Page 1

FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på VIP Huset, Københavns Kommune Tirsdag den 19. februar 2013 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt et tilsynsbesøg på VIP Huset. Formålet med tilsynet generelt er at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med de unge. Det skal tilstræbes, at indsatsen samlet set bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse og mulighed for livsudfoldelse, samt at indsatsen leveres på en ordentlig måde. Socialudvalget har efter indstilling fra Forvaltningen besluttet, at der i 2013 skal sættes særligt fokus på organiseringen af institutionens faglige samarbejde med alle relevante aktører, herunder familie og netværk, omkring de indskrevne børn og unge samt institutionens interne faglige organisering, struktur og kontinuitet. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte unge. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet. Hovedkonklusioner 

Det er vores vurdering, at de unge hører til målgruppen

de fysiske rammer fremstår velegnede til formålet. Der er en god standard for rengøring og indvendig vedligeholdelse

vi taler med en ung, der har boet i tilbuddet nogle få måneder. Den unge udtrykker generel tilfredshed med tilbuddet og den introduktion, vedkommende har modtaget ved indflytningen

det er vores overordnede vurdering, at de unge modtager individuelt tilrettelagt støtte, der med afsæt i årsagen til anbringelse i tilbuddet, tager afsæt i de unges udfordringer og ofte grundlæggende fravær af tillid til voksne. De unges muligheder for at få en omgangskreds og sociale kontakter uden for tilbuddet støttes aktivt

medarbejderne udtrykker generel tilfredshed. Der beskrives et godt samarbejdsklima, både mellem kollegaer og mellem ledelse og medarbejdere

ledelsen udstikker retningslinjer for den pædagogiske indsats med afsæt i tilbuddets værdiggrundlag. Vi kan anbefale, at den viden, der er i medarbejdergruppe om relationspædagogik,

1 Udført af Steffen Jacobsen og Frank Lund Pedersen


beskrives, således at eksterne samarbejdsparter, nye medarbejdere og pårørende mv. har mulighed for at se overensstemmelsen mellem ord og handling og ikke mindst som en sikring af en ensartet indsats. Vi får oplyst, at der allerede er taget initiativ til at få lavet uddybende beskrivelser af den pædagogiske indsats 

med afsæt i tilbuddets målgruppe vil magtanvendelser uundgåeligt forekomme. Medarbejderne er bekendte med reglerne for området og Københavns Kommunes retningslinjer for indberetning af magtanvendelser

vi har gennemgået medicinhåndteringen og kan konstatere, at den finder sted i henhold til gældende regler.

vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af daglige notater, udviklingsplaner og statusrapporter. Der er taget et IT-journaliseringssystem i brug siden sidste tilsyn. Det er vores vurdering, at journaliseringssystemet har medvirket til en mere kontinuerlig opdatering af dokumentationen. Vi har givet en enkelt anbefaling vedrørende dagbogsnotater.

Iagttagelser og anbefalinger Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg vil fremgå af punkterne De unges forhold, Personaleforhold og Dokumentation Målgruppe Tilbuddets målgruppe er unge, i aldersgruppen fra 14 til 23 år ved indskrivningstidspunktet. De unge kan have udfordringer i form af psykosociale vanskeligheder. De unge har ofte flere anbringelser bag sig. De unge kan have begået kriminalitet af forskellig art. Endvidere kan de unge have udfordringer i form af misbrug af euforiserende stoffer eller alkohol. Fælles for hovedparten af de unge er, at de har været udsat for omfattende omsorgssvigt i de første leveår. Tilbuddet er normeret til 6 unge. Der i øjeblikket indskrevet 5 unge i tilbuddet. Det er vores vurdering, at de unge vi møder, hører til målgruppen. De unges forhold Tilbuddets overordnede pædagogiske linje tager udgangspunkt i relationspædagogik, hvor teorien er, at alle handlinger har en årsag og en sammenhæng. De unge i tilbuddets målgruppe har gennem deres opvækst, og for nogles vedkommende også under tidligere anbringelser, mistet tilliden til, at voksne mennesker kan bidrage med noget konstruktivt. De kan derfor have udviklet håndteringsstrategier, hvor de på forskellig vis tager afstand fra alt, hvad der minder om autoriteter. I bedste fald har de kun negative forventninger til voksne og i værste fald, kan de unge komme så langt ud i negativ håndteringsstrategi, at de forsætteligt laver destruktive handlinger, for at sikre sig overensstemmelse mellem deres forforståelse og reaktioner fra omverdenen, herunder omsorgspersoner. For at bryde de negative, og i værste fald selvforstærkende, håndteringsstrategier er udgangspunktet i relationspædagogik, at medarbejderne, som omsorgspersoner, skal reagere anderledes på de unges negative handlinger, end de unge forventer, eller har erfaret, at voksne gør.

