEDÙODPDVÃQD

' 7UNOHULQWHPHOJHoLPND\QDÖÃKD\YDQFÃOÃNRO PXÙWXU

' %L]DQV'HYOHWL©QLQ\ÃNÃOPDVÃQD 86


4. ÜNÝTE

Ülkemizin Kaynaklarý


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 7UNL\H©GH \HWLÙWLULOHQ ÙHNHU SDQFDUÃQD DLW ED]Ã

 $ÙDÖÃGDNL |ÖUHQFLOHU 7UNL\H©QLQ NÃ\à E|OJHOHULQ

|]HOOLNOHUÙXQODUGÃU

GHNLWDUÃPVDOIDDOL\HWOHULOHLOJLOLED]ÃELOJLOHUYHU PLÙWLU

 ,OÃNYHVHULQLNOLPLVHYHU .VSHVLKD\YDQ\HPLRODUDNNXOODQÃOÃU

Modern yöntem ve teknikler yaygýn olarak kullanýlýr.

Ürün çeþitliliði fazladýr.

 hUHWLPLKHPHQKHPHQKHU\HUGH\DSÃOPDNWDGÃU ØHNHUSDQFDUÃQÃQWDUÃPÃROGXNoDNROD\GÃU %XQD J|UH YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL ÙHNHU IDEUL NDODUÃQÃQ 7UNL\H©QLQ KHU \HULQH \D\ÃOPDVÃQD RODQDNVDÖODPDNWDGÃU" $ 

% 

& 

'

Hüseyin

Selin

Ýklim koþullarý bakýmýndan sebze üretimine elveriþli deðildir.

Ekonomik deðeri yüksek ihraç ürünleri yetiþtirilir.

GLU<HWLÙPHG|QHPLQGHVXODPDROJXQODÙPDG| QHPLQGHLVHNXUDNOÃNLVWH\HQELUELWNLGLU

gÖUHQFLOHUGHQKDQJLVL\DQOÃÙ ELOJLYHUPLÙWLU"

3

4

1

Halil

Burcu

 3DPXNUHWLPDODQÃHQJHQLÙRODQVDQD\LELWNLVL

$ 6HOLQ

% +VH\LQ

& %XUFX

' +DOLO

2

%XQD J|UH KDULWDGD QXPDUDODQGÃUÃODQ WDUDOÃ \|UHOHUGHQ KDQJLVL SDPXN WDUÃPÃQD GDKD HO YHULÙOLGLU" $ 

% 

& 

' 

 <ÃOOÃNVÃFDNOÃNRUWDODPDVÃQÃQ\NVHNWDUÃPPHYVL PLQLQX]XQROGXÖX\HUOHU\ÃOGDELUGHQID]ODUQ DOPDEDNÃPÃQGDQHOYHULÙOLGLU

 $ÙDÖÃGDNL\DUJÃODUGDQKDQJLVLGRÖUXGXU"

4

3

$ 6LYDV 'LYULÖL YH 0DODW\D +HNLPKDQ GD EDNÃUoÃNDUÃOÃU

1

2

% =H\WLQONHPL]GHHQoRN$NGHQL]%|OJHVL©QGH UHWLOPHNWHGLU

%XQD J|UH KDULWDGD QXPDUDODQGÃUÃOPÃÙ DODQ ODUGDQ KDQJLVL \ÃOGD ELUGHQ ID]OD UQ DOPD EDNÃPÃQGDQHOYHULÙVL] ÙDUWODUDVDKLSWLU"

& 7XUXQoJLO YH 0X] GÙN NÃÙ VÃFDNOÃNODUÃQD GD\DQÃNOÃPH\YHOHUGLU ' (NRQRPLN GHÖHU WDÙÃ\DQ PLQHUDO YH HOH PHQWOHUHPDGHQFHYKHULGHQLU

$ 89

% 

& 

' 


7HVWยค

hONHPL]LQ.D\QDNODUรƒ

 $ร™Dร–รƒGDNL|ร–UHQFLOHU7ยUNL\HยฉGHWDUรƒPVHNW|UยLOH

 7ยUNL\HยฉQLQ ED]รƒ E|OยPOHULQGH WDUรƒPVDO IDDOL\HW OHUGH PDNLQH NXOODQรƒPรƒ \HWHULQFH VDร–ODQDPD PDNWDGรƒU

LOJLOLED]รƒELOJLOHUYHUPLร™WLU Fabrikalarรฝn รงoรฐunluรฐunun hammaddesi tarรฝmdan saรฐlanรฝr.

En รถnemli iรง ticaret kaynaรฐรฝmรฝz tarรฝmdรฝr.

%XGXUXPXQQHGHQLDร™Dร–รƒGDNLOHUGHQKDQJLVL GLU" $ 7DUรƒPDD\UรƒODQEยWoHQLQ\HWHUVL]ROPDVรƒ % +D\YDQFรƒOรƒN IDDOL\HWOHULQLQ JHWLULVLQLQ GDKD ID]ODROPDVรƒ & <HUร™HNLOOHULQLQHOYHULร™VL]ROPDVรƒ

รženay

รlker

' %LUGHQID]ODยUยQยQ\HWLร™WLULOPHVL

รœlkemizin ekonomisinde tarรฝm ve hayvancรฝlรฝรฐรฝn payรฝ oldukรงa dรผรพรผktรผr.

รœlkemiz ihracatรฝnda รถnemli rol oynar

Emre

Seda

+DQJL|ร–UHQFLWDUรƒPรƒQ7ยUNL\HHNRQRPLVLQGH NL|QHPLLOHLOJLOL\DQOรƒร™ ELOJLYHUPLร™WLU" $ ร—ONHU

% ร˜HQD\

& 6HGD

' (PUH

 hONHPL]GH VHUDFรƒOรƒN GDKD oRN $NGHQL] YH (JH E|OJHVLQGH\Rร–XQODร™Pรƒร™WรƒU %X GXUXPXQ WHPHO QHGHQL Dร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU" $ 3D]DUODPDDร–รƒQรƒQJHQLร™ROPDVรƒ % 1LWHOLNOLLQVDQJยFยQยQID]ODROPDVรƒ & .รƒร™VรƒFDNOรƒร–รƒQรƒQ\ยNVHNROPDVรƒ ' <Dร–รƒร™UHMLPLQLQGย]HQOLROPDVรƒ

 <D]NXUDNOรƒร–รƒLVWH\HQWDUรƒPยUยQOHULQLQ.DUDGHQL] Nรƒ\รƒVรƒQGD\HWLร™WLULOPHVL]RUGXU %XQDJ|UHDร™Dร–รƒGDYHULOHQยUยQOHUGHQKDQJL VL.DUDGHQL]%|OJHVLQGH\HWLร™WLULOHPH]" $ 0รƒVรƒU

% dD\

& )รƒQGรƒN

' 3DPXN

 .รƒร™D\ODUรƒQรƒQรƒOรƒNJHoWLร–LNรƒ\รƒNHVLPOHUGHWXUXQoJLO WDUรƒPรƒGDKD\Rร–XQ\DSรƒOPDNWDGรƒU1 3

1 4

3

4

2

2

+DULWDGD J|VWHULOHQ \HUOHUGHQ KDQJLVLQGH WD UรƒPVDOยUยQoHร™LWOLOLร–LHQD]GรƒU"

%XQD J|UH KDULWDGD QXPDUDODQGรƒUรƒODQ WDUDOรƒ \|UHOHUGHQ KDQJLVL WXUXQoJLO ยUHWLPLQH GDKD HOYHULร™OLGLU"

$ 

$ 

% 

& 

' 90

% 

& 

' 


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 hONHPL]GHWDUÃPGDoDOÃÙDQQIXVRUDQÃQÃQVUHN

 $ÙDÖÃGDNL WDEORGD 7UNL\H©QLQ KD\YDQ YDUOÃÖà LOH

OLD]DOGÃÖÃEXQDNDUÙÃOÃNVDQD\LYHKL]PHWVHNW| UQGHoDOÃÙDQQIXVXQDUWWÃÖÃJ|UOPHNWHGLU

EXQXQ'Q\DYH$YUXSDONHOHULVÃUDODPDVÃQGDNL \HULYHULOPLÙWLU

%XGXUXPDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQLQJ|VWHU JHVLGLU"

7U

7UNL\HYDUOÃÖÃ

'Q\DVà UDODPDVÃQ GDNL\HUL

$YUXSDVÃ UDODPDVÃQ GDNL\HUL

6ÃÖÃU.R\XQ.HoL0DQGD7DYXN+LQGL$ hONHPL]GHWDUÃPUQOHULLKUDFDWÃQÃQDUWWÃÖÃQÃQ % 7DUÃP GÃÙà VHNW|UOHULQ JHOLÙWLÖLQLQ YH VDQD\L OHÙPHIDDOL\HWOHULQLQDUWWÃÖÃQÃQ & hONHHNRQRPLVLQGHWDUÃPVHNW|UQQ|QHPL QLQKHUJHoHQJQDUWWÃÖÃQÃQ ' hONHQIXVXQXQD]DOGÃÖÃQÃQ

7DEOR\DJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQHXOD ÙÃODPD]"

 hONHPL]GH \DSÃODQ KD\YDQFÃOÃN IDDOL\HWOHUL KD\

$ 7UNL\HPHYFXWKD\YDQYDUOÃÖÃLOH$YUXSDO NHOHULDUDVÃQGD|QVÃUDODUGDGÃU

YDQWUOHULDoÃVÃQGDQFRÖUDILE|OJHOHUHJ|UHIDUN OÃOÃNJ|VWHUPHNWHGLU

% 7UNL\H©QLQKD\YDQYDUOÃÖÃVD\ÃVDORODUDN\N VHNWLU

×o$QDGROX%|OJHVLQGH\D\JÃQRODUDN\DSÃODQ KD\YDQFÃOÃNIDDOL\HWLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL GLU" A)

& .R\XQ NHoL YH PDQGD VD\ÃVÃQGD $YUXSD O NHOHULDUDVÃQGDLONVÃUDGDGÃU ' hONHPL]GHPHUDODUÃQD]ROPDVÃKD\YDQVD\à VÃQÃROXPVX]HWNLOHPHNWHGLU

B)

Büyükbaþ hayvancýlýk

C)

Küçükbaþ hayvancýlýk

D)

 .oNEDÙKD\YDQFÃOÃNJHQHOGHER]NÃUELWNL|UW Balýkçýlýk

VQQEXOXQGXÖXDODQODUGD\D\JÃQRODUDN\DSÃO PDNWDGÃU

Kümes hayvancýlýðý

I III

II

 <D] PHYVLPLQLQ \DÖÃÙOà JHoWLÖL \HUOHUGH E\N

IV

EDÙKD\YDQFÃOÃNIDDOL\HWOHUL\DSÃOPDNWDGÃU %XQD J|UH DÙDÖÃGDNL \|UHOHUGHQ KDQJLVLQGH E\NEDÙ KD\YDQFÃOÃN IDDOL\HWOHUL \RÖXQ RODUDN\DSÃOPDNWDGÃU" $ (U]XUXP¤.DUV

% .RQ\D¤.DUDPDQ

%XQD J|UH KDULWDGD QXPDUDODQPÃÙ E|OJHOHU GHQ KDQJLVLQGH NoNEDÙ KD\YDQFÃOÃN GDKD \D\JÃQGÃU"

& (GLUQH¤7HNLUGDÖ

' %XUVD¤%DOÃNHVLU

$ , 91

% ,,

& ,,,

' ,9


7HVW¤

hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

 )ÃUDWYH'LFOHQHKLUOHUL]HULQGH\DSÃPÃVUHQED

 .PHV KD\YDQFÃOÃÖà NDSDOà RUWDPODUGD \DSÃOGÃ

UDMKLGURHOHNWLULNHQHUMLVDQWUDOOHULVXODPDWHVLV OHUL\OHNHQWVHOYHNÃUVDODOW\DSà XODÙWÃUPDVDQD \L HÖLWLP WXUL]P VDÖOÃN \DWÃUÃPODUÃQà NDSVD\DQ oRNE\NELUSURMHGLU

ÖÃQGDQ GROD\à LNOLP NRÙXOODUÃQGDQ ID]OD HWNLOHQ PH]g]HOOLNOHE\NNHQWOHULQoHYUHVLQGHWDYXN oLIWOLNOHULÙHNOLQGHJHOLÙPHJ|VWHUPLÙWLU %XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLLOOHULPL]GHQKDQJLVLQGH NPHVKD\YDQFÃOÃÖÃID]ODJ|UOPH]"

<XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQEXSURMHDÙDÖÃGD NLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ 7DUÃPÃ.DONÃQGÃUPD3URMHVL % 6DQD\L\L*HOLÙWLUPH3URMHVL

$ %ROX

% %DOÃNHVLU

& %XUVD

' 5L]H

& *QH\'RÖX$QDGROX3URMHVL ' 7LFDUL)DDOL\HWOHUL*HOLÙWLUPH3URMHVL

 hONHPL]GHWDUÃPUQoHÙLWOLOLÖLROGXNoDID]ODGÃU hONHPL]GH HNRQRPLN IDDOL\HWOHUGHQ ELULVLGH ED

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLEXGXUXPXQVHEHS OHULQGHQELULVLGLU"

OÃNoÃOÃNWÃU %DOÃNoÃOÃN KHP GHQL] KHP GH J|OOHUGH \DSÃOPDNWDGÃU

$ hONHPL]LQWDUÃPVDOQIXV\RÖXQOXÖXQXQID]OD ROPDVÃ

$ÙDÖÃGDNL LOOHULQ KDQJLVLQGH GHQL] EDOÃNoÃOÃÖÃ \DSÃODPD]"

% hONHPL]LQ\]|OoPQQJHQLÙROPDVà & hONHPL]LQ \HU \] ÙHNLOOHUL EDNÃPÃQGDQ HQ JHEHOLROPDVà ' hONHPL]GHLNOLPoHÙLWOLOLÖLQLQID]ODROPDVÃ

$ %LOHFLN

% %DOÃNHVLU

& 5L]H

' 6LQRS

 $ÙDÖÃGDNL WDEORGD ED]à LOOHULPL]GH \HWLÙWLULOHQ UQOHUJ|VWHULOPLÙWLU

%XÖGD\ \HWLÙPH ]DPDQÃQGD VX\D ROJXQODÙPD ]DPDQÃQGDVÃFDNOÃÖDLKWL\DoGX\DQELUELWNLGLU

% dD\

& $USD

' 0HUFLPHN

o

%XÖGD\

$GDQD

o

3DPXN

0HUVLQ

o

0X]

<XNDUÃGDNLWDEOR\DJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVLV|\OHQHPH]"

%XÙDUWODUÃGLNNDWHDOGÃÖÃPÃ]]DPDQDÙDÖÃGD NL UQOHUGHQ KDQJLVLQL EXÖGD\ÃQ \HWLÙWLÖL DODQODUGD\HWLÙWLUPHNPPNQGHÖLOGLU" $ 3DPXN

.RQ\D

$ 'HÖLÙLNLOOHUGHGHÖLÙLNUQOHU\HWLÙWLULOLU % +HUUQX\JXQLNOLPLQJ|UOGÖLOGH\HWLÙWL ULOLU & %XLOOHULQNDUDNWHULVWLNUQOHULGLU ' +HUUQKHULOGH\HWLÙLU 92


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 hONHPL]GH.DUDGHQL]%|OJHVL©QGHoD\IÃQGÃNJL

 ×ONEDKDUGD\DÖÃÙOÃ\D]ODUÃVÃFDNYHNXUDNJHoHQ

EL ÃOÃPDQ NXÙDN WDUÃP UQOHUL \HWLÙWLULOLUNHQ ×o $QDGROX%|OJHVL©QGHGDKDoRNWDKÃOUQOHUL\H WLÙWLULOPHNWHGLU

\|UHOHULPL]GH NoNEDÙ KD\YDQFÃOÃN IDDOL\HWOHUL \D\JÃQRODUDNJ|UOU %XQDJ|UHDÙDÖÃGDYHULOHQE|OJHOHUGHQKDQ JLVLNoNEDÙKD\YDQFÃOÃN\DSPD\DHQX\JXQ \HUGLU"

%XLNLE|OJHPL]GHIDUNOÃWDUÃPUQOHULQLQ\H WLÙPHVLQGHDQDHWNHQDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJL VLGLU"

$ 'RÖX$QDGROX%|OJHVL

$ ×NLE|OJHGHIDUNOÃLNOLPOHULQJ|UOPHVL

% $NGHQL]%|OJHVL

% .DUDGHQL]%|OJHVL©QLQGDKDNX]H\GHROPDVÃ

& ×o$QDGROX%|OJHVL

& .DUDGHQL]%|OJHVL©QGHGDÖODUÃQGHQL]HSDUD OHOROPDVÃ

' .DUDGHQL]%|OJHVL

' ×o $QDGROX %|OJHVL©QLQ \NVHOWLVLQLQ ID]OD RO PDVÃ

 $ÙDÖÃGDNL GDLUH JUDILNOHUGH DOWà IDUNOà E|OJHGHNL ELUWDUÃPUQQQYH\ÃOODUÃQGDNLUH WLPSD\ODUÃYHULOPLÙWLU II

II

I

(12 %)

I

(12 %)

(44 %)

(48.%)

III

(23 %)

 $ÙDÖÃGDNLJUDILNWHELUWDUÃPUQQHNLPDODQÃYH III

UHWLPPLNWDUODUÃJ|VWHULOPLÙWLU Ekim alaný

(3 %) IV (4 %) (9 %)

Üretim miktarý

1,7 3,7

12,4

V

1950

41,1

4,2

8,0 9,0

VI

(3 %) (4 %)

V

(12 %)

VI

1980

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNL \DUJÃODUGDQ KDQJLVLQH XODÙÃODPD]" 77,6

Tahýllar

IV

(28 %)

Baklagiller

Endüstri bitkileri

29,6

$ ,QXPDUDOÃE|OJHQLQUHWLPGHNLSD\ÃHQID]OD GÃU

12,7 Yaðlý tohumlar

Yumru bitkiler

% \ÃOÃQGD\ÃOÃQDJ|UH,,,9YH9QROX E|OJHOHULQ UHWLPGHNL SD\ODÙÃPODUà GHÖLÙPH PLÙWLU

<XNDUÃGD YHULOHQ JUDILÖH J|UH YHULPL GÙN RODQUQDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ 7DKÃOODU

% (QGVWULELWNLOHUL

& <DÖOÃWRKXPODU

' <XPUXELWNLOHU

& hUHWLPGHNLSD\ÃHQID]ODDUWDQE|OJH9,QROX E|OJHGLU ' \ÃOÃQGD,,,QROXUQQUHWLPSD\à ROPXÙWXU 93


7HVW¤

hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ +HUWDUÃPUQEHOLUOLELUVÃFDNOÃNDUDOÃÖÃQGD\H WLÙHELOPHNWHGLU %XQD J|UH DÙDÖÃGDNL UQOHULQ \HWLÙWLÖL \HU OHUGLNNDWHDOÃQGÃÖÃQGDKDQJLVLQLQVRÖXÖDGD KDGD\DQÃNOÃROGXÖXV|\OHQHELOLU"

IV

I II

III

A)

B)

3DPXNOXGRNXPDIDEULNDVÃDoPDNLVWH\HQEL ULVL\XNDUÃGDNLKDULWDGDQXPUDODQGÃUÃOPÃÙE|O JHOHUGHQKDQJLVLQH\DWÃUÃP\DSPDVÃEHNOHQH PH]" $ ,

% ,,

& ,,,

Elma

Muz

' ,9

C)

D)

Portakal

Zeytin

 5L]H©QLQ ERO \DÖÃÙ DOPDVÃ YH DUD]LOHULQLQ \DPDo ROPDVÃ ERO PLNWDUGD \HWLÙPHVLQH LPNDQVDÖODPÃÙWÃU5L]HYHFLYDUÃQGD IDEULNDODUÃNXUXOPXÙWXU <XNDUÃGD ERÙ EÃUDNÃODQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLJHWLULOPHOLGLU" $ EXÖGD\

% oD\

& SDPXN

' DUSD

 ØHNHU dLPHQWR <DÖ 'RNXPD <XNDUÃGD YHULOHQ VDQD\L NROODUÃQGDQ KDQJL VLQLQ UHWLPLQGH WDUÃPVDO KDPPDGGHGHQ \D UDUODQÃOPD]" $ 

% 

& 

' 

 gÖUHWPHQOLÖLQLLONRODUDN7UNL\H©QLQÙLULQELUN| \QGH \DSDQ 0HOWHP gÖUHWPHQ |ÖUHQFLOHULQH ]H\WLQYHLQFLUDÖDoODUÃQÃ\RÖXQRODUDNLONGHIDEX N|\GH J|UGÖQ NHQGL N|\QGH LVH GDKD oRN PÃVÃU\HWLÙWLULOGLÖLQLV|\OHPLÙWLU

 hONHPL]LQWDUÃPUQOHULLQFHOHQGLÖLQGHUQoH ÙLGLQLQROGXNoDID]ODROGXÖXJ|UOPHNWHGLU

%XQD J|UH 0HOWHP gÖUHWPHQ©LQ PHPOHNHWL YHJ|UHY\DSWÃÖÃRNXOVÃUDVÃ\ODDÙDÖÃGDNLE|O JHOHUGHQKDQJLVLQGHRODELOLU"

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL EX GX UXP]HULQGHHWNLOLGLU"

$ .DUDGHQL]%|OJHVL¤(JH%|OJHVL

% <D]\DÖÃÙODUÃQÃQEROROPDVÃ

% ×o$QDGROX%|OJHVL¤.DUDGHQL]%|OJHVL & .DUDGHQL]%|OJHVL¤'RÖX$QG%|OJHVL

& hONHPL]GHYHULPOLWDUÃPDODQODUÃYHIDUNOÃLNOLP |]HOOLNOHULQLQEXOXQPDVÃ

' *QH\GRÖX$QG%|O¤(JH%|OJHVL

' *HOLÙPLÙ$YUXSDONHOHULQHNRPÙXROPDVÃ

$ .DUDVDOLNOLPHVDKLSROPVÃ

94


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 (JHE|OJHVLQGHEXOXQDQEDÙOÃFDVDQD\LNXUXOXÙ

 $ÙDÖÃGDNLWDEORGDLNLIDUNOÃE|OJHQLQWDUÃPUQOH

ODUÃDUDVÃQGDGRNXPDFÃOÃNEHVLQVDQD\L XQNRQ VHUYH PDNDUQD IDEULNDODUà WWQ LÙOHWPHFLOLÖL ÙHNHUIDEULNDODUÃ\DÖVDQD\LWHVLVOHUL\HUDOPDN WDGÃU

ULYH7UNL\H©GHWDUÃPVDOUHWLPGHNLSD\ODUÃYHULO PLÙWLU

%XQDJ|UH(JH%|OJHVLQGHWDUÃPDGD\DOÃWH VLVOHULQ\D\JÃQROPDVÃDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJL VLLOHDoÃNODQDELOLU" $ (JH %|OJHVLQLQ LNOLP XODÙÃP YH WLFDUHW \| QQGHQHOYHULÙOLROPDVà % ×]PLU/LPDQéQÃQJHOLÙPLÙROPDVÃ,,%|OJH7DKÃOODU7WQØHNHUSDQFDUÃ3DPXN%DNODJLOOHU=H\WLQh]Ph]P%XQD J|UH E|OJHOHU KDQJL VHoHQHNWH GRÖUX YHULOPLÙWLU"

& %|OJHQLQKD\YDQFÃOÃÖDHOYHULÙVL]ROPDVà ' %|OJHQLQQIXVEDNÃPÃQGDQNDODEDOÃNROPDVÃ,%|OJH

,

,,

$ ×o$QDGROX%|OJHVL

$NGHQL]E|OJHVL

% ×o$QDGROX %|OJHVL

(JHE|OJHVL

& *QH\'RÖX

(JHE|OJHVL

$QDGROX%|OJHVL

Ben bir iþadamýyým. Yatýrým yaparken çok titiz davranýrým. Yapacaðým tesislerin hammaddeye yakýn olmasýný özellikle tercih ederim.

' *QH\'RÖX

$NGHQL]E|OJHVL

$QDGROX%|OJHVL

Ömer Bey

%XQDJ|UHgPHU%H\©LQ\DWÃUÃP\DSDUNHQDÙD ÖÃGDNLVHoHQHNOHUGHQKDQJLVLQLVHoPHVLEHN OHQHPH]"$ $NVDUD\o 8QIDEULNDVÃ

III

% (GLUQHo $\oLoHN\DÖIDEULNDVÃ

I

& .DUVo =H\WLQ\DÖÃIDEULNDVÃ II

' $GDQDo 3DPXNGRNXPDIDEULNDVÃ<XNDUÃGDNLKDULWDGDQXPDUODQGÃUÃOPÃÙDODQODU GD\D\JÃQRODUDN\DSÃODQKD\YDQFÃOÃNIDDOL\HWL DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQGH GRÖUX YHULOPLÙ WLU"

, hONHPL]GHRUPDQOÃNDODQODULoE|OJHOHULPL]GH GDKDJHQLÙDODQNDSODPDNWDGÃU ,, .DUDEN (UHÖOL .ÃUÃNNDOH YH ×VNHQGHUXQ©GD GHPLU¤oHOLNVDQD\LVLJHOLÙPLÙWLU

,

,,

,,,

,,, hONHPL]GH HQ JHOLÙPLÙ VDQD\L NROX RWRPRWLY VDQD\LVLGLU

$ .oNEDÙ +D\YDQFÃOÃN

%\NEDÙ +D\YDQFÃOÃN

%DOÃNoÃOÃN

,9 2UPDQ\DQJÃQODUÁONHPL]GHHQID]OD(JHYH $NGHQL] E|OJHOHULQGH PH\GDQD JHOPHNWHGLU

% $UÃFÃOÃN

.oNEDÙ +D\YDQFÃOÃN

%\NEDÙ +D\YDQFÃOÃN

& %\NEDÙ +D\YDQFÃOÃN

.oNEDÙ +D\YDQFÃOÃN

%DOÃNoÃOÃN

' %\NEDÙ +D\YDQFÃOÃN

.PHV .oNEDÙ +D\YDQFÃOÃÖà +D\YDQFÃOÃN

<XNDUÃGD YHULOHQ \DUJÃODUGDQ NDo WDQHVL GRÖUXGXU" $ 

% 

& 

' 95


7HVW¤

hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

 $ÙDÖÃGDNLJUDILNWH\ÃOODULWLEDUL\ODED]ÃWDUODELWNL

 $ÙDÖÃGDNLUQOHUGHQKDQJLVL7UNL\H©GHGD KDJHQLÙDODQODUGD\HWLÙPHRUWDPÃEXOXU"

OHULQLQUHWLPOHULQGHNLGHÖLÙLPOHUJ|VWHULOPLÙWLU (Bin ton)

1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

$ dD\

% 0X]

& )ÃQGÃN

' ØHNHUSDQFDUÃ

Þeker Pancarý Buðday Patates

%XJUDILÖHJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\ OHQHPH]" $ %XÖGD\UHWLPLQGH\ÃOODUDUDVÃQGDID]ODGHÖL ÙLNOLNROPDPÃÙWÃU % ØHNHUSDQFDUÁUHWLPLPLNWDUÃ\ÃOODUDJ|UHGH ÖLÙLNOLNJ|VWHUPLÙWLU

 7DUÃPDODQODUÃQÃQNoNYHSDUoDOÃROPDVÃ

& 3DQFDU UHWLPLQLQ \ÃOODUD J|UH GHÖLÙNHQOLN J|VWHUPHVLQLQQHGHQL\|UHQLQLNOLPLQGHNLGH ÖLÙPHOHUGHQND\QDNODQPDNWDGÃU

 ×oE|OJHOHUGHWDKÃOUHWLPLQLQ\RÖXQROPDVà 7DUÃPDUD]LOHULQLQQDGDVDEÃUDNÃOPDVÃ

' 3DWDWHVUHWLPLQGH\ÃOODUDUDVÃQGDID]ODGHÖL ÙLNOLNROPDPÃÙWÃU

 %LULPDODQGDQDOÃQDQYHULPLQGÙNROPDVà <XNDUÃGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVLQGH WDUÃPGD VXODPDQÃQ\HWHUVL]ROPDVÃHWNLOLGHÖLOGLU" $ 

% 

& 

' 

 =LUDDW%DQNDVÃ

 ×o$QDGROX%|OJHVL©QGHXQPDNDUQDELVNYL

 'HYOHW6X×ÙOHUL

JLEL JÃGD VDQD\LVLQLQ JHOLÙPHVLQLQ QHGHQL DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLLOHDoÃNODQDELOLU"

 =LUDDW2GDODUÃ 7RSUDN0DKVXOOHUL2ILVL

$ 8ODÙÃPÃQJHOLÙPLÙROPDVÃ

<XNDUÃGDNLNXUXOXÙODUGDQKDQJLVLoLIWoL\HNUH GLVDÖODPDNWDGÃU"

% %|OJHLNOLPLQLQHOYHULÙOLROPDVà & +D\YDQFÃOÃÖÃQJHOLÙPLÙROPDVà ' %XÖGD\UHWLPLQLQHQID]ODEXE|OJHGHROPDVÃ

$ 96

% 

& 

' 


hONHPL]LQ.D\QDNODUĂ&#x192; 

7HVW¤ $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLWDEORGD o U Q Q UHWLPLQGHLONG|UW

Ben Karadeniz BÜlgesinde yer alan kßçßk bir ilçede yaÞýyorum. YaÞadýðým yer, yßksek daðlarla kaplýdýr. Daðlarýn uzanýÞý denize paraleldir ve bu nedenle kýyýlarda girinti çýkýntý azdýr. Tarým alanlarý parçalý ve daðýnýktýr. Tarýmda makine kullanmak neredeyse imkansýzdýr.

VĂ&#x192;UD\Ă&#x192;DODQLOOHULPL]J|VWHULOPLĂ&#x2122;WLU

Ă&#x17E;Ăźheda

,hUÂ Q

,,hUÂ Q

,,,hUÂ Q

.RQ\D

2UGX

(GLUQH

<R]JDW

6DPVXQ

7HNLUGDĂ&#x2013;

Ă&#x2DC;DQOĂ&#x192;XUID

=RQJXOGDN

.Ă&#x192;UNODUHOL

$GDQD

6DNDU\D

%DOĂ&#x192;NHVLU

%XQD J|UH  o  U Q Q VĂ&#x192;UDODQĂ&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192; KDQJL VHoH QHNWHGRĂ&#x2013;UXYHULOPLĂ&#x2122;WLU"

%XQD J|UH Ă&#x2DC; KHGDŠQĂ&#x192;Q \DĂ&#x2122;DGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; E|OJHGH WD UĂ&#x192;PVDOIDDOL\HWOHULVĂ&#x192;QĂ&#x192;UOD\DQHQ|QHPOL HWPHQ DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

,,

,,,

$ Ă&#x2DC;HNHUSDQFDUĂ&#x192;

3DPXN

%XĂ&#x2013;GD\

$ Ă&#x2014;NOLP

% %XĂ&#x2013;GD\

7XUXQoJLO

$\oLoHĂ&#x2013;L

% <HUĂ&#x2122;HNLOOHUL

& %XĂ&#x2013;GD\

)Ă&#x192;QGĂ&#x192;N

$\oLoHĂ&#x2013;L

& .XUDNOĂ&#x192;N

' Ă&#x2DC;HNHUSDQFDUĂ&#x192;

%XĂ&#x2013;GD\

)Ă&#x192;QGĂ&#x192;N

,

' 7RSUDNODUĂ&#x192;QYHULPVL]ROPDVĂ&#x192;

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLJUDILNWHÂ oIDUNOĂ&#x192;Â UÂ QÂ QFRĂ&#x2013;UDILE|OJH OHULPL]HJ|UHÂ UHWLPRUDQODUĂ&#x192;YHULOPLĂ&#x2122;WLU

Ege Karadeniz

Marmara

60 40 20

IEge Marmara Akdeniz

80

Akdeniz

100

Karadeniz

Ă&#x153;retim(%)

II

III

Ben TarĂ˝k. Ă?stanbulÂ&#x2019;da yaÞýyorum. Hafta sonlarĂ˝ babamla birlikte boĂ°azda balĂ˝k tutuyoruz. Burada oldukça fazla balĂ˝k var. Bu durumun nedeni ............................ dĂ˝r.

Ă&#x153;rĂźn

%XQD J|UH , ,, YH ,,, QXPDUDODUOD J|VWHULOHQ WDUĂ&#x192;P Â UÂ QOHUL DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL VHoHQHNOHULQ KDQJL VLQGHGRĂ&#x2013;UXYHULOPLĂ&#x2122;WLU" ,

,,

<XNDUĂ&#x192;GDYHULOHQNRQXĂ&#x2122;PD\DJ|UHERĂ&#x2122;EĂ&#x192;UDNĂ&#x192; ODQ \HUH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL \D]Ă&#x192;OPDOĂ&#x192; GĂ&#x192;U"

,,,

$ =H\WLQ

)Ă&#x192;QGĂ&#x192;N

$\oLoHĂ&#x2013;L

$ GHULQOLĂ&#x2013;LQD]ROPDVĂ&#x192;

% 7XUXQoJLO

)Ă&#x192;QGĂ&#x192;N

=H\WLQ

% WX]OXOXNRUDQĂ&#x192;QĂ&#x192;QD]ROPDVĂ&#x192;

& 0X]

7XUXQoJLO

=H\WLQ

& EDOĂ&#x192;NODUĂ&#x192;QJ|o\ROXÂ ]HULQGHROPDVĂ&#x192;

' 7XUXQoJLO

$\oLoHĂ&#x2013;L

%XĂ&#x2013;GD\

' LoGHQL]ROPDVĂ&#x192; 97


7HVW¤

hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

 x ,OÃPDQYHQHPOLLNOLPOHUGH\HWLÙLU

 (NYDWRUGDQ NXWXSODUD GRÖUX JLGLOGLNoH GHQL]OHU GHNL RNVLMHQ RUDQÃ DUWPDNWDGÃU %XQD EDÖOÃ ROD UDNWDEDOÃNoÃOÃNIDDOL\HWOHULDUWPDNWDGÃU

x hUHWLPLQGH7UNL\HGQ\DELULQFLVLGLU x +DVDWG|QHPLQGHoRNID]ODLÙJFQHLKWL\DoGX \XOXU

%XQDJ|UH7UNL\H©GHEDOÃNoÃOÃÖÃQHQID]OD\D SÃOGÃÖà \HULQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL ROPDVà EHNOHQLU"

<XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQWDUÃPUQDÙDÖà GDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ )ÃQGÃN

% dD\

& 3DPXN

' 7WQTarým ürünlerinin toplanmasý, pazarlanmasý ve iþlenmesi yönüyle çiftçilerin desteklenmesi gerekir. Türkiye’de tarýma destek saðlayan çeþitli kuruluþlar bulunmaktadýr.

