Page 1

SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Öğreniyorum – I 1.

Samsun’da aþýrý yaðýþ sonucu çok sayýda ev ve iþ yerini su basarken, aþýrý yaðýþýn getirdiði olumsuzluklar günlük yaþamý etkiliyor. Gece baþlayan ve sabah saatlerinde etkisini artýran aþýrý yaðýþ sonucu kentin bir çok bölgesinde su taþkýnlarý oluþtu. Bazý mahallelerde sele dönüþen taþkýnlarda çok sayýda ev ve iþ yeri sular atýnda kaldý. Bir çok bölgede bozulan yollar nedeniyle araç trafiði aksarken, elektrik ve telefon hatlarýndaki arýzalar nedeniyle de günlük yaþam olumsuz etkileniyor.

Konu Testi 01

Olay – Olgu – Görüş, Olayların Çok Boyutluluğu

3.

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarýnýn %94’ü insan kaynaklý olmaktadýr.

Aşağıda verelenlerden hangisi insan kaynaklı bir kaza değildir? A) Araba sürmesini yeni öğrenen Tülin Hanım’ın başka bir arabaya çarpması B) Ahmet Bey’in aşırı hız sebebiyle arabasını bariyerlere çarpması C) Suat Bey’in hatalı sollama yapması nedeniyle kaza yapması Yukarıda verilen habere göre, insanların hayatlarını etkileyen hangi tür faktörden söz edilmektedir?

2.

A) Beşeri

B) Doğal

C) Ekonomik

D) Siyasi

D) Yıldırım ailesinin aracının, yoğun buzlanma nedeniyle kayarak yuvarlanması

Orman yangýnlarý; Milli servetimizin ve oksijen depomuzun kaybolmasý Bazý canlý türlerinin yok olmasý Doðal güzelliklerin kaybolmasý gibi sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr.

Yukarıda verilenlere göre, olaylar hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A) Olayların sonuçlarının çok boyutlu olduğu B) Olayların herkesi aynı miktarda etkilediği

4. Şehrimize yeni bir üniversite kuruldu. Dışarıdan birçok öğrenci şehrimize geldi. Öğrencilerin gelmesiyle yeni giyim mağazaları, elektronik eşya mağazaları açıldı. Ayrıca öğrencilerin araştırma yapmaları için büyük bir kütüphane yapıldı. Yukarıdaki bilgilere göre, yeni açılan üniversite sayesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi olmamıştır?

C) Olayların her zaman olumsuz sonuçlarının olabileceği

A) Yeni iş imkanları doğmuştur.

D) Olaylar üzerinde çevre faktörünün etkili olduğu

C) Şehrin kültürel faaliyetleri gelişmiştir.

B) Şehrin ekonomisine canlılık gelmiştir. D) Şehre gelen turist sayısı artmıştır.


Sosyal Bilgiler

5. Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesidir?

Konu Testi 01

8. Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?

A) Uludağ Milli parkı uygun yürüyüş noktaları ve kamp merkezleri ile doğa gezginleri için en güzel yerdir.

A) Homeros’un “bin pınarlı ida” dediği kaz dağlarında otuza yakın akarsu vardır. B) Ulubat Gölü dünyada sadece 38 üyesi bulunan “Yaşayan Göller” projesine dahildir.

B) Alanya, geniş plajları, tarihi eserleri, modern otel ve motelleri ile mükemmel bir tatil merkezidir.

C) Türkiye’nin en güzel turistik yeri Pamukkale’dir.

C) Kapadokya doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerdir. D) Selimiye Camii Edirne’nin en büyük tarihi yapısıdır.

D) Sırbistan’ın Başkenti Belgrat, Tuna Nehri üzerinde yer almaktadır.

9.

Meydana gelen ya da ortaya çýkan hal, iþ veya duruma olay denir.

6. İnsanlar herhangi bir konu hakkında farklı düşünebilir. Farklı düşünceler kişilerin görüşlerini belirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir? A) Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar. B) Meke gölü dünyanın en güzel gölüdür. C) Gediz deltasında yıl boyu 250 kuş türü görülmektedir.

Nihal Öðretmen

Yukarıdaki bilgileri veren Nihal Öğretmen öğrencilerine “Olaya örnek verir misiniz?” sorusunu yöneltmiştir. Nihal öğretmenin sorusuna hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir? A)

D) Doğunun denizi diye anılan Van Gölü’nün çevresinde Süphan, Nemrut, Kavuşşahap ve Artos dağları bulunmaktadır.

C)

7. Olgu: Görüş:

Kişiden kişiye değişmeyen doğruluğu kanıtlanabilir bilgilere denir. İnsanların kendi fikirlerini yansıtan ve doğruluğu kişiden kişiye değişen bilgilere denir.

Yukarıda verilen bilgilere göre görüşü olgudan ayıran temel fark hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Doğruluğunun herkes tarafından kabul edilmesi B) Doğruluğunun kişiden kişiye değişmemesi

Dün sabah annemleri yolcu ettik.

Sinem kardeþini görmeye Ankara’ya gitti.

B)

D)

Bugün Ýstanbul’a yaðmur yaðdý.

Türkiye’nin en güzel þehri Bursa’dýr.

10. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ülkesinin birçok medeniyete beşiklik ettiğini, ekonomisinin gelişmekte olduğunu, Doğu ile Batı arasında köprü vaziyetinde olan çok güzel bir ülke olduğunu vurgulamıştır. Buna göre, hangi cümle Cumhurbaşkanının kendi görüşünü yansıtır? A) Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu söylemesi B) Doğu ile Batı arasında köprü vaziyetinde olduğunu söylemesi

C) Kanıtlanamaması

C) Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğunu söylemesi

D) Her zaman doğru kabul edimesi

D) Ekonomisinin gelişmekte olduğunu söylemesi


SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Öğreniyorum – II

Konu Testi 02

Bilimsel Araştırma Yapıyorum

1. Bilimsel bir araştırma yapmak isteyen Fuat, araş-

4. Bilimsel araştırma yapan bir araştırmacının,

tırılacak konu için İslam tarihini seçip, İslam tarihinin de dört halife dönemi konusundan araştırma yapmaya karar vermiştir.

çalışması esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış olur? A) Konuyu belirlemesi

Fuat, bilimsel araştırma basamaklarından hangisini gerçekleştirmiştir?

B) Kaynak taraması yapması C) Kaynak belirtmeden eserinde bilgi ve belge kullanması

A) Problemin sınırlandırılması

D) Problemin çözümüne yönelik hipotezler ileri sürmesi

B) Problemin hipotezlerinin ortaya konulması C) Problemle ilgili verilerin toplanması D) Problemle ilgili sonucun bir bütünlük içinde verilmesi

5. 2.

Ayşe, öğretmenin verdiği ödevi araştırmak için kütüphaneye giderek konu ile ilgili kitapları gözden geçirmiştir.

Bilimsel Araþtýrma Basamaklarý

Araþtýrýlacak Bir varsayým konunun ileri sürme belirlenmesi

?

Rapor yazma

Yukarıdaki tabloda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Konunun sınırlandırılması Bilimsel araştırma basamakları göz önüne alındığında Ayşe, bu basamakların hangi aşamasındadır?

B) Araştırmacının merak unsuru

A) Hipotez ileri sürme

D) Gerekli katalog taramasının yapılması

C) Bilgi ve belgelerden oluşan verilerin toplanması

B) Konuyu belirleme C) Kaynak tarama D) Bilgileri sınıflama

6. U Hipotez ileri sürmek ˆ Hipotezleri test etmek z Rapor yazmak

3. Bilimsel araştırmalarda belirli yöntemler kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yöntemlerinden biri değildir?

™ Konuyu tespit etmek 9 Kaynak taraması yapmak Yukarıda verilen bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Konunun belirlenmesi

A) ™ – U – ˆ – z – 9

B) Kaynak tarama

B) ™ – U – 9 – ˆ – z

C) Konunun sınırlandırılması

C) ™ – ˆ – 9 – z – U

D) Yazarından izinsiz alıntı yapılması

D) U – ˆ – ™ – 9 – z


Sosyal Bilgiler

7. Kaynakça, yazılı araştırmalarda, araştırmada ya-

Konu Testi 02

9.

rarlanılan kaylanakların (kitaplar, dergiler, internet adresleri vb.) topluca gösterildiği yayın listesidir. Yapılan çalışmada ister metnin tamamından yararlanılsın, ister metnin sadece araştırmacı için gerekli olan bölümü kullanılsın, yararlanılan tüm yayınların kaynakça olarak gösterilmesi, bilimsel ahlâkın gereği olarak ve yapılan çalışmanın doğruluğunu, güvenirliğini sağlamak için zorunludur.

Babacýðým bugün derste haklarýmýzý aramanýn önemini öðrendik.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kaynakça göstermenin yararları arasında gösterilemez?

Ahmet

A) Araştırmacı, kendi araştırmasında savunduğu görüşlerin doğruluğunu desteklemiş olur. B) Daha sonra yapılacak çalışmalarda, araştırmacılara danışmaları için kaynak önerisinde bulunmuş olur. C) Yapmış olduğu çalışmanın okur tarafından doğruluğunun, tarafsızlığının denetlenmesine olanak sağlamış olur. D) Daha önce yapılan çalışmalardaki araştırmacıların hakkını yemiş olur.

Çok güzel oðlum. Hadi bunu bir örnekle gösterelim. Mahallemizde yanmayan sokak lambasýný bir dilekçe ile TEDAޒa bildirelim. Babasý

Ahmet’le babası Elektrik İdaresi’ne yanmayan sokak lambası ile ilgili bir dilekçe yazarlar ve iki gün içinde lamba tamir edilir. Sokak lambası yanmaya başlar. Ahmet’le babasının yaptığı davranışı en iyi açıklayan yargı hangisidir? A) Sorumluluk ve duyarlılık örneği sergilemişlerdir. B) Maddi menfaat için yapmışlardır. C) Bencil davranmışlardır. D) Sokak aydınlığa kavuşmuştur.

8. Toplumsal yaşamda insanlar birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu etkileşim değişik sorunları da beraberinde getirmektedir. Bazı kimseler bilerek ya da bilmeyerek başkalarının haklarını ihlal edebilirler. Böyle durumlarda haklarının ihlal edildiğini düşünen kimse, yasal yollardan haklarını aramalıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde hak ararken başkalarının haklarının ihlal edildiği söylenebilir? A) Elektrik faturasının yanlış düzenlendiğini düşünen Ahmet Bey’in yetkililere dilekçe yazarak bu durumun düzeltilmesini istemesi B) Yeni bir işe başlayan Banu Hanım’ın sabıka kaydı almak için dilekçe yazıp yetkililere vermesi C) Meltem Hanım’ın mahallesindeki çöplerin toplanmaması üzerine belediyeye dilekçe yazıp durumu yetkililere bildirmesi D) Hastaneye giden Mehmet Bey’in hastalığını beyan ederek sırasını beklememesi ve görevlilerden yardım istemesi

10. Bilgi edinme kanunu; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarıdır. Bilgi edinme hakkı ile; 1. Sorunlarımıza çözümler arayabilir, 2. Demokratik katılım hakkımızı kullanabilir, 3. Haklarımızı koruyabiliriz. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 1 ve 2

D) 1, 2 ve 3


SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Öğreniyorum – III

Konu Testi 03

Sosyal Bilgiler Öğretiminin Amaçları, Atatürk ve Sosyal Bilimler

1. Sosyal bilgiler dersi sayesinde, Türkiye Cumhu-

3. Atatürk’ün, Türk dilini, kültürünü ve tarihini koru-

riyeti vatandaşı olarak vatanımızı ve milletimizi sever, haklarımızı bilir ve kullanırız. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu gerekçeleriyle biliriz.

mak ulusal birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmalar şunlardır: •

Tarihi eserlerin bulunması ve korunması için arkeolojik kazıları desteklemiştir.

Dilin Türkçeleşmesini sağlamıştır.

Milli ve manevi değerlerin topluma kazandırılmasını sağlamıştır.

Bu bilgilere göre, Sosyal bilgiler dersinde; 1. Vatandaşlık bilinci kazanırız, 2. Yasalar önünde herkesin eşit olduğunu biliriz, 3. Sosyal bilgiler sorularını daha kolay çözeriz. yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

Yukarıda verilen çalışmalarda, hangi kurumun etkisinden söz edilmemektedir? A) Türk Dil Kurumu B) Türk Tarih Kurumu C) Türkiye İş Bankası D) Dil - Tarih Coğrafya Fakültesi

2. Sosyal bilgiler dersinin bireylerin yetişmesinde, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişmesinde çok büyük katkıları vardır. Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin etkin bir vatandaş olduğu söylenemez? A)

C)

Ben Nagihan, haklarýmý ve sorumluluklarýmý biliyorum.

Ben Ali. Hukuk kurallarýnýn herkes için baðlayýcý olduðunu, tüm kiþi ve kuruluþlarýn yasalar önünde eþit olduðunu gerekçeleriyle biliyorum.

B)

Ben Gülcan. Özgür bir insan olarak fiziksel ve duygusal özelliklerimin, ilgi istek ve yeteneklerimin farkýndayým.

D) Ben Emre. Sosyal bilgiler derslerinin hangileri olduðunu biliyorum.

4. Sosyal bilgiler dersi öğrencinin; ailesine, milletine, vatanına, Atatürk ilke ve inkîlaplarına bağlı, çalışkan, yaratıcı, özverili, erdemli, girişimci, iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişmesini sağlar. Bu derste öğrenciler; Türk milletinin dünya tarihindeki önemini, milletler ailesi içindeki onurlu geçmişini ve yerini, insanlığa yaptığı hizmetleri kavrayarak büyük bir milletin evladı olduklarını anlar, milletin geleceğine olan güvenlerini arttırır ve Türk milletinin ülküsünü gerçekleştirmek için her fedakarlığı göz önüne alabilecek bir karakter kazanırlar. Sosyal bilgiler dersi alan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ailesine, milletine, vatanına sadık, çalış-kan, araştırıcı bir kişi olarak yetişir. B) Girişimci, iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişir. C) Milleti için çalışan fedakar bir insan olur. D) Milletinin geleceğine olan güveni azalır.


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 03

5. 1. Temel hak ve sorumluluklarını bilen bireyleri

8. 1. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

topluma kazandırmak

2. Türk Dil Kurumu’nun kurulması

2. Türk gençliğine Atatürk ilke ve inkılaplarını öğretmek

3. Dil - Tarih Coğrafya Fakültesi’nin açılması 4. Geometri kitabının yazılması

3. Bilinçli bir toplum yetiştirmek Yukarıda Mustafa Kemal’in yaptığı bazı çalışmalar verilmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal bilgiler dersinin amaçlarındandır?

Hangi çalışma diğerlerinden farklıdır? A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 1, 2 ve 3

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

6. 9. Sosyal bilimlerin ilgilendiği konular arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Bir ülkenin tarihi gelişimi B) Bir ülkedeki tarımda makineleşmenin toplum açısından sonuçları Atatürk, Sosyal bilgilere gereken önemi vermiş ve Sosyal bilgilerin gelişmesi için önemli çalışmalar yapmıştır.

C) İnsan anatomisinin incelenmesi D) Bir bölgenin bitki örtüsü

Buna göre, Atatürk’ün Türk tarihinin aydınlatılması ve milli tarih anlayışının yerleşmesi amacıyla açılmasına öncülük ettiği kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk Dil Kurumu B) Türk Tarih Kurumu C) TBMM

10. Bilgi edinme hakkýný kullanýr.

D) Millerler Cemiyeti

Gerekli durumlarda tüketici Mahkemelerine baþvurur.

Türkiye Cumhuriyeti’ nin etkin ve sosyal vatandaþýyým.

7. Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

?

Toplumu ilgilendiren sorunlarla ilgili dayanýþma içinde olur.

A) Türk gençliğinin ulusal bilincinin gelişmesini sağlamak

Yukarıdaki tabloda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

B) Türk tarihinin derinlemesine incelenmesini sağlamak

A) Sorunları çözmek için yetkililere dilekçe verir.

C) Türk tarihinin sadece Osmanlılardan iberet olmadığını ortaya koymak D) Padişahların yazdıkları şiirlerin sanatsal yönlerini ortaya koymak

B) Karşılaşılan bir soruna karşı duyarsız ve tepkisiz kalır. C) Gerektiğinde kaba kuvvet kullanır. D) Karşılaşılan bir soruna karşı vurdumduymaz olur.


SOSYAL BİLGİLER Yeryüzünde Yaşam – I 1.

Konu Testi 04

Dünya’yı Keşfediyoruz

1. Kutuplara eşit uzaklıkta, Dünya’yı tam ortasından ikiye böldüğü varsayılan hayali çizgiye denir.

3.

30°

50°

20°

2. Ekvator’a paralel birer derecelik aralıklarla çizilen yatay çizgilere denir.

40°

3. Kuzey Kutup Noktası ile Güney Kutup Noktası arasında uzanan yarım daire şeklindeki çizgilere denir.

Koordinat düzleminde taralı olarak gösterilen yerden hangi yöne doğru gidilirse Ekvator’a ve başlangıç meridyenine yaklaşılmış olur?

Verilen tanımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisine aittir? 1 A) Kutup

2

3

Ekvator

Paralel

B) Ekvator

Paralel

Meridyen

C) Meridyen

Paralel

Ekvator

D) Paralel

Meridyen

Kutup

A) Kuzeydoğu

B) Güneybatı

C) Kuzeybatı

D) Güneydoğu

4.

0

Yukarıdaki küre üzerinde gösterilen taralı alan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Güney Yarım Kürede’dir. B) Ekvator çizgisindedir. C) Kuzey Kutup noktasındadır.

2.

?

D) Kuzey Yarım Kürede’dir.

5. Ankara 33° doğu meridyeni ile 40° kuzey paralellerinin kesiştiği nokta üzerinde yer almaktadır. 0

1

Türkiye’nin paralel ve meridyen değerleri şekildeki gibi gösterildiğinde “?” ile gösterilen noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Paralel

2 0

3

4

Meridyen

A) 42° Kuzey

26° Doğu

B) 36° Kuzey

45° Doğu

C) 42° Kuzey

45° Doğu

D) 36° Kuzey

26° Doğu

Buna göre, Ankara küre üzerinde işaretli noktalardan hangisinde yer almaktadır? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 04

6.

20°

15°

9. • Meridyen, bir kutuptan diğer kutba uzanan ve

10°

paralelleri dik kesen yarım çemberlerdir.

10°

• Merdiyenler arası uzaklık Ekvator’dan kutuplara doğru kısalır, ancak meridyenlerin boyları eşittir.

I 0° 10°

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

II 20°

A) Merdiyenler kuzey - güney doğrultusunda uzanırlar.

Şekildeki coğrafi koordinatları gösterilen I ve II numaralı bölgeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

B) Bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir. C) İki meridyen arasındaki uzaklık her yerde 111 km’dir.

A) İkisininde doğusu ile batısı arasında zaman farkı eşittir.

D) Başlangıç meridyeni ile diğer merdiyenlerin uzunlukları birbirine eşittir.

B) II numaralı bölgenin yüzölçümü daha küçüktür. C) Başlangıç meridyeninin batısında yer alırlar. D) İkisi de Ekvator’un güneyinde yer alır.

7. Aşağıda dört bölgenin coğrafi koordinatları verilmiştir.

10. Dünya, Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık bir

38° 39° 40° 41° 42° 43° 42°

şekle sahiptir. Bu şekle geoit denir.

41°

1

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin geoit olmasının sonuçlarından biri değildir?