2 Udført af Steffen Jacobsen og Frank Lund Pedersen


De unge i tilbuddet bliver mødt af voksne, der reagerer anderledes, og ofte mere anerkendende, end de unge, i udgangspunkt, før har oplevet. Som eksempel fremhæver den unge, vi taler med, at der i tilbuddet er en forventning om, at de unge gør deres værelse rent og rydeligt et par gange om ugen. Hvis de unge laver oprydningen og rengøringen får de arbejdsdusør. Hvis de af forskellige årsager har en svær eller belastet periode, kan de unge få omfattende voksenstøtte til rengøring og oprydning, og samtidig bevare deres arbejdsdusør. Hvis de unge derimod er stærkt negative og i obstruktion nægter at gøre deres værelse rent, bortfalder dusøren. Pointen for den unge, vi taler med er, at der er forskel på årsagen til, om de unge får arbejdsdusør eller ej. Ved relationspædagogikken, som den bliver praktiseret i tilbuddet, kan en negativ handling udløse anerkendelse eller belønning, hvis årsagen til den negative handling er acceptabel. For de unge kan der være en verden til forskel og det kan udgøre den faktor, der bevirker, at de unge forklarer, hvordan de har det og hvilke tanker og bekymringer, der eventuelt påvirker dem. Da vi ankommer i tilbuddet først på eftermiddagen, ligger to af de unge stadig og sover, fordi den ene den foregående aften og nat havde haft det dårligt. Den unge havde over en længere periode skabt uro, der havde påvirket en anden af de unge og ført denne med ind i negativiteten. Årsagen bag uroen var, at den første, kort forinden, havde haft en samtale med sin sagsbehandler, der talte om flytning og overgang til egen bolig. Ifølge medarbejderne udløser det betydelige frustrationer hos den unge fordi, vedkommende ikke oplever sig klar til at skulle klare sig selv i egen bolig, uagtet der, ifølge det oplyste, endnu ikke er fastsat en tidshorisont. Bag begge unges reaktioner er en sammenhæng mellem reaktionerne og årsagen til reaktionerne. Derfor bliver ingen af de unge sanktionerede og de får, på grund af manglende søvn, lov til at sove ekstra længe og mad, når de vågner. De unge fik positiv særbehandling som respons på negativ optræden, fordi der var en acceptabel årsag til den negative adfærd. Det er vores vurdering, at tilbuddet har en fagligt baseret anvendelse af relationspædagogik som metode. Det er, med afsæt i målgruppens alder og udfordringer, også vores vurdering, at den pædagogiske metode udmøntes på en måde, der ændre de unges forståelse og giver dem strategier til at handle. Ledelsen oplyser, at der allerede er aftalt et samarbejde med en ekstern udviklingskonsulent. De fysiske rammer Tilbuddet har lejet sig ind i en ældre velholdt muremestervilla. Der er stadig mulighed for at anvende etager og lokaler således, at nogle områder i princippet kan adskilles eller skærmes fra det øvrige hus. Til villaen hører en forholdsvis rummelig have. Det er vores vurdering, at de fysiske rammer er meget velegnede til formålet. De unges værelser er fordelt på de to øverste etager. Der er adgang til badeværelse og toilet på hver etage. De unges værelser er indrettet i overensstemmelse med deres ønsker og interesser. Fællesrum og køkner er hyggeligt indrettede og giver indtryk af et hjemligt miljø. Der er god standard for rengøring og indvendig vedligeholdelse. Personaleforhold Medarbejderne udtrykker generel tilfredshed. Der beskrives et godt arbejdsklima, både imellem kollegaer og mellem ledelse og medarbejdere. I forlængelse af nye indskrivninger er der siden seneste tilsyn ansat endnu en medarbejder. Yderligere en medarbejder forventes at blive ansat i den nærmeste fremtid. Det har bevirket, at ledelsen har reduceret brugen af vikarer i fast arbejdsplan.