$ (JH

% .DUDGHQL]

& $NGHQL]

' 0DUPDUD

 $ÙDÖÃGDNLJUDILNWHFRÖUDILE|OJHOHULPL]LQ7UNL\H EDOÃNUHWLPLQGHNLSD\ODUÃJ|VWHULOPLÙWLU (3 % (5 %) IV III (11 %) II

(81 %) I

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLEXNXUXOXÙODUGDQEL ULVLGHÖLOGLU" $ 7DUÃP×ÙOHWPHOHUL*HQHO0GUOÖ

%XQD J|UH , QXPDUD LOH J|VWHULOHQ E|OJHPL] DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

% 7RSUDN0DKVXOOHUL2ILVL & 0DGHQ7HNQLN$UDPD ' 7&=LUDDW%DQNDVÃ

$ .DUDGHQL]%|OJHVL

% 0DUPDUD%|OJHVL

& (JH%|OJHVL

' $NGHQL]%|OJHVL

 %|OJHOHULPL]LQ FRÖUDIL YH EHÙHUL |]HOOLNOHUL GLNNDWH DOÃQGÃÖÃQGD ×o $QDGROX YH 0DUPDUD E|OJHOHULQGHKDQJLWUKD\YDQFÃOÃNIDDOL\HWOHUL \D\JÃQRODUDN\DSÃOPDNWDGÃU" ×o$QDGROX%|OJHVL

 (JH%|OJHVL©QGH\D\JÃQRODUDN\HWLÙWLULOHQWD UÃPUQOHULDÙDÖÃGDNLVHoHQHNOHULQKDQJLVLQ GHGRÖUXRODUDNVÃUDODQPÃÙWÃU"

0DUPDUD%|OJHVL

$

%\NEDÙ

.oNEDÙ

%

.oNEDÙ

.PHVKD\YDQFÃOÃÖà ×SHNE|FHNoLOLÖL

$ )ÃQGÃN¤=H\WLQ¤$\oLoHÖL % dD\¤)ÃQGÃN¤.HWHQ

&

$UÃFÃOÃN

%DOÃNoÃOÃN

& =H\WLQ¤h]P¤7WQ

'

.oNEDÙ

$UÃFÃOÃN

' %XÖGD\¤<XODI¤$USD 98


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 $ÙDÖÃGDNLWDEORGDELUWDUÃPUQQED]ÃLOOHULPL]

 hONHPL]GHEDOÃNoÃOÃÖÃQJHOLÙHELOPHVLLoLQÙXoDOÃÙ PDODU\DSÃOPDOÃGÃU

GHNL\ÃOÃQDDLWUHWLPPLNWDUODUÃYHULOPLÙWLU

 0RGHUQ EDOÃNoÃOÃN \|QWHPOHUL X\JXODQPDOÃGÃU

ØHKLU

hUHWLP 7RQ

$I\RQ =DUDUOÃEDOÃNDYODPD|QOHQPHOLGLU

$NVDUD\$QNDUD %DOÃNUHWLPoLIWOLNOHULQLQ\D\JÃQODÙPDVÃ|QOHQ PHOLGLU

.RQ\D 7DWOÃVXEDOÃNoÃOÃÖÃJHOLÙWLULOPHOLGLU

%XQDJ|UHYHULOHQELOJLOHUGHQKDQJLVLEDOÃNoà OÃÖÃQJHOLÙPHVLLOHLOJLOLGHÖLOGLU" $ 

%XQD J|UH EX WDUÃP UQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLRODELOLU" $ 3LULQo

% 3DPXN

& ØHNHUSDQFDUÃ

' 0ÃVÃU

% 

& 

' 

 

3

2 1 4 3

+DULWDGD J|VWHULOHQ LÙDUHWOL E|OJHOHUGHQ KDQ JLVLE\NEDÙKD\YDQFÃOÃN\DSPD\DGLÖHUOHUL QHJ|UHGDKDX\JXQGXU"

<XNDUÃGDNLKDULWDGDQXPDUDODQGÃUÃOPÃÙ\HUOHU GHQKDQJLVLVHE]HWDUÃPÃQDX\JXQGHÖLOGLU" $ 

% 

& 

4

1

2

$ 

' 

 $ÙDÖÃGDNL UQOHUGHQ KDQJLVL \DÖ ELWNLOHULQ

% 

& 

' 

 $ÙDÖÃGDNL \HU DOWÃ ND\QDNODUÃQGDQ KDQJLVL

GHQELULGHÖLOGLU"

HQHUMLND\QDÖÃRODUDNNXOODQÃOPDNWDGÃU"

$ =H\WLQ

% h]P

$ /LQ\LW

% 'HPLU

& $\oLoHÖL

' 6XVDP

& &ÃYD

' %DNÃU

99


7HVW¤

hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

 .ÃÙPHYVLPLQÃOÃNJHoWLÖL\HUOHUVHUDWDUÃPÃQDHOYHULÙOLGLU

4 1 2

3

<XNDUÃGDNL KDULWDGD UHWLP DODQODUà YHULOHQ UQDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

%XQD J|UH KDULWDGD QXPDUDODQGÃUÃODQ WDUDOà \HUOHUGHQKDQJLVLQGHVHUDFÃOÃNIDDOL\HWOHULJ| UOPH]" $ 

% 

& 

$ =H\WLQ

% 0ÃVÃU

& )ÃQGÃN

' ØHNHUSDQFDUÃ

' 

 )ÃQGÃNNÃÙODUÃQÃOÃNJHoWLÖLQHPOLYHKXPXVOXWRS UDÖÃVHYHU\ÃOOÃNPÑNDGDU\DÖÃÙLV WHU)ÃQGÃNWLFDULGHÖHUL\NVHNELUUQGU

 hONHPL]GHNÃÙÃOÃNOÃÖÃQÃQROGXÖX\HUOHUGHVHUDFÃ

7UNL\H©QLQ IÃQGÃN UHWLP DODQODUÃQà J|VWHUHQ KDULWDDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLLOOHUGHQKDQJLVLQGHVH UDFÃOÃN\DSPDNHNRQRPLNROPD]"

A)

$ $QWDO\D

% $GDQD

& 0XÖOD

' %XUGXU

C)

OÃN\D\JÃQRODUDN\DSÃOPDNWDGÃU

B)

D)

 hONHPL]GHWDUÃPÃQHQ|QHPOLSUREOHPOHULQGHQEL ULVL VXODPD \HWHUVL]OLÖLGLU 7UNL\H WRSUDNODUÃQÃQ ©L VXODQDPDPDNWD YH LVWHQHQ YHULP DOÃQD PDPDNWDGÃU hONHPL]GH VXODPD VRUXQX HQ D] RODQ E|OJH DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

 $ÙDÖÃGDNL UQOHUGHQ KDQJLVL HQ ID]OD .DUD

$ (JH%|OJHVL

GHQL]%|OJHVL©QGH\HWLÙWLULOPHNWHGLU" $ h]P

% 3DPXN

& )ÃQGÃN

' 0X]

% .DUDGHQL]%|OJHVL & $NGHQL]%|OJHVL ' *QH\GRÖX$QDGROX%|OJHVL 100


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 $ÙDÖÃGDNL KDULWDGD SDPXÖXQ \HWLÙWLULOGLÖL \HUOHU

 %DOÃNODUÃQELUNÃVPÃPHYVLPHJ|UH.DUDGHQL]YH (JHGHQL]LDUDVÃQGDJ|oHGHUOHU%XJ|oG|QHP OHULQGHERÖD]ODUGDYH0DUPDUDGHQL]LQGH|QHP OLPLNWDUGDEDOÃNDYODQÃU

LÙDUHWOHQPLÙWLU

1 3

2

4

%XQD J|UH EX UQ LÙOHPHN LoLQ NXUXODFDN IDEULNDQÃQ DÙDÖÃGDNL PHUNH]OHUGHQ KDQJL VLQGHNXUXOPDVÃEHNOHQHPH]" $ $GDQD

% 8UID

%XQD J|UH KDULWDGD QXPDUDODQPÃÙ DODQODUÃQ KDQJLVLQGH HQ D] EDOÃN DYODQGÃÖÃ V|\OHQHEL OLU"

& ×]PLU

' .RQ\D

$ 

% 

& 

' 

 $ÙDÖÃGDNLWDEORGDED]ÃLOOHUGH\HWLÙWLULOHQELUELWNL QLQ\ÃOÁUHWLPPLNWDUODUÃYHULOPLÙWLU ×OLhUHWLPPLNWDUÃ 7RQ

6DNDU\D.RFDHOL%XUVD%DOÃNHVLU.ÃUÃNNDOH, $NGHQL] ,, 0DUPDUD ,,, .DUDGHQL] 7UNL\H©GH\XNDUÃGDGHQL]OHUGHDYODQDQEDOÃN PLNWDUÃQÃQHQID]ODGDQHQD]D GRÖUXVÃUDODQà ÙÃDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQGHYHULOPLÙWLU" $ ,,, ¤ , ¤ ,,

% ,,, ¤,, ¤ ,

& ,, ¤ ,,, ¤ ,

' ,, ¤ , ¤ ,,,

%XQDJ|UHUHWLPPLNWDUÃYHULOHQWDUÃPUQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU" A)

B)

Pamuk

Mýsýr

 dD\ÃUYHPHUDODUÃQ\HUOHÙPH\HDoÃOPDVÃ 2WODUÃQ HUR]\RQ QHGHQL\OH YHULPVL] KDOH JHO PHVL

C)

D)

 2WODNYHoD\ÃUODUÃQWDUODKDOLQHJHOPHVL $KÃUKD\YDQFÃOÃÖÃQÃQJHOLÙPHVL

Portakal

.DoQXPDUDOÃNXWXGDYHULOHQELOJL7UNL\H©GH RWODN YH oD\ÃU DODQODUÃQÃQ D]DOPDVÃQD QHGHQ RODUDNJ|VWHULOHPH]"

Kivi

$ 101

% 

& 

' 


7HVW¤

hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

 'RQROD\ODUÃQDNDUÙÃoRNGX\DUOÃRODQWXUXQoJLOOHUNÃÙ PHYVLPLQLQ ÃOÃN JHoWLÖL NÃ\Ã NHVLPOHULQGH \H WLÙWLULOLU

3

4

Coðrafi Konum

Yerþekilleri

Ýklim

Nüfus ve Yerleþme

1

2

%XQD J|UH KDULWDGD QXPDUDODQGÃUÃODQ WDUDOà \|UHOHUGHQ KDQJLVLQGH WXUXQoJLO UHWLPLQLQ \DSÃOPDVÃEHNOHQHPH]"

<XNDUÃGDYHULOHQGL\DJUDPGD¦"§ LOHJ|VWHULOHQ \HUHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL\D]ÃODELOLU"

$ 

% 7UNL\HHNRQRPLVL]HULQGHHWNLOLRODQIDNW|U OHU

% 

& 

$ 7DUÃPÃQ7UNL\HHNRQRPLVLQGHNL\HUL

' 

& 7UNL\HWDUÃPÃQGDYHULPLHWNLOH\HQIDNW|UOHU ' hONHPL]LQHNRQRPLVLQLROXÙWXUDQVHNW|UOHU

 0DUPDUD %|OJHVL©QGH \HWLÙWLULOHQ WDUÃP UQOHUL ROGXNoDoHÙLWOLGLU %X GXUXPXQ QHGHQL DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJL VLGLU" $ 6XODPD

% *EUHOHPH

& ×NOLPoHÙLWOLOLÖL

' ×\LWRKXPNXOODQPD

 $ÙDÖÃGDNLJUDILNWHG|UWE|OJHGH\HWLÙWLULOHQELUWD UÃP UQQQ HNLP DODQODUà LOH UHWLP PLNWDUODUà YHULOPLÙWLU

 <ÃOOÃNVÃFDNOÃNRUWDODPDVÃQÃQ\NVHNWDUÃPPHYVL PLQLQX]XQROGXÖX\HUOHU\ÃOGDELUGHQID]ODUQ DOPDEDNÃPÃQGDQHOYHULÙOLDODQODUGÃU 1 4 3 2

%XQDJ|UH\XNDUÃGDNLKDULWDGDQXPDUDODQGà UÃODQ \HUOHUGHQ KDQJLVLQGH \ÃOGD ELUGHQ ID]OD UQHOGHHGLOLU"

%X E|OJHOHULQ KDQJLVLQGH ELULP DODQGDQ DOà QDQYHULPHQ\NVHNWLU"

$ 

$ 

% 

& 

' 102

% 

& 

' 


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 $ÙDÖÃGDNLJUDILNWHWDUÃPYHRUPDQDODQODUÃJ|VWH

 $ÙDÖÃGDNLJUDILNWH\ÃOODUÃDUDVÃNUH VHOVXNXOODQÃPPLNWDUODUÃYHDODQODUJ|VWHULOPLÙ WLU

ULOPLÙWLU (%10.7) (%5.5) (%1.7)

6000 5000

(%38.3)

4000 3000 2000

(%43.8)

1000

Orman

Ekili tarla

Nadas

Meyve

1 19 0 2 19 0 3 19 0 4 19 0 50 19 60 19 70 19 80 19 90 20 00

19

19

00

0 Sebze

Endüstriyel kullaným Ýçme ve kullaným suyu Tarýmsal kullaným Toplam kullaným

<XNDUÃGDNLJUDILÖHJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVLV|\OHQHPH]"

<XNDUÃGDNL JUDILÖH J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

$ 2UPDQ DODQODUà ONHPL]LQ ELWNL YDUOÃÖÃQÃQ ©LQLROXÙWXUPDNWDGÃU

$ 'Q\DVXWNHWLPLQGHNLHQE\NDUWÃÙWDUÃP VDOVXNXOODQÃPÃQGDROPXÙWXU

% (NLOLWDUODODUÃQRUDQéWU & 1DGDVDEÃUDNÃODQDODQODUÃQRUDQéXJHo PLÙWLU

% $V\D ONHOHULQGH VXODPD VX\X WNHWLPLQ ©VLQLROXÙWXUPXÙWXU

' dD\ÃUYHPHUDODUÃQE\NELUNÃVPÃRUPDQOD UÃQDoÃOPDVÃLOHPH\GDQDJHOPLÙWLU

& 6DQD\LQLQJHOLÙPHVLLOHELUOLNWHVXWNHWLPLQGH GHDUWÃÙJ|UOPÙWU ' 'Q\DGDNLQIXVDUWÃÙÃLOHELUOLNWHLoPHYHNXO ODQPDVX\XDUWPÃÙWÃU

 hONHPL]GH HOHNWULN HQHUMLVL UHWHQ ED]à WHUPLN VDQWUDOOHUKDULWDGDJ|VWHULOPLÙWLU

 hONHPL]GH RUPDQ GDÖÃOÃÙÃQGD HQ |QHPOL IDNW|U \DÖÃÙYHQHPGLU<DÖÃÙPLNWDUÃLOHRUPDQGDÖÃOÃ PÃDUDVÃQGDoRNVÃNÃELULOLÙNLYDUGÃU

Soma Afþin – Elbistan 1

4 2

3

%XVDQWUDOOHULQNXUXOXÙ\HUOHULQLQEHOLUOHQPH VLQGH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL HWNLOL ROPXÙ WXU"

<XNDUÃGDNL KDULWDGD QXPDUDODQGÃUÃOPÃÙ \HUOH ULQ KDQJLVLQGH RUPDQOÃN DODQODUÃQ HQ oRN RO PDVÃEHNOHQLU"

$ /LQ\LW\DWDNODUÃQD\DNÃQOÃN

$ 

' ×NOLPNRÙXOODUÃQÃQHOYHULÙOLROPDVÃ

% 

& 

% 1IXVX\RÖXQRODQ\HUOHUH\DNÃQOÃNODUà & 8ODÙÃPÃQNROD\VDÖODQPDVÃ

' 103


7HVWยค

hONHPL]LQ.D\QDNODUรƒ Ben ร‡anakkaleย’de yaรพรฝyorum. Yaรพadรฝรฐรฝm yer dรผnyanรฝn en รถnemli su yollarรฝndan biri olarak bilinir.

%XQDJ|UHdDQDNNDOHERร–D]รƒQรƒQLร™OHNELUGH QL] \ROX ROPDVรƒQGD Dร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVL QLQHWNLVLGLร–HUOHULQHJ|UHGDKDD]GรƒU"

2UPDQGD EXOXQDQ RW \DSUDN NยWยN JLEL \DQรƒFรƒ PDGGHOHULQ WXWXร™DUDN RUPDQGDNL \Dร™DP ELUOLร–L LoLQGHNL FDQOรƒ ยค FDQVรƒ] WยP YDUOรƒNODUรƒ \RN HGHQ VHUEHVWoH \D\รƒOPD YH Eย\ยPH Hร–LOLPL J|VWHUHQ \DQJรƒQODUDRUPDQ\DQJรƒQรƒGHQLU

$ ร—NOLPร™DUWODUรƒQรƒQX\JXQROPDVรƒ % 6DQD\LE|OJHOHULQH\DNรƒQROPDVรƒ

$ร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVL RUPDQ \DQJรƒQรƒ YH WDKULEDWODUรƒQD NDUร™รƒ DOรƒQDFDN HWNLOL |QOHPOHU GHQELULVLGHร–LOGLU"

& .DUDYHGHPLU\ROXDร–รƒQรƒQJHOLร™PLร™ROPDVรƒ ' %ย\ยNGHQL]OHULELUELULQHEDร–ODPDVรƒ

$ <DQJรƒQรƒQ\D\รƒOPDVรƒQรƒ|QOH\HFHNERร™OXNODUEรƒ UDNPDN % 2UPDQLoLQGHL\LELU\RODร–รƒ\DSPDN & <DQJรƒQ LoLQ KHU ]DPDQ KD]รƒU ELU HNLS EXOXQ GXUPDN ' 2UPDQN|\OHULQLWยPย\OHERร™DOWPDNHiรง tรผkenmeyen ve รงevremizi hiรงbir รพekilde kirletmeyen bir enerji kaynaรฐรฝ sรถylermisiniz?

 -HRWHUPDOHQHUMLVX\XรƒVรƒWPDNYHEXKDUODร™WรƒUPDN LoLQIRVLO\DNรƒW\HULQHNXOODQรƒOรƒU%XQHGHQOHMHRWHU PDOHQHUMLoHYUHGRVWXRODUDNELOLQLUhONHPL]MHR WHUPDO HQHUML EDNรƒPรƒQGDQ GยQ\DQรƒQ ยONHVLGLU <ย]H\VรƒFDNOรƒร–รƒยƒ&ยVWยQGHRODQDODQODUPHU NH]LรƒVรƒWPDVHUDรƒVรƒWPDVรƒHQGยVWULGHNDSOรƒFDODU GDYHHOHNWLULNยUHWLPLQGHNXOODQรƒOPDNWDGรƒU

Rรผzgar Su

Ali Kรผbra

Filiz Mete Gรผneรพ

รzmir- Balรงova Aydรฝn- Germencik Denizli - Saraykรถy

Doรฐalgaz

Mersin- Silifke

gร–UHWPHQLQ VRUGXร–X VRUX\D KDQJL |ร–UHQFL QLQ\DQOรƒร™ FHYDSYHUGLร–LV|\OHQHELOLU"

+DULWDGD Lร™DUHWOL PHUNH]OHUGHQ KDQJLVLQGH MHRWHUPDO HQHUML ND\QDNODUรƒQGDQ \DUDUODQรƒO PD]"

$ .ยEUD

% $OL

$ 'HQL]OLยค6DUD\N|\

% $\GรƒQยค*HUPHQFLN

& 0HWH

' )LOL]

& 0HUVLQยค6LOLINH

' ร—]PLUยค%DOoRYD

104


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 6DQD\L WHVLVOHULQLQ NXUXOXÙ \HUOHULQLQ VHoLPLQGHTaþ Kömürü

KDPPDGGH\H\DNÃQOÃN|QHPOLUROR\QDU %XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLHÙOHÙWLUPHOHUGHQKDQJL VLEXGXUXPD|UQHNRODUDNJ|VWHULOHPH]"

Doðalgaz

Baþlýca Enerji Kaynaklarýmýz

$ .DUDENo 'HPLU¤dHOLN6DQD\L % ×]PLUo 'RNXPD6DQD\L & .RQ\Do 8QOX*ÃGD6DQD\Ã

Linyit Kömürü

' 8ÙDNo ØHNHU6DQD\L

Rüzgar Enerjisi

<XNDUÃGDNL NDYUDP KDULWDVÃQGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL \HQLOHQHELOHQ HQHUML ND\QDNODUÃQGDQ ELULVLGLU" $ 7DÙ.|PU

% /LQ\LW.|PU

& 5]JDU(QHUMLVL

' 'RÖDOJD]

 %DUDMODUJHQHOOLNOHGDÖODUÃQDUDVÃQDQHKLUVXODUà QÃQ \ROXQX NHVHUHN DUNDVÃQD J|O ROXÙWXUPDN DPDFÃ\ODLQÙDHGLOLUOHU $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL DNDUVXODU ]HULQH EDUDM \DSÃOPDVÃQÃQ \DUDUODUÃQGDQ ELULVL GHÖLO GLU" $ (OHNWLULNUHWLPL\DSPDN % 6XODPD\DSPDN

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQGH PDGHQ YH oÃND

& ØHKLUOHULJ]HOOHÙWLUPHN

UÃOGÃÖÃ\HU\DQOÃÙ HÙOHÙWLULOPLÙWLU"

' ×oPHVX\XVDÖODPDN

0DGHQ

dÃNDUÃOGÃÖÃ<HU

$ 'HPLU

'LYULÖL

% %DNÃU

0XUJXO

& /LQ\LW

6RPD

' &LYD

=RQJXOGDN

 $NDUVXODUÃQ ]HULQGH EDUDMODU \DSÃODUDN VX\XQ WRSODQPDVÃYHEXVX\XQ\NVHNWHQDÙDÖÃ\DGRÖ UXDNÃWÃOPDVÃ\ODHOGHHGLOHQHQHUML\HKLGURHOHNWULN HQHUMLGHQLU 1 4

 'HPLU ¤ dHOLN HQGVWULVLQGH KDPPDGGH RODUDN

3

NXOODQÃOÃU +HU oHÙLW PDNLQH WHFKL]DW GHPLU\ROX N|SUYHLQÙDDWJLELoRNGHÖLÙLNDODQODUGDNXOOD QÃOÃU

2

<XNDUÃGD EDKVHGLOHQ PDGHQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU"

%XQDJ|UHKDULWDGDLÙDUHWOLDODQODUGDQKDQJL VLHQ\NVHN KLGURHOHNWULNHQHUMLSRWDQVL\HOL QHVDKLSWLU" $ 

% 

& 

' 105

$ .URP

% /LQ\LW

& 'HPLU

' .XUÙXQ


7HVW¤

hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

 hONHPL] 'Q\D©GD oÃNDUÃODQ ©D \DNÃQ PDGHQ

 $ÙDÖÃGDNL JUDILNWH ¤ \ÃOODUÃ DUDVÃQGD

GHQ\DUÃVÃQDVDKLSWLU)DNDWEXQODUGDQELUNÃVPÃ oÃNDUÃOPDPDNWDGÃU %LU PDGHQLQ oÃNDUÃOPDVÃ LoLQ JHUHNOLÙDUWODUÙXQODUGÃU

UHWLOHQGHPLUEDNÃUYHNURPPLNWDUODUÃJ|VWHULO PLÙWLU Demir

 0DGHQLQoÃNDUÃODFDÖÃE|OJHQLQXODÙÃPÃNROD\RO PDOÃ 5H]HUY]HQJLQROPDOÃ ×ÙOHNOLPDQODUD\DNÃQROPDOÃ %XQDJ|UHYHULOHQOHUGHQKDQJLVLELUPDGHQLQ oÃNDUÃOPDVÃLoLQJHUHNOLRODQWHPHOÙDUWODUGDQ ELULVLGHÖLOGLU" % 

& 

Krom

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

 <HWHUOLGHUHFHGHVHUPD\HD\UÃOPDOÃ

$ 

Bakýr

' 

0

1999 2000 2001 2002 2003

*UDILÖHJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQHXOD ÙÃODPD]" $ 'HPLU UHWLPL WRQXQ DOWÃQD KLo GÙPH PLÙWLU % (QD]UHWLOHQPDGHQ.URPROPXÙWXU & %DNÃU HOHNWULÖL KÃ]Oà LOHWWLÖL LoLQ HOHNWLULN YH HOHNWURQLNVDQD\LQGHNXOODQÃOPDNWDGÃU

 (NRQRPLN HWNLQOLNOHU J|] |QQH DOÃQGÃÖÃQGD

' 'HPLU %DNÃU©ÃQ UHWLPL HQ D] \ÃOÃQGD JHUoHNOHÙPLÙWLU

DÙDÖÃGDNLNHQWOHULQKDQJLVLQGHSHWUROHGD\DOÃ VDQD\LWHVLVOHULQLQROGXÖXV|\OHQHPH]" $ ×]PLU

% ×]PLW

& .RQ\D

' 0HUVLQ1

2

Petrol

Doðalgaz

 'HQL]PHY 8ODÙÃPÃQ VLPLVUHVL o NROD\ROPD o QLQX]XQRO Và PDVÃ

Yeraltý Kaynaklarý

Kömür

Orman

3

4

<XNDUÃGDNLGL\DJUDPGD¦"§ LOHJ|VWHULOHQ\HUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL\D]ÃODELOLU" $ 6DQD\LIDOL\HWOHULJHOLÙPLÙWLU

<XNDUÃGDYHULOHQNDYUDPKDULWDVÃQGDQNDoQX PDUDOÃNXWXoÃNDUÃOPDOÃGÃU"

% 7XUL]PJHOLÙPLÙWLU

$ 

' 8ODÙÃPJHOLÙPLÙWLU

% 

& 

'RÖDOYH WDULKL J]HOOLN o " OHULQ ROPDVÃ

& 7LFDUHWJHOLÙPLÙWLU

' 106


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 <XUGXPX]XQQIXVEDNÃPÃQGDQHQNDODEDOÃNE|O

 *HOHFHÖLQ PDGHQL RODUDN ELOLQHQ ERU PDGHQL

JHVL0DUPDUD%|OJHVL©GLU

'Q\D©GDHQID]ODONHPL]GHEXOXQPDNWDGÃU

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL EX GXUXPGD HWNLOL GHÖLOGLU"

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLERUPDGHQLQLQNXOOD QÃOGÃÖÃVDQD\LNROODUÃQGDQELULVLGHÖLOGLU"

$ 0DUPDUD%|OJHVL©QLQVDQD\LYHWLFDUHW\|QQ GHQHOYHULÙOLROPDVÃ

$ 8]D\VDQD\L

% %|OJHGHLÙLPNDQODUÃQÃQID]ODROPDVÃ

& %LOJLVD\DUVDQD\L

& %|OJHQLQ\HUÙHNLOOHULEDNÃPÃQGDQVDGHROPD VÃ

' 2WRPRWLYVDQD\L

% *ÃGDVDQD\L

' %|OJHGHGRÖXPODUÃQID]ODROPDVÃ

 ×VNHQGHUXQ©GD GHPLU FHYKHUL EXOXQPDPDVÃQD UDÖPHQGHPLU¤oHOLNIDEULNDVÃNXUXOPXÙWXU %XGXUXPXQQHGHQLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL GLU"

 <XPXÙDNYHLOHWNHQELUPDGHQGLU(OHNWULNHOHN WURQLNVDQD\LVLPDNLQDVDQD\LLOHPXWIDNHÙ\DOD UÃ\DSÃPÃQGDNXOODQÃOÃU

$ (QHUMLND\QDNODUÃQD\DNÃQROPDVÃ % ×ÙOHNELUOLPDQDVDKLSROPDVÃ

<XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQPDGHQDÙDÖÃGDNL OHUGHQKDQJLVLGLU"

& +DPPDGGH\H\DNÃQROPDVà ' ×ÙJFQQID]ODROPDVÃ

$ %DNÃU

% $OWÃQ

& .URP

' 'HPLUEreðli Karabük

 Küre (Kastamonu)

Murgul (Artvin) Maden (Elazýð)

<XNDUÃGDYHULOHQÙHKLUOHULPL]GHGHPLU¤oHOLN IDEULNDODUÃQÃQ NXUXOPDVÃQGDNL ELULQFL |QFHOLN DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

<XNDUÃGDNLKDULWDGDoÃNDUÃOGÃÖÃDODQODULÙDUHWOL RODUDN J|VWHULOPLÙ RODQ PDGHQ DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLGLU" $ 'HPLU

% .URP

& %DNÃU

' %RU

$ 8ODÙÃPÃQNROD\ROPDVÃ % (QHUMLND\QDÖÃQD\DNÃQROPDVÃ & 'HPLUFHYKHULQLQoRNROPDVÃ ' <HUÙHNLOOHULQLQHQJHEHOLROPDVÃ 107


7HVW¤

hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

1 3 2 4

+DULWDGDLÙDUHWOL\HUoRNNÃVDELUVUHGHJHOLÙPH J|VWHUPLÙWLU

<XNDUÃGDNL 7UNL\H KDULWDVÃQGD WDUDOà RODUDN J|VWHULOHQ \HUOHULQ KDQJLVLQGH VDQD\LQLQ JH OLÙPHPHVLQGH\HUÙHNLOOHULQLQHQJHEHOLROPDVà HWNLOLROPXÙWXU"

%XGXUXPXQPH\GDQDJHOPHVLQGHDÙDÖÃGDNL OHUGHQKDQJLVLQLQHWNLVLQGHQV|]HGLOHPH]"

$ 

$ 8ODÙÃPDÖÃQÃQJHOLÙPHVL

% 

& 

' 

% %|OJHGHLÙLPNDQODUÃQÃQID]ODROPDVà & <HUÙHNLOOHULQLQVDGHROPDVà ' %LWNL|UWVQQJURUPDQODUROPDVÃ

 $ÙDÖÃGDNLWDEORGDELUE|OJHGH\ÃOOD Uà DUDVÃQGD VDQD\L VHNW|UQGH NXOODQÃODQ HQHUML QLQHOGHHGLOGLÖLND\QDNODUJ|VWHULOPLÙWLU

<ÃOODU

7DÙ .|PU ELQWRQ

¤

¤

/LQ\LW 3HWURO 'RÖDOJD] ELQWRQ ELQWRQ ELQWRQYaþadýðým yer tam bir sanayi bölgesidir diyebilirim. Ülkemizde sanayi tesislerinin yaklaþýk %50’si bu bölgede toplanmýþtýr.

7DEOR\DJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OH QHPH]" $ 'RÖDOJD]NXOODQÃPÃ\ÃOÃQGDQVRQUDEDÙ ODPÃÙWÃU

%XGXUXPGDDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQLQHWNL VLHQD]GÃU"

% (QHUMLNXOODQÃPÃJHQHORODUDNVUHNOLDUWPÃÙWÃU

$ <HUDOWÃ]HQJLQOLNOHULQLQoRNoHÙLWOLROPDVÃ

& \ÃOÃQGD /LQ\LW HQ ID]OD NXOODQÃODQ HQHUML ND\QDÖÃROPXÙWXU

% 3D]DULPNDQODUÃQÃQID]ODROPDVÃ & 8ODÙÃPLPNDQODUÃQÃQNROD\ROPDVÃ

' 7DÙN|PUHQID]ODNXOODQÃODQHQHUMLND\QD ÖÃROPXÙWXU

' *HQLÙLÙJFND\QDNODUÃQÃQROPDVà 108


hONHPL]LQ.D\QDNODUรƒ

7HVWยค

 6RQ\รƒOODUGDVDQD\LOHร™PHYHWHNQRORMLJHOLร™LPLLOH

 +DULWDGD 'HPLU ยค oHOLN IDEULNDODUรƒQรƒQ NXUXOGXร–X

ELUOLNWHGRร–DOND\QDNWยNHWLPLGHDUWPDNWDGรƒU%X QXQODELUOLNWHoHYUHNLUOLOLร–LGHDUWPDNWDGรƒU

\HULOHGHPLUPDGHQLQLQ|QHPOLELUNรƒVPรƒQรƒQoรƒND UรƒOGรƒร–รƒ\HUOHUJ|VWHULOPLร™WLU

$ร™Dร–รƒGDNL HQHUML ND\QDNODUรƒQGDQ KDQJLVLQLQ NXOODQรƒPรƒQรƒQGRร–DOoHYUH\LROXPVX]HWNLOHGLร–L V|\OHQHPH]" $ /LQ\LW

% 3HWURO

& -HRWHUPDO

' 7Dร™N|PยUย

Ereรฐli Karabรผk Divriรฐi Hekimhan

'HPLU PDGHQLQLQ Lร™OHQGLร–L \HUH WDร™รƒQPDVรƒQ GDDร™Dร–รƒGDNLXODร™รƒPDUDoODUรƒQGDQKDQJLVLGD KDID]ODWHUFLKHGLOPHNWHGLU" A)

B)

C)

D)

 6DQD\LNROODUรƒQรƒQJHOLร™PHVLQGHKDPPDGGHWHPL QLQLQNROD\ROPDVรƒ|QHPOLELUHWNHQGLU %XQDJ|UHDร™Dร–รƒGDNLVDQD\LNROODUรƒQGDQKDQ JLVLQLQยONHPL]GHJHOLร™PHVLGDKD]RUGXU" $ 3HWURNLP\D

% 7HNVWLO

& <Dร–VDQD\L

' 8QOXPDPยOOHU

 $\ร™H EX \D] N|\OHULQLQ \DNรƒQรƒQGD PH\GDQD JH $ร™Dร–รƒGDED]รƒE|OJHOHUYHNXOODQGรƒNODUรƒHQHUMLND\

OHQRUPDQ\DQJรƒQรƒQรƒJ|UยQFHKHPoRNNRUNPXร™ KHPGHย]ยOPยร™Wย%|OJHOHULQGHQHGHQID]ODRU PDQ\DQJรƒQรƒoรƒNWรƒร–รƒQรƒDUDร™WรƒUGรƒร–รƒQGD\D]ODUรƒQVรƒ FDN YH NXUDN JHoPHVLQLQLQ HWNLOL ROGXร–XQX J|U Pยร™WยU 2

QDNODUรƒYHULOPLร™WLU

1 3

4

(JH %|OJHVL

*ยQH\GRร–X $QDGROX %|OJHVL

.DUDGHQL] %|OJHVL/LQ\LW

5ย]JDU

*ยQHร™/LQ\LW

+LGURHOHNWULN

7Dร™N|PยUย5ย]JkU

7Dร™N|PยUย

/LQ\LW7Dร™N|PยUย

3HWURO

+LGURHOHNWULN

$\ร™H KDULWDGD Lร™DUHWOL \HUOHUGHQ KDQJLVLQGH \Dร™DPDNWDGรƒU"

7DEORGDYHULOHQE|OJHOHULQยONHHNRQRPLVLQH NDWNรƒVรƒ HQ ID]OD RODQ HQHUML ND\QDNODUรƒ KDQJL VLQGHGRร–UXHร™OHร™WLULOPLร™WLU"

$ 

$ 

% 

& 

' 109

% 

& 

' 


7HVW¤

hONHPL]LQ.D\QDNODUĂ&#x192;

 %LU\HUGHVDQD\LOHĂ&#x2122;PH\LHWNLOH\HQEDĂ&#x2122;OĂ&#x192;FDIDNW|U

 7 UNL\HŠGH VDQD\L WHVLVOHULQLQ GDĂ&#x2013;Ă&#x192;OĂ&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192; LOH LOJLOL

OHUĂ&#x2122;XQODUGĂ&#x192;U

DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL|Ă&#x2013;UHQFLOHUED]Ă&#x192;ELOJLOHUYHUPLĂ&#x2122;OHUGLU

 +DPPDGGH

Unlu gýda fabrikalarýnýn �ç Anadolu BÜlgesinde yoðunlaÞmasýnda hammaddeye yakýnlýk etkili olmuÞtur.

 (QHUML 8ODĂ&#x2122;Ă&#x192;PYH3D]DUODPD 6HUPD\H Fatih

.Do QXPDUDOĂ&#x192; NXWXGD YHULOHQ ELOJL VDQD\L Â UÂ QOHULQLQLoYHGĂ&#x192;Ă&#x2122;SD]DUODUDGÂ ]HQOLELUEL oLPGHVHYNHGLOLSWÂ NHWLOPHVLLOHLOLJLOLGLU" $ 

% 

& 

Yaðlý bitkilerin yetiÞtirildiði bÜlgelerde yað sanayi oldukça geliÞmiÞtir.

' Zeynep

KarabĂźk ve EreĂ°liÂ&#x2019;de demir Â&#x2013; çelik fabrikalarĂ˝nĂ˝n kurulmasĂ˝nda hammadeye yakĂ˝nlĂ˝k etkili olmuĂžtur.

Ă?lker Ă&#x17E;ekerpancarĂ˝ her yerde ĂźretilebildiĂ°i için hemen her yerde ĂžekerpancarĂ˝ fabrikalarĂ˝ kurulmuĂžtur.