40° 39°

2

38°

A) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısının küçülmesi

37°

3

36° 4

35°

B) Dünya’nın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısının karanlık olması

34°

C) Paralellerin boylarının Ekvator’dan kutuplara doğru kısalması

Buna göre, yukarıdaki şekilde numaralandırılmış bölgelerden hangisi Türkiye sınırları içerisinde yer almaz? A) 1

8.

B) 2

C) 3

25° 24° 23° 22° 21° 20°

D) Kuzey Yarım Küre’de Güney Yarım Küre’den daha fazla insanın yaşaması

D) 4

14° 13° 12°

11.

I. Başlangıç meridyeni Greenwich’tir.

11°

II. İki paralel arası zaman farkı 4 dakikadır.

10°

Yukarıda coğrafi koordinatları verilen alanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kuzey yarımkürededir. B) En kuzeyi ile en güneyi arasındaki kuşbakışı mesafe 333 km dir. C) Başlangıç meridyeninin doğusundadır. D) En doğusu ile en batısı arasında 12 dakikalık zaman farkı vardır.

III.

İki meridyen arası mesafe her yerde 111 km’dir.

IV. En büyük paralel dairesi Ekvator’dur.

Paralel ve merdiyenlerin özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


SOSYAL BİLGİLER Yeryüzünde Yaşam – II

Konu Testi 05

Ülkemizin Coğrafi Konumu

1. Özel konum; bir ülkenin dağlara, ovalara, önem-

3.

li ticaret yollarına v.b özelliklere göre bulunduğu yerdir.

IV

I

II III

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, özel konumun sonuçlarından birisi olarak gösterilemez? A) Bir ülkede aynı anda farklı iklim özelliklerinin varlığı

0

Haritada gösterilen kıtalardan hangisi diğerlerine göre, daha fazla yer kaplamaktadır?

B) Kara ve deniz ticaretlerinin gelişmiş olması C) Sıcaklık değerlerinin yıl boyunca farklılık göstermesi

A) I

B) II

C) III

D) IV

D) Uranyum ve Toryum madenleri bakımından zengin olması

4. I

IV

III

2. Ülkemize ait bazı özellikleri aşağıdaki öğrenciler

II

belirtmiştir. Üç tarafýnýn denizlerle çevrili olmasý

Kýyý kesimlerde iç kesimlere göre daha fazla yaðýþýn görülmesi

Sanem

Halil

Ülkemizin doðusu ile batýsý arasýnda 76 dakikalýk zaman farkýnýn olmasý

Asya ve Avrupa kýtalarýnda yer almasý

Funda

Harita üzerindeki işaretli yerlerden hangisinin Büyük Okyanus’a kıyısı yoktur? A) I

B) II

C) III

D) IV

5. Aşağıda ülkemizle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Ferhat

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söyledikleri, ülkemizin özel konumu ile ilgili değildir? A) Halil

B) Sanem

C) Ferhat

D) Funda

I.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur.

II.

Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık yerel saat farkı vardır.

III. Doğa güzellikleri bakımından zengindir. IV.

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.

Verilen özelliklerden kaç tanesi ülkemizin özel konumu ile ilgildir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 05

6. Türkiye’nin matematik konumu gözönüne

9.

alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3

1

2

A) Ilıman kuşakta yer almaktadır. B) Dört mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. C) Doğusu ile Batısı arasında 76 dakikalık yerel saat farkı bulunmaktadır.

Yukarıdaki haritada dünya üzerinde yer alan kıtalar gösterilmiştir.

D) Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir.

Numaralarla gösterilen kıtalar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7.

2

1

Türkiye; Asya ve Avrupa kýtalarýnýn birbirine en çok yaklaþtýðý noktada bulunmaktadýr. Bu nedenle ülkemiz, bu iki kýta arasýnda önemli bir köprü görevi görür.

3

A) Asya

Afrika

Avrupa

B) Avrupa

Asya

Afrika

C) Afrika

Amerika

Asya

D) Afrika

Avrupa

Amerika

Sinem

Buna göre Sinem, Türkiye’nin hangi özelliğini vurgulamıştır? A) Özel konumunu B) Matematik konumunu C) İklim özelliklerini D) Nüfus yapısını

10. 8. Türkiye’nin özel konumunun sonuçları ile ilgili verilen,

Türkiye; ormanları, denizleri, akarsuları, 1. gölleri ve verimli topraklarıyla yer üstü kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.

(1) Benim yaþadýðým yer Kuzey Yarým Küre’de yer alýr. (2) Ortalama yükseltisi oldukça fazladýr. (3) Nüfus yoðunluðu azdýr. (4) Doðusu ile batýsý arasýnda 4 meridyenlik fark vardýr.

Türkiye, Dünya’nın en büyük petrol rez2. ervlerinin bulunduğu Orta Doğu’ya çok yakındır. 3.

Türkiye’de dört mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır.

bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız 1

B) Yalnız 3

C) 1 ve 2

D) 1, 2 ve 3

Amrabat

Buna göre, Amrabat’ın yaşadığı kentin özelliklerinden hangileri matematik konumu hakkında bilgi verir? A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 2 ve 3

D) 1 ve 4


SOSYAL BİLGİLER Yeryüzünde Yaşam – III 1.

1

0

1

2

Konu Testi 06

Dünya Kağıt Üzerinde 3

4 km

1 cm

4. Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Ölçeğin büyük veya küçük olması, haritada birçok özellikte değişikliğe neden olur.

Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi haritada, ölçeğe bağlı olarak değişiklik göstermez?

A) 1/10.000

B) 1/100.000

A) Ayrıntı

C) 1/20.000

D) 1/200.000

B) Hata oranı C) Duvarda kapladığı alan D) Paralel ve meridyenler

2. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi daha küçüktür? A) 1/200.000

B) 1/50.000

C) 1/100.000

D) 1/2500

5. Öğretmeni Şüheda’ya yaşadığı bölgenin haritasını çizmesi için ödev vermiş, haritanın oldukça ayrıntılı olmasını istemiştir. Ege Bölgesi’nde yaşayan Şüheda, öğretmenin istediği haritayı çizmek için aşağıdaki ölçeklerden hangisini kullanmalıdır?

3. İzci kampına katılan dört arkadaş, ellerindeki haritaların birbirinden farklı olduklarını farkederler.

A) 1/100.000

B) 1/80.000

C) 1/800.000

D) 1/10.000.000

Bu durumda, hangi öğrenciye ait haritada Van Gölü daha az yer kaplamaktadır?

A)

C)

1/80.000

1/1.000.000

B)

D)

1/100.000

6. Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita ola1/500.000

bilmesi için gerekkli olan şartlardan birisi değildir? A) Ölçek B) Düzleme aktarma C) Kuşbakışı görünüm D) Kabartma


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 06

7.

9.

1/100.000 I. harita

GELÝBOLU

GÖKÇEADA

ÇANAKKALE

1/5.000.000 II. harita

1/1.500.000 III. harita

Yukarıda verilen üç ayrı ölçekle Türkiye’nin haritaları çizilmiştir.

dfs

Aşağıdakilerden hangisi ölçekleri farklılık gösteren bu üç harita için doğru bir bilgi değildir?

BOZCAADA

A) Ayrıntı gösterme güçleri farklıdır. EDREMÝT KÖRFEZÝ

Yukarıdaki haritanın boyutlarını iki katına çıkarttığımızda aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlenir?

B) Ayrıntı en fazla II. haritadadır. C) Duvarda kapladıkları alan farklıdır. D) En az küçültülen I. haritadır.

A) Ayrıntı azalır B) Ölçek küçülür C) Ölçek paydası büyür D) Ayrıntı artar

10. Bir atlasta, kıtaları gösteren haritalar eşit boyuttaki sayfalara çizilmek istenmiştir. Buna göre, aşağıdaki kıtalardan hangisine ait haritanın ölçeği en küçük olmalıdır?

8. Aşağıdaki haritalardan hangisi ayrıntıyı daha fazla gösterir?

A) C)

A)

Afrika Antartika

B)

Avrupa

D)

Asya

1/27.000.000

B)

11. Aşağıdaki tabloda iki Türkiye haritasının ölçekleri 1/33.300.000

verilmiştir.

C) 1. Harita 1/200.000 2. Harita 1/100.000 1/44.400.000

D)

Buna göre yukarıdaki haritalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. Haritanın ölçeği daha küçüktür. B) 2. Haritada ayrıntı daha fazladır.

1/47.000.000

C) 2. Haritada bozulma oranı daha azdır. D) Düzlem üzerinde kapladığı alan geniştir.


SOSYAL BİLGİLER Yeryüzünde Yaşam – IV

Konu Testi 07

Dört Mevsim Türkiye

1. Karasal iklim ülkemizde görülen en yaygın iklim

4. Aşağıdaki haritada ülkemizde Akdeniz ikliminin

çeşididir. Bu iklimin en önemli özelliği havanın çabuk ısınıp, soğumasıdır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.

görüldüğü yerler ve Ocak ayındaki ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında karasal iklimin etkili olduğu bir bölgede aşağıdaki iklim özelliklerinden hangisi görülmez?

5-8°C

A) Yıllık sıcaklık farkları yüksektir.

10 -11°C

B) Kış aylarında don olayı görülmektedir. C) Her mevsim yağış görülür. D) Yükseltiyle birlikte karasallık şiddetini arttırır.

2. Akdeniz kıyılarında Torosların denize paralel uzanması nedeniyle iç kesimlerde ve yükseklerde Akdeniz iklimi görülmez. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Kış mevsiminde en yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyılarında görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmaktadır? A) Denizellik ve enlem B) Yerşekilleri C) Yükselti D) Karasallık

A) Enlem B) Dağların uzanışı C) Matematik konum D) Boylam

5. Aşağıda Türkiye’deki iki merkeze ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir.

3. Yaz mevsiminde Türkiye’nin her yerinde sıcaklıklar yüksektir. Aşağıdaki haritada bazı bölgelerin Temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.

18°C

Yaðýþ (mm)

KIRKLARELÝ

Sýcaklýk (°C) 40

30°C

Sýcaklýk (°C)

300

40

250

30

250

30

200

20

200

20

150

10

150

10

100

0

100

300

50

31°C

RÝZE

Yaðýþ (mm)

0

O Þ M N M H T A E E K A

–10

50

–20

0

Aylar

0 –10 O Þ M N M H T A E E K A

–20

Aylar

Buna göre, en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Grafiklerden yararlanarak iki merkezin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ortak olduğu söylenebilir?

A) Denizellik

A) Yıllık yağış miktarları

B) Enlem ve karasallık

B) Sıcaklığın en fazla olduğu aylar

C) Yükselti

C) Yağışın en fazla düştüğü aylar

D) Yerşekilleri

D) Yaz kuraklığının şiddeti


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 07

6. Aşağıdaki tabloda Türkiye iklimini etkileyen faktör-

8.

2

ler ve iklim özellikleri eşleştirilmiştir.

Enlem

Basýnç merkezlerinin etkisi ve rüzgâr

Kara ve deniz daðýlýþý

?

Akdeniz kýyýlarýndaki sýcaklýk ortalamalarý Karadeniz ve Marmara denizindeki sýcaklýk ortalamalarýndan daha fazladýr.

1

Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangilerinde karasal iklim görülür?

Sibirya yüksek basýncý baþta Doðu Anadolu olmak üzere kýþlarýn sert ve soðuk geçmesine neden olur. Kýyýlardan iç kesimlere doðru gidildikçe deniz etkisinin ve nem oranýnýn azalmasýna baðlý olarak günlük ve yýllýk sýcaklýk farklarý artar.

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 3 ve 4

D) 2 ve 3

9.

I. Kışları soğuk, kar yağışlı ve uzun sürer.

Ýç Anadolu Bölgesi ile ayný enlemlerde olduðu halde Doðu Anadolu Bölgesi’ndeki sýcaklýk ortalamalarý daha düþüktür.

Yukarıdaki tabloda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? A) Denizellik

4

3

II. Yazlar kısa, sıcak ve kurak geçer. III.

Yağışlar daha çok ilkbahar veya yaz aylarında görülür.

Yukarıda iklim özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Karasal iklim

B) Akdeniz iklimi

C) Karadeniz iklimi

D) Muson iklimi

B) Dağların uzanış biçimi C) Bakı D) Yükselti

10. Aşağıdaki grafiklerde Rize, Kars, Antalya ve Ankara illerinin mevsimlere göre yağış dağılımı gösterilmiştir.

%21 i

7. Türkiye genel olarak Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Ancak ülkemizde çeşitli iklim tipleri görülmektedir. Bu durum üzerinde;

Y

S %35

Y

%35 %29

%15 Rize

S Y %19 %1

K

i %31

S %19

Kars

%15 K

Y S %15 %19 %64

i %16

K Antalya

i

%34

%32

K

Ankara

Grafiklere göre, merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

1. Yerşekilleri

A) Antalya en az yağışı yaz mevsiminde almaktadır.

2. Yükselti 3. Denizellik faktörlerinden hangisi ya da hangileri etkilidir? A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 1 ve 2

D) 1, 2 ve 3

B) İlkbahar yağışları en fazla Ankara’da görülmektedir. C) Karasal iklimin görüldüğü Kars’ta en fazla yağış ilkbahar ve yaz mevsimlerinde görülmektedir. D) Ankara’da kış aylarında yağış daha çok kar şeklindedir.


SOSYAL BİLGİLER

Konu Testi 08

Yeryüzünde Yaşam – V 1.

Dört Mevsim 3.

1

Kumlarýn ortasýnda bir vaha da yaþýyorum. Yaþadýðým yere bazen yýllarca yaðmur yaðmaz. Günlük yaþamda en büyük yardýmcým develerdir.

4

2 3

Yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan alanlardan hangisinde yıl boyunca yağışlar kar şeklindedir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4 Yukarıdaki insanın yaşadığı yerde hangi iklim görülmektedir?

2. Aşağıdaki grafikte bir yerleşim yerinin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği gösterilmiştir. Yaðýþlar (mm)

Sýcaklýk

Yaðýþ

B) Kutup iklimi

C) Ekvator iklimi

D) Muson iklimi

4. • Dört mevsim yağış görülmektedir. • Yüksek sıcaklıklar görülmektedir.

Sýcaklýk (°C)

250

50°

200

40°

150

30°

100

20°

50 0

A) Çöl iklimi

O Þ M NMH T A E E K A

• Yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır. Yukarıda özellikleri verilen iklim tipine ait grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? B)

A) Yaðýþlar (mm) 400

Sýcaklýk

Yaðýþ

Sýcaklýk (°C) 40°

Yaðýþlar (mm) 400

Sýcaklýk

Yaðýþ

Sýcaklýk (°C) 40°

10°

300

30°

300

30°

200

20°

200

20°

100

10°

100

10°

Grafiğe bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yılın hiç bir ayında sıcaklık sıfırın altına düşmemiştir. B) Her mevsim yağış görülmektedir. C) En fazla yağış ilkbahar aylarında görülmektedir. D) Zeytin ve turunçgil tarımı için uygun bir iklim vardır.

0

O Þ MN MH T A E E K A

C)

0

O Þ MN MH T A E E K A

D)

Yaðýþlar (mm) 400

Sýcaklýk

Sýcaklýk Yaðýþ (°C) 40°

Yaðýþlar (mm) 400

Sýcaklýk

Yaðýþ

Sýcaklýk (°C) 40°

300

30°

300

30°

200

20°

200

20°

100

10°

100

10°

0

O Þ MN MH T A E E K A

0

O Þ MN MH T A E E K A


Sosyal Bilgiler

5.

Konu Testi 08

Yaðýþlar (mm) 300

Sýcaklýk

Yaðýþ

Sýcaklýk (°C) 40°

250

30°

200

20°

150

10°

100

Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi Asya III. kıtasının güneyinde ya da doğusunda kalan ülkelerde görülür.

O Þ MN MH T A E E KA

I. Yazlar yağışlı, kışlar ılık ve kuraktır. II. Bitki örtüsü ormanlardır.

– 10°

50 0

8.

– 20°

Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine aittir?

Yukarıdaki grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) En fazla yağış kış mevsiminde görülür.

A) Tropikal iklim

B) Ekvatoral iklim

C) Muson iklimi

D) Okyanusal iklim

B) Kış aylarında sıcaklık 0° nin altına düşmektedir. C) Her mevsim yağış görülmektedir. D) Yağış yaz aylarında yağmur şeklindedir

9. 6. Genel olarak kutuplarda görülen kutup ikliminde; • Sıcaklık 0°C’nin altındadır. • Yıllık yağış çok az olup kar şeklindedir. Buna göre, kutup iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Yaðýþlar (mm) 120

Yaðýþ

Sýcaklýk (°C) 30°

100

25°

80

20°

60

15°

40

10°

20

0

A) Kutup bölgelerinde görülür.

Sýcaklýk

O Þ MN MH T A E E KA

Yukarıda yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilen yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Bitki örtüsü yoktur. C) Yaz aylarındaki yağış miktarı kış aylarındaki yağış miktarından fazladır.

A) Kış aylarında sıcaklık 0°C’nin altına düşmez.

D) Yağışlar kar şeklindedir.

B) En fazla sıcaklık temmuz ve ağustos aylarında görülmüştür. C) En az yağışı nisan ve mayıs aylarında almıştır.

7. Aşağıdaki tabloda bazı iklim tipleri ve bu iklim tiplerinde hakim olan doğal bitki örtüsü eşleştirilmiştir. İklim Tipi

Hakim olan bitki örtüsü

1. Çöl iklimi

Dikenli bitkiler

2. Muson iklimi

Orman

3. Ekvatoral iklim

Gür ve geniş yapraklı ormanlar

4. Karasal iklim

Maki

10.

B) 2

C) 3

....................?.................

Her mevsim yaðýþlýdýr.

Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) 1

D) Yıllık sıcaklık farkı azdır.

D) 4

Yýllýk sýcaklýk Bitki örtüsü gür ortalamasý 25°C ve geniþ yapcivarýndadýr. raklý ormanlardýr.

Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çöl iklimi

B) Kutup iklimi

C) Ekvator iklimi

D) Muson iklimi


SOSYAL BİLGİLER Yeryüzünde Yaşam – VI 1. İnsanlar yerleşim yerlerini seçerken iklim koşulları, sulama, tarımsal faaliyetler, ulaşım gibi faktörleri göz önüne alırlar.

Konu Testi 09

Kimler Geldi, Kimler Geçti 4. İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan uygarlıklar çok tanrılı bir inanca sahip olmuşlardır. Bu duruma;

Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisi yerleşim yeri olarak en az tercih edilebilir? A) Sönmüş yanardağ etekleri B) Verimli ovalar C) Akarsu boyları

1. Friglerin toprak ve bereket tanrıçası Kibele’yi en büyük tanrı kabul etmeleri 2. Urartuların ibadet ettikleri tapınakları temiz tutmaları 3. Hititlerin her tabiat olayını düzenleyen ayrı bir tanrının varlığına inanmaları

D) Çöller ve kutuplar

gelişmelerinden hangisi ya da hangileri örnek olarak gösterilebilir?

2. Mezopotamya’da kurulan Asurlularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 1, 2 ve 3

A) Dünya’nın ilk kütüphanesini kurmuşlardır. B) Başkentleri Ninova’dır.

5. Çatalhöyük’te yapılan kazılarda;

C) Yazıyı Anadolu’ya getirmişlerdir. D) İlk Anayasa olarak bilinen Hammurabi Kanunları’nı hazırlamışlardır.

