Page 1


MOTORIKOA  

Pertsonari aurrez-aurre hitz egin. Gauzak eskura jarri eta idatzitako mezuen edo testuen altuera egokitu. Gurpildun aulkian mugitzeko garaian, laguntza eskatzen digutenean besterik ez dugu lagunduko. Sarrerako arrapala igotzeko, aulkia honen aurrez-aurre egon behar da. Jaisteko, ordea, aulkia atzeraka joan behar da. Objektuak, jantziak, etab manipulatzeko orduan bere erritmoa errespetatu, eragotzi gabe.


MOTÓRICA 

Al dirigirnos hacia ella, hacerlo siempre por delante, cara a cara. Poner las cosas a su alcance y adecuar la altura de te xtos o mensajes escritos. A la hora de colaborar en sus desplazamientos con silla de r uedas, esperar a su petición de ayuda. Nuestra ayuda será oportuna sólo si la requier e. Para subir, la silla estará de frente a la rampana vez subida, no s cercioraremos de que la silla ha superado por completo la pendi- ente. En las situaciones en las que esté llevando a cabo un manejo manipulativo, respetaremos su iniciativa y el ritmo con el que ejecuta la acción, sin interferir en la misma.


PSIKIKOA 

Ulermena errazteko esaldi motzak, argiak eta errazak erabili, mezu argiak eta sinpleak bidaliz.  Bere hitz egiteko erritmora egokitu, aurreratu gabe, parte hartzeko aukera emanez eta isiluneak errespetatuz.  Zure hizkuntza bere mailara egokitu eta aho hizkuntzarik ez badu, azalpenak materiala grafikoarekin eta zeinuekin lagundu.  Hizkuntza baikorra erabili.  Ez hartu kontuan bitxiak izan daitezken jarrerak (ahozko azalpenak, keinuak, mugimenduak...)  Bere adin kronologikoarekin bat datorren tratua eskainiko diogu, bere iritziak aintzat hartuz.


PSIQUICA 

  

Conviene que utilicemos frases cortas, claras y sencillas para su comprensión, comúnicando el mensaje de la forma más simple y clara posible. No se adelante a las emisiones de la persona, acomódese a su ritmo, dándole opciones de intervenir y respetando sus silencios. Adapte su lenguaje al nivel de la persona: si éste no tiene lenguaje ora l, puede acompañar sus explicaciones con material gráfico, signos y señas para facilitar la compren sión.. Utilice un lenguaje positivo. Ignore comportamientos que puedan parecer extraños (por ejemplo, vocalizaciones o gestos inusuales). Les trataremos de acuerdo a su edad cronológica, evitando infantilizar nuestro lenguaje si no es un niño y contemp lando con respeto sus opinio- nes o puntos de vista.


ENTZUMENEZKOA  Aurrez aurre hitz egin iezaiozu, aurpegia ongi argiztatua ezpainen irakurketa errazteko.  Ongi ahozkatu baina gehiegi esajeratu gabe eta garrasi egin gabe. Beti ahotsarekin hitz egin.  Naturaltasunez hitz egin. Ez iezaiozu azkarregi ez motelegi hitz egin  Ulertzen ez bazaitu mezua errepikatu edo esaldia modu errazago, baina zuzen batean adierazi eta esanahi bereko hitzak erabiliz.  Komunikazioan lagundu, bai zeinuak erabiliz( lagungarri gisa), bai idatziz jarritako hitz batekin.


AUDITIVA  Le hablaremos de frente, con la cara bien iluminada y de cerca para facilitarle la labio-lectura.  Vocalizaremos bien pero sin exagerar ni elevar el volumen de voz.  Hablaremos siempre con un tono natural, evitando hablarle deprisa o demasiado despacio.  Si no nos entiende, repetiremos el mensaje. Construiremos la frase de otra manera más sencilla, pero correct a y con palabras de significado similar.  Ayudaremos a la comunicación con gestos naturales que le sirva n de apoyo, sin sobreactuar.