 6DQD\LWHVLVOHULQLQ\D\JĂ&#x192;QROGXĂ&#x2013;XELU\HUGH Burcu

 (QHUMLWÂ NHWLPLID]ODGĂ&#x192;U +DYDNLUOLOLĂ&#x2013;L\DĂ&#x2122;DQPDNWDGĂ&#x192;U

+DQJL|Ă&#x2013;UHQFLQLQYHUGLĂ&#x2013;LELOJL\DQOĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U"

 1LWHOLNOLLĂ&#x2122;JÂ FÂ QHLKWL\DoDUWDU 'Ă&#x192;Ă&#x2122;DUĂ&#x192;\DKDPPDGGHLKUDFDWĂ&#x192;\DSĂ&#x192;OĂ&#x192;U

$ )DWLK

% =H\QHS

\DUJĂ&#x192;ODUĂ&#x192;QGDQKDQJLVLQHXODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODPD]"

& Ă&#x2014;ONHU

' %XUFX

$ 

% 

& 

' 

 6DQD\L WHVLVOHULQLQ NXUXOXĂ&#x2122; \HUOHULQLQ VHoLPLQGH KDPPDGGH\H\DNĂ&#x192;QOĂ&#x192;N|QHPOLUROR\QDU

 7 UNL\HŠGHNHUHVWHIDEULNDODUĂ&#x192;QĂ&#x192;QoRĂ&#x2013;X.DUDGHQL]

%XQDJ|UHKDPPDGGH\H\DNĂ&#x192;QOĂ&#x192;NNRĂ&#x2122;XOXGLN NDWHDOĂ&#x192;QGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;QGDĂ&#x2014;o$QDGROX%|OJHVLŠQGHKDQ JL VDQD\L WHVLVLQLQ NXUXOPDVĂ&#x192; GDKD X\JXQ GXU"

%|OJHVLŠQGH\HUDOPDNWDGĂ&#x192;U %X GXUXPXQ WHPHO QHGHQL DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU"

$ 2UPDQhUÂ QOHUL6DQD\L

$ +DPPDGGH\H\DNĂ&#x192;QROPDVĂ&#x192;

% 3HWUROhUÂ QOHUL6DQD\L

% Ă&#x2014;Ă&#x2122;JÂ FÂ QÂ QID]ODROPDVĂ&#x192;

& 8QOX*Ă&#x192;GD6DQD\L

& 3D]DUD\DNĂ&#x192;QROPDVĂ&#x192;

' 3DPXNOX'RNXPD6DQD\L

' 8ODĂ&#x2122;Ă&#x192;PDĂ&#x2013;Ă&#x192;QĂ&#x192;QJHOLĂ&#x2122;PLĂ&#x2122;ROPDVĂ&#x192; 110


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 (PODNYHUJLVLDUD]LDUVDYHELQDLoLQ|GHQPHN

 gÖUHWPHQLPL] GHUVLQ VRQXQGD ELOLQoOL ELU YDWDQ

WHGLU%XWUWDÙÃQPD]ÃRODQELU\XUWWDÙHPODNYHU JLVLYHUPHNOH\NPOGU

GDÙRODUDNYHUPHQLQ|QHPLQLYHVDÖ ODGÃÖÃID\GDODUÃDQODWWÃ|GH\HUHNYD WDQGDÙOÃN VRUXPOXOXÖXPX]X \HULQH JHWLUGLÖLPL] JLELGDKDL\LKL]PHWDOPÃÙRODFDÖÃPÃ]ÃV|\OHGL

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL HPODN YHUJLVLYHUPH]"

<XNDUÃGDNLERÙEÃUDNÃODQ\HUOHUHDÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLJHWLULOPHOLGLU"

$ ×]PLU%\NÙHKLU%HOHGL\HVLVÃQÃUÃODUÃLoHULVLQ GHDUVDVDKLELRODQ0XVWDID%H\ % 3DPXNRYD%HOHGL\HVLVÃQÃUODUÃLoHULVLQGHYLOOD VDKLELRODQ0HUDO+DQÃP & %RGUXP %HOHGL\HVL VÃQÃUODUà LoHULVLQGH \D]OÃN HYLRODQ6HoNLQ%H\

$ YHUJL

% HPHN

& KL]PHW

' SDUD

' $QNDUD %\NÙHKLU %HOHGL\HVL VÃQÃUODUà LoHUL VLQGHNLUDGDRWXUDQ6HUDS+DQÃP

 %D]à E|OJHOHULPL] \D] D\ODUÃQGD GHQL] NXP YH JQHÙLQGHQID\GDODQPDNLVWH\HQWXULVWOHULoLQFD ]LEH PHUNH]L LNHQ ED]à E|OJHOHULPL] LVH ND\DN PHUNH]OHULLOHLQVDQODUÃFH]EHGHUHNNÃÙWXUL]PLQL ROXÙWXUXU

 'HYOHW KDONÃQ LKWL\DoODUÃQÃ GDKD L\L NDUÙÃODPDN LoLQ KDONWDQ EHOLUOL RUDQODUGD SDUD WRSODU 7RSOD QDQEXSDUD\DGHQLU

$ÙDÖÃGDNL \HUOHUGHQ KDQJLVL NÃÙ WXUL]PL LoLQ |QHPOLELUPHUNH]GLU"

3DUDJUDIWDERÙEÃUDNÃODQ\HUHDÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLJHWLULOPHOLGLU"

$ $QWDO\D

% 8OXGDÖ

& hUJS

' (IHV

$ YHUJL

% PDDÙ

& VRV\DO\DUGÃP

' EDÖÃÙ

 <ÃO<$1*,1d,.,Ø6(%(3/(5×1×1<h='(/(5× .$6,7

<,/',5,0 ×+0$/

%×/×10(<(1

<XNDUÃGDNL WDEOR\D J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLV|\OHQHPH]" $ <DQJÃQODUÃQHQE\NQHGHQLLQVDQND\QDNOà GÃU

<XNDUÃGDNLWHOHIRQIDWXUDVÃQGDDÙDÖÃGDNLYHU JLOHUGHQKDQJLVL\RNWXU" $ .'9

% g79

& g]HO×OHWLÙLP9HUJLVL

' 7DÙÃWYHUJLVL

% 2UPDQODUÃPÃ]HQD]\ÃOGÃUÃPGDQ\DQPÃÙWÃU & .DVÃWOÃoÃNDQ\DQJÃQKHU\ÃOD]DOPÃÙWÃU ' <DQJÃQODUÃQ ED]ÃODUÃQÃQ oÃNÃÙ VHEHEL ELOLQPH PHNWHGLU 111


7HVW¤ 

Ýklim üzerinde ýlýmanlaþtýrýcý etkisi vardýr.

hONHPL]LQ.D\QDNODUà $ÙDÖÃGDNL JUDILNWH \ÃOODUD J|UH 7UNL\H©\H JHOHQ WXULVWVD\ÃVÃYHJLGHQWXULVWVD\ÃVÃYHULOPLÙWLU

Erozyonu önler

Türkiye’ye gelen turist sayýsý Türkiye’den giden turist sayýsý

1992

1990

1988

'L\DJUDPGD¦"§ LOHJ|VWHULOHQ\HUHDÙDÖÃGDNL OHUGHQKDQJLVL\D]ÃOPDOÃGÃU"

1986

Kaðýt üretiminde kullanýlýr

1984

Akarsu rejimini düzenler

800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

1983

Ýnsan sayýsý

Yýllar

*UDILÖH J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL V|\OH QHELOLU"

$ 0DGHQOHULQ\DUDUODUÃ % 2UPDQODUÃQ\DUDUODUÃ

$ 7UNL\H©\HJHOHQWXULVWVD\ÃVÃ\ÃOODUDJ|UHE \NDUWÃÙJ|VWHUPLÙWLU

& $NDUVXODUÃQ\DUDUODUÃ ' 'RÖDOND\QDNODUÃQNXOODQÃOPDVÃ

% 7XULVWOHULQE\NELUNÃVPÃJQELUOLNWXUODULOH JHOPHNWHGLU & *LGHQWXULVWVD\ÃVÃKHUJHoHQ\ÃODUWPÃÙWÃU

 2UPDQODUÃQ NRUXQPDVÃ LoLQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ

' 7UNL\H©\H JHOHQ WXULVW VD\ÃVà HQ D] \ÃOÃQGDROPXÙWXU

KDQJLVL\DSÃOPDPDOÃGÃU" $ 2UPDQLoLQGH\RODÖÃJHOLÙWLULOPHOLGLU % *|]HWOHPHNXOHOHUL\DSÃOPDOÃGÃU & 2UPDQODUÃWDKULSHGLSWDUODDoPDOÃGÃU ' .DUPDDÖDoODUGDQROXÙDQRUPDQODUJHOLÙWLULO PHOLGLU

Sanayi ürünleri ihracatý artar.

Hammadde ithalatý artar

Sanayisi geliþen bir ülkede;

Kiþi baþýna düþen milli gelir artar.

%XUFX EDEDVÃQGDQ ÃVUDUOD DUDED LVWHPHNWHGLU %DEDVÃGD%XUFX©\DDUDEDDOÃUÃPDPDWPYHUJL OHULQLVHQ|GHUVLQGHPLÙWLU

?

%XQD J|UH EDEDVÃ %XUFX©\D DUDED DOGÃÖÃQGD KDQJLYHUJLOHULYHUPHN]RUXQGDGÃU"

<XNDUÃGDNLNDYUDPKDULWDVÃQGD¦"§ LOHJ|VWHUL OHQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL \D]ÃOPDOÃ GÃU"

$ (PODNYHUJLVL

$ .ÃUVDOQIXVDUWÃÙJ|VWHULU

% 7DÙÃWYHUJLVL

% 1LWHOLNOLLÙJF|QHPND]DQÃU

& .XUXPODUYHUJLVL

& ×ÙVL]VD\ÃVÃDUWDU

' .DWPD'HÖHU9HUJLVL

' 'ÃÙWLFDUHWKDFPLNoOU 112


hONHPL]LQ.D\QDNODUÃ

7HVW¤

 x hONHPL]GH]HQJLQPDGHQ\DWDNODUÃEXOXQPDN

 $ÙDÖÃGDNL KDULWDGD ONHPL]GH EXOXQDQ ED]à NH

WDGÃU

UHVWH IDEULNDODUÃ YH EXOXQGXNODUÃ \HUOHU J|VWHULO PLÙWLU

x hONHPL]WDUÃPIDDOL\HWOHULDoÃVÃQGDQ]HQJLQELU ONHGLU x hONHPL] FRÖUDIL EDNÃPGDQ ONHOHU DUDVÃQGD N|SUYD]LIHVLJ|UPHNWHGLU x hONHPL]RUPDQYDUOÃÖÃDoÃVÃQGDQ\HWHUOLG]H\ GHGHÖLOGLU <XNDUÃGDYHULOHQOHUGLNNDWHDOÃQGÃÖÃQGDDÙDÖà GDNL\DWÃUÃPODUGDQKDQJLVLONHPL]LoLQX\JXQ ROPD]"

<XNDUÃGDNL KDULWD\D J|UH EX IDEULNDODUÃQ GD ÖÃOÃÙÃQGDHWNLOLRODQWHPHOIDNW|UDÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLGLU"

$ .DÖÃWIDEULNDVÃ % 0DGHQLÙOHWPH & 8OXVODUDUDVÃWLFDUHW

$ 'HQL]H\DNÃQOÃN

' 7DUÃPVDOUQLÙOHPH

% +DPPDGGH\H\DNÃQOÃN & 8ODÙÃPÃQNROD\ROPDVÃ ' 3D]DUD\DNÃQOÃN

 hONHPL]LQ WRSUDNODUÃQÃQ ©XQGD RUWD ÙLGGHWOL YHoRNÙLGGHWOLHUR]\RQJ|UOPHNWHGLU(UR]\RQX HQJHOOH\HQHQE\NHWNHQLVHRUPDQODUÃPÃ]GÃU %XQD J|UH DÙDÖÃGDNL E|OJHOHULPL]LQ KDQJL VLQGH HUR]\RQ RUDQà GLÖHUOHULQH RUDQOD GDKD ID]ODGÃU"

 (QHUML ND\QDNODUÃ \HQLOHQHELOHQ YH \HQLOHQHPH \HQGL\HLNL\HD\UÃOÃUODU $ÙDÖÃGDNL HQHUML ND\QDNODUÃQGDQ KDQJLVL \H QLOHQHELOHQHQHUMLND\QDNODUÃLoLQHJLUHU"

$ .DUDGHQL]%|OJHVL % $NGHQL]%|OJHVL & *QH\'RÖX$QDGROX%|OJHVL ' (JH%|OJHVL

$ 'RÖDOJD]

% /LQ\LW.|PU

& -HRWHUPDOHQHUML

' 3HWURO

 7XUL]PoHÙLWOHULQGHQELULGHGLQL\HUOHULQYHWDULK WH \DÙDPÃÙ HYUHQVHO GÙQFH\H VDKLS NLÙLOHULQ \DÙDGÃÖÃ\HUOHUL]L\DUHWDQODPÃQDJHOHQNOWUWX UL]PLGLU

 7XUL]P JH]LS J|UPHN HÖOHQPHN YH GLQOHQPHN DPDFà LOH \DSÃODQ JH]LOHULQ WPGU 7XUL]P ELU ONHLoLQJ|UQPH]LKUDFDDWWÃU

<XNDUÃGDYHULOHQWDQÃPJ|]|QQHDOÃQGÃÖÃQGD DÙDÖÃGDYHULOHQWXUL]PPHUNH]OHULPL]GHQKDQ JLVLNOWUHOWXUL]P\HUOHULDUDVÃQGDJ|VWHULOH PH]"

%XQD J|UH DÙDÖÃGD YHULOHQ \HUOHULPL]GHQ KDQJLVLQGHWXUL]PIDDOL\HWOHULGDKDD]GÃU"

$ .RQ\D¤0HYODQD&HODOHGGLQL5XPL7UEHVL

$ .DSDGRN\D<|UHVL

% ×]PLU¤0HU\HP$QD(YL

% $QWDO\D%|OP

& ×VWDQEXO¤$\DVRI\D0]HVL

& *QH\0DUPDUD

' .DSDGRN\D¤3HULEDFDODUÃ

' <XNDUÃ.Ã]ÃOÃUPDN%|OP 113


7HVW¤ 

hONHPL]LQ.D\QDNODUà hONHPL]HNRQRPLVLDoÃVÃQGDQQLWHOLNOLLÙJFQQ

$VL\HNRQXÙXUNHQGLONXUDOODUÃQÃX\JXQ NXOODQDELOPHNWHYH\DUDWÃFÃ\D]ÃODU\D ]DELOPHNWHGLU $\UÃFD NL\DS RNXPD\Ã oRNVHYPHNWHYH\DÙÃQDX\JXQNHOLPH GDÖDUFÃÖÃQDVDKLSWLU

|QHPLE\NWU $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL QLWHOLNOL HOHPDQÃQ |]HOOLNOHULQGHQGHÖLOGLU" $ dDOÃÙWÃÖÃPHVOHNWHNLHÖLWLPLQLDOPÃÙWÃU % +HULÙL\DSDU & ×ÙLQGHHQL\LROPD\DoDOÃÙÃU

%XQDJ|UH$VL\H©QLQPHVOHNVHoLPLQGHDÙD ÖÃGDNLDODQODUGDQKDQJLVLQH\|QHOPHVLX\JXQ ROPD]"$ (GHEL\DW

% 0KHQGLVOLN

& 6L\DVHW

' +XNXN

' ×ÙLQLVHYHUHN\DSDU

 0HVOHNVHoLPL\DSDFDNRODQNLÙLNHQGLVLQHED]Ã

)XUNDQ©ÃQoL]LP\HWHQHÖLYHHOEHFHULVL ROGXNoD\NVHNWLU

VRUXODUVRUPDOÃYHFHYDSODUDUDPDOÃGÃU $ÙDÖÃGD YHULOHQ VRUXODUGDQ KDQJLVL NLÙLQLQ NHQGL LUDGHVL GÃÙÃQGD NDUDU YHUPHVLQH \RO DoDELOLU" $ ×OJLGX\GXÖXPDODQODUQHOHUGLU" % *HOHFHÖLRODQPHVOHNOHUKDQJLVLGLU" & .LÙLVHO|]HOOLNOHULPHX\JXQPX"

%XQD J|UH )XUNDQ DÙDÖÃGDNL PHVOHNOHUGHQ KDQJLVLQLVHoPHOLGLU"

' $LOHPKDQJLPHVOHÖLVHoPHPLLVWL\RU"

$ 3VLNRORJ % 'RNWRU & 5HVLP|ÖUHWPHQOLÖL ' %HGHQHÖLWLP|ÖUHWPHQOLÖL

6HUKDWUHVLPOHUOHYHÙHNLOOHU OHGÙQFHOHULQLLIDGHHGHELO PHNWHKD\DOLQGHNLJ|UQWOH ULNDÖÃGD\DQVÃWDELOPHNWHGLU $\UÃFDDNWLYLWHOHUGHQKRÙODQ PDNWDGÃU

.... Ordularýmýzýn kazandýðý zaferler, sizin eðitim ordularýnýzýn kazanacaðý zaferler için yol açtý. Gerçek zaferi siz kazanacaksýnýz.

%XQD J|UH 6HUKDW©ÃQ DÙDÖÃGDNL DODQODUGDQ KDQJLVLQLVHoPHVLX\JXQROXU"

$WDWUNEXV|]QKDQJLPHVOHÖL\DSDQODUD \|QHOLNV|\OHPLÙRODELOLU"

$ .XDI|UON

% 7L\DWUR

$ $YXNDWOÃN

% gÖUHWPHQOLN

& 0LPDUOÃN

' 3VLNRORML

& 'RNWRUOXN

' 0KHQGLVOLN

114


5. ÜNÝTE

Ülkemiz ve Dünya


hONHPL]YH'Q\D

7HVW¤

 'Q\D QIXVXQXQ E\N ELU NÃVPÃQÃQ .X]H\

 x 6DQD\LIDDOL\HWOHULD]JHOLÙPLÙWLU

<DUÃP.UH©GH\DÙDPDVÃQGD

x 8ODÙÃPYHVDÖOÃNKL]PHWOHUL\HWHUVL]GLU x 1IXVDUWÃÙKÃ]Ã\NVHNWLU

, .DUDODUÃQJHQLÙ\HUNDSODPDVÃ ,, (NRQRPLNRODUDNJHOLÙPLÙROPDVÃ ,,, '|UWPHYVLPLQ\DÙDQPDVÃ

<XNDUÃGD |]HOOLNOHUL YHULOHQ E|OJH LoLQ DÙDÖÃ GDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHELOLU"

IDNW|UOHULQGHQKDQJLVL\DGDKDQJLOHULQLQHWNL OLROGXÖXV|\OHQHELOLU"

$ *|oDODQELUELUE|OJHGLU

$ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,

& dDUSÃNNHQWOHÙPHYDUGÃU

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

% +DYDNLUOLOLÖLYDUGÃU ' *|oYHUHQELUE|OJHGLU

 7UNL\HLOHLOJLOLED]Ã|]HOOLNOHUÙXQODUGÃU x $V\DLOH$YUXSDNÃWDODUÃQGDWRSUDNODUDVDKLSWLU

 7UNL\H .X]H\ <DUÃP .UH©GH YH 2UWD NXÙDNWD

x hoWDUDIÃGHQL]OHUOHoHYULOLGLU

\HUDOPDNWDGÃU

x ×NL|QHPOLERÖD]DVDKLSWLU x <D]ODUÃVÃFDNYHNXUDNWÃU

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL7UNL\H©QLQEX|]HO OLÖLQLQRUWD\DoÃNDUGÃÖÃELUVRQXoWXU"

<XNDUÃGD YHULOHQ |]HOOLNOHU DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQLQRUWD\DoÃNPDVÃQGDHWNLOLGHÖLOGLU"

$ (JHE|OJHVL©QGHGDÖODUÃQGHQL]HGLNX]DQPDVÃ

$ 7UDQVLWWDÙÃPDFÃOÃÖÃQJHOLÙPHVL

& $NGHQL] NÃ\ÃODUÃQGD GDÖODUÃQ GHQL]H SDUDOHO X]DQPDVÃ

% +DNNDULE|OPQQGDÖOÃNYHHQJHEHOLROPDVÃ

% 'HQL]WDÙÃPDFÃOÃÖÃQÃQJHOLÙPHVL

' 7UNL\H©GH G|UW PHYVLPLQLQ EHOLUJLQ RODUDN J|UOPHVL

& '|UWPHYVLPLQ\DÙDQPDVÃ ' 'HQL]WXUL]PLQLQJHOLÙPHVL

 $ÙDÖÃGDNLKDULWDGDED]Ã\HUOHULÙDUHWOHQPLÙWLU 'Q\D]HULQGHQIXVXQ\RÖXQROGXÖX\HUOHULQ II

FHOHQGLÖLQGH GHQL] NHQDUODUà YH\D GHQL]H \DNÃQ \HUOHUROGXÖXJ|UOU

I

III

Ekvator

%XGXUXPDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLLOHDoÃNOD QDELOLU" IV

$ <HU ÙHNLOOHULQLQ GHQL] NHQDUODUÃQGD VDGHOLN J|VWHUPHVL

+DULWDGDLÙDUHWOLDODQODUÃQQIXVYHHNRQRPLN HWNLQOLNOHUL J|]|QQH DOÃQGÃÖÃQGD KDQJLVLQGH QIXV\RÖXQOXÖXQXQGDKDID]OD ROGXÖXV|\ OHQHELOLU" $ ,

% ,,

& ,,,

% 'HQL]\ROX\ODXODÙÃPYHWLFDUHW\DSÃOPDVÃ & 7DUÃPVDOVXODPDGDGHQL]VX\XQGDQ\DUDUOD QÃOPDVÃ ' %DOÃNoÃNOÃNIDDOL\HWOHULQLQHNRQRPLNJHWLULVLQLQ ID]ODROPDVÃ

' ,9 117


7HVW¤

hONHPL]YH'Q\D

 $ÙDÖÃGDNLKDULWDGDED]ÃDODQODULÙDUHWOHQPLÙWLUI

II

+DULWDGDLÙDUHWOL\HUOHUKDQJLNÃWDODUGD\HUDO PDNWDGÃU"

%X DODQODUÃQ RUWDN |]HOOLÖL DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU"

,

,,

$ gQHPOLWLFDUHW\ROODUÃQÃQ]HULQGHROPDODUÃ

$ $V\D

$YUXSD

% 1IXVXQ\RÖXQROGXÖX\HUOHUROPDODUÃ

% .X]H\$PHULND

$IULND

& <HUDOWÃ ND\QDNODUÃ EDNÃPÃQGDQ ]HQJLQ ROPD ODUÃ

& *QH\$PHULND

$IULND

' $YXVWXUDO\D

$V\D

' 'RÖDOYHNOWUHODODQODUÃQoRNROGXÖX\HUOHU ROPDODUÃ

 +DULWDGD7UNL\H©QLQHQID]ODSHWUROLWKDOHWWLÖLO NHOHUJ|VWHULOPLÙWLU

Azerbaycan Ýran Irak

%X ONHOHUGHQ LWKDO HWWLÖLPL] SHWUROQ WDÙÃQ PDVÃQGD HQ HNRQRPLN XODÙÃP DÖà DÙDÖÃGDNL OHUGHQKDQJLVLGLU" A)

 $ÙDÖÃGDNLGQ\DKDULWDVÃQGD.RQJR+DY]DVÃYH *QH\ $PHULNDGDNL $PD]RQ +DY]DVà J|VWHULO PLÙWLU

B)

Ekvator

Boru hattý

C)

Demir yolu

+DULWDGD J|VWHULOHQ \HUOHULQ VH\UHN QIXVOX ROPDVÃQÃQWHPHOQHGHQLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVLGLU"

D)

$ 6DQD\LIDDOL\HWOHULQLQ\HWHULQFHJHOLÙPHPHVL % 7DUÃPVHNW|UQQJHOLÙPHVL Deniz yolu

& <HUÙHNLOOHULQLQHQJHEHOLROPDVÃ

Kara yolu

' 6ÃFDNYHQHPOLLNOLPNRÙXOODUÃQÃQ\DÙDQPDVÃ 118


hONHPL]YH'Q\D

7HVW¤

 .RPÙXODUÃLOHWLFDUHW\DSDELOPHNDELOL\HWLNDSDVL

 $ÙDÖÃGDNL|ÖUHQFLOHUGHQKDQJLVLQLQV|\OHGLÖL

WHVLYHEXWLFDUHWHRODQDNVDÖOD\DFDNKHUWUODOW \DSÃYHLVWLNUDURUWDPÃELUONHQLQHNRQRPLNUHID KÃQÃHWNLOH\HQ|QHPOLXQVXUODUGÃU(NRQRPLNDoà GDQGQ\DQÃQJHOLÙPLÙE|OJHOHULQHEDNWÃÖÃPÃ]GD ONHOHULQ ¦NRPÙXP ]HQJLQVH EHQGH ]HQJLQLP§ PDQWÃÖÃQDVDKLSROGXNODUÃQÃJ|UU]×NLQFL'Q \D 6DYDÙà VRQUDVà G|QHPGH $OPDQ\D )UDQVD +ROODQGD/NVHPEXUJYH%HOoLND©QÃQ.X]H\%D WÃ$YUXSD©GDROXÙWXUGXÖXHNRQRPLNLÙELUOLÖLNRP ÙXONHOHUDUDVÃQGDJHOLÙWLULOHQRUWDNWLFDUHW]LKQL \HWLYHLNWLVDGLLÙELUOLÖLQLQQHGHQOLELUUHIDKXQVX UX ROGXÖXQXQ GQ\D WDULKLQGHNL HQ EDÙDUÃOà |U QHNOHULQGHQELULGLU

$V\DNÃWDVÃLOHLOJLOLGRÖUXELUELOJLGHÖLOGLU" Nüfusu en fazla olan kýtadýr.

Yüz ölçümü en büyük kýtadýr.

Sude

Alper

%XQD J|UH ELU ONHQLQ JHOLÙPHVL LoLQ DÙDÖà GDNLOHUGHQKDQJLVLQLQROPDVÃEHNOHQLU"

Ekonomik olarak en geri kalan kýtadýr.

$ 'Q\DWLFDUHW\ROODUÃQÃQ]HULQGHEXOXQPDVÃ

Afrika ve Avrupa ile kara sýnýrý vardýr.

% 9HULPOLWDUÃPDODQODUÃQDVDKLSROPDVà & 1LWHOLNOLLÙJFQQID]ODROPDVà ' .RPÙXONHOHUOHWLFDULELUOLNROXÙWXUXOPDVà Beyza

Ýhsan

$ $OSHU

% 6XGH

& %H\]D

' ×KVDQ

 'RÖDO ND\QDNODUÃQ NXOODQÃPÃ LQVDQ LKWL\DoODUÃQÃ NDUÙÃODUEXQXQ\DQÃQGDWHNQRORMLYHVDQD\LJHOL ÙLPLQHNDWNÃVDÖODU

 ×VWDQEXOYHdDQDNNDOH%RÖD]ODUÃ.DUDGHQL]©HNÃ

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLEXGXUX PXQ VRQXFXQGD RUWD\D oÃNDQ ELU ROJX GHÖLO GLU"

\ÃVÃRODQONHOHULQRN\DQXVODUDXODÙDELOPHOHULLoLQ oRN|QHPOLVX\ROODUÃGÃU

$ 1IXVDUWÃÙà & dDUSÃNNHQWOHÙPH

$ÙDÖÃGDNLONHOHUGHQKDQJLVLQLQDoÃNGHQL]OH UH XODÙDELOPHVL LoLQ ERÖD]ODUD LKWL\DFà \RN WXU"

' 'ÃÙJ|o

$ %XOJDULVWDQ

% <XQDQLVWDQ

& 5XV\D

' *UFLVWDQ

% 'RÖDOoHYUHNLUOLOLÖL

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGQ\D]HULQGHVH\

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQIXVDUWÃÙÃQÃHWNLOH \HQIDNW|UOHUGHQELULGHÖLOGLU"

UHNQIXVOX\HUOHUGHQELULGLU"

$ %HVOHQPHLPNDQODUÃ

$ $V\D©QÃQJQH\EDWÃNÃ\ÃODUÃ

% 6DÖOÃNKL]PHWOHUL

% $%'©QLQGRÖXYHEDWÃNÃ\ÃODUÃ

& 1IXVSODQODPDVÃ

& .XWXSE|OJHOHUL

' ×NOLPGHÖLÙLNOLÖL

' 0ÃVÃU©GD1LOoHYUHVL 119


7HVW¤

hONHPL]YH'Q\D

 ¤\ÃOODUÃDUDVÃQGD7UNL\H©QLQNRPÙXONHOHUHLKUDFDWÃQÃYHWRSODPLKUDFDWÃQÃJ|VWHUHQ WDEORDÙDÖÃGDYHULOPLÙWLU

II

I

7RSODP×KUDFDW

III

IV

.RPXÙXODUD LKUDFDW

7RSODP LKUDFDW

2UDQ

Ben eski dünya kýtalarýndan birinde yaþýyorum.

7DEOR\D J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL V|\OH QHPH]" $ .RPÙXONHOHUOHLKUDFDWÃPÃ]VUHNOLDUWÃÙJ|V WHUPLÙWLU

'HU\D©QÃQ \DÙDGÃÖÃ NÃWD KDULWDGD LÙDUHWOL \HU OHUGHQKDQJLVLRODPD]"

% .RPÙXONHOHUOH\DSÃODQLKUDFDWÃPÃ]ÃQDÖÃUOà ÖÃQÃPDNLQHYHPDNLQHDNVDPÃROXÙWXUPDNWD GÃU

$ ,

& 7RSODPLKUDFDWÃPÃ]VUHNOLDUWÃÙJ|VWHUPLÙWLU

% ,,

& ,,,

' ,9

' .RPÙXONHOHUOHRODQLKUDFDWÃPÃ]WRSODPLK UDFDWÃPÃ]ÃQ oRN D] ELU NÃVPÃQà ROXÙWXUPDNWD GÃU

 $ÙDÖÃGDNLJUDILNWH7UNL\H©QLQ\ÃOÃQGDLKUD FDW\DSWÃÖÃLONRQONHJ|VWHULOPLÙWLU

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQLQ QIXV GDÖÃOÃÙà ]HULQGHNLHWNLVLGDKDD]GÃU"

Milyar dolar 8

$ ×NOLP

7

% <HUÙHNLOOHUL

6

& 6DQD\LIDDOL\HWOHUL

5

' 'LQLLQDQÃÙODU

4 3 2

Yunanistan

Ýsrail

Rusya

Ýspanya

Hollanda

Ýtalya

Fransa

Ýngiltere

 $ÙDÖÃGDNLE|OJHOHULQKDQJLVLQGHQIXVXQ\R

ABD

0

Almanya

1

ÖXQROGXÖXV|\OHQHPH]" *UDILÖHJ|UH7UNL\HKDQJLONH\HHQID]ODLK UDFDW\DSPÃÙWÃU"

$ %\N6DKUDd|O % 1LOQHKULoHYUHVL & $YUXSD©QÃQEDWÃNÃ\ÃODUà ' $V\D©QÃQ*QH\GRÖXNÃ\ÃODUà 120

$ $%'

% $OPDQ\D

& <XQDQLVWDQ

' 5XV\D


hONHPL]YH'Q\D

7HVW¤

 %LUONHQLQUHWWLÖLPDOODUÃEDÙNDELUONH\HYH\D

 $ÙDÖÃGDNLKDULWDGD7UNL\H©QLQLWKDODW\DSWÃÖÃED ]Ã\HUOHUJ|VWHULOPLÙWLU

ONHOHUHVDWPDVÃQDLKUDFDWGHQLU%LUONHQLQEDÙ NDELUONHGHQPDOVDWÃQDOPDVÃQDLVHLWKDODWGH QLU

2

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQLQ7UNL\H©QLQLKUDo HWWLÖLUQOHUGHQELULVLROGXÖXV|\OHQHPH]" $ =LUDLLODoODU

% 2WRPRWLYSDUoDODUÃ

& 3HWURO

' /LQ\LW

4

3

1

%XQDJ|UH7UNL\HNDoQXPDUDOÃ\HUGHQSHW UROLWKDOHWPHNWHGLU" $ 

% 

& 

' 

 $ÙDÖÃGDNL WDEOR©GD ED]à ONHOHULQ WXUL]P JHOLUOHUL YHGQ\DJHQHOLQGHNLSD\ODUÃYHULOPLÙWLU

 $]HUED\FDQHNRQRPLVLQLQVHNW|UOHUHJ|UHGDÖÃOÃ PÃDÙDÖÃGDNLJUDILNWHJ|VWHULOPLÙWLU

hONH

7XUL]P JHOLUL PLO\DU

'Q\DGDNL SD\Ã

$%'

×VSDQ\D

)UDQVD

7UNL\H

$YXVWXU\D

(3 %) Taþýmacýlýk (8 %) Tarým (16 %) Ýnþaat (16 %) Diðer sektör

7DEORGD YHULOHQ ELOJLOHUH J|UH DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]" $ $%'©QLQWXUL]PJHOLUL)UDQVDYH×VSDQ\D©GDQ ID]ODGÃU

(65 %) petrol

%XQDJ|UHEXONHHNRQRPLVLQGHHQ|QHPOL SD\DVDKLSRODQVHNW|UDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVLGLU"

% 7UNL\H©QLQ GQ\D WXUL]P JHOLUOHULQGHNL SD\à ×VSDQ\D©GDQGÙNWU & 7UNL\HYH$YXVWXU\D©QÃQWXUL]PJHOLULWRSODPà )UDQVD©GDQD]GÃU

$ 7DUÃP

% 3HWURO

' 7XULVWVD\ÃVÃHQID]ODRODQONH$%'©GLU

& ×QÙDDW

' 7DÙÃPD

121


7HVW¤

hONHPL]YH'Â Q\D $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL JUDILNWH ELU Â ONHQLQ \Ă&#x192;OODUĂ&#x192; DUDVĂ&#x192;QGDNLJHQHOLKUDFDWĂ&#x192;YHSHWUROLKUDFDWĂ&#x192;J|VWH ULOPLĂ&#x2122;WLU

Ă&#x2021;Ăśl ortasĂ˝nda kurulmuĂžtur. Ă&#x2013;nceleri kßçßk bir Ăžehir olan Mekke Ă?slamiyetÂ&#x2019;in kabulĂź ile bĂźyĂźmßÞtĂźr.

(Milyon ton) 1600 1400

Yunanlý denizciler tarafýndan kurulan Marsilya Ünemli bir liman kentidir.

1200 1000 800 600 400

Yýllar

19

0

94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03

200

Essen, 18. yyÂ&#x2019;da kßçßk bir Ăžehirken kĂśmĂźr madenine baĂ°lĂ˝ olarak bugĂźn Ăśnemli bir sanayi Ăžehridir.

Petrol DiĂ°er ĂźrĂźnler

Ă&#x2013;nemli ticaret yollarĂ˝nĂ˝n ĂźstĂźnde bulunan Ă&#x17E;am oldukça geliĂžmiĂžtir.

%XQDJ|UHDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQH ELOLU" $ hONHQLQSHWUROLKUDFDWĂ&#x192;V UHNOLDUWĂ&#x192;Ă&#x2122;J|VWHUPLĂ&#x2122; WLU % 3HWURO LKUDFDWĂ&#x192; ŠOL \Ă&#x192;OODUGDQ VRQUD GLĂ&#x2013;HU  U QOHULJHoPLĂ&#x2122;WLU

<XNDUĂ&#x192;GDYHULOHQĂ&#x2122;HKLUOHUGHQKDQJLVLQLQJHOLĂ&#x2122; PHOHULQLQ VHEHEL GLĂ&#x2013;HUOHULQGHQ IDUNOĂ&#x192; ELU QH GHQHEDĂ&#x2013;OĂ&#x192;GĂ&#x192;U" $ 0HNNH

% Ă&#x2DC;DP

& 0DUVLO\D

' (VVHQ

& hONHQLQ\Ă&#x192;OĂ&#x192;SHWUROLKUDFDWĂ&#x192;PLO\RQ WRQXJHoPLĂ&#x2122;WLU ' %X Â ONHQLQ JHQHO LKUDFDWĂ&#x192; LoLQGH HQ |QHPOL SD\SHWUROHDLWWLU

 

1

2

KiÞi baÞýna dßÞen gayri safi milli hasýlanýn arttýrýlmasý gerekir.

UlaÞým imkanlarýnýn geliÞmesi gerekir.

Turizm Ünemlidir; çßnkß................................

Turizmin geliÞmesi için;

Doðal, tarihi, kßltßrel zenginliklerin tanýtýlmasý gerekir.

Kaliteli konaklama tesislerinin yapýlmasý gerekir.