1. Çanak ve çömlekler bulunmuştur 2. Takı ve süs eşyalarına rastlanılmıştır 3. Yazılı tabletlere rastlanılmıştır 4. Mağara duvarlarında resimler görülmüştür

3. M.Ö 750 - M.Ö. 600 yılları arasında Anadolu’da yaşayan Friglerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Çatalhöyük’te tarihi devirlerin başladığına kanıt olarak gösterilebilir? A) 1

1-

Frigler merkezi krallıkla yönetilmiş ve orduya büyük önem vermişlerdir.

2-

Frigler üretimin sürekliliğini sağlama amacıyla sert kanunlar yapmışlardır.

3-

Friglerde dokumacılık gelişmiş, tapates adını verdikleri halı ve kilimleri meşhur olmuştur.

4-

Fenike alfabesini kullanan Friglerde tablet yazıcılığı yaygınlaşmıştır.

B) 2

C) 3

D) 4

6. Lidyalılar, İyonyalıların Anadolu ve ön Asya ile ticaret yapmalarını engellemişlerdir. Bunun üzerine İyonyalılar donanmalarıyla Akdeniz ve Karadeniz’e açılmışlar, koloniler kurmuşlardır. Bu durumun oluşmasında; 1. Askeri gücü artırma 2. Diğer devletlere siyasal ve ekonomik alanlarda üstünlük sağlama 3. Dini inanışlarını yayma Yukarıdaki verilenlerden hangileri Friglerin tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını göstermektedir?

düşüncelerinden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4

C) 1 ve 3

D) 1, 2 ve 3


Sosyal Bilgiler

7.

Yapýlan araþtýrmalar ilk tarihi belgelerin M.Ö 3200 yýlýnda Mezopotamya’da bulunduðunu göstermektedir. Anadolu’da bulunan ilk tarihi belgelerin geçmiþi ise M.Ö 2000 yýlýna kadar dayanmaktadýr.

Konu Testi 09

9. Mezopotamya Uygarlýklarý

Sümerler

Asurlular

Akadlar

?

Yukarıdaki tabloda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Hititler

B) Babiller

C) Urartular

D) İyonlar

Verilen bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Mezopotamya İlk Çağ’ı Anadolu’dan önce yaşamıştır. B) Anadolu uygarlığı, Mezopotamya uygarlığından daha köklüdür. C) Uygarlıklar çağları aynı anda yaşamamışlardır.

10. İlk Çağ’da Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya adı verilmiştir.

D) Anadolu’ya yazı Mezopotamya’dan sonra gelmiştir.

Mezopotamya’nın; 1. Topraklarının verimli olması 2. İkliminin insan yaşamına elverişli olması 3. Göç yollarının üzerinde bulunması özelliklerinden hangileri tarih boyunca çeşitli kavimlerin yerleşmesinde etkili olmuştur? A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

8. Andolu’da kurulan İlk Çağ uygarlıklarından; • Frigler ve Lidyalılar Fenike alfabesini kullanmışlardır. • Urartular, Asurlulardan öğrendikleri çivi yazısını kullanmışlardır. • Hititler, Mısır uygarlığının etkisiyle hiyeroglif ve çivi yazısını kullanmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

11.

Devir

Yerleşim yerleri

Yontma Taş Devri

Antalya - Karain Mağarası

Cilalı Taş

Konya - Çatalhöyük

Maden Devri

Çanakkale - Truva

A) Frigler ile Lidyalılar arasında iyi ilişkiler kurulduğunu

Yukarıdaki tabloya bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

B) Urartuların, Anadolu uygarlıklarından etkilenmediğini

A) Ülkemizde tarihi çağlar sırasıyla yaşanmıştır.

C) Anadolu Uygarlıklarının farklı uygarlıklardan etkilendiğini D) Anadolu uygarlıklarının Mezopotamya uygarlıklarından daha gelişmiş olduğunu

B) Yaşam alanı için en uygun yer Anadolu’dur. C) Anadolu, İlk çağlardan bu yana sürekli yaşam alanı olarak tercih edilmiştir. D) Yerleşim alanı olarak mağara tercih edilmiştir.


SOSYAL BİLGİLER Yeryüzünde Yaşam – VII 1. Lidyalılar, deniz ticaretinde Fenike ve Yunanlılarla rekabet edemediklerinden dolayı kara ticaretine yönelmişlerdir. Bu amaçla Sard şehrinden başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan “Kral Yolu”nu yapmışlardır.

Kimler Geldi, Kimler Geçti 4. Aşağıdaki tabloda İlk Çağ uygarlıklarının gerçekleştirmiş olduğu bazı faaliyetler eşleştirilmiştir.

Asurlar

Anadolu’da ticaret kolonileri kurarak ticareti geliþtirmiþlerdir.

Babiller

Dünya’nýn ilk anayasasý olarak kabul edilen Hammurabi Kanunlarýný hazýrlatmýþlardýr.

?

Tarihte ilk yazýyý kullanan uygarlýktýr.

Lidyalýlar

Tarihte ilk parayý kullanan uygularlýktýr.

Buna göre, Kral Yolu’nun açılması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmamıştır? A) Doğu - Batı ticaretini canlandırmıştır. B) Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ekomomik bağları güçlendirmiştir. C) Lidyalıların uzun süre ayakta kalmasını sağlamıştır. D) Anadolu ile Mezopotamya arasındaki kültür alış-verişini hızlandırmıştır.

2. Anadolu uygarlıklarından olan Lidyalıların savunma kuvvetleri paralı askerlerden oluşmuştur. Bu sebeple Lidya Devleti’nin ömrü diğer Anadolu uygarlıklarına göre daha kısa olmuştur. Buna göre, Lidya Devleti’nin kısa ömürlü olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Konu Testi 10

Yukarıdaki eşleştirme tablosunda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? A) Frigler

B) Sümerler

C) Akadlar

D) Hititler

A) Asker ücretlerinin düşük olması B) Paralı asker sayısının az olması C) Paralı askerlerde vatan ve millet duygusunun zayıf olması D) Paralı askerlik yapacak insan kaynağının olmaması

3. Hititlerde ülke yönetiminde kralın yanında “Tava-

5. Aşağıda Friglere ait bazı özellikler verilmiştir. 1-

2-

A) Kralın yönetimde yetersiz olduğunu B) Ülke yönetiminde kadınların da söz sahibi olduğunu

Friglerin tiftik keçisinin yününden yaptıkları ve Tapates adını verdikleri halı ve kilim dokumaları önemli bir ihraç malı olmuştur.

3-

Frigler, üretimin, bolluk ve bereketin sembolu olarak, ilkbaharın gelişini törenlerle kutlamışlardır.

4-

Friglerde toprak ve bereket tanrısı Kibele en büyük Tanrı sayılmıştır.

nanna” denilen kral hanımları da söz sahibi olmuşlardır. Bu durum Hititlerin ülke yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

Friglerin başkenti Gordion, Kral Yolu üzerinde yer almaktadır.

Yukarıda verilenlerden hangileri Friglerin ticari faaliyetlerde bulunduklarına kanıt olarak gösterilebilir?

C) Kralın yetkilerinin kısıtlandığını

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

D) Ahiret inancının olduğunu

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 10

6. Urartular da taş işlemeciliği gelişmiş, yaptıkları Van Kalesi günümüze kadar ulaşmıştır. Oda şeklinde kaya mezarları yapan Urartular, Mezarlara günlük yaşamda kullanılan eşyaları koymuşlardır. Bu uygulama Urartuların; 1. Ölümden sonraki hayata inanmaları 2. Çok tanrılı dine inanmaları

9. İlk Çağ’da İyonya’da; 1. Şehir devletlerinin kurulması 2. Özgür düşünce ortamının olması 3. Çok tanrılı dini inanışın yaygın olması gibi gelişmelerden hangisi ya da hangileri bilim ve sanatın gelişmesine ortam hazırlamıştır?

3. Savaşçı bir millet oldukları

A) Yalnız 1

B) Yalnız 3

özelliklerinden hangisi ya da hangilerini göstermektedir?

C) 1 ve 2

D) 2 ve 3

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

10. • İyonyalılar, dış tehditlere karşı tiran denilen 7. 1.Tarihte bilinen ilk antlaşmayı yapmışlardır. 2.Kral Yolu’nu yapmışlardır. 3.Sulama amaçlı kanallar açmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen uygarlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? 1

8.

2

3

güçlü devlet adamlarına yönetimi bırakmışlardır. • Urartular sulama kanalları, bentler ve göletler inşaa etmişlerdir. • Lidyalılar İzmir Efes’ten başlayıp Mezopotamya’daki Ninova’ya kadar ulaşan Kral Yolu’nu yapmışlardır. Yukarıdaki bilgilerde İlk Çağ’da kurulan medeniyetlerle ilgili hangi konudan bahsedilmemiştir?

A) Frigler

Urartular

Hititler

B) Hititler

Lidyalılar

Urartular

C) Lidyalılar

Frigler

Hititler

A) Ticaret

B) Yönetim

D) Urartular

Lidyalılar

Hititler

C) Tarım

D) Din ve inanış

Hititlerde krallýk babadan oðula geçerdi. Kral, baþrahip, baþko-mutan ve baþyargýç sayýlýrdý. Tavananna adý verilen kraliçe yönetimde etkiliydi. Kral sefere çýktýðýnda ülkeyi o yönetirdi. Kral soylulardan oluþan Pankuþ meclisine karþý sorumluydu. Pankuþ meclisi gerektiðinde kral ve kraliçeyi yargýlardý.

Yukarıda anlatılanlara göre Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11. • Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurmuşlar ve deniz ticaretini geliştirerek zenginleşmişlerdir. • Merkeziyetçi bir yönetimin baskısı olmadığı için demokratik yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. • Dini inanç olarak Yunanlıların etkisinde kalmışlardır. • Efes, Milet, İzmir, Foça, Didim gibi Batı Anadolu şehirlerine sahip olmuşlardır.

A) Kralın yetkileri sınırsız değildir.

Yukarıda verilen özelliklerin ait olduğu İlk Çağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kadınların ülke yönetiminde söz sahibi olduğu görülmüştür.

A) İyonlar

B) Urartular

C) Hititler

D) Lidyalılar

C) Halk arasında eşitlik vardır. D) Mecliste belli bir sınıf yer alabilmektedir.


SOSYAL BİLGİLER İpek Yolu’nda Türkler – I 1.

Konu Testi 11

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri

Türk ismini kullanan ilk devlettir.

Yaþantýlarýný anlatan kitabeler býrakmýþlardýr.

Ömer

Nazlý

Gök tanrý dinine inanmýþlardýr.

Tarihte kurulan ilk Türk devletidir.

3. İlk Türk devletlerinde ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmaktadır. Kağan’a hükümdarlık Gök Tanrı tarafından verilir. Bu yetkiye de Kut denilmektedir. Kut anlayışına göre ülke hükümdarlığına bütün hanedan üyelerinin gelebilme yetkisi verilmiştir. Buna göre, ilk Türk devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Hükümdarlığa seçimle gelindiğine B) Hanedan üyeleri arasında taht kavgaları yaşanmadığına C) Devletin ömrünün uzun sürdüğüne D) Egemenliğin kaynağının ilahi güce dayandırıldığına

Burhan

Duygu

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği özellik Kök Türk devletine ait bir özellik değildir? A) Ömer

B) Burhan

C) Nazlı

D) Duygu

4. Uygurların; 1. Tarımsal üretime önem verme 2. Kağıt, matbaa ve kendilerine özgü alfabe kullanma 3. Duvar resimleri ve minyatürler yapma

2.

Ben Hunlu bir askerim. Orta Asya’da yaþarken Çinlilerin baskýsý sonucu göç etmek zorunda kaldýk. Ayrýca yeni yerler fethetmek istiyorduk. Bunun yanýnda kuraklýk ve topraklarýn verimsizleþmesi bizim baþka yerlere göç etmemize neden oldu.

faaliyerlerinden hangisi ya da hangileri gelişmiş bir kültürel yapıya sahip olduklarını gösterir? A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 1 ve 2

D) 2 ve 3

5. Türkler, çeşitli nedenlerle bulundukları yerleri terk ederek Asya, Avrupa ve Afrika’nın çeşitli yerlerine göç etmişlerdir.

Buna göre, Türklerin Orta Asya’dan göç etme sebeplerinin hangi alanla ilgili olduğu söylenemez? A) Siyasi

B) Doğal

C) Kültürel

D) Ekonomik

Aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin başlıca nedenlerinden biri değildir? A) İklim değişikliği ve kuraklık B) İç mücadelelerin artması C) Çinlilerin baskısı D) İpek Yolu’na sahip olma düşüncesi


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 11

6. Orta Asya, Türk göçleri sonucunda; •

Türkler, gittikleri yerlerde güçlü devletler kurmuşlardır.

Farklı kültürlerin ve toplumların kaynaşmasını sağlamışlardır.

Bazı Türk boyları yerli halkla kaynaşarak dini ve milli kimliklerini kaybetmişlerdir.

9. • Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.

B) Sosyal

C) Kültürel

D) Ekonomik

En parlak dönemlerini Mete Han zamanında yaşamışlardır.

Türk tarihinde onlu sisteme göre düzenlenmiş ilk ordu bu dönemde kurulmuştur.

Orta Asya’daki Türk siyasi birliğini sağlayan ilk devlettir.

Yukarıda genel özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir ?

Yukarıdaki ifadelerde göçlerin hangi alandaki sonuçlarından söz edildiği söylenebilir? A) Siyasi

A) Asya Hun Devleti B) Kök Türkler C) Uygurlar D) Karahanlılar

7. Hunlar, otlaklarda at, sığır ve koyun gibi hayvanlar yetiştirmişlerdir. Herkesin kendine ait toprağı bulunurdu. Halk iklimin ve toprağın elverişli olduğu bölgelerde tarımla uşraşmıştır. Yalnızca bu bilgilere bakılarak Hunluların geçimlerini, 1. Hayvancılık 2. Tarım 3. Ticaret faaliyerlerinden hangisi ya da hangileriyle sürdürdükleri söylenebilir? A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 1, 2 ve 3

10.

Mete Han döneminde, Büyük Hun devleti güçlenmiþ ve çok geniþ sýnýrlara ulaþmýþtýr. Orta Asya’daki bütün Türk boylarý arasýnda birlik saðlanmýþtýr. Askeri ve idari alanda diðer Türk devletlerinin örnek alýndýðý bir sistem kurulmuþtur.

8. İlk Türk devletlerinin, 1. Farklı boylardan oluşması 2. Göçebe yaşam tarzını benimsemeleri 3. Gök Tanrı inancına sahip olmaları 4. Çin ile mücadele etmeleri gibi özelliklerinden hangisi ya da hangileri geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunun göstergesidir?

Verilen bilgilere göre Mete Han ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Orta Asya’daki Türk siyasi birliğini sağladığı B) Türk devleti ve ordu teşkilatının kurucusu olduğu

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Mete Han zamanında Hunlular en güçlü dönemlerini yaşadıkları

C) 2 ve 3

D) 2, 3 ve 4

D) Yerleşik hayata geçişin bu dönemde başladığı


SOSYAL BİLGİLER İpek Yolu’nda Türkler – II 1.

M.Ö 209’da tahta çýktým. Babamýn yaptýðý gibi bende Çin’e saldýrýlarda bulundum. Çin’i yenerek vergiye baðladým. Ancak Türklerin Çinliler ile bir arada yaþamasýna ve Çin’e yerleþmesine izin vermedim.

Konu Testi 12

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri 3. Mani dini hayvan etinin yenmesini yasaklayan, savaşa karşı çıkan felsefesi ile Türk adet, gelenek ve yaşantısına uygun değildi. Uygurların mani dinini benimsemesinden sonra hayatlarında bir takım değişiklikler olmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Uygurlarda yaşanan bu değişikliklerden birisi değildir? A) Uygurların yerleşik hayata geçmeleri B) Tarım ve ticaretle uğraşmaları C) Şehircilik ve mimarinin gelişmesi

Mete Han

D) Savaşçılık özelliklerinin daha da artması

Mete Han’ın bu şekilde uygulama yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Çinlilerden korkması B) Türklerin milli kimliklerini kaybedeceği endişesi C) Göçebe bir hayat tarzını benimsemesi D) Devletin ekonomik ve siyasi bakımdan güçlenmesi

4.

Kök Türkler yazýlý hukuk anlayýþý geliþmemiþ, buna karþýlýk sözlü hukuk kurallarý yaygýn þekilde kullanýlmýþtýr. Bu durumun temel nedeni neler olabilir?

2. Tarih boyunca ordu - millet olarak anılan Türkler, ordularında atı kullanmışlar yine kendilerine özgü sporlardan olan ciriti, ok atmayı ve güreşi nesilden nesile aktarmışlardır. Buna göre Türkler ile ilgili olarak; 1. Türklerin askeri amaçlı sporları tercih ettikleri 2. Türklerin hiçbir savaşta yenilmediği 3. Güreşin geleneksel bir Türk sporu olduğu

Adalete önem verilmemesi

Gök Tanrý inancýna sahip olmasý Doðan

Emine

Farklý milletlerin ve kültürlerin etkisinde kalýnmasý

Arif

Zeynep

Göçebe bir yaþam sürdürülmesi

yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?

Öğretmenin sorusuna öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

A) Arif

B) Zeynep

C) 2 ve 3

D) 1 ve 3

C) Doğan

D) Emine


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 12

5. Aşağıda II. Köktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın kardeşi Kül Tigin adına diktirdiği yazıttan bazı cümleler verilmiştir.

8.

1-

Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılan anlayıştır.

2-

Türk gelenek ve göreneklerinden meydana gelen sözlü hukuk kurallarıdır.

Hakanın başkanlığında devlet işlerinin karara bağlandığı kuruldur.

1-

Tanrı istediği için Kağanlık tahtına oturdum.

2-

Türk beyleri Türk adını bırakmış Çin adını tutup Çin kağanına itaat etmiş.

3-

3-

Ölecek milleti diriltip besledim, çıplak milleti zengin kıldım.

Yukarıda verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır?

4-

Dokuz Oğuz milleti, kendi milletim idi.

A) Töre

B) Kurultay

C) Nevruz

D) Kut anlayışı

Bunlardan hangisi yönetim alanında Kut İnancı’nın varlığına kanıt olarak gösterilebilir? A) 1

6.

B) 2

C) 3

D) 4

9. Orta Asya Türk devletlerinde, •

Devlet işleri Kurultay’da görüşülür, ama son kararı hakan verirdi.

Ülke doğu - batı şeklinde ikiye ayrılarak yönetilirdi.

Kağan’a hükümdarlık yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.

1. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. 2. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. 3. İslamiyet’i kabül eden ilk Türk devletidir. Verilen bilgilerin ilgili olduğu Türk devletleriyle eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak yapılmıştır? 1

2

Bu bilgilere göre Türk devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kurultay danışma meclisi niteliğindedir. B) Devlet ikiye ayrılarak yönetilmiştir. C) Yönetimde Kut anlayışı benimsenmiştir. D) Milli birlik ve beraberliğe önem verilmiştir.

3

A) Karahanlılar

Uygurlar

B) Kök Türkler

Karahanlılar Uygurlar

Hun Devleti

C) Uygurlar

Kök Türkler Asya Hunlar

D) Kök Türkler

Uygurlar

Karahanlılar

7. Hunlarda hakan öldüğünde hanedanın bütün er-

10. İpek Yolu, yalnız ticaret yolu olarak kalmamış 2000 yıldan beri devletler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel bir köprü olmuştur. Örneğin ticari ilişkiler sonucunda Çin’deki mani inancı Türkler arasında yayılmıştır. Çinliler Türklerden keçe yapmayı, halı dokumayı; İranlılardan mavi porselen yapmayı öğrenmişlerdir.

kek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı.