3 Udført af Steffen Jacobsen og Frank Lund Pedersen


Medarbejderne modtager hver 14. dag ekstern supervision fra Psykiatri Projektet i Københavns Kommune. Der er tilknyttet en fast psykolog, som inddrages, hvis medarbejdere har været i situationer, hvor det vurderes, at de kan have brug for efterbearbejdning. Der er også siden seneste tilsynsbesøg udarbejdet en introduktionsmanual til vikarer. Ligeledes er der udarbejdet en medarbejderhåndbog med ledelsesinstrukser på en række punkter. Medarbejderhåndbogen indeholder blandt andet retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal agere i tilfælde af kriminalitet begået af, eller blandt de unge, for besøg og eventuel overnatning af kærester til de unge, for eventuel udbetaling af forskud på henholdsvis arbejdsdusør, lommepenge, tøjpenge eller andet, procedure for iværksættelse af beredskab ved magtanvendelser eller overfald på medarbejdere Vi kan konstatere, at introduktionsmanualen til vikarer og medarbejderhåndbogen indeholder de punkter, ledelsen, ved seneste tilsyn, blev opfordret til at udarbejde. Det er vores vurdering, at det udarbejderede materiale er overskueligt og praktisk anvendeligt. Myndighedsforhold Med afsæt i tilbuddets målgruppe vil magtanvendelser uundgåeligt kunne forekomme. Medarbejderne er bekendte med reglerne for området og København Kommunes retningslinjer for indberetning af magtanvendelser. Begge dele forefindes derudover som skriftlige bilag i medarbejderhåndbogen. Det skal for god ordens skyld understreges, at tilsynet ikke omfatter læge- og sygeplejefaglige forhold. Vi har konkret inddraget den mekaniske del m.v. af medicinhåndteringen i vores tilsyn. Der er således tale om elementer, der ikke som udgangspunkt er omfattet af embedslægens tilsyn. Vi har gennemgået medicinhåndteringen og kan konstatere, at den finder sted i henhold til gældende regler. Vi kan endvidere se, at der er udarbejdet et udførligt dokumentationssystem for registrering af givet medicin. Der bør udarbejdes en liste med vigtige telefonnumre ved fejlmedicinering. Den skriftlige dokumentation Der er siden sidste tilsynsbesøg indført et IT baseret dokumentationssystem til dagbogsnotater, udviklingsplaner og statusrapporter. Vi har gennemgået dele af den skriftlige dokumentation og kan konstaterer, at den fremstår retningsgivende for behandlingsindsatsen. Beskrivelser af konkrete hændelser og omtale af de unge er i dagbogsnotaterne formuleret i et respektfulgt sprog. Vi skal anbefale, at der for øvrige unge, som af forskellige grunde nødvendigvis skal nævnes i forbindelse med notater på en konkret ung, udelukkende anføres initaler i dagbogsnotaterne. Opfølgning til kommende tilsynsbesøg 

Tilsynet giver ikke anledning til yderligere forslag eller anbefalinger.

Formål og fremgangsmåde I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Formålet med tilsynet er at påse, at de unge får den hjælp, de har ret til og krav på ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og tilknyttede vejledninger. Herudover anvender vi de gældende kvalitetsstandarder og foreliggende skriftligt materiale samt erfaringer og god praksis på området.

4 Udført af Steffen Jacobsen og Frank Lund Pedersen


Vi har fået en rundvisning og vi har talt med en af de unge. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. De unges kropssprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med de unge, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger.

Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. Aalborg, 18. marts 2013 REVAS APS AF 1/2 2004 Aase Møller

Henning Jacobsen

5 Udført af Steffen Jacobsen og Frank Lund Pedersen

Tilsynsrapport 2013  
Tilsynsrapport 2013  

VIPhusets tilsynsrapport 2013

Advertisement