3

4

<XNDUĂ&#x192;GDNL UHKEHULQ NRQXĂ&#x2122;PDVĂ&#x192;QĂ&#x192; WDPDPOD \DQFÂ POHDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLRODPD]" $ LVWLKGDPYHJHOLULQDUWPDVĂ&#x192;QĂ&#x192;VDĂ&#x2013;ODU % GHĂ&#x2013;LĂ&#x2122;LNOLN NÂ OWÂ UOHULQ ELUELUOHULQL WDQĂ&#x192;PDODUĂ&#x192;QĂ&#x192; VDĂ&#x2013;ODU & J|oHQHGHQROXUoDUSĂ&#x192;NNHQWOHĂ&#x2122;PH\LEHUDEH ULQGHJHWLULU

7DEORGD NDo QXPDUDOĂ&#x192; NXWXGDNL ELOJL \DQOĂ&#x192;Ă&#x2122; WĂ&#x192;U" $ 

% 

& 

' GRĂ&#x2013;DOYHNÂ OWÂ UHOoHYUHQLQNRUXQPDVĂ&#x192;QĂ&#x192;VDĂ&#x2013; ODU

' 122


hONHPL]YH'Q\D

7HVW¤

 x *QH\$YUXSD©GD\HUDOÃU

 $ÙDÖÃGDNL WDEORGD ED]à ONHOHUGHNL GRÖDO QIXV DUWÃÙKÃ]ODUÃYHULOPLÙWLU

x $YUXSDYH'Q\D©QÃQ|QHPOLVDQD\LONHOHULQ GHQELULVLGLU x 7UNL\H©QLQHQID]ODWLFDUHW\DSWÃÖÁONHOHUGHQEL ULVLGLU x (VNLELUDQILWL\DWURRODQ¦NROH]\XP§EXONHQLQ EDÙNHQWLQGHGLU <XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQONHDÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLGLU" $ )DQVD

% ×WDO\D

& $OPDQ\D

' ×QJLOWHUH

hONH

1IXVDUWÃÙKÃ]à 

×QJLOWHUH

¤

MDSRQ\D/LE\D,UDN%XONHOHUGHNLQIXVDUWÃÙKÃ]ODUÃQÃQIDUNOÃRO PDVÃQÃQQHGHQLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ 7DUÃPDODQODUÃQÃQIDUNOÃROPDVà % *HOLÙPLÙOLNG]H\OHULQLQIDUNOÃROPDVà & <]|OoPOHULQLQIDUNOÃRPDVà ' 7DUÃPJHOLUOHULQLQIDUNOÃROPDVÃ

 %LUONHQLQUHWWLÖLPDOODUÃEDÙNDELUONH\HYH\D ONHOHUHVDWPDVÃQDLKUDFDWGHQLU

 7UNL\H©QLQ VRQ \ÃOODUGD LWKDODWÃQGD \HU DODQ HQ |QHPOLONHOHUGHQELULVLGH5XV\D©GÃU

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL7UNL\H©QLQLKUDoHW WLÖLPDOODUDUDVÃQGD\HUDOPD]" $ 3DPXN

% %RUPLQDUHOOHUL

& )ÃQGÃN

' 'RÖDOJD]

7UNL\H 5XV\D©GDQ DÖÃUOÃNOà RODUDN DÙDÖÃGD NLOHUGHQ UQOHUGHQ KDQJLVLQL LWKDO HWPHNWH GLU" $ (OHNWURQLNHÙ\DYHSDUoDODUà % 'RÖDOJD] & 2WRPRWLYUQOHULYH\HGHNSDUoDODUà ' +D]ÃUJL\LPHÙ\DODUÃLSOLNGHULUQOHUL 'Q\DQÃQHQ|QHPOLLKUDFDDWYHLWKDODWONHOHULQ GHQELULVLRODQ)UDQVD7UNL\H©QLQGÃÙWLFDUHWLQGH GH |QHPOL ELU \HUH VDKLSWLU )UDQVD 7UNL\H©QLQ HQ ID]OD LKUDFDDW YH LWKDODW \DSWÃÖà EHÙLQFL ONH NRQXPXQGDGÃU 7UNL\H )UDQVD©\D GDKD oRN VDWPDNWDGÃU

1

2

3 Ekvator 4

<XNDUÃGDNLSDUoDGDERÙEÃUDNÃODQ\HUHDÙDÖà GDNLOHUGHQKDQJLVLJHWLULOHPH]" $ SHWUROYHSHWUROUQOHUL

<XNDUÃGDNLKDULWDGDQXPDUDODQGÃUÃOPÃÙE|OJH OHUGHQ KDQJLVLQGH VDQD\L IDDOL\HWOHUL \RÖXQ RODUDNJ|UOPHNWHGLU"

% KD]ÃUJL\LPHÙ\DODUà & oHÙLWOLPH\YHYHVHE]HOHU ' LSOLNYHGHULUQOHUL

$ 123

% 

& 

' 


7HVW¤

hONHPL]YH'Q\D

 7UNL\H©QLQ\ÃOÃQGDED]ÁONHOHUOH\DSWÃÖÃLW

 hONHPL]GHWDUÃPVHNW|UQHDLWJHOLÙPHOHUGHQED ]ÃODUÃÙXQODUGÃU

KDODWYHLKUDFDWPLNWDUODUÃDÙDÖÃGDNLJUDILNWHYH ULOPLÙWLU Ýhracat

 7DUÃPGDPDNLQHOHÙPHVRQXFXLQVDQJFQH GX\XODQLKWL\DFÃQD]DOPDVÃ

Ýthalat

 6DQD\L UQOHULQLQ LKUDFDWWDNL SD\ÃQÃQ DUW PDVÃ

Milyon Dolar 10000

 7DUÃPVDOQIXVRUDQÃQÃQD]DOPDVÃ

90000

 7DUÃPDUD]LOHULQLQoHÙLWOLQHGHQOHUOHD]DOPDVÃ

80000 70000

9HULOHQ ELOJLOHUGHQ KDQJLVL ONHPL]GH WDUÃP UQOHULLKUDFDWÃQGDNLSD\ÃQÃQD]DOPDVÃQÃQWH PHOQHGHQLGLU"

60000 50000 40000

$ 

30000

% 

& 

' 

20000

Rus.

Ýsp.

Fra.

ital.

Ýng.

ABD

0

Alm.

10000 Ülkeler

*UDILÖHJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQHXOD ÙÃODPD]"

 'Q\D©GDNLNDUDSDUoDODUÃQDLQVDQODUD\QÃRUDQ ODUGD\HUOHÙPHPLÙWLU'Q\D©GDQIXV\RÖXQOXÖX ED]Ã\HUOHUGHD]ED]Ã\HUOHUGHoRNWXU

$ $OPD\D©\D\DSWÃÖÃPÃ]LKUDFDW)UDQVD©\D\DS WÃÖÃPÃ]LKUDFDWWDQID]ODGÃU

%XQD J|UH GQ\D ]HULQGH QIXVXQ GDÖÃOà ÙÃQGDDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLHQD] HWNLOLGLU"

% ×WDO\D©GDQ \DSWÃÖÃPÃ] LWKDODW LKUDFDWÃPÃ]GDQ ID]ODGÃU & (QD]LKUDFDW\DSWÃÖÃPÃ]ONH5XV\D©GÃU

$ ×NOLP

% (ÖLWLP

' (Q ID]OD WLFDUHW \DSWÃÖÃPÃ] ONH $%' ROPXÙ WXU

& 6DQD\L

' 8ODÙÃP

 $ÙDÖÃGDNL KDULWDGD 'Q\D©GDNL VH\UHN QIXVOX

 $ÙDÖÃGDNLKDULWDGDQIXV\RÖXQOXÖXD]RODQED

E|OJHOHULÙDUHWOHQPLÙWLU

]Ã\HUOHULÙDUHWOHQPLÙWLU

3 1

3 1

2

4

2 4

%XQD J|UH NDo QXPDUDOÃ \HU \DQOÃÙ YHULOPLÙ WLU"

%XQDJ|UHQXPDUDODQGÃUÃOPÃÙE|OJHOHULQKDQ JLVLQLQ VH\UHN QIXVODQPDVÃQGD VRÖXN LNOL PLQHWNLVLJ|UOU"

$ 

$ 

% 

& 

' 124

% 

& 

' 


hONHPL]YH'Q\D

7HVW¤

 $ÙDÖÃGD J|VWHULOHQ IRWRÖUDIODUGDQ KDQJLVL7UN .OWUQH DLW VLPJHOHUGHQ ELULVL GHÖLO GLU" A)

C)

B)

)DUNOà NOWUOHUH YH LQDQoODUD VDKLS IDUNOà GLOOHUL NRQXÙDQELUoRNPLOOHWLD\QÃED\UDNDOWÃQGDYHE \NELUKRÙJ|UoHUoHYHVLQGHVHYJLYHVD\JÃKX GXWODUà LoLQ GH \DÙDWDELOPHN HOEHWWH oRN |QHPOL ELU EDÙDUÃGÃU ×QVDQ VHYJLVLQLQ WLPVDOL D\Qà ]D PDQGDPHYOHYLOLÖLQLOKDPND\QDÖÃRODQ0HYODQD GD$QDGROX©GD\DÙDPÃÙWÃU

D)

%XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL0HYODQD LoLQV|\OHQHPH]" $ +RÙJ|UO

% 6D\JÃOÃ

& ×QVDQODUÃVHYHQ

' %DVNÃFÃ

 $ÙDÖÃGDNLWDEORGDONHPL]LQ7UN&XPKXUL\HW OHUL\OH\DSWÃÖÃLKUDFDWPLNWDUODUÃJ|VWHULOPLÙWLU hONHOHU

3DNLVWDQ©ÃQ6YDW9DGLVL©QGHVUHQDVNHULRSHUDV \RQODUQHGHQL\OHPLO\RQNLÙL\HULQGHQHGLOGL <DÙDQDQLQVDQOÃNGUDPÃQDVH\LUFLNDOPD\DQ7UN .Ã]ÃOD\à 'ÃÙLÙOHUL %DNDQOÃÖà 7UNL\H $FLO 'XUXP <|QHWLPL0GUOÖ*HQHO0GUON7UN×ÙELU OLÖLYH.DONÃQPD×GDUHVL%DÙNDQOÃÖÃNRRUGLQHVLLOH E|OJH\H7/WXWDUÃQGDWRQLODoJ|QGH ULOGL$]DUEH\FDQ

    

.D]DNLVWDQ

    .ÃUJÃ]LVWDQg]EHNLVWDQ

    7UNPHQLVWDQ 7RSODP

 

  

 

    

<XNDUÃGDNLWDEOR\DJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVLQHXODÙÃODPD]"

<XNDUÃGDYHULOHQKDEHUHJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQHXODÙÃODELOLU"

$ \ÃOÃQGD HQ ID]OD LKUDFDW g]EHNLVWDQ©D \DSÃOPÃÙWÃU

$ 7UNL\H SDUD ND]DQPDN LoLQ 3DNLVWDQ©D \DU GÃPHWPLÙWLU % =RUGXUXPGDYH\DUGÃPDPXKWDoRODQGHYOHW OHULQDUDVÃQGDGD\DQÃÙPDVDÖODQPÃÙWÃU

% 7RSODPRODUDN7UNL\H7UN&XPKXUL\HWOHUL QH \ÃOÃQGD PLO\RQ GRODU LKUDFDW \DSPÃÙWÃU

& ×NLONHDUDVÃQGDoÃNDUODUDGD\DOÃELULOLÙNL\D ÙDQPÃÙWÃU

& 7UNL\H .D]DNLVWDQ©GDQ |QHPOL PLNWDUODUGD PLQHUDOPDGGHYHPHWDOLWKDOHWPHNWHGLU

' 7UNL\HJ|QGHUGLÖL\DUGÃPÃQNDUÙÃOÃÖÃQGD3D NLVWDQ©GDQSHWUROUQOHULDOPÃÙWÃU

' 7UNL\H©QLQ7UNL\H&XPKXUL\HWOHULQHLKUDFDWà \ÃOÃQGDQLWLEDUHQD]DOÃÙJ|VWHUPLÙWLU 125


7HVW¤

hONHPL]YH'Q\D

Ý

ngiletere’deki Kraliyet Sanat Akademesinde açýlacak “Türklerin Bin Yýllýk Yolculuðu 600 – 1600” adlý serginin yoðun ilgi görmesi bekleniyor. Ýslamiyet öncesi ve sonrasý Türk kültürü konusunda bilgi verecek ilk büyük organizasyon olma niteliðini taþýyan sergi, 22 Ocak’ta açýlacak.

+DONR\XQODUÃWPGQ\D]HULQGHHYUHQVHOELU GLOOH NOWUOHUL HQ L\L ÙHNLOGH \DQVÃWDELOPH |]HOOL ÖLQGHQGROD\ÃJHUHN\XUWLoLJHUHNVH\XUWGÃÙÃQ GDNLELUoRNIHVWLYDOÙHQOLN\DGDRUJDQL]DV\RQXQ YD]JHoLOPH] ELU XQVXUX RODUDN NDUÙÃPÃ]D oÃNDU )HVWLYDOOHULQ JHUHN XOXVDO JHUHNVH XOXVODUDUDVà DODQGDLQVDQODUÃGLQGLOÃUNIDUNOÃOÃNODUÃQÃJ|]HW PHNVL]LQELUDUD\DJHWLUPHVL|]HOOLÖLQGHQ\RODoà NDUDN KDON R\XQODUà LOLÙNLVLQL DoÃNODPDN \HULQGH RODFDNWÃU%DÙNDELUGH\LÙOHIHVWLYDOOHULQLQVDQODUà ELUOHÙWLULFL |]HOOLÖL LOH WP GQ\D ]HULQGHNL KDON R\XQODUÃ\DUDWÃFÃVÃROPXÙWXU×ÙWHKDONR\XQODUÃQÃQ EXQX EDÙDUÃOà ELU ÙHNLOGH VDÖODPD |]HOOLÖL KDON R\XQODUÃIHVWLYDOOHULQLQG]HQOHQPHVLQGHHWNLQELU UROR\QDU

+DEHUGHEDKVHGLOHQP]H\HJLGHQ|ÖUHQFLOHU LoLQDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHPH]" $ )DUNOÃPHGHQL\HWOHULQJHoPLÙWH\DSWÃNODUÃP FDGHOHOHUL|ÖUHQPLÙOHUGLU % 0HGL\HQL\HOHUDUDVÃLWWLIDNÃQ|QHPLQLDQODPÃÙ ODUGÃU & 8OXVODUDUDVÃNOWUVDQDWIXDUYHVSRUHWNLQ OLNOHULQLQ WRSOXPODU DUDVÃQGDNL UROQ GHÖHU OHQGLUPLÙOHUGLU ' )DUNOà ONHOHULQ ELUELULOHUL\OH RODQ HNRQRPLN LOLÙNLOHULQLJ|]OHPOHPLÙOHUGLU

%XQDJ|UHKDONR\XQODUÃLoLQDÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLV|\OHQHPH]" $ 8OXVDOYHXOXVODUDUDVÃELURUJDQL]DV\RQROPDVÃ % ×QVDQODU DUDVÃQGD GLQ GLO ÃUN IDUNOÃOÃNODUÃQÃQ J|]HWPHPHVL & <HQLOLNYHJHOLÙPHOHUHNDSDOÃROXÙX ' ×QVDQODUÃELUOHÙWLULFLELU|]HOOLNJ|VWHUPHVL7UN.Ã]ÃOD\Ã×WDO\D©QÃQ$UEX]]R\HUOHÙLPE|OJH VLQGHPH\GDQDJHOHQYHNLÙLQLQ|OP NDGDUNLÙLQLQ\DUDODQPDVÃNLÙLQLQHYVL]NDO PDVÃLOHVRQXoODQDQGHSUHPLQDUGÃQGDQDFLOROD UDN KDUHNHWH JHoWL %|OJH\H JHUoHNOHÙWLULOHELOH FHNLQVDQL\DUGÃPLoLQKD]ÃUOÃNoDOÃÙPDODUÃQÃKÃ]OD WDPDPOD\DQ 7UN .Ã]ÃOD\à DIHW X]PDQÃQà GD WHVSLWoDOÃÙPDODUÃLoLQE|OJH\HJ|QGHUGL, %XOJDULVWDQ ,, $]HUED\FDQ

+DEHUHNRQXRODQEXGXUXPDÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLLOHHQL\LDoÃNODQDELOLU"

,,, .D]DNLVWDQ ,9 g]EHNLVWDQ

$ (YUHQVHO.OWU

<XNDUÃGD YHULOHQ GHYOHWOHUGHQ KDQJLVL 7UN &XPKXUL\HWOHULQGHQELULVLGHÖLOGLU"

% 2UWDN0LUDV & 8OXVODUDVÃ'D\DQÃÙPD

$ ,

' 7RSOXPVDO.DONÃQPD 126

% ,,

& ,,,

' ,9


6. ÜNÝTE

Demokrasinin Serüveni


'HPRNUDVLQLQ6HUYHQL 

7HVW¤ 'LQL NXUDOODUD GD\DQÃODUDN \|QHWLOHQ GHYOHWOHUGH

, 0RQDUÙL

KNPGDUODUKHPGHYOHWKHPGHGLQEDÙNDQÃGX UXPXQGDGÃUODU+NPGDUODU7DQUÃQÃQ\HU\]Q GHNLYHNLOLRODUDNNDEXOHGLOLUOHU

,, &XPKXUL\HW ,,, 2OLJDUÙL $ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL\XNDUÃGDYHULOHQ\| QHWLP ELoLPOHULQLQ WDQÃPODUÃQGDQ ELULVL GHÖLO GLU"

<XNDUÃGD KDQJL \|QHWLP ELoLPLQLQ WDQÃPÃ YH ULOPLÙWLU"

$ 7HN NLÙLQLQ \|QHWLPGH HWNLOL ROGXÖX \|QHWLP ELoLPLGLU

$ 'HPRNUDVL

% 7HRNUDVL

& 2OLJDUÙL

' 0RQDUÙL

% +DONÃQ\|QHWLPGHHWNLOLROGXÖX\|QHWLPÙHNOL GLU & %LU]PUHQLQ\|QHWLPGHHWNLOLROGXÖX\|QHWLP ÙHNOLGLU ' .UDOÃQ \DQÃQGD KDONÃQ \|QHWLPH NDWÃOGÃÖà \| QHWLPÙHNOLGLU

 Ancak kendi kendini yönetebilenler hürdür.

 x 'HYOHW\|QHWLPLQGHKDONÃQV|]VDKLELROPDVà x .DQXQODUNDUÙÃVÃQGDKHUNHVLQHÙLWROPDVà x 7HPHONDPXKDNODUÃQÃQWDQÃQPÃÙYHJYHQFHDO WÃQDDOÃQPÃÙROPDVà <XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQ\|QHWLPÙHNOLDÙD ÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ 7HRNUDVL

% 'HPRNUDVL

<XNDUÃGDNLV|]V|\OH\HQELULQVDQKDQJL\| QHWLPELoLPLQLEHQLPVHPLÙRODELOLU"

& 2OLJDUÙL

' 0RQDUÙL

$ 2OLJDUÙL

% &XPKXUL\HW

& 0RQDUÙL

' 7HRNUDVL

 <XQDQLVWDQ YH ×\RQ\D©GD NXUXOPXÙ RODQ ÙHKLU

 x +DNLPL\HWELUNLÙL\HDLWWLU

GHYOHWOHULQGH EHOOL ELU \DÙD XODÙDQ KU HUNHNOHU ÙHKULQ\|QHWLPLQHGRÖUXGDQNDWÃOÃUODUGÃ

x hONH\LGLOHGLÖLJLEL\|QHWLUYHKLoELUNLPVH\HKH VDSYHUPH]

<XNDUÃGDNL ROD\ DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQLQ EDÙODQJÃFÃRODUDNNDEXOHGLOHELOLU"

x (PLUOHULNDQXQVD\ÃOÃU

$ 'HPRNUDWLNOHÙPHQLQ

<XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQ\|QHWLPÙHNOLDÙD ÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

% 6RV\DOOHÙPHQLQ & 6DOWDQDWÃQ ' 6DQD\LOHÙPHQLQ 129

$ 2OLJDUÙL

% 'HPRNUDVL

& 0RQDUÙL

' 7HRNUDVL


7HVWยค 

'HPRNUDVLQLQ6HUยYHQL

Monarรพi tek bir kiรพinin egemenliรฐine dayalรฝ yรถnetim รพeklidir.

 0RQDUร™L LOH \|QHWLOHQ GHYOHWOHUGH NUDOรƒQ \HWNLOHUL

Oligarรพik yรถnetimlerde egemenlik, halkta bulunur.

ร™XQODUGรƒU <DSWรƒNODUรƒQGDQGROD\รƒKLoELUNXUXPDKHVDSYHU PH] &H]DODQGรƒUPDYHEDร–รƒร™ODPD\HWNLOHULQLHOLQGHEX OXQGXUXU (PLUOHULNDQXQVD\รƒOรƒU

Gรถkhan

Gรถnรผl

Teokratik devletler din kurallarรฝna gรถre yรถnetilen devletlerdir.

Cumhuriyet yรถnetimlerinde egemenlik milletindir.

gOGยร–ยQGHD\QรƒDLOHGHQEDร™NDVรƒRQXQ\HULQHยO NHQLQEDร™รƒQDJHoHU .DoQXPDUDOรƒNXWXGDNLELOJLPRQDUร™LLOH\|QH WLOHQ GHYOHWOHUGH KDONรƒQ \|QHWLPH NDWรƒOPDVรƒQรƒ HQJHOOHU" $ 

% 

& 

' 

Berk

Merve

<XNDUรƒGDNL|ร–UHQFLOHUGHQKDQJLVL\DQOรƒร™ ELOJL YHUPLร™WLU" $ $KPHW

% $OL

& 0HUYH

' 7Xร–oH

 , (JHPHQOLNPLOOHWHDLWWLU ,, hONH\|QHWLPLEHOOLELUVรƒQรƒIรƒQHOLQGHGLU ,,, <|QHWLPEDEDGDQRร–XODJHoHU ,9 'HYOHWKXNXNNXUDOODUรƒQDX\JXQ\|QHWLOLU <XNDUรƒGDNL PDGGHOHUGHQ KDQJLVL GHPRNUDWLN GHYOHWOHUGHJ|UยOPH]"Din adamlarรฝ yรถnetimde etkilidir.

Teokrasi

Devlet baรพkanรฝnรฝn her sรถzรผ kanundur.

Monarรพi

% <DOQรƒ],9

& ,,YH,,,

' ,,,YH,9

 $QD\DVDO PRQDUร™L \D GD PHร™UXWL\HW KยNยPGDU

Siyasal partilerin รถnemli bir yeri vardรฝr.

รœlkeyi belli bir sรฝnรฝf yรถnetir.

$ <DOQรƒ],

ODUรƒQ PXWODN \HWNLOHULQLQ ELU E|OยPยQย DQD\DVDO NXUXPODUDYHPHFOLVHGHYUHWWLร–L\|QHWLPELoLPLQH GHQLU $ร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVL PHร™UXWL\HW \|QHWL PLQLQ|]HOOLNOHULQGHQELULVLGLU"

Oligarรพi

$ (JHPHQOLNWDPDPHQKDONDDLWWLU <XNDUรƒGDNLWDEORGDยฆ"ยง LOHJ|VWHULOHQ\HUHDร™D ร–รƒGDNLOHUGHQKDQJLVLJHWLULOPHOLGLU" $ 0Hร™UXWL\HW

% 'HPRNUDVL

& 6DODWDQDW

' 6RV\DOL]P

% +XNXNNXUDOODUรƒGLQVHOQLWHOLNOLGLU & +DNLPH\HWLQ ND\QDร–รƒQรƒQ WDQUรƒ ROGXร–X \|QH WLPDQOD\รƒร™รƒGรƒU ' .UDO GHYOHWLQ VLPJHVL RODUDN NDOรƒU \ยUยWPH \HWNLVLELUKยNยPHWHDLWWLU 130


'HPRNUDVLQLQ6HUYHQL

7HVW¤

 2UWDdDÖ©GDNXWVDO5RPD*HUPHQ×PSDUDWRUOXÖX©QXQ\|QHWLFLOHULQLQKHSVL$OPDQGÃ%WQNXW VDO5RPD×PSDUDWRUODUÃNDWROLNWL×PSDUDWRUODU3D SD©QÃQHOLQGHQWDoJL\L\RUODUYHEDÙDJHoL\RUODUGà %XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQH XODÙà ODPD]"

Benim yaþadýðým ülkede bir grup çok etklidir. Yani hakimiyet bir zümrenin elindedir. Ülkede yaþayan insanlarýn hiç bir temsil hakký bulunmamaktadýr.

$ 2UWD dDÖ $YUXSDVÃQGD GHPRNUDVL ROGXNoD JHOLÙPLÙWLU % ×PSDUDWRUODURWRULWHOHULQLGLQHGD\DQGÃUPÃÙODU GÃU & 7HRNUDWLNELU\|QHWLPDQOD\ÃÙÃEHQLPVHQPLÙ WLU

<XNDUÃGDNL |ÖUHQFLQLQ YHUGLÖL ELOJLOHUH J|UH \DÙDGÃÖÁONHQLQ\|QHWLPLLOHLOJLOLDÙDÖÃGDNL OHUGHQKDQJLVLV|\OHQHELOLU"

' 'HYOHWODLNELUÙHNLOGH\|QHWLOPHPLÙWLU

$ +DON\|QHWLPGHWHPVLOHGLOPHNWHGLU % <|QHWLPGH VL\DVDO SDUWLOHULQ |QHPOL ELU \HUL YDUGÃU & hONHQLQ\|QHWLPLQGHGLQLNXUDOODUÃQHWNLVLE \NWU ' hONHGH \DÙD\DQ KDON DUDVÃQGD VÃQÃIVDO D\Uà OÃNODUYDUGÃU

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL GHPRNUDWLNOHÙPH DGÃPODUÃQGDQELULVLRODPD]" $ <XQDQ ÙHKLU GHYOHWOHULQGH HUNHNOHUH KDON PHFOLVLQGHNRQXÙPDYHR\KDNNÃYHULOPHVL % ×QJLOWHUH.UDOÃ-RKQLOHVR\OXODUDUDVÃQGD0DJ QD&DUWD©QÃQLP]DODQPDVà & )UDQVÃ]×KWLODOL©QLQROPDVà ' ©GHKDOLIHOLÖLQ7UNOHUHJHoPHVL 2VPDQOà 'HYOHWL \]\ÃOGD )UDQVÃ] ×KWLODOL©QLQ

Demokrasi, iktidara sadece seçimle gelmeyi deðil iktidardan seçimle gitmeyide öngörür. Seçimi bir kere kazanan kiþinin, tekrar seçime gitmeksizin ömrü boyunca iktidarda kalmasý demokrasiyle baðdaþmaz.

HWNLVLLOHGHÖLÙHQGQ\DNRÙXOODUÃQDX\XPVDÖOD PDNDGÃQDED]ÃGHPRNUDVLDWÃOÃPODUÃ\DSPDN]R UXQGDNDOPÃÙWÃU 2VPDQOÃ'HYOHWL©QGH\]\ÃOGDJHOLÙHQDÙD ÖÃGDNL ROD\ODUGDQ KDQJLVLQLQ GHPRNUDVLQLQ JHOLÙLPL DGÃQD ROXPOX ELU JHOLÙPH ROGXÖX V|\OHQHPH]"

<XNDUÃGDNLNRQXÙPD\DJ|UHDÙDÖÃGDNL\DUJÃ ODUGDQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]" $ 'HPRNUDVLOHUGHKDNLPL\HWELUSDUWL\HDLWROD PD]

$ 7DQ]LPDW)HUPDQéQÃQ\D\ÃQODQPDVÃ

% 'HPRNUDVLOHUGHVHoLPOHULQ|QHPLE\NWU

% 0HFOLVL0HEXVDQ©QNDSDWÃOPDVÃ

& ×NLNH]VWVWHELUSDUWLLNWLGDURODPD]

& ,0HÙUXWL\HWLQLODQHGLOPHVL

' 'HPRNUDWLN GHYOHWOHUGH \|QHWLFLOHU VHoLPOH J|UHYHJHOLSVHoLPOHJ|UHYLGHYUHGHUOHU

' .DQXQL(VDVL©QLQKD]ÃUODQPDVÃ 131


7HVWยค

'HPRNUDVLQLQ6HUยYHQL

 2VPDQOรƒ'HYOHWLยฉQGH7ยUNWDULKLQLQLONDQD\DVDVรƒ

 'HPRNUDVLLOH\|QHWLOHQWRSOXPODUGD

RODQ .DQXQX (VDVLยฉQLQ NDEXO HGLOPHVL LOH PR QDUร™LN \|QHWLPGHQ PHร™UXWL\HW \|QHWLPLQH JHoLO PLร™WLU

, ร—QVDQODUDUDVรƒQGDKDNYH|]JยUOยNOHUDoรƒVรƒQGDQ PXWODNELUHร™LWOLNYDUGรƒU ,, hONH\L\|QHWPHNLoLQNXUXODQVL\DVLSDUWLOHUGH PRNUDVLQLQYD]JHoLOPH]XQVXUODUรƒGรƒU

%XQDJ|UH2VPDQOรƒ'HYOHWLยฉQGHDร™Dร–รƒGDNLOHU GHQKDQJLVLQLQJHUoHNOHร™WLร–LV|\OHQHELOLU"

,,, <|QHWLFLOHUVHoLPOHEHOLUOHQLU ,9 'HYOHWEDร™NDQODUรƒQรƒQHPLUOHULNDQXQVD\รƒOรƒUFH ]DODQGรƒUPD YH EDร–รƒร™ODPD \HWNLOHULQL HOLQGH EXOXQGXUXUODU

$ 'LQDGDPODUรƒ\|QHWLPGHHWNLOLROPD\DEDร™OD Pรƒร™WรƒU % 3DGLร™DKยฉรƒQ\DQรƒQGDKDONLONNH]\|QHWLPHND WรƒOPD\DEDร™ODPรƒร™WรƒU

X\JXODPDODUGDQKDQJLVLQLQJ|UยOPHVLEHNOH QHPH]"

& hONH\LEHOOLELUVรƒQรƒI\|QHWPH\HEDร™ODPรƒร™WรƒU ' (JHPHQOLNWDPDPHQKDONDDLWROPXร™WXU

$ ,

% ,,

& ,,,

' ,9

 'HPRNUDWLN \|QHWLPOHUGH KDON DUDFรƒOรƒร–รƒ\OD\|QHWLPGHV|]VDKLELROXU &ยPOHGH ERร™ EรƒUDNรƒODQ \HUH Dร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVL\D]รƒOPDOรƒGรƒU"

 $ร™Dร–รƒGDNL|ร–UHQFLOHUGHYOHWOHUHYHPLOOHWOHUH\|Q YHUHQ \|QHWLP ร™HNLOOHUL KDNNรƒQGD Gยร™ยQFHOHULQL EHOLUWPLร™OHUGLU Yasalar din kurallarรฝna aykรฝrรฝ olamaz

Ferhat

รœlkede yรถnetim babadan oรฐula geรงer.

Emre

$ EDร™EDNDQ

% NUDO

& PLOOHWYHNLOOHUL

' FXPKXUEDร™NDQรƒ

รœlke yรถnetiminde belli bir sรฝnรฝf etkilidir.Burcu

1

2

Milli Egemenlik

Hรผrriyet ve Eรพitlik

รœlkenin yรถnetiminde siyasal partilerin รถnemli bir yeri vardรฝr.

Demokrasinin Temel ร–zellikleri

Tuana

+DQJL|ร–UHQFLWHRNUDVLLOH\|QHWLOHQELUยONH QLQ|]HOOLร–LQLV|\OHPLร™WLU"

Siyasi partiler ve รงoรฐulculuk

Kamuoyu

3

4

$ %XUFX

% )HUKDW

<XNDUรƒGDYHULOHQNDYUDPODUGDQKDQJLVL\|QH WLPOHUGH ELUGHQ ID]OD J|Uยร™ YH NLร™LQLQ WHPVLO HGLOPHVLQLVDร–ODU"

& (PUH

' 7XDQD

$ 132

% 

& 

' 


'HPRNUDVLQLQ6HUYHQL

7HVW¤

 ×QVDQODUDUDVÃQGDÃUNGLQUHQN\DÙFLQVL\HWD\UÃPÃ\DSPDGDQVHYJLVD\JÃGRVWOXNGX\JXODUÃQà JHOLÙWLUPHNLQVDQÃQLQVDQROPDNKD\VL\HWLLOHVD KLSROPDVÃJHUHNHQKDNODUÃQKHSVLQH¦×QVDQ+DN ODUçGHQLU

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alýkonamaz.

Hiç kimsenin özel yaþamýna,ailesine konut dokulmazlýðýna ve yazýþým özgürlüðüne keyfi olarak karýþýlamaz.

Hiç kimsenin onur ve ününe karþý kötü davranýþlarda bulunulamaz

Herkesin kötü davranýþlara karþý yasalarla korunma hakký vardýr.

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL LQVDQ KDNODUÃQGDQ ELULVLGHÖLOGLU" $ +LoNLPVHGLQYHYLFGDQKUUL\HWLQHVDKLSGH ÖLOGLU % +HULQVDQ|]JUYHHÙLWGRÖDU & <DVDODU|QQGHKHUNHVHÙLWWLU ' +HUNHVHÖLWLPJ|UPHKDNNÃQDVDKLSWLU

 ×ON|ÖUHWLPoDÖÃQGDHÖLWLPSDUDVÃ]YH]RUXQOXGXU

<XNDUÃGDNLNDYUDPKDULWDVÃQGD¦"§ LOHJ|VWHUL OHQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL \D]ÃO PDOÃGÃU"

%XGXUXPDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQLQJHUHÖL GLU"

$ ×QVDQ+DNODUÃ(YUHQVHO%H\DQQDPHVL

$ 'HYOHWLQYDWDQGDÙÃQDNDUÙÃJ|UHYOHULQLQ

% .LÙLGRNXQXOPD]OÃÖÃ

% 9DWDQGDÙÃQGHYOHWHNDUÙÃJ|UHYOHULQLQ

& 0DJQD&DUWD

& ×QVDQ+DNODUÃQÃQ

' 'ÙQFHg]JUOÖ

' 'HPRNUDWLN+DNODUÃQEþitlik; bir toplumda kiþilerin topluma ve devlete karþý hak ve ödevleri açýsýndan eþit olmasý, kanunlar önünde herkesin ayný haklara sahip olmasýdýr.

 $QD\DVDPÃ]ÃQLNLQFLPDGGHVLQGH¦7UNL\H&XP KXUL\HWL WRSOXPXQ KX]XUX PLOOL GD\DQÃÙPD YH DGDOHW DQOD\ÃÙà LoLQGH LQVDQ KDNODUÃQD VD\JÃOà $WDWUN PLOOL\HWoLOLÖLQH EDÖOà GHPRNUDWLN ODLN YH VRV\DOELUKXNXNGHYOHWLGLU§LONHVL\HUDOPDNWDGÃU %XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQGHHÙLWOL ÖLQROGXÖXVDYXQXODPD]"

<XNDUÃGD YHULOHQ EX PDGGH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQLWDQÃPODPDNWDGÃU"

$ +HUNHVLQ PDKNHPH YH NDQXQ |QQGH HÙLW \DUJÃODQPDVÃ

$ 7UNL\H&XPKXUL\HWLQLQ\|QHWLPELoLPLQL

% %HOHGL\HKL]PHWOHULQLQKHUNHVHYHULOPHVL

& 7UNL\H&XPKXUL\HWLQLQEDÙNDQÃQÃQ|]HOOLNOH ULQL

% 7UNL\H&XPKXUL\HWLQLQWHPHOQLWHOLNOHULQL

& 'HYOHW\DWÃUÃPODUÃQÃQEWQE|OJHOHUHHÙLW\D SÃOPDVÃ

' 7UNL\H &XPKXUL\HWLQLQ $QD\DVD©VÃQÃQ K NPOHULQL

' %WQGHYOHWPHPXUODUÃQÃQHÙLWPDDÙDOPDVà 133


7HVWยค

'HPRNUDVLQLQ6HUยYHQL

 ร—QVDQ KDNODUรƒ LQVDQODUรƒQ KD\DWODUรƒQรƒ KX]XU UHIDK

 )UDQVรƒ] ร—KWLODOLยฉQGHQ VRQUD PHFOLV WDUDIรƒQGDQ LQ

YHPXWOXOXNLoHULVLQGH\Dร™DWDELOPHOHULLoLQVDKLS ROGXNODUรƒKDNODUGรƒU%XKDNODULQVDQODUDLQVDQRO PDODUรƒQGDQGROD\รƒYHULOPLร™WLU

VDQ YH <XUWWDร™ +DNODUรƒ %LOGLUJHVL LODQ HGLOPLร™WLU %X ELOGLUJHQLQ PDGGHOHULQGH ยฆ.UDO GD GDKLO KLo NLPVH XOXVWDQ ND\QDNODQPD\DQ LNWLGDUรƒ NXOODQD PD]ยงLONHVL\HUDOPรƒร™WรƒU

$ร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVL LQVDQ KDNODUรƒQรƒQ HQ |QHPOLVLGLU"

%XPDGGHLOHKDQJLNDYUDPรƒQยVWยQOยร–ยYXU JXODQPรƒร™WรƒU"

$ .Lร™LGRNXQXOPD]Oรƒร–รƒ % 'ยร™ยQFHg]JยUOย

$ %Dร–รƒPVรƒ]Oรƒร–รƒQ

% 0LOOHWร—UDGHVLQLQ

& <Dร™DPD+DNNรƒ

& 'LQL*ยFยQ

' 0RQDUร™LQLQ

' (ร–LWLPยคgร–UHWLP+DNNรƒ

 hONH\L \|QHWPHN LoLQ NXUXODQ VL\DVL SDUWLOHU GH PRNUDVLQLQYD]JHoLOPH]XQVXUODUรƒQGDQGรƒU %XQD J|UH Dร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVL VL\DVL SDUWLOHULQVDร–ODGรƒร–รƒ\DUDUODUGDQELULVLGLU"$ 7RSOXPXLOJLOHQGLUHQKHUNRQXGDJ|Uยร™ELOGL ULU

Halk seรงim yoluyla yรถneticileri deรฐiรพtirme hakkรฝna sahiptir.