Verilen bilgilere göre, İpek Yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenemez?

A) Tarih boyunca Türklerin kontrolünde kalmıştır.

A) Taht kavgalarının yaşanmasına

B) Devletler arasında siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin başlamasını sağlamıştır.

B) Yerleşik hayata geçişin hızlanmasına C) Merkezi otoritenin zayıflamasına D) Devletin kısa ömürlü olmasına

C) Zamanla önemini yitirmiştir. D) Güçlü devletler İpek Yolu üzerinde hakimiyet sağlamak için mücadele etmişlerdir.


SOSYAL BİLGİLER

Konu Testi 13

İpek Yolu’nda Türkler – III

Orta Asya Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

1.

3. Aşağıdaki haritada İpek Yolu’nun geçtiği yerler

Ýpek Yolu’ndan, Ýpeðin yaný sýra, baharat, deðerli taþlar, kürk, tahýl, cam, yað, balýk fildiþi gibi ürünler taþýnmýþtýr.

Mehmet

Ýpek Yolu’na hakim olabilmek için Türkler ve Çinliler arasýnda savaþlar yapýlmýþtýr.

Ýpek Yolu, doðu ile batý uygarlýklarýnýn etkileþimini saðlamýþtýr.

gösterilmiştir.

Emir

Leyla

Yukarıdaki öğrencilerin söyledikleri, İpek Yolu’nun kültürel, siyasi ve ticari önemiyle ilişki bakımından hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kültürel

Siyasi

A)

Emir

B)

Günümüzde, aşağıdaki ülkelerden hangisi bu yol üzerinde değildir? A) Bosna - Hersek B) Özbekistan

Ticari

C) Kırgızistan

Leyla

Mehmet

D) Türkmenistan

Emir

Leyla

Emir

C)

Leyla

Emir

Mehmet

D)

Leyla

Mehmet

Emir

2. İpek Yolu Asya’yı Avrupa’ya bağlayan binlerce

4. İpek Yolu, Çin’den başlayıp Orta Asya üzerinden

kilometrelik bir ticaret yoludur.

Anadolu’ya ve Avrupa’ya kadar uzanan bir ticaret yoludur.

Aşağıdakilerden hangisi İpek Yolu’nda taşınan ürünlerden birisi değildir?

Aşağıdaki şehirlerden hangisi İpek Yolu’nun geçtiği şehirlerden birisi değildir?

A) Porselen

B) Kağıt

A) Şian

B) Kaşgar

C) Otomobil

D) Baharat

C) Kayseri

D) Mekke


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 13

5. İpek Yolu sayesinde;

8. 1. Orta Asya’daki Türk egemenliğinin zayıfla-

• Ticari ilişkiler sonucunda Çin’deki Mani inancı ve Budizm Türkler arasında yayılmıştır. • Çinliler Türklerden keçe yapmayı halı dokokumayı öğrenmişlerdir. • Çinliler İranlılardan Mavi renkli porselen yapmayı öğrenmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) İpek Yolu devletler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel bir köprü olmuştur.

ması 2. İpek Yolu egemenliğinin Çin’e geçmesi 3. Gök Tanrı inancının yaygınlaşması 4. Uygur İmparatorluğu’nun askeri alanda başarısız olması Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi Türklerin ekonomik çıkarlarını doğrudan etkilemiştir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

B) İpek Yolu geçtiği bölgede güvenliği ve sürekliliği sağlamıştır. C) İpek Yolu göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçişi hızlandırmıştır. D) Bir çok devlet İpek Yolu’nu ele geçirmek için birbirleriyle mücadele etmişlerdir.

9. Orta Asya’da yapılan kazılarda Kök Türklere ait paralar bulunmuştur. Paranın arka yüzünde kağan ile hatun birlikte çizilmiştir.

6. Orta Asya’da yaşayan pek çok devlet birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Bu mücadelelerin yapılmasında; 1. İç karışıklıkları önleme isteği 2. İpek Yolu’na egemen olma isteği

Bu durum Kök Türk devletinde; 1. Canlı bir ticaret hayatının olduğu 2. Hatunun devlet yönetiminde etkili olduğu 3. Sosyal devlet anlayışının olduğu

3. Göçebe yaşam biçimini yaygınlaştırma isteği

durumlarından hangisi ya da hangilerinin var olduğunu göstermektedir?

durumlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 3

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

7. Kök Türkler, Sasanilerin ticari faaliyetlerini engellemesi üzerine, Bizans İmparatorluğu’na elçi göndermiş ve Sasanilere karşı bu devlet ile ittifak kurmuştur. Bu ittifaktan sonra Kök Türkler İpek Yolu üzerinde Sasanileri etkisiz hale getirmişlerdir. Verilen bu gelişmelere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Coğrafi şartlar insanların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini etkileyen önemli unsurlardır. B) Ticaret faaliyetleri devletlerin politikaları üzerinde etkili olmuştur.

10. Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin özelliklerinden bazıları şunlardır: 1. Kurultay’da son sözü hükümdar söylemiştir. 2. Devlet halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. 3. Ülke, hanedanın ortak malıdır anlayışı benimsenmiştir. 4. Ülkeyi doğu - batı şeklinde ikiye ayırarak yönetmişlerdir.

C) Bizans İmparatorluğu Orta Asya’ya hakim olma düşüncesini gerçekleştirmiştir.

Verilen bilgilerden hangisi Türklerin teşkilatçı yapıda olduklarının bir göstergesidir?

D) Farklı kültürlerle etkileşim kurma düşüncesi devletleri savaş yapmaya mecbur etmiştir.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


SOSYAL BİLGİLER İpek Yolu’nda Türkler – IV

İslamiyet Doğuyor

1. Hz. Ömer döneminde gerçekleştirilen bazı faaliyet-

3. İslamiyetten önceki dönemde Arabistan ya-

ler aşağıda verilmiştir.

rım adasında;

1

Fethedilen yerler büyük illere ayrılmıştır.

2

Divan örgütü kurulmuştur.

3

Konu Testi 14

Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi

Kabilelerin birbirleriyle mücadele halinde olması

Kendi yapmış oldukları putlara tapmaları

gibi durumlara bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

İllere kadılar gönderilmiştir.

A) Siyasi birlik yoktur. 4

B) İç karışıklıklar yaşanmaktadır.

Hicri takvim hazırlanmıştır.

C) Çok tanrılı dinlere inanmışlardır. D) Kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi hukuk alanında yaşanan bir gelişmedir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

4. • Kur’anı ezbere bilen kişi sayısının azalması •

Kur’an ayetlerinin yazıldığı deri taş gibi malzemelerin korunmasındaki zorluklar

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen durumların bir sonucudur? A) Medreselerin açılması ve öğrencilerin yetiştirilmesi B) Kur’an-ı Kerimin kitap haline getirilmesi C) İslam topraklarının sınırlarının genişletilmesi D) Sahte peygamberlerin ortaya çıkması

2. Aşağıda islam tarihinde yaşanan bazı gelişmeler verilmiştir.

5. 1

2

İlk düzenli ordunun kurulması

Şam ticaret yolunun egemenliği geçici olarak Müslümanların eline geçti.

Halifelerin seçimle belirlenmesi uygulamasının son verilmesi

3

İlk islam donanmasının kurulması

4

Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmesi

Müslümanların maddi ve manevi gücü arttı.

Yukarıdaki sonuçlar hangi savaşın kazanılmasıyla ortaya çıkmamıştır?

Kaç numaralı kutuda verilen gelişme Emeviler döneminde gerçekleşmiştir? A) 1

B) 2

C) 3

Müslümanlar Mekkelilere karşı büyük bir başarı kazandı.

D) 4

A) Ecnadin Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Bedir Savaşı


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 14

6. İslamiyet’ten önce de büyük çöllerle kaplı Arabis-

8. Bedir Savaşı; Mekkeliler ile Medineliler arasında

tan’ın merkezi Mekke idi. Putperest Arap kabilelerinin kutsal saydıkları büyük putları da Mekke’de bulunan Kabe’deydi. Kan davalarının görüldüğü Arap Yarımadasında haram aylarda kan dökülmezdi. Arabistan’ın dört bir yanından ziyaretçiler Mekke’ye gelirler, şiir, edebiyat ve spor yarışmaları yapar, panayırlar düzenlerlerdi.

yapılan ilk savaştır. Bu savaşı Müslümanlar kazandılar. Savaş sonrasında esir düşen Mekkelilerden, okuma-yazma bilenler, on müslümana okuma yazmayı öğretmesi karşılığında serbest bırakıldı. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Buna göre; A) Eğitime önem verildiği 1. Araplar arasında siyasi birlik vardır.

B) Mekklilerin gücünden çekinildiği

2. Mekke, İslamiyet’ten önce de Araplar arasında kutsal sayılmıştır.

C) Savaş hukukunun bilinmediği

3. Mekke şehri din, ticaret ve kültür merkezi konumundadır.

D) Ekonomik imkanların yetersiz olduğu

yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1

B) Yalnız 3

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

9. Hz. Muhammed Bedir Savaşı’ndan sonra alınan esirlerin bir kısmını Müslümanlara okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır. Bu durum Hz. Muhammed’in hangi özelliğini göstermektedir? A) Öğreticilik

B) Yöneticilik

C) Askerlik

D) Liderlik

7. İslam Tarihi konusuna çalışan Feyza’nın aşağıda verilen cümlelerin sonlarındaki kutucuklara Doğru (D) ve yanlış (Y) yazması gerekmektedir. 1

Mekke Hz. Muhammed döneminde fethedilmiştir.

Q

2

Kuran-ı Kerim Hz. Ebubekir Dönemi’nde kitap haline getirilmiştir.

Q

Türklerle - Abbasilerin Çinlilere karşı bir3 likte hareket ettikleri savaş, Hendek Savaşı’dır.

Q

Buna göre, Feyza’nın İslam Tarihi ile ilgili verilen bilgilerin sonuna aşağıdakilerden hangilerini koyması gerekmektedir? 1

2

3

A)

D

D

Y

B)

D

Y

D

C)

Y

D

D

D)

Y

Y

D

10. 1. Putperestliğin yaygın olması 2. Halkın önemli bir kısmının göçebe olması 3. Güçlü ve merkezi bir yönetimin olması 4. Mekke’nin dini ve ticari bir merkez olması Yukarıda verilenlerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası için söylenemez? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


SOSYAL BİLGİLER İpek Yolu’nda Türkler – V 1. Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere inanmışlar-

Konu Testi 15

Türklerin Yeni Yaşamı 3.

Emeviler, Ýslam tarihinde Araplarý diðer milletlerden üstün tutmuþlardýr. Bu durum Türkler arasýnda Ýslamiyetin yayýlmasýný geciktirmiþtir.

dır. Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul görmüştür. Buna rağmen İslamiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır. İslam dini milli yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler halinde bu dini kabul etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır. Buna göre, Türklerin İslamiyeti seçmelerinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmuştur? A) İslamiyetteki ahiret inancının eski Türk inancında da olması B) İslamiyetteki kurban inancının Göktanrı inancında da olması

Kerem

Kerem’in verdiği bilgiye göre, Türkler arasında İslamiyetin geç yayılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

C) İslamiyet inancının Türk geleneklerine ve Türk milli kültürüne uygun olması

A) Emevilerin fetih politikaları

D) İslamiyetteki cihat anlayışının Türklerdeki töreyi hakim kılmak için yapılan mücadeleye benzemesi

C) Emevilerin milliyetçilik anlayışları

B) Türklerin geçim kaynakları D) Türklerin savaşçı bir millet olmaları

4. 840 – 1212 yılları arasında yaşayan Karahanlılar;

2. Türk İslam devletlerinin, 1. ticaret yollarını korumaları ve kontrol altında tutmaları 2. bilime ve sanata önem vermeleri 3. ülkelerinde siyasi istikrarı ve güvenliği sağlamaları faaliyetlerinden hangisi ya da hangileri ticaretin gelişmesini sağlamıştır? A) Yalnız 1

B) Yalnız 3

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

Ticareti geliştirmek amacıyla kervansaraylar yapmışlardır.

Türkçe konuşmaya önem vermişler, devletin resmi yazışma dilini Türkçe yapmışlardır.

Türk - islam kültürünü yansıtan eserler meydana getirmişlerdir.

Buna göre, Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İslamiyeti kabul ettikleri halde Türklüklerini yitirmedikleri B) İslamiyete büyük katkı sağladıkları C) Ticarete önem verdikleri D) Etnik kökeni farklı olan bir çok milleti bünyelerinde barındırdıkları


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 15

5. • Türk - İslam tarihinin başlangıcıdır.

8. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerini;

Türkler kitleler halinde İslamiyeti seçmişlerdir.

Türkler Çinlilere karşı Arapların yanında yer almıştır.

Yukarıdaki özellikleri verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Malazgirt Savaşı

1. Talas Savaşı sonrasında Türkler ile Araplar arasında ticaretin gelişmesi 2. Türklerde İslamiyet’ten önce tek tanrı inancının yaygın olması 3. Türklerdeki cihan hakimiyeti düşüncesiyle İslamiyet’teki cihat anlayışının benzerlik göstermesi etkenlerinden hangisi ya da hangileri kolaylaştırmıştır?

B) Talas Savaşı C) Bedir Savaşı D) Dandanakan Savaşı

A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 1, 2 ve 3

6. Abbasiler ile Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı’nda (751) Türkler Abbasileri desteklemişlerdir. Bu tarihten itibaren Türkler İslamiyete girmeye başlamışlardır. Türkler’in İslamiyet’i kolay kabul etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Gök Tanrı dini ile İslam dini arasındaki benzerlikler B) Türklerde tek tanrı inancının olması C) Türklerin İslamiyeti kabul ederek, Çinlilere karşı İslam dünyasını arkasına almak istemeleri D) Türk gelenekleri ile İslam geleneklerinin benzemesi

9. Emevilerin siyasi varlığının sona ermesiyle Abbasiler Devleti kurulmuştur. Abbasiler, egemenlikleri altındaki toplumlara hoşgörülü davranmışlardır. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerin hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? A) İslamiyetin hızlı bir şekilde yayılmasına B) Devletin ömrünün kısa olmasına C) Arabistan yarım adasında siyasal birliğin sağlanmasına

7. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin sonuçları

D) İslam dünyasında görüş ayrılıklarının yaşanmasına

şunlardır:

1

İslamiyet’in kabulü ile yerleşik hayata geçen Türklerin sayısı artmıştır.

2

Türkler arasında İslamiyet’in kabulü ile dayanışma artmıştır.

3

Miras ve boşanma işleri İslam dininin hükümlerine göre düzenlenmiştir.

4

10. 1. İslamiyetin kabul edilmesi 2. Yerleşik hayata geçilmesi 3. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması

Türkler, İslam dininin koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.

4. Yazının kullanılması Yukarıda verilenlerden hangisi Türklerin İslami-yeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk alanında değişiklikler yaşandığının göstergesidir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Yukarıda verilenlerden hangisinin Türk devletlerinde taht kavgalarının yaşanmasına neden olduğu söylenebilir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


SOSYAL BİLGİLER İpek Yolu’nda Türkler – VI 1. Karahanlılar şehirlerde ve yollarda kervansaraylar yapmışlardır. Buna göre, Karahanlılar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Konu Testi 16

İlk Türk - İslam Devletleri 4.

Anadoluda Türk beylikleri ve devletleri kurulmuþtur.

A) Bilime önem vermişlerdir.

Türklerin Anadolu’ya göçleri artmýþtýr.

?

B) Ticarete önem vermişlerdir. C) Dini alanda gelişmişlerdir. D) Tarıma önem vermişlerdir.

2. Melikşah; takvimlerin düzeltilmesi konusunda devrinin önemli bilim adamlarından Ömer Hayyam başkanlığında bir kurulun oluşturulmasını sağlamıştır. Bu durum, Melikşah’ın öncelikle hangi özelliğini göstermektedir? A) Bilime inanma ve bilimsel gelişmelere açık olma

Bizanslýlar, Türklerin ilerleyiþini durdurabilmek amacýyla Avrupa devletlerinden yardým istemiþlerdir.

Anadolu, Türklerin yeni vataný olmuþtur.

Yukarıdaki kavram haritasında “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Pasinler Savaşı B) Malazgirt Savaşı C) Dandanakan Savaşı D) Talas Savaşı

B) Devletin savunmasına öncelik verme C) Halkın huzur ve refahını sağlama D) Devletin sınırlarını genişletmek isteme

5. Büyük Selçuklular; 3. Türk Devletlerinde hanedan üyesi olan Melikler ülkenin değişik yerlerine yönetici olarak gönderilirdi. Yukarıdaki bilgiye bakarak, Melikler hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Değişik yerlere yönetici olarak gönderilmeleri, onların devlet yönetimi konusunda deneyim kazanmalarını sağlamıştır. B) Merkezi otoriteyi sağlamlaştırmak için uzaklaştırılmışlardır. C) Meliklerin merkezden uzak olmaları, onların daha güvende olmalarını sağlamıştır. D) Merkezden uzaklaştırılmaları onların sultan olmalarını sağlamıştır.

• Haçlılarla mücadele etmişlerdir. • Malazgirt Savaşı’nı kazanarak İslam dünyasındaki Bizans tehlikesini sona erdirmişlerdir. • Eğitim faaliyetlerine önem vermişler, yatılı ve burslu medreseler kurmuşlardır. Bu bilgilere göre, Büyük Selçuklular ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) İslam dünyasının koruyuculuğunu yapmışlardır. B) İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesini sağlamışlardır. C) Türklerin Anadolu’ya göçleri artmıştır. D) Bizans kültürünün etkisinden kurtulamamışlardır.


Sosyal Bilgiler

6.

Konu Testi 16 Ben Gazneli hükümdarý Sultan Mesut. Ben, devrimde yaþayan en büyük bilimadamý, þair ve sanatçýlarý sarayda toplamaya önem verdim.

9. Karahanlılar Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlar ve Türkçe’nin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Sarayda ve halk arasında Türkçe konuşulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? A) Karahanlı Devleti’nin çok uluslu bir devlet olduğunu

Sultan Mesut

Sultan Mesut’un söylediklerine göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Gazneliler bilim insanlarını himaye etmişler ve çalışmalarını desteklemişlerdir.

B) Karahanlı Devleti’nin ulusçu bir anlayış benimsediklerini C) Karahanlıların ticaret faaliyetlerini geliştirmeye önem verdiklerini D) Karahanlı Devleti’nde dinin sosyal yaşam biçimi üzerinde etkili olduğunu

B) Ganzeliler egemenlikleri altında bir çok millet barındırmışlardır. C) Gazne Devleti Orta Asya’daki Türk varlığının devamını sağlamıştır. D) Gaznelilerde halk yönetime katılmıştır.

10. Büyük Selçuklular, medreselerin yaygınlaştırılmasına önem vermişler ve Bağdat’ta Nizamiye Medresesi’ni açmışlardır. Büyük Selçukluların Medreseler kurmasında;

7.

Ben Gazneli Mahmut. 970 tarihinde doðdum. 998 tarihinde Gazneli tahtýna oturdum. 1000 yýlýnda ilk Hindistan seferine çýktým. 1027 yýlýna kadar Hindistan’a 17 büyük sefer yaptým.