IKUSMENEZKOA  

 

Pertsonari aurrez-aurre hitz egin. Naturaltasunez hitz egin,poliki eta argi garrasi egin gabe. “Begiratu” “ikusi” hitza naturtasunez erabiliko dugu. Erabili azalpenetako hitzak: aurrera, zure atzean, ezkerretan...; hemen , han, hau…ordez. Beharrezko bada eta berari adierazi eta gero bere eskua eraman dezakegu behar den gauzetara eta azaldu zer den. Mugitzen garenean (joan, etorri, itzuli) adierazi, berak jakiteko non gauden. Desplazamenduetan apoio eskaini baino lehen galdetuko diogu. Nahi badu, gure besoa eskeiniko diogu eta berak ukondoaren gainetik jasoko du. Arrizku baten aurrean “geldi “ esango diogu. Ante un riesgo utilizaremos la palabra “alto”


VISUAL  

 

Hablarle mirándole a la cara. Hablarle con naturalidad, despacio y claro evitando elevar la voz. Utilizaremos con naturalidad las palabras “mirar” “ver” Utilizar términos orientativos: adelante, detrás de ti, a la izquierda…; y no otros: aquí, allí, esto…. En caso necesario conducir la mano, previo aviso, hacia el objeto e indicarle de lo que se trata. Avisarle cuando nos vamos, nos movemos, regresamos… En los desplazamientos le preguntaremos antes de ofrecerle ayuda. Si lo solicita le ofreceremos nuestro brazo y lo cogerá por encima del codo. Ante un riesgo utilizaremos la palabra “alto”.

Ulermena errazteko esaldi motzak, argiak eta errazak erabili, mezu argiak eta sinpleak bidaliz. Bere hitz egiteko erritmora egokitu, aurreratu gabe, parte hartzeko aukera emanez eta isiluneak errespetatuz.


©ARASAAC


PRAKTIKA ONAK KULTURA/JATORRI ANIZTASUNAREN IKUSPUNTUTIK  Pertsona guztiei kolore guztiak eskainiko dizkiegu.  Pertsona guztiei modelo eta neurri guztiak eskainiko dizkiegu.  Edozein hizkuntza dela eta saiatu ulertzen, komunikazio panela erabiliz.  Poliki hitz egin.


BUENAS PRÁCTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIVERSIDAD DE ORIGEN Y CULTURA  Ofreceremos todos los cololes a todas las personas.  Ofreceremos todos los modelos y medidas a todas las personas  Intentar entenderse independientemente de la lengua utilizando el panel de comunicación.  Hablar despacio.


PRAKTIKA ONAK GIZA IRUDIAREN ANIZTASUNAREN IKUSPUNTUTIK o

o

Pertsona guztiei kolore guztiak eskainiko dizkiegu. Pertsona guztiei modelo eta neurri guztiak eskainiko dizkiegu.


BUENAS PRÁCTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIVERSIDAD DE IMAGEN CORPORAL  Ofreceremos todos los cololes a todas las personas.  Ofreceremos todos los modelos y medidas a todas las personas


PRAKTIKA ONAK HIZKUNTZA ANIZTASUNAREN IKUSPUNTUTIK  Agurra euskaraz.  Edozein hizkuntza dela eta saiatu ulertzen, komunikazio panela erabiliz.  Poliki hitz egin.


BUENAS PRÁCTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIVERSIDAD IDIOMÁTICA  El saludo y la despedida en euskera.  Intentar entenderse independientemente de la lengua utilizando el panel de comunicación.  Hablar despacio.


PRAKTIKA ONAK BELAUNALDI ANIZTASUNAREN IKUSPUNTUTIK  Eskura aulki bat izan.  Eskatzen duten heinean laguntza eman.  Tonu egokian hitz egin.  Behar dituzten azalpenak eman.  Haurrei kasu egin.


BUENAS PRÁCTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIVERSIDAD GENERACIONAL  Disponer de una silla.  Ayudarles en la medida en que lo pidan.  Hablarles en un tono adecuado.  Darles las explicaciones que necesiten.  Atender a la infancia.


PRAKTIKA ONAK OSASUN ANIZTASUNAREN IKUSPUNTUTIK  Edozein osasun larritasunaren aurrean lasaitasuna bermatzea.  Behar izanez gero 112 deitu .


BUENAS PRÁCTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIVERSIDAD DE SALUD  Mantener la calma ante cualquier urgencia sanitaria.  Si es necesario llamar al 112.


PRAKTIKA ONAK GENEROAREN ANIZTASUNAREN IKUSPUNTUTIK o

o

Pertsona guztiei kolore guztiak eskainiko dizkiegu. Pertsona guztiei modelo eta neurri guztiak eskainiko dizkiegu.


BUENAS PRÁCTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO  Ofreceremos todos los cololes a todas las personas.  Ofreceremos todos los modelos y medidas a todas las personas

Praktika onak aniztasun orokorrean  
Praktika onak aniztasun orokorrean  
Advertisement