Egemenlik millete aittir.

% <|QHWLPGH GHร–Lร™LN J|Uยร™OHULQ YH ILNLUOHULQ WHPVLOHGLOPHVLQLVDร–ODUODU & <DVDODUDD\NรƒUรƒLร™OHP\DSDQ\|QHWLFLOHULWHVSLW HGHUOHU ' 8OXVDONยOWยUยQEHQLPVHWLOPHVLQLVDร–ODUODU

Cuhuriyetle yรถnetilen devletler

Seรงme ve seรงilme hakkรฝ vardรฝr.

 ร—QVDQODUรƒQGRร–Xร™WDQVDKLSROGXNODUรƒLQVDQFD\D ร™D\DELOPHVLLoLQJHUHNOLRODQKDNODUDLQVDQKDNOD UรƒEXKDNODUรƒQoLร–QHQPHVLQHLVHLQVDQKDNODUรƒLK ODOLGHQLU

<XNDUรƒGDNLWDEORGDยฆ"ยง LOHJ|VWHULOHQ\HUHDร™D ร–รƒGDNLOHUGHQKDQJLVL\D]รƒODELOLU"

9HULOHQELOJLOHUHJ|UHDร™Dร–รƒGDNLOHUGHQKDQJLVL LQVDQKDNODUรƒLKODOLGHร–LOGLU"

$ 6R\OXODU WDUDIรƒQGDQ \|QHWLPGH J|UHYOHQGLUL OHQ NLร™L NDPX \|QHWLPLQL YH DVNHUL NRPXWD\รƒ HOLQGHEXOXQGXUXU

$ 0HKPHWยฉLQNHQGLQGHQ\Dร™NยoยNELUoRFXร–X G|YPHVL

% 'HYOHW EDร™NDQรƒ D\Qรƒ ]DPDQGD GLQ EDร™NDQรƒ GXUXPXQGDGรƒU

% %LUNLร™LQLQKDNVรƒ]\HUHLGDPHGLOPHVL & 7DUรƒNยฉรƒQVDSDQรƒ\ODNXร™ODUรƒ|OGยUPHVL

& +HUNHV \DVDODUOD EHOLUOHQHQ ร™DUWODUรƒ \HULQH JHWLUHUHNVL\DVLSDUWLNXUDELOLU

' $\ร™HยฉQLQยYH\EDEDVรƒWDUDIรƒQGDQ]RUODGLOHQ GLULOPHVL

' 6DYDร™ DoPD EDUรƒร™ \DSPD RUGX\D NRPXWD HWPHKDNNรƒGHYOHWEDร™NDQรƒQDDLWWLU 134


'HPRNUDVLQLQ6HUÂ YHQL

7HVW¤

Kßl Tigin Kßlliyesinde kadýn heykelinin bulunmasý

Her fert istediðini dßÞßnmek, istediðine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiði dinin gereklerini yerine getirmek hßrriyetine sahiptir.

Eski TĂźrk devletlerinde hatunÂ&#x2019;un birçok yetkisinin bulunmasĂ˝

<XNDUĂ&#x192;GDNLGL\DJUDPDHQX\JXQEDĂ&#x2122;OĂ&#x192;NDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192; GDNLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU"

$WDWÂ UNEXV|]Â LOH , 'Â Ă&#x2122;Â QFH|]JÂ UOÂ Ă&#x2013;Â

$ *|N7DQUĂ&#x192;GLQLQLQ|QHPL

,, 'LQYHYLFGDQKÂ UUL\HWL

% . O7LJLQDQĂ&#x192;WODUĂ&#x192;QĂ&#x192;Q|QHPL

,,, .LĂ&#x2122;LGRNXQXOPD]OĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;

& 'HYOHWOHULQ\|QHWLPĂ&#x2122;HNLOOHUL

WHPHO KDN YH |]JÂ UOÂ NOHUGHQ KDQJLVL \D GD KDQJLOHULQLQ|QHPLQLYXUJXODPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U"

' 7Â UNOHULQNDGĂ&#x192;QDYHUGLĂ&#x2013;L|QHP

$ <DOQĂ&#x192;],

% <DOQĂ&#x192;],,

& ,YH,,

' ,,YH,,,

 Ă&#x2014;VODPL\HWWHQ|QFH7 UNGHYOHWOHULQGHÂŚ.XW§DQOD\Ă&#x192; Ă&#x2122;Ă&#x192;YDUGĂ&#x192;%XQDJ|UHK N PGDUGHYOHWL\|QHWPH\HW NLVLQLWDQUĂ&#x192;GDQDOĂ&#x192;UGĂ&#x192;.XWNDQ\ROX\ODEDEDGDQRĂ&#x2013;X OD JHoHUGL .XW WDĂ&#x2122;Ă&#x192;\DQ KHUNHVLQ WDKWD JHoPH KDNNĂ&#x192;YDUGĂ&#x192; %X ELOJLOHUH J|UH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL V|\OHQHPH]" $ 7 UN GHYOHWOHULQGH HJHPHQOLN EHOOL ELU DLOH\H DLWWLU% 7Â UN GHYOHWOHULQGH WDKW PÂ FDGHOHOHUL \DĂ&#x2122;DQ PĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

Hßkßmdarýn emirleri kanun sayýlýr, cazelandýrma ve baðýÞlama yetkilerini elinde bulundurur.

& 7Â UN GHYOHWOHULQGH KDON \|QHWLPGH HWNLOL RO PXĂ&#x2122;WXU ' 7Â UN GHYOHWOHULQLQ \|QHWLP Ă&#x2122;HNOL GHYOHWOHULQ X]XQ|PÂ UOÂ ROPDVĂ&#x192;QĂ&#x192;HQJHOOHPLĂ&#x2122;WLU

GeniĂž yetkilere sahip bir hĂźkĂźmdar devleti yĂśnetir.

SavaĂž açma,barýÞ yapma, orduya komuta etme hakkĂ˝ padiĂžahÂ&#x2019;a aittir.

 6HoLPOHUVRQXFXHQoRNR\XDODQSDUWLKÂ NÂ PHWL NXUDU YH EXQD LNWLGDU SDUWLVL GHQLU +Â NÂ PHW GĂ&#x192; Ă&#x2122;Ă&#x192;QGD NDODQ SDUWLOHUHGH PXKDOHIHW SDUWLVL GHQLU 0XKDOHIHWSDUWLOHULQLQGH|QHPOLJ|UHYOHULYDUGĂ&#x192;U $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL PXKDOHIHW SDUWLOHUL QLQJ|UHYOHULQGHQELULVLGHĂ&#x2013;LOGLU"

<XNDUĂ&#x192;GDNLGL\DJUDPGDÂŚ"§ LOHJ|VWHULOHQ\HUH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVL\D]Ă&#x192;OPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U"

$ 'HYOHW\|QHWLPLQLÂ ]HULQHDOPDVĂ&#x192;

$ 0RQDUĂ&#x2122;L\|QHWLPLQLQ|]HOOLNOHUL

% +Â NÂ PHWoDOĂ&#x192;Ă&#x2122;PDODUĂ&#x192;QĂ&#x192;GHQHWOHPHVL

% 'HPRNUDVL\|QHWLPLQLQ|]HOOLNOHUL

& <DQOĂ&#x192;Ă&#x2122;OĂ&#x192;NODUDNDUĂ&#x2122;Ă&#x192;KDONĂ&#x192;X\DUPDVĂ&#x192;

& 'HPRNUDVLQLQWDULKVHOJHOLĂ&#x2122;LPL

' +Â NÂ PHWWHQIDUNOĂ&#x192;J|UÂ Ă&#x2122;OHULWHPVLOHWPHVL

' +DONĂ&#x192;Q\|QHWLPHNDWĂ&#x192;OPDVÂ UHFL 135


7HVW¤

'HPRNUDVLQLQ6HUYHQL 7UNGHPRNUDVLVLYHDQD\DVDWDULKLPL]LQLON\D]Ã

Askerlik Yapmak

Kanunlara uymak

Vergi vermek

OÃDQD\DVDVÃ$UDOÃN©GD,,$EGOKDPLWG| QHPLQGH \UUOÖH JLUHQ .DQXQX (VDVL©GLU $QD\DVDVà EWQ HNVLNOHULQH UDÖPHQ 2V PDQOà 'HYOHWL©QGH LON \D]ÃOà KXNXN EHOJHVL YH ¦0HÙUXWL\HW§\|QHWLPLQLEDÙODWPÃÙROPDVÃGROD\à VÃ\OD oRN |QHPOL ELU LOHUOHPH VD\ÃOGÃÖà JLEL GH PRNUDWLN NOWUQ WRSOXPVDOODÙPDVÃQD GD NDWNà VDÖODPÃÙWÃU

Seçme ve seçilme hakýný kullanmak

%XELOJL\HJ|UH2VPDQOÃ'HYOHWLLOHLOJLOLDÙD ÖÃGD YHULOHQ \DUJÃODUGDQ KDQJLVLQH XODÙÃODEL OLU"

<XNDUÃGD YHULOHQ ÙHPD\D HQ X\JXQ EDÙOÃN DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ ×QVDQ+DNODUÃ

$ 2VPDQOÃ'HYOHWL©QGHXOXVHJHPHQOLÖLJHUoHN OHÙPLÙWLU

% 'HPRNUDVLQLQ7HPHO×ONHOHUL

% <|QHWLPELoLPLGHÖLÙPLÙWLU

& 'HPRNUDVLQLQ*HOLÙLPL

& 'ÃÙ EDVNÃODU VRQXFXQGD DQD\DVD LODQ HGLO PLÙWLU

' 9DWDQGDÙOÃN+DNYH*|UHYOHUL' 3DGLÙDK©ÃQJFYHRWRULWHVLDUWPÃÙWÃU

, +HUNHV\DVDODUoHUoHYHVLQGHHÙLWWLU ,, +HUYDWDQGDÙÃQVHoPHYHVHoLOPHKDNNÃYDU GÃU

 <ÃOODU

'|QHPOHU

.DGÃQYHNLO VD\ÃVÃ

2UDQ'|QHP'|QHP'|QHP'|QHP'|QHP'|QHP'|QHP'|QHP'|QHP'|QHP'|QHP

,,, hONH\|QHWLPLQGHWHNSDUWLOLVLVWHPHVDVWÃU ,9 dRÖXOFXOXNYHNDWÃOÃPHVDVWÃU <XNDUÃGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVLQLQ GHPRNUD VLQLQ |]HOOLNOHUL DUDVÃQGD ROGXÖX V|\OHQH PH]" $ ,

 /DLNOLN

% ,,

& ,,,

' ,9

<XNDUÃGDYHULOHQWDEOR\DJ|UHONHPL]GHND GÃQ PLOOHWYHNLOL GXUXPX KDNNÃQGD DÙDÖÃGDNL OHUGHQKDQJLVLQHNHVLQRODUDN XODÙÃODELOLU"

'LQYHGHYOHWLÙOHULQLQELUELULQ GHQD\UÃOPDVÃGHYOHWLQGLQYH YLFGDQKUUL\HWLQLNRUXPDDOWà QDDOPDVÃGÃU

$ .DGÃQ PLOOHWYHNLOL VD\ÃVà G]HQOL RODUDN DUW PÃÙWÃU

<XNDUÃGDYHLUOHQWDQÃPDJ|UHODLNELUGHYOHWWH DÙDÖÃGDNL \|QHWLP ELoLPOHULQGHQ KDQJLVLQLQ J|UOPHVLEHNOHQHPH]" $ 7HRNUDVL

% 2OLJDUÙL

& 0RQDUÙL

' 0HÙUXWL\HW

% .DGÃQPLOOHWYHNLOOHULQLQHUNHNPLOOHWYHNLOOHULQH J|UHHQID]ODROGXÖXG|QHPG|QHPGLU & 0HFOLVWHNL NDGÃQ PLOOHWYHNLOL VD\ÃVÃQÃQ HQ D] ROGXÖX\ÃO\ÃOÃGÃU ' .DGÃQ PLOOHWYHNLOL VD\ÃVÃ \ÃOODUD J|UH GHÖLÙ PLÙWLU 136


'HPRNUDVLQLQ6HUยYHQL

7HVWยค ...........................

6RV\DO%LOJLOHU|ร–UHWPHQL$\GรƒQยฉGDQSURMH|GHYL RODUDN .XUXOWD\ยฉรƒ DUDร™WรƒUPDVรƒQรƒ LVWHPLร™WLU $\GรƒQ NRQX\X DUDร™WรƒUรƒUNHQ ร—VODPL\HW gQFHVL 7ยUN GHY OHWOHULQGHNXUXOWD\รƒQER\EH\OHULQGHQROXร™WXร–XQX \รƒOGDLNLNH]WRSODQรƒOGรƒร–รƒQรƒYHGHYOHWPHVHOHOHULQLQ NXUXOWD\GDJ|Uยร™ยOGยร–ยQย|ร–UHQPLร™WLU

ร–รฐretmenim en iyi yรถnetim biรงiminin Cumhuriyet olduรฐunu sรถylemiรพtiniz. Cumhuriyetin diรฐer yรถnetim biรงimlerinden รผstรผn olan yanlarรฝ nelerdir?

gร–UHQFLQLQ VRUXVXQD |ร–UHWPHQLQ YHUHFHร–L FHYDSRODUDNERร™EรƒUDNรƒODQ\HUHDร™Dร–รƒGDNLOHU GHQKDQJLVLJHWLULOHPH]"

%XQDJ|UH , .XUXOWD\ER\EH\OHULQGHQROXร™PDNWDGรƒU

$ 0LOOHWHJHPHQOLร–LQHGD\DOรƒGรƒU

,, .XUXOWD\ยฉรƒQDOGรƒร–รƒNDUDUODU\DVDKยNPยQGHGLU

% +XNXNXQยVWยQOยร–ยWHPHOHVDVWรƒU

,,, .XUXOWD\ย\HOHULQLKDONVHoPHNWHGLU

& +HUNHVVHoPHYHVHoLOPHKDNNรƒQDVDKLSWLU ' 6HoLOHQ\|QHWLFLOHU|PยUER\XJ|UHYGHNDOรƒU

\DUJรƒODUรƒQGDQ KDQJLVLQH \D GD KDQJLOHULQH XODร™รƒODPD]" $ <DOQรƒ],

% <DOQรƒ],,,

& ,YH,,

' ,,YH,,,Eski Yunan รพehir devletlerinde belli bir yaรพa ulaรพan erkeklerin รพehrin yรถnetimine katรฝlmalarรฝ

 7DQ]LPDW)HUPDQรƒLOH2VPDQOรƒ'HYOHWLยฉQGHยฆ0DK 1215 yรฝlรฝnda รngiltereย’de Magna Cartaย’nรฝn kabul edilmesi

NHPHOHUDoรƒNRODUDN\DSรƒODFDNYHKLoNLPVHKDN Vรƒ] \HUH LGDP HGLOPH\HFHNWLUยง PDGGHVL NDEXO HGLOPLร™WLU %XPDGGH\HJ|UH

1789 tarihinde Meydana gelen Fransรฝz รhtilali ile Kralย’รฝn egemenliรฐine son verilmesi

, $YUXSDKXNXNNXUDOODUรƒ|UQHNDOรƒQPรƒร™WรƒU ,, 3DGLร™DKรƒQED]รƒ\HWNLOHULNDQXQODVรƒQรƒUODQGรƒUรƒO Pรƒร™WรƒU ,,, 0ยONL\HWKDNNรƒGHYOHWJDUDQWLVLDOWรƒQDDOรƒQPรƒร™ WรƒU

<XNDUรƒGDNL GL\DJUDP LoLQ HQ X\JXQ EDร™OรƒN Dร™Dร–รƒGDNLOHUGHQKDQJLVLROXU"

LIDGHOHULQGHQKDQJLVLQH\DGDKDQJLOHULQHNH VLQRODUDNXODร™รƒODELOLU"

$ 'HPRNUDVLQLQGRร–PDVรƒYHJHOLร™PHVL

$ <DOQรƒ],

% <DOQรƒ],,

& ,YH,,

' ,,,YH,,,

% $YUXSDOรƒ D\GรƒQODUรƒQ GHPRNUDVLQLQ JHOLร™PHVL QHNDWNรƒODUรƒ & 7ยUNOHUGHGHPRNUDVLKDUHNHWOHUL ' (ร–LWLPYHGHPRNUDVL 137


7HVW¤

'HPRNUDVLQLQ6HUÂ YHQL

Sevgili çocuklar, 10 AralĂ˝k DĂźnya Ă?nsan HaklarĂ˝ GĂźnĂźÂ&#x2019; nĂźn kutlandýðý bir haftadĂ˝r. Bizde okul gazetemizde Â&#x201C;DemokrasiÂ&#x2019;nin TarihçesiÂ&#x201D; konulu bir araĂžtĂ˝rma yayĂ˝mlayalĂ˝m.

NilĂźfer Ă&#x2013;Ă°retmen

1215 yĂ˝lĂ˝nda Ă?ngiltereÂ&#x2019;de Kral JohnÂ&#x2019;un imzaladýðý Magna Carta kralĂ˝n yetkilerini sĂ˝nĂ˝rlarken halkĂ˝n, hak ve ĂśzgĂźrlĂźklerini tanĂ˝yordu. Magna Carta ile kralĂ˝n sĂ˝nĂ˝rsĂ˝z yetki ve dokunulmazlýðýna son verildi. Kimsenin yargĂ˝lanmadan cezaladĂ˝rĂ˝lamayacaĂ°Ă˝ ilkesi gertirildi. Temsilcilere danýÞýlmaksĂ˝zĂ˝n geliĂžigĂźzel vergilendirmenin yapĂ˝lmamasĂ˝ kabul edildi.

gĂ&#x2013;UHWPHQLQ YHUGLĂ&#x2013;L ELOJL\H J|UH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL \DUJĂ&#x192;ODUGDQKDQJLVLQHXODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODPD]"

gĂ&#x2013;UHQFLOHULQ \DSWĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; DUDĂ&#x2122;WĂ&#x192;UPDODU VRQXFXQGD NUDOĂ&#x192;Q \HWNLOHULQLQ VĂ&#x192;QĂ&#x192;UODQGĂ&#x192;UĂ&#x192;OGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; LON EHOJH RODUDNDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLQLQRNXOJD]H WHVLQGH\HUDOPDVĂ&#x192;JHUHNLU"

$ +DOND\|QHOLNKXNXNLGÂ ]HQOHPH\DSĂ&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U % .UDOĂ&#x192;Q\HWNLOHULVĂ&#x192;QĂ&#x192;UODQGĂ&#x192;UĂ&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

$ 5RPD<XUWWDĂ&#x2122;OĂ&#x192;N%LOGLULVL

& Ă&#x2014;QJLOWHUHŠGH GHPRNUDVL \|QHWLPL X\JXODQPD \DEDĂ&#x2122;ODQPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

% 0DJQD&DUWD & 9LUJLQLD 9LUMLQ\D +DNODU%LOGLUJHVL

' 7HPVLOFLOHULQ RQD\Ă&#x192; DOĂ&#x192;QPDGDQ YHUJLOHQGLUPH \DSĂ&#x192;OPD\DFDNWĂ&#x192;U

' )UDQVDĂ&#x2014;QVDQYH<XUWWDĂ&#x2122;+DNODUĂ&#x192;%LOGLUJHVL

 .Ă&#x192;EUĂ&#x192;VOĂ&#x192;=HQRQŠDJ|UHÂŚ% W QLQVDQODUD\QĂ&#x192;\DVD \DYHKDNNDVDKLSWLU%XQHGHQOHE W QLQVDQODU NDUGHĂ&#x2122;WLU] PUHYHXOXVD\UĂ&#x192;OĂ&#x192;NODUĂ&#x192;QĂ&#x192;Q VW QGHLQ VDQODUĂ&#x192;QKDNoDHĂ&#x2122;LWOLNOHULV|]NRQXVXGXU§ %XQD J|UH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL \DUJĂ&#x192;ODUGDQ KDQJLVLQH XODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODPD]" $ <DVDODUKHUNHVLoLQJHoHUOLROPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U % ,UN\DGDVĂ&#x192;QĂ&#x192;ID\UĂ&#x192;PĂ&#x192;\DSĂ&#x192;OPDPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;UOrta Asya Tßrk devletlerinde yÜnetme yetkisi devleti kuran kiÞiye Tanrý tarafýndan verildiðine inanýlýrdý. Hßkßmdarýn Ülßmßnden sonra yerine oðlu ya da ailesinden baÞka biri geçebilirdi. Devleti yÜnetme yetkisinin kan yoluyla geçtiðine inanýlýrdý. Bu inanýÞa Kut inancý denilmektedir.

& %Â WÂ QLQVDQODUKDNoDHĂ&#x2122;LWWLU ' <|QHWLFLOHULQGRNXQXOPD]OĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;ROPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U

 'HPRNUDVLQLQWHPHOLONHOHULQGHQELULVLGHVHoLP OHUYHWHPVLOGLU%XLONHVDGHFHÂ ONH\|QHWLFLOHUL QLQYH\DPLOOHWLWHPVLOHGHFHNYHNLOOHULQVHoLPLQ GH X\JXODQDQ ELU \|QWHP GHĂ&#x2013;LOGLU 2NXOGD VĂ&#x192;QĂ&#x192;I EDĂ&#x2122;NDQĂ&#x192;N|\GHPXKWDUVHQGLNDODUGD\|QHWLFLOHU GHVHoLPOHUOHEHOLUOHQHELOLU

gĂ&#x2013;UHWPHQLQYHUGLĂ&#x2013;LELOJL\HJ|UH , (JHPHQOLN\HWNLVLELUNLĂ&#x2122;L\HDLWWLU ,, 7HRNUDWLNELU\|QHWLPDQOD\Ă&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192;YDUGĂ&#x192;U ,,, +Â NÂ PGDUODUVHoLPOHEHOLUOHQLU

%LU Â ONHGH VHoLPOHU YH WHPVLO LONHVLQLQ IDUNOĂ&#x192; DODQODUGD GD X\JXODQPDVĂ&#x192; DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVLQLQJ|VWHUJHVLGLU"

\DUJĂ&#x192;ODUĂ&#x192;QGDQKDQJLVL\DGDKDQJLOHULQHXODĂ&#x2122;Ă&#x192; ODELOLU"

$ *Â oOÂ ELU\|QHWLPDQOD\Ă&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192;ROGXĂ&#x2013;XQXQ

$ <DOQĂ&#x192;],

% ,YH,,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

% 6RV\DOVĂ&#x192;QĂ&#x192;IIDUNODUĂ&#x192;EXOXQGXĂ&#x2013;XQXQ & 'HPRNUDVLLOH\|QHWLOHQELUÂ ONHROGXĂ&#x2013;XQXQ ' 0LOOLELUGHYOHWROGXĂ&#x2013;XQXQ 138


B Ö L Ü M – 07

Elektronik Yüzyýl


(OHNWURQLN<Â ]\Ă&#x192;O

7HVW¤

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GD6RV\DO%LOLPOHUOHLOJLOL\DĂ&#x2122;DQWĂ&#x192;ODUD|UQHNSosyal Bilimlerin inceleme alanlarĂ˝ nelerdir?

OHUYHULOPLĂ&#x2122;WLU , 6RQ\Ă&#x192;OODUGDED]Ă&#x192;\|UHOHUGHNXUDNOĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;QDUWPDVĂ&#x192; ,, %LUĂ&#x2122;LUNHWWHNL\|QHWLFLQLQVHEHSVL]ELUĂ&#x2122;HNLOGHWX WDUVĂ&#x192;]GDYUDQĂ&#x192;Ă&#x2122;ODUJ|VWHUPHVL ,,, 7Â UNOHULOH%L]DQVDUDVĂ&#x192;QGD\DĂ&#x2122;DQDQVDYDĂ&#x2122;OD UĂ&#x192;QQHGHQOHUL %XQD J|UH \XNDUĂ&#x192;GD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL 3VLNRORMLELOLPLQLQLOJLOHQGLĂ&#x2013;LNRQXODUGDQELUL VLGLU" $ <DOQĂ&#x192;],

% <DOQĂ&#x192;],,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

I. DĂźnya SavaÞýÂ&#x2019;nĂ˝n nedenleri

KĂźltĂźrler arasĂ˝ etkileĂžim

Ebru

 Ă&#x2014;QVDQODUĂ&#x192;Q \DĂ&#x2122;DQWĂ&#x192;ODUĂ&#x192;QĂ&#x192; JHoPLĂ&#x2122;LQL WDULKLQL GÂ Q

Ă?lker Gen teknolojisindeki geliĂžmeler

Ă?klimlerin meydana geliĂži

\DQĂ&#x192;QKDUHNHWOHULQLLQVDQLOLĂ&#x2122;NLOHULQLLNOLPoHĂ&#x2122;LWOH ULQLYHGDKDELUoRNNRQX\XDUDĂ&#x2122;WĂ&#x192;UDQELOLPGDOĂ&#x192;QD GHQLU <XNDUĂ&#x192;GD ERĂ&#x2122; EĂ&#x192;UDNĂ&#x192;ODQ \HUH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL\D]Ă&#x192;OPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U" $ )HQ%LOLPOHUL

% 0DWHPDWLN

& $UNHRORML

' 6RV\DO%LOLPOHU

Yusuf

Suzan

gĂ&#x2013;UHWPHQLQ VRUGXĂ&#x2013;X VRUX\D KDQJL |Ă&#x2013;UHQFL \DQOĂ&#x192;Ă&#x2122; FHYDSYHUPLĂ&#x2122;WLU"Ben bir araÞtýrmacýyým. �nsanlarýn sorunlarýný dinler onlara doðru yolu gÜstermeye çalýÞýrým. �nsan davranýÞlarýný incelerim. Mesleðim gßnßmßzßn en Ünemli ve gÜzde mesleklerinden birisidir.$ (EUX

% Ă&#x2014;ONHU

& <XVXI

' 6X]DQ

Siyasal Bilimler

Hukuk

Sosyal Bilimler

Ekonomi

<XNDUĂ&#x192;GDNLDUDĂ&#x2122;WĂ&#x192;UPDFĂ&#x192;QĂ&#x192;QYHUPLĂ&#x2122;ROGXĂ&#x2013;XELO JLOHUHJ|UHX]PDQĂ&#x192;ROGXĂ&#x2013;XPHVOHNGDOĂ&#x192;DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192; GDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

<XNDUĂ&#x192;GDNLĂ&#x2122;HNLOGHÂŚ"§ RODQ\HUHDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHU GHQKDQJLVLJHWLULOPHOLGLU"

$ $QWURSRORML

% 3VLNRORML

$ 0DWHPDWLN

% )HQ%LOJLVL

& $UNHRORML

' %L\RORML

& $QWURSRORML

' -HRORML

141


7HVW¤

(OHNWURQLN<]\ÃO

 x *HoPLÙWH\DÙDPÃÙNDYLPOHULQNOWUHWNLOHÙLPL

 6RV\DO%LOLPOHULQLQVDQODUD

x ×QVDQ,UNODUÃ

, dHYUHVLQGHNLLNOLPROD\ODUÃQÃDQOD\DELOPH

x .DYLPOHULQEHQ]HUYHIDUNOÃ\|QOHUL

,, *QFHOROD\ODUÃGHÖHUOHQGLUHELOPH

<XNDUÃGDNL NRQXODUÃ LÙOH\HQ ELOLP GDOÃ DÙDÖÃ GDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

,,, 7RSOXPODUÃHWNLOH\HQROXPOX\DGDROXPVX]ROD\ ODUÃLQFHOHPH

$ 3VLNRORML

% )HOVHIH

& $UNHRORML

' $QWURSRORML

JLEL \DUDUODUGDQ KDQJLOHULQL VDÖODGÃÖÃ V|\OH QHELOLU" $ <DOQÃ],

% ,YH,,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

 6RV\RORMLELUWRSOXPXQ|UIQDGHWLQL\DÙDPEL oLPLQLWRSOXPVDOROD\YHNXUXPODUÃQÃEHOOLELUGL VLSOLQLoHULVLQGHLQFHOH\HQELOLPGDOÃGÃU %XQDJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLVRV\ROR MLELOLPLQLQNRQXODUÃQGDQELULVLGLU" $ dDWDOK|\N©WH \DSÃODQ ND]ÃODUGD EXOXQDQ $QDGROXPHGHQL\HWOHULQHDLW|QHPOLNDOÃQWÃODU % .X]H\GRÖX$QDGROX©GDNL]RUOXLNOLPNRÙXOOD UÃQÃQVHEHSOHUL & ØLGGHW LoHULNOL 79 GL]LOHULQLQ oRFXNODU ]HULQ GHNLHWNLOHUL ' .DQXQL 6XOWDQ 6OH\PDQ G|QHPLQGH GHQL] VHIHUOHULLoLQ\DSÃODQKD]ÃUOÃNODU

 $WDWUNELOLPYHWHNQRORMLQLQoDÖGDÙX\JDUOÃNG ]H\LQH XODÙPD \ROXQGD PHVDIH DOPDVà LoLQ \XUW GÃÙÃQD |ÖUHQFLOHU J|QGHULOPHVLQL VDÖODPÃÙWÃU ¤\ÃOODUÃDUDVÃQGD\XUWGÃÙÃQD|ÖUHQFL OHUJ|QGHULOPLÙEX|ÖUHQFLOHUONHPL]HG|QGN OHULQGHQLYHUVLWHOHUGHJ|UHYDOPÃÙODUGÃU %X GXUXPD QHGHQ RODUDN DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLJ|VWHULOHELOLU"

 7RSOXPODUÃHWNLOH\HQKDUHNHWOHUGHQGRÖDQROD\

$ <HQL NXUXODQ GHYOHWLQ HÖLWLPH |QHP YHUPH PHVL

ODUÃ]DPDQYH\HUJ|VWHUHUHNDQODWDQEXROD\ODU DUDVÃQGDNL LOLÙNL YH EDÖODQWÃODUÃ RUWD\D NR\DQ EL OLPGDOÃGÃU

% *HOLÙPLÙ ONHOHULQ HNRQRPLN VHYL\HOHULQH XODÙPDNLVWHQPHVL

<XNDUÃGDEDKVHGLOHQ6RV\DO%LOLPGDOÃDÙDÖÃ GDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ 6RV\ROML

% 7DULK

& $UNHRORML

' &RÖUDI\D

& 8]XQ VUHQ VDYDÙODU QHGHQL\OH ]DPDQÃQ ÙDUWODUÃQDX\XPVDÖODPD\DQHÖLWLPNXUXPOD UÃQÃoDÖGDÙODÙWÃUPDLVWHÖL ' <DEDQFà RNXOODUÃQ HÖLWLP VHYL\HOHULQLQ DUWÃUÃO PDNLVWHQPHVL 142


(OHNWURQLN<Â ]\Ă&#x192;O

7HVW¤

Bir arada yaÞamanýn,dayanýÞmanýn Ünemini kavrarýz.

Hak ve sorumluluklarýmýzý Üðreniriz.

En bĂźyĂźk arzum, TĂźrkiyeÂ&#x2019;yi muasĂ˝r medeniyetler seviyesine getirmektir. Billur

Adnan

Fen ve matematik derslerinde baÞarýlý oluruz.

%XQD J|UH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL $WD W UNŠ Q EX DPDoOD JHUoHNOHĂ&#x2122;WLUGLĂ&#x2013;L \HQLOLNOHU DUDVĂ&#x192;QGDJ|VWHULOHPH]"

Bilinçli bir vatandaÞ ve birey olmayý Üðreniriz.

$ 0DGHQ7HNQLN$UDPD(QVWLWÂ VÂ % 'LO7DULK&RĂ&#x2013;UDI\D)DNÂ OWHVL Dursun

Yasemin

& <Â NVHN=LUDDW(QVWLWÂ VÂ ' 7Â UN.Ă&#x192;]Ă&#x192;OD\Ă&#x192;QĂ&#x192;QNXUXOPDVĂ&#x192;

+DQJL |Ă&#x2013;UHQFLQLQ V|\OHGLĂ&#x2013;L 6RV\DO %LOJLOHU GHUVLQLQID\GDODUĂ&#x192;DUDVĂ&#x192;QGDJ|VWHULOHPH]" $ %LOOXU

% $GQDQ

& <DVHPLQ

' 'XUVXQ

 V <HU\Â ]Â QÂ IL]LNVHOHNRQRPLNYHEHĂ&#x2122;HUL\|QOHU GHQLQFHOH\HQELOLPGDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U Psikolog Beril

Sosyal Bilimler KĂźmesi

O *HoPLĂ&#x2122;WH\DĂ&#x2122;DPĂ&#x192;Ă&#x2122;LQVDQNDOĂ&#x192;QWĂ&#x192;ODUĂ&#x192;QĂ&#x192;NXOODQGĂ&#x192;N

Sosyolog Seda

ODUĂ&#x192;HĂ&#x2122;\DODUĂ&#x192;YHPLPDUL\DSĂ&#x192;ODUĂ&#x192;QĂ&#x192;ND]Ă&#x192;\DSDUDN DUDĂ&#x2122;WĂ&#x192;UDQELOLPGLU

Q Ă&#x2014;QVDQODUĂ&#x192;QEDUĂ&#x192;Ă&#x2122;YHGÂ ]HQLoLQGHELUDUDGD\D Ă&#x2122;DPDODUĂ&#x192;QĂ&#x192;VDĂ&#x2013;OD\DQ\DVDODUĂ&#x192;LQFHOH\HQELOLPGD OĂ&#x192;GĂ&#x192;U

Arkeolog Burcu

<XNDUĂ&#x192;GD WDQĂ&#x192;PODPDODUĂ&#x192; \DSĂ&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122; RODQ ELOLP GDOODUĂ&#x192;GRĂ&#x2013;UXVHPEROOHJ|VWHULOHGLĂ&#x2013;LQGHVĂ&#x192;UD ODPDDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLROPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U"

Kardiyolog Gamze

6RV\DO %LOLPOHU NÂ PHVL ROXĂ&#x2122;WXUXOGXĂ&#x2013;XQGD KDQJLPHVOHNVDKLELEXNÂ PHQLQGĂ&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192;QGDND OĂ&#x192;U" $ %HULO

% 6HGD

& %XUFX

' *DP]H

V

143

O

Q

$ 7DULK

6L\DVHW

$QWURSRORML

% &RĂ&#x2013;UDI\D

7DULK

(NRQRPL

& &RĂ&#x2013;UDI\D

$UNHRORML

+XNXN

' 6RV\RORML

$UNHRORML

%L\RORML


7HVW¤ 

(OHNWURQLN<]\ÃO

$ÙDPD'HPLUVXJFWHNVWLO

$ÙDPD%XKDUGHPLU\ROXoHOLN

$ÙDPD(OHNWLULNYHNLP\DVDOODUVDQD\L ×oWHQ<DQPDOÃ0RWRU

$ÙDPD+DYDFÃOÃN6DQD\L3HWURNLP\D VDOODU(OHNWURQLN

$ÙDPD<D]ÃOÃP\HQLPHG\DGLMLWDO DÖODUPLNURQDQRWHNQRORMLÝlk insanlar güneþ ve yýldýz gibi gökcisimleri ile yönlerini bulmaya çalýþýrken, pusulanýn bulunmasý bu alanda büyük bir geliþmeye nenden olmuþtur. Ancak 21. Yüzyýlda ortaya çýkan Küresel Konumlandýrma sistemi (GPS) tüm çalýþmalarý gölgede býrakmýþtýr.