Gazneli Mahmut’un konuşmasındaki tarihlerden yararlanarak Gazneli Devleti döneminde, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin yaşadığı söylenebilir? A) Kök Türk Devleti

B) Uygur Devleti

C) Karahanlı Devleti

D) Osmanlı Devleti

1. Yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılmak istenmesi 2. Eğitim ve bilime önem verilmesi 3. Devletin yetişmiş insana ihtiyaç duyması faktörlerinden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 1, 2 ve 3

11. Türk - İslam devletlerinin özelliklerinden bazıları şunlar: I. İlk Türk - İslam eserlerinden olan Divan-ı Lugati’t Türk Karahanlılara aittir.

8. Gaznelilerin; 1. Çok uluslu bir yapıda olmaları 2. Ordularında filleri kullanmaları 3. Hindistan’a seferler düzenlenmesi ve İslamiyet’in yayılmasını sağlamaları faaliyetlerinden hangisi ya da hangileri İslam dünyasında saygınlığını artırmıştır?

II. Gaznelilerin en güçlü hükümdarı gazneli Mahmut’tur. III. Büyük Selçuklular Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun kapılarını Türklere açmışlardır. IV. Karahanlılar döneminde Nizamiye Medresesi açılmıştır. V. Büyük Selçuklular döneminde Celali Takvimi hazırlanmıştır.

A) Yalnız 1

B) Yalnız 3

Yukarıda Türk - İslam devletleri ile ilgili verilen özelliklerden kaç tanesi yanlıştır?

C) 1 ve 3

D) 2 ve 3

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


SOSYAL BİLGİLER İpek Yolu’nda Türkler – VII 1.

Konu Testi 17

Türk Kültürü 3. El sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. El sanatları ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek “geleneksel” vasfı kazanmış olur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türk el sanatları için söylenemez?

Resimde görülen el sanatı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türkler yaşadıkları coğrafyaya uygun metaryallerden ürün yapmışlardır.

A) Kitreli yoğun su üzerine, özel hazırlanmış boyalarla resim yapma ve bunu kağıda aktarma sanatıdır.

B) Türklere ait el sanatlarında dini inanışın etkisi görülmektedir.

B) Pişmiş topraktan yapılır, iç ve dış mimari süslemenin en renkli sanatıdır.

C) Meydana gelen eserler, yapıldıkları döneme ait duyguları yansıtmıştır.

C) Daha çok hayvancılıkla uğraşan bölgelerde yapılan bir sanattır.

D) Türk el sanatları hiçbir zaman başka medeniyetlerden etkilenmemiştir.

D) Yazıyı bazı kurallara uyarak güzel yazma sanatıdır.

4.

2. Eski Türk devletlerinde; toy adı verilen şölenlerde, günümüzdeki saza benzeyen, kopuz adı verilen müzik aleti eşliğinde şiirler söylenir, kurbanlar kesilir, at yarışları yapılır, pilav, et ve helva ikram edilirdi. Bizzat yoksul halkın çeşitli ihtiyaçları karşılanırdı. Eski Türk devletlerinde görülen bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? A) Halkın birlikte yaşama arzusunu geliştirme ve toplumda sosyal dayanışmanın sağlanması B) Kut anlayışının pekişmesi ve hükümdarın babadan oğula geçtiğinin kanıtlanması C) Türk toplumlarının farklı kültürlerden etkilenmemesi D) Türklerin milli kimliklerini kaybetmemesi

Benki Kaþgarlý Mahmut, yaþadýðým dönemde Ýslamiyet’i benimsemiþ olmamýz nedeniyle diðer Müslüman toplumlarla yoðun iliþkilerde bulunuyorduk. Ben de birçok Türk boyunun yaþadýðý yerleri ve þehirleri gezdim. Buralarda Türk diline, edebiyatýna ve daha birçok kültürel özelliklere iliþkin bilgiler topladým.

Konuşmasına göre, Kaşgarlı Mahmut niçin bir çok yeri gezmiş olabilir? A) Öğrenimini sürdürmek ve daha farklı diller öğrenmek için B) Türk kültürünü ve Türk dilini diğer toplumlara tanıtmak istediği için C) Yazdığı kitabın başka bir ülkede daha fazla tutulacağını düşündüğü için D) Yaşadığı ülkenin yöneticileri edebiyat ve bilime gereken önemi vermedikleri için


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 17

5. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk sa-

8.

Ben Melikþah Döneminde oluþturulan bilim kuruluna baþkanlýk ettim. Kurulumuz kullanýlan takvimlerin yerine yeni bir takvim oluþturdu. Bu takvimin özelliði mevsimlere tam uyumlu ve duyarlý olmasýdýr.

natlarına örnek olarak gösterilemez? A)

B)

Kilim

Çini

C)

D)

Ömer Hayyam’ın bahsettiği takvim aşağıdakilerden hangisidir? A) Celali Takvimi B) Miladi Takvimi C) Hicri Takvimi

Heykel

Ebru

6. Aşağıdaki sporlardan hangisi geleneksel Türk sporu değildir?

A)

B)

D) 12 Hayvanlı Türk Takvimi

9. Karahanlılar Türk İslam kültür ve medeniyetinin temelini atarak ilk Türk İslam eserlerini ortaya koymuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden birisi değildir? A) Kutadgu Bilig B) Divan-ı Ligati’t Türk C) Divan -ı Hikmet

C)

D)

D) Türeyiş Destanı

10. Sana konuk gelse onu indir. Yorgunluğu dinsin, arpayı, samanı yaklaştır, atı dinlensin. Yukarıda Kaşgarlı Mahmut’tan alınan bir dize verilmiştir.

7. Divan-ı Lügati’t Türk isimli eseri yazan Kaşgarlı Mahmut’un eseri yazma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Araplara Türkçe’yi öğretmek B) İslamiyeti Anadolu’da yaymak C) Türkçe ile Arapça’yı karşılaştırmak D) Türkçe’nin zengin bir dil olduğunu kanıtlamak

Bu dizede Türklere ait hangi özellik vurgulanmak istenmiştir? A) Savaşcılık B) Göçebe olmaları C) Misafirperverlik D) Kültürel zenginlik


SOSYAL BİLGİLER Ülkemizin Kaynakları – I

Konu Testi 18

Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor

1.

3. Ekonomi; bir toplumun geçimini ve yaşamını sürdürmesi için yapılan işlerin tamamıdır. Ekonomik faaliyetler arasında tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi, ticaret, turizm sayılabilir. Buna göre, ülkemizin ekonomisi göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmalardan biri değildir? A) Hayvan soylarının iyileştirilmesi B) Erken kesimlerin yaygınlaştırılması C) Kaliteli yem üretiminin artırılması

A) Hammadde imkanının fazla olmasına rağmen sanayisi gelişmemiştir. B) Tarım sektörü ekonomimizde önemli bir yer tutar. C) Nükleer enerjiyi kullanmada dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. D) Atölye tipi küçük işletmelerin yerini zamanla büyük sanayi kuruluşları almıştır.

D) Hayvan ürünlerinin pazarlarının oluşturulması

4. Aşağıdaki grafikte Türkiye’de koyun, kıl keçisi ve sığır sayılarının yıllara göre değişimi göste-rilmiştir.

2. • Ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır. • Ülkemizde iklim çeşitliliğinin fazla olması ormanların ve diğer bitki örtülerinin çeşitli olmasına neden olmuştur. • Özellikle Rize ve Muğla gibi illerimizde yoğun olarak bu hayvancılık türü yapılmaktadır. Buna göre ülkemizde yapılan bu hayvancılık türü aşağıdakilerden hangisidir? A)

B)

28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Milyon baþ

2003

Koyun

2004

2005

Kýl keçisi

2006

Sýðýr

2007

Yýllar

Verilen grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Balýkçýlýk

C)

Kümes Hayvancýlýðý

D)

A) Sığır sayısının koyun sayısından az olduğuna B) En fazla süt üretiminin koyundan sağlandığına C) Yıllara göre kıl keçisi sayısının fazla değişmediğine

Arýcýlýk

Ýpek böcekciliði

D) En fazla sığır sayısının 2007 yılında olduğuna


Sosyal Bilgiler

5.

Konu Testi 18

8.

Tarým ve hayvancýlýk

Hizmet sektörü

Ulaþým

Eðitim

Hizmet Sektörü

?

Sanayi

Ticaret

Yukarıdaki kavram haritasında “?” gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Beşeri faaliyetler B) Nüfusun dağılışı C) Ekonomik faaliyetler D) Sanayi kolları

6. Ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olan çeşitli coğrafi faktörler bulunmaktadır. Buna göre, aşağıda özellikleri belirtilen yerlerden hangisinde hayvancılık yapılması daha doğru olur?

Saðlýk

?

Yukarıdaki kavram haritasında “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Balıkçılık

B) Ormancılık

C) İnşaat Sanayii

D) Bankacılık

9. Turunçgiller soğuğa karşı duyarlı olduğu için kışların sıcak geçtiği ve don olaylarının yaşanmadığı yerlerde yetiştirilmektedir. Buna göre turunçgillerin, 1. Akdeniz 2. İç Anadolu

A) Geniş ve verimli ovalarda B) Yüksek ve gür otlarla kaplı dağlık alanlarda C) Yaz aylarının uzun sürdüğü denize kıyısı bulunan yerlerde D) Ulaşımın kolay olduğu düz alanlarda

3. Ege 4. Doğu Anadolu bölgelerinden hangisi ya da hangilerinde yetiştirilmesi beklenemez? A) 1 ve 2

B) 3 ve 4

C) 1 ve 3

D) 2 ve 4

7. Halkın temel besin maddesi olup üretiminin arttırılması öncelikli olan ürün aşağıdakilerden hangisidir? A)

B)

10. Ülkemizde yapılan hayvancılık faaliyetleri incelendiğinde bozkır alanlarda küçükbaş hayvancılık yaygınken, çayır alanlarda büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu görülmektedir. Buna göre, hayvancılıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Buðday

C)

Nohut

D)

A) Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri dendiğinde ilk akla gelen büyükbaş ve küçükbaş hanvancılık faaliyetleridir. B) Karasal iklim özellikleri küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini ön plana çıkarmıştır. C) Bitki örtüsü, yapılan hayvancılık faaliyetlerini etkilemektedir.

Turunçgil

Pirinç

D) Büyükbaş hayvancılık daha çok ülkemizin güneyinde yapılmaktadır.


SOSYAL BİLGİLER Ülkemizin Kaynakları – II

Konu Testi 19

Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor

1. • Çimlenme ve büyüme döneminde sulanma ister.

3. Aşağıda Türkiye’nin 2007 - 2008 yıllarının aylık Turizm gelirini gösteren bir grafik verilmiştir.

• Olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık ister. • Dokuma sanayisinin hammaddesidir.

Þ (000 000) 4 500 4 000 3 500

Yukarıda özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

3 000 2 500 2 000 1 500 1 000

B)

500 k alý Ar

im

sým

Ek

Ka

s

lül

to

us

Ey

an

uz m

zir

m

Ha

Te

n

ýs

sa

ay

Ni

M

t ar M

ak

ba

Oc

t

0

dfs

Þu

A)

Aylar

2007

Haþhaþ

C)

Ayçiçeði

D)

2008

Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) 2008 yılında turizm gelirleri 2007’ye göre daha fazladır. B) 2007 ve 2008 yıllarının Ağustos aylarında turizm gelirleri en fazladır.

Pamuk

Soya fasülyesi

C) Turizm geliri, kış aylarında yaz aylarına göre daha azdır. D) Ülkemize gelen turistler daha çok Akdeniz bölgesini tercih etmektedir.

4. • Demir ve taşkömürü yataklarına bağlı olarak 2. Yeraltında bulunan sıcak su veya su buharından elde edilen jeotermal enerji, elektirik enerjisi üretimine elverişlidir. Ülkemiz de jeotermal enerjinin oluşumuna uygun yapıdadır. Ülkemizde jeotermal enerjiyi elektirik enerjisine dönüştüren ilk santral, Denizli Sarayköy’de kurulmuştur. İzmir’in Balçova ve Narlıdere ilçesinde yaklaşık 15 bin konut ve kışın tarımsal alanlar jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Kaplıcalarda ve ılıcalarda jeotermal enerjiden yararlanılır. Buna göre, jeotermal enerjinin ülkemizde hangi sektörde kullanıldığı söylenemez? A) Ulaşımın sağlanmasında B) Seraların ısıtılmasında C) Elektirik üretiminde D) Konutların ısıtılmasında

Demir - Çelik sanayisi gelişmiştir. • Zengin taş ve kum yatakları inşaat sanayinin gelişmesini sağlamıştır. • Akış hızı fazla olan akarsular üzerinde hidroelektirik santralleri kurulmuştur. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Türkiye hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Ülkemiz, hidroelektrik santrallerinden faydalanmaktadır. B) Ülkemizin doğal kaynaklarına dayalı sanayisi gelişmiştir. C) İnşaat sektörünün gelişmesi yabancı yatırımlarını arttırmıştır. D) Doğal kaynaklar ülkemizin kalkınmasını sağlamaktadır.


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 19

5. Aşağıdaki haritada bir sanayi bitkisinin Türkiye’deki başlıca üretim alanları gösterilmiştir.

8. Ülkemizde sanayi kuruluşlarının dağılışı düzensizlik göstermektedir. Bazı yörelerde sanayi tesisleri yoğunken bazı yörelerde seyrektir. 1

4

2 3

Bu sanayi bitkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Tütün

B) Şeker Pancarı

C) Pamuk

D) Zeytin

Buna göre, haritada numaralandırılan yörelerin hangisinde sanayi tesislerinin daha seyrek olduğu söylenebilir? A) 1

6. Sanayi alanında yatırım yapılırken hammaddeye yakın olma koşulu aranır. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu açıklamaya uygun değildir? A) Hulusi Bey’in Adana’da pamuklu dokuma fabrikası açması B) Eyüp Bey’in Ankara’ya zeytin yağı fabrikası kurması C) Burhan Bey’in Konya’da yem fabrikası açması D) Mehmet Bey’in Rize’de çay işleme fabrikası kurması

B) 2

C) 3

D) 4

9. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler göz önüne alındığında aşağıdaki özelliklerden hangisi ülkemiz için söylenemez? A) Tarım sektörü azalmakla birlikte, her zaman önemli bir sektör olmuştur. B) Atölye tipi küçük işletmelerin yerini zamanla büyük sanayi tesisleri almıştır. C) Ülkemiz, turizm sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkesidir. D) Nüfusun artmasıyla birlikte hizmet sektörü de gelişmektedir.

10. Aşağıdakilerden hangisi ormanlarımızın faydalarındandır?

7. Tarım ürünlerinin yetişme koşulları göz önüne alındığında, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetişme alanının daha az olduğu söylenebilir? A)

A) Su ekonomisini düzenler. B) Ulaşımda yararlanılır. C) Kuraklıklara neden olur. D) Su ürünlerinin beslenme ortamıdır.

B)

11. Ülkemizin ekonomik faaliyetlerinin çeşitlilik Þekerpancarý

Buðday

C)

D)

göstermesinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi daha azdır? A) Arap ülkelerine yakın olması B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Farklı iklim çeşitlerinin olması

Üzüm

Muz

D) Yüksek ve dağlık alanlarda gür otlakların olması


SOSYAL BİLGİLER Ülkemizin Kaynakları – III 1. Türkiye göller ve nehirlerden oluşan tatlı su kay-

Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor 3.

Sevgili öðrenciler! Yurdumuz hayvan sayýsý bakýmýndan dünyada sayýlý ülkeler arasýndadýr. Ancak sayýsý çok olmasýna raðmen bu hayvanlardan elde edilen gelir azdýr. Bu geliri artýrmak için neler yapýlmalýdýr?

naklarına sahip olmasına rağmen, sanıldığı gibi su zengini bir ülke değildir, aksine, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yakın gelecekte su sorunları yaşamaya aday bir ülke konumundadır. Ülkemizin gelecekte su sorunları yaşamaması için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A) Tarımda modern sulama yöntemleri uygulanmalıdır.

Sosyal Bilgiler öğretmeninin sorduğu bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

B) Su kullanımında israftan kaçınılmalıdır. C) Su kaynakları kontrol edilmeli ve düzenli kullanılmalıdır. D) Komşu ülkelerden su ithal edilmelidir.

A)

C)

2.

Yurdumuzun bazý merkezlerinde fabrikalar açmak istiyorum. Tekstil üzerine çalýþacaðým. Hammadenin fabrikama yakýn olmasýnýn ve kolay pazarlayabilmenin ulaþým masraflarýmý oldukça azaltacaðý düþüncesindeyim.

Konu Testi 20

B)

Hayvan soylarý ýslah edilmelidir.

D)

Besi ve ahýr hayvancýlýðý yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.

Hayvan sayýsý azaltýlmalýdýr.

Hayvancýlýkla uðraþanlar desteklenmelidir.

4.

II

III I

Yukarıda Türkiye haritası üzerinde bulunan merkezler ile bu merkezlerde en çok bulunan enerji kaynakları işaretlenmiştir. Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Feridun Bey

I

II

III

Buna göre, Feridun Bey’in aşağıdaki merkezlerden hangisine fabrika açması doğru olmaz?

A) Güneş B) Rüzgar

Petrol

Linyit

A) Adana

B) Konya

C) Doğalgaz

Taşkömürü

Güneş

C) İstanbul

D) Bingöl

D) Su

Rüzgar

Doğalgaz

Jeotermal

Petrol


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 20

5. İklim insanların ekonomik faaliyetleri üzerinde önemli bir etmendir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki iklim koşullarının ekonomik faaliyetlere olan etkisine örnek olarak gösterilemez? A) Akdenizde yaz turizminin gelişmesi B) Çay’ın yalnız Doğu Karadeniz’de yetişmesi C) Sanayinin en fazla Marmara Bölgesi’nde gelişmesi D) İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yaz kuraklığı isteyen ürünlerin yetişmesi

8. Yıl boyunca yağış, yıkanmış toprak ve nemli bir havaya ihtiyaç duyan çay ülkemizde yalnızca Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yetiştirilebilmektedir. Buna göre, çayın ülkemizde yalnızca Doğu Karadeniz’de yetiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) İnsanların ihtiyaçları B) Doğal koşullar C) Devlet desteği D) Teknolojik gelişmeler

9. Ülkemizde fabrika açmak isteyen bir sanayici bu iş için en uygun yerin iç Anadolu bölgesi olduğunu söylemiştir.

6. Ülkemizde şeker pancarı fabrikaları daha çok iç bölgelerde yoğunluk göstermektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Bu kişinin hangi sanayi kolunda yatırım yapması beklenir? A) Otomotiv sanayi B) Unlu gıda sanayi

A) Hammaddeye yakın olması

C) Dokuma sanayi

B) Ulaşımın kolay olması

D) Plastik sanayi

C) İş gücünün fazla olması D) Daha ekonomik olması

10. Türkiye’de demir, bakır ve kromun yıllara göre üretimi aşağıda verilmiştir. Demir

Bakýr

Krom

Bin ton

7. Aşağıda ülkemizin çeşitli yerlerinde gelişen sanayi kolları gösterilmiştir. I III II

I – Demir - Çelik Sanayi

B) II – Otomotiv Sanayi C) III – Dokuma Sanayi D) IV – Petrol Sanayi

1999

2000

2001

2002

2003

Yýllar

IV

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A)

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Demir üretimi verilen yılların hepsinde bakır üretiminden fazla olmuştur. B) En fazla krom üretimi 1999 yılında gerçekleştirilmiştir. C) Bakır üretim miktarı verilen yılların hepsinde aynı kalmıştır. D) 2003 yılında demir üretimi, bakır ve krom üretiminin toplamından fazladır.