<XNDUÃGDNLWDEOR\DJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQ JLVLV|\OHQHPH]" <XNDUÃGDYHULOHQELOJL\HJ|UHDÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

$ %LOLPVHO oDOÃÙPDODUGD VUHNOL ELU JHOLÙLP \D ÙDQPÃÙWÃU % +DYD\ROX XODÙÃPà GHPLU\ROX XODÙÃPÃQGDQ VRQUDJHOLÙPLÙWLU

$ ×QVDQOÃN WDULKLQGH \|Q EXOPDN KHU ]DPDQ |QHPOLROPXÙWXU

& ©O \ÃOODUGD ELOLPVHO oDOÃÙPDODU VRQ EXO PXÙWXU

% *36 FRÖUDIL NRQXP EHOLUOHPHGH NXOODQÃODQ VRQELOLPVHOEXOXÙWXU

' $ÙDPDQÃQROXÙXPXQGDELOJLVD\DUWHNQROR MLVLQLQ|QHPOLHWNLVLROPXÙWXU

& *36 EXOXQGXNWDQ VRQUD SXVXOD NXOODQÃOPD PÃÙWÃU ' ×ON LQVDQODU \|Q EXOPDGD J|N FLVLPOHULQGHQ ID\GDODQPÃÙODUGÃU

 6RV\DO%LOLPOHUELUoRNELOLPGDOÃQÃLoLQHDODQJH QLÙELUELOLPGLU6RV\DO%LOLPOHULoLQGHLQVDQRODQ YHELUWRSOXPDDLWRODQEWQXQVXUODUÃLQFHOHU $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 6RV\DO %LOLPOHUOH LO JLOLELUELOLPGDOÃGHÖLOGLU" $ 7DULK

% %L\RORML

& 6RV\RORML

' &RÖUDI\D

 7UNPLOOHWLQLFDÖGDÙX\JDUOÃNG]H\LQHoÃNDUPDN $WDWUN©Q HQ E\N |]OHPL\GL 2QD J|UH FDÖ GDÙ X\JDUOÃN G]H\LQH XODÙPDN LQVDQ DNOÃQÃQ UQOHUL RODQ ELOLP YH WHNQRORML VD\HVLQGH PP NQRODELOLU

 x (VNLNDOÃQWÃODU

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL $WD WUN©Q EX GRÖUXOWXGD \DSPÃÙ ROGXÖX oDOÃÙ PDODUGDQELULVLGHÖLOGLU"

x +|\NOHU x <HUDOWÃÙHKLUOHUL

$ ¤ \ÃOODUÃ DUDVÃQGD \XUW GÃÙÃQD |Ö UHQFLOHUJ|QGHULOPHVL

<XNDUÃGDLVLPOHULYHULOHQ\HUOHULQJQ\]QH oÃNDUWÃOPDVÃQà DÙDÖÃGDNL ELOLP GDOODUÃQGDQ KDQJLVLVWOHQPLÙWLU" $ )HOVHIH

% 7DULK

& $QWURSRORML

' $UNHRORML

% 7UN7H\\DUH&HPL\HWL©QLQNXUXOPDVà & ×VWDQEXOhQLYHUVLWHVL©QLQNXUXOPDVà ' 7UNL\H5DG\R7HOHYL]\RQ.XUXPX©QXQNXUXO PDVà 144


(OHNWURQLN<ย]\รƒO

7HVWยค

 1DQRWHNQRORMLGยQ\DGDELOLQHQJ|]OHJ|UHPHGL

 $ร™Dร–รƒGDNLOHULQ KDQJLVL JHOLร™HQ WHNQRORML LOH

ร–LPL]NDGDUNยoยNPLNURFLVLPOHULLQFHOH\HQELOLP GDOรƒGรƒU1DQRV|]Fยร–ยPHWUHQLQPLO\DUGDELULDQ ODPรƒQGDGรƒU%XWHNQRORMLJยQยPย]GHELUoRNDODQ GDNXOODQรƒOรƒU

EHUDEHU LQVDQ KD\DWรƒQรƒ JHOHFHN \ย]\รƒOGD |QHPOL|OoยGHGHร–Lร™LNOLร–HXร–UDWDFDNJHOLร™PH OHUDUDVรƒQGDJ|VWHULOHPH]" $ 8ODร™รƒPรƒQKรƒ]ODQPDVรƒ

$ร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVL QDQRWHNQRORMLQLQ ID\GDODUรƒQGDQELULVLGHร–LOGLU"

% .D]DYH|OยPRUDQODUรƒQรƒQDUWPDVรƒ & 6DQDOHร–LWLPLQ\D\JรƒQODร™PDVรƒ

$ 'DKDoRNยUHWLPVDร–ODQรƒU

' hUHWLPGH]DPDQGDQWDVDUUXIHGLOPHVL

% hUยQNDOLWHVLDUWDU & hUHWLPVยUHVLNรƒVDOรƒU]DPDQYHPDOL\HWND\Eรƒ |QOHQLU ' hUยQOHUGDKDSDKDOรƒ\DยUHWLOLU

 $ร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVL WHNQRORMLN ยUยQOHULQ KD\DWรƒPรƒ]รƒNROD\ODร™WรƒUGรƒร–รƒQDNDQรƒWRODUDNJ|V WHULOHPH]"

 7HNQRORMLQLQLOHUOHPHVLLOHEHUDEHULQVDQODUรƒQNXO ODQGรƒร–รƒDUDoODUGDJHOLร™PLร™YHGHร–Lร™PLร™WLU

$ 1DQRWHNQRORMLLOHNXPDร™ODUยUHWLOPHVL

%XQD J|UH Dร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVL JHOLร™HQ WHNQRORML LOH EHUDEHU GHร–Lร™HQ DUDoODUD |UQHN RODPD]"

% &HSWHOHIRQODUรƒQรƒQ\D\JรƒQODร™PDVรƒ & %L\RORMLNVLODKODUรƒQJHOLร™PHVL ' %LOLร™LPWHNQRORMLVLQLQJHOLร™PHVL$ *HPLo 9DSXU

% 7HOJUDIo 7HOHIRQ

& 0HNWXSo)D[

' .Dร–Qรƒo 8oDN

Arkadaรพlar iletiรพim araรงlarรฝna รถrnek verebilir misiniz?

Televizyon

Radyo

 .รƒVD]DPDQGDELQOHUFHNLร™L\HKDEHUXODร™WรƒUDQKD

Kubilay

EHUOHร™PHDUDoODUรƒQDNLWOHLOHWLร™LPDUDFรƒGHQLU %XQD J|UH Dร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVL ELU NLWOH LOHWLร™LPDUDFรƒGรƒU"

Serhat

Burcu

Cep telefonu

Uรงak

Volkan

A)

B)

C)

D)

Gรถnรผl

.XELOD\ยฉรƒQVRUPXร™ROGXร–XVRUX\DKDQJLDUND GDร™รƒ\DQOรƒร™ FHYDSYHUPLร™WLU" $ %XUFX

% 6HUKDW

& 9RONDQ

' *|QยO 145


7HVW¤

(OHNWURQLN<Â ]\Ă&#x192;O

 Â&#x; %XKDUJÂ FÂ WHNVWLODODQĂ&#x192;QGDNXOODQĂ&#x192;OGĂ&#x192;Â&#x; 'HPLU\ROXXODĂ&#x2122;Ă&#x192;PĂ&#x192;NXUXOPD\DEDĂ&#x2122;ODQGĂ&#x192; Â&#x; (OHNWULNKD\DWĂ&#x192;PĂ&#x192;]DJLUPH\HEDĂ&#x2122;ODGĂ&#x192; Â&#x;8oDNVDQD\LJHOLĂ&#x2122;WL Â&#x; %LOLĂ&#x2122;LPWHNQRORMLOHUL %LOJLVD\DUFHSWH OHIRQX KD\DWĂ&#x192;PĂ&#x192;]DJLUGL

Teknolojik geliÞmeler insan hayatýna birçok fayda saðlamasýnýn yanýnda bereberinde olumsuz sonuçlarda ortaya çýkarmýÞtýr.

<XNDUĂ&#x192;GDNLELOJLOHUHEDNDUDNDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL\DUJĂ&#x192; ODUGDQKDQJLVLQHXODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODPD]" $ 7HNQRORMLNJHOLĂ&#x2122;PHOHUKHUJÂ QGDKDGDLOHUOH PHNWHGLU % %LOLPYHWHNQRORMLDODQĂ&#x192;QGDNLJHOLĂ&#x2122;PHOHUVRQD HUPLĂ&#x2122;WLU

$Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL <LĂ&#x2013;LWŠLQ J|U Ă&#x2122; QH NDQĂ&#x192;WRODUDNJ|VWHULOHELOLU"

& *Â QOÂ NLĂ&#x2122;OHULPL]NROD\ODĂ&#x2122;PĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

$ 8ODĂ&#x2122;Ă&#x192;PĂ&#x192;QYHLOHWLĂ&#x2122;LPLQKĂ&#x192;]ODQPDVĂ&#x192;

' hUHWLPVHULYHNROD\KDOHJHOPLĂ&#x2122;WLU

% %LUoRNKDVWDOĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;QWDGDYLHGLOHELOPHVL & dHYUHQLQNLUOHQPHVL ' . o NYHoRNIRQNVL\RQOXDOHWOHULQ\DSĂ&#x192;OPDVĂ&#x192;21 Bin film bir DVDÂ&#x2019;de AvustralyaÂ&#x2019;nĂ˝n Melbourn kentinde Swinburne Ă&#x153;niversitesi tarafĂ˝ndan gerçekleĂžtirilen teknoloji sayesinde 2 bin film depolayan ultra dvd geliĂžtirdi. Bu DVDÂ&#x2019;nin bĂźyĂźklßðß ve kalĂ˝nlýðý Ăžimdikinden farksĂ˝z. Bilim adamlarĂ˝ bunun daha da geliĂžtirilebileceĂ°ini çok bĂźyĂźk yer kaplayan bilgilerin, kitaplarĂ˝n çok kßçßk bir alana sýðdĂ˝rĂ˝labileceĂ°ini sĂśyledi.

 %DĂ&#x2122;WD $IULND NĂ&#x192;WDVĂ&#x192; ROPDN Â ]HUH GÂ Q\DGD JHOLĂ&#x2122; PHPLĂ&#x2122;Â ONHOHUGHVDOJĂ&#x192;QKDVWDOĂ&#x192;NODUDEDĂ&#x2013;OĂ&#x192;RODUDN ELUoRN|OÂ PJHUoHNOHĂ&#x2122;PHNWHGLU %X GXUXP JHOLĂ&#x2122;PHPLĂ&#x2122; Â ONHOHULQ DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL |]HOOLNOHULQGHQKDQJLVLLOHDoĂ&#x192;NODQDPD]" $ 6DĂ&#x2013;OĂ&#x192;N DODQĂ&#x192;QGD \DĂ&#x2122;DQDQ JHOLĂ&#x2122;PHOHUL WDNLS HGHPHPHOHUL

+DEHUH NRQX RODQ ELOLPVHO JHOLĂ&#x2122;PH KDQJL DODQODLOJLOLGLU" $ 5DG\RORML

% .DUGL\RORML

& 1DQRWHNQRORML

' -HRORML

% %LOLPVHOYHWHNQRORMLNJHOLĂ&#x2122;PHOHUGHQ\HWHULQ FHID\GDODQDPDPDODUĂ&#x192; & Ă&#x2014;QVDQVDĂ&#x2013;OĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;QĂ&#x192;Q\HWHULQFHNRUXQPDPDVĂ&#x192; ' 7DUĂ&#x192;PGDPDNLQHOHĂ&#x2122;PHQLQVDĂ&#x2013;ODQDPDPDVĂ&#x192; 146


(OHNWURQLN<]\ÃO

7HVW¤

 hONHPL]GHNDQEDÖÃÙÃQÃQ\ÃOODUGÃU\HWHUOLPLNWDU

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLVDOJÃQKDVWDOÃNODUDOD

GDROPDGÃÖÃV|\OHQLUhONHPL]GHEXGXUXPNDQ EDÖÃÙÃ \DSPD ELOLQFLQLQ YHULOHPHGLÖLQL J|VWHU PHNWHGLU

PFDGHOH\|QWHPOHULQGHQELULGHÖLOGLU" $ 6DOJÃQKDVWDOÃNODUNRQXVXQGDVDÖOÃN|UJWOHUL QLQWRSOXPXELOLQoOHQGLUPHVL

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLEXGXUXPXQQHGHQ OHULQGHQELULVLGHÖLOGLU"

% $ÙÃLOHNRUXQPDVDÖOD\DUDN|QOHPDOÃQPDVÃ

$ ×QVDQODUÃQ EX NRQXGD \HWHULQFH ELOJLOHQGLULO PHPHVL

' 'RNXYHRUJDQQDNOLQGHEXOXQXOPDVÃ

& +LM\HQNXUDOODUÃQDX\JXQKDUHNHWHGLOPHVL

% ×QVDQODUD\HWHUOLHÖLWLPLQYHULOPHPHVL & 'HYOHWLQ NDQ EDÖÃÙÃQD \HWHULQFH |QHP YHU PHPHVL ' ×QVDQODUÃQ \HWHULQFH NDQODUÃQÃQ ROPDGÃÖÃQà GÙQPHVL

 hONHPL]GHYHGQ\DGDJ|UOHQ x .ÃUÃP.RQJRNDQDPDOÃKDVWDOÃÖà x 'HOLGDQDKDVWDOÃÖà x .XÙJULEL JLELELUWDNÃPKDVWDOÃNODULQVDQKD\DWÃQÃWHKGLWHW PHNWHGLU <XNDUÃGD YHULOHQ ELOJLOHUH J|UH YDUÃODELOHFHN HQGRÖUXVRQXoDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ 3LNQLNDODQODUÃQDJLGLOPHPHOLGLU % 6RQ \ÃOODUGD KD\YDQODUGDQ ND\QDNODQDQ VDO JÃQKDVWDOÃNODUDUWÃÙJ|VWHUPHNWGLU& .DQDWOà KD\YDQODU GDKD WLWL] ELU ÙHNLOGH EHV OHQPHOLYHWNHWLOPHOLGLU Gaziantep’te geçirdiði trafik kazasýndan sonra beyin ölümü gerçekleþen gencin organlarý dört kiþiye umut oldu.

' +D\YDQVDOEHVLQOHU\DVDNODQPDOÃGÃU

Beyin ölümü gerçekleþen

Önder Özdemir’in organlarý ailesi tarafýndan baðýþlandý. Amcasý çok üzüntülü olduklarýný hastalarýn hayatýnýn kurtulacaðýný düþündüklerinde acýlarýnýn biraz olsun azaldýðýný söyledi.

 x 7DODV6DYDÙÃLOH$UDSODUEDUXWNDÖÃWYHSXVX OD\ÃdLQOLOHUGHQ|ÖUHQPLÙOHUGLU x 7UNOHU©GHEXVDYDÙWD$UDSODUÃQ\DQÃQGD\HUDO PÃÙYHEX\HQLOLNOHU7UNOHUWDUDIÃQGDQGD|ÖUH QLOPLÙWLU

<XNDUÃGDNLJD]HWHGH\HUDODQKDEHUHEDNDUDN RUJDQEDÖÃÙÃLOHLOJLOLDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL QHXODÙÃODPD]"

x +DoOÃVHIHUOHULLOHEDUXWNDÖÃWYHSXVXOD7UNOHU GHQ$YUXSD\DJHoPLÙWLU

$ 2UJDQ EDÖÃÙà EH\LQ |OP JHUoHNOHÙWLNWHQ VRQUD\DSÃOÃU

<XNDUÃGDNLROD\ODUGLNNDWHDOÃQGÃÖÃQGDVRV\DO HWNLOHÙLPLQ KDQJL QLWHOLÖLQGHQ EDKVHGLOPLÙ WLU"

% %LUNLÙLELUGHQID]ODKD\DWNXUWDUDELOLU & 2UJDQEDÖÃÙODPDQÃQ\DÙéGLU ' 2UJDQEDÖÃÙÃQGDDLOHQLQRQD\ÃGDDOÃQÃU 147

$ 6DYDÙODU

% *|oOHU

& 7LFDUHW

' ×KUDFDW


7HVWยค

(OHNWURQLN<ย]\รƒO

 3L\DVDGDSDWHQWOLELUยUยQย\DGDWHOLIKDNNรƒEXOXBenim adรฝm Betรผl, bรถbrek yetmezliรฐi nedeniyle hastayรฝm. Ama doktorlar baรพka birinin bรถbreรฐini nakil edebileceklerini ve iyileรพeceรฐimi sรถylediler.

QDQ ELU HVHUL NRS\DODPDN YH WLFDUHWLQL \DSPDN NDQXQODUรƒPรƒ]JHUHร–L\DVDNWรƒU %XX\JXODPDLOH , 2ULMLQDOยUยQOHULQNRUXQPDVรƒQรƒVDร–ODPDN ,, ร—QVDQODUรƒยUHWPH\HWHร™YLNHWPHN ,,, 7ยNHWLFLKDNODUรƒQรƒNRUXPDN KHGHIOHULQGHQ KDQJLVL \D GD KDQJLOHULQLQ DPDoODQGรƒร–รƒV|\OHQHELOLU" $ <DOQรƒ],

% ,YH,,

%HWยOยฉยQNRQXร™PDVรƒQDJ|UHDร™Dร–รƒGDNLWHGDYL \|QWHPOHULQGHQKDQJLVL%HWยOยฉHX\JXODQDFDN WรƒU"

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

$ 'RNXQDNOL % .HPRWHUDSL & 2UJDQQDNOL ' .RUX\XFXYH|QOH\LFLDร™รƒ

 %XOXร™ODUรƒQ SDWHQW LOH NRUXQPDVรƒQรƒQ DPDoODUรƒ DUDVรƒQGD

 6RV\DOELOLPOHULoLQGHLQVDQRODQYHELUWRSOXPD

, $UDร™WรƒUPD JHOLร™WLUPH VRQXoODUรƒQรƒQ DoรƒNODQD UDNWHNQLNELOJLQLQ\D\JรƒQODร™WรƒUรƒOPDVรƒ

DLWRODQEยWยQXQVXUODUรƒQLQFHOHQGLร–LELUELOLPGD OรƒGรƒU

,, %XOXร™VDKLELQLQ|GยOOHQGLULOPHVL

%XWDQรƒPDJ|UHDร™Dร–รƒGDYHULOHQOHUGHQKDQJL VLVRV\DOELOLPOHUDUDVรƒQGDJ|VWHULOHPH]"

,,, %XOXร™IDDOL\HWOHULQLQ|]HQGLULOPHVL

$ &Rร–UDI\D

% 3VLNRORML

KDQJLVL\DGDKDQJLOHULJ|VWHULOHELOLU"

& %L\RORML

' 6RV\RORML

$ <DOQรƒ],

% <DOQรƒ],,

& ,YH,,

' ,,,YH,,,

 2UJDQQDNOLQGH|OHQELULQVDQรƒQVDร–OรƒNOรƒRUJDQOD 

Uรƒ YH GRNXODUรƒ Dร–รƒU NURQLN KDVWD RODQ LQVDQODUD QDNOHGLOLU%XRSHUDV\RQXQDPDFรƒDOรƒFรƒQรƒQLร™OHYL QL\HULQHJHWLUPH\HQRUJDQODUรƒQรƒGHร–Lร™WLUPHNWLU

, )LNLUYHVDQDWHVHULVDKLSOHULHPHNOHULQLQNDU ร™รƒOรƒร–รƒQรƒDOรƒU ,, hONHHNRQRPLVL]DUDUJ|UยU

%X GXUXP Dร™Dร–รƒGDNLOHUGHQ KDQJLVLQL VDร–OD PD\D\|QHOLNWLU"

,,, +DNVรƒ]ND]DQFDQHGHQROXU

$ +DVWDQHOHULQHNRQRPLNND]DQoVDร–ODPDVรƒQD

<XNDUรƒGDYHULOHQOHUGHQKDQJLVL\DGDKDQJLOH ULNRUVDQยUยQNXOODQรƒPรƒQVRQXoODUรƒDUDVรƒQGD \HUDOPD]" $ <DOQรƒ],

% <DOQรƒ],,

& ,YH,,

' ,,YH,,,

% +DVWDLQVDQODUรƒQKD\DWODUรƒQรƒNXUWDUPD\D & ร—QVDQODUรƒQ RUJDQ EDร–รƒร™รƒ \DSPD\D ]RUODQPD VรƒQD ' <HWHUOLVD\รƒGDVDร–OรƒNJ|UHYOLOHULQLLVWLKGDPHW PH\H 148


(OHNWURQLN<Â ]\Ă&#x192;O 

7HVW¤ 

2007 yĂ˝lĂ˝na kadar daha ucuz olduĂ°u için sĂźrekli korsan ĂźrĂźnler satĂ˝n aldĂ˝m. Kitaplar, cdÂ&#x2019;ler, dergiler, kasetler ama artĂ˝k o gĂźnler geride kaldĂ˝. Sanata, sanatçýya ve emekçiye vurulan bir darbe var ortada. Korsan ĂźrĂźnlerin gelirlerinin bir kĂ˝smĂ˝ çetelere, bir kĂ˝smĂ˝ yasadýÞý ĂśrgĂźtlere gidiyormuĂž. AyrĂ˝ca kitap yazma hayalim aklĂ˝ma gelince, korsan ĂźrĂźn kullandýðým gĂźnlere ve korsana bir kez daha kĂ˝zĂ˝yorum.

Satýn aldýðýnýz bir kitabýn korsan olup olmadýðýný nasýl anlarsýnýz?

Satýcýya sorarým

Yayýnevinin ismine bakarým

%XQD J|UH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVLQH XODĂ&#x2122;Ă&#x192; ODPD]" $ 6DQDWoĂ&#x192;QĂ&#x192;QHPHĂ&#x2013;LQHVD\JĂ&#x192;GX\XOPDVĂ&#x192;JHUHN WLĂ&#x2013;LQH

Mehmet

% +DQJL Â UÂ QOHULQ NRUVDQ Â UHWLFLOHU WDUDIĂ&#x192;QGDQ oRĂ&#x2013;DOWĂ&#x192;OGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;QD & .RUVDQÂ UÂ QOHUVD\HVLQGHKHUNHVLQKHUWÂ UOÂ \D\Ă&#x192;QDNROD\FDXODĂ&#x2122;DELOGLĂ&#x2013;LQH

Yazarýn Ünceki eserlerini araÞtýrýrým

' .RUVDQÂ UÂ QOHULQJHOLUOHULQLQ\DVDGĂ&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192;|UJÂ WOH UHDNWDUĂ&#x192;OGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;QD

Fatma

 7 UNL\HŠGH\HQLEXOXĂ&#x2122;YHoDOĂ&#x192;Ă&#x2122;PDODUĂ&#x192;Q UHWLFL

Sadiye

BandrolĂźÂ&#x2019;nĂźn olup olmadýðýna bakarĂ˝m

Bayram

gĂ&#x2013;UHWPHQLQ VRUGXĂ&#x2013;X VRUX\D KDQJL |Ă&#x2013;UHQFL GRĂ&#x2013;UXFHYDSYHUPLĂ&#x2122;WLU"

YH PXFLWOHULQ KDNODUĂ&#x192;QĂ&#x192; NRUXPD DOWĂ&#x192;QD DOPDN LoLQ YDURODQ NXUXOXĂ&#x2122;XQ DGĂ&#x192; DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU" $ 7Â UN3DWHQW(QVWÂ WLVL

$ 0HKPHW

% 6DGL\H

& )DWPD

' %D\UDP

% 'HYOHW0DO]HPH2ILVL & 7Â UNL\HĂ&#x2014;VWDWLVWLN.XUXPX ' 0DNLQH.LP\D(QVWÂ WLVL

 3DWHQW +HUKDQJL ELU NRQXGD EXOXĂ&#x2122;WD EXOXQDQ 

 U Q VDKLELQLQ EXOGXĂ&#x2013;X  U Q   UHWPH NXOODQPDVDWPDYH\DLKUDoHWPHKDN NĂ&#x192;GĂ&#x192;U

, 'HYOHWLQYHUJLND\EĂ&#x192;QDXĂ&#x2013;UDPDVĂ&#x192; ,, .RUVDQÂ UÂ QOHULQLQJHOLUOHULQLQWHU|U|UJÂ WOHULQH DNWDUĂ&#x192;OPDVĂ&#x192; ,,, <HQLHVHUOHULQRUWD\DoĂ&#x192;NPDPDVĂ&#x192;

$Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL 7Â UN 3DQWHQW (QVWL WÂ VÂ QÂ Q NXUXOXĂ&#x2122; DPDoODUĂ&#x192;QGDQ ELULVL GHĂ&#x2013;LO GLU"

<XNDUĂ&#x192;GD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL \D GD KDQJL OHUL NRUVDQ \D\Ă&#x192;QFĂ&#x192;OĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;Q ]DUDUODUĂ&#x192; DUDVĂ&#x192;QGD J|VWHULOHELOLU"

$ hUHWLFLQLQNRUXQPDVĂ&#x192;YHGHVWHNOHQPHVL

$ <DOQĂ&#x192;],

% ,YH,,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

% %XOXĂ&#x2122;VDKLSOHULQLQ|GÂ OOHQGLULOPHVL & %XOXĂ&#x2122;IDDOL\HWOHULQLQ|]HQGLULOPHVL ' (VHUOHULQGDKDXFX]DoRĂ&#x2013;DOWĂ&#x192;ODUDNGDKDID]OD LQVDQDXODĂ&#x2122;WĂ&#x192;UĂ&#x192;OPDVĂ&#x192; 149


7HVW¤

(OHNWURQLN<]\ÃO

 %LOLP LQVDQOÃÖÃQ LKWL\DFÃQGDQ RUWD\D oÃNPÃÙWÃU YH

 'Q\DGD KHUÙH\ LoLQ PHGHQL\HW LoLQ KD\DW LoLQ

VDGHFHELUNLÙLQLQGHÖLOELUGHQID]ODLQVDQÃQNDW NÃVÃ\ODLOHUOHU%XLOHUOHPHoRNKÃ]OÃKDOHJHOPLÙWLU %LUNDo\ÃO|QFH\HQLRODUDNQLWHOHQGLUGLÖLPL]FL KD]ODUJQP]GHHVNLRODUDNQLWHOHQGLULOPHNWH GLU

EDÙDUÃLoLQHQKDNLNLPUÙLWLOLPGLUIHQGLU×OLPYH IHQ KDULFLQGH PUÙLW DUDPDN JDIOHWWLU FDKDOHWWLU KDWWDGHODOHWWLU $WDWUN©Q\XNDUÃGDYHULOHQV|]QGHDÙDÖÃGD NLOHUGHQKDQJLVLQLQ|QHPLYXUJXODQPÃÙWÃU"

%X ELOJLOHUH J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLQH XODÙÃODPD]" $ ×QVDQODUÃQJQONLKWL\DoODUÃQÃJLGHUPHNLVWH PHOHULELOLPLQGRÖXÙXQDQHGHQROPXÙWXU

$ (NRQRPL

% 6L\DVHW

& %LOLP

' 6DÖOÃN

% %LOLPVDGHFHELUNLÙL\HDLWGHÖLOGLU & %LOLPVHOJHOLÙPHOHUKÃ]ODLOHUOHPHNWHGLU ' *QP]GHNLFLKD]ODUoRNoDEXNHVNLPHNWH GLU

 $WDWUNONHQLQNXUWXOXÙXQGDYH7UNL\H&XPKX UL\HWL©QLQNXUXOXÙXQGDVWOHQGLÖLUROONHQLQNDO NÃQPDYHLOHUOHPHVLQGHGHJ|VWHUPLÙWLU %XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL $WD WUN©QONHQLQNDONÃQPDYHLOHUOHPHVL\OHLOJL OL\DSWÃÖÃoDOÃÙPDODUDUDVÃQGDJ|VWHULOHPH]"Arkadaþlar Atatürk’ün eðitim ve kültür alanýnda yapmýþ olduðu katkýlar nelerdir?

$ 0DGHQ 7HNQLN YH $UDPD HQVWLWVQQ 07$ ©QÃQNXUXOPDVÃ

Yeni Türk harflerinin kabülü

Ziraat Bankasý’nýn açýlmasý

% %LOLPYHELOLPDGDPODUÃQÃQGHVWHNOHQPHVL & 6R\DGÃ.DQXQX©QXoÃNDUPDVà ' =LUDDWHQVWLWOHULQLDoPDVÃYHGHVWHNOHPHVL

Yasin Miray

Türk Tarih Kurumu’nun açýlmasý

 $WDWUNONHPL]LQNDONÃQPD\ROXQXQELOLPYHWHN

Cemil Dil, Tarih ve Coðrafya Fakültesi’nin açýlmasý

QRORMLGHQ JHoWLÖLQL ELOPHNWH\GL %X DPDoOD \HQL NXUXODQ 7UNL\H©GH DUDÙWÃUPD HQVWLWOHUL ROXÙWX UXOPDVÃJHUHNWLÖLQLGÙQHUHNEXIDDOL\HWOHUHKÃ] ND]DQGÃUÃOPDVÃJHUHNWLÖLQLYXUJXODPÃÙWÃU Çaðrý

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVL$WDWUN©QEXDPDo ODNXUGXÖXNXUXOXÙODUGDQELULVLGHÖLOGLU"

Yunus

<DVLQ©LQVRUPXÙROGXÖXVRUX\DKDQJL|ÖUHQ FL\DQOÃÙ FHYDSYHUPLÙWLU"

$ 9HWHULQHU.RQWUROYH$UDÙWÃUPD(QVWLWV % 5HILN6D\GDP+ÃI]ÃVVÃKKD(QVWLWV & 0DGHQ7HNQLNYH$UDPD(QVWLWV ' 7ELWDN 150

$ 0LUD\

% &HPLO

& dDÖUÃ

' <XQXV


(OHNWURQLN<Â ]\Ă&#x192;O 

7HVW¤ 

Evde televizyon seyrederken acele B Rh (+) kana ihtiyaç olduðu duyuruldu. Benim kan grubum uyuyordu. Daha Ünce doktorlarýn vßcudumun kan vermeye uygun olduðunu sÜylemiÞ olmalarýna, raðmen kan vermekten çekiniyorum.

Ă&#x2021;ocuklar bu dersimizi sosyal bilimler Ăźzerine konuĂžarak geçireceĂ°iz. Ă?çinde insan olan bĂźtĂźn unsurlarĂ˝n incelendiĂ°i bilim dallarĂ˝na sosyal bilimler denir.

gĂ&#x2013;UHWPHQEXELOJL\LYHUGLNWHQVRQUDVRV\DOELOLP GDOODUĂ&#x192; QHOHU RODELOLU" VRUXVXQX VĂ&#x192;QĂ&#x192;ID \|QHOWPLĂ&#x2122; WLU

Kenan Bey

+DQJL|Ă&#x2013;UHQFL\DQOĂ&#x192;Ă&#x2122; FHYDSYHUPLĂ&#x2122;WLU" %XQDJ|UH.HQDQ%H\ŠLNDQYHUPH\HLNQDHW PHN LoLQ V|\OHQHQ V|]OHUGHQ KDQJLVL \DQOĂ&#x192;Ă&#x2122; ROXU"

A)

B) Arkeoloji

Fizik

$ .DQYHULOGLĂ&#x2013;LQGHNDQGDNL\DĂ&#x2013;RUDQĂ&#x192;GÂ Ă&#x2122;HU % .DQYHULOGLNWHQVRQUDYÂ FXW\HQLNDQKÂ FUHOH UL\DSDFDĂ&#x2013;Ă&#x192;LoLQ]LQGHOLNND]DQĂ&#x192;U & .DQ YHULOPHVLQGH ELU GHIDGD HQ D] PO NDQYHULOPHN]RUXQGDGĂ&#x192;U ' .DQYHUPHNGX\DUOĂ&#x192;ELUGDYUDQĂ&#x192;Ă&#x2122;|UQHĂ&#x2013;LGLU C)

D) EkonomiSiyaset

Ben Ă&#x2021;iĂ°dem, suyla çalýÞan bir robot icat ettim. BuluĂžumun bana maddi katkĂ˝sĂ˝nĂ˝n olmasĂ˝nĂ˝ istiyorum. Bu yĂźzden Ăśncelikli olarak ne yapmalĂ˝yĂ˝m?

 dHYUHPL]GH PH\GDQD JHOHQ KHU ROD\ FRĂ&#x2013;UDI\D QĂ&#x192;QELUSDUoDVĂ&#x192;GĂ&#x192;U%X\ ]GHQFRĂ&#x2013;UDI\DFĂ&#x192;ODUoHYUH ELOLQFL\ NVHNYHGRĂ&#x2013;DOoHYUHOHULQHNDUĂ&#x2122;Ă&#x192;GX\DUOĂ&#x192; NLPVHOHUGLU &RĂ&#x2013;UDI\DFĂ&#x192;ODU ELU oRN ELOLP GDOĂ&#x192;QĂ&#x192;Q YHULOHULQGHQ \DUDUODQDUDN EXQODUĂ&#x192; LQVDQODUĂ&#x192;Q KL] PHWLLoLQELUDUD\DJHWLULUOHU dLĂ&#x2013;GHPŠLQ VRUXVXQXQ \DQĂ&#x192;WĂ&#x192; DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVLROPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U"

<XNDUGD YHULOHQ DQODWĂ&#x192;PD J|UH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHU GHQKDQJLVLQHXODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODPD]"

$ *D]HWH\HLODQYHUPHOLGLU

$ &RĂ&#x2013;UDI\DFĂ&#x192;ODU IDUNOĂ&#x192; ELOLP GDOODUĂ&#x192;QGDQ GD \D UDUODQPDNWDGĂ&#x192;U

% %LU HOHNWURQLN IDEULNDVĂ&#x192;\OD DQODĂ&#x2122;Ă&#x192;S VHUL Â UHWL PHJHoPHOLGLU

% dHYUHPL]GH PH\GDQD JHOHQ KHU VL\DVL ROD\ FRĂ&#x2013;UDI\DFĂ&#x192;ODUĂ&#x192;LOJLOHQGLUPHNWHGLU

& %XOXĂ&#x2122;XQX SD]DUOD\DFDĂ&#x2013;Ă&#x192; ELU PDĂ&#x2013;D]D NLUDOD PDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U

& &RĂ&#x2013;UDI\DFĂ&#x192;ODUĂ&#x192;QoHYUHELOLQFL\Â NVHNWLU ' )DUNOĂ&#x192;ELOLPGDOODUĂ&#x192;QGDQ\DUDUODQDUDNHOGHHGL OHQELOJLOHULQVDQODUĂ&#x192;QKL]PHWLQHVXQXOPDNWDGĂ&#x192;U

' 7 UN3DWHQW(QWLW V ŠQHEXOXĂ&#x2122;XQXWHVFLOHWWLU PHOLGLU 151


7HVW¤ 

(OHNWURQLN<Â ]\Ă&#x192;O 

, 'LO7DULK&RĂ&#x2013;UDI\D)DN OWHVLŠQLQDoĂ&#x192;OPDVĂ&#x192; ,, 7 UNL\HĂ&#x2014;Ă&#x2122;%DQNDVĂ&#x192;ŠQĂ&#x192;QDoĂ&#x192;OPDVĂ&#x192;

Bir toplumun Ürfßnß, adetini, yaÞayýÞ biçimini, toplumsal olay ve kurumlarýný incelemektedir.

,,, 7 UN7DULK.XUXPXŠQXQNXUXOPDVĂ&#x192; <XNDUĂ&#x192;GD $WDW UN G|QHPLQGH DoĂ&#x192;ODQ ED]Ă&#x192; NX UXPODU YHULOPLĂ&#x2122;WLU %X NXUXPODUGDQ KDQJLVL 6RV\DOELOLPOHULJHOLĂ&#x2122;WLUPHNDPDFĂ&#x192;\ODDoĂ&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122; RODPD]" $ <DOQĂ&#x192;],

% <DOQĂ&#x192;],,

& ,YH,,,

' ,,,YH,,, 6RV\DO ELOJLOHU |Ă&#x2013;UHWPHQL EX WDQĂ&#x192;PĂ&#x192;Q KDQJL VRV \DOELOLPGDOĂ&#x192;QDDLWROGXĂ&#x2013;XQXVRUPXĂ&#x2122;WXU +DQJL|Ă&#x2013;UHQFLGRĂ&#x2013;UXFHYDEĂ&#x192;YHUPLĂ&#x2122;WLU" A)

B) Tarih

C)

D) PsikolojiEvliya Ă&#x2021;elebi (1611-1682) elli yĂ˝l boyunca gezdiĂ°i yerleri Â&#x201C;SeyahatnameÂ&#x201D; isimli ĂźnlĂź eserinde toplamýÞtĂ˝r. Bu eserin bir ĂśzelliĂ°i de deĂ°iĂžik yĂśre insanlarĂ˝nĂ˝n yaĂžama biçimlerine, davranýÞlarĂ˝na, sĂźs takĂ˝larĂ˝na, çalgĂ˝larĂ˝na dek ayrĂ˝ntĂ˝larĂ˝yla geniĂž yer vermesidir.

CoĂ°rafya

Sosyoloji

 Elli yĂ˝l boyunca birçok yer gezdim. Gezip gĂśrdßðßm yerlerdeki insanlarla ilgili bilagileri, yĂśrenin evlerini, cami, han, hamam, saray, kale, sur ve yol gibi yapĂ˝larĂ˝ Â&#x201C;SeyahatnameÂ&#x201D; adĂ˝ verdiĂ°im kitapta anlattĂ˝m. Evliya Ă&#x2021;elebi

6RV\DOELOJLOHU|Ă&#x2013;UHWPHQL.HPDO%H\ŠLQYHUGL Ă&#x2013;L EX ELOJLOHUH J|UH (YOL\D dHOHEL HVHULQL \D ]DUNHQDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDYHULOHQELOLPGDOODUĂ&#x192;QGDQKDQ JLVLQGHQ\DUDUODQPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U"

%XDQODWĂ&#x192;PDJ|UH(YOL\DdHOHELDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDYHUL OHQVRV\DOELOLPGDOODUĂ&#x192;QGDQHQoRNKDQJLVLQ GHQ\DUDUODQPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U"

$ )HOVHIH¤$UNHRORML % $QWURSRORML¤7DULK & 6RV\RORML¤&RĂ&#x2013;UDI\D ' 3VLNRORML¤&RĂ&#x2013;UDI\D 152

$ )HOVHIH

% $UNHRORML

& 7DULK

' 3VLNRORML


Genel Tekrar Testleri


*HQHO7HNUDU7HVWL

7HVW¤

 x 0HUNH]L+DWWXĂ&#x2122;DĂ&#x2122;RODQX\JDUOĂ&#x192;NGLUx 7DULKWH\Â ]\Ă&#x192;OOĂ&#x192;N]DPDQDUDOĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;QDGH QLU x 7DĂ&#x2122;GHYULQGHLQVDQODUJHoLPOHULQLLOH VÂ UGÂ UPÂ Ă&#x2122;OHUGLU

1

2

TĂźrkiyeÂ&#x2019;nin doĂ°usu ile batĂ˝sĂ˝ arasĂ˝nda 76 dakikalĂ˝k zaman farkĂ˝ vardĂ˝r.

Tßrkiye çok çeÞitli maden yataklarýna sahiptir.

<XNDUĂ&#x192;GDNL ERĂ&#x2122;OXNODU VĂ&#x192;UDVĂ&#x192;\OD DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHU GHQKDQJLVL\OHGROGXUXOXU"

TĂźrkiyeÂ&#x2019;nin Matematik KonumuÂ&#x2019;nun SonuçlarĂ˝

$ +LWLWOHU¤DYFĂ&#x192;OĂ&#x192;NYHWRSOD\Ă&#x192;FĂ&#x192;OĂ&#x192;N¤\ ]\Ă&#x192;O % DYFĂ&#x192;OĂ&#x192;NYHWRSOD\Ă&#x192;FĂ&#x192;OĂ&#x192;N¤\ ]\Ă&#x192;O¤+LWLWOHU & +LWLWOHU¤\ ]\Ă&#x192;O¤DYFĂ&#x192;OĂ&#x192;NYHWRSOD\Ă&#x192;FĂ&#x192;OĂ&#x192;N ' /LG\DOĂ&#x192;ODU¤\ ]\Ă&#x192;O¤DYFĂ&#x192;OĂ&#x192;NYHWRSOD\Ă&#x192;FĂ&#x192;OĂ&#x192;N

Ă&#x153;lkemizin gĂźneyi ile kuzeyi arasĂ˝nda 6° derecelik paralel farkĂ˝ vardĂ˝r.

TĂźrkiye Kuzey YarĂ˝m KĂźreÂ&#x2019;de yer almaktadĂ˝r.

3

4

.DoQXPDUDOĂ&#x192;ELOJLĂ&#x2122;HPD\DX\JXQGHĂ&#x2013;LOGLU" $  $WDW UNŠ QVRV\DOELOLPOHULQJHOLĂ&#x2122;PHVLLoLQ\DSWĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; oDOĂ&#x192;Ă&#x2122;PDODUGDQED]Ă&#x192;ODUĂ&#x192;Ă&#x2122;XQODUGĂ&#x192;U

% 

& 

' 

AraÞtýrma konusunun belirlenmesi

Varsayýmda bulunma

Konu ile ilgili araÞtýrma yapma

AraÞtýrma sonucunu rapor halinde sunma

 7 UN7DULK.XUXPXŠQXQNXUXOPDVĂ&#x192; 7 UN'LO.XUXPXŠQXQNXUXOPDVĂ&#x192; 'LO 7DULK YH &RĂ&#x2013;UDI\D )DN OWHVLŠQLQ DoĂ&#x192;OPDVĂ&#x192;

<XNDUĂ&#x192;GDNLĂ&#x2122;HPDGDÂŚ"§ LOHJ|VWHULOHQ\HUHDĂ&#x2122;D Ă&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVL\D]Ă&#x192;OPDOĂ&#x192;GĂ&#x192;U"

 $QDGROX0HGHQL\HWOHU0Â ]HVLQLQDoĂ&#x192;OPDVĂ&#x192; 7Â UN WDULKLQL LQFHOHPH YH HOGH HGLOHQ VRQXoODUĂ&#x192; \D\PD DPDFĂ&#x192; WDĂ&#x2122;Ă&#x192;\DQ NXUXOXĂ&#x2122; KDQJLVLGLU"

$ .RQX\XVĂ&#x192;QĂ&#x192;UODQGĂ&#x192;UPD

$ 

' .D\QDNJ|VWHUPH

% 

& 

% %LOLPVHODUDĂ&#x2122;WĂ&#x192;UPDEDVDPDNODUĂ&#x192; & .DWDORJWDUDPD

' 155


7HVW¤

*HQHO7HNUDU7HVWL

 $ÙDÖÃGDELULNOLPWLSLQHDLW\ÃOOÃNVÃFDNOÃNYH\DÖÃÙ

 .DYLPOHU*|o©QQED]ÃVRQXoODUÃÙXQODUGÃU

JUDILÖLYHULOPLÙWLU

·

Yaðýþ 300

·

250 200

 $YUXSD©GDNDYLPOHULQELUELULQHNDUÃÙPDVÃVRQX FX×QJLOWHUH×VSDQ\D)UDQVD$OPDQ\DJLELGH YOHWOHULQWHPHOOHULDWÃOPÃÙWÃU

Sýcaklýk

··

30

·

· ·

·

 5RPD×PSDUDWRUOXÖXLNL\HD\UÃOPÃÙWÃU

25

·

 $YUXSD+XQ'HYOHWLNXUXOPXÙWXU

20 10

<XNDUÃGD YHULOHQ JHOLÙPHOHU .DYLPOHU *| o©QQKDQJLDODQGDNLVRQXFXLOHLOJLOLGLU"

50

5

$ .OWUHO

% 6L\DVL

0

0

& $VNHUL

' (NRQRPLN

150 100

· · ·

·

O Þ M N M H T A E E K A

15

Aylar

<XNDUÃGDJUDILÖLYHULOHQLNOLPWLSLQHDLWHQX\ JXQUQDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" $ )ÃQGÃN

% dD\

& 3DPXN

' ØHNHUSDQFDUÃ

 7UNOHU2UWD$V\D©GDQ'Q\D©QÃQGHÖLÙLN\HUOHUL QHJ|oHWPLÙOHUGLU

 x +HUPHYVLP\DÖÃÙOÃYHÃOÃPDQLNOLPE|OJHOHULQLQ

%X J|oOHULQ \DSÃOPDVÃQGD DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVLHQD] HWNLOLROPXÙWXU"

ELWNLVLGLU x hUHWLPLQ©L.DUDGHQL]%|OJHVL©QGHQNDUÙÃ ODQÃU

$ dLQVDOGÃUÃODUÃ % +D\YDQKDVWDOÃNODUÃ

<XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQWDUÃPUQDÙDÖà GDNLOHUGHQKDQJLVLRODELOLU" $ 3DPXN

% )ÃQGÃN

& 7WQ

' =H\WLQ

& <HUDOWÃND\QDNODUÃQÃQD]ROPDVÃ ' 2WODNODUÃQD]DOPDVÃ

 "

o

*HoPLÙWH\DÙDQDQROD\ODUÃQHGHQ VRQXoLOLÙNLVLLoHULVLQGHEHOJHOHUH GD\DQDUDNLQFHOHU

 x *HOLÙPLÙELU\D]ÃYHWDNYLPNXOODQPÃÙODUGÃU x 2UKXQ<D]ÃWODUÃQÃGLNPLÙOHUGLU x 7DULKWH7UNDGÃ\ODNXUXODQLONGHYOHWWLU

<XNDUÃGD ¦"§ LOH J|VWHULOHQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLJHWLULOPHOLGLU"

<XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQ7UNGHYOHWLDÙDÖà GDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

$ 7DULK

% &RÖUDI\D

$ +XQ×PSDUDWRUOXÖX

% 8\JXUODU

& $UNHRORML

' 3VLNRORML

& .|N7UNOHU

' .DUDKDQOÃODU

156


*HQHO7HNUDU7HVWL 

7HVW¤ 7UNL\H©QLQED]Ã\ÃOODUGDNLLKUDFDWYHLWKDODWPLN

Çocuklar bir olayýn ekonomik, siyasal, kültürel bir çok sonuçlarý vardýr

WDUODUÃDÙDÖÃGDNLJUDILNWHYHULOPLÙWLU Ýhracat Ýthalat

Milyon Dolar 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL EX DoÃNODPD\D |U QHNRODUDNJ|VWHULOHPH]"

40 000

$ 0DKDOOH\H\HQLELURNXOXQDoÃOPDVÃ

30 000

% dLQ©GHNXÙJULELVDOJÃQÃQÃQRUWD\DoÃNPDVÃ

20 000

& 0DoL]OH\HQ$KPHW©LQX\NX\DGDOPDVÃ

10 000

' 6PHUOHULQ\D]Ã\ÃEXOPDVÃ

0

2000

2001

2002

2003

2004

<XNDUÃGD YHULOHQ JUDILÖH J|UH DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

 $QDGROX©QXQGQ\DGDNLLON\HUOHÙLP\HUOHULQ

$ hONHPL]©LQLWKDODWÃYHULOHQ\ÃOODUGDLKUDFDDWWDQ ID]ODROPXÙWXU

GHQELULROPDVÃQGD

% \ÃOÃQGDNLLKUDFDWJHOLUOHUL\ÃOÃQGDNL LWKDODWJLGHUOHULQGHQID]ODGÃU

, .ROD\FDVDYXQXODELOHFHNFRÖUDILÙDUWODUDVDKLS ROPDVÃ

& hONHPL]LQLWKDODWÃVUHNOLDUWÃÙJ|VWHUPLÙWLU

,, ,OÃPDQELULNOLPHVDKLSROPDVÃ

' (Q ID]OD LWKDODW YH LKUDFDW  \ÃOÃQGD RO PXÙWXU

,,, 9HULPOLWRSUDNODUDVDKLSROPDVÃ |]HOOLNOHULQGHQ KDQJLVL \D GD KDQJLOHUL HWNLOL ROPXÙWXU" $ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,

& ,YH,,,

' ,,,YH,,,

 7UNL\HLNOLPLQHDLWJHQHO|]HOOLNOHUDÙDÖÃGDYHULOPLÙWLU

3 2

, .DUDVDOLNOLPLQ\D\ÃOÃÙDODQÃID]ODGÃU

1

,, *HQHOOLNOH\D]ODUÃNXUDNJHoHU

4

,,, ×oE|OJHOHUGHNÃÙVÃFDNOÃNODUÃ&DOWÃQDGÙHU %XQDJ|UHKDQJLWDUÃPUQQQONHPL]GH GDKDJHQLÙDODQODUGD\HWLÙPHRUWDPÃEXOGXÖX V|\OHQHELOLU"

<XNDUÃGD YHULOHQ PHUNH]OHUGHQ KDQJLVLQGH EXKDUJFLOHoDOÃÙDQHOHNWULNVDQWUDOLEXOXQ PDNWDGÃU" $ 

% 

& 

' 157

$ =H\WLQ

% 7XUXQoJLOOHU

& )ÃQGÃN

' %XÖGD\


7HVW¤

*HQHO7HNUDU7HVWL

 ×VODPL\HWWHQ |QFH $UDELVWDQ©ÃQ |]HOOLNOHULQGHQ

 $ÙDÖÃGD ED]Ã VDQD\L NXUXOXÙODUÃQÃQ NXUXOGXÖX

ED]ÃODUÃÙXQODUGÃU

\HUOHUJ|VWHULOPLÙWLU

 +DONÃQELUE|OPJ|oHEHRODUDNKD\YDQFÃOÃN ODXÖUDÙÃUNHQGLÖHUE|OPÙHKLUOHUGHWDUÃPYH WLFDUHWOHLOJLOHQPLÙWLU

süt

Süt Endüstrisi

Çay Fabrikasý

Konserve Fabrikasý

 $UDSODUÙLLUYHHGHEL\DWD|QHPYHUPLÙWLU $UDSWRSOXPXQGDN|OHOLNROGXNoD\D\JÃQGÃU

Þeker Fabrikasý

 +HUNDELOHQLQD\UÃELUSXWXYDUGÃU.XWVDOVD\ÃODQ YH0HNNH©GHEXOXQDQ.kEHE\NSXWODUÃQ\HU DOGÃÖÃELU\HUGLU .Do QXPDUDOà NXWXGD YHULOHQ ELOJL 0HNNH©QLQ ×VODP |QFHVL G|QHPGH GLQL ELU PHUNH] ROGX ÖXQXJ|VWHULU"

6DQD\LWHVLVOHULQLQNXUXOXÙXQGDDÙDÖÃGDNLOHU GHQ KDQJLVL GLÖHUOHULQH J|UH GDKD HWNLOL RO PXÙWXU"

$ 

$ (QHUMLND\QDNODUÃQD\DNÃQROPDVÃ

% 

& 

' 

% 8ODÙÃPÃQJHOLÙPLÙROPDVà & +DPPDGGHND\QDNODUÃQD\DNÃQROPDVà ' ×ÙJFQQID]ODROPDVÃ

 .|N7UN'HYOHWL©QLQ\ÃNÃOPDVÃQGDQVRQUDdLQOL

 $ÙDÖÃGDED]Ã\|QHWLPELoLPOHULQLQWDQÃPODUÃVHP

OHU EWQ 7UN ONHOHULQL HOH JHoLUPH\L SODQOD PDNWD\GÃ(PHYLOHULQRUWDGDQNDONPDVÃQGDQID\ GDODQPDNLVWH\HQdLQRUGXVXGDKDEDWÃ\D\|QH OHUHN .DUOXN WRSUDNODUÃQD JLUPLÙWLU %X GXUXP ]HULQH .DUOXNODU $EEDVLOHULQ +RUDVDQ 9DOLVLQ GHQ\DUGÃPLVWHPLÙWLU$UDSRUGXVXLOHdLQRUGX VX 7DODV ,UPDÖà ER\ODUÃQGD NDUÙÃODÙPÃÙODUGÃU 7UNOHULQGH$UDSODU©D\DUGÃPHWPHVLVRQXFXQGD dLQOLOHUE\NELU\HQLOJL\HXÖUDWÃOPÃÙWÃU

EROOHUOHYHULOPLÙWLU V 0LOOHWLQHJHPHQOLÖLHOLQGHWXWWXÖXYHEXQXEH OLUOLVUHOHULoLQVHoWLÖLPLOOHWYHNLOOHULDUDFÃOÃÖÃLOH NXOODQÃOGÃÖÃ\|QHWLPELoLPLGLU Q 7HNNLÙLQLQHJHPHQOLÖLQHGD\DOÃ\|QHWLPELoLPL GLU + .UDOÃQ\|QHWLPLQLQ\DQÃQGDKDONÃQWHPVLOFLOHUL QLQGH\HUDOGÃÖÃ\|QHWLPELoLPLGLU

<XNDUÃGDYHULOHQELOJL\HJ|UHDÙDÖÃGDNL\DUJÃ ODUGDQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

X 'LQNXUDOODUÃQDJ|UHGHYOHWLQ\|QHWLOGLÖLELU \|QHWLPELoLPLGLU

$ dLQOLOHUEDWÃ\DDoÃOPDNLVWHPLÙWLU %XQD J|UH PRQDUÙLN \|QHWLP ELoLPL KDQJL VHPEROOHJ|VWHULOPLÙWLU"

% $UDSODU7UNOHUH\DUGÃPHWPLÙWLU & dLQOLOHU$UDSODUÃ\HQPLÙWLU

$ V

' 7UNOHUOH$EEDVLOHUdLQOHUOHVDYDÙPÃÙWÃU 158

% Q

& +

' X


*HQHO7HNUDU7HVWL

7HVW¤

 .|N7UNOHUOHLOJLOLELOJLOHUGHQED]ÃODUÃÙXQODUGÃU

 0H]RSRWDP\DX\JDUOÃNODUÃQGDJ|UOHQED]ÃJHOLÙ PHOHUDÙDÖÃGDYHULOPLÙWLU

 7DULKWH7UNDGÃ\ODNXUXODQLONGHYOHWWLU

x 7DULKWH LON \D]ÃOà KXNXN NXUDOODUà 6PHUOHU WDUDIÃQGDQNXOODQÃOPÃÙWÃU

 .HQGLOHULQH|]JELUDOIDEH\DSPÃÙODUGÃU *HOLÙPLÙELU\D]ÃYHWDNYLPNXOODQPÃÙODUGÃU

x %DELOOHULQ+DPPXUDEL.DQXQODUÃ'Q\D©QÃQLON DQD\DVDVÃRODUDNNDEXOHGLOPHNWHGLU

 .RPÙXONHOHULOHWLFDUHW\DSPÃÙODUGÃU

x $VXUODU WLFDUL oÃNDUODUÃQÃ NRUX\DFDN NDQXQODU KD]ÃUODPÃÙODUGÃU

<XNDUÃGDNLOHUGHQKDQJLOHUL.|N7UNOHULQPLO OL\HWoL ELU DQOD\ÃÙD VDKLS ROGXÖXQD NDQÃW RODUDNJ|VWHULOHELOLU" $ YH

% YH

& YH

' YH

%XQD J|UH 0H]RSRWDP\D X\JDUOÃNODUà LoLQ DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLV|\OHQHELOLU" $ 'HYOHW \|QHWLPLQGH GHPRNUDVL\L EHQLPVH GLNOHUL % 7RSOXPGDJYHQOLÖLQVDÖODQDPDGÃÖà & +XNXNDODQÃQGDQoDOÃÙPDODUÃQ\DSÃOGÃÖà ' 'LQLLQDQoODUÃQÃQ\|QHWLPÙHNLOHULQGHHWNLOLRO GXÖX

 V .OWLJLQ Q 7HRPDQ

 ØDKVLoÃNDUODUÃQDGHÖLOELOLPHKL]PHWHWPHOL

O 7RQ\XNXN + %LOJH.DÖDQ

 <HQLOLNOHUHDoÃNROPDOÃ

<XNDUÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL DGÃQD 2UKXQ <D]ÃW ODUéQÃQ\D]ÃOGÃÖÃV|\OHQHPH]"

 $UDÙWÃUPDFÃELUNLÙLOLNROPDOÃ

$ +

<XNDUÃGD YHULOHQOHUGHQ KDQJLVL ELOLP DGD PÃQÃQ|]HOOLNOHULQGHQGHÖLOGLU"

% O

& Q

 %LOJL\LROGXÖXJLELNDEXOHWPHOL

' V

$ 

% 

& 

' 

 $\ÙH©QLQ DQQHVL WHOHYL]\RQGD J|UPÙ ROGXÖX

 $ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 7UN 'LO .XUX

]D\ÃIODPD LODFÃQÃ DOPÃÙ IDNDW LODFÃQ WHOHYL]\RQGD V|\OHQHQOHUL \DQVÃWPDGÃÖÃ KDWWD NLOR DOGÃUGÃÖÃQÃ IDUNHWPLÙWLU

PX©QXQDPDoODUÃDUDVÃQGDJ|VWHULOHELOLU" $ 7UNOHULQ JHoPLÙLQL QHUHGHQ JHOGLNOHULQL DUDÙWÃUPDN

$\ÙH©QLQ DQQHVL EX GXUXPGD KDQJL NXUXPD EDÙYXUPDVÃJHUHNLU"

% 7UNGLOLQLNRUXPDNYHJHOLÙWLUPHN & 0LOOLHÖLWLPVLVWHPLQL\HQLOHPHN ' 2NXWXODFDN 7UNoH GHUVLQLQ PIUHGDWÃQà KD ]ÃUODPDN 159

$ 5HNODP.XUXOXQD

% 0XKWDUOÃNODUD

& %HOHGL\HOHUH

' 9DOLOLNOHUH


7HVW¤

*HQHO7HNUDU7HVWL

, $QDODGÃYHULOHQ\ÃOOÃNODU\D]PÃÙODUGÃU ,, 7DUÃPÃNRUXPDNLoLQoRNVHUWNDQXQODU\DSPÃÙ ODUGÃU ,,, ×ONNH]SDUD\ÃNXOODQPÃÙODUGÃU ,9 $KLUHWLQDQFÃQDVDKLSWLUOHU <XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQX\JDUOÃNODUDÙDÖÃ GDNLOHUGHQKDQJLVLQGHGRÖUXYHULOPLÙWLU" , ,,

,,,

,9

$ +LWLWOHU)ULJ\DOÃODU/LG\DOÃODU8UDUWXODU % )ULJ\DOÃODU+LWLWOHU8UDUWXODU/LG\DOÃODU

5HVLPGHGHPRNUDVLQLQWHPHOLONHOHULQGHQ

& +LWLWOHU/LG\DOÃODU8UDUWXODU)ULJ\DOÃODU

, +XNXNXQVWQOÖ

' /LG\DOÃODU+LWLWOHU)ULJ\DOÃODU8UDUWXODU

,, 6HoLPOHUYHWHPVLO ,,, 0LOOL(JHPHQOLN KDQJLVL \D GD KDQJLOHULQLQ NXOODQÃOGÃÖÃ V|\OHQHELOLU" $ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

Roma Ýmparatorluðu Doðu ve Batý olarak ikiye ayrýlmýþtýr.

Ýlk Çað kapanmýþ Orta Çað açýlmýþtýr.

Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atýlmýþtýr.

Türk Kültürü Avrupa’da yayýlmýþtýr.

I III

II

<XNDUÃGDNL QXPDUDODQGÃUÃOPÃÙ \HUOHUGH J|U OHQLNOLPWLSOHULDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU" ,

ØHPDGD ¦"§ LOH J|VWHULOHQ \HUH DÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVL\D]ÃOPDOÃGÃU"

,,

,,,

$ .DUDVDO

.DUDGHQL]

$NGHQL]

$ .DYLPOHU*|oQQ1HGHQOHUL

% .DUDGHQL]

.DUDVDO

$NGHQL]

% 8\JXUOXODUÃQ<ÃNÃOÃÙ1HGHQOHUL

& .DUDGHQL]

$NGHQL]

.DUDVDO

& 2UKXQ<D]ÃWODUÃ

' $NGHQL]

.DUDVDO

.DUDGHQL]

' .DYLPOHU*|o©QQ6RQXoODUà 160


*HQHO7HNUDU7HVWL

7HVW¤

Ey oĂ°ullarĂ˝m; ben çok yol aĂžtĂ˝m, çok çarpýÞmalar gĂśrdĂźm. Ă&#x2021;ok, kargĂ˝ ve ok attĂ˝m. Atla çok yĂźrĂźdĂźm. DßÞmanlarĂ˝ aĂ°lattĂ˝m, dostlarĂ˝mĂ˝ gĂźldĂźrdĂźm. Ben GĂśk TanrĂ˝ya borcumu Ăśdedim. Ă&#x17E;imdi yurdumu size veriyorum.

Ă?lk TĂźrk Â&#x2013; Ă?slam eserleri hangileridir?

6RV\DO%LOJLOHU|Ă&#x2013;UHWPHQLŠQLQVRUXVXQDKDQJL |Ă&#x2013;UHQFLGRĂ&#x2013;UXFHYDSYHUPLĂ&#x2122;WLU" A)

Ergenekon DestanĂ˝

B)

Divan-Ă˝ LĂźgatiÂ&#x2019;t TĂźrk

2Ă&#x2013;X].DĂ&#x2013;DQŠĂ&#x192;QEXV|] QGHQKDUHNHWOH , $WĂ&#x192;HYFLOOHĂ&#x2122;WLUPLĂ&#x2122;OHUGLU ,, .DĂ&#x2013;DQOĂ&#x192;NEDEDGDQRĂ&#x2013;XODJHoPHNWHGLU ,,, + N PGDUODUNHQGLOHULQL7DQUĂ&#x192;Š\DNDUĂ&#x2122;Ă&#x192;VRUXP OXKLVVHWPHNWHGLU C)

\DUJĂ&#x192;ODUĂ&#x192;QGDQ KDQJLVLQH \D GD KDQJLOHULQH XODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODELOLU"

D) GÜç Destaný

Manas DestanĂ˝

$ <DOQĂ&#x192;],

% <DOQĂ&#x192;],,,

& ,YH,,

' ,,,YH,,, %LU E|OJHGH HĂ&#x2013;LPLQ ID]OD ROPDVĂ&#x192; YH KHU PHYVLP

Bilimsel bir araÞtýrmanýn en doðru sonucu vermesi için olabildiðince çok ................. kullanmak gerekir.

ERO\DĂ&#x2013;Ă&#x192;Ă&#x2122;DOPDVĂ&#x192;KH\HODQROD\ODUĂ&#x192;QĂ&#x192;DUWĂ&#x192;UPDNWDGĂ&#x192;U 1 3 2

4

%XQD J|UH \HU Ă&#x2122;HNLOOHUL YH LNOLP |]HOOLNOHUL J|]|QÂ QHDOĂ&#x192;QGĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;QGDKDULWDGDLĂ&#x2122;DUHWOL\HUOHU GHQKDQJLVLQGHKH\HODQROD\ODUĂ&#x192;GDKDoRN J| UÂ OÂ U"

gĂ&#x2013;UHWPHQLQ DQODWĂ&#x192;PĂ&#x192;QGD ERĂ&#x2122; EĂ&#x192;UDNĂ&#x192;ODQ \HUH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQKDQJLVLJHWLULOPHOLGLU" $ GLSQRW

% ND\QDN

$ 

& KLSRWH]

' UDSRU

% 

& 

' 161


7HVW¤

*HQHO7HNUDU7HVWL hONHPL]GH EXĂ&#x2013;GD\ KDVDGĂ&#x192;QĂ&#x192;Q oHĂ&#x2122;LWOL \|UHOHUGH IDUNOĂ&#x192; ]DPDQODUGD EDĂ&#x2122;ODPDVĂ&#x192; \|UHOHU DUDVĂ&#x192;QGDNL VĂ&#x192;FDNOĂ&#x192;NIDUNĂ&#x192;QGDQND\QDNODQPDNWDGĂ&#x192;U

3 1

<XNDUĂ&#x192;GDNLKDULWDGDYHULOHQLNLPHUNH]LQ\Ă&#x192;OOĂ&#x192;NVĂ&#x192; FDNOĂ&#x192;NRUWDODPDODUĂ&#x192;ELUELULQGHQIDUNOĂ&#x192;GĂ&#x192;U %X GXUXPXQ WHPHO QHGHQL DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVLGLU"

4

2

%XQD J|UH KDULWDGD WDUDOĂ&#x192; RODUDN J|VWHULOHQ \HUOHUGHQ KDQJLVLQGH EXĂ&#x2013;GD\ KDVDGĂ&#x192; HQ VRQ \DSĂ&#x192;OĂ&#x192;U"

$ <Â NVHOWL % 0DWHPDWLNNRQXP

$ 

& 'HQL]HJ|UHNRQXP

% 

& 

' 

' 'DĂ&#x2013;ODUĂ&#x192;QX]DQĂ&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192;

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL |Ă&#x2013;UHQFLOHU 7 UNL\HŠQLQ NRQXPX KDN NĂ&#x192;QGDED]Ă&#x192;ELOJLOHUYHUPLĂ&#x2122;OHUGLU Ă&#x153;ç tarafĂ˝ denizlerle çevrilidir.

Ayten Ă&#x2013;nemli ticaret yollarĂ˝ Ăźzerindedir.

Zafer Doðusu ile Batýsý arasýnda 76 dakika zaman farký vardýr.

 Sßmerler 360 gßnlßk bir takvim yapmýÞlardýr. Yýlý 12 aya, ayý 30 gßne, haftayý 7 gßne, gßnß 24 saate, saati ise 60 dakikaya bÜlmßÞlerdir. Ay ve gßneÞ tutulmasýný Ünceden hesaplamayý baÞarmýÞlardýr. GßneÞ sistemindeki 5 gezegeni ve burçlarý da Sßmerler bulmuÞlardýr.

Gamze �ki tane Ünemli boðazý vardýr.

Bekir

<XNDUĂ&#x192;GD YHULOHQ ELOJLOHUH J|UH 6Â PHUOHULQ KDQJL DODQGD JHOLĂ&#x2122;PH J|VWHUGLĂ&#x2013;L V|\OHQHEL OLU"

+DQJL|Ă&#x2013;UHQFLQLQYHUGLĂ&#x2013;LELOJL|]HONRQXPLOH LOJLOLGHĂ&#x2013;LOGLU"

$ 7Ă&#x192;S

% *HRPHWUL

$ $\WHQ

% =DIHU

& $VWURQRPL

' +XNXN

& *DP]H

' %HNLU

162


*HQHO7HNUDU7HVWL

7HVW¤

 )UDQVĂ&#x192;]LKWLODOLQGHQVRQUDHĂ&#x2122;LWOLNDGDOHWYHXOXVDOĂ&#x2021;ocuklar Ăźlkemizde farklĂ˝ iklim tiplerinin gĂśrĂźlmesinin sonuçlarĂ˝ nelerdir?

HJHPHQOLNLONHOHULJÂ oND]DQPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVL EX GXUXPD |UQHN RODUDNJ|VWHULOHPH]" $ Ă&#x2014;QVDQKDNODUĂ&#x192;QĂ&#x192;QĂ&#x192;QJÂ YHQFHDOWĂ&#x192;QDDOĂ&#x192;QPDVĂ&#x192; % (JHPHQOLĂ&#x2013;LQPLOOHWHDLWROPDVĂ&#x192; & 6Ă&#x192;QĂ&#x192;IIDUNOĂ&#x192;OĂ&#x192;NODUĂ&#x192;QĂ&#x192;QRUWDGDQNDONPDVĂ&#x192; ' 0XWODNNUDOOĂ&#x192;NODUĂ&#x192;QJÂ oOHQPHVL

Bitki Ürtßsß çeÞitlidir.

 7 UNL\HŠGHPHYVLPNRĂ&#x2122;XOODUĂ&#x192;QDJ|UHoHĂ&#x2122;LWOLWXUL]P

Akarsularýn rejimleri farklýdýr.

Ceyhun

GÜkçek

HWNLQOLNOHULJ|UÂ OPHNWHGLU

Daðlýk alanlar fazladýr.

Bolu Ă?zmir MuĂ°la Antalya

%XQDJ|UHKDULWDGDYHULOHQNHQWOHUGHQKDQJL VLQGHNĂ&#x192;Ă&#x2122;WXUL]PLJHOLĂ&#x2122;PHJ|VWHUPLĂ&#x2122;WLU" $ %ROX

% Ă&#x2014;]PLU

& $QWDO\D

' 0XĂ&#x2013;OD

Tarým ßrßnleri çeÞitlidir.

Mine

Mehmet

 6DQD\LVLJHOLĂ&#x2122;PLĂ&#x2122;ELUÂ ONHGH

$ 0LQH

% 0HKPHW

& &H\KXQ

' *|NoHN, 7DUĂ&#x192;PGDoDOĂ&#x192;Ă&#x2122;DQQÂ IXVD]DOĂ&#x192;UVDQD\LGHoDOĂ&#x192;Ă&#x2122;DQ QÂ IXVDUWDU

(1) �zinleri iptal edilen saðlýk gÜrevlileri çalýÞmaya baÞladýlar. (2) Hafta sonu saðlýk ocaklarý açýk bulundurulacak. (3) Hastalýk Þßphesiyle iki çocuk hastaneye alýndý. (4) Vali hastalýkla mßcadelede en baÞarýlý il olduklarýný sÜyledi.