SOSYAL BİLGİLER Ülkemizin Kaynakları – IV

Konu Testi 21

Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor

1. Mısır, ilkbahar ve yaz mevsiminin yağışlı geçtiği

3. Yumuşak ve iletken bir maden olan bakır, elekti-

yörelerde doğal yetişme ortamı bulur. Yaz kuraklığının olduğu yerlerde sulamaya ihtiyaç duyar.

rik, elektronik sanayi ve mutfak eşyaları yapımında kullanılır. 2

2 1

4

3

4

3

1

Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı olanlardan hangisinde mısır sulamaya gerek duymadan yetişir?

Haritada numaralandırılarak gösterilen merkezlerden hangisinde bakır madeni çıkarılmamaktadır?

A) 1

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

B) 2

C) 3

D) 4

4. Aşağıdaki grafikte Türkiye’de buğday, arpa ve 2. Aşağıdaki tabloda 1955, 1980 ve 2000 yıllarında

mısır üretiminin yıllara göre değişimi gösterilmiştir.

çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı gösterilmiştir. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Tarým

1995

Hizmet

1980

2000

Sanayi

2007

Grafiğe göre, tarımda çalışan nüfus oranı sürekli azalırken, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranın arttığı görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Tarım sektörünün geliştiğinin B) Sanayi ve hizmet sektörlerinin geliştiğinin C) Tarım ürünleri ithalatının arttığının D) Hammadde ihracatının arttığının

Buðday 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Arpa

Mýsýr

Milyon ton

2003

2004

2005

2006

2007

Yýllar

Grafikten yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Türkiye’de buğday üretimi yıllara göre değişiklik göstermiştir. B) Arpa üretimi 2003 - 2007 yılları arasında 6 milyon tonun altına düşmemiştir. C) Mısır üretimi arpa ve buğday üretimine göre daha azdır. D) Bazı yıllarda arpa ve mısırın toplam üretimi, buğday üretiminden daha fazladır.


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 21

5. Haritada ülkemizdeki buğday ekim alanları göste-

7. İç bölgelerimizde de yetiştirilebilen tarım ürünleri kış soğuklarından fazla etkilenmemektedir.

rilmiştir.

Yetiştikleri alan göz önüne alındığında aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi kış soğuklarından daha az etkilenir? A)

Haritaya göre Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde buğday tarımının diğer bölgelere göre daha az yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğim ve engebenin fazla olması

B)

Üzüm

C)

Zeytin

D)

B) Tarımda makine kullanımının az olması C) Nüfusun seyrek olması D) Her mevsim yağışlı olması Ýncir

Portakal

8. • Termik santrallerde enerji olarak kullanılır. • Konutların ısıtılmasında ve sanayide kullanılır.

6. Türkiye’deki yeraltı kaynakları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda eşleştirilmiştir.

Taþ Kömürü

Bor

Zonguldak ve çevresinde çýkarýlýr. Demiri eritebilecek ýsýya sahiptir.Bu nedenle demir- çelik fabrikalarýnda kullanýlýr. Porselen ve cam üretiminde kullanýlýr. Ayrýca jet ve roket yakýtý ile birlikte birçok sanayi ürününün hammaddesidir. En çok Eskiþehir, Kütahya ve Balýkesir’de çýkarýlýr.

?

Divriði, Hekimhan çevresinde çýkarýlýp Zonguldak, Ereðli, Karabük ve Ýskenderun’da iþlenir.

Cýva

Sývý olarak elde edilen tek metal madendir. Termometre ve barometre gibi ölçü aletleri yapýmýnda kullanýlýr. Büyük çoðunluðu Ege Bölgesi’nden çýkarýlýr.

Eşleştirme tablosunda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Demir

B) Bakır

C) Mermer

D) Tuz

• En fazla Ege Bölgesi’nde bulunur. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisine aittir? A) Taş kömürü

B) Demir

C) Bor

D) Linyit

9. Geleceğin madeni olarak tarif edilen ve Dünya’da en fazla ülkemizde bulunan maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Aliminyum

B) Çinko

C) Kurşun

D) Bor mineralleri

10. 1. Hava kirliliğinde artma meydana gelir 2. Nitelikli iş gücüne ihtiyaç artar 3. Dışarıya hammadde satışı yapar. 4. İşçi göçü alır. Yukarıda verilenlerden hangisi bir bölgede sanayileşmenin artmasına bağlı olarak ortaya çıkan durumlardan biri değildir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


SOSYAL BİLGİLER Ülkemizin Kaynakları – V 1. İnsanların geçimlerini sağlamak için yaptıkları

Konu Testi 22

Mesleğimizi Seçerken 3.

işe meslek denir. Meslek seçimi insan hayatındaki en zor aşamalardan birisidir. Kişilerin gelecekte mutlu veya mutsuz olmasında meslek seçimi büyük oranda etkili olmaktadır. Bu nedenle meslek seçiminin bilinçli bir şekilde yapılması gerekir.

Matematik öðretmenimiz alanýyla ilgili tüm yenilik ve geliþmeleri takip eden, dersine tam vaktinde gelen, öðrencilerinin dersiyle ilgili tüm beklentilere cevap veren bir kiþidir.

Buna göre meslek seçerken, 1. Karaktere uygun meslek seçme 2. Hoşlanılan bir meslek seçme

Yade

3. Ailenin tercih ettiği mesleği seçme

Yade’nin matematik öğretmeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

gibi faktörlerden hangisi ya da hangilerinin etkili olması beklenir? A) Yalnız 1

B) Yalnız 3

C) 1 ve 2

D) 2 ve 3

A) Doğru bir meslek seçimi yapmıştır. B) Alanıyla ilgili öğrencilerine faydalı olmaktadır. C) İşinin ülke ekonomisine katkısı yoktur. D) Kendini sürekli yenilemektedir.

2.

4.

Eðime dik sürme

Meralarý koruma

Aðaçlandýr- Eðimli yerlere ma yapma taraça yapma

Yukarıda verilen resimlerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Küresel ısınma

A) Tarım alanlarını genişletmeye

B) Hızlı nüfus artışı

B) İklimi değiştirmeye

C) Çarpık kentleşme

C) Erozyonu önlemeye

D) Teknolojik gelişme

D) Nadas alanlarını azaltmaya


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 22

5. Annesi ile markete giden İpek, aldıkları ürünlerin

8. Fatih, ziraat fakültesini bitirdikten sonra bir çiftlikte

ücretini ödedikten sonra fiş almışlardır. Ödedikleri miktarın bir kısmını dolaylı yoldan devlete vergi olarak vermişlerdir.

çalışmaya başlamıştır. Çalıştığı çiftlikte tarlalardan yılda birden fazla ürün elde etmektedirler. 1

İpek ve annesi aşağıdaki vergilerden hangisini ödemişlerdir?

2 3 4

A) Özel tüketim vergisi B) Katma değer vergisi C) Veraset vergisi D) Gelir vergisi

Fatih’in çalıştığı çiftlik haritada işaretli yerlerden hangisindedir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

6. • Doğa ve doğa olaylarına ilgi duyma • Çevreyi koruma bilinci kazanabilme • Varlık ve nesneleri sınıflandırabilme • Hayvan bakım ve korumasına istekli olma Yukarıdaki becerilere sahip olan bir öğrencinin meslek seçiminde hangi alana yönelmesi beklenemez? A) Dağcılık

B) Botanik

C) Jeoloji

D) Sosyoloji

9.

Benim bir evim ve iki arsam var. Bunlar için devlete vergi ödüyorum.

Ben Konya defterdarlýðýnda bir memurum. Yýllýk kazancým karþýlýðý devlete vergi ödüyorum.

Ahmet Bey

Mehmet Bey

Ben bir dersane iþletiyorum. Yýllýk kazancýmdan devlete vergi ödüyorum.

7.

Tülay doğayla ilgilenmeyi seven, çevresini güzelleştirip yaşadığı yeri huzurlu ve sakin bir alana dönüştürmekten çok hoşlanan birisidir. Çevresinin her zaman doğal ve düzenli olmasını isteyen biridir. Buna göre Tülay aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmelidir? A) Gazetecilik

B) Peyzaj Mimarlığı

C) Öğretmenlik

D) Doktorluk

Ayþe Haným

Yukarıdaki kişilerin ödedikleri vergiler aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Katma değer vergisi B) Emlak vergisi C) Gelir vergisi D) Kurumlar vergisi


SOSYAL BİLGİLER Ülkemiz ve Dünya – I 1. Aşağıdaki haritada nüfusun yoğun olduğu yerler

Konu Testi 23

Dünya’nın Neresindeyiz? 3.

işaretlenmiştir.

Yurt dışına ihracaat yapmak isteyen Erhan Bey, ürün olarak inciri seçmiştir. İhracat yapacağı ülke olarak da Rusya’da karar kılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yerler için söylenemez? A) Nüfus daha çok kutup bölgelerine yakın yerlerde yoğunlaşmıştır. B) İklim koşullarının elverişli olduğu orta kuşakta yer almaktadır. C) Sanayileri çok gelişmiştir. D) Tarım alanlarının geniş olduğu yerlerdir.

2.

Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika yani eski dünya kýtalarý olarak bilinen üç kýtanýn birleþme noktasýndadýr. Ayrýca Asya ve Avrupa kýtalarýnda topraðý bulunmakta, Kuzey Yarým Küre’de yer almaktadýr.

Türkiye hakkında böyle konuşan bir konuşmacının konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Türkiye’nin Toprak Kaynakları B) Türkiye’nin Coğrafi Konumu C) Türkiye’nin Jeolojik Yapısı D) Türkiye’nin Kaynakları

Erhan Bey’in bu kararı ile ilgili aşağıdakileden hangisi söylenebilir? A) İncir yurdumuzda fazla yetişmediği için yanlış bir karar vermiştir. B) İncir Rusya’da çokça yetiştirildiği için yanlış bir karar vermiştir. C) İncir ülkemizde tüketim fazlası olduğu için ihraç edilebilir, doğru karar vermiştir. D) İncir yetiştiriciliği zor ve zahmetli olduğu için yanlış karar vermiştir.

4. Aşağıda bazı devletler ve öne çıkan ekonomik faaliyetleri birlikte verilmiştir. Almanya

Otomotiv sanayii

Finlandiya

Telekominikasyon sanayii

Kuveyt

Petrol sanayii

Ýspanya

Turizm Faaliyetleri

Yukarıdaki ülkelerden hangisinde, iklimin ekonomik faaliyetler üzerinde daha çok etkili olduğu söylenebilir? A) Almanya

B) Finlandiya

C) Kuveyt

D) İspanya


Sosyal Bilgiler

5. Aşağıda verilen dünya haritasında işaretli olarak

Konu Testi 23

8.

Yaþadýðým yer oldukça kalabalýk bir þehirdir. Bunun sebebi dört mevsimin belirgin olarak görülmesidir. Þehrimiz su kaynaklarý yönünden oldukça zengindir. Yaþadýðým yer, yer altý kaynaklarý bakýmýndan zengin olup, her çeþit maden bulunmaktadýr.

gösterilen yerde iklim elverişli olmamasına rağmen, burada nüfus yoğunlaşmıştır.

Orkun

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Orkun, yaşadığı yerdeki nüfusu etkileyen hangi faktörden bahsetmemiştir?

A) Tarımsal faaliyetlerin etkili olması

A) Tarihsel faktörlerden

B) Deniz taşımacılığının yaygın olması C) Yeraltı zenginliklerinin fazla olması D) Önemli ticaret yollarının üzerinde olması

6. “Türkiye yer üstü kaynakları bakımından zengindir.” diyen biri aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?

B) İklim faktöründen C) Yer altı zenginliklerinden D) Su kaynaklarından

9. Aşağıdaki tabloda dünya üzerinde seyrek nüfuslu yerler ve nedenleri verilmiştir. 1.

Grönland

Buzullar ve Soğuk

A) Ortadoğu’nun en önemli iki akarsuyu Türkiye’den doğmaktadır.

2.

Orta Asya

Aşırı Yağış

B) Türkiye bor, magnezyum ve toryum madenlerinin dünyada en fazla olduğu ülkedir.

3.

Himalayalar

Engebelilik

C) Türkiye dünyada nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkedir.

4.

Kongo Havzası

Aşırı Nemlilik

D) Türkiye Avrupa ve Asya kıtası arasında köprü görevi üstlenir.

Buna göre yukarıdaki tabloda hangi neden yanlış verilmiştir? A) 1

7. İklim insanların yeryüzüne dağılışında en önemli etkendir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? A) Kutuplarda insanların yaşamaması B) Ekvator ve çevresinde nüfusun 1000 m’ den yüksek olduğu yerlerde yoğunlaşması

B) 2

C) 3

D) 4

10. Türkiye, Karadeniz’i Marmara, Ege ve Akdenize bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Türkiye’nin bu boğazlara sahip olmasının sonucu olarak aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu söylenebilir? A) İklim çeşitliliğinde

C) Dünya nüfusunun daha çok orta kuşakta yoğunlaşması

B) Bitki örtüsü zenginliğinde

D) Kuzey Yarım Küre’de Güney Yarım Küre’den daha çok insan yaşaması

D) Siyasi üstünlükte

C) Deniz ticaretinde


SOSYAL BİLGİLER Ülkemiz ve Dünya – II

Konu Testi 24

Dünya’nın Neresindeyiz?

1. Aşağıda İngiltere, Malavi ve Arnavutluk ülkelerin-

3. Aşağıdaki tabloda az gelişmiş ve gelişmekte

de çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı gösterilmiştir.

olan ülkelerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı gösterilmiştir.

Sektör

İngiltere

Arnavutluk

Malavi

Tarım (%)

1.05

29.13

36.9

Sanayi

(%) Hizmet

(%)

28.49

19.01

70.46

51.86

17.43 45.67

Yukarıdaki tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Malavi, İngilere’den daha az gelişmiştir.

Tarım

Sanayi

Hizmet

(%)

(%)

(%)

Mısır

27

14

59

Meksika

12

23

65

Pakistan

57

18

25

Kazakistan

34

20

46

Tayland

44

20

36

Suriye

48

14

38

Tabloya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

B) İngiltere’de hizmet sektörü Arnavutluk ve Malavi’den daha çok gelişmiştir.

A) Meksika diğer ülkelere göre daha fazla gelişmiştir.

C) Arnavutlukta, hizmet sektöründe çalışanların toplamı sanayi ve tarım alanında çalışanlardan daha fazladır.

B) Mısır’da sanayi sektöründe çalışan insanların oranı, Suriye’de sanayi sektöründe çalışan insan oranına eşittir.

D) Arnavutluk, İngiltere’den daha fazla sanayileşmiştir.

C) Pakistan’da nüfusun yarısından fazlası tarım sektöründe çalışmaktadır. D) Kazakistan’da nüfusun büyük bir bölümü sanayi sektöründe çalışmaktadır.

2. Aşağıda ABD’deki çalışan nüfusun sektörlere

4. Aşağıda 2001 yılına ait Türkiye’de çalışan nüfusun sektörlere göre oranları verilmiştir.

göre dağılımı gösterilmiştir.

% 23 Sanayi % 75 Hizmet

%2 Tarým

Hizmet 46,4

Tarým 35,5 Sanayi 17,5

Yukarıda verilen grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Buna göre, Türkiye’de çalışan nüfusun ekonomik sektörlere dağılımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Çalışan nüfus içinde tarım alanında çalışanlar en azdır.

A) Türkiye gelişmemiş ülkeler sınıfında yer alır.

B) ABD’nin tarımsal üretimi düşüktür.

B) Tarım ve sanayide çalışanların toplamı hizmet sektöründen fazladır.

C) Hizmet alanında çalışanların sayısı sanayi alanında çalışanların sayısından fazladır.

C) Nüfusun çoğunluğu hizmet sınıfında çalışmaktadır.

D) ABD gelişmiş bir ülkedir.

D) Halkın çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır.


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 24

5. Türkiye’nin yıllara göre, dış satım geliri ve dış alım gideri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Milyon dolar 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000

Dýþ Satým

7.

Sanayisi geliþmemiþtir.

?

Dýþ alým

Bir ülke diðer ülkelerden sanayi ürünleri ve hizmet alýp diðer devletlere daha çok tarým ürünleri ve maden satýyorsa

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Tarým alanýnda çalýþan nüfus oraný fazladýr. 2000

Kiþi baþýna düþen milli gelir düþüktür.

2001 2002 2003 2004 2005

Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Yukarıda verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) En fazla ticaret yaptığımız ülkelerde en büyük pay Avrupa birliği ülkelerine aittir.

A) Gelişmiş bir ülkedir

B) Dış alım gideri her zaman dış satım gelirinden fazla olmuştur.

C) Göç almaktadır

B) İşsizlik yaşanmaktadır D) Enerji tüketimi fazladır.

C) 2000’li yıllarda daha çok tarım ürünleri ve çeşitli madenler ihraç edilmiştir. D) Ülkeye giren ya da çıkan mallardan alınan vergilerin fazla olması dış ticareti olumsuz etkilemiştir.

6.

Türkiye’ninn ithalat ve ihracatýnda en önemli ülkeler, Almanya, Ýngiltere, ABD, Rusya, Fransa, Ýtalya ve Çin’dir.

8. Dünya’da nüfusun en az olduğu yerler, I.Kutuplar II. Çöller III. Dağlık alanlar IV.Sıcak ve nemli yerler

Ali’nin verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin ticaret yaptığı ülkelerin genel özellikleri neler olabilir? A) Gelişmiş ülke olmaları B) Avrupa ülkesi olmaları C) En fazla ticareti Türkiye ile yapmaları D) Petrol zengini olmaları

Yukarıdaki bilgilere bakarak dünyada nüfus dağılışının az olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangisi görülmez? A) Su imkanları kısıtlıdır B) İklim ılımandır C) Bitki örtüsü zayıftır D) Ekvator çevresindedir


SOSYAL BİLGİLER Ülkemiz ve Dünya – III

Konu Testi 25

Aldıklarımız, Sattıklarımız

1. Aşağıdaki tabloda ülkemizin 2005 yılı verilerine gö-

3. Aşağıdaki grafiklerde ülkemizin 2000 ve 2005 yıl-

re bazı ülkelerle yaptığı ihracat ve ithalat oranları verilmiştir.

larında dış ticaretimizdeki ithalat ve ihracat oranları verilmiştir.

Ülke

İhracat (%) (dış satım)

Almanya

7,4

9,4

İngiltere

3,6

3,5

Fransa

2,8

4,1

Rusya

1,3

5,4

İthalat (%) (dış alım)

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Dışarıdan aldıklarımız dışarıya sattıklarımızdan fazladır. B) En az ihracat yaptığımız ülke Rusya’dır.

Ýthalat

2000

2005

Ýhracat %30

%30

%70

%70

Verilen grafiklere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? A) Ülkemiz daha çok Avrupa ülkeleri ile ticaret yapmıştır. B) Türkiye en çok tarım ürünleri ihracatı yapmıştır. C) Türkiye’nin ihracatı artarken ithalatı azalmıştır. D) 2000 yılında ülkemizin ithalatı ihracatından azdır.

C) İngiltere’ye göre Fransa’ya daha az ihracat yapmaktayız. D) Rusya’dan daha çok doğalgaz ve petrol ürünleri almaktayız.

2. Aşağıdaki haritada Türkiye’nin sattığı ürünler gös4. Aşağıdaki haritada Türkiye’nin ithal ettiği ürünler

terilmiştir.

ve ithalat yaptığı ülkeler eşleştirilmiştir.