,, 1LWHOLNOLLĂ&#x2122;JÂ FÂ |QHPND]DQĂ&#x192;UYHLĂ&#x2122;VL]VD\Ă&#x192;VĂ&#x192; D]DOĂ&#x192;U ,,, Ă&#x2DC;HKLUOHĂ&#x2122;PHRUDQĂ&#x192;D]DOĂ&#x192;U JHOLĂ&#x2122;PHOHULQGHQ KDQJLVL \D GD KDQJLOHULQLQ J|UÂ OPHVLEHNOHQHPH]" $ <DOQĂ&#x192;],

% <DOQĂ&#x192;],,,

<XNDUĂ&#x192;GDNL KDEHUGHNL F POHOHUGHQ KDQJLVL ÂŚROJX§ \D|UQHNJ|VWHULOHPH]"

& ,YH,,

' ,,YH,,,

$ 163

% 

& 

' 


7HVW¤

*HQHO7HNUDU7HVWL

 6PHUOHUELUELULQGHQEDÖÃPVÃ]VLWHGHQLOHQÙHKLU

 $QD\DVDPÃ]ÃQ PDGGHVLQGH ¦+HUNHV VDÖOÃNOÃ

GHYOHWOHUL KDOLQGH \DÙDPÃÙODUGÃU ØHKLU GHYOHWOHUL UDKLSNUDOODUWDUDIÃQGDQ\|QHWLOPLÙWLU

YHGHQJHOLELUoHYUHGH\DÙDPDKDNNÃQDVDKLSWLU dHYUH\LJHOLÙWLUPHNoHYUHVDÖOÃÖÃQÃNRUXPDNYH oHYUHNLUOHQPHVLQL|QOHPHNGHYOHWLQYHYDWDQGD ÙÃQ|GHYLGLU§GHQLOPHNWHGLU

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL 6PHU ÙHKLUGHYOHWOHULQLQ|]HOOLNOHULQGHQELULVLGHÖLO GLU"

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL oHYUH\L NRUXPDN LoLQ\DSÃOPDVÃJHUHNHQGRÖUXELUGDYUDQÃÙGH ÖLOGLU"

$ 7HRNUDWLN ELU \|QHWLP DQOD\ÃÙÃQD VDKLS ROPXÙODUGÃU % 0HUNH]L\HWoL\|QHWLPDQOD\ÃÙÃQDVDKLSWLUOHU

$ dHYUH\LNLUOHWHQOHULX\DUPDN

& *oO RODQ ELU ÙHKLU GLÖHU ÙHKLUOHU ]HULQGH HJHPHQOLNNXUPXÙWXU

% +DYD\ÃNLUOHWHQ\DNÃWODUÃNXOODQPDPDN

' 5DKLSNUDOODUWDUDIÃQGDQ\|QHWLOPLÙOHUGLU

' 2UPDQOÃNDODQODUD\HUOHÙLP\HULNXUPDN

& <HÙLODODQODUÃoRÖDOWPDN

 %H\OHUL PLOOHWOHUL DKHQNVL] ROGXÖX LoLQ dLQ

 .DUDVDOLNOLPLQNDUHNWHULVWLNELWNL|UWVLONEDKDU

PLOOHWLKLOHNkUYHVDKWHNkUROGXÖXLoLQDOGDWÃFÃRO GXÖXLoLQNoNNDUGHÙYHE\NNDUGHÙLELUELUL QHGÙUGÖLoLQEH\YHPLOOHWLNDUÙÃOÃNOÃoHNLÙ WLUGLÖLLoLQ7UNPLOOHWLLO\DSWÃÖÃLOLQLHOGHQoÃNDU PÃÙNDÖDQ\DSWÃÖÃNDÖDQÃQÃND\EHGLYHUPLÙ

\DÖÃÙODUÃ LOH \HÙHULS \D] NXUDNOÃÖÃ LOH NXUX\DQ ER]NÃUGÃU 1

2UKXQ <D]ÃWODUéQGD \HU DODQ DQODWÃPD J|UH 7UN GHYOHWOHULQLQ \ÃNÃOÃÙ QHGHQOHUL DUDVÃQGD DÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLJ|VWHULOHPH]"

4

2 3

$ 7DKWNDYJDODUà % dLQHQWULNDODUà %XQD J|UH \XNDUÃGDNL KDULWDGD QXPDUDODUOD EHOLUWLOHQ \|UHOHUGHQ KDQJLVLQGH ER]NÃU ELWNL |UWVJ|UOPHNWHGLU"

& <|QHWLFLOHUOH KDON DUDVÃQGD KX]XUVX]OXNODUÃQ \DÙDQPDVÃ ' 2UGXQXQLKPDOHGLOPHVL

$ 

% 

& 

' 

 Kendi çýkarlarýný düþünen vatandaþlar yetiþtirme Hak ve sorumluluklarýn öðrenilmesi

 +XQODU 0g \]\ÃOGD VL\DVL EDNÃPGDQ JoOH

Ülke ve millet sevgisinin verilmesi

QHUHNdLQLoOHULQHGRÖUXDNÃQODUDEDÙODGÃODUdLQ OLOHUEX7UNNDYPLQLQVYDULOHULNDUÙÃVÃQGDWXWX QDPD\ÃS DÖÃU \HQLOJLOHUH XÖUDGÃODU +XQ DNÃQOD UÃQGDQNRUXQPDNDPDFÃ\OD\DSWÃNODUÃNDOHYHVXU ODUÃELUOHÙWLUHUHNdLQ6HGGLQL\DSWÃODU

Maddi ve manevi deðerlere sahip çýkýlmasý

%XQD J|UH DÙDÖÃGDNL \DUJÃODUGDQ KDQJLVLQH XODÙÃODPD]" $ +XQODUdLQ©L\HQLOJL\HXÖUDWPÃÙWÃU gÖUHWPHQLQWDKWD\D\D]PÃÙROGXÖXVHoHQHN OHUGHQ KDQJLVL 6RV\DO ELOJLOHU GHUVLQLQ ND]D QÃPODUÃQGDQGHÖLOGLU" $ V

% O

& Q

% +XQODURUGXGDDWOÃELUOLNOHUNXOODQPÃÙODUGÃU & dLQ+XQHJHPHQOLÖLDOWÃQDJLUPLÙWLU ' dLQOLOHU +XQ EDVNÃQODUÃQGDQ NRUXQPDN LoLQ dLQ6HGGLQLLQÙDHWPLÙOHUGLU

' + 164


*HQHO7HNUDU7HVWL

7HVW¤

 7HPHO KDN YH |]JUONOHUL NRUXPDN GHYOHWLQ WH

 $QDGROX©GD×ONdDÖPHGHQL\HWOHULQGHQ/LG\D

PHO J|UHYOHULQGHQGLU $QFDN ED]à GXUXPODUGD GHYOHWWHPHOKDNYH|]JUONOHULVÃQÃUOD\DELOLU

OÃODUÃQ x 'HYOHW\|QHWLPLQGHWFFDUODUÃQYHDUD]LVDKLEL DVLO]DGHOHULQ|QHPOLUROROPDVÃ

$ÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL EX |]HO GXUXPODU GDQELULVLGHÖLOGLU"

x .DUDWLFDUHWLQHE\N|QHPYHUPHOHUL x 2UGXODUÃQGDSDUDOÃDVNHUNXOODQPDODUÃ

$ hONHGH VHIHUEHUOLN VÃNÃ\|QHWLP YH\D RODÖD QVWKDOLODQHGLOPHVL

JLEL |]HOOLNOHUL DÙDÖÃGDNL \DUJÃODUGDQ KDQJLVL LOHLOLÙNLOHQGLULOHPH]"

% 'RÖDODIHWYH\DVDOJÃQKDVWDOÃNODUÃQROPDVà & .DPXJYHQOLÖLQLWHKGLWHGHQVDYDÙYH\DWH U|UROD\ODUÃQÃQ\DÙDQPDVÃ

$ 'HÖLÙLNPHGHQL\HWOHULLOHHWNLOHÙLPNXUPXÙODU GÃU

' hONHGHJHQHOVHoLPOHULQ\DSÃOPDVÃ

% 3DUDOÃDVNHUOHUYDWDQVHYJLVLQGHQ\RNVXQRO GXNODUÃLoLQVDYDÙODUGDEDÙDUÃOÃRODPDPÃÙODU GÃU & 0XWODNL\HWOH\|QHWLOPLÙWOHUGLU ' 7LFDUHWL JHOLÙWLUPHN LoLQ $QDGROX©GDQ 0H]R SRWDP\D©\DNDGDUX]DQDQ.UDO<ROX©QX\DS PÃÙODUGÃU

 x hONHPL]LQ KHP $V\D©GD KHP GH $YUXSD©GD WRSUDNODUÃYDUGÃU x hONHPL]GHRUWDODPD\NVHOWLPGLU x *HOHFHÖLQHQHUMLND\QDNODUÃQGDQERUYHWRU\XP PDGHQOHULHQID]OD7UNL\H©GHGLU <XNDUÃGD YHULOHQ |]HOOLNOHU DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL\OHLOJLOLGLU" $ g]HONRQXP

% &RÖUDILNRQXP

& 0DWHPDWLNNRQXP

' ×NOLP|]HOOLNOHUL

 x (QID]OD\DÖÃÙÃNÃÙD\ODUÃQGDDOÃUNHQHQD]\DÖÃÙ \D]D\ODUÃQGDGÙPHNWHGLU x <D]ODUVÃFDNYHNXUDNNÃÙODUÃOÃNYH\DÖÃÙOÃGÃU x <ÃOOÃNRUWDODPDVÃFDNOÃÖÃQHQID]ODROGXÖXLNOLPGLU<XNDUÃGD|]HOOLNOHULYHULOHQLNOLPDÙDÖÃGDNLOHU GHQKDQJLVLGLU"

Türkler, onbeþ asýr evvel Asya’nýn göbeðinde muazzam devletler teþkil etmiþ ve insanlýðýn her türlü kabiliyetlerine belirti olmuþ birer unsurdur. Sefirlerini Çin’e gönderen ve Bizans’ýn sefirlerini kabul eden bir Türk devleti, ecdadýmýz olan Türk milletinin kurduðu bir devlet idi.

$ $NGHQL]LNOLPL

% .DUDVDOLNOLP

& 0XVRQLNOLPL

' .DUDGHQL]LNOLPL

$WDWUN©QEXV|]QGHQ\RODoÃNDUDN7UNOH ULQ WDULK ER\XQFD NXUGXNODUà GHYOHWOHUOH LOJLOL DÙDÖÃGDNL\DUJÃODUGDQKDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

 $ÙDÖÃGDNLLOOHUGHQKDQJLVLQGH.DUDGHQL]LNOL

$ 2UWD$V\D©GDGHYOHWOHUNXUPXÙODUGÃU

PLJ|UOPHNWHGLU"

% 'RÖX©GDdLQLOHVL\DVLLOLÙNLOHUNXUPXÙODUGÃU & 7UNOHUGDLPDWHNED\UDNDOWÃQGD\DÙDPÃÙWÃU ' %DWéGD %L]DQV 'HYOHWL LOH VL\DVL LOLÙNLOHUL RO PXÙWXU 165

$ *LUHVXQ

% $QWDO\D

% 0HUVLQ

' %XUVD


7HVW¤

*HQHO7HNUDU7HVWL

 $ÙDÖÃGDNL ÙHPDGD .|N 7UN 'HYOHWL©QLQ \ÃNÃOÃÙ"

QHGHQOHULYHULOPLÙWLU

p Milletin birlik ve beraberliðinin bozulmasý

Çin milletinin hilekar ve sahtekar olmasý

7UNOHULQNXUGXÖXHQHVNLGHYOHWWLU p $VNHULWHÙNLODWWDRQOXVLVWHPLLONNXOODQDQGHYOHWWLU p

Kök Türk Devleti’nin yýkýlma nedenleri

(QSDUODNG|QHPL0HWH+DQG|QHPLGLU p 6ÃQÃUODUÃ+D]DU'HQL]L©QGHQ-DSRQ'HQL]L©QH NDGDUX]DQPÃÙWÃU

Halkýn, Kaðan’a karþý kýþkýrtýlmasý

Çinlilerin Türk boylarýný bir birine düþürmesi

'L\DJUDPDYHULOHELOHFHNHQX\JXQEDÙOÃNDÙD ÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLGLU"

%XQDJ|UH.|N7UN'HYOHWL©QLQ\ÃNÃOPDVÃQ GD

$ 7UNGHYOHWOHULQLQ|]HOOLNOHUL % +XQ×PSDUDWRUOXÖX

, ×oNDUÃÙÃNOÃNODU

& .|N7UNOHU

,, dLQHQWULNDODUÃ

' .DYLPOHU*|o

,,, &RÖUDILHWNHQOHU GXUXPODUÃQGDQKDQJLVLQLQ\DGDKDQJLOHULQLQ HWNLOLROGXÖXV|\OHQHPH]" $ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,,

& ,YH,,

' ,,YH,,,

 7UNL\HGH\ÃOODUDJ|UHUHWLOHQEXÖGD\DUSDYH PÃVÃUPLNWDUODUÃDÙDÖÃGDNLJUDILNWHYHULOPLÙWLU

Milyon ton 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

 x .XÙJULELQLQJ|UOPHVL\OHHWYH\XPXUWDIL\DWOD UÃGÙPÙWU x 'RPX] JULELQLQ J|UOGÖ ONHOHUH VH\HKDW \DVDÖÃJHOPLÙWLU x 7HU|UROD\ODUÃQÃQ\DÙDQGÃÖÁONHPL]L$YUXSDOà ODUJYHQOLROPD\DQONHOLVWHVLQGHJ|VWHU PLÙWLU

Buðday Arpa Mýsýr

2003 2004 2005 2006 2007 Yýlllar

*UDILNWHQ \DUDUODQDUDN DÙDÖÃGDNL ELOJLOHUGHQ KDQJLVLQHXODÙÃODPD]"

x .HQHKDVWDOÃÖÃQGDQ|OHQOHULQVD\ÃVÃKHUJHoHQ JQDUWPDNDWDGÃU

$ (QID]ODEXÖGD\UHWLP\ÃOÃQGDJHUoHN OHÙPLÙWLU

<XNDUÃGDYHULOHQELOJLOHUHJ|UHDÙDÖÃGDNL\DU JÃODUGDQKDQJLVLQHXODÙÃODELOLU" $ 2OD\ODUÃQPDGGLYHPDQHYLVRQXoODUÃYDUGÃU

% %XÖGD\ UHWLPL YHULOHQ \ÃOODUÃQ WDPDPÃQGD PÃVÃU YH DUSD UHWLPLQLQ WRSODPÃQGDQ ID]OD GÃU

% +DVWDOÃNODUGDQNRUXQPDNLoLQVDÖOÃNNXUXOXÙ ODUÃLOHLUWLEDWDJHoLOPHOLGLU

& (Q ID]OD PÃVÃU UHWLPL EXÖGD\ UHWLPLQLQ HQ ID]ODROGXÖX\ÃOGDJHUoHNOHÙPLÙWLU

& <XNDUÃGDYHULOHQKDVWDOÃNODUEXODÙÃFÃGÃU

' $USDWDUÃPÃGDKDoRNPÃVÃUWDUÃPÃQÃQ\DSÃOGÃ ÖÃ\HUOHUGH\DSÃOPDNWDGÃU

' 7HU|U|QOHPHQLQHQHWNLOL\ROXHÖLWLPGLU 166


*HQHO7HNUDU7HVWL

7HVW¤

 $ÙDÖÃGD IDUNOÃ E|OJHOHULPL]GH \HWLÙWLULOHQ WDUÃPAnadolu topraklarý uygun iklim koþullarý ve yeryüzü þekilleri sonucunda bir çok medeniyete ev sahipliði yapmýþtýr.

UQOHULJ|VWHULOPLÙWLU Ayçiçeði

Zeytin Sebze

Fýndýk

Buðday

Çay Kayýsý

Turunçgiller

7UNL\HJHQHOLQGHIDUNOÃWDUÃPUQOHULQLQ\H WLÙWLULOPHVLQGH DÙDÖÃGDNLOHUGHQ KDQJLVL HWNLOL GHÖLOGLU"

$QDGROX©QXQEX|]HOOLÖL , 7DUÃPVDOUHWLPLQDUWPDVÃQD ,, .OWUOHUDUDVÃHWNLOHÙLPLQ\DÙDQPDVÃQD

$ <DÖÃÙUHMLPLQGHNLIDUNOÃOÃN

,,, ×VWLODODUÃQ\DÙDQPDVÃQD

% 6ÃFDNOÃNRUWDODPDODUÃQGDNLIDUNOÃOÃN

JHOLÙPHOHULQGHQKDQJLVL\DGDKDQJLOHULQHRU WDPKD]ÃUODGÃÖÃV|\OHQHELOLU"

& ×NOLPÙDUWODUÃQGDNLIDUNOÃOÃN ' %|OJH\]|OoPOHULQGHNLIDUNOÃOÃN

$ <DOQÃ],

% <DOQÃ],,

& ,YH,,

' ,,,YH,,,

 $ÙDÖÃGDNLGL\DJUDPGD/LG\DOÃODUDDLWED]ÃELOJLOHU YHULOPLÙWLU

.DUDWLFDUH .UDO<R ×ONGHID WLQHE\N OX©QX SDUD\à o o o " |QHP \DSPÃÙODU NXOODQ YHUPLÙOHUGLU GÃU PÃÙODUGÃU

 ×QJLOWHUH©GHLODQHGLOHQ0DJQD&DUWD©\DJ|UHNUDO x .DQXQODUGÃÙÃQGDYHUJLWRSOD\DPD\DFDNWÃU x +LoNLPVHQLQPONQHOLQGHQDODPD\DFDNWÃU x +LoNLPVH\LVUJQHGHPH\HFHNWLU

'L\DJUDPGD¦"§ LOHJ|VWHULOHQ\HUHDÙDÖÃGDNL OHUGHQKDQJLVLJHWLULOHPH]"

%XGXUXPDÙDÖÃGDNLOHUGHQKDQJLVLQLQJ|VWHU JHVLGLU"

$ 'RÖX ¤ %DWà NOWU DUDVÃQGD HWNLOHÙLP DUW PÃÙWÃU

$ 'HPRNUDWLNELUUHMLPLQYDUROGXÖXQXQXQ

% /LG\DOÃODU]HQJLQOHÙPLÙWLU

% .UDOÃQWHN\HWNLOLROGXÖXQXQ

& /LG\DGHYOHWLoDEXN\ÃNÃOPÃÙWÃU

& .UDOÃQ\HWNLOHULQLQNÃVÃWODQGÃÖÃQÃQ

' 7RSOXPODUDUDVÃWLFDUHWJHOLÙPLÙWLU

' ×QVDQKDNODUÃQÃQNRUXQGXÖXQXQ 167


7HVW¤ 

*HQHO7HNUDU7HVWL

Sultan Ahmet Camii Ă?stanbulÂ&#x2019; dadĂ˝r.Kitap okumak herkes için zevklidir.

Orhun Yazýtlarýnýn Tßrk tarihi ve dili açýsýndan Ünemi nedir?

KĂźbra

Yasin OsmanlĂ˝ Devleti tahtĂ˝nda en uzun sĂźre kalan padiĂžah Kanuni Sultan SĂźleymanÂ&#x2019;dĂ˝r.

TĂźrkiyeÂ&#x2019;nin baĂžkenti AnkaraÂ&#x2019;dĂ˝r.

Kemal

Ă?rem

Ă&#x2021;in tarihi hakkĂ˝nda bilgi vermektedir.

Hunlara ait ilk eserdir.

Ahmet

TĂźrk tarihinin ve dilinin bilinen ilk Ăśrnekleridir.

<XNDUĂ&#x192;GDNL |Ă&#x2013;UHQFLOHULQ V|\OHPLĂ&#x2122; ROGXĂ&#x2013;X KDQJLF POHJ|U Ă&#x2122;F POHVLGLU" $ . EUD

% <DVLQ

& Ă&#x2014;UHP

' .HPDO

Binnaz Dini içerikli ilk Tßrkçe yazýttýr.

Kenan

Ebru

gĂ&#x2013;UHWPHQLQ VRUGXĂ&#x2013;X VRUX\D KDQJL |Ă&#x2013;UHQFL QLQYHUGLĂ&#x2013;LFHYDSGRĂ&#x2013;UXGXU" $ $KPHW

% %LQQD]

& (EUX

' .HQDQ

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL JUDILN  ONHPL]GH J|U OHQ ELU LNOLP WL SLQHDLWWLU YaðýÞ (mm) 300

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL7Â UNL\HKDULWDVĂ&#x192;QGDED]Ă&#x192;\|UHOHUWDUD

2

4

25 20

150

15

100

10

50

5

& 

AOĂ&#x17E;MNMHTAEEK

0

%XQDJ|UHDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLLOOHUGHQKDQJLVLQGHEX LNOLPJ|UÂ OPHNWHGLU"

%XQD J|UH EX \|UHOHULQ KDQJLVLQGH HQ oRN \DĂ&#x2013;Ă&#x192;Ă&#x2122;\D]PHYVLPLQGHJ|UÂ OÂ U" % 

30

200

0

3

$ 

(°C)

250

QDUDNQXPDUDODQGĂ&#x192;UĂ&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

1

Sýcaklýk

' 168

$ 5L]H

% (U]XUXP

& 6LYDV

' +DWD\


*HQHO7HNUDU7HVWL

7HVW¤

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GD $WDWÂ UN ]DPDQĂ&#x192;QGD \DSĂ&#x192;ODQ ED]Ă&#x192; oDOĂ&#x192;Ă&#x2122;

 .XWXSODU VĂ&#x192;FDNOĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192;Q GÂ Ă&#x2122;Â N YH \DĂ&#x2013;Ă&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192;Q D] ROPDVĂ&#x192;

PDODUYHULOPLĂ&#x2122;WLU

QHGHQL\OHQÂ IXVODQPDQĂ&#x192;QD]ROGXĂ&#x2013;XE|OJHOHUGLU

 ¤\Ă&#x192;OODUĂ&#x192;DUDVĂ&#x192;QGDNDGĂ&#x192;QODUDVHoPH YHVHoLOPHKDNNĂ&#x192;YHULOPLĂ&#x2122;WLU

1

3

2

 \Ă&#x192;OĂ&#x192;QGD 7Â UN 0HGHQL .DQXQX NDEXO HGLOPLĂ&#x2122;WLU

4

Ekvator

 \Ă&#x192;OĂ&#x192;QGD7HYKLGL7HGULVDW.DQXQXLOHNDU PDHĂ&#x2013;LWLPHJHoLOPLĂ&#x2122;WLU  +D]LUDQ ŠWH $WDW UN 2UPDQ dLIWOLĂ&#x2013;L DoĂ&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122;WĂ&#x192;U

%XQD J|UH KDULWDGD QXPDUDODQGĂ&#x192;UĂ&#x192;ODQ E|OJH OHULQ KDQJLVLQGH NXWXS LNOLPL QHGHQL\OH QÂ IXVODQPDGDKDD]GĂ&#x192;U"

<XNDUĂ&#x192;GD YHULOHQ JHOLĂ&#x2122;PHOHUGHQ KDQJLVL 7Â UN NDGĂ&#x192;QĂ&#x192;QKDNHWWLĂ&#x2013;LNRQXPXND]DQPDVĂ&#x192;LoLQ\D SĂ&#x192;OPĂ&#x192;Ă&#x2122;oDOĂ&#x192;Ă&#x2122;PDODUGDQELULVLGHĂ&#x2013;LOGLU" $ % 

& 

$ 

% 

& 

' 

' 

Bazý olaylar bizi olumlu yÜnde etkilerken baÞkalarýný olumsuz yÜnde etkileyebilir. Okulumuz futbol takýmýnýn okullar arasý turnuvada kazandýðý maçlar bizi mutlu ederken, yenilen okul takýmýnýn Üðrencilerini ise mutlu etmez.

 Ă&#x153;stte mavi gĂśk, altta yaĂ°Ă˝z yer kĂ˝lĂ˝ndĂ˝kta, ikisi arasĂ˝nda insanoĂ°lu kĂ˝lĂ˝nmýÞ. Ă?nsanoĂ°lunun Ăźzerine ecdadĂ˝m Bumin KaĂ°an, Ă?stemi KaĂ°an oturmuĂž. Oturarak TĂźrk Milletinin ilini, tĂśresini tutuvermiĂž, dĂźzenleyivermiĂž.

gĂ&#x2013;UHWPHQLQ DQODWWĂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x192; ROD\D J|UH LQVDQODUĂ&#x192;Q D\QĂ&#x192;ROD\GDQIDUNOĂ&#x192;HWNLOHQPHOHULQH

%LOJH.DĂ&#x2013;DQ<D]Ă&#x192;WĂ&#x192;QGD\HUDODQDQODWĂ&#x192;PDJ|UH

, 2OD\ODUĂ&#x192;QoRNER\XWOXROPDVĂ&#x192;

, 7Â UNOHUGHFLKDQKDNLPL\HWLGÂ Ă&#x2122;Â QFHVLYDUGĂ&#x192;U

,, 0DoĂ&#x192;QVRQXFXQDJ|UHHNRQRPLNND\EĂ&#x192;QROPD VĂ&#x192;

,, 'HYOHWLQNXUXFXVX%XPLQ.DĂ&#x2013;DQŠGĂ&#x192;U

,,, +HUNHVLQPDoND]DQDQWDUDIROPDNLVWHPHVL

,,, 7Â UNW|UHOHULNDĂ&#x2013;DQODUWDUDIĂ&#x192;QGDQGÂ ]HQOHQPLĂ&#x2122; WLU

IDNW|UOHUGHQKDQJLVLQLQQHGHQROGXĂ&#x2013;XV|\OH QHPH]"

\DUJĂ&#x192;ODUĂ&#x192;QGDQ KDQJLVLQH \D GD KDQJLOHULQH XODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODELOLU"

$ <DOQĂ&#x192;],

% <DOQĂ&#x192;],,

$ <DOQĂ&#x192;],

% ,YH,,

& ,YH,,

' ,,YH,,,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

169


7HVW¤

*HQHO7HNUDU7HVWL

 hONHPL]LQJHOLUOHULLoHULVLQGHVDQD\LNROODUĂ&#x192;QĂ&#x192;QGX

 $Ă&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNL|Ă&#x2013;UHQFLOHU7 UNL\HŠGHJ|U OHQLNOLPWLS OHULKDNNĂ&#x192;QGDED]Ă&#x192;ELOJLOHUYHUPLĂ&#x2122;OHUGLU

5

Karasal iklimin gÜrßldßðß iç bÜlgelerde yaðýÞ daha çok ilkbahar aylarýnda gÜrßlßr. Maden (% 5)

10

Toprak ĂźrĂźnleri (% 5)

15

Burcu Orman ĂźrĂźnleri (% 8)

20

Karadeniz kýyýlarý her mevsim yaðýÞ almaktadýr. Tekstil ve deri (% 17)

25

Makine ve otomotiv (% 17)

30

Gýda (% 18)

% 35

Kimya (%30)

UXPXQXJ|VWHUHQJUDILNDĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDYHULOPLĂ&#x2122;WLU

Serhat KýÞ mevsiminin ýlýk geçtiði Akdeniz kýyýlarý narenciye tarýmýna elveriÞlidir.

0 Emel

*UDILNWHNL ELOJLOHUH J|UH DĂ&#x2122;DĂ&#x2013;Ă&#x192;GDNLOHUGHQ KDQJLVLQHXODĂ&#x2122;Ă&#x192;ODELOLU"

Karadeniz ikliminin gÜrßldßðß yÜrelerde daha çok buðday tarýmý yapýlmaktadýr.

$ hONHPL]HNRQRPLVLQHHQE \ NNDWNĂ&#x192;\Ă&#x192;NLP\D VDQD\L\DSPDNWDGĂ&#x192;U % 0DNLQH YH RWRPRWLY VDQD\L VRQ \Ă&#x192;OODUGD RO GXNoDN o OP Ă&#x2122;W U

Eren

& 9HULOHQ VDQD\L NROODUĂ&#x192; Â ONH LoHULVLQGH GÂ ]HQOL GDĂ&#x2013;Ă&#x192;OĂ&#x192;Ă&#x2122;J|VWHUPLĂ&#x2122;OHUGLU

<XNDUĂ&#x192;GDNL|Ă&#x2013;UHQFLOHUGHQKDQJLVL\DQOĂ&#x192;Ă&#x2122; ELOJL YHUPLĂ&#x2122;WLU"

' .LP\D VDQD\LVLQLQ JHOLĂ&#x2122;PHVLQGH Â ONHPL]GH oĂ&#x192;NDUĂ&#x192;ODQSHWUROHWNLOLROPXĂ&#x2122;WXU

$ %XUFX

% 6HUKDW

& (PHO

' (UHQ

 .Ă&#x192;VDVÂ UHGHPH\GDQDJHOHQKHUWÂ UOÂ LĂ&#x2122;KDOYH \DGXUXPDROD\GHQLU

 Ă&#x2014;VODPL\HWWHQ|QFHNL7Â UNGHYOHWOHULQGH

%XQDJ|UH

, 7HPHO JHoLP ND\QDĂ&#x2013;Ă&#x192;QĂ&#x192;Q KD\YDQFĂ&#x192;OĂ&#x192;N ROPDVĂ&#x192;

, 0DOD]JLUW6DYDĂ&#x2122;Ă&#x192;ŠQĂ&#x192;Q\DSĂ&#x192;OPDVĂ&#x192;

,, 6DQDWHVHUOHULQLQGDKDoRNWDĂ&#x2122;Ă&#x192;QDELOLUPDO]H PHGHQ\DSĂ&#x192;OPDVĂ&#x192;

,, $QNDUDŠQĂ&#x192;QEDĂ&#x2122;NHQWROPDVĂ&#x192;

,,, .XWDQOD\Ă&#x192;Ă&#x2122;Ă&#x192;QĂ&#x192;QEHQLPVHQPHVL

,,, 7 UNL\HŠQLQŠWH$YUXSD%LUOLĂ&#x2013;LŠQHJLUHFHĂ&#x2013;L QLQ|QJ|U OPHVL KDQJLVL\DGDKDQJLOHULROD\GĂ&#x192;U"

JHOLĂ&#x2122;PHOHULQGHQKDQJLVL\DGDKDQJLOHULJ|oH EH\DĂ&#x2122;DPĂ&#x192;QELUVRQXFXGXU"

$ <DOQĂ&#x192;],,

% ,YH,,

$ <DOQĂ&#x192;],

% <DOQĂ&#x192;],,,

& ,,YH,,,

' ,,,YH,,,

& ,YH,,

' ,YH,,,

170


CEVAP ANAHTARI


1. Ünite Test 01 1-D Test 02 1-D Test 03 1-B Test 04 1-D Test 05 1-D Test 06 1-D Test 07 1-D Test 08 1-B 2. Ünite Test 01 1-B Test 02 1-D Test 03 1-D Test 04 1-A Test 05 1-C Test 06 1-B Test 07 1-C Test 08 1-D Test 09 1-B Test 10 1-A Test 11 1-D Test 12 1-B Test 13 1-A Test 14 1-A Test 15 1-B Test 16 1-D 3. Ünite Test 01 1-C Test 02 1-A Test 03 1-B Test 04 1-B Test 05 1-D Test 06 1-A

Sosyal Bilgiler Öðreniyorum 2-A

3-C

4-B

5-D

6-C

7-D

8-C

9-C

10-A

2-D

3-B

4-A

5-B

6-A

7-C

8-C

9-C

10-B

2-B

3-C

4-D

5-A

6-B

7-D

8-D

9-B

10-C

2-A

3-A

4-B

5-B

6-A

7-D

8-B

9-D

10-B

2-C

3-A

4-A

5-B

6-A

7-B

8-A

9-D

2-C

3-D

4-B

5-C

6-D

7-C

8-B

9-B

2-B

3-C

4-B

5-C

6-D

7-D

8-D

2-A

3-C

4-A

5-C

6-A

7-D

8-D

11-C

12-A

11-D

10-C

Yeryüzünde Yaþam 2-B

3-B

4-A

5-B

6-D

7-C

8-C

9-C

10-B

11-C

2-D

3-B

4-C

5-D

6-B

7-D

8-A

9-D

2-B

3-B

4-C

5-A

6-A

7-C

8-B

9-A

2-C

3-B

4-C

5-A

6-D

7-A

8-B

9-A

10-D

11-C

12-A

2-A

3-A

4-C

5-B

6-A

7-D

8-B

9-B

10-A

11-D

12-D

2-D

3-C

4-D

5-C

6-A

7-A

8-B

9-C

10-A

11-B

2-B

3-B

4-A

5-D

6-D

7-C

8-C

9-D

10-B

11-B

2-B

3-C

4-D

5-C

6-C

7-D

8-B

9-D

2-C

3-C

4-C

5-D

6-D

7-C

8-C

9-A

2-A

3-D

4-B

5-D

6-D

7-C

8-C

2-B

3-B

4-D

5-C

6-A

7-B

8-D

2-C

3-D

4-D

5-A

6-C

7-C

8-D

9-D

10-B

11-A

2-C

3-D

4-D

5-D

6-A

7-D

8-C

9-D

10-B

2-C

3-D

4-D

5-B

6-C

7-A

8-B

9-C

10-D

2-C

3-B

4-D

5-C

6-B

7-A

8-A

9-D

10-B

2-C

3-C

4-A

5-C

6-D

7-B

8-A

9-B

10-C

2-A

3-C

4-A

5-B

6-A

7-B

8-D

9-B

10-D

2-A

3-A

4-C

5-D

6-A

7-C

8-B

9-D

10-D

2-C

3-C

4-B

5-B

6-D

7-B

8-A

9-D

10-A

11-C

2-A

3-D

4-B

5-C

6-B

7-B

8-D

9-D

10-A

11-A

2-B

3-A

4-B

5-D

6-C

7-A

8-B

9-B

10-D

11-C

2-B

3-C

4-D

5-A

6-B

7-B

8-C

9-A

10-B

11-C

173

12-D

11-B

11-D 12-B ipek Yolu’nda Türkler 11-C


Test 07 1-C Test 08 1-C Test 09 1-B Test 10 1-D Test 11 1-B Test 12 1-A Test 13 1-C 4. Ünite Test 01 1-C Test 02 1-B Test 03 1-A Test 04 1-A Test 05 1-B Test 06 1-C Test 07 1-D Test 08 1-D Test 09 1-A Test 10 1-D Test 11 1-C Test 12 1-D Test 13 1-A 5. Ünite Test 01 1-D Test 02 1-D Test 03 1-C Test 04 1-B Test 05 1-D 6. Ünite Test 01 1-D Test 02 1-A Test 03 1-A Test 04 1-D Test 05 1-D

2-C

3-D

4-B

5-A

6-A

7-D

8-B

9-A

10-B

2-D

3-B

4-B

5-B

6-A

7-C

8-C

9-A

10-B

2-B

3-D

4-B

5-B

6-B

7-B

8-C

9-D

10-C

2-A

3-D

4-C

5-C

6-D

7-D

8-D

2-D

3-A

4-D

5-C

6-C

7-C

8-A

9-C

10-B

2-D

3-D

4-B

5-C

6-B

7-A

8-D

2-A

3-B

4-C

5-C

6-C

7-D

8-A

11-A

11-A

9-B Ülkemizin Kaynaklarý

2-B

3-D

4-D

5-D

6-D

7-D

8-C

9-C

10-C

11-B

2-B

3-A

4-D

5-C

6-C

7-D

8-B

9-D

10-A

11-D

2-A

3-C

4-C

5-D

6-B

7-A

8-B

9-B

10-C

2-C

3-B

4-B

5-C

6-C

7-D

8-D

9-A

10-A

2-B

3-C

4-C

5-A

6-C

7-B

8-B

9-A

10-C

2-B

3-B

4-D

5-C

6-A

7-D

8-B

9-C

10-A

2-B

3-D

4-B

5-D

6-D

7-C

8-B

9-B

10-C

2-A

3-B

4-A

5-A

6-D

7-D

8-C

2-C

3-D

4-C

5-D

6-C

7-D

8-C

9-D

10-C

2-A

3-C

4-B

5-B

6-B

7-D

8-D

9-D

10-A

2-A

3-D

4-C

5-B

6-C

7-D

8-C

9-C

10-A

2-A

3-D

4-A

5-B

6-C

7-B

8-C

9-B

10-D

2-C

3-D

4-B

5-C

6-D

7-B

8-C

9-C

10-B

11-D

11-D

12-B

11-B

11-B

12-B Ülkemiz ve Dünya

2-C

3-A

4-D

5-D

6-A

7-B

8-A

9-C

10-D

2-D

3-D

4-C

5-B

6-C

7-B

8-D

9-A

10-A

11-B

2-D

3-C

4-B

5-A

6-A

7-D

8-C

2-D

3-A

4-B

5-B

6-A

7-D

8-A

9-B

10-B

11-C

2-B

3-D

4-C

5-D

6-C

7-C

8-A Demokrasinin Serüveni

2-B

3-A

4-B

5-B

6-C

7-A

8-B

9-D

10-C

2-D

3-B

4-D

5-C

6-B

7-B

8-D

9-C

10-B

2-A

3-D

4-B

5-B

6-C

7-B

8-C

9-B

10-C

2-C

3-A

4-C

5-A

6-D

7-C

8-A

9-B

10-D

2-C

3-D

4-A

5-B

6-B

7-C

8-D

9-C

174

11-D


7. Ünite Test 01 1-B Test 02 1-D Test 03 1-D Test 04 1-D Test 05 1-C Test 06 1-A

Elektronik Yüzyýl 2-D

3-B

4-D

5-C

6-D

7-C

8-B

9-D

10-C

2-D

3-C

4-C

5-C

6-B

7-D

8-C

9-D

2-C

3-D

4-B

5-A

6-A

7-B

8-C

9-C

10-D

2-C

3-D

4-B

5-A

6-D

7-C

8-A

9-C

10-D

2-A

3-D

4-A

5-D

6-D

7-C

8-D

9-C

10-A

2-D

3-A

4-B

5-B

6-C

7-D

8-C

11-B

Genel Tekrar Testi Test 01 1-C Test 02 1-C Test 03 1-B Test 04 1-B Test 05 1-D Test 06 1-D Test 07 1-D Test 08 1-D

2-A

3-B

4-B

5-C

6-B

7-A

8-B

9-C

2-D

3-B

4-C

5-D

6-D

7-C

8-C

9-B

2-C

3-B

4-C

5-D

6-A

7-C

8-C

9-A

10-D

2-A

3-D

4-B

5-B

6-C

7-C

8-C

2-B

3-B

4-B

5-D

6-B

7-D

8-A

9-D

10-C

2-A

3-C

4-C

5-A

6-A

7-B

8-A

9-B

10-D

2-C

3-D

4-C

5-A

6-D

7-C

8-D

2-D

3-A

4-D

5-A

6-B

7-D

8-C

175

10-C

11-C


6. SNF Sosyal Soru Bankasi  

Baský Yeri Fazilet Neþriyat ve Ticaret A.Þ. Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 52 Güneþli / Baðcýlar / ÝSTANBUL Tel: (0212) 657 88 00 www.fazi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you