P

ürünleri rol et M

an

Tarým ürünl eri

Medikal ürünler

S

rünleri ii ü ay

Otomativ ve parçalarý

Petrol ürünleri

Ýngiltere

ürünleri en ad

Almaya ABD Ýtalya

Tarým makinalarý

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi haritadan çıkartılmalıdır?

Yukarıdaki haritada yanlış eşleştirilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım ürünleri

B) Maden ürünleri

A) Almanya

B) İngiltere

C) Sanayii ürünleri

D) Petrol ürünleri

C) İtalya

D) ABD


Sosyal Bilgiler

Yaþadýðým yerde sanayi oldukça geliþmiþtir. Birçok fabrika bulunmaktadýr. Ýnsanlar bu fabrikalarda çalýþmaktadýr. Doðal olarak nüfus da fazladýr.

8. Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin ihracaat ve ithalatının yıllara göre değişimi gösterilmiştir. 120.000 100.000

Milyon Dolar

5.

Konu Testi 25

x

80.000

x x

60.000

x

40.000

x x

20.000 0

1999

B) Kentsel yerleşim fazladır. C) Ulaşım gelişmemiştir.

2001

Ýhracatýmýz

Yukarıdaki öğrencinin yaşadığı yer hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Nüfus yoğunluğu fazladır.

2000

2002

x

2003

2004

Ýthalatýmýz

Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İthalatımız sürekli artış göstermiştir. B) İhracatımız 1999 yılından 2004 yılına kadar hiç düşüş yaşamamıştır.

D) Hava kirliliği vardır.

C) 2001 yılında ithalatımız düşüş yaşamıştır. D) İthalatımızın ihracatımızdan fazla olması dış ticarette açık meydana getirmektedir.

6. Türkiye’nin ihracatında tarım ürünleri önemli bir paya sahiptir.

9. 1. Pazarlama

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir? A) Sanayinin gelişmiş olması B) Yeraltı kaynaklarının fazla olması C) Tarım ürünlerinin fazla olması D) Hammadde ihtiyacının olmaması

7.

Bugün Sovyetler Birliði bizim dostumuzdur. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancý bir, özü bir kardeþlerimiz vardýr. Onlara sahip çýkmaya hazýr olmalýyýz.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu konuşmasında bahsettiği ülkelerden biri değildir?

2. İklim 3. Yeryüzü şekilleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ekonomik faaliyetleri etkileyen fiziki faktörlerden birisi değildir? A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

10. Türkiye yetiştirdiği bazı tarım ürünlerinin fazlasını diğer ülkelere satmaktadır. Türkiye’nin aşağıdaki ürünlerden hangisini dış satım yaptığı söylenemez? A) Fındık

A) Azerbaycan

B) Türkmenistan

B) Muz

C) Yunanistan

D) Özbekistan

D) Kayısı

C) Üzüm


SOSYAL BİLGİLER Ülkemiz ve Dünya – IV 1. Uluslararası sponsor kuruluşların desteğiyle 31 Ağustos 2008’de Olimpiyat oyunlarının kapanışını takriben 32 ülkede 10 milyon insanın katılımını içeren bir insanlık koşusu gerçekleştirilecektir. Projenin Türkiye’deki bölümü spordan sorumlu devlet bakanının öncülüğünde yürütülecek; kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’da boğaz köprüsünde gerçekleştirilecek koşu aracılığıyla Dünya’ya dostluk mesajı verilecektir. Yukarıdaki haberde aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmaktadır? A) Olimpiyat oyunlarının unutulmasını önlemek B) İstanbul’un stratejik konumunun önemini vurgulamak C) Uluslararası spor etkinliklerinin toplumlararası etkileşimdeki rolünü vurgulamak D) Spordan sorumlu devlet bakanlığının faaliyetlerini ilan etmek

Konu Testi 26

Kültürler Arası Köprü 3.

2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya hazırlanan İstanbul, tarih boyunca farklı kültürleri bir arada yaşatmış, sahip olduğu dünya kültür mirasının tüm zenginliğini Avrupayla paylaşmaya hazırlanmaktadır. İstanbul’da yaşayan bir vatandaşımızın görüşü yukarıdaki gibidir. Vatandaşımız kültürler arası etkileşimde hangi faktörün etkili olduğunu söylemek istemiştir? A) Farklı toplulukları bir araya getirme B) Avrupa ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesi C) Türk kültürünün uluslararası projelerle Avrupa’da tanıtılması D) Sanat faaliyetlerinin tüm dünyaya tanıtılması

2. Pakistan’ın Quetta Bölgesi’nde meydana gelen depremin ardından Türk Kızılayı bölgeye yönelik bir dizi insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Afet bölgesinde yerle bir olan evlerin yerine Türk Kızılayı ekiplerince modern oba kentler kuruldu. Yardımlardan çok etkilenen Pakistan resmi makamları, Türk Kızılayı tarafından tekrar kurulan Wam Köyünün adını “Türkiye Wam Köyü” olarak değiştirdi. Yukarıda verilen haberde iki ülke arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde açıklar?

4. Ülkelerin doğal afetler karşısında birbirlerinin yardımına koşmaları uluslararası etkileşimin önemini birkez daha ortaya koymaktadır. Uluslararası etkileşim sadece doğal afetlerle sınırlı kalmamalıdır. Küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi dünya ülkelerinin tamamını etkileyebilecek çevre sorunlarıdır. Dünya ülkelerini etkileyebilecek sorunlar karşısında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Tamamen ticari çıkara dayalı bir ilişkidir.

A) Uluslararası spor karşılaşmaları, kültür sanat faaliyetleri düzenlenmelidir.

B) Komşu iki ülkenin insanları arasındaki etnik bağlılığa dayalı bir ilişkidir.

B) Dünya’nın geleceği adına ülkelerin bir araya gelip çözümler üretmelidirler.

C) Doğal afetlerde ülkeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya dayalı bir ilişkidir.

C) Ülkeler kendilerine ait doğal ve tarihi güzellikleri tanıtmalıdır.

D) Uluslararası kuruluşların yaptırımından kaynaklanan bir ilişkidir.

D) Kazanç elde etmek amacıyla çeşitli ülkeler birbirleriyle ticaret yapmalıdırlar.


Sosyal Bilgiler

5.

Konu Testi 26 Dýþ siyasetimiz, daima milletler refahýnýn yaratýcýsý olan barýþý ve memleketin geliþmesini amaç edinmiþtir.

8.

Atatürk yukarıdaki sözüyle dış politikada hangi temel ilkeyi benimsemiştir? A) Gerçekçilik C) Barışçılık

Biz milletler arasý münasebetlerde karþýlýklý güven ve saygýyý hedef tutan açýk ve samimi politikanýn en ateþli taraftarýyýz. Hassasiyetimiz bu yolda kendisini gösteren hazýrlýklara ve uðraþlara karþý, bunlarýn bizim içinde fiili ve gerçek bir güven oluþturup oluþturmayacaðý noktasýndadýr.

Mustafa Kemal Atatürk bu sözleri ile,

B) Hukuka bağlılık

I. Yurtta barış dünyada barış II. UIuslararası ilişkilerde karşılıklık

D) Batılılaşma

III. Tam bağımsızlık dış politikamızın hangi temel ilkesini vurgulamıştır?

6. Beşiktaş’ın en etkili taraftar grubu İsrail’in saldırılarına hedef olan Gazze’ye yardım için Türk Kızılayı ile kampanya düzenliyor. Sık sık sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelen Siyah Beyazlılar, bu kez Gazze’ye yardım elini uzatıyor. Yukarıda verilen internet haberinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

9.

1990 yýlýnda Sovyet Birliði’nin daðýlmasýndan sonra bir çok Türk devleti baðýmsýzlýðýna kavuþmuþtur.

A) Toplamlar arası dayanışma B) Toplumlar arası rakabet C) Toplumlar arası kültür alış - verişi D) Toplumlar arası ekonomik ilişki

7. Gazzede yaşanan insani krizin ilk anından itibaren Gazze halkını yalnız bırakmayan Türk Kızılayının 6. yardım konvoyu da Gazze’ye girdi. Bölgeye ulaştırılan insani yardım malzemeleri Gazze’de bulunan Türk Kızılayı ekibi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bu açıklamalardan sonra Sosyal Bilgiler Öğretmeni “1990 yılında Orta Asya’da bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetleri hangileridir?” sorusunu öğrencilerine yöneltmiştir. Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

A)

Kazakistan Cumhuriyeti

B)

Türkmenistan Cumhuriyeti

Yukarıdaki habere göre Türk Kızılayı’nın yardım yapması, en iyi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Dost kazanmak için yardım yapmıştır. B) Ülkeler arası yardımlaşma ve dayanışma için yardım yapmıştır. C) Ekonomik çıkarlar için yardım etmiştir. D) Etkinlik alanını genişletmek için yardım etmiştir.

C) Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti

D)

Kýrgýzistan Cumhuriyeti


SOSYAL BİLGİLER Demokrasinin Serüveni – I 1.

Konu Testi 27

Yaşayan Demokrasi 3. Geçmişten günümüze devletlere ve milletlere

Cumhuriyet

Meþrutiyet

Teokrasi

“?”

Halkýn kendi kendini meclis aracýlýðýyla yönetmesidir.

Hükümdarýn yanýnda halkýn da seçtiði milletvekilleriyle yönetime ortak olmasýdýr.

Devletin dini kurallarla ya da din adamlarý tarafýnda yönetilmesidir.

Yönetimde asillerden oluþan bir grubun etkin olmasýdýr.

Yukarıdaki diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

yön veren yönetim şekillerine ait bazı özellikler şunlardır; 1

Ülkeyi yönetme hakkı babadan oğula geçer

2

Devlet başkanının her sözü kanun sayılır

3

Din adamları yönetimde etkilidir

4

Egemenlik halka aittir

Kaç numaralı kutuda verilen bilgi demokrasi ile yönetilen devletlerde görülen bir özelliktir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

4. Demokrasi ile yönetilen bir ülkede;

A) Oligarşi B) Meşrutiyet C) Monarşi D) Temsili Demokrasi

Egemenlik milletindir.

Yöneticiler, belirli bir süre için millet tarafından seçilir.

Her vatandaşın seçme seçilme hakkı vardır.

Buna göre, demokratik bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez? A) Yönetenleri seçme hakkının millete ait olması B) Yöneticilerin belirli bir süre için görevde kalması C) Herkesin yöneticiliğe aday olması D) Ülkenin üstün sayılan bir sınıf tarafından yönetilmesi

2. Geçmişten günümüze oluşan yönetim biçimleri

5. Bir ülkede yasalar din kurallarına göre uygulan-

arasında kraliçe, İmparator, kral, padişah gibi yöneticilerin yanında halkın temsilcilerinin yer aldığı meclisler de bulunmuştur.

maktadır. Devlet dini kurallara dayanılarak yönetilmektedir. Hükümdarlar hem devlet hem de din başkanı durumundadırlar.

Yukarıda açıklaması yapılan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu ülkede aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin uygulandığı söylenebilir?

A) Teokrasi

B) Monarşi

A) Monarşi

B) Oligarşi

C) Cumhuriyet

D) Meşrutiyet

C) Teokrasi

D) Cumhuriyet


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 27

6.

Seçimler ve temsil

Milli Egemenlik

9. Aşağıdakilerden hangisi mutlakiyetle yönetilen bir ülke için söylenemez? A) Hükümdarın çok geniş siyasi ve askeri yetkileri vardır. B) Meclise benzeyen kurumlar danışma meclisi niteliğindedir.

?

C) Hükümdarlık babadan oğula geçmektedir. D) Yöneticiler halk tarafından seçilmektedir. Çoðulculuk ve katýlým

Hukukun üstünlüðü

Yukarıdaki diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur? A) Meşrutiyet

B) Demokrasi

C) Oligarşi

D) Teokrasi

10. Monarşi ile yönetilen devletlerde hakimiyet bir kişiye aittir. Monarşi ile yönetilen devletlerde kral, 1. Ülkeyi istediği gibi yönetir hiç kimseye hesap vermez.

7.

Kanuni Esasi’nin yürürlüðe girmesiyle birlikte halk ilk defa Osmanlý Devleti’nde padiþahýn yanýnda yönetime ortak olmuþtur.

Kemal Hoca

Buna göre, Osmanlı Devleti’nde yönetim şekillerinden hangisi uygulanmaya başlamıştır? A) Mutlakiyet

B) Cumhuriyet

C) Meşrutiyet

D Teokrasi

2. Savaş açma, barış yapma hakkına sahiptir. 3. Halkın oyları ile seçilir. özelliklerinden hangisi ya da hangilerine sahiptir? A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 2 ve 3

11. 1. Halk farklı haklara sahip sınıflara ayrılmıştır. 8. Demokrasi ülkeyi yönetme yetkisinin halka verildiği yönetim biçimidir. Bunu en iyi ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Milli Egemenlik

2. Yöneticiler ülkeyi anayasa ile belirlenen kurallara göre yönetir. 3. Kral ülkenin sahibidir ve ömür boyu görevde kalır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri oligarşi ile yönetilen devletlerde görülen bir özelliktir?

B) Özgürlük ve Eşitlik C) Siyasi Partiler

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

D) Çoğulculuk

C) 1 ve 3

D) 2 ve 3


SOSYAL BİLGİLER

Konu Testi 28

Demokrasinin Serüveni – II

Belgelerin Dili

1. İngiltere’de 1215 yılında imzalanan Magna Carta

4.

Dünya tarihinde demokrasinin geliþmesine katkýda bulunan olaylara örnek verebilir misiniz?

ile ilk defa kralın yetkilerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, kralın yetkilerine sınırlama getirildiğine kanıt oluşturur? A) Keyfi vergilendirme yapılmayacak olması B) Son sözü kralın söylemesi C) Yönetimin babadan oğula geçme anlayışının devam etmesi

Kanun-u Esasi’ nin kabul edilmesi

D) Vatandaşların yönetime katılma hakkının kısıtlanması

Magna Carta

Ahmet

Cemil

Versay Barýþ Antlaþmasý’nýn imzalanmasý

2. Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yöne-

Fransýz Ýhtilali

tim biçimidir. Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yönetilen ülkelerde görülen bir özellik değildir?

Metin

Ayþe

A) Bireylerin can ve mal güvenliği sağlanmıştır.

Hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır?

B) Demokrasi ile yönetilen ülkelerde insanların eşitliği ve özgürlüğü ön plandadır.

A) Ahmet

B) Cemil

C) Yönetim ve yöneticiler halka baskı yaparlar.

C) Metin

D) Ayşe

D) İnsanlar, düşünce ve kanaatlarini özgürce ifade edebilme hakkına sahiptir.

5. • 1839 yılında Osmanlı Devleti’nde Tanzimat

3. Tanzimat Islahat Kanun-u + + Fermaný Fermaný Esasi

=

?

Fermanı kabul edilmiştir. •

1215 yılında İngiltere’de Magna Carta ilan edilmiştir.

Yukarıdaki diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse daha doğru olur?

Yukarıda verilen iki olayın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Halk yönetime egemen olmuştur.

A) Milliyetçilik akımının sonucunda kabul edilmişlerdir.

B) Avrupalı devletlerin baskısı sonucunda gerçekleşmiştir.

B) Kral ve padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.

C) Devletin dağılması önlenmiştir.

C) Din, vicdan ve inanç özgürlüklerinin serbestliği sağlanmıştır.

D) Demokratikleşme yolunda adımlar atılmıştır.

D) Monarşik yönetim anlayışları güçlenmiştir.


Sosyal Bilgiler

6.

Konu Testi 28 TBMM’nin üzerinde hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

9. Atina; demokrasinin doğduğu kent olarak bilinir. M. Ö 450’de Atina’da “site” adı verilen şehir devletlerinde kadınlar ve köleler haricindeki kişiler devlet yönetiminde söz hakkına sahipti. Yetişkin erkekler kararların alındığı halk meclislerinde konuşma ve oy kullanma haklarına sahiptiler. Yukarıda verilen bilgilere göre; 1. İnsanların hakça eşitlikleri söz konusudur.

Atatürk’ün bu sözü ile;

2. Çağına göre ileri bir yönetim biçimi vardır.

1. Ulusal egemenlik

3. Halk meclislerinde sorunlar erkekler tarafından dile getirilmiştir.

2. Mutlakiyet 3. Demokrasi

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

yönetim biçimlerinden hangisine karşı çıktığı söylenemez? A) Yalnız 2

B) Yalnız 3

C) 2 ve 3

D) 1 ve 3

7. İlk Türk devletlerinde hükümdarlara yönetim işle-

A) Yalnız 1

B) Yalnız 3

C) 1 ve 2

D) 2 ve 3

10. 1789 yılında geçekleşen Fransız İhtilali, günü-

rinde Kurultay adı verilen meclis yardım ederdi. Kurultay’a hakanın eşi, önemli devlet adamları ve boy beyleri katılırdı. Hükümdarlar halka hesap verirdi.

müz demokrasisi ve insan hakları konusunda dönüm noktası olmuştur.

İlk Türk devletlerinde görülen bu uygulamalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

1. Demokratikleşme faaliyetleri güçlenmiştir.

A) Hak ve özgürlükler Anayasa da güvence altına alınmıştır. B) Egemenlik tamamen milletindir. C) Bugünkü anlamda olmasada demokratik bir anlayış vardır. D) Halkın seçtiği temsilcilerden oluşan bir meclis kurulmuştur.

8. Atatürk tam demokrasinin kurulması için çok partili hayata geçmek istemiştir. Ancak bu çabaları cumhuriyete ve inkılaplara karşı olanların tepkileri yüzünden başarılı olamamıştır. Demokrasinin temel ilkelerinden olan çok partili demokrasiye ancak 1946’da geçilebilmiştir. Buna göre, ülkemizde çok partili hayata geçilmesinin gecikmesi aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir? A) Birbirinden farklı görüşteki insanlar temsil edilmesini

Fransız İhtilali sonucunda;

2. Fransa’da monarşik yönetim sona ermiştir. 3. Anayasa’da temel hak ve özgürlüklere yer verilmiştir. gelişmelerinden hangisi ya da hangileri yaşanmıştır? A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 1, 2 ve 3

11. Hammurabi Kanunları’na göre; •

Eğer bir oğul babasına vurursa onun elleri balta ile kesilir.

Eğer bir adam başka birinin gözünü çıkarırsa onun gözü de çıkarılır.

Bir adam kendisi ile eşit olan birinin dişini kırarsa onun da dişi kırılır.

Buna göre, Hammurabi Kanunları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

B) Egemenlik haklarının sadece bir partinin elinde olmasını

A) Yasaların halk tarafından kabullenildiğine

C) Seçmenlerin oyunu özgürce kullanmasını

C) Kralın otoritesini azalttığına

D) Herkesin eşit haklara sahip olmasını

D) Dini içerikli olduğuna

B) Kısas esasına dayandığına


SOSYAL BİLGİLER Demokrasinin Serüveni – III 1.

Doðruluðuna inandýðým deðerleri söylemek benim için özgürlüðün sonu oldu.

Konu Testi 29

Temel Haklarımız 3.

Egemenlik yetkileri bir kiþi ya da grupta toplanmamalýdýr.

Bir ülkede demokrasinin gerçekleþmesi için birden çok partinin olmasý gerekir.

Ceyda

Ayþe

Din adamlarýna danýþýlmadan kanun çýkarýlmamalýdýr.

Kadýn - erkek herkesin oylarý eþit olmalýdýr.

Murat

Ýlker

Ümit

Ümit’in temel hak ve özgürlüklerinden hangisinin ihlal edildiği söylenebilir? A) Yaşama Hakkı B) Din ve vicdan hürriyeti C) Düşünce özgürlüğü D) Bilgi edinme hakkı

2. Bir ülkede yöneticilerini seçme ve karar verme

Yukarıdakilerden hangisinin söyledikleri demokratik anlayışa uygun değildir? A) Ceyda

B) İlker

C) Murat

D) Ayşe

4. Birden fazla görüş ve düşüncenin yönetimde

yetkisinin millete ait olmasına demokrasi denir.

temsil edilmesine çoğulculuk denir. Bu kural demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Buna göre;

Buna göre;

1. Çok partili bir sistemin benimsenmesi

1. Siyasi partilerin kurulması

2. Vergi gelirine göre oy hakkının olması

2. Seçimlere tek partinin katılması

3. Seçmen yaşının küçültülmesi

3. Yasalar önünde herkesin eşit olması

gibi çalışmalardan hangisi ulusal egemenliği pekiştirme amacına yöneliktir?

seçeneklerinden hangisi ya da hangileri demokratik yönetimler için gereklidir?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 3

A) Yalnız 1

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) Yalnız 3


Sosyal Bilgiler

5.

Konu Testi 29

8. • Herkes sahibi olduğu mal ve mülkünü dilediği

Bizim ev yeni yapýlan bir yerleþim yerinde idi. Cadde ve sokak isimleri yazýlý olmadýðý için adresimizi bulmakta zorluk çekiyorlardý. Bende bu durumu belediyeye bildirdim.

gibi kullanabilir, satabilir ve istediği kişiye miras bırakabilir. •

Her vatandaş haklarını korumak için yasal yollara başvurabilir.

Devlet tüketiciye bozuk, pahalı ya da kalitesiz mal satılmasını önlemeye yönelik tedbirler alır.

Yukarıda verilen bilgilerde aşağıdaki hak ve özgürlüklerin hangisinden bahsedildiği söylenemez?

Burhan

Burhan, belediyeye mevcut eksikliği hangi hakkını kullanarak bildirmiş olabilir?

A) Mülkiyet ve miras hakkı

A) Dilekçe hakkı

C) Düşünce özgürlüğü

B) Kişi dokunulmazlığı

D) Tüketicilerin korunması hakkı

B) Hak arama özgürlüğü

C) Sağlık hakkı D) Düşünce özgürlüğü

9. Tarihte bilinen ilk anayasa olarak kabul edilen kanunlar Babil Kral Hammurabi tarafından hazırlanmıştır. Bu yasalardan bazıları şunlardır:

6. Magna Carta (büyük şart) İngiltere’de kişisel haklarının tanındığını belirten ilk siyasal belgedir. Bu fermanın başlıca maddeleri şunlardır: •

Hiç bir özgür insan kanunsuz olarak tutuklanamaz, sürgün edilemez.

Kral meclisin onayını almadan vergi toplayamaz.

Buna göre, Magna Carta ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

Sağlam yapılmadığı için yıkılarak içindeki insanların ölümüne neden olan binanın ustası öldürülür.

Bir insan kendisi ile eşit olan birinin dişini kırarsa onun da dişi kırılır.

Bir insan başka bir insanın gözünü çıkarırsa onun da gözü çıkarılır.

Bu bilgilere göre Hammurabi Yasaları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Toplumda sınıf farklılığı yoktur.

A) İngiltere’de demokrasinin geri kaldığına

B) İnsan hakları korunmaya çalışılmıştır.

B) Kralın bütün insanlara eşit davrandığına

C) Demokratik anlayışa uygun cezalar verilmiştir.

C) İngiltere’de demokratikleşmenin ilk adımının atıldığına

D) Devletin daha kolay yönetilmesini sağlamıştır.

D) Halkın kendi kendini yönetmeye başladığına

10. Ankara’da önemli bir memuriyet görevinde bulunan Hüseyin Bey, yıllardır çalışarak biriktirdiği parası ile memleketi olan Rize’de bir ev yaptırmak ve çocukları ile yaz tatilini yaptırdığı bu evde geçirmek istemektedir.

7. 1. Sivil toplum kuruluşları 2. Siyasi partiler

Buna göre Hüseyin Bey, bu düşüncesini gerçekleştirdiği taktirde aşağıdaki temel haklardan hangisini gerçekleştirmiş olacaktır?

3. Parlemento 4. Seçimler Yukarıda verilenlerden hangisi demokrasilerde farklı görüş ve düşüncelerin yönetimde temsil edilmesi ile doğrudan ilgilidir?

A) Çalışma hakkı B) Mülkiyet hakkı C) Sosyal güvenlik hakkı

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

D) Eğitim hakkı


SOSYAL BİLGİLER

Konu Testi 30

Demokrasinin Serüveni – IV 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Eğitim Ba-

Belgelerin Dili 3.

Bizim kültürümüzde Hatun, Kaðan’ýn yardýmcýsýdýr. Kurultaya ve törenlere katýlýr. Emirnamelerimiz “han ve hatun emreder” diye baþlar.

kanlığı arasında 13 Ocak 2004 tarihinde imzalanan protokol uyarınca “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri” projesi hayata geçirilmiştir. Öðrencilere seçme ve seçilme heyecaný yaþatmak

Kendi sorunlarýný kendi bakýþ açýlarý ile ele almalarýný saðlamak

Cemal

Tülin Demokrasi kültürünü erken yaþlarda kazandýrmak

Geleceðin yöneticilerinin belirlenmesini saðlamak

İslamiyet öncesi Orta Asya Türk devletlerinde görülen bu durum; 1. Kadınlarında yönetimde söz sahibi olduğu

Kenan

Ýrem

Bu projenin amacını hangi öğrenci doğru söylemiştir? A) Tülin

B) Cemal

C) İrem

D) Kenan

2. Hatunların kağanlardan daha üstün olduğu 3. Kadınlara değer verildiği yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir? A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 1 ve 3

D) 2 ve 3

4. 19. yüzyılda Avrupa’nın da etkisiyle kadınlara

2. • Hammurabi Kanunları insan haklarını korumaya yönelik kanunlardır. •

Magna Carta ile İngiltere’de halk kralın yanında bazı haklar elde etmiştir.

Avrupa insan hakları sözleşmesi ile insan haklarının doğuştan kazanıldığı ve bu hakların herkes için geçerli evrensel ilkeler olduğu kabul edilmiştir.

Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin geliştiğini göstermektedir? A) Kültürler arası etkileşimin B) Kişi hak ve özgürlüklerinin C) Sınıf farklılıklarının D) İnanç özgürlüğünün

verilen değer artmaya başlamıştır. Tanzimat döneminde kızlar için orta ve lise düzeyinde okullar açılmıştır. II. Meşrutiyetin ilanından sonra ise yüksek okul açılmıştır. II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınlar sosyal hayatta aktif olarak yer almaya başlamışlardır. Kadınlara yönelik dergiler çıkarılmış, kadınların sanayi alanında çalışmalarına izin verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türkiye’de kadın hakları bütün Avrupa ülkelerinden sonra kabul edilmiştir. B) Osmanlı Devleti’nde kadın hakları Tanzimatla birlikte gelişme göstermeye başlamıştır. C) Bütün dünyada kadınlar aynı anda siyasi haklar kazanmıştır. D) Kadınlar 20. yüzyılda siyasi hakları elde etmeye başlamışlardır.


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 30

5.

8. II. Dünya Savaþý’nýn sonuçlarýný gören devletler Birleþmiþ Milletler örgütünü kurmuþlar ve 10 Aralýk 1948’de “Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etmiþlerdir.

Öğretmenin verdiği bu bilgiye göre, insan hakları evrensel bildirgesinin yayınlanmasının amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Toplumsal yaþam örgütlenmeyi gerektirir. Toplumda huzur ve güvenin, asayiþin saðlanabilmesi için herkesin uymasý gereken kurallar vardýr.

Öğretmen aşağıdakilerden hangisi üzerinde durmuştur? A) Toplumsal yapı farklı gruplardan oluşur.

A) İnsan haklarına saygıyı sağlamak B) Yenilen devletlerin haklarını korumak

B) Toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar olmalıdır.

C) Temel hakların uygulanmasını sağlamak

C) İnsanlararası iş bölümü gereklidir.

D) İnsanlar arasında eşitliği sağlamak

D) Her insan kendi kuralını kendisi belirler.

6. İnsan hakları doğuştan kazanılan, ırk ve cinsiyet

9. Vatandaşların ülke yönetimine katılmasını sağla-

ayrımı yapmadan bütün insanlar için geçerli ve gerekli olan haklardır.

yan haklara siyasal haklar denir. Siyasi haklar demokratik ülkelerdeki en önemli haklardır.

Buna göre insan hakları ile ilgili olarak;

Aşağıdakilerden hangisi siyasal haklardan biri değildir?

1. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde geçerlidir. 2. Suçu işleyene göre değişkenlik gösterir.

A) Seçme ve seçilme hakkı

3. İnsan hakları evrenseldir.

B) Sosyal güvenlik hakkı C) Toplantı ve gösteri hakkı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) Yalnız 3

D) 1 ve 3

D) Siyasi parti kurma veya bir siyasi partiye katılma hakkı

10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 6. maddesi7. İnsanların doğuştan kazandığı alıkonulamaz ve devredilemez temel hak ve özgürlükleri vardır. Fakat hiçbir hak ve özgürlük sınırsız değildir. Yukarıda verilen bu bilgiye göre, hak ve özgürlükler aşağıdaklerden hangisi kapsamında kısıtlanabilir?

ne göre; “18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.”Ancak bazı kimseler bu haklarını kullanmazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu kişilere örnek olarak gösterilebilir? A) Hakimler ve Savcılar

A) Siyasi çıkarlar

B) Kişisel menfaatler

B) Üniversite öğrencileri

C) Kanunlar

D) Dini inançlar

D) Askerlik görevini yapmış olanlar

C) Tutuklu bulunanlar


SOSYAL BİLGİLER

Konu Testi 31

Elektronik Yüzyıl – I 1.

Yaþadýðým þehir bir çok devlete baþkentlik yapmýþtýr. Þehrin her tarafý açýk hava müzesi görünümündedir. Eski mimari eserler þehre ayrý bir güzellik katmaktadýr.

4.

Sosyal bilimler içerisindeki en önemli bilim dalýdýr.

Geçmiþte yaþanan önemli olaylarý inceler.

? Deney ve gözlem metodunu kullanmaz.

Özgür

Yer-zaman, sebepsonuç iliþkisine önem verir.

Özgür, bu anlatımda sosyal bilimlerin hangi dalından yararlanmıştır?

Yukarıdaki tabloda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tarih

B) Sosyoloji

A) Tarih

B) Arkeoloji

C) Psikoloji

D) Arkeoloji

C) Etnoğrafya

D) Paleografya

5. İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özellikle2. İletişim araçları günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

rini ve insan-doğal çevre etkileşimini konu edinen sosyal bilim dalına coğrafya denir.

İnternetin kullanım alanının yaygınlaşmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi daha önceliklidir?

Verilen bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi Coğrafya’nın konuları arasında gösterilemez?

A) Lüks’e olan düşkünlüğün artması

A) İklimlerin oluşumu

B) Fiyatların cazip olması

B) Nüfus hareketleri

C) Bilgiye daha kolay ulaşılması

C) İnsanın hücre yapısı

D) Boş zamanların değerlendirilmek istenmesi

D) Doğal afetler

3. Aşağıdakilerden hangisi kan bağışı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) 18 yaşını doldurmuş her sağlıklı erişkin kan verebilir. B) 50 kg’ın üzerinde olan herkes kan bağışı yapabilir. C) Erkekler her ay kan verebilir. D) Bir kişi yılda toplam 4 ünite kan verebilir.

6. Bütün bulaşıcı hastalıklar, bir veya bir kaç yolla insana geçebilir. İnsandan insana ve hayvandan insana bulaşmalar olduğu gibi topraktan insana bulaşabilmektedir. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi hayvandan insana bulaşmaktadır? A) Hepatit

B) Çiçek

C) Kızamık

D) Kuş Gribi


Sosyal Bilgiler

Konu Testi 31

7.

10. Bir toplumun örfünü, adetini, yaþayýþ biçimlerini toplumsal olay ve kurumlarýný inceleyen bilim dalýdýr.

Uzay Teknolojisi

Ýnsanoðlunun Ay ve uzak gezegenler hakkýnda bilgisinin artmasý

Gen Teknolojisi

Domatesin içinde aþý bulunduracak þekilde deðiþtirilmesi

?

Gözle göremediðimiz kadar küçük makro cisimlerin incelenmesi

Ceren

Ceren’in tanımını yaptığı sosyal bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Coğrafya

B) Sosyoloji

C) İktisat

D) Tarih

8. Son yıllarda tüm dünyada;

Ýletiþim Teknolojisi

Görüntülü telefonlar ve internetin yaygýn hale gelmesi

Yukarıdaki diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

• Sağlık alanında gelişmelerin yaşandığı

A) Nano teknoloji

B) Ulaşım teknolojisi

• Beslenme koşullarının iyileştiği

C) Nükleer teknoloji

D) Bilişim teknolojisi

• İnsan ömrünün uzaması ve ölümlerin azaldığı görülmektedir. Yaşanan bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? A) Küresel ısınmanın yaşanmasına B) Dünya nüfusunun artmasına C) Uluslar arası örgütlerin kurulmasına D) Savaşların azalmasına

11. Sosyal bilimler; içinde insan olan ve bir topluma ait olan bütün unsurların incelendiği bir bilimdir. Yukarıda verilen tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin çalışma alanına girmez? A) Olayları deney ve gözlem metodu ile incelemek B) Devletlerin yıkılış nedenlerini araştırmak C) Toplumsal değerlerin gelişim sürecini incelemek

9. Evliya Çelebi elli yıl boyunca gezdiği yerleri “Seyahatname” adlı eserinde toplamıştır. Bu eserde değişik yöre insanlarının yaşadıkları yerlerin özelliklerini, yaşam biçimlerini, davranışlarını, takılarını, çalgılarını ayrıntıları ile anlatmıştır. Verilen bu bilgiye göre Evliya Çelebi aşağıdaki sosyal bilimlerden hangisinden yararlanmıştır? A) Tarih - Psikoloji B) Coğrafya - Sosyoloji

D) Yer altında kalmış eserleri ortaya çıkarmak

12. 1. Arkeoloji 2. Biyoloji 3. Ekonomi 4. Coğrafya Yukarıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz?

C) Arkeoloji - Ekonomi D) Sosyoloji - Antropoloji

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


SOSYAL BİLGİLER

Konu Testi 32

Elektronik Yüzyıl – II 1.

Týbbýn geliþmesi ile akciðer, karaciðer, kalp, böbrek gibi organlarýn nakli yapýlabilmektedir.

Görevini yerine getiremeyen organlarýn yerine yenilerinin nakledilmesine doku ve organ nakli denir.

Asude

Mücahit

Organ baðýþý ile bir çok insan hayatýna devam edebilmektedir.

18 yaþýný doldurmayanlar da organ baðýþýnda bulunabilirler.

3.

Nükleer enerji santralleri son yýllarda canlý hayatýný tehdit etmesinden dolayý çeþitli tartýþmalara neden olmasýna raðmen bir çok ülkede enerji üretmeye devam etmektedir.

Paragrafa göre ülkelerin bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Diğer kaynaklara göre yüksek enerji üretiminin sağlanması

Asuman

B) Atıklarının saklanması ve depolanmasının maliyetinin yüksek olması

Süleyman

Doku ve organ nakli ile ilgili hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? A) Asude

B) Asuman

C) Mücahit

D) Süleyman

C) Kurulum maliyetinin yüksek olması D) Nükleer santrallerin kurulmasının pahalıya mal olması

4. Ýcat ya da eser ortaya koyanlarýn haklarýnýn korunmasýna patent denir.

Üretilen mallarýn korsan olarak coðaltýlmalarý Bandrol’le engellenir.

Bahar

Melike

Meydana getirilen bir eserin kullaným, basým ya da pazarlama hakkýnýn bir baþkasýna verilmesine telif hakký denir.

Korsan eserlerin yaygýn olmasý devletin ekonomik kaybýný azaltýr.

Yaðmur

Ýrem

2. Korsan kitap ve cd’ler daha ucuz olduðu için onlarý tercih etmeliyiz.

Yakup

Bir toplumda Yakup gibi düşünen insanların fazla olması aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaz? A) Bilimsel çalışmaların artmasına B) Emek sahiplerinin, emeklerinin karşılığını alamamasına C) Kayıt dışı ürünlerin artmasına D) Yerli üretimin durma noktasına gelmesine

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? A) Melike

B) İrem

C) Bahar

D) Yağmur


Sosyal Bilgiler

5.

Konu Testi 32 1822 yýlýnda Fransa’da doðdu. Sývýlarý ekþiten, etleri çürüten bakteri denilen mikrobun bulunmasýný saðladý. Ayrýca kuduz aþýsýný da ilk geliþtiren o’dur.

8.

Son yazdýðým kitabýn yayýn hakkýný belli ücret karþýlýðýnda yayýnevine verdim. Yüzbin adet basýlmasý karþýlýðýnda aldýðým ücret kitabýmý yazarken oluþan maliyet ve emeðimi ancak karþýlýyordu.

Korsan yayıncılık yapılması durumunda yazarın verdiği bilgiler de dikkate alınarak en çok kimlerin zarar göreceği söylenebilir?

Elif

Elif’in anlattığı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayınevinin

A) Graham Bell

B) Heredot

C) Yazarın

C) İbn-i Sina

D) Luis Pasteur

B) Okuyucuların D) Korsan yayın yapanların

9. Ülkemizde patent fikrinin yaygınlaşması ve

6.

Ben, emeðe saygýsý olan ve vatandaþlýk görevlerini bilen bir öðrenciyim.

bandrol kullanımının yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırır? A) Demokrasinin güçlenmesini B) Bilimsel çalışmaların artmasını C) İşsizlik oranının artmasını

Funda

D) Korsan basımın yaygınlaşmasını

Bu bilgiye göre, Funda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?

10. Salgın hastalıklar ile ilgili temel önlemlerden;

A) Korsan CD ve kitap alır. B) Sınavlarda kopya çekmez. C) Derslerine çok çalışır. D) Derslere zamanında girip çıkar.

1. Doğumdan itibaren her çocuğa aşı yapılması 2. Herkesin organ bağışında bulunması 3. İnsanların hastalıklara karşı bilgilendirilmesi hangisi ya da hangileri hastalığın salgın hale gelmesini engelleyebilir?

7. Türk patent enstitüsü ülkemizde buluşlara patent vermekle görevlidir.

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

Buna göre; 1. Buluş faaliyetlerinin özendirilmesi 2. Yaratıcılığın korunması ve desteklenmesi 3. Eser sahibinin zarar görmesi

11. Bazı hastalıklar insandan insana hava yolu, su, besin, kan ve cinsel temas sonucu ile bulaşabilmektedir.

sonuçlarından hangisi ya da hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

Aşağıdakilerden hangisi cinsel temas sonucunda bulaşan hastalıklardan biridir?

A) Yalnız 1

B) Yalnız 2

A) Hepatit C

B) Kuş Gribi

C) 1 ve 2

D) 1 ve 3

C) AIDS

D) Ülser

004 - 6. SINIF SOSYAL BILGILER YAPRAK TESTI  

A) Araba sürmesini yeni öğrenen Tülin Hanım’ın başka bir arabaya çarpması B) Ahmet Bey’in aşırı hız sebebiyle arabasını ba- riyerlere çarpma